Îi cresc coarne societăţii multilateral de mămoase, dar nu mai încape de creştini! Pentru a-şi întrona FIARA, pune la cale (ex) TERMINAREA lor; De aceea oşteni ai lui Isus de pretutindeni suntem chemaţi să ne înrolăm în Armata Mielului; Decât să murim ca nişte “eroi” apreciaţi de unii, dar contestaţi de cei ce ne vor în chinul veşnic, se merită să ne blindăm cu armele Luminii, pentru a triumfa toată veşnicia, prin zdrobirea Satanei sub picioarele noastre. “(Rom 16/20) / Regionalizarea este un proiect Anticristic

Se apropie Apocalipsa alimentara conform Bancii Mondiale/ ARMAGHEDONUL MASONERIEI etc
kuSă ieşim de sub “umbrela” răului, să ne descălţăm de papucii înglodaţi în păcătuiri, să ne încălţăm cu râvna Evangheliei şi să ne îmbrăcăm cu armura lui Isus, pentru a intra în “Corabia” Cristică. Să mergem pe Mâna lui, ca să nu rămânem pe dinafară, precum cei din timpul potopului lui Noe, să învăţăm de la Isus: “Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15/5) Pentru că înafara lui Isus sunt curvarii, cârtitorii, beţivii, certăreţii, hoţii şi alte asemenea fiinţe “apte” pentru iazul cu foc veşnic, să-l primim, adică să ne naştem din Sămânţa Lui, fără de păcat, şi să ramanen în El, adică în învăţătura Lui.

 

“Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Din cauza robiei în păcat, din cauză că lumea se complace în cel rău- suferă Tot Universul. Frica Sfântă şi evlavioasă, respectul, recunoştinţa faţă de Domnul ne învaţă să urâm răul, “trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.” (Prov 8/13) Poarta de ieşire din cel rău este Isus, şi tot El este Uşa de întoarcere Acasă. Noi doar trebuie să dorim lepădarea plinătăţii demonice din noi, să dăm afară tot ce avem, căci în omul nenăscut din nou-nimic bun nu locuieşte, şi să îl primim pe Isus care este Totul totului tot, inclusiv iertare, credinţă, iubire etc. În nimeni altul nu este înnoire, spălare de mizerii, împăcare, mântuire, iertare, decât numai în Isus” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-100)

 

 

Să nu ne îndoim nici o clipă de Victoria finală, de redobândirea Dreptăţii, Chipului şi Asemănării Cristice a omului şi a întregului univers. Din Ap.21/1 primim nădejdea şi credinţa Dumnezeiască: “apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era”…” Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

 

 

El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?… Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit… Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8/31-39) În Ap.19/1 suntem incrededinţaţi că “A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!” (Ap 19/1) Cine este în Isus, unde nu se greşeşte, şi dacă Isus din omul înnoit are întâietate în gândire, vorbire, înfăptuire, simţire -luptă şi merge din victorie în victorie. Armura este Duhovnicească, nu lumească.” Mieluşelul “David, prevestind pe Mielul Isus a zis filisteanului: “Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţa şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El va da în mâinile noastre.”… A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât şi i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriaşul lor a murit, au luat-o la fugă.” (1 Sam 17/45-51)

 Toate căpeteniile lumii, toţi soldaţii, “generalii “şi faraonii lumii acesteia sunt chemaţi la pocăinţă Cristică… De aceea, împărate, placa-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va prelungi fericirea!” (Daniel 4/27) Miliardele de oameni au toate motivele să dezerteze din armata celui batjocoritor şi să creadă că Isus a venit să ne elibereze, să ne dezbrace de frunze şi de scuze, ca să ne îmbrace în Mantia Cristică, să ne spele de mizerii şi infecţii milenare, să ne infiieze şi să ne facă moştenitorii Zestrei Dumnezeieşti”

 

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.” (Ioan 3/17-20). Să ne unim cu Unicul Isus, care a ridicat păcatul lumii, ca să devenim Una cu El şi să pornim biruitori, ca să biruim păcatul. Cum s-a comportat El, aşa să reacţionăm şi noi in faţa “exterminării” noastre, mai ales că noi suntem întrupaţi din păcat şi fărădelege, şi merităm să suferim cu plăcere. Suferinţa acceptată cu bucurie este mortală pentru satan. “Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Ap 12/11) Să ne descălţăm de papucii spurcaţi prin drumuirile păcătuirilor şi să  ne încălţam cu râvna Evangheliei. Să ne dezbrăcăm de hainele peticite cu deprinderile păcătoase; Ne dezarmam de armele violenţei, vicleniei, certurilor, curviilor şi de celelalte haine ale mizeriilor scrise în Gal.5/20, pentru a ne înarma cu armele Luminii, scrise în Efeseni, cap 6/10-30), arme care sunt mai eficiente decât tot arsenalul nuclear al lumii. Să credem că dacă dăm morţii orice avem, primim Totul Totului Tot, căci acesta este Isus. Oricine moare faţă de răutate, învie întrupat din Bunătate.În oricine moare minciuna, învie şi prinde contur Isus, căci El este Calea, direcţia, Soluţia, Adevărul, Învierea, Viaţa veşnică etc. Dacă nu ne-am săturat de minţirea, curvia, hoţia celui rău, nu avem decât să rămânem în el. Dar dacă am primit greaţa Patriarhului Iov faţă de păcat, Iov care s-a pocăit în sac şi în cenuşă, când s-a văzut ce goliciune şi mizerie are în sângele lui, Adamic-a văzut cine este faţă de Dumnezeu, Aşadar, să ne grăbim să intrăm în graţia, simpatia, protecţia, în Odihna Lui, în Corabia Isus, unde este singurul loc din univers protejat şi fără de păcat, căci satan nu are acces şi nu are nimic în comun cu satan. Oricine este în Isus, este o făptură nouă şi Isus este în el ca Domn, care împărăteşte şi gospodăreşte totul Dumnezeieşte. Un astfel de om născut din nou lucrează prin Isus şi Isus lucrează prin omul înnoit. Astfel, creştinul Cristic poate totul în Hristos. Dar nu omul poate totul, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în omul înnoit. Căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou. Până şi cea mai bună fapta a lui este ca o cârpă mânjită, pentru că nimeni nu poate face nimic sfant-fara Isus, Numai El este Acela care face totul foarte bine, cum aflăm în cap. 1, Geneza, v, 31

 

 

“Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie. “Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său… Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde… Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor. – (Prov.14/9-34)

 

În fiecare zi omul este vizitat de cca 66.666 de gânduri. Cine este umplut cu Plinătatea Dumnezeirii, nu are loc pentru gândurile celui rău şi iradiază mireasma de la Viaţa la viaţă, primind în schimb răsplata Binelui. Cine nu se leapădă de sine,de satan, revarsă răutăţi, hule, suferinţe, necazuri, mizerii şi alte otrăvuri şi urâţenii, primind răsplata răului. Gândul satanic stă lipit de omul rău, pândeşte la uşa inimii omeneşti şi aşteaptă un prilej ca să dea buzna direct, sau prin simpaticii oameni, vicleni, fardaţi, machiaţi, deghizaţi, ca să aducă ură, certuri, curvii şi alte dejecţii. Gândul Domnului stă la uşă şi bate, rugându-se de om să aducă numai bineţe, sănătate pace, iertare, iubire şi belşug. Din păcate omul încă îl ţine la uşă, refuzând Binele! “Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Ap 3/20). Cât ne mai lăsăm minţiţi, păcăliţi, manipulaţi de uzurpator? Până când să mai păstrăm în noi toxinele, răutăţile şi mizeriile cosmice ale nimicitorului gunoier?”

Toate păcătuirile fiecărui om pe Tata îl dor, căci “Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta;…” (Ps.51/4) DAR până când mai iubim mizeria păcătuirii, şi “Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?…” (Pvov.1/22)…” Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;

 

Dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea că după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dăizbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;” (Prov.2/1-12) Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!…” Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.” (Prov.3/1 -8)… Cine urăşte cearta, cârtirea, curvia, ura şi alte urâţenii; Cine iubeşte Bunătatea, Dreptatea, Adevărul şi este alergic la minciună, răutate  şi toate strâmbătăţile; Pe cine deranjează robia satanică în care au fost şi sunt ademeniţi, minţiţi, manipulaţi şi batjocoriţi miliardele de ostateci, să dea afară orice urmă de păcat, prin care cel rău ne are la mână, şi  să credem că Tata ne are la inimă, acolo unde viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu.

Nici un om nu poate face nimic Bun, despărţit de Isus. Cine crede că poate lupta contra celui rău pe cont propriu, sau cu pomeni ori picturi cartonate, aurite, dar mute-surde, este victimă sigură. Lupta cu vicleanul păcat nu se dă pe terenul presărat cu promisiuni deşarte, plin de capcanele corupţiei, curviei, ispitei, vicleniei, hoţiei, răutăţii, senzualităţii, beţiei…

 

Şi nici nu poate omul să lupte cu… ortavurile, cu armele păcatului, puse în sângele nostru de către satan -in grădina Eden.” Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. (Ioan 14/15-23)…” dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.” (1 Petru 2/3) luptaţi împreună cu Isus contra răului; Hrăniţi-vă din Bunătăţile Lui,inclusive din SUFERINTA . Oricine mănâncă Pâinea vieţii (adică Trupul Lui) plămădit din blândeţe, milă, iubire, iertare, slujire şi din alte bunătăţi Cereşti întrupate în El, prinde putere şi primeşte viaţa veşnică. Oricine îl vede şi îl soarbe din priviri, bea gândul, simţământul, priceperea, făptuirea, Sângele Lui. Prin greaţă faţă de sine, faţă de păcat, omul nu poate rămâne netransformat când vede măreţia, atotputernicia şi atotcunoasterea Dumnezeiască din Isus. “Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42/5-6)

 

Se apropie Apocalipsa alimentara conform 

 

Trebuie sa ne pregatim pentru si mai rau, daca e sa dam ascultare celui mai recent raport al Bancii Mondiale. Vor urma scumpiri masive ale produselor alimentare, iar atunci cand nu au ce manca oamenii au trei optiuni: revolta, imigratia sau moartea.

Banca Mondiala a dat publicitatii un raport potrivit caruia indicele preturilor alimen­tare a ajuns la valoarea-record, ceea ce inseamna scumpiri masive, in special la pro­dusele alimentare, scrie Fin.ro. In Romania, primul val de cresteri s-a simtit deja inca din prima luna a anului, marirea accizei la carburanti provocand scum­piri in lant la toate produsele.

De la inceputul anului pana acum, pretul ben­zinei si motorinei s-a majorat in trei etape. Si se estimeaza ca barilul de petrol are toate sansele sa ajunga in vara in jurul valorii de 130 de dolari. Dar chiar si fara aceasta majorare, producatorii din industria alimentara avertizeaza ca 2011 va fi anul alimentelor scumpe. Potrivit ultimului ra­port al Bancii Mondiale, preturile alimentelor la nivel global au crescut cu 29 de procente in ul­timul an. Costurile au depasit nivelul din 2008, cand majorarea pretului alimentelor si titeiului a avut un impact devastator asupra saracilor, apre­ciaza Banca Mondiala. Astfel, in luna ianua­rie, indicele preturilor la alimente a atins valoa­rea-record de 231 de puncte, cu opt puncte mai mult decat in decembrie 2010. Indicele preturilor la alimente masoara modificarile preturilor, din luna in luna, pentru un cos compus din cereale, oleaginoase, lactate, carne si zahar.

„Intram intr-o era a penuriei de alimente si a intreruperii in aprovizionare. Aceasta este o problema foarte mare pentru toata lumea. Daca oamenii nu au suficienta man­care au doar trei optiuni: revolta, imigratia sau moartea”, a declarat directorul executiv al pro­gramului alimentar mondial Josette Sheeran. Nici Fondul Monetar Inter­national nu vine cu vesti prea bune, anticipand si pentru 2011 riscuri de crestere a preturilor pentru ali­mente si energie in Romania.

Sursa: ziuaonline.ro

 

Cei trei „escu”… ai apocalipsei neamului românesc (2): Trădările lui Ion Iliescu

ilici-350x229…Distrugerea industriei şi economiei, diminuarea până la anihilare treptată a sentimentului de mândrie naţională în conștiința românilor, menţinerea oamenilor în ignoranţă şi dezbinare au constituit premizele grupurilor de interese subordonate mafiei corporaţiilor mulinaţionale. De neuitat va rămâne şi actul de înaltă trădare al lui Ion iliescu semnat cu URSS în  data de 5 aprilie 1990 prin care acest reminiscent bolșevic recunoştea graniţele actuale dintre cele două ţări, act care reconsfinţea dreptul sovieticilor asupra Basarabiei şi Bucovinei.Politica anti-românească a  grupurilor de interese din preajma lui Ion Iliescu a desfiinţat şi înăbuşit orice iniţiativă individuală sau colectivă a românilor de calitate  de a păstra capitalul afacerilor în beneficiul economiei interne. Numirea la conducerea Băncii Naţionale a României a evreului Mugur Isărescu în septembrie 1990 demonstrează că atacarea suveranităţii naţionale s-a iniţiat începând cu sectorul finaciar-bancar, iar longevitatea lui Isărescu în funcţia de Guvernator al Băncii Române se datorează subordonării oarbe a acestuia faţă de organismele ocultei  finaciare internaţionale. Odată cu instalarea unuia dintre  duşmanii naţiei româneşti la cîrma celei mai importante bănci cu capital românesc , au curs potopitor împrumuturile înrobitoare impuse de FMI, astfel încât România să devină o ţară dependentă de stăpânii lumii.

Iluminatul Guvernator al BNR, Mugur Isărescu, a instrumentat prin intervenţii indirecte compromiterea şi distrugerea singurei bănci cu capital exclusiv românesc, Banca Dacia Felix . Printre ticăloșii care au conlucrat la distrugerea Băncii Dacia Felix şi a demnităţii personale  şi publice a unui patriot român de anvergură internațională, în persoana omului de afaceri Andrei Sever Mureşan, s-au aflat aghiotanții din mafia PDSR cu Iliescu în postura de scenarist șef, mafie care acaparase deja la acea dată centrul puterii în România. Spre finele primului mandat prezidenţial, Iliescu și ciracii lui, văzându-se încolţiţi de presiunile internaționale și de popularitatea  partidelor revenite pe scena politică, alături de noi partide cu orientări sănătoase care ameninţau cu debarcarea de la putere a neocomuniştilor și paleosecuriștilor care confiscaseră țara, Iliescu și ai lui au declanșat lupta pe viaţă şi pe moarte pentru păstrarea puterii acaparate, recurgând la mecanisme criminale și perfide de tip mafiotic, un fel de „Cosa Nostra” de sorginte dâmbovițeană, încercând să-l  silească pe principalul acţionar al Bancii Dacia Felix să finanţeze cu milioane de dolari  campania electorală pompoasă şi demagogică a PDSR-știlor, folosindu-l drept agent de presiune și șantaj pe nimeni altul decât Sorin Ovidu vântu, lacheul clanului Iliescu și Mugur Isărescu. O campanie de proporții fianțată ocult le-ar fi asigurat rămânerea la putere în confruntările electorale cu o opoziție tot mai bine articulată în jurul Seniorului Corneliu Coposu. Iliescu a văzut în Mureşan principalul personaj potenţat financiar pentru extorcarea banilor negri, mai ales după ce fostul sportiv celebru și magnat a reuşit performanţa incredibilă  de deschidere a României spre Occident prin aducerea la Bucureşti a celor mai importante personalităţi politice şi sportive, între care preşedintele Statelor Unite ale Americii,  George Bush senior. Tovarăşii n-au apreciat… S-au temut… Și, ca urmare a  refuzului asocierii şi susţinerii finaciare din partea  acţionarului principal al Băncii Dacia Felix, structurile lui liescu au declanşat prigoana împotriva omului de afaceri cu verticalitate. Conform celebrului  dicton leninist, mult invocat și declamat şi de către Stalin, „Dacă nu este vinovat, găseşte-i o vină!”, cu ajutorul securiștilor abil structurați  și plasați în pârgiile decisive ale  statului, între care justiţia şi mass-media au fost principalele instrumente de compromitere şi discreditare publică a unui patriot incoruptibil, regimul Iliescu aproape că a reușit distrugerea acestuia. Campaniile denigratoare de presă la adresa condamnatului de dinainte de a fi condamnat, au avut efectul distructiv planificat.

Existenţa unei banci cu capital autentic românesc încurca planurile masoneriei evreiești care viza și vizează  controlul absolut asupra societăţii noastre și a întregii lumi. Despre înscenarea diversiunilor și despre cum s-a executat cu abilitate falimentarea Băncii Dacia Felix din interior, din umbra acționarului principal, prin inginerii demne de minți diabolice, s-au ocupat  adevărați ucigași finciari profesioniști instruiți și specializați în fabricarea de dosare măsluite, fiind mobilizată de către Iliescu și Isărescu o întreagă reţea structurată pe nivele de putere. Escrocii adevăraţi au fost bancherii  de la LEUMI–BANK, cei  care au avut interesul să pună  mâna pe capitalul bănesc și activele acelei banci declarate falimentare… Reţeaua evreiască de afacerişti alcătuită din Fredy Robinson, Liviu Mandler, Shmuel Bergovici  a  manevrat abil şi convingător  conducând cu succes operaţiunea. Toate facilităţile obţinute în urma privatizărilor de vârf au intrat automat în circuitul firmelor evreieşti.

Întreaga tărăşenie mediatică  a cazului Mureșan-Banca Dacia Felix a avut menirea clară  de a intimida şi descuraja pe oricare dintre cei care ar mai fi îndrăznit să susţină iniţiative de afaceri  pentru interesul autohton românesc. Andrei Sever Mureșan este un român ardelean cu o descendenţă familială importantă şi cu activitate tradițională din vechime de apărare a intereselor funciaere și financiare ale românilor din Transilvania, veşnic atacaţi de grupările revizioniste maghiare. Un astfel de român nu putea să fie cruțat pentru demersurile sale pro-româneşti și pentru promovarea imaginii Româneie în lume.

Cazuri similare au mai existat în istoria mai  îndepărtată sau mai recentă a României, însă, în lipsa instrumentelor de manipulare în masă din acele vremuri cu eroi persecutaţi și executați, le-au fost acordate ulterior circumstanțe atenunate şi li s-au recunoscut meritele. O dovadă a nevinovăţiei omului de afaceri Andrei Sever Mureșan, a fost scoaterea de sub toate capetele de acuzare și achitarea, doar că meritul a fost al justiţiei străine care a soluţionat corect dosarele cu acuzaţii mincinoase, conspirative, analizând profesionist fiecare detaliu din rechizitoriu și fiecare element incriminatoriu fals care au constituit cumulul de acuzaţii. Și nu cred că ar putea, fie și iliescu, Isărescu și mafia cu tentacule mult dezvoltate și în prezent, să emită insiunuări potrivit cărora  Sever Mureşan a mituit justiţia franceză și justiția elveţiană  pentru a scăpa de arest și a obține reabilitarea juridică. Ar fi prea aberant  și jignitor la adresa acelor state să se lanseze o astfel de teorie. Dar, despre aceste acte de dreptate și reabilitate nu se mai scrie, acoliții celor trei regimuri înrudite, recilcate au grijă să nu mai facă vorbire pentru spălarea imaginii sacrificatului, a condamnatului fără vină. Iar cei care s-au lăsat manipulaţi  de campaniile diabolice ale presei la comandă politică greu vor afla adevărul în timp despre meritele contemporanului nostru, Andrei Sever Mureșanu, descendentul revoluţionarului paşoptist, autor al versurilor Imnului de azi, Andrei Mureşan, și greu se vor deştepta aşa cum îndeamnă versurile Imnului „Deșteaptă-te, române !”.

Cade TENCUIALA de pe SCENARIUL ÎNGROPĂRII României! Românii au DREPTUL la ADEVĂR! NU suntem PIGMEII LOR!

a7280d1994c7c61ec2c0265f6c705ad8[1]Toți tac. Sau șușotesc cu subînțeles, pe la colțuri. Ca de obicei în România. Țara adevărului șușotit, niciodată asumat transparent și, mai ales, legal. Uite că noi avem coaie și independență să vă spunem lucruri. Să unim bucățelele de puzzle! Să vă clarificăm niște întrebări legitime. Fără a avea însă pretenția că suntem deținătorii marilor dedesubturi ale acestor măgării făcute de niște indivizi care ne consideră pe toți niște pigmei. Ignorând, nenorociții, că noi suntem cei mulți și niciodată atât de proști  cum ne cred ei.

După toate amănuntele apărute în spațiul public în ultimul an și jumătate niște lucruri au devenit evidente și ele trebuie spuse fățiș. Mai mult, ele ar trebui asumate printr-un raport oficial făcut transparent de o comisie parlamentară a viitorului Parlament. În cazul fericit, sperăm, al alegerii unui Parlament care să facă posibilă o asemenea comisie.

Fie și numai zbaterea/zvârcolirea disperată a unora din presă din ultima săptămână despre despărțirea așa-zisului Binom DNA-SRI ar trebui să dea de gândit și să arate că sunt grupuri mari de interese, din interiorul și din afara Serviciilor, care fac jocuri politice. Dar nu ăsta era subiectul principal.

Ci modul în care a venit, în primăvara lui 2012, USL la putere. Valul uriaș de dezinformare revărsat asupra României, cu mijloace specifice serviciilor secrete. Atacul banditesc asupra instituțiilor pe care stă statul de drept, schimbarea paradigmei electorale, care a condus la un Parlament cu un număr uriaș de parlamentari. Este, acum, mai mult decât evident faptul că „succesul” în alegeri al PPDD/Dan Diaconescu a fost rezultatul unui plan bine pus la punct. Și, mai apoi, ruperea subită a aceluiași USL și apariția, la fel de subită, a actualului președinte Klaus Iohannis în postura de lider PNL și candidat la funcția supremă în stat. Să nu mai vorbim despre retragerea mai mult decât suspectă a lui Crin Antonescu…

Cine sunt cei din interiorul și din afara Serviciilor Secrete care i-au păpușat pe Ponta și Antonescu? Și, mai ales, de cine sau de ce s-au temut pentru a genera o astfel de situație tragică în istoria recentă a României? Întrebarea principală este CINE a vrut să ÎNGROAPE România? 

Ceea ce vedem zilnic la televizor, audierea politicienilor la DNA, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai importanți, ar fi un semn. Unde au fost organele abilitate ale statului cu rol de stopare, din fașă, al marilor tunuri și scheme de fraudare? Nu cumva SRI, DIPI, așa-zisul Doi ș-un sfert, STS și DGIA n-au fost decât liantul dintre acești infractori?

N-au știut Serviciile că deputatul Florin Iordache este cel care, în numele și la ordinul lui Victor Ponta, după cum s-a și exprimat în fața imbecililor care au votat în comisia juridică, a venit cu textul modificărilor legislative la ceea ce numim acum Marțea Neagră? Nu era o problemă de siguranță națională ciuntirea unor instituții fundamentale ale statului de drept? Nu știau serviciile nimic despre Nicolae Păun la momentul la care făcea amendamente prin care propunea grațierea unor fapte de care chiar el se face vinovat acum?

N-au știut serviciile despre JAFUL de la ANRP? Sau, uite acum, cu Walter/Bușcă, micul dispărut taman când DIICOT-ul îl căuta pe acasă să-l salte?

Vă mai aduceți aminte cum asistam, ca niște spectatori-miei/pigmei, la bătălia dintre Sorin Ovidiu Vântu și Sebastian Ghiță pe hoitul Realitatea TV? Și cum, peste noapte, a mai apărut o televiziune, România TV, total ilegal, preluată în grila de programe de toate rețelele? Noi am redat dialogurile dintre Ghiță, un necunoscut atunci, și Vântu. Doi infractori. Unul a făcut deja niște pușcărie. Celălalt, devenit între timp prințul contractelor IT, este în continuare deputat și membru al comisie de control a SRI… Să nu uităm însă pe mâna cui a ajuns Realitatea TV. Pe mâna lui Gușă și Rareș Bogdan, oamenii cu care actualul președinte a făcut, mulți ani, în perioada de „primariat” la Sibiu, afaceri FOARTE PROFITABILE DE AMBELE PĂRȚI.

Câte din firmele asociate cu numele actualului deputat Sebastian Ghiță au beneficiat de fonduri netransparente ale SRI. Câte, dintre aceste firme, sunt de fapt firme care aparțin SRI?

Mai vreți întrebări? Ia uitați-vă la evoluția unui singur personaj, Dan Mihalache. A devenit penelist la scurt timp după formarea USL. Mai mult, a lucrat la cabinetul și a fost plătit de la cabinetul de europarlamentar al soției lui Crin Antonescu. Marele pesedist și anti-american Dan Mihalache. Personajul care făcea declarații de o josnicie fără perdea la adresa aliatului strategic al României în plin avânt USL. Acum este de-a dreapta președintelui României, Klaus Iohannis…

Eduard Hellvig, mâna dreaptă a lui Crin Antonescu. Omologul lui Liviu Dragnea în timpul Refendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu, din postura de co-secretar general al USL. A ajuns șeful SRI… Cine i-a păpușat pe acești indivizi, cine a avut grijă de ei?

Traian Băsescu e prea orgolios să recunoască faptul că în ultimul an și jumătate de mandat a fost complet izolat. Și că a fost jucat pe degete de SRI prin Elena Udrea. Care era cultivată atât de Maior cât și de Coldea și Ghiță. Credeți că blondina vopsită minte când spune chestiile ălea cu Coldea și Cocoș, cu banii pentru televiziunea lui Ghiță? Nu minte, proasta, dar cine s-o creadă acum când vorbește de sub maldărul de dosare?

Asistăm acum la căderea tencuielii de pe un scenariu care a vrut să ÎNGROAPE/ACAPAREZE România. Separarea DNA de SRI în activitatea anticorupție va scoate la iveală lucruri inimaginabile. Noi am scris mai demult despre faptul că, inerent, s-a ajuns la firmele controlate de SRI. Acum se merge și mai departe…

Să fie oare adevărat zvonul care circulă ca o injecţie cu steroizi prin arterele mediatice că, îndată ce a fost instalat, guvernul Cioloş a fost supus „supravegherii tehnice” de către Direcţia de informaţii şi protecţie internă a Ministerului de Interne, club de agenţi ascultători care voiau să-i vadă şi să-i audă pe tehnocraţi cum gândesc mai ales în legătură cu lupta cu anticorupţia? Principala ţintă ar fi fost Corpul de control al primului ministru, direcţie care pregătea caii cei mari să înceapă propriile „supravegheri tehnice” pe teme de mare corupţie în diferite instituţii de stat…

sursA: comisarul.ro

Noi dezvăluiri ale fostului șef US Secret Service România: KOVESI A ASCUNS DOSARE

 

2273811-Mediafax_Foto-Bogdan_MaranFostul șef Secret Service, Darren White, revine cu dezvăluiri într-un e-mail trimis jurnalistului Robert Turcescu de la unde.tv căruia i-a acordat un interviu duminică în care a acuzat DNA și DIICOT că fac dosare politice. De asemenea, White a acuzat SRI și SIE că lucrează la comandă politică.

“Personal am dus o plângere penală la Petre Tobă, Codruț Olaru și Laura Kovesi. În această plângere am evidențiat mai multe infracțiuni grave care au fost comise pe teritoriul României. Nu am primit răspuns de la niciunul dintre ei! Aș vrea să am o discuție televizată cu ambasadorul american în România, cu Petre Tobă, cu Laura Kovesi și cu Codruț Olaru referitor la această plângere. Dacă vor refuza, atunci ar trebui să demisioneze imediat. Sunt fericit să îți trimit o copie a acestei plângeri penale pe care România a încercat să o acopere”, spune White.

Darren White  i-a transmis lui Turcescu și un set de documente pe care jurnalistul a anunțat că le va difuza.

Robert Turcescu a anunțat că în dosar este implicată Ambasada SUA în România, dar și Departamentul american de Stat și șefii US Secret Service.

O poveste uluitoare, a precizat Turcescu, care a adăugat ca aceasta va trece Oceanul și va ajunge în America.

Sursa: Flux24.ro

Viitorul: O lume de sclavi

Ce au facut americanii in ultimii 30 ani, prin consumul excesiv, va avea urmari destul de severe asupra generatiilor viitoare. Modul in care a evoluat nivelul datoriei nationale a Statelor Unite este de-a dreptul ingrijorator. “Am acumulat cel mai mare munte de datorii din toata istoria lumii, iar copiii nostri si nepotii nostri vor trai cu aceste datorii tot restul vietii lor”, scriu cei de labusinessinsider.com, care au pus cap la cap niste cifre interesante despre datoria americana. In urma cu 30 de ani, nivelul total al datoriei americane era sub 1.000 de miliarde de dolari si era considerata la acea data ca fiind o adevarata criza nationala. Acum, datoria nationala este de 14 ori mai mare. La 28 decembrie 2010, datoria nationala a Statelor Unite era de 13.877.230.355.933 de dolari (aproape 14 mii de miliarde de dolari), conform treasurydirect.gov.

Daca guvernul american ar incepe chiar acum sa plateasca aceasta datorie cu o rata de un dolar pe secunda, ar fi nevoie de 440.000 de ani ca sa o termine de achitat. Daca ar plati cu o rata de 10 milioane de dolari pe zi, i-ar trebui nu mai putin de 3.800 de ani sa termine de platit.

Datoria nationala a Statelor Unite creste cu 4 miliarde de dolari pe zi. Guvernul american imprumuta 2,63 de milioane de dolari in fiecare minut.

Conform unui raport al Trezoreriei americane, nivelul acestei datorii va atinge nivelul de 19,5 mii de miliarde de dolari in 2015. Pina in 2019, nivelul dobânzii la aceasta datorie este de 900 de miliarde de dolari.

Daca ar fi puse cap la cap 1.000 de miliarde de bancnote de 10 dolari, acestea ar putea face inconjurul planetei de 380 de ori. Cu toate acestea, suma nu ar fi suficienta pentru a stinge datoria nationala.

Actualul congres american a produs o datorie mai mare decât primele 100 de congrese americane la un loc.

La fiecare dolar pe care guvernul american il cheltuie, 41 de centi sunt imprumutati.

Datoria guvernului american catre China reprezinta un echivalent de 10.000 de dolari la fiecare familie de americani.

Daca v-ati fi nascut in timpul lui Iisus Hristos si cheltuiati câte un milion de dolari pe zi de atunci, nu puteati sa cheltuiti 1.000 de miliarde de dolari. Ei bine, statul american va acumula 1.000 de miliarde de dolari doar in 2011. Daca in acest moment ati incepe sa cheltuiti câte un dolar in fiecare secunda, ati avea nevoie de 31.000 de ani pentru a ajunge la aceasta suma.

In cazul in care ritmul de indatorare se va mentine la acest nivel, datoria va ajunge la peste 700% din PIB in anul 2080.

Sursa : newsro123.blogspot.com

Mărturii zguduitoare privind dârele morţii [chemtrails] care apar pe cer în urma unor avioane (spre a răspândi pe ascuns boli, suferinţă şi moarte)

Vă oferim un prim articol dintr-o serie de articole prin care dorim să vă punem la curent cu un fapt extrem de îngrijorător şi, totodată, incontestabil. Tot mai multe avioane care zboară chiar şi la mică altitudine lasă în urma lor  dâre ale morţii [chemtrails, dâre alcătuite din substanţe chimice, care nu au nicio legătură cu carburantul sau sistemul de propulsie al avioanelor]. În acest mod, sunt răspândite pe ascuns anumite substanţe care provoacă bolile, epidemiile, suferinţa şi moartea. Acest articol cuprinde o mărturie cutremurătoare a unui mecanic care a văzut echipamentul tehnic folosit pentru dispersarea unor substanţe toxice şi mărturia unui funcţionar superior al unei companii aeriene, care a avut acces la documentele unui proiect guvernamental secret prin care se realizează această dispersare a unor substanţe în atmosferă.

În ultimii ani, clinicile medicale şi sălile de urgenţă ale spitalelor sunt mereu înţesate, de multe ori umplute la dublul capacităţii lor, de oameni suferind de boli al căror nume până acum câţiva ani nici nu exista. De ani de zile există bănuiala că starea proastă a sănătăţii oamenilor, simptomele noi, maladiile nou apărute, greu de explicat de lumea medicală, ar avea drept cauză dârele anormale pe care din ce în ce mai multe avioane în zbor le lasă în urma lor. Autorităţile, însă, nu par să se îngrijească de un astfel de detaliu … care pare banal!

La început, doar extrem de puţine avioane lăsau în urma lor astfel de dâre. Astăzi, au devenit extrem de numeroase, brăzdând cerul în cruciş, în paralel şi chiar în formă de „S“ sau de cercuri. Privim pe furiş cerul şi atunci când zărim aceste dâre, ni se pare normal ca un avion care trece să lase în spatele lui urme care se întind de la un capăt la altul al orizontului. Ele se lărgesc continuu, amestecându-se cu alte dâre, ajungând să formeze un adevărat nor, care acoperă cerul ore în şir.

Nu este oare legitim, în acest caz, să ne întrebăm dacă aceste dâre nu sunt cumva una dintre cauzele problemelor de sănătate care ne lovesc de câţiva ani încoace? Dăm ca exemplu valul de bronhiolite care afectează din ce în ce mai mulţi nou-născuţii, în fiecare an. În urmă cu două decenii, acest cuvânt nici măcar nu exista în dicţionar! Alte probleme care au apărut sunt: recrudescenţa astmului, leziuni ale căilor respiratorii, leziuni pulmonare, dureri în gât ciudate, angine care dispar la fel de pe neaşteptate cum apar, gripe care nu sunt cu adevărat gripe, maladii ale ochilor, ale pielii şi organelor interne… Lista este lungă, şi fiecare dintre aceste afecţiuni poate degenera şi duce la moarte.

Analizele efectelor chemtrail-urilor, adevărate dâre ale morţii, sunt dintre cele mai neliniştitoare. Soluţia oficială care ni se oferă: vaccinuri noi şi antibiotice super-tehnologizate, în condiţiile în care s-a demonstrat că supraconsumul de vaccinuri şi de antibiotice de tot felul nu a făcut decât să reducă iremediabil capacitatea sistemului imunitar de a răspunde la atacuri subite.

Explicaţia cu care, iniţial, responsabilii civili şi militari ai forţelor aeriene i-au liniştit pe observatori, a fost aceea că ar fi vorba doar de dâre de condensare. La întrebarea de ce aceste urme nu existau cu mai mulţi ani în urmă răspunsul a fost că atunci avioanele nu zburau atât de sus încât să permită formarea acestor dâre. În anumite cazuri, aceste dâre, au spus ei, pot rezulta ca urmare a aruncării restului de carburant, în vederea unei posibile aterizări forţate. Cu toate acestea, înmulţirea acestor dâre (nu toate avioanele care zboară riscă să se prăbuşească, din câte se ştie…) şi aspectul lor face să fie ridicol şi inadmisibil acest gen de justificare… În urma amplitudinii pe care fenomenul a luat-o şi în lipsa unor explicaţii plauzibile, soluţia pe care autorităţile au găsit-o a fost să îl transforme în „legendă urbană”, împiedicând orice studiu ştiinţific serios. Folosindu-se de tragicele atentate din 11 septembrie 2001, au îngropat definitiv chestiunea. Ca urmare a aşa-zisei ameninţări internaţionale a terorismului, a fost impusă, sau cel puţin se urmăreşte să fie impusă, obligativitatea sprijinului şi încrederii absolute faţă de guverne. Chestiunea dârelor morţii [chemtrails] a ajuns, deci, să facă parte rapid dintre subiectele pe care mass-media le evită cu orice preţ… Dezbaterea a continuat însă pe internet.

Autorităţile militare şi guvernamentale iau în derâdere aceste afirmaţii ca fiind conspiraţioniste sau le denunţă drept zvonuri lipsite de fundament. S-a mers chiar până la a vorbi de propagandă teroristă antiguvernamentală, pentru a închide, o dată pentru totdeauna, gura celor băgăreţi.

Ar trebui, cu toate acestea, să se realizeze o anchetă serioasă şi independentă şi să se dispună realizarea unor analize la laboratoare controlate de servicii neguvernamentale, dacă mai există aşa ceva… Deşi sunt destul de mulţi cei care au observat acest fenomen alarmant, numărul celor care au întreprins o campanie activă pentru informarea populaţiei este foarte mic. Agenţiile guvernamentale contează pe apatia oamenilor şi, de fapt, ele au ajutat din plin la crearea acestei stări de conştiinţă, începând din anii 1950, prin fluorizare, aspartam şi drogurile vândute pe stradă.

Este binecunoscut faptul că guvernele anumitor ţări experimentează tehnologii noi asupra populaţiei lor de zeci de ani. Există rapoarte care au fost făcute publice care o dovedesc. Pentru a opri acest genocid tăcut trebuie trezit spiritul oamenilor şi mass-media cu privire la acest flagel invizibil care ne copleşeşte de câţiva ani! Dacă un procentaj atât de mic de oameni este preocupat de acest fenomen, conducătorii acestor agenţii au motiv să creadă, analizând situaţia, că se găsesc deasupra oricărei bănuieli şi că nu există nimic de care să se teamă.

Dâre de condensare sau dâre ale morţii?


Dârele de condensare [contrails]

De la apariţia avioanelor cu reacţie, ne-am obişnuit să vedem pe cer dâre albe în urma lor, atunci când trec pe deasupra noastră, la mare altitudine. Aceste dâre albe – în engleză contrails, [dâre de condensare] – depind în special de doi factori: umiditatea ambiantă şi temperatura, foarte scăzută la acea altitudine. Ele pot să fie alcătuite din fine picături de apă condensate sau din cristale de gheaţă şi de zăpadă.

Aceste dâre pot să apară la altitudine joasă, aproape de nivelul solului, doar în zone cu un climat extrem de rece (Antarctica, Arctica) şi constituie un serios handicap pentru circulaţia aeriană. La altitudine, aceste condiţii se manifestă regulat începând de la 9000 de metri. Dârele pot rămâne vizibile mai multe minute înainte de a fi dispersate de vânt, gradat, până când dispar complet. Aceste dâre de condensare, nefiind formate decât din molecule de apă, sunt aproape inofensive, mai ales prin comparaţie cu poluarea pe care o singură turbină de avion o generează, datorită arderii carburanţilor şi ai altor agenţi chimici. Dârele de condensare [contrails], fiind compuse din vapori de apă, se disipă după o scurtă perioadă de timp. Conform meteorologului Thomas Schlattes de la Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite, ele nu se pot forma decât la temperaturi de – 60°C şi mai mult, la niveluri de umiditate relativă de 70% şi la altitudini foarte mari.

Ca incident separat şi distinct în ansamblul acestor evenimente, norii se pot forma dacă temperatura, umiditatea relativă şi condiţiile de vaporizare sunt favorabile dezvoltării lor. Dacă vedem pe cer dâre de condensare [contrails] – considerate aşa după aspectul lor – care se transformă în „nori“ , putem concluziona că nu sunt alcătuite din vapori de apă şi deci este vorba de altceva!
Timpul prevăzut pentru disiparea dârelor de condensare [contrails] este relativ scurt, două minute sau mai puţin. Aceasta presupune că dâra respectivă este alcătuită în special din vapori de apă, cel puţin conform definiţiei sale clasice (condensation trail sau dâră de condensare). Nivelul de disipare a dârelor de condensare [contrails] depinde mult de mărimea particulelor cristalelor de gheaţă şi de cantitatea de raze solare. Dependenţa de umiditatea relativă nu este evidentă. Un nor care se formează în urma trecerii unui avion, atunci când se produce aceasta, depinde în principal de temperatura, de umiditatea relativă, de tipul şi de mărimea particulelor (nucleelor) de aerosol care sunt introduse.

Formarea şi disiparea dârelor normale de condensare [contrails] şi formarea de nori trebuie să fie recunoscute ca fiind două procese fizice separate care rezultă ca urmare a unor condiţii diferite şi variabile în cele două cazuri.

Dâre ale morţii [chemtrails]

De la mijlocul anilor 1990 încoace, în SUA a început să fie observată înmulţirea unor dâre de un tip nou. Ele apar la altitudine mai joasă decât cea a dârelor de condensare [contrails], uneori chiar aproape de nivelul solului, pot să fie albe sau colorate şi se estompează foarte lent, lăsând să treneze o ceaţă în care pot fi detectate diverse particule sau filamente. Uneori, ele formează nori longitudinali care se taie brusc, lăsând un gol în respectiva dâră. Apoi norii par a se forma din nou pentru a se termina la câţiva kilometri mai departe. Sau, dimpotrivă, dâra taie cerul de la un capăt la altul al orizontului. Aceşti nori nu sunt întotdeauna situaţi la mare altitudine, după cum pretind autorităţile militare sau cele ale controlului aerian. Foarte adesea, îi putem sesiza la înălţimi cuprinse între 1000 şi 5000 metri, dar şi mai sus de 9000 de metri, care este altitudinea culoarelor de zbor ale avioanelor comerciale.

În unii dintre aceşti nori putem discerne curcubeie sau o culoare portocalie. Alţii sunt pătaţi de mase mai închise în interior, sau tivite cu negru. Aceste mici dâre se expansionează destul de rapid (în funcţie de viteza vântului) şi produc pene fine sau plase în evantai. Spre deosebire de dârele de condensare [contrails], dârele morţii [chemtrails] sunt adesea scindate, cu un gol sau o întrerupere în traseu, ca şi cum ar fi fost schimbat rezervorul din care au fost pulverizate.

Fapt important: cei care au observat aceste fenomene nu sunt cârcotaşi profesionişti sau ufologi de salon. Ei sunt mai degrabă pasionaţi de aviaţie, medici, oameni de ştiinţă, poliţişti, jurnalişti integri… şi oameni cărora aceste împrăştieri le provoacă iritaţii oculare sau bronhice, alergii şi oboseală. Ei aparţin tuturor claselor societăţii. Plecând de la criterii de sănătate publică, s-a creat o reţea de observatori ai dârelor morţii [chemtrails], care este extrem de activă pe internet.

Scrisoarea unui mecanic de aviaţie

Vă oferim în continuare o scrisoare extrem de interesantă, care a fost publicată pe site-ul lui Clifford Carnicom, apoi afişată pe site-ul lui Jeff Rense (ambele site-uri sunt dedicate acestui subiect legat de crimele realizate prin intermediul „dârelor morţii” [chemtrails]), scrisă de un mecanic de aviaţie. Chiar dacă unii pot obiecta că provenienţa acestei misive este incertă, ea coincide cu multe alte mărturii, inclusiv cu scrisoarea unui director al unei linii aeriene, ca răspuns la declaraţiile mecanicului anonim.

Chemtrail-uri. Un mecanic de aviaţie s-a împiedicat de adevăr?

„Din motive pe care le veţi înţelege pe măsură ce veţi citi ceea ce urmează, nu-mi pot divulga identitatea. Sunt un mecanic de aviaţie şi lucrez pentru o linie aeriană importantă. Muncesc într-o bază de întreţinere situată într-un mare aeroport şi hazardul a vrut să descopăr ceea ce nu-mi era vizibil destinat.

Mai întâi, trebuie să vă explic în două cuvinte cum funcţionează ierarhia în lumea mecanicilor din domeniul aeronautic. Acest lucru este important pentru înţelegerea relatării mele şi pentru cauza căreia îi consacraţi o mare parte din energia voastră. Mecanicii de aviaţie îşi doresc să lucreze în trei domenii: avionica, motoarele şi comenzile de zbor. Se consideră că mecanicii care lucrează pe aceste sisteme au atins cele mai înalte grade ale scării ierarhice. Vin apoi mecanicii care lucrează la sistemele hidraulice şi aparatele de climatizare. Următorii sunt cei ataşaţi sistemelor subalterne.

În sfârşit, pe treapta cea mai de jos a acestei scări, se găsesc mecanicii care lucrează la sistemele de golire a fluidelor. Niciun mecanic nu vrea să lucreze la pompe, rezervoare şi sistemul de conducte care servesc la înmagazinarea deşeurilor toaletelor din avioane. Totuşi, în fiecare aeroport unde am lucrat eu, există întotdeauna doi sau trei mecanici care se oferă voluntari pentru acest serviciu, oricare ar fi aeroportul. Ceilalţi mecanici sunt foarte fericiţi să-i lase să facă aceasta. Nimeni nu acordă cu adevărat atenţie acestor oameni şi niciun mecanic serios nu are o legătură veritabilă cu aceşti mecanici de zona a doua. De fapt, nu m-am aplecat niciodată cu adevărat asupra acestui aspect, până foarte de curând.

Majoritatea companiilor aeriene au acorduri de servicii reciproce cu celelalte companii care utilizează acelaşi aeroport. Aceasta înseamnă că dacă o companie are o problemă tehnică, de ea se va ocupa unul dintre mecanicii noştri. În schimb, dacă unul dintre avioanele noastre este în dificultate acolo unde îşi are baza de întreţinere o altă companie aeriană, avionul nostru va fi reparat de ei.

Într-o zi, acum aproximativ o lună, am fost chemat la bază pentru a lucra la avionul unei alte companii. În momentul în care m-a chemat, controlorul nu ştia care era problema şi nu putea să-mi dea niciun detaliu. Atunci când am sosit la faţa locului, am descoperit că pana se situa la nivelul înmagazinării deşeurilor. Nu existau alte soluţii: trebuia să mă strecor în interiorul carlingii pentru a rezolva problema. Pătrunzând în compartiment, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Avionul avea mai multe rezervoare, pompe şi tuburi decât erau menţionate în caietul de sarcini.

La început, am presupus că sistemul fusese modificat. Nu mai lucrasem pe un aparat de acest tip de mai bine de zece ani. Urmărind să găsesc problema, am realizat rapid că tubajul şi rezervoarele suplimentare nu erau legate la sistemul de evacuare… Tocmai descoperisem acest lucru, când un alt mecanic de la compania mea a apărut subit. Era tocmai unul dintre mecanicii care lucrau în mod obişnuit pe aceste sisteme. I-am predat lucrul cu mare plăcere. Plecând, l-am întrebat despre acea echipare suplimentară. El mi-a răspuns: Vezi-ţi de treaba ta şi lasă-mă să mă îngrijesc de a mea!

A doua zi, lucram la calculatorul firmei ca să văd un plan de cablaj. Pentru că tot eram acolo, am decis să fac o cercetare cu privire la echipamentul suplimentar pe care îl găsisem în avion. Spre marea mea surpriză, manualele nu făceau nicio referire la echipamentul pe care îl văzusem în ajun. Am căutat în dosarele producătorului şi nu am găsit nimic nici acolo. Curiozitatea mea era atinsă în punctul sensibil: eram cu adevărat hotărât să descopăr natura acestui echipament.

Săptămâna următoare am primit trei dintre avioanele noastre, în hangarul principal, pentru inspecţia periodică. În timpul acestor inspecţii, în jurul avionului forfotesc peste tot o mulţime de mecanici. Tocmai îmi terminasem treaba şi am decis să mă duc să văd sistemul de evacuare pe unul dintre aparate. Cu toţi mecanicii din jur, eram sigur că nu avea să mă observe nimeni. Spre marea mea surpriză, avionul pe care am ales să-l inspectez avea şi el acel tip de echipare suplimentară!

Am început să urmez sistemul conductelor, pompelor şi rezervoarelor. Am descoperit ceea ce părea a fi unitatea de comandă a respectivului sistem. Era o cutie de comandă standard folosită în aviaţie, dar fără cea mai mică inscripţionare. Puteam urma firele de la cutia de comandă la pompe şi la valve, dar niciun alt circuit de comandă nu era conectat la această unitate. Singurele fire care erau racordate la această unitate erau legate la sistemul operaţional al comenzilor avionului.

Sistemul avea un rezervor mare şi două mai mici. Era dificil de văzut datorită îngustimii compartimentului, dar mi s-a părut că rezervorul mare ar fi putut cuprinde 200 litri. Rezervoarele erau legate la o supapă de golire şi de umplere care trecea prin fuzelaj, chiar în spatele supapei de golire a sistemului fluidelor uzate. Căutând unde ducea acest racord sub avion, am văzut că era ascuns în spatele unui fals panou, sub un alt panou care, la rândul lui, ajungea la sistemul canalului de golire. Am început să urmăresc tubajul pompelor. Aceste tuburi conduceau la o reţea de conducte mai mici care se terminau în marginile din spate ale aripilor şi ale stabilizatoarelor orizontale ale avionului.

Dacă priviţi cu atenţie aripile unui avion mare veţi vedea un mănunchi de fire, aproximativ de grosimea unui deget, care iese din marginea din spate a aripii. Acestea sunt tije de descărcare statice. Ele sunt folosite pentru a disipa sarcina de electricitate statică care se acumulează pe un avion în zbor. Am descoperit că acele conducte duceau la una din trei dintre aceste tije de descărcare electrostatică. Iar aceste false tije de descărcare electrostatică fuseseră găurite ca pentru a lăsa să scape un produs oarecare prin ele.

Trecuse o vreme de când eram cocoţat pe aripă. Dintr-o dată, unul dintre supraveghetori mi-a ordonat să părăsesc hangarul. El mi-a spus după aceea că treaba mea era terminată şi că nu eram autorizat să fac ore suplimentare. Cele două zile care au urmat au fost foarte încărcate şi nu am găsit niciun minut liber pentru a-mi continua mica anchetă. Două zile după descoperirea mea, am fost chemat să înlocuiesc un detector de temperatură pentru un motor de avion care se pregătea să decoleze. Am terminat lucrul şi m-am întors la hârţogărie.

Aproximativ 30 minute mai târziu, am fost convocat de directorul general. Atunci când am intrat în biroul său, mă aşteptau acolo reprezentantul sindicatului nostru şi alte două persoane, pe care nu le cunoşteam. Directorul mi-a spus că a fost descoperită o problemă serioasă. Eram suspendat pentru o greşeală gravă. Mi-a spus că scrisesem intrări false în raportul meu de lucru în legătură cu detectorul de temperatură pe care tocmai îl instalasem cu câteva ore înainte. Eram consternat şi am început să protestez. Am spus că era ridicol şi că făcusem cât se poate de conştiincios acea treabă. Reprezentantul sindicatului s-a interpus. El a recomandat să aruncăm un ochi la avion, pentru a lămuri situaţia. Atunci eu am întrebat cine erau ceilalţi doi oameni. Directorul general mi-a indicat că erau inspectori de securitate ai companiei aeriene, dar că nu erau obligaţi să-mi dea numele lor.

Ne-am înapoiat deci la avion, care ar fi trebuit deja să decoleze, dar care era încă garat la rampa noastră de întreţinere. Am deschis capota motorului şi reprezentantul sindicatului a scos detectorul de temperatură. A verificat numărul de serie şi a constatat că era piesa veche. Atunci ne-am dus la magazia de piese şi reprezentantul sindicatelor a verificat raportul meu. De pe o etajeră, el a luat o cutie sigilată. A deschis-o şi a scos un detector de temperatură având acelaşi număr de serie cu cel pe care îl instalasem. Imediat, el mi-a spus că sunt suspendat pentru o săptămână fără salariu.

M-am odihnit acasă în prima zi a suspendării mele, întrebându-mă ce s-a petrecut. Seara, am primit un apel telefonic. Vocea mi-a spus: „Acum ştii ce păţesc mecanicii care îşi bagă nasul acolo unde nu au nimic de făcut. Data viitoare când o să te amesteci să lucrezi la sisteme care nu te privesc, o să-ţi pierzi slujba! Cum mă simt generos astăzi, cred că o să te poţi întoarce la treabă curând.“ CLIC. Am făcut imediat apropierea între ceea ce tocmai se produsese şi faptul că descoperisem acel tubaj misterios.

În dimineaţa următoare am fost chemat de directorul general. El mi-a spus că datorită excelenţei dosarului meu suspendarea fusese redusă la o zi. Trebuia deci să mă reapuc imediat de treabă. Singurul lucru la care mă puteam gândi era: Ce încercau „ei” să ascundă şi cine sunt aceşti EI?

Revenirea la treabă a fost ca şi cum nu s-ar fi petrecut nimic. Niciunul dintre ceilalţi mecanici nu a amintit de suspendarea care îmi fusese dată. Reprezentantul sindical mi-a spus de altfel că era inutil să vorbesc despre aceasta. Dar în noaptea aceea am căutat pe internet pentru a urmări să găsesc răspunsuri. Nu-mi amintesc cum am ajuns aici, dar am găsit site-ul vostru. Atunci situaţia a devenit din ce în ce mai clară. A doua zi dimineaţă la serviciu, în interiorul dulapului meu, care era încuiat, am găsit o notă tipărită. Ea spunea: „Curiozitatea a ucis pisica. Nu te uita pe site-urile internet care nu te privesc.” Mi-am spus: „Ia te uită! EI mă observă.”

Nu ştiu ce produse pulverizează ei prin intermediul acelor sisteme ciudate, dar pot să vă certific că o fac. Îmi imaginez că utilizează camioanele cisternă pentru a încărca acele rezervoare. E vorba de camioanele care golesc deşeurile rezervoarelor de vidanjare a toaletelor. În mod obişnuit, aeroporturile încredinţează unor sub-contractori acest gen de lucru şi nimeni nu se apropie de aceste camioane. Cine ar vrea să urmărească un camion umplut de fecale? Golind rezervoarele fluidelor uzate, aceşti oameni umplu rezervoarele sistemului jicloarelor de vaporizare.

Cunoscând planurile de zbor ale avioanelor, ei programează probabil unitatea de comandă cu scopul ca ea să înceapă să pulverizeze o anumită cantitate din respectivul produs după un anumit timp, îndată ce avionul a atins o anumită altitudine sau atunci când el se găseşte deasupra anumitor zone locuite. Ciocul jicloarelor (elemente al carburatorului sub forma unor tuburi cu unul sau mai multe orificii prin care se pulverizează în carburator debitul de combustibil necesar) falselor tije electrostatice este atât de mic încât nimeni din avion nu ar putea remarca acest lucru.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi,
un cetăţean căruia îi pasă.“

Răspunsul unui funcţionar superior al unei linii aeriene, postat pe site-ul lui Clifford Carnicom

„Domnule Carnicom,
Citind scrisoarea pe care aţi primit-o de la mecanicul anonim, m-am simţit obligat să-i răspund. Şi eu muncesc pentru o linie aeriană, cu toate că la un nivel ierarhic superior. Nu voi numi linia aeriană, nici oraşul în care mă aflu, nici postul pe care îl ocup, din motive evidente de securitate. Aş vrea să pot documenta tot ceea ce sunt pe punctul să vă dezvălui. Dar este practic imposibil să o fac, întrucât aceasta ar putea în cele din urmă să antreneze consecinţe fatale pentru mine.

Elementele conţinute în scrisoarea mecanicului anonim mi se par autentice. În SUA există companii aeriene care au participat la un proiect numit Project Cloverleaf [Proiectul Frunza de treflă], timp de câţiva ani. Unii îşi amintesc că au primit consemne în această direcţie în 1998. Personal, am fost avizat în 1999. Cei câţiva funcţionari ai liniilor aeriene care au primit instrucţiunile în ceea ce priveşte proiectul Cloverleaf au fost supuşi cu toţii unor controale de securitate severe cu privire la antecedentele lor personale şi, chiar înainte să putem primi aceste instrucţiuni, am fost puternic presaţi să semnăm un acord de ne-divulgare, care declară în esenţă că, dacă spunem ceea ce ştim, indiferent cui, riscăm închisoarea.

În biroul nostru, aproximativ douăzeci de funcţionari am primit aceste instrucţiuni, care ne-au fost date de doi funcţionari oficiali din cadrul unui organism guvernamental. Nu au revelat care. Au spus că guvernul avea să remunereze linia noastră aeriană şi, de asemenea, şi altele, cu scopul de a pulveriza anumite produse chimice speciale prin intermediul avioanelor comerciale.

Atunci când au fost întrebaţi care erau aceste produse chimice, unde şi de ce urma să le pulverizăm, ei ne-au indicat că informaţia ne-ar fi oferită dacă ar fi nevoie… Au precizat că noi nu aveam de ce să aflăm mai mult în această direcţie. Şi au continuat atunci să afirme că acele produse chimice erau inofensive. În cele din urmă, au concluzionat că programul era de o asemenea importanţă, încât el trebuia să fie finalizat cu orice preţ.

Atunci când noi i-am întrebat de ce nu desemnau numai avioanele lor militare pentru a pulveriza aceste produse chimice, ei au declarat că nu există suficiente avioane militare disponibile pentru a elibera aceste produse chimice pe o scară atât de mare. Acesta este motivul pentru care proiectul Cloverleaf a fost lansat, pentru a permite unor linii aeriene comerciale să ajute la răspândirea acestor produse chimice în atmosferă. Apoi, cineva a întrebat de ce tot acest secret… Reprezentanţii guvernului au declarat atunci că dacă marele public ar şti că avioanele care zboară deasupra capetelor lor împrăştie produse chimice în aer, grupurile de ecologişti ar cere încetarea pulverizării.

Cineva a pus unuia dintre oamenii guvernului întrebarea următoare: Dacă produsele chimice sunt inofensive, de ce să nu se facă publică natura lor şi motivul pentru care le pulverizăm? El a părut derutat de această întrebare şi a răspuns pe un ton autoritar că publicul nu are nevoie să ştie ce se petrece, dar că acest program a fost conceput numai pentru binele său. El a declarat de asemenea că noi trebuie să păstrăm tăcerea şi să nu mai punem întrebări în această direcţie. După care, şedinţa de informare a fost încheiată.

În biroul nostru, toate documentele în ceea ce priveşte proiectul Cloverleaf sunt păstrate în seifuri. Nimeni nu are dreptul să scoată aceste documente. Foarte puţini funcţionari au acces la ele şi ei nu vorbesc niciodată despre conţinutul lor.

Domnule Carnicom, eu nu sunt deloc imbecil. Ştiu că se petrece ceva şi sunt sincer înspăimântat. Mă simt foarte vinovat că ştiu de existenţa acestei operaţiuni, dar sunt obligat să tac. Sunt tulburat ştiind că firma pentru care muncesc ar putea fi pe cale să-i otrăvească pe americani. Sper că această scrisoare va deschide ochii anumitor persoane asupra a ceea ce se produce, în acest moment, pe cerul nostru. Vă repet că aş vrea să pot să vă ofer o informaţie documentată, dar înţelegeţi de ce trebuie să păstrez anonimatul absolut.

Mulţumesc.“

Sursa yogaesoteric.net Vezi  http://www.rense.com/ / http://www.carnicom.com/

Armele electromagnetice pun în pericol existenţa civilizaţiei umane şi a planetei Pământ

Antenele din Dobrogea

În apropierea poligonului militar de rachete antiaeriene Capul Midia din judeţul Constanţa a fost instalat anul trecut un sistem de antene (poză preluată de pe site-ul libertatea.ro) asemănător cu sistemul HAARP din Gakona, Alaska. Datorită acestei asemănări se presupune că este vorba despre o armă geofizică.
Ministerul Apărării Naţionale nu a dat nicio declaraţie oficială în privinţa acestei instalaţii. O opinie de specialitate a fost oferită în presă de către generalul Emil Străinu, doctor în domeniul armelor geofizice: „Este greu de spus ce e acest sistem de antene de lângă plaja Corbu. Arată altfel decât celebrul HAARP. E ceva absolut nou, care nu seamănă cu nimic din ceea ce se ştie. Ar putea face parte din SCOMAR, sistemul inteligent de monitorizare a Mării Negre, pus în funcţiune recent, dar şi acela ar trebui să aibă altfel de antene”.
Contextul politic în care au apărut informaţiile despre antenele de la Marea Neagră a fost de asemenea interesant. După ce la 6 august 2010 a început să circule pe internet informaţia despre antenele de tip HAARP instalate în Dobrogea, la 16 august 2010 diplomatul român Gabriel Grecu a fost arestat la Moscova sub acuzaţia de spionaj. Ulterior acesta a fost expulzat din Rusia şi, ca răspuns, la 18 august 2010 un diplomat rus a fost şi el expulzat din România.
Investigaţiile neoficiale realizate la faţa locului, în Dobrogea, au arătat că este vorba despre un sistem format din aproximativ 40 de antene, dispuse pe două rânduri. În apropierea acestora se află câteva containere militare în care se presupune că se află centrul de comandă al instalaţiei. Ansamblul de antene este amplasat pe un teren militar cu accesul interzis de lângă plaja Corbu.
În 2009 Ministerul Apărării a achiziţionat 600ha de teren în Sulina şi apropierea comunei Corbu. Iar anul trecut, prin Ordonanţa de urgenţă 31 din 7 aprilie 2010 (OUG 31/2010) a mai primit 30ha transferaţi de la Ministerul Mediului şi Pădurilor. Pe aceste terenuri au început lucrări la drumuri de acces, reţele electrice şi de alimentare cu apă, fundaţii pentru construcţii etc. Pare a fi vorba de un orăşel realizat după modelul bazei militare de la Mihail Kogalniceanu, la o scară mai redusă.
Există mai multe presupuneri în privinţa scopului acestor investiţii: că ar face parte din SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră), că ar fi o acoperire pentru o afacere imobiliară de proporţii, că ar face parte din scutul antirachetă pe care SUA îl construieşte în Europa de Est sau că ar fi o armă geofizică modernă de tipul HAARP.

Ce este SCOMAR
În aprilie 2009 a fost inaugurat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor SCOMAR, un sistem operativ de supraveghere care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea Neagră (poză preluată de pe site-ul verticalonline.ro). Sistemul a fost realizat în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană în perspectiva aderării României la Spaţiul Schengen.
SCOMAR se află în dotarea Poliţiei de Frontieră şi are scopul de a contribui la siguranţa graniţei maritime a României. Acesta supraveghează non-stop apele teritoriale ale României până la 100 de mile marine (sau 185 de kilometri) şi 30 de kilometri de uscat. Imaginile de ansamblu furnizate de acest sistem pot fi folosite şi de alte autorităţi: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii.
Sistemul este alcătuit dintr-un centru de comandă şi control aflat la Poliţia de Frontieră Constanţa, unităţi de intervenţie navale sau terestre, căi de comunicaţii şi şase staţii de senzori. O staţie de senzori este un turn de metal de 60m, cu o antenă de 42m, asemănător releelor comerciale (telefonie, TV, radio etc.); pe acesta se montează camere speciale de filmare, ce pot funcţiona convenţional (video), în infraroşu sau termoviziune. Aceşti stâlpi vor fi amplasaţi la Farul de la Sulina, Sfântu Gheorghe, Gura Portiţei, Midia, Agigea şi Mangalia (poză preluată de pe site-ulromanialibera.ro).

Scutul antirachetă din Europa
Pentru a proteja Europa de unele aşa-zise ameninţări care se presupune că ar veni dinspre Iran sau Coreea de Nord, SUA intenţionează amplasarea unui sistem antirachetă în Europa. La începutul lunii februarie, preşedintele Traian Băsescu a anunţat că România a acceptat invitaţia preşedintelui american Barack Obama de a participa la dezvoltarea sistemului antirachetă şi că, în baza acestui acord, pe teritoriul nostru vor fi amplasate componente ale scutului.
La summitul NATO de la Lisabona care a avut loc în perioada 19-20 noiembrie 2010 s-a stabilit că la cheltuielile necesare realizării scutului vor participa toţi cei 28 de membri NATO. Aceasta înseamnă că instalaţiile de apărare antiaeriană care urmează să fie plasate în Europa de Est vor costa statele membre aproximativ 200 de milioane de euro în următorii 10 ani.

Instalarea scutului  în Europa se va realiza în patru etape. Prima etapă este programată pentru 2011 şi presupune desfăşurarea actualelor sisteme antirachetă pentru a proteja împotriva rachetelor balistice cu rază scurtă şi medie de acţiune. Se vor folosi nave cu sisteme antirachetă Aegis, care pot, simultan, să atace ţinte terestre, submarine şi nave de suprafaţă, concomitent cu protejarea flotelor de atacuri de aviaţie sau cu rachete. Acest sistem va fi amplasat în estul Mării Mediterane şi va fi completat cu unităţi radar mobile coordonate din baza militară de la Ramstein, Germania.
Etapa a doua presupune instalarea unor interceptori tereştri avansaţi de tip SM-3 (Standard Missile-3 Block IB) în sudul Europei. România a acceptat oferta de a găzdui în 2015 un set de 24 de rachete interceptoare SM-3.
Etapa a treia se va desfăşura până în 2018 şi presupune amplasarea, în nordul Europei, a unei a doua baze terestre cu interceptori SM-3. Bazele existente deja vor fi dotate cu interceptori SM-3 Block IIA, aflaţi deocamdată în faza de construcţie. Tot în această etapă vor fi incluse şi avioane fără pilot.
Etapa a patra va dura până la sfârşitul lui 2020 şi va presupune încă o îmbunătăţire a interceptorului SM-3, denumită Block IIB. În această fază ar trebui să fie amplasate rachete cu raza mai lungă de acţiune, pentru a oferi protecţie în faţa ameninţării cu rachete balistice intercontinentale, care vor fi monitorizate de sisteme radar de avertizare timpurie, cum este cel din Fylingdales (North Yorkshire), Marea Britanie.
Unul dintre cele mai performante sisteme antirachetă este THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Acesta este singurul interceptor care poate distruge rachete balistice cu raza medie şi scurtă de acţiune atât în interiorul, cât şi în exteriorul atmosferei terestre. (Armata Statelor Unite a realizat recent un test în care un interceptor antirachetă a reuşit să doboare deasupra Oceanului Pacific o rachetă balistică.)
HAARP – „arma finală”

Programul HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program, în traducere Programul Activ Auroral de Cercetare folosind Frecvenţe Foarte-Înalte) reprezintă cea mai perfecţionată şi eficientă tehnologie contemporană în domeniul războiului. Este un program demarat în 1992 la Institutul de Geofizică al Universităţii Alaska din Fairbanks de către Departamentul Apărării al Statelor Unite. Acest program ştiinţific are un buget anual recunoscut oficial de 30 de milioane de dolari, deşi se pare că în realitate finanţarea este mult mai mare. HAARP este conectat la unul din cele mai mari computere din lume, iar sistemul propriu-zis se află într-o bază militară de lângă Gakona, Alaska. Acesta constă dintr-un sistem de antene speciale, de mare putere, care constituie o teribilă armă (geofizică, strategică şi cosmică) de energie dirijată.
Tehnologia utilizată în cadrul HAARP foloseşte un tip de antene care trimit semnale în loc să le primească. Acestea trimit fascicule de unde radio extrem de puternice care încălzesc unele zone ale ionosferei pentru a le împinge în sus. Undele electromagnetice sunt apoi reflectate către Pământ, penetrând totul. Ceea ce se spune public este că acest proiect are ca scop modificarea ionosferei în vederea îmbunătăţirii comunicaţiilor, dar unele documente ale armatei americane arată că de fapt HAARP are scopul de a descoperi metode de „exploatare a ionosferei în folosul Departamentului de Apărare”.
Sistemul HAARP este considerat de unii specialişti o reeditare a proiectului „Star Wars” într-o formă mult mai economică, dar, în acelaşi timp, mult mai periculoasă. Datorită faptului că toate instalaţiile se află dispuse la sol efectele sunt infinit mai mari, atât în mediul terestru cât şi în spaţiul cosmic. Antenele HAARP sunt capabile de acţiuni inspăimântătoare precum dezintegrarea obiectelor, inducerea combustiei instantanee, schimbarea tiparelor cerebrale, inducerea unui comportament anume, provocarea diferitelor boli biologice. Aceste antene pot distruge orice obiect staţionar sau în mişcare în orice loc de pe Pământ şi pot creea găuri în ionosferă, având ca efect mărirea puterii de penetrare a razelor cosmice nocive.
Acest sistem are o multitudine de întrebuinţări malefice, putând fi folosit deopotrivă la sol, în aer şi în apă. El poate servi ca armă cu energie dirijată, sistem de comunicaţie pentru submarine, mijloc de comunicaţie intersatelit şi în/din spaţiul cosmic, sistem de producere a razelor X foarte puternice (aşa-numitele „raze ale morţii” descrise de Tesla), mijloc pentru producerea de fulgere artificiale în orice punct de pe glob, sistem de detectare şi de  distrugere a navelor extraterestre în spaţiu, instrument pentru producerea de schimbări climatice şi dezastre „naturale”, mijloc de influenţare şi manipulare a conştiinţei umane individuale sau la nivel de masă.
SUA mai deţin două astfel de sisteme în Puerto Rico lângă Observatorul Arecibo şi în Alaska. Proiectul similar european numit EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) este amplasat în Norvegia şi Suedia. La acesta participă Norvegia, Suedia, Finlanda, Japonia, China, Anglia şi Germania. Fosta Uniune Sovietică a dezvoltat propria baza de cercetare a ionosferei la Vasilsurk, în nordul Rusiei. Alte asemenea sisteme sunt situate în Jamaica, în Peru, lângă Moscova – la Nijni Novgorod, lângă Harkov în Ucraina şi în Duşanbe, Tadzhikistan.

Oamenii de ştiinţă trag semnalul de alarmă

Numeroşi savanţi şi experţi în armament, cât şi deputaţi ai Parlamentului European se arată deosebit de preocupaţi de dezvoltarea acestui proiect. Unul dintre aceştia, expertul în energie Gratan Healy, consilier al OSCE şi Magda Hallvoet, deputat, şeful grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul European, au dezvăluit că acest proiect este „arma finală” ce poate duce la sfârşitul civilizaţiei umane, a lumii însăşi. Cei doi au prezentat un raport în care afirmă că acest tip de armament considerat în stadiul actual neletal („non lethal weaponery”) are consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător şi, mai mult decât atât, pune în pericol libertatea individuală şi democraţia. „Este evident că avem de-a face cu o armă strategică, dar nu este destul de clar dacă acesta are un scop defensiv sau ofensiv şi împotriva cărui inamic potenţial va fi folosită”– afirmau aceştia.
Aceste aşa-zise baze de cercetări sunt extrem de periculoase prin amploarea efectelor pe care acţiunile lor le pot avea asupra întregii planete şi a umanităţii. După părerea unor oameni de ştiinţă efectele folosirii abuzive ale acestor niveluri de intensitate în scutul nostru natural – ionosfera – nu sunt cunoscute şi pot fi catastrofale. Dr. Rauscher explică faptul că ionosfera este predispusă la reacţii catalitice: dacă se modifică o mică parte, se poate produce o schimbare majoră în întregul ei.
Tehnologia dezvoltată în secret de armată şi de guvernele secrete este mult mai avansată decât ne imaginăm. Există posibilitatea de a crea fenomene de rezonanţă identice „rezonanţei Schumann” şi de asemenea capacitatea de a anihila „Rezonanta Schumann” a Pământului. Experimentele făcute la scară planetară tulbură reţeaua geomagnetică a Pământului, „taie felii” din ionosferă, supraîncălzesc Pământul şi straturile care îl înconjoară, produc „precipitaţii” de electroni în magnetosferă, pot produce schimbări dăunătoare în câmpul electric al Pământului.

Folosirea mediului ca sistem de armament este atât imorală cât şi lipsită de discernământ. Menţinerea civilizaţiei actuale pe planeta Pământ depinde de o multitudine de factori aflaţi în interdependenţă şi într-un echilibru armonios. Acest echilibru, creat pe parcursul milioanelor de ani, poate fi distrus în câteva minute printr-o acţiune iresponsabilă.

Sursa : yogaesoteric.net

Cine decide ce mâncăm

Vă vine să credeți sau nu, există un grup mic de oameni își manifestă, voit sau nu, influența în ceea ce privește alimentele pe care le consumă omenirea.

Site-ul dailymeal.com i-a identificat pe cei mai puternici oameni din industria alimentară la nivel mondial. În funcție de ei, mâncarea pe care o consumăm este mai bună, mai proastă, mai ieftină, mai scumpă. De remarcat că unii dintre ei nu au o influență directă asupra a ceea ce mâncăm.

Vă spunem de la început surpriza: pe listă se află Steve Jobs, șeful Apple.Dintre cei 50, pe locul 10 se află președintele și CEO-ul McDonald’s, compania care are cea mai mare rețea de hamburgeri din lume (peste 58 de milioane vânduți în fiecare zi). McDonald’s cumpără carne de peste un miliard de dolari pe an și este cel mai mare cumpărător de mere din America.Două poziții mai sus se află Mike Duke, președintele și CEO-ul Waltmart, cel mai mare retailer din lume. Este cel care care a făcut lobby în Statele Unite pentru extinderea termenului de “organic” astfel încât să fie incluse cât mai multe produse sub această etichetă.Deși mulți îl știm ca fiind regele celor mai iubite gadgeturi din lume, iPhone și iPad, Steve Jobs se află pe locul al cincilea în acest top. Cei de la Daily Meal l-au inclus în acest clasament întrucât odată cu dezvoltarea produselor Apple, consumatorii și-au modificat modul de selecție a restaurantelor sau chiar a hranei pe care o consumă zilnic.iPad este folosit ca meniu sau pe post de listă de vinuri în unele restaurante americane.“Putem paria că Jobs nu și-a terminat de spus ultimul cuvânt în industria alimentară”, spun cei de la Daily Meal.O poziție mai sus se află prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama. A fost inclusă pe listă pentru că este cea mai activă personalitate care militează pentru o mâncare sănătoasă, care să reducă obezitatea în rândul copiilor.Pe locul al treilea se află Hugh Grant, șeful companiei Monsanto, una dintre cele mai mari companii din lume producătoare de semințe modificate genetic.

Șeful Departamentului de Agricultură al Statelor Unite se află pe locul al doilea. Alături de Michelle Obama, este unul dintre oficialii cu rang înalt care luptă pentru o hrană cât mai sănătoasă.

Publicația Daily Meal a rezervat prima poziție consumatorului obișnuit, cel care decide, în ultimă instanță, ce mănâncă și ce nu.

“Tu ești responsabil, în final, pentru calitatea și integritatea a ceea ce mănânci, pentru că în funcție de ceea ce consumi tu, se modifică stilul restaurantelor, crește sau scade succesul anumitor produse”, încheie publicația. Sursa : capital.ro

 

Cele mai mari 10 conspiratii din toate timpurile

„S-ar putea ca toti cei care cred in conspiratii sa nu se teama de ele, ci sa doreasca existenta lor; s-ar putea ca ei sa nu doreasca sa accepte tezele scepticilor si sa descopere ori sa inventeze conjuratii tocmai pentru ca au nevoie de ele. Fara Dumnezeu si fara conspiratii, fara superiorii oculti de care vorbeau masonii germani din secolul al XVIII-lea, fara batranii intelepti ai Sionului, fara Clubul Bilderberg, fara stapanii lumii, fara diavol, cei mai multi dintre noi ne aflam singuri in fata unei lumi de neinteles, nu ne dam seama ce se intampla, suntem orfani. Stapanii lumii sunt rai si egoisti, dar ce ar fi daca nu ar exista? Daca nu ar exista un plan, istoria ar deveni lipsita de sens, iar accidentul, intamplarea, avaritia, iresponsabilitatea si stupiditatea ar domni peste specia noastra. Daca stapanii lumii nu ar exista, nu numai ca am fi singuri, dar, mai mult, am fi raspunzatori de destinul nostru, iar aceasta este o povara grea, pe care nu toata lumea ar fi dispusa sa si-o asume. A fost nevoie de doua veacuri pentru a incepe sa acceptam existenta lui Dumnezeu, dar ce ne ramane daca nu exista nici diavolul?”

10. Marile companii petroliere impiedica de peste 100 de ani dezvoltarea masinii electrice
Cel mai concis, aceasta teorie a conspiratiei este expusa in excelentul film documentar Who Killed the Electric Car? din 2006, in care se lanseaza ipoteza ca diversele tehnologii care ar fi permis dezvoltarea ieftina, rapida si eficienta a masinilor electrice au fost suprimate (unele, aruncate in aer la propriu) de catre un consortiu obscur format din marile companii petroliere dimpreuna cu diversi indivizi aflati in pozitii cheie in chiar industriile producatoare de masini. Primul lovitura de Knock-Out data masinii electrice s-ar fi petrecut in 1899, an in care un prototip foarte competitiv atingea recordul mondial de viteza de la acea data: 110 km/h! o performanta uluitoare pentru sfarsitul secolului XIX. In ciuda acestui fapt, nimeni nu a mai auzit nimic de prototipul cu pricina, iar masinile de serie produse in primii ani ai secolului XX atingeau cu greu 30-40 km/h. A doua mare lovitura ar fi avut loc candva intre 1913-1914, cand eforturile comune a celor mai prolifici inventatori din acei ani, Henry Ford si Thomas Edison, de a produce un vehicul electric, ieftin si performant au fost impiedicate cu fervoare de tot soiul de indivizi cu larga putere financiara si influenta. In sfarsit, ultima mare batalie s-ar fi dat recent, in pragul anilor 2000, cand General Motors si-a ingropat „de buna voie” EV1, primul prototip de masina electrica a unui mare jucator din industria auto, care a intrat pentru o scurta vreme (1996-1999) in productia de serie.

9. Tsunami-ul din 2004 a fost provocat de o bomba
Cu cele 229.866 de morti pe care le-a provocat, Tsunami-ul care a lovit Oceanul Indian pe 26 decembrie 2004, din perspectiva numarului urias de victime pe care le-a produs, se afla pe locul 7 in topul celor mai mari dezastre naturale din toate timpurile si pe locul 2 in topul celor mai sangeroase cutremure. Insa, daca nu este vorba despre un dezastru „natural”, ci de un genocid care a fost initiat intentionat, cu ajutorul unei asa-numite bombe-tsunami, o arma nucleara care a fost detonata intr-o pozitie strategica din adancul oceanului?Conspirationistii afirma ca tehnologia capabila sa provoace o tragedie de asemenea proportii este cel putin fezabila, din moment ce o seama de cercetari in acest domeniu au fost conduse inca din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, experimente cu bombe-tsunami realizandu-se in 1944 si 1945 in Noua Zeelanda. De asemenea, inca din 1997, cu 7 ani inaintea devastatorului tsunami, Secretarul Apararii de atunci, din Statele Unite, William S. Cohen, afirma ca: „Exista grupari care au capacitatea de a se angaja in eco-terorism, prin tehnologii militare capabile sa schimbe clima, sa provoace cutremure sau eruptii vulcanice.” Cu toate acestea, in afara ipotezei ca totul a fost un sangeros test la scara mare, cu greu se pot descifra motivele celor care ar fi lovit atat de crunt Sud-Estul Asiei prin tsunami-ul din Oceanul Indian.8. Atacurile teroriste de la World Trade Center

Reprezinta, poate, cel mai fierbinte subiect care a cazut prada teoriilor conspiratiei in istoria contemporana. Pe de-o parte, conspirationistii sustin ca o seama de indivizi din Guvernul Statelor Unite si din serviciile secrete americane au avut date certe despre iminentul atac, insa au ocultat voit aceasta pretioasa informatie – precum s-a intamplat pe 7 decembrie 1941, in cazul atacului aviatic japonez de la Peal Harbor, din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial -, refuzand sa intreprinda si cea mica actiune care ar fi impiedicat producerea atentatelor. Pe de alta parte, se speculeaza ca explozia celor doua avioane care au lovit Turnurile Gemene din New-York nu ar fi fost suficient de puternica pentru a conduce la prabusirea zgaraie-norilor WTC, aceasta producandu-se in urma unor explozii controlate (exista martori care sustin ca ar fi auzit aceste explozii), iar Pentagonul nu ar fi fost, de fapt, lovit de niciun avion. Care sa fi fost scopul oficialilor americani care au orchestrat sau au permis sangeroasele atacuri? Foarte simplu: declansarea Razboiului impotriva terorismului, cresterea justificata a cheltuielilor militare si ingradirea, de asemenea, legala, a libertatilor si drepturilor cetatenesti.

7. Nu exista incalzire globala! Totul este o afacere mondiala
Conspirationistii sustin ca asa-zisa schimbare climatica este o frauda perpetuata pentru scopuri financiare si ideologice. Intreaga isterie in masa provocata de iminenta incalzire globala ar fi de fapt o facatura inventata de catre obscurul grup de interese Bilderberg (130 de potenti financiari si persoane cu larga influenta, de la bancheri la politicieni) care se foloseste de incalzirea globala pentru a impune, in secret, o guvernare mondiala. Unul dintre cei mai inversunati sustinatori ai acestei teorii este chiar un climatolog, William M. Gray. Acesta afirma ca alaturi de terorism, incalzirea globala este inamicul public numarul 1 de care avea nevoie sistemul international de putere dupa sfarsitul Razboiului Rece, pentru a facilita marilor lideri impunerea unei cauze politice cu un larg succes la public, prin care sa se ia abuziv masuri politice, economice si sociale ce ar fi „absolut necesare” pentru a impiedica schimbarea climatica – adica pentru ca jucatorii din umbra sa-si realizeze interesele. In urma obsesiei mondiale vizavi de incalzirea globala, ar avea de castigat politicienii, oamenii de stiinta, oamenii de afaceri, diverse structuri din ONU, miscarile ecologice, plus numeroase organizatii secrete, precum Grupul Bilderberg si Clubul de la Roma.

6. SIDA, Ebola si SARS au fost inventate in laborator
In ultimii 20 de ani, una dintre temele predilecte ale romanelor si filmelor de groaza este virusul scapat de sub control, experimentul bacteriologic si virusologic secret care ar penetra masurile de securitate, s-ar raspandi instant in intreaga lume si ar provoca apocalipsa. Putini stiu insa ca asemenea subiecte de fictiune au aparut tocmai in urma ipotezelor unor (pseudo)oameni de stiinta care sunt convinsi de veridicitatea lor, publicand, spre sfarsitul anilor ’80 din secolul XX, o larga serie de lucrari mai mult sau mai putin documentate in care afirmau ca virusurile HIV, Ebola si SARS sunt de fapt niste superarme bacteriologice care au fost create in secret de catre Guvernul american. Mai mult de atat, raspandirea SIDA in Africa, in randul homosexualilor si al prostituatelor nu ar fi decat etape ale unui monstruos genocid in masa orchestrat de catre elemente puritane si xenofobe din administratia SUA, iar gripa aviara de acum 2 ani – un test la scara mondiala si un avertisment la adresa Chinei. Conspirationistii care promoveaza aceasta teorie, mai sustin ca inca de la bun inceput exista antivirus pentru toate cele trei calamitati bacteriologice, insa acesta este tinut secret, in vreme ce diversele cercetari independente care urmaresc (re)descoperirea remediilor sunt infranate, impiedicate sau, in cele din urma, eradicate de catre cei care au lansat virusurile in lume.

5. Cine l-a asasinat pe Kennedy?
Poate fi considerat exemplul clasic de teorie a conspiratiei. De altfel, foarte multi sociologi afirma ca acesta este punctul de cotitura in istoria conspirationista, momentul in care teoriile conspiratiile s-au transformat din joaca intelectuala a unui cerc restrans grup de entuziasti intr-un adevarat si exploziv fenomen de masa. Explicatia este foarte simpla, arata psihologii: defunctul presedinte american John F. Kennedy (29 mai 1917 – 22 noiembrie 1963), s-a bucurat de o imensa simpatie in randul americanilor, iar asasinarea sa a fost perceputa precum socul traumatic pe care-l resimtim in momentul in care ne moare un prieten sau o ruda draga. Toate aceste ratiuni afective si psihologice, combinate cu numeroasele omisii, controverse si balbaieli din Raportul Comisiei Warren, care l-a decretat drept asasin unic pe Lee Harvey Oswald, au nascut o monumentala respingere publica a variantei oficiale, un oprobriu fara precedent in istorie. Asadar, cine l-a asasinat pe Kennedy? Probabil, nu vom afla niciodata, pentru ca indiferent ce (nou) raspuns oficial ar mai da acum, la 46 de ani de la producerea controversatei crime, diversi oficiali americani, teoriile conspiratiei s-au impamantenit atat de bine, incat – probabil – pentru totdeauna vor exista numeroase (si poate argumentate) dubii in acceptarea unui raspuns final. Cei mai vizati adevarati killeri ai lui Kennedy (chiar daca Oswald a apasat sau nu pe tragaci) ar fi de fapt, Rezervele Federale (sistemul bancar central din SUA), CIA, KGB, FBI, vicepresedintele Lyndon B. Johnson, Fidel Castro sau/si Mafia.

4. Guvernele ascund adevarul: extraterestrii exista!
Totul a inceput in noaptea zilei de 24 februarie 1942, cand numerosi martori oculari afirma ca au vazut mai multe obiecte zburatoare neidentificate pe cerul Los Angeles-ului, OZN-uri asupra carora artileria anti-aeriana americana ar fi deschis focul. Precum in cazul asasinarii lui Kennedy, oficialii americani nu au dat o explicatie satisfacatoare opiniei publice – trebuie avut in vedere ca numarul californienilor care pretind ca au vazut OZN-urile se ridica la cateva mii, dar si faptul ca trecusera nici 3 luni de cand America intrase in cel de-al doilea Razboi Mondial, dupa atacul de la Pearl Harbor, iar americanii intrasera in fibrilatia psihologica a razboiului. 5 ani mai tarziu, pe 7 iulie 1947 avea loc celebrul incident Roswell – atunci, armata americana ar fi recuperat epava unui OZN care s-ar fi prabusit langa oraselul Roswell din New Mexico. Si in acest caz, un numar impresionant de persoane – peste 100 – afirma ca ar fi vazut fie OZN-ul, fie epava acestuia. Mai mult de atat, conspirationistii speculeaza ca americanii ar fi recuperat cadavrul unui extraterestru (sau chiar un extraterestru in viata). Explicatia oficiala – cum ca s-ar fi prabusit un balon meteorologic – nu a multumit, din nou, pe nimeni. De atunci, numarul celor care afirma ca au vazut OZN-uri a explodat, iuresul dezvaluirilor, controverselor si cercetarilor stiintifice si pseudo-stiintifice devenind un fenomen in masa, la scara planetara. Psihologi afirma chiar ca in cazul ufologiei avem de-a face cu o prima si adevarata mitologie moderna, inventata in secolul XX.

3. Lumea este condusa de conjuratii secrete: masoni, illuminati, skull&bones
O organizatie secreta cu origini obscure, care se pierd in negura istoriei (studiindu-i o parte a simbolisticii, unii cercetatori sugereaza ca ar fi o recrudescenta a medievalului Ordinul al Cavalerilor Templieri; altii merg mai departe si afirma ca Motorul Prim al organizatiei s-ar situa undeva in Egiptul Antic), Masoneria a rasarit spre sfarsitul secolului XVI, inceputul secolului XVII. De atunci, organizatia s-a mentinut intr-un discutabil (semi-)anonimat si s-a implicat din ce in ce mai activ in viata publica. Se pare ca, inca din secolul XVIII, in ceea ce priveste ordinea mondiala, scopul secret al Masoneriei este crearea unei societati bazata pe idealurile libertatii, egalitatii, fraternitatii, separarii Bisericii de Stat si al tolerantei religioase. In acest sens, masonii au luat parte activ la numeroasele revolutii din secolele XVIII si XIX, care au zguduit lumea din radacini si au facut trecerea ireversibila de la societatile organizate medievale la cele moderne. Numarul lor a crescut constant – conform ultimelor estimari, in prezent, in lume sunt in jur de 5 milioane de masoni – iar Masoneria a strans in interiorul ei elite politice, religioase si artistice, astfel incat, daca o privim din perspectiva sociologiei politice si o identificam cu un enorm si planetar grup de interese, supozitia conspirationistilor cum ca masonii ar conduce lumea (sau, mai degraba, o parte a ei) capata iz de adevar. Illuminati ar fi (in unele dintre ipoteze) crema elitei masonice, iar scopul acestora este mult mai obscur; in vreme ce Skull&Bones este o societate secreta, o fratie din cadrul prestigioasei universitati americane Yale, pepiniera studenteasca a Marilor Loje americane. Interesant este ca, pe parcursul secolului XX, in Statele Unite, intr-o proportie covarsitoare, aproape toate elitele din politica, administratie si finante – de la presedinti, la secretari de stat si directori de servicii secrete sau banci – au studiat la Yale si, evident, au facut parte din Skull&Bones.

2. New World Order – guvernul mondial
Este varianta „hardcore” a teoriei precedente. Conspirationistii afirma ca un extrem de puternic si secret grup format din cei mai influenti membri ai diverselor societati secrete (un soi de elita a elitelor) comploteaza pentru a conduce lumea prin intermediul unui guvern mondial care ar inlocui treptat suveranitatea statelor. Grupul ar fi responsabil de formarea climatului financiar modern din secolul XX – eruptia marilor companii transnationale si, strans legate de acestea, de fenomenul globalizarii. Interesant (si poate comic) la aceasta teorie a conspiratiei este faptul ca le reuneste intr-un enorm amalgam sincretic pe toate celelalte – New World Order face legatura dintre evrei si masoni, lansand controversata sintagma «miscare iudeo-masonica», ii pune in aceeasi barca pe Illuminati si pe extraterestri, reuneste nenumarate teorii apocaliptice si grupuri milenariste crestine (aici intra, de exemplu, toate speculatiile legate de pasapoartele biometrice si cipurile subcutanate), pe Hitler, URSS, pe Templieri, teroristi si cercetatorii care experimenteaza arme bacteriologice. Sustinatorii New World Order afirma ca intreaga istorie se desfasoara in parametrii unui enorm Plan de inrobire mondiala a omenirii, fiecare epoca nefiind altceva decat o noua etapa in schema de desfasurare a maleficelor masinatiuni.

1. Sionismul – lumea este controlata de evrei
Ocupa prima pozitie a acestui top pentru ca este cea mai veche si mai ampla teorie a conspiratiei, strans legata de numeroasele ideologii xenofobe si politici rasiste care au bantuit istoria si fiind reinventata, practic, din antichitate si pana in epoca moderna, in fiecare secol in care au aparut miscari antisemite. In secolul XX, teoria a fost propulsata de un controversat document,Protocoalele Inteleptilor Sionului, din care rezulta ca evreii dimpreuna cu masonii conspira pentru a acapara puterea mondiala si a controla lumea. Textul are forma unor instructiuni de manual prin care noii membri acceptati in randul Inteleptilor sunt initiati in politica de cucerire a lumii prin controlul mass-media si a finantelor si prin inlocuirea ordinii sociale traditioanle cu una bazata pe manipularea in masa. Intr-o proportie covarsitoare, majoritatea istoricilor si cercetatorilor care au studiat lucrarea in profunzime au dovedit ca aceasta este pe alocuri un plagiat dupa cartea satirica Dialoguri in Iad intre Machiavelli si Montesquieu (scrisa, in 1864, de francezul Maurice Joly) si un fals fabricat candva intre 1895 si 1902 de catre ziaristul rus Matvei Golovinski, la ordinul lui Piotr Rachkovski, seful diviziei de la Paris a politiei secrete rusesti, Okhrana. In ciuda acestor evidente, Protocoalele… au fost des folosite in mod propagandistic pentru a alimenta miscarile antisemite – multi analisti considerand ironic ca tocmai propagarea lor este o conspiratie in sine.

Sursa: http://www.descopera.ro

 

O noua amenintare: Securitatea globala in fata insecuritatii alimentare

In timp ce majoritatea natiunilor isi pun probleme de termen lung precum schimbarile climatice sau micsorarea rezervelor de apa dulce, doua cuvinte provoaca fiori de gheata pe “sira spinarii” oricarui guvern din lume: securitatea alimentara.

Dezastrele naturale, “picatura chinezeasca” catre insecuritatea alimentara

Dezastrele naturale,

“O serie de dezastre naturale care au provocat dublarea sau triplarea pretului alimentelor la nivel mondial i-a trezit la realitate pe reprezentantii guvernelor” , a declarat Abdolreza Abbassian, unul dintre economistii Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) ce fac parte din Grupul Interguvernamental pentru Grane, informeaza CNN.

Organizatia pentru Alimente si Agricultura a ONU va organiza o intrunire speciala la Roma pe 24 septembrie pentru a discuta aceasta problema, precum si volatilitatea recenta a preturilor alimentelor.

Intrunirea a fost stabilita dupa ce Rusia s-a hotarat sa interzica exporturile de faina dupa seceta cumplita din acest an care a distrus 25% din recoltele sale pe 2010. Decizia Moscovei a impins preturile in sus cu circa 5% in toata lumea. Pretul painii a atins cote inimaginabile in unele tari si a provocat revolte soldate cu morti in Mozambic. [Rusia scoate diamantele la vanzare pentru a scapa de foame]

Insa nu doar problemele din Rusia au afectat preturile alimentelor la nivel mondial, ci si inundatiile din Pakistan. Datorita acestor dezastre naturale cauzate in principal de incalzirea globala, aceasta tara si-a pierdut mare parte din recolta si a adaugat si mai multa incertitudine pe piata.

“Ritmul de crestere al preturilor s-a accentuat, desi nimeni nu se astepta ca pietele sa reactioneze asa de repede. (…) Au trecut doua luni si inca ne chinuim cu aceasta problema“, a mai spus Abbassian.

Volatilitatea pietei si securitatea alimentara

Volatilitatea pietei si securitatea alimentara

Securitatea alimentara, in putine cuvinte, este definita de ONU in urmatorul mod: “mancarea este disponibila in cantitati suficiente pentru a hrana toata populatia unei natiuni”, scrieCNN.

Volatilitatea pietei nu este ceva nou, mai ales cand vine vorba de marfuri. In timpul crizei din 2007-2008 (n.r. criza subprime care a determinat criza economica mondiala actuala), preturile au inregistrat o scumpire dramatica: pretul orezului a crescut cu mai mult de 200%, in timp ce faina si borumbul s-au scumpit cu peste 100%. Cauzele inca trebuie dezbatute, insa efectele au dus din Haiti si pana in Mogadishu, la proteste si la revolte soldate cu morti.

Insa conditiile de piata actuale sunt foarte diferite de cele de acum cativa ani, a declarat Hafez Ghanem, director adjunct pentru dezvoltarea economica si sociala din cadrul Organizatiei pentru Agricultura si Alimente (OAA) a ONU.

In anii ce vor veni, probababil ca vom avea parte de mai multe turbulente decat in prezent, pentru ca pietele tind sa fie mai volatile pe termen mediu din cel putin trei motive:

a) zona Marii Negre devine un producator de cereale tot mai important, datorita fluctuatiilor tot mai mari ale recoltelor de la un sezon la altul;
b) cresterea asteptarilor ca tot mai multe fenomene meteo extreme vor avea loc datorita schimbarilor climatice;
c) o serie de actori non-comerciali de pe piata marfurilor devin tot mai importanti”,
a explicat Ghanem intr-un interviu postat pe portalul OAA.

Cel mai prost scenariu: Foamete, razboaie si milioane de refugiati

Cel mai prost scenariu: Foamete, razboaie si milioane de refugiati

Daca urmatorii ani vor fi si mai volatili in ceea ce priveste piata mondiala a alimentelor, urmatoarele decade vor cunoaste o scadere infricosatoare a recoltelor, scrie CNN. Totodata, ONU prezice ca pana in anul 2050 pe Terra vor fi peste 9 miliarde de persoane.

  • Foametea care vine

“Cea mai urgenta problema care ameninta umanitatea in urmatorii 50 de ani nu este schimbarea climatica sau criza financiara, ci daca vom reusi si sustine o asemenea recolta (n.r. sub nevoile umanitatii)”, a declarat Julian Cribb, om de stiinta si autorul volumului “Foametea care vine” (n.r. “The Coming Famine”).

Intr-o prezentare recenta de la Congresul Mondial al Stiintei Solului, Cribb a declarat ca in urmatoarea jumatate de secol, in cel mai optimist dintre cazuri, cererea globala pentru alimente se va dubla.

Cel mai prost dintre toate scenariile posibile prezentate de Cribb, descrie o lume in care foametea a izbucnit in cateva locuri, ducand la razboie si la milioane de refugiati care cutreiera globul in cautare de adapost si alimente. Acest scenariu poate fi evitat, insa numai daca guvernele vor face schimbari de politica in ceea ce priveste abordarea agriculturii.

“In primul rand, trebuie sa acceptam ca investitiile in agricultura sunt de fapt cheltuileli de aparare
. (…) Daca dorim sa prevenim razboaie, refugiati si o criza alimentara, atunci trebuie sa reinnoim investitiile globale in agricultura si in stiinta agricola. Agricultura a fost cea mai putin importanta prioritate pentru ultimul sfert de secol”, a explicat Cribb.

Bataia pe… ingrasaminte chimice

Bataia pe... ingrasaminte chimice

Eforturile recente ale companiei miniere australiene BHP Billiton de a cumpara compania canadiala de ingrasaminte chimice Potash Corp. au fost privite ca o incercare a australienilor de a castiga de pe urma cresterii importantei industriei agricole. In lupta pentru Potash s-au inscris si companii chineze in incercarea de a-si asigura stocurile de ingrasaminte chimice pentru propria piata agricola.

Alt indiciu ca industria agricola capata tot mai multa importanta este si declaratia televizata a unui faimos investitor Marc Faber. Acesta a aparut la CNN spunand telespectatorilor ca cea mai buna investitie pe termen lung din prezent sunt agricultura si actiunile care pot avea de castigat de pe urma penuriei de alimente si apa.

Cribb a spus ca spre deosebire de majoritatea tarilor, China este constienta de riscul potential al penuriei de alimente, motiv pentru care a inceput sa se pregateasca in aceasta directie. Acest lucru include si crearea de politici pentru asigurarea a rezervelor de apa. Insa Beijingul nu priveste doar in propria-i ograda, ci si in alte regiuni, precum Africa, incercand sa asigure rezerve de alimente si acolo.

“Trebuie sa reinventam modul in care facem agricultura si pe cel in care mancam daca dorim sa sustinem rezervele de alimente in perioadele de maxim ale populatiei globale si ale cererii (n.r de alimente)”, a mai spus Cribb.

Aceasta este de fapt marea provocarea care ii asteapta pe liderii lumii.

Asfel, la intrunirea de la Roma, Abbassian a declarat ca planuieste sa-l intrebe pe reprezentantul fiecarui guvern o intrebare simpla: “Tu te pregatesti pe tine pentru securitatea alimentara (n.r. a intregului pamant)?”

Sursa 9am.ro

Clubul ocult al marii finanţe

Reprezentanţii celor mai puternice nouă bănci active pe controversata piaţă a derivatelor se întâlnesc,

în fiecare a treia zi de miercuri a fiecărei luni, şi decid singuri regulile unui joc de mii de miliarde de dolari.

În a treia miercuri a fiecărei luni, nouă persoane membre ale unei societăţi de elită din Wall Street iau loc în jurul unei mese, undeva în Midtown Manhattan, cartierul newyorkez al afacerilor, unde, sorbind din cafele, decid viitorul pieţelor financiare şi protejarea intereselor marilor bănci care activează pe piaţa derivatelor, una dintre cele mai profitabile şi mai controversate. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, UBS, Deutsche Bank, Barklays, Credit Suisse, Citigroup şi Bank of America se reunesc în cadrul unui „club” foarte privat şi exclusivist instaurat după ce legea Dodd-Franck a vizat reglementarea unei finanţe instabile. Toţi sunt membri ai ICE, comitetul de risc, o nouă cameră de compensaţie a produselor derivate care are menirea să domine această piaţă dar şi ai altor comitete cum ar fi International Swaps şi Derivatives Association, un lobby internaţional care taie şi spânzură pe această piaţă specială.

Deloc întâmplător, aceste comitete de risc ale camerelor de compensaţii au fost investite cu puteri importante de legea Dodd-Franck pentru reglementare financiară. Băncile grupului, afiliate la ICE au dus o adevărată bătălie pentru a bloca intrarea altor bănci pe piaţă şi încearcă să oprească eforturile depuse ca orice informaţie privind preţurile şi comisioanele să devină disponibile pentru toţi. Întreprinderea de combustibil pentru încălzire, Robinson Oil, care foloseşte derivate pentru a crea tarife fixe pentru clienţii săi nu poate preveni variaţiile preţurilor petroliere pentru că nu ştie dacă preţurile sale pot fi mai mici din cauză că băncile nu dezvăluie cheltuielile asociate derivatelor.

Regula junglei

Cei nouă membri ai „clubului” discută despre piaţa produselor derivate, despre modul de a păstra sub control şi de a împiedica alte bănci să intre în sistem. Louise Story, de la New York Times, a realizat o anchetă incredibilă despre culisele unui sistem bancar care, salvat de stat (mai ales în SUA), a deturnat instanţele de reglementare financiară, realizând un „cartel” ce domină în secret piaţa financiară cea mai suculentă. Aşa cum arată autoarea articolului, grupul a fost format pentru a asigura integritatea acestei pieţe de câteva mii de miliarde de dolari. În realitate, serveşte menţinerii poziţiei dominante a marilor bănci. Ele influenţează regulile care guvernează produsele derivate prin intermediul mai multor grupuri industriale, în special camere de compensare ca ICE Trust, care ţine reuniuni lunare la New York cu cei nouă bancheri.

Pe această piaţă, comisioanele bancare nu sunt cunoscute, nimic asemănător cu piaţa bursieră unde cota¬ţiile oficiale sunt la dispoziţia jucătorilor la bursă. Băncile cumpără şi vând la preţuri ştiute doar de ele, fixând marjele după voinţa lor. Se pare că în prezent nici un domeniu financiar nu este atât de profitabil ca cel al produselor derivate şi secretul care acoperă această piaţă este un factor cheie major pentru profiturile realizate de bănci. Iar mijloacelede care dispun şi pe care le mobilizează pentru a se proteja sunt pe măsură.

Porţi închise

Puternicul fond de investiţii Citadel Group a dorit să intre pe această piaţă, dar „clubul” i-a interzis. Citadel Group a încercat să se lanseze prin joint venture cu Chicago Mercantile Exchange, dar a trebuit să renunţe după intense lupte de culise. Commodity Futures Tradig Commision (autoritate de reglementare) a încercat să strângă şurubul în ce priveşte plasamentele, dar acelaşi „club”şi-a folosit toată influenţa pe lângă republicani şi unii democraţi pentru a bloca Senatul spre beneficiul său. Măsurile nu sunt fără consecinţe pentru consumatori: prin extinderea portofoliilor derivatelor, marile bănci se joacă cu banii primăriilor, cu preţul produselor alimentare de bază (grâu, carne, etc).

Reforma financiară votată în iulie în Congresul american stabileşte că majoritatea produselor derivate urmează a fi negociate prin intermediul camerelor de compensare.

Dar, „parlamentarii republicani, din care mulţi au primit importante contribuţii financiare în campania electorală din partea băncilor, declară că intenţionează să blocheze majoritatea măsurilor reformei”.

Demascarea practicilor ilicite

Departamentul de Justiţie a declanşat o anchetă pentru verificarea existenţei eventuale a practicilor care cad sub impactul legii anti-trust, de notorietate pe Wall Street.

Mari afaceri privind delictul de iniţiere şi abuz de poziţie dominantă se înmulţesc în Statele Unite, autorităţile folosind mijloace din ce în ce mai sofisticate pentru a demasca aceste practici, chiar dacă legea este vagă în a defini limita dintre ilegal şi imoral. Delictul de iniţiere constă în divulgarea sau utilizarea informaţiilor confidenţiale privind societăţile cotate la Bursă şi anchetatorii exam¬i¬nează în special bancherii de la Goldman Sachs, unul din marile nume de pe Wall Street, care au dezvăluit informaţii legate de fuziuni în sectorul sănătăţii şi investiţiilor.

Sursa : romanialibera.ro

ARMAGHEDONUL MASONERIEI

Forța malefică din spatele Sistemului corupt al Justiției, scrie George Roncea pe contul său de Facebook.
Mică poveste despre masoni, despre cine sunt, ai cui sunt și ce vor ei de fapt și mai ales de ce nu ne lasă în pace și distrug sistematic România…M-am apucat de asta pentru că Mihai Crusho este nemulțumit că n-am mai scris de mult din cauză de atac de hernie iar Florin Ghiulbenghian văd că s-a apucat de dat serios pe goarnă – să-l mai completez și eu oleacă că tot i-a zis lui Rapcea Mihai să ne punem șorțulețele originale de restaurant și să ne apucăm de dat cu măturoiul, mai ales că sunt singurul ziarist încă în viață ce am bătut în instanță masoneria coruptă. Despre Ghiulbenghian nu sunt convins că scapă întreg, dar dacă îl ard ăia între coloane s-ar putea să-i și placă că e ahtiat de căldurică, am zis ! 
.
Povestea recentă de la CSM legată de Camelia Bogdan, tânăra judecătoare care a avut curajul să-i ardă pe Vîntu și Voiculescu, devenită ținta borfașilor de la Antene și Luju, organul infractorilor, arată că judecătorii sunt cel mai mare cancer din țara asta, o șleahtă încă mai menorocită și ticăloasă decât haita politicienilor.
Borfașii sunt achitați ori primesc pedepse la mișto după jafuri de milioane, tor sistemul justiției e corupt până la măduvă, plus de fapt și aici e vorba tot de securiști și masoni, mai toată adunătura asta de ticăloși din CSM, din instanțe și din servicii poartă șorțulețe și conspiră în loji împotriva cetățenilor simpli care le plătesc salariile grase.
Orice inițiativă de reformare a României și de combatere a corupției endemice trebuie să plece de la scoaterea de ciuf la lumină a masonilor corupți. Rețea între Rețelele serviciilor și ale infractorilor, asta este de fapt masoneria ”română”.
Am un amic care mi-a povestit cum într-o instanță din România unde se judeca un caz de trafic de droguri, pedepse mari, soluția de eliberare a unui inculpat a fost comunicată direct șefului completului de un personaj accesat printr-o pilă din zona Secu, Remus Borza, ce a intrat glonț în sala de judecată, în plină ședință, l-a tras deoparte pe judecător, a rezolvat pe loc situația, după care i-a spus scurt amicului: 30 000. De euro. Pentru a scăpa de o potențială pedeapsă de 7 ani era o sumă moderată, achitată pe loc.
Remus Borza, Mare Orator al Marii Loji Nationale din Romania si coleg de clasă la facultate cu cuplul de poponari ai lui Năstase – Dan Șova și Victor Ponta, este un puțoi de fost secretar UTC din Baia Mare, propulsat în biznis fesenist după ce a ajuns în anturajul lui Ion Iliescu. A ajuns mare șemecher miliardar pe insolvențe, o căpușa împinsă de USL pentru falimentarea Hidroelectrica, singura companie de stat profitabilă, poate cel mai mizerabil tun al pesediștilor din ultima perioadă.
Masonii o trag tare cu egalite fraternite, când de fapt lojile s-au creat tocmai pentru a trage spuza pe tortul lor, în niciun caz pentru egalitate sau alte formule găunoase.
În timpul regimului Năstase masoneria a ieşit la vedere cu binecuvântarea lui Ion Iliescu, deoarece tot vârful guvernului le aparţinea. De la Chiuzbaian încoace, fost ministru al justiției și șef al Asociației Juriștilor, întreg sistemul de Justiție la vârf este format exclusiv din masoni. În serviciile de informații e la fel – Iar Măgureanu, știe Ghiulbenghian de ce, a avut și el un rol major.
Mizeria Sistemului este drapată în sorțulețe masonice, această pegră este la originea a ce se întâmplă azi cu marii corupți, masoni majoritatea, de la inculpatul ovreiaș securist de Oprescu la inculpatul țigănoi Remus Truică, vectorul mafiei evreiești și pușculița lui Adrian Năstase.

Ilici, tătucul  si mama masonilor

Pe 30-31 Mai 2003, demnitari masoni din Europa şi Statele Unite s-au adunat la Bucureşti pentru a celebra cea de a 10-a aniversare a francmasoneriei de rit scoţian în România, la cea mai mare aniversare masonică care a avut loc în istoria recentă a Europei continentale.
Aproape 2.000 de oaspeţi au participat la evenimentele care au avut loc cu această ocazie, o întreagă aripă a impozantului Palat al Parlamentului devenind pentru două zile cel mai mare Templu Masonic din lume. Seara, delegaţiile străine, alături de membrii Supremului Consiliu pentru România au fost invitaţi la Palatul Prezidenţial Cotroceni, unde i-a primit Preşedintele României, Ion Iliescu.
În cuvântarea ţinută, Preşedintele Iliescu a elogiat rolul masoneriei în lume şi importanţa ei particulară în dezvoltarea României moderne, feseniste. Oaspeţii au apreciat gândurile Preşedintelui Iliescu, cel care, la începutul anilor ’90 a recunoscut rolul vital al francmasoneriei în procesul democratizării şi dezvoltării României.
Discursul a fost urmat de o impresionantă festivitate de premiere în cadrul căreia tâmpitul de Kleinknecht a primit de la Preşedintele Iliescu, cârpa kaghebistă, cea mai înaltă decoraţie românească, Steaua României în Grad de Mare Ofiţer.
Numeroase “personalităţi” din domeniile economic, cultural, politic şi militar, niște javre pesediste, au luat parte la ceremonia onaniștilor.
Reţeaua masonică de la vârful PSD nu se ocupa doar cu ceremonii fastuoase de labagii ci mai avea şi alt gen de activităţi, ca între “fraţi” de Lojă spurcată.
Ei adunau geamantane cu bani din afacerile murdare ale baronilor PSD care cotizau cu bani cash. Baroni care de abia acum încep să afle drumul către pușcărie, după ce a apărut o nouă generație de procurori, ce nu fac parte din rețeaua masonică care a sufocat Justiția română la vârf și cărora li se rupe de jurăminte secrete sub șorțulețe.
Cu niște ani în urmă stârnea senzaţie un montaj video realizat înaintea decesului senatorului Iorgovan, “părintele Constituţiei”, care îi acuza direct pe masonii din fruntea PSD de aparteneță la mafie.
Nivelul corupţiei din partid a determinat reacţia vehementă a lui Iorgovan, un om al legii, fostul preşedinte al Comisiei de redactare a proiectului de Constituţie a României (Adunarea Constituantă).
În martie 2006, Antonie Iorgovan declara într-o conferinţă de presă: “Demisia lui Năstase este o demisie întârziată. Ar fi trebuit să se producă mai de mult. Demisia lui Năstase este începutul sfârşitului pentru anumiţi oameni şi un anumit mod de a face politică în PSD şi în alte partide. Năstase şi gaşca lui sunt expresia de cumetrie dintre politică şi mătuşa Tamara.
Criteriul de apartenenţă la această gaşcă a fost în primul rând homosexualitatea, în al doilea rând – masoneria şi în ultimul rând – infracţionalitatea. Cum pot fi numite persoanele care se ocupă cu traficarea funcţiilor, dacă nu infractori?, a spus Iorgovan.
“Criteriul de promovare în gaşca era homosexualitatea. Acesta nu ar fi fost relevant din punct de vedere politic, dar e relevant pentru că au ascuns aceste lucruri”, a punctat Iorgovan.
El a indicat şi nume: “Unii din membrii Guvernului condus de Năstase, precum Ilie Sârbu (la acea vreme vice- preşedinte al PSD şi fost ministru al agriculturii), Eugen Bejenariu (senator PSD), Şerban Mihăilescu (fost secretar general al guvernului Năstase), Gabriel Oprea, iar în teritoriu este încrengătura de la Caraş-Severin, în frunte cu Ion Mocioalcă. Mai sunt cei cărora li se spunea Miki Şpagă sau Şpagaton (fostul ministru al turismului Dan Matei Agathon).”
Antonie Iorgovan a murit rapid atins brusc de un cancer galopant, după dezvăluirile sale, fiind repudiat în primul rând de ion Ilici Iliescu, ”prieten” până dai în masonii săi.
Cum majoritatea sereiştilor intraţi în Lojă erau filo-Iliescu, adică kaghebiști, PSD-ul a beneficiat de un suport important al reţelei masonice rusofile.
O mulţime de foşti securişti au dus la putere MLNR şi au transformat masoneria într-o veritabilă rampă de lansare economică şi politică.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 561 semnată de Adrian Năstase la data de 15.04.2004, „Asociaţia Marea Lojă Naţională din România“ devine de „utilitate publică“, beneficiind inclusiv de fonduri de la stat. Hotărârea de Guvern, numărul 561 din 15 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial, numărul 344 din 20 aprilie 2004, prin care guvernul Năstase a recunoscut “Marea Loja Naţională din România” ca fiind “de utilitate publică”, adică masoneria primea fonduri de la bugetul ţării. Din nota de fundamentare a acestei hotărâri de guvern citim următoarele:
În conformitate cu prevederile art.2 din statut, obiectul asociaţiei constă în acţiuni umanitare, educative şi social- filantropice prin: Elevarea omului şi combaterea ignoranţei prin morală şi cultură (…) Având în vedere faptul că activitatea desfăşurată de respectiva asociaţie este de interes general, remarcându-se prin obiectivele realizate de-a lungul anilor, că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.38 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, propunem recunoaşterea Asociaţiei “Marea Lojă Naţională din România”, ca fiind de utilitate publică.
Astfel s-a oficializat masoneria prin lege, statul român susținând direct din birurile tot mai grele suportate de populaţia creștin ortodoxă, o organizație cu o orientare visceral anti-creştină, ce acționează din umbră controlând toți vectorii campaniei comunistoide, de la Remus Cernea și Mungiu și Macovei la toată presă securistică și anti biserică.
Masoneria este aniversata si glorificata pe toate canalele mass media în timp ce în aceleași oficine, Biserica este înfierată necontenit cu un fanatism feroce – ce se revendica, culmea, de la „spiritul știintific” al așa zișilor iluminiști masoni, de fapt niște semidocți penibili.
Aceiași masoni care se mândresc de faptul ca steagul Uniunii Europene, condusă de anticreștini declarați – stelele pe fond albastru – nu este altceva decat “cerul masonic”. Iar acele stele sunt pentagrame, exact ca steau roșie a URSS inspirată de Steaua cu șase colțuri evreiească.

Ai cui sunt masonii ăștia și ce vor ei?

„Trebuie să descreștinăm lumea” acesta este scopul principal al masoneriei a fost definit de Piccolo Tigre, mason de top evreu al organizației Haute Vente, într-o scrisoare din data de 18 ianuarie 1822 citat de J. Crétineau-Joly în L’Église romaine en face de la Révolution, t.II, p.107 și în lucrarea lui A.Onclair, La Franc-Maconerie contemporaine, Liegi, Dessain, 1885 pag. 71).
”Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l’anéantissement à tout jamais du Catholicisme et même de l’idée chrétienne” – Extras din instructiunile permanente ale societății Haute Vente, material redactat în 1819.
Masoneria a manevrat și susținut toate sectele posibile de la Martorii lui Iehova la Adventismul, Baptismul, Milenismul, Ateismul, Spiritismul, Teosofia, Baha-iul cretinei de regina Maria, dar mai ales secta bolșevică, ce și-a preluat toată simbolistica de la masonerie la vedere. Tot ei au lansat și secta tembelă a OZN-iștilor, prin Teosofie, respectiv prin Order of the Solar Temple. La noi Ufologii lui pește au făcut pui tot la Cotroceniul lui ilici, unde Alexandru Mironov, cârpa cârpei kaghebiste, își făcea veacul de ozenolog sfetnic al ateului Ilici, bolșevic mare iubitor de fasrfurii zburătoare, altfel.
Toate cultele/sectele neoprotestante sunt în contradicţie evidentă cu învăţătura Sfintei Scripturi şi a întregii Tradiţii a Bisericii. Și evident totul pleacă de la 1054, de fapt, nu e de azi de ieri.
În documentarul PS Galation Cordun de la R. Vâlcea – intitulat Cum s-a manifestat iudaismul în propaganda adventistă – se demonstrează legătura organică ce există între adventism, talmud, kabală şi thora iudaică.
Mileniştii, așa ziși studenți în Biblie au fost o sectă ce a activat puternic în Ardeal în perioada interbelică. Cei din Polonia erau subvenţionaţi în largă măsură de loja masonică din Zurich după cum a ieșit la iveală în procesul milenistului comunist Dr. Fohrman, la Saint-Galle, în 1925. Teosofia, un surogat al masoneriei engleze, combină kabala iudaică și marxismul, sectă evreiească materialistă, adică antisemită de fapt. a fost fondată de o rusoiacă dementă, Elena Petrovna Blavatski urmată de discipolul „mare profet” Krishnamurti, ce se prezenta ca un fel de Buda evreu (îl chema de fapt Grunberg) și susținută de comunistul Henri Barbusse.
Rusoaica sonată a devenit pricipala sursă dre inspirație a Reichului nazist, tot un fel de organizație masonică, creată de un evreu cu viziuni din Societatea Thule și Vril, Karl Haushofer, fondator al Institutului de Geopolitica, în 1921, ce profețea așezarea Germaniei ca ax al lumii, al cărui fiu Albrecht, a lucrat în MAE al Reichului, ulterior, în pofida originii sale sau tocmai de aceea.
Dietrich Eckart a fost un membru de vârf al Societății Thule care l-a inițiat pe Hitler în practicile oculte și teosofia inspirată de Societatea Teosofică a Madamei Blavatschi. Societatea Thule, ce a născut nazismul era o aripă a Societății teosofice și cuprindea masoni de top, evrei unii dintre ei, Rudolf Steiner, Rudolf Sebottendorff, Anton Drexler, Rudolf Hess, mâna dreaptă a lui Hitler.
Societatea Thule Germanenorden – a dat naștere în 1919 formațiunii Deutsche Arbeiterpartei, Partidul Muncitorilor din Germania, fondat de Dietrich Eckart și Anton Drexler care a devenit ulterior NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei), cunoscut sub numele de Partidul Nazist cu Anton Drexler, președinte.
In vara lui 1919 sef al Germanenorden devine Grand Duke Johann Albrecht of Mecklenburg, mare mason, alias „Irmin” gagiu ce a lansat irminismul, o sectă propovăduită de Karl Maria Wiligut (Weisthor) viitor șef în staff-ul SS al lui Himmler, desenatorul ânsemnelor SS cap de mort și mare luptător pentru naționalizarea tuturor proprietăților cultelor creștine.
Propulsarea în 1933 a lui Hitler în scaunul de cancelar a fost realizată prin eforturile conjugate ale “magicienilor” societăților oculte. Hermann Steinschneider, evreu, ocultist specialist în hipnoză, l-a inițiat și educat în 1932 pe Hitler în tehnici de control al maselor și de gestică.
Adolf Hitler a lansat lozinca cheie a ezoteriei New Age, devenită linie politică majoră, ce stă acum la baza UE: “Socialismul National se va folosi de propria revoluție pentru stabilirea unei Noi Ordini Mondiale”.
Conceptul a fost preluat de URSS, care de altfel a avut zvastica pe primele emisii monetare, dar și pe uniformele Armatei Roșii fondate de Leiba Bronstein, aka Leon Trotki evreu ca și ceilalți coleguți ezoteriști naziști.
Cel care a pus zvastica, Hakenkreuz, ca simbol pentru Partidul Nazist a fost Haushofer, evreu cum spuneam. Sigla de altfel era asemanatoare cu emblema Societatii Thule care plasa Hakenkreuz intr-un cerc cu un pumnal german vertical suprapus pe zvastică.
Imediat ce a ajuns la putere, in 1933, Reich-ul lui Hitler și Zionist Central Organization au semnat un Acord ce privea înlesnirea emigrației evreilor către Palestina.
Un cadru SS de vârf – Lopold von Mildenstein și un oficial al Zionist Federation Kurt Tuchler au fost trimiși în recunoaștere, pentru a-i ajuta pe evrei la stabilirea coloniilor.
În 1934, 120 000 evrei germani emigraseră deja în Palestina, punând bazele viitorului stat israelian. Joachim Prinz, rabin al Berlinului stabilit in Statele Unite, unde a devenit seful American Jewish Congress a scris in 1934 o carte “Wir Juden” (Noi evreii), unde afirma deschis că revoluția Național Socialistă în Germania înseamnă “evreitatea pentru evrei”.
Hitler și administrația Reich-ului au acordat un suport viguros Sionismului și emigrației evreiești în Palestina din 1933 până în 1941, sute de mii de evrei fiind colonizați de naziști, după care războiul mondial a micșorat amploarea operațiunilor, mai ales după intervenția organizațiilor evreilor americani împotriva lui Hitler.
Fondatorul de drept al viitorului stat Israel, Hitler, a fost înconjurat în administratia Reich-ului de o sumedenie de evrei masoni de vârf printre care Alfred Rosenberg, fiu de pantofar, de origine din Rusia, membru de seamă al Societății Thule cel care a dezvoltat ideologia național socialistă folosind ca model cartea ezoterica a lui Edwars Bulwer-Lytton “The Coming Race” (scrisa in 1871), si Joseph Goebbels, șeful Propagandei.
Rosenberg, emigrat din Rusia, a avut parte de o ascensiune rapidă în Partidul Nazist, lansând tema cultului păgân al “sângelui, rasei și pământului”, pe ritmuri de saga nordice și mizand pe resurectia miturilor lui Odin, Thor și a teutonilor primitivi, in combinatie cu invocări solare de origini indiene și tibetane.
Un haloimas ecletic de toată frumusețea, o varză masonică tipică.
Iar acțiunea principală a Gestapo a fost încă din 1937 exact cea trasată de Masonerie respectiv atacul asupra Bisericii și demolarea creștinsmului, lansând o campanie de atrocități împotriva preoților catolici din Polonia. Stalin va proceda identic.

Semnele masonice luciferice ale SS și ale masoneriei de vârf americane

Gărzile SS – Totenkopfverbande (cap de mort) sunt inspirate de Otto Rahn, autor al lucrării ”Luzifers Hofgesind„ ce definește naziștii drept prietenii lui Lucifer, adică armata dracului.
Simbolistica SS cap de mort a inspirat și societatea secretă masonică Skull and Bones, 322, din Statele Unite, cu membri gen Bush și cam toată elita masonică americană fondatori și ai Council on Foreign Relations și Federal Reserve. Paul Warburg a fost primul director al Council on Foreign Relations (CFR) și presedinte al Bank of Manhattan.
Familia sa de bancheri evrei era una cu totul specială. Fratele, Max Warburg, un industriaș al celebrei IG Farben, lucra în informațiile germane, era finanțator al nazismului și totodată cel care i-a aranjat lui Lenin și lui Trotki, Leiba Bronstein pe numele său real, magazioner în Brooklin, trecerea unui tren cu aur pentru finanțarea revoluției bolșevice din Rusia.
Cu un alt frate, Felix, este înființată de către Paul Warburg în SUA Kuhn, Loeb & Co. împreună cu Jacob Schiff, lider al American Jewish Committee, finanțator al lui Trotki, viitorul șef al armatei Roșii, ciomagul revoluției bolșevice.
Cu toții sunt fondatori, alături de alte familii tot evreiești JP Morgan, Rockfeller, Aldricht, a Federal Reserve Bank, instituție privată, “bancă națională“ pentru proasta pulime.
Așadar masoneii și sefii sau inspiratorii lor evrei s-au găsit și la baza nazismului și tot ei ai fondat și comunismul, ambele organizații fiind de stânga și violent anticreștine, ca și fascismul socialist al lui Musollini, susținut tot de organizațiile masonice ”iluministe” italiene.

Masonii ”români” și Moscova lui Ion Ilici Iliescu…

Și la noi masonii de acum o sută de ani au susținut propagarea sectei bolşevice, o grupare în majoritate evreiească ce avea ca obiectiv principal dezmembrarea statului român, obiectiv cerut de Moscova ce este urmărit și astăzi de aceleași forțe antiromânești.
Moscova a nășit și Marea Lojă așa zisă română.
O Mare Lojă cu rădăcina pusă de un turnător al emigrației din Paris, omul Secu, un bulgar-evreu, Marcel Schapira, ce trăia din falsuri în acte și fraude.
După 1989, Marcel Schapira este dat afară de la Marea Loja a Franţei şi de Supremul Consiliu al Franţei. Pleacă apoi la GLNF (în Loja rusească Astrea / Astree), și revine în ţară în 1993, când a readus Marea Lojă Naţională Română din exil, vezi doamne.
Anterior, niște italieni și-au făcut intrarea în 90 în România, via Victor Atanasie Stănculescu, ministru al Apărării la vremea aceea care înlesnește mafioților italieni capul de pod masonic.
Petre Roman și Năstase sunt băgați și ei pe fir, și desigur, Măgureanu, veșnic prezent în toate, cel pe care îl frichinește acum Ghiulbenghian.
Nu doar oamenii lui Ilici sunt cooptați, ci și cei ai lui Stalin – Schapira este cel l-a decorat, tot după 90, pe așa zisul rege Mihai cu cea mai înaltă distincţie masonică, decorație ce-i stătea perfect alături de ordinul Pobeda primit de la însuși Stalin pentru trădarea României.
Schapira, îl pune pe un țigan pe mână cu mafia italiană și cu rușii, Constantin (Costel) Iancu, pe post de succesor, după care totul este sărbătorit la Cotroceni, la braț cu Ion Iliescu.
Imaginile rarisime n-au apărut niciodată în presa din România.
Iliescu a elogiat rolul masoneriei în dezvoltarea României și stfel s-a dat startul celei mai mari Campanii de jaf a României via masoneria pesedistă a țiganilor Adrian Năstase, Costel Iancu și Ion Iliescu.
În perioada de vârf a sectei homosexualilor pesediști, Conventul masonic a hotărât alegerea în funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România a lui Eugen Ovidiu Chirovici, concurat la vremea aceea de Radu George Serafim – realizator de programe la TVR 1. „Lumina“ Templului i-a venit lui Chirovici via Kondiakov, general KGB, Marele Maestru al Rusiei, general KGB apropiat de Putin.
Sub guvernarea PSD, Chirovici, un băiat cu grave probleme sexuale – futea o țigancă știrbă și bătrână în pasajul francez, în miros de pipi, la asta sunt martori – a avut funcţii înalte în stat. În perioada 2002-2003 a fost consilier pe probleme economice în cabinetul lui Adrian Năstase, iar din 2003 până la schimbarea PSD de la guvernare a deţinut funcţia de preşedinte al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM). Arondat infractorului securist Dan Voiculescu.
Sistemul clasic securistic s-a impus la vârf, Cuplul Chirovici-Tanasie inaugurând o formă de conducere bazată pe eliminarea autonomiei Lojilor şi impunând forme de control stricte – raportarea conţinutului fiecărei convorbiri telefonice şi a oricărui contact cu orice persoană mai importantă, avizarea primirii oricărui nou membru etc.
Fostul primar al Chişinăului, Serafim Urechean, bunul prieten al lui Adrian Năstase, şi fostul premier Dumitru Braghiş au fost iniţiaţi la rândul lor în loja masonică „Marele Orient al Franţei“, dar tot în filiala italiană.
Configuraţia Puterii filoruse de la Chişinău s-a datorat în mare parte tot masonilor conduși de Piotr Kirilovici Lucinschi, cunoscut pentru politica sa antiromânească, kaghebist de vârf și miliardar din banii furați moldovenilor, ce manevrează cam toate figurile politice proeminente din Moldova, de la Filat şi anturajul său, la Renato Usatii, conectat via familie la Klaus Iohhanis, el însuși de asemenea mason, lansat în politică de masonul Adrian Năstase, infractorul.

Intersecţia intereselor politico-economice în sânul Masoneriei

Între fostele cadre de rang înalt din masoneria română se numărau şi generalii Gheorghe Rotaru (fost şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei), Alexandru Grumaz (fost prim-adjunct al comandantului STS), Eugen Badalan (fostul şef al Statului-Major General), Gabriel Naghi şi Iulian Crainiceanu (foşti generali SPP), Dumitru Sorescu (fost la IGP), Gheorghe Carp (fost la Jandarmerie şi IGP), Ovidiu Soare (ex-SRI), colonelul Dănuţ Tanasie, Mare Secretar al MLNR, fost operativ în ex-DIE, diviziunea TS (telecomunicaţii speciale), slugă supusă a lui Dinu Patriciu şi Ştefan Masu, Mare preot al Ritului de York, provenit, de asemenea, din ex-DIE, Lucian Bolcaş (senator PRM), Ioan Rus (fost SIE), Florin Mihalache (DIPI/STS), Traian Drăguşanu, Constantin Dinculescu, Sebastian Telbitz, Constantin Mindru Macostrai, Daniel Serghi, Mircea Tănase, Antonio Iervolino, Eugen Zubcov, Dan Enescu, Dan Grigore Adamescu (preşedinte ASTRA ASIGURĂRI), Gheorghe Cirhoc, Ovidiu Drimba (istoric şi profesor universitar), Constantin Maximilian, Ioan Pecsi, Claudio Teseo, fostul ambasador al României la Moscova, astronautul Dumitru Prunariu, „cavaler templier“ şi Maestru Venerabil al Respectabilei Loji „Roza Vânturilor“ din Orientul Bucureşti etc.
S-au distribuit în cele mai importante poziţii de conducere ale lojilor din România tot felul de personaje din structuri.
Bogdan Buzăianu era pro-mare mason în Marea Lojă a României, condusă de marele maestru Corneliu Vişoianu. Marea Loja Naţională a României a fost o lojă masonică disidentă, constituită în 2003, cu mulţi dintre „fraţii“ migraţi de la alte organizaţii masonice, conduse de Eugen Ovidiu Chirovici şi de Costel Iancu.
Sediul Marii Loje a României se afla în strada Edgar Quinet la numărul 7, la aceeaşi adresă cu fostul sediu al firmei Energy Holding, şi unde figura şi fantomatica Fundaţie Culturală Delta, al cărei preşedinte era tot Vişoianu.
Marele maestru Corneliu Vişoianu era legat printr-un pact de concordanţă cu Loja Alpină din Elveţia, ţara de adopţie a lui Buzăianu. În Marea Loja a României mai era membru şi Radu Boroianu, naşul de cununie al lui Călin Popescu- Tăriceanu, iar Buzăianu şi Boroianu au fost parteneri de afaceri în compania elveţiană B&C Consulting.
Boroianu s-a ocupat ca lui VA Tech, compania reprezentată de Bogdan Buzăianu, să i se atribuie contractul de retehnologizare al Porţilor de Fier 1. Avocatul Doru Boştină, un alt apropiat al lui Buzăianu, alături de care a înfiinţat în 2000 Energy Holding, era şi el membru al Marii Loje a României.
Un alt personaj important al Mafiei lui Adrian Năstase era Cornel Ciocianu, care, in mod oficial, a fost sef de cabinet al lui Sergiu Sechelariu in Ministerul Constructiilor, din 2001 pina in 2003 și fin al acestuia.
Sechelariu este încă un miliardar ciorditor mason ca și Patriciu și care tot ca și Patriciu a murit subit, fără să se mai știe nimic de sutele de milioane de euroi furate, iar la așa zisa înmormântare s-a prezentat doar un copârșeu acoperit, nimeni n-a văzut vreun corp.
Șeful său de cabinet alimenta cu bani cash conturi din strainatate pentru Adrian Nastase, Miron Mitrea, Sergiu Sechelariu, Viorel Hrebenciuc.
În anii de putere ai PSD-ului, Nastase si masonii săi cărau banii cu geamantanele în bănci străine. PSD era un partid al masoneriei practic, ca și PNL-ul de altfel.
Până și țigani ca Vanghele sau Unteanu sau Vîntu sau de felul lui Gruia Stoica și Didilă, infractorii de la GFR, băgați în bizniz de SRI și Măgureanu au ajuns șefi în mizeria asta de masonerie așa zis română.
Toți masonii ăștia, se dovedește acum, erau/sunt niște borfași.

În premiera națională a fost publicată de mine în Curentul Lista sefilor Masoneriei din România, cu date complete și apoi și date ce configurau intersecția dintre afacerile acestora, politică și masonerie.
La nivel mondial nu se mai cunoaște nicio situație similară, nu a existat niciodată un precedent al publicării listelor si datelor complete ale șefilor vreunei puteri masonice.
În 2010, un venerabil mason, Pierre Joseph de Hillerin, mâna dreaptă a lui Costel Iancu, un fel de mega șmecherilă cu șorțuleț (fost lăutar la bază), m-a acționat în judecată cerând pe calea instanței să i se acorde 4.5 miliarde de lei pentru că ar fi fost prejudiciat de articolele scrise în Curentul despre masonerie.
Iulian Urban a fost avocatul care a dus la bun sfârșit procesul care a durat vreo trei ani, interval în care am primit tot felul de amenințări, câștigând printr-o sentință definitivă și irevocabilă. Lui Urban i se datorează un precedent la nivel mondial – a fost pentru prima oară că un ziar și un ziarist câștigau într-o astfel de cauză ce implică vârfuri ale puterii oculte ce se pretinde a fi masoneria.

Lista pe care am publicat-o va trebui updatată. Erau peste 8000 de masoni în 2010. Acum sunt peste 16 000 și aceștia sunt cei care căpușează și parazitează toate instituțiile din statul român aflat sub ocupație totală, instituții de unde izvorăște corupția și răul, dominante în România.
Aștept să văd demonstrații de masă ale hipsterilor căcăcioși și liberi de creier – împotriva masoneriei, agentul toxic major al cianurii care otrăvește România. Masoneria veșnica dușmană a Bisericii, în care ei gheii decerebrați și comunistoizi au dat cu pietre, stârnind rânjetele satisfăcute ale purtătorilor de șorțulețe
Doar atunci o să cred că toată hipsterimea de ghei nu este tot un produs social experimental al purtătorilor de șorțulețe, cu compasele înfipte în fund, că așa le place lor.
O altă Listă mai micuță, mai pe alese, tot eu am publicat-o în Ziarul Curentul. Lista era semnificativă deorece arăta unii dintre celor mai importanti “venerabili” din Bucuresti cu tot cu Lojele de care aparțin și afacerile sau funcțiile lor în instituții publice, pentru a demonstra nivelul penetrării unor sectoare importante ale societății și structurilor statului de către membri ai unei organizații cu caracter secret și cu activitate infracțională.
De mulți dintre ei s-a coupat deja DNA.
Restul urmează.
Datele din 2010 s-au mai schimbat, dar dacă ne uităm la dosarele penale vom regăsi niște nume.
 1. Alexandru Dăescu (Loja Concordia) – director în cadrul Institutului Ana Aslan
2. Pierre de Hillerin (Loja Delta Dunării) – director al Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport
3. Vlademir Georgescu (Loja Nicolae Bălcescu) – profesor universitar (? – posibila potrivire de nume – nota mea) 4. Nicu Alifantis (Loja Nomine Mircea Sion) – artist
5. Mihai Oancea (Loja Ieroboam) – afaceri imobiliare
6. Bogdan Pârvanu (Loja Bucureşti) – arhitect şef al Primăriei sector 2 Bucureşti
7. Adrian Bălan (Loja Meşterul Manole) – afaceri imobiliare
8. Andrei Toma (Loja România Unită – preşedinte de regiune la Asociaţia Naţională a Cluburilor Lions
9. Ştefan Chiocinaru (Loja I.C. Brătianu) – profesor de ştiinţe politice, jurnalist, doctor în drept internaţional 10. Mircea Neacşa (Loja Carol Davila) – director în cadrul Televiziunii Române
11. Victor Teodor Iovici (Loja Scara lui Iavov) – viceprimar al Municipiului Bucureşti, membru în conducerea PRM
12. Bogdan-Dimitrie Niculae (Loja Cavalerii Sf. Raphael) – medic specialist dermatolog, preşedinte Asociaţia Română Anti-Aging Lasermed
13. Cornel Hagiescu (Loja Echerul de Aur) – manager casa de producţie IMAGINA
14. Mircea Perpelea (Loja William Preston) – director în cadrul Băncii Naţionale a României, fost prefect al judeţului Vâlcea
15. Octavian-Mircea Grozea (Loja Romana) – om de afaceri, MTG MANAGEMENT SOLUTIONS, PRICE JOY şi LCT OPTICAL COMMUNICATION
16. Liviu Poenaru (Loja Lumina) – avocat
17. Ionel-Cristinel I. Deaconescu (Loja Etica) – consilier PDL în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, om de afaceri
18. Adrian Dimitriu (Loja Memphis) – om de afaceri, RCS INTERNATIONAL FORWARDING
19. Nicolae Efimov (Loja Gheorghe Comănescu) – director Spitalul CFR 2, doctor în ştiinţe medicale (ortopedie)
20. Florin Stoenescu (Loja Calea Inimii) – secretarul Comisiei de Istorie a Centrului Academic de Studii Hermeneutice
21. Dinu Albu (Loja Albert Pike) – medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Clinic Panait Sârbu
22. Cristian Piedone Popescu (Loja Lumină şi Adevăr) – primar al sectorului 4 Bucureşti
23. Dan Dumitru (Loja Templul Umanităţii) – reprezentant al firmei americane ENRON în Romania, fost ofiţer SIE, fost şef al Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova din Guvernul României
24. Leonard Lucian Bădică (Loja Lux et Veritas) – om de afaceri, BIP TELECOM, fost ofiţer M.Ap.N.
25. Liviu Ionescu (Loja Excelsior) – om de afaceri, Creativit Biz şi imobiliare
26. Aurel Teodorescu (Loja Solomon) – director al Direcţiei Migraţie din Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (detaşat din funcţia de consilier în cadrul M.A.I. în subordinea secretarului de stat pe Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene), soţul Danielei Nicoleta Andreescu (Secretar General al Guvernului), fost ofiţer de securitate înainte de 1989, fost director de departament în Primăria Municipiului Bucureşti (demis urmare unui scandal cu spaţii comerciale), fost comisar în Garda Financiară (demis urmare unui dosar penal de contrabandă cu cetăţeni arabi), fost director adjunct la Direcţia de Supraveghere şi Control Financiar din Direcţia Generală a Vămilor (demis urmare faptului că a fost cercetat penal în dosare cu Omar Hayssam şi implicării ca cercetat penal în Dosarul Ţigareta II), fost director al Direcţiei de Audit din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (demis în 2003 şi anchetat de Parchetul Naţional Anticorupţie împreună cu Preşedintele CNAS Eugen Ţurlea), fost director adjunct şi director al Oficiului pentru Migraţia Forţei de Munca în perioada 2003 – 2006 (implicat în scandalul contractelor de muncă cu străinătatea şi în cel al adeverinţelor medicale de la CARITAS), fost membru PD (a demisionat urmare faptului că CNSAS a emis decizie de fost ofiţer de securitate)
27. Jenică Poenaru (Loja Demnitate şi Frăţie) – om de afaceri, Atlas Airlines şi preşedinte al Confederaţiei Patronatului Român, fost director al Aeroportului Băneasa în 1989, fost director general al Autorităţii Aeronautice Civile Române
28. Constantin Mincu (Loja Luceafărul Libertăţii) – avocat 29. Narcis Copcă (Loja Novus Ordo) – Managerul Spitalului “Sf. Maria” din Bucureşti, prof. univ. dr. în ştiinţe medicale
30. Constantin Onişor (Loja Grifin) – decan Academia Nationala de Informatii.
31. Marius Chervase (Loja Logos) – ofiţer de poliţie, conf.univ.dr. la Academia de Poliţie, vicepreşedinte al Corpului Naţional al Poliţiştilor – Departamentul Academia de Poliţie
32. Corvin Nedelcu (Loja Izvorul Înţelepciunii) – secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, fost ofiţer M.Ap.N., fost ofiţer S.P.P., fost jurist al UPETROM Ploieşti (utilaj petrolier – fost 1 MAI Ploieşti), fost vicepreşedinte al ROVIT S.A. Valea Călugărească (vinuri), fost consilier şi secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale
33. Mihnea Paul Popescu (Loja Iris) – om de afaceri, preşedinte CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE
34. Marc Huot (Loja Memento Mori) – preşedinte Wirquin Romania (parte a holdingului Wirquin Plastiques din Franţa care a cumpărat Urbis Sanitare)
35. Ioan Grigore Popa (Loja Enoch) – consilier PDL la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, fost viceprimar al Municipiului Bucureşti, fost director al O.P.S.P.I., fost proprietar al Rasco Traffic (vândut grupului UTI, actual UTI Rasco, firmă care gestionează semaforizarea Capitalei) 36. Mihai Butucaru (Loja Morphosis) – Arhitect, Preşedintele Federaţiei Române de Yachting
37. Dacian Cerneştean (Loja Heliopolis) – om de afaceri, societatea de brokeraj în asigurări Eos Risq Romania
38. Enache Jiru (Loja Adrian Dohotaru) – om de afaceri, membru în Consiliul de Administraţie la CEC, fost secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice, fost preşedinte al CEC, fost preşedinte al MKB Romexttera Fond de Pensii, fost preşedinte al comisiei de selecţie a administratorului pentru Fondul Proprietatea
39. Dumitru-Stoica Şeicaru (Loja Edmond Nicolau) – om de afaceri, Constyle Company
40. Şerban Savu (Loja Lumina Lex) – artist
41. Adrian Oghină (Loja Costin Mihăescu) – om de afaceri imobiliare, fost viceprimar al Primăriei sector 1 Bucureşti, membru PNL
42. Ion Pârgaru (Loja Nat Granstein) – om de afaceri, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industie, fost deputat PDSR, fost director general în Ministerul Economiei, actual membru PNL Gorj
43. Dan Medeanu (Loja Atlantida) – scriitor şi ziarist
44. Ionel Dumitru (Loja Hermes Trimegistus) – om de afaceri (papetărie şi birotică), Dumitru Business House
45. Ion Biriş (Loja Noua Românie) – om de afaceri, Clubul Office
46. Daniel Goşea (Loja Philadelphia) – director în Ministerul Afacerilor Externe
47. Viorel Ţigănescu (Loja Cezar Bolliac) – profesor, fost inspector adjunct al Inspectoratului General al Municipiului Bucureşti
48. Dan Docan (Loja Legenda lui Hiram) – om de afaceri, cafeneaua Otro Cafe, agenţie plasare dansatoare şi femei pentru escort în străinătate printr-o firmă din Braşov împreună cu un patron de hotel local, fost informator al Securităţii, fost director general Imprimeria Naţională, fost secretar la Primăria Sector 3 şi la Primaria Sector 5 din Bucureşti, fost judecător
49. Herve Madramany (Les 3 Lys) – om de afaceri, arbitru internaţional de tenis
50. Petre Terzi (Loja Academica) – profesor universitar, fost vicepresedinte CEC
51. Stelian-Alexandru Panescu (Loja Benjamin Franklin) – om de afaceri, Smart Sigma
52. Daniel Mihail Tudor (Loja Luca Pacioli) – Director Executiv Adjunct pentru Activitatea de Inspecţie Fiscală la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiul Bucureşti
53. Alexandru Vitălaru (Loja Constantin Mavrocordat) – medic veterinar, profesor Facultatea de Medicină Veterinară
54. Ion-Bogdan Teodor Georgescu (Loja Cantacuzino) – doctor în ştiinţe medicale, şef disciplină la Facultatea Titu Maiorescu, medic primar stomatolog
55. Dan Brebeanu (Loja Sothis) – om de afaceri, Ghmc-Mineral Grup
56. Eugen Matzota (Loja Lanţul Masonic) – om de afaceri, MATZOTA Group
57. Mihai Neicu (Loja Veritas) – om de afaceri, Nei Guard, membru PDL, membru în Consiliile de Administraţie la RATB şi REBU
58. Constantin Dinulescu (Loja Magistri Lapidum) – artist 59. Adrian Petre Pascu (Loja Osiris) – om de afaceri, Geotop 2001 (implicată în scandalul cu cadastrarea judeţului Constanţa, legat de Miron Mitrea şi Nicuşor Constantinescu)
60. Nicuşor Dedu (Loja Ulpia Traina) – om de afaceri, Deltarom (implicată în scandalul incineratorului de la Bod, Braşov), auditor Ministerul Agriculturii
61. Mihail Vicenţiu Ivan (Loja Noua Europă) – profesor universitar
62. Florian Pinţă (Loja Giuseppe Garibaldi) – general-locotenet în rezervă, fost şef de stat major al Armatei 1 (1998- 2000), fost şef al Corpului 1 Armată Teritorial – noua denumire a Armatei 1 (2000-2001), fost comandant al Brigăzii 282 Mecanizate (2001- 2003), fost director al Statului Major al Forţelor Terestre (2003-2004) şi locţiitor al şefului Statului Major General (2004-2006), fost comandant al Comandamentului 2 Operaţional Întrunit “Mareşal Alexandru Averescu” (fosta Armată a II-a), dislocată în Buzău (2006 – 2008)
63. Eugen Gheorghe (Loja Călugăreni) – fost director în Direcţia Generală a Vămilor ?), consilier PDL la Consiliul Local Sector 6
64. Virgil Nadolu (Loja Agora) – vicepreşedinte Uniunea Practicienilor de Protecţia Mediului din România
65. Alberto Matei (Loja Tatra) – om de afaceri, A&E Audit Financial Consulting
66. Dinu Săraru (Loja Luceafărul) – romancier, publicist şi dramaturg, fost redactor la “Radiodifuziunea Română”, fost secretar general de redacţie la Revista Secolul 20, fost jurnalist, la ziarul “Scânteia Tineretului”, fost secretar general de redacţie la revista Luceafărul, fost şef al “Publicaţiilor Televiziunii Române”, fost redactor-şef adjunct si apoi redactor şef al “Redacţiei Culturale a TVR”, fost director al “Teatrului Mic” şi “Teatrului foarte Mic” anii (1977-1990), fost director al “Teatrului Naţional “Ion Luca Caragiale” din Bucureşti (2001 – 2004)
67. Vasile Condoiu (Loja Anderson 1723) – şef birou la Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fost director interimar al Oficiului
68. Mihai George Staicu (Loja Opera Magna) – om de afaceri, LUNA COMMUNICATIONS
69. Aurel Curdov (Loja Cavalerii Sf. Andrei) – secretarul general al sindicatului de la Tarom
70. Dan Anghel (Loja Constantin Bărbulescu) – bioterapeut
71. Ioan Lixandru (Loja Cavalerii României) – vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, fost director general al Tarom
72. Relu Leonid Manguta (Loja Tracia) – om de afaceri, Maneuro
73. Gabriel Mihalache (Loja Lâna de Aur) – director al Sucursalei de Transport Bucureştii Noi a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
74. Andrei Sluşărencu (Loja Hiram) – om de afaceri, ROBINSON TURISM
75. Cornel Purcărea (Loja Constantin Brâncuşi) – om de afaceri cereale, fost director executiv al societăţii Romagro, fost ofiţer M.Ap.N.
76. Gabriel Giurgiu (Loja Sf. Ioan) – jurnalist
77. Gheorghe Gogescu (Loja Les Sages d’Heliopolis) – artist decorator
78. Raymond Marin (Loja Millenium) – vicepreşedinte Vodafone
79. Emil Săndulescu (Loja Toleranţă şi Fraternitate – fizician, membru al Academiei Române, fost deputat PNŢCD
80. Lucian Diaconescu (Loja Columna) – medic chirurg ortoped la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” din Bucureşti
81. Eduard Matei (Loja Gaudeamus) – om de afaceri, fost preşedinte la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
82. Mircea Gheordunescu (Loja Server Frenţiu) – fizician, fost adjunct al directorului Serviciului Român de Informaşii (1997 -2001), fost consul general al României la Milano (2002-2007)
83. Gheorghe Vâlceanu (Loja Humanitas) – avocat
84. Florin Ghiulbenghian (Loja Sfinx) – om de afaceri, casele de schimb valutar şi consignaţiile Edmond, revoluţionar
85. Paul Popovici (Loja Titu Maiorescu) – profesor universitar
86. Valentin Lolea (Loja Dreptate şi Frăţie) – om de afaceri, Loreto Exim (Tatra Romania)
87. Nicu Rădulescu (Steaua Polară) – om de afaceri turism, preşedinte la Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România
88. Mircea Vasile Popescu (Loja România Modernă) – vicepreşdinte Curtea de Conturi
89. Traian Popescu (Loja Demnitatea Românească) – om de afaceri, ARBOmedia
90. Nicolae Rădulescu- Botică (Loja Egalitatea) – avocat
91. Daniel Gruia (Loja Steaua României) – Director General Adjunct al Direcţiei Generale de Tehnologia Informaţiei din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
92. Adrian Panaghianu (Loja Lumina Masonică) – director Apa Nova
93. Doru Dragomir (Loja Fiii României) – om de afaceri, Innerlook
94. Constantin Berevoianu (Loja Prometeu) – director Apa Nova
95. Mircea Chelaru (Zamolxis) – general de corp de armată cu patru stele în rezervă, fost Şef al Marelui Stat Major, fost comandat al Corpului 10 Armată “Ştefan cel Mare” din Iaşi, fost preşedinte ale PUNR, fost vicepreşedinte al Partidului Conservator
96. Mugurel Dragoş Jianu (Loja Horus) – avocat
97. Mustafa Oral (Loja Isik) – om de afaceri în domeniul consultanţă, acuzat în dosarul spionilor economici (Stamen Stancev, Vadim Benyatov)
98. Iuliu Stocklosa (Loja C.A. Rosetti) – om de afaceri, East Electric 99. Cristian Turculeasa (Loja Cavalerii Templului) – om de afaceri, ALCRIS TRANSCOMEXIM
100. Victor Racolţa (Loja Balcani) – om de afaceri, ENEAS
101. Adrian Motomancea (Loja Kogaion) – profesor universitar
102. Ştefan Blaj (Loja Hermes) – general de brigadă medic, şef de secţie la Spitalul Militar Central, conferenţiar universitar doctor la UMF “Carol Davila” din Bucureşti, specialitatea boli interne şi gastroenterologie
103. Marian Nasty Vlădoiu (Loja Tăcerea) – avocat, preşedintele Camerei de Comerţ România – Israel, preşedinte Asociaţia Română de Luptă Antiterorism; s-a lansat în masonerie ca ginere al lui Dorin Voinea, fost Pro-Mare Maestru al MLNR în perioada Bebe Comănescu; după ce Dorin Voinea a pierdut funcţia, a divorţat deşi avea 2 copii gemeni; în prezent Dorin Voinea este membru al Tribunalului Masonic;
104. Ion Smeeianu (Loja I.G. Duca) – om de afaceri IT&C şi telecom, fost secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*