Dupa ce preotii cei mai de “SEAMA” l-au rastignit pe Isus pentru 30 de bani, tot ei prostesc, mint, manipuleaza pe toti oamenii de pretutindeni -pentru cistiguri mirsave :Ei rastignesc oamenii creati si recreati prin singerarea lui Isus,dar le este pregatit focul vesnic pentru ETERNA sfiriiala -daca nu se pocaiesc !(Vorbe de Duh pentru toti preotii lumii,inclusiv pentru Francisc al Romei, Bartolomeu I al Constantinopolului, (neo) protestantului Petrică Postu (Vaslui) al Romaniei şi altor “arginţi lepădaţi”)

hhhhDacă vă pasă de aproapele vostru, nu mai turnaţi gargara vorbelor pe foc. Treceţi la intruparea Duhovniceasca . “… Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1Ioan 3/18). Păcatele lumii nu mai încap în sânii norilor şi voi adormiţi copii cu surogate “creştine”.Pe oamenii înecaţi în potop de păcate -voi îi păcăliţi cu datini, îi duceţi cu zăhărelul spre amărăciunile formalismului. De ce, sclavi ai banilor, nu le spuneţi celor din tranşeele păcătuirii că DARUL IERTĂRII este gratis!

 

“Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!”, ştim din F.A.8/20 Dacă preoţii cei mai de seamă l-au răstignit pe Sal-vator pe bani, dacă tot ei i-au mituit pe străjeri cu bani, minţind că l-au furat (Matei 28/12-15), de ce şi voi continuaţi să minţiţi pe contribuabili cu datini, pomeni şi formalisme? Nu sunt fraieriţi destul de politruci şi de oligarhi? Închinaţi-vă voi la fotografii iconate până vă vor da şi salarii de lux şi alte daruri. Dumnezeu a creat pe oameni să fie sfinţi şi voi faceţi din ei hiene, creştini cartonaţi şi-i îngenuncheaţi în faţa unor picturi “aghesmuite “cu apă de ploaie. Iată de ce oamenii de azi se mănâncă mai rău decât câinii, iar cei de mâine, vai! Închinaţi-vă voi la statui mute şi surde, până ce fotografiile vă vor auzi rugile şi vă vor consola. Rugaţi-vă voi la pereţi pictaţişi muţi, orbi, până vă vor răspunde şi ajută pe voi- pe care Isus va numit păreţi văruiţi”. Voi, slujbaşi ai vorbelor, ascultaţi ce zice Domnul “POFTIŢILOR” Săi:

“Apoi va zice celor de la stânga Lui:”Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! ” (Matei 25/41)

Din Geneza aflăm că Dumnezeu a zis şi a făcut! Acesta este stilul de muncă al creştinului. Vorbele nu ţin loc de foame, de haine sau de sete. Domnilor Poftiţi, la câţi oameni le-aţi dat un pahar cu apă, mâncare, îmbrăcăminte, adăpost? Pe câţi i-aţi vizitat la spital sau la puşcărie?Pe câţi i-aţi spălat… sub unghii? Iată răsplata plăţii făcută de voi care spuneţi, dar nu faceţi:”. Atunci Îi vor răspunde şi ei: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?”. Şi El, drept răspuns, le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarteneînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”. Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Matei 25/44-46)

“Dar cine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?”

Urmaţi-i truda Omului Isus. Orice frate cu Isus, trebuie să îi semene şi în faptă şi în gândire. Omul poate face Faptele Harului, ale Credinţei, nu numai ale firii, ale satanei. Cine îl primeşte, să umble cu El şi să-i dea prioritate şi în vorbă şi la port. Nu numai Enoh a fost creat să umble cu Dumnezeu. Oricine umblă cu Dumnezeu, face faptele lui Dumnezeu. Este o mare onoare şi oportunitate că oamenilor li s-a dat dreptul să umble cu Dumnezeu, prin Isus… Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci di-avolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. (3 Ioan 5-10)..

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dum-nezeu  şi  copiii  diavolului.  Oricine  nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său

Cine umblă cu Mamona face faptele Mamonei. Cine umblă cu hoţii şi pornografii, face tâlhării şi golănii. Cine rămâne în
Isus şi El rămâne în omul ce-l păstrează integru pe Isus. Spune-mi ce “muribunzi” te însoţesc, să spun cine eşti.”… Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţă veşnică rămânând în el. (3 Ioan 11-16). Dacă El şi-a dat viaţa pentru noi şi noi să ne dăm păcătuirea, pentru a primi gratis neprihănirea, viaţa vie, nu muribundă. Să nu uităm, noi scoatem din noi ceea ce am depozitat, asimilat. Dacă ne-am născut din Sămânţa care nu putrezeşte, rodim fapte “cereşti”. Dacă nu ne-am născut din nou, nu putem administra şi primi gratis faptele bune, pregătite pentru noi din
veşnicieşi nu putem scoate din noi Roada Duhului care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea…”(Galateni 5/22-25)

“Papagalii”  credinţei vorbesc,dar  nu iubescpe aproapele lor pe care-l văd,deci nu-l iubesc  nici pe Dumnezeu de  Nevăzut

Crapă măseaua lumii şi slujbaşii propovăduiesc VORBE PE BANII NOŞTRI.” Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi
nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.” (Matei 7/26) Orice creştin care primeşte credinţa ca dar, poate rodi Faptele Credinţei, care nu se laudă, nu se îngâmfa, nu se mândreşte.” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Să facem diferenţa dintre faptele firii egoiste, viclene şi faptele duhovniceşti. Să nu confundăm vorbele şi faptele firii vechi, păcătoase, ego-iste, invidioase, cu Faptele Duhului!” Dacă zice cineva: “Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său, este un minci-nos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? …” (1 Ioan 4/20). Deci, să iubim cu faptele Duhului, căci,” Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.” (Ioan 13/17)

Nu prin faptele Legii(Gal.2/16), nu prin pomeni, lumânări, taxe, mătănii sau dări se intră în Împărăţia lui Dumnezeu, ci prin El, Uşa

Prin credinţa în Hristos se capătă neprihănirea şi această neprihănire  duce la o credinţă vie, care naşte faptele bune, pe care Dumnezeu,NU OMUL,le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. “Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”(Romani 1. 17)Din momentul în care primeşti în dar credinţa cristică,dumnezeiască,rodeşti  prin har,fapte duhovniceşti,fără nici un rabat şi fără nici o dificul-tate.Nu eu trebuie să mă silesc să fac bine,(căci nimic bun nu locuieşte în mine), ci credinţa puternică, primită de la Isus, prin naşterea din Sămânţa Dumnezeiască -din Duhul Sfânt – mă ajută  să fac faptele  bune ale credinţei. Eu,din Grădina Eden sunt falit şi falimentar.Dar pot totul în Cristos care mă întăreşte.Totuşi,nu eu ,ci harullui Dumnezeu care locuieste în mine .Când vreau ca prin silinţa mea,prin puterea mea  să fac fapte bune, este total greşit! Căci în Isaia aflăm că până şi cele mai bune fapte ale omului adamic, sunt ca o cârpă murdară.Credinţa mea va rodi fapte prin harul lui Dumnezeu.Cine vrea fapte dumnezeieşti ,să se nască din Duh şi din Adevăr(Isus) şi va rodi Belşugul Duhului.

Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, (“luminaţi” de lumânări), minţim şi nu trăim adevărul, căci” Eu am venit ca să fiu o lumina în lume, pentru că oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.” (Ioan 12/46)

De ce minţiţi oamenii ca să cumpere lumânări, ca să aibă lumină ei, dar şi morţii lor pe lumea cealaltă? Dacă în Apoc-alipsa e scris negru pe alb că dincolo nu vor avea nevoie de lumânări, pentru că însuşi Domnul le va lumina minteaşi Calea,  de  ce  nu  le  spuneţi Adevărul?  “Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea. Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. (Apocalipsa 21/23-25) Dacă nu este clar, vă mai adaug un Gând al Domnului din Biblie:” Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor. (Ap.22/5).

“Ce-Mi trebuie Mie mulţimea “… pomenilor (Isaia 1/11) vorbelor, cântecelor şi poeziilor voastre?

Nicăieri în Biblie nu scrie că omul trebuie să fie robul pomenilor. Iertarea şi intrarea în Rai nu se face prin pomeni ori taxe. Dincolo nu este toaletă, mâncare, medicament sau vreun cimitir. Nimic murdar, păcătos nu are acces acolo. Ce faptă bună este să dai de pomană, câtă vreme miezul omului este murdar? Tot ce iese din om spurcă. Dincolo sunt toate desăvârşite după rânduiala Tatălui, nu a omului. Acolo, până “şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.” (Ap.22/2) De ce îi puneţi pe amărăşteni să dea pomeni, pentru a rentabiliza fabricile de lumânări şi de panificaţie? Iată ce spune Dumnezeu: “… Sunt sătul de… astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?”. Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie!… Urăsclunile voastre cele noi şi praznicele voastre;Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. … Încetaţi să mai faceţi răul! . Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!-(Isaia 1/11-17)

” Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumina şi în El nu este întuneric” (1Ioan 1/5-7)

Vestiţi-le oamenilor că pot fi iertaţi şi împăcaţi cu Tata prin Isus, GRATIS.” Dacă… Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1Ioan 1/5-7). Topiţi lumânările şi îngropaţi minciuna, căci” Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu vaumbla înîntuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8/12) Dacă nu înţelegeţi aici, citiţi şi din Ioan 9/5:” Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”Şi iarăşi, încă o pilulă pentru orbitorii lumii:” Isus le-a zis: “Lumina maieste puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţilumină, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a ple-cat şi S-a ascuns de ei “(Ioan 11/35-36).

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*