In timp ce nenascutii oameni latra la nenascutii ciini din Romania, POLONEZII decapiteaza conducerea serviciilor secrete! /SI NEDORMITII ISLANDEZI fac ravagii : bancheri arestaţi, controale de capital şi bănci lăsate să intre în faliment/ /Prosti sa ai, ca popa devii: https: // www. facebook. com/ tamas. marius. 9 / videos/ 950906111597629/ ? pnref= story Parintele HOTILOR Iliescieni impreuna cu lichidatorii si groparii TARII dezvaluie:

nb
DIN CUPRINS :Cui le pasa de romanii alungati printre straini ?  Islanda aruncă la gunoi guvernul corupt, şi apoi arestează toţi bancherii supuşi familiei Rothschild

99Vino Isuse ca să aduci judecata  celor din Casa Ta, căci ei sunt mai ceva decit  toţi cărturarii, preoţii şi fariseii  -din timpul răstignirii Tale! Căderea oamenilor din întreaga lume este şi opera lor… Ei fac cârpeli şi nu vor să biruie păcatul numai prin autoritatea şi ajutorul Tău,asa cum eu pot totul în Isus! Dar nu eu fac totulDumnezeieste, ci Harul Lui care locuieşte în mine; Căci nimic bun nu este în omul neinnoit; Nu eu m-am “împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.” (Evrei, 12/4)

Acela  care nu a fost botezat în moartea sfântă a lui Isus, care nu l-a primit pe El, adică  omul care nu dă două parale pe sângerarea Lui şi nu a primit nici pironirea păcatului, îngroparea, învierea, înfierea şi înălţarea Cristică, nu are NIMIC Dumnezeiesc .De aceea, omul adamic nu poate face nimic bun. Până şi cele mai bune fapte ale omului firesc, nefăcute prin Isus, sunt ca o cârpă murdară. Căci omul nealtoit  scoate din el ce are mai …(ne)bun Să nu uităm că TOT ce iese din om spurcă, pentru că vine din inimă şi aceea spurcă pe om (Matei 15)… Din tălpi până în creştet omul nenăscut din nou (Ioan cap.3) este plin de  mizerii, puroi de minciuni, de hoţii, golănii, pornografii… (Îs. Cap 1). Dar, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Una, tot aşa, cine este în Isus, este una cu El, ca să biruie prin El. Orice Om înnoit este ca un robinet din lut prin care curge “AURIFERUL” Isus, Izvorul cu Apă Vie, adică Acela care întrupează Dumnezeieşte în omul nou- orice gând, idee, plan. Să credem că omul fără Isus este falit şi falimentar. “După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în vită, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Vita, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. (Ioan 15/4-6).

Domnilor pocăiţi de pretutindeni, rămâneţi în El şi El va rămâne în voi ca Domn, în locul stăpânitorului uzurpator… Lăsaţi-l pe El să făptuiască prin voi, pentru că este singurul care, tot ce face, este foarte bun (Geneza, 1/31) Credeţi şi în neprihănirea dăruită prin răstignirea firii vechi, făcută odată pentru totdeauna de Isus, căci stă scris:” Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal.2/21)

Numai cine este în Isus, este o făptură nouă.” Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (Rom.6/6). “Slujbaşilor Domneşti” le este frică de creştini vii, deştepţi, inteligenţi, bogaţi, ATOTPUTERNICI, eliberaţi de sub stăpânirea celui rău!” Ei nu le spun amarăștenilor  cum să scape din sclavia celui rău, pentru că toti cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” (Gal.5/24). Să credem în răstignirea firii şi îngroparea ei odată pentru totdeauna.” În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!.” (Gal.6/14). Ei zic doar cu vorba că şi-au răstignit firea veche, dar cu ochii,mintea  şi cu inima nu fac Voia Lui. Prea mulţi “CREŞTINI” uită că” Prin această “voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.” (Evrei 10/10), pentru a nu mai păcătui.De aceea, nu se merită să dai sângerarea lui Isus, nici pe plăcerea de o clipă a păcatului!” Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” (2 Cor 5/15). Cine este în Isus, a murit faţă de păcat şi nu mai poate păcătui, pentru că nu este în El nimic din cel rău, şi nu are nimic în comun cu satan.” El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2/14). Să dăm crezare Lui, care ne garantează că “Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4/4). Să nu ne mai jucăm de-a păcătuirea şi văicăreala, care nu sunt de la El .” Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său..” (1 Ioan 3/8-10). Cine umblă cu Isus înăuntru,inspirit,invățat de Duhul Sfint  şi cine-l întronează la cârma vieţii pe Biruitorul pacătului, nu poate păcătui (1 Ioan 5/18-20)

 

Cel rău ne-a dezbrăcat de Chipul şi Asemănarea Domnului şi ne-a imbrăcat cu frunze de smochin şi cu scuze… Dar Tatăl l-a trimis pe Fiul Său ca să ne golească de viclenii, pofte, răutăţi, curvii, cârtiri şi de alte asemenea costume peticite (Gal.5/20), pentru ca să ne îmbrăcăm cu Isus şi să ne încălţăm cu râvna Evangheliei. (Efeseni,cap6)

 

Tot El ne-a descălţat de papucii  înnămoliţi în păcate, pentru că locul în care ne-a primit este Sfânt. Acum, viaţa noastră este ASCUNSĂ cu Isuss în Dumnezeu. Aşadar,” Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” (Ef. 6/11-18).

Cind o greși Isus,atunci o să  greșim și noi…Cine este în Isus şi în cine domneşte El, nu face nici un păcat, căci “Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău” (1 Ioan 5/18-19

 

“Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netaiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină  să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Col.3/9-17)

 

 

Prieteni de pretutindeni, dacă vă doare batjocora miliardelor de suflete chinuite de la Adam încoace, dacă vă este greaţă de păcat (Iov, cap 42), dacă doriţi purificarea omului şi universului, să luăm ca steag pe Isus şi ca armă , nu toiagul lui Moise, ci Crucea Cristică; Căci pe cruce” a şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce…

… A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col. 2/14-15), El i-a spart capul minciunitorului, uzurpatorului, pornografului, hoţului, coruptului şi pârâciosului viclean, pentru ca şi noi să-i zdrobim coada, sub călcâiele noastre, prin putera Sângelui Său. Deşi inamicul cosmic umblă cu ţeasta Spartă, oamenii merg încă pe mâna celui rău! Dacă l-am primit pe nimicitorul si uzurpatorul universului şi ne-a făcut numai rele tuturora, de ce să nu ascultăm, de ce să nu primim pe adevăratul Creator care ne vrea tot binele din univers, ca să fim biruitori cu El şi prin El.Să credem că “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.” (Rom.16/20). Dar, pentru asta, trebuie dat afară prin Transfuzie cu Singele Pur,Sanatos,Atotputernic,Iertator,daruit gratis. Prea mult muncim pentru pustiitorul satan, plătindu-i chiria cu propria noastră viaţa. Cât să mai fim sclavul lui? Până când să mai stăpânească peste noi? Numai prin golirea mizeriilor puse de cel rău, El ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii. Numai omul înnoit, care îl primeste- întronat ca Domn, are ca Tata pe Dumnezeu- nădejdea Slavei; Dar orice om nenăscut din nou, are ca tata pe diavol, (Ioan 8/44) şi îi seamănă (leit) acestuia. Slujbaşii Domneşti “ne ţin morţi în păcatele şi fărădelegile noastre, ca să cotizăm pentru buzunarele lor.De aceea toată lumea zace în cel rău. Iată de ce trebuie să lepădăm zestrea pusă de cel rău în sângele inveninat,infectat din Grădina Eden.” Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbile, certurile, zavistiile, maniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (Gal.5/19…) Dacă muncim pentru cel rău, care ne urăşte de moarte, de ce să nu –l primim pe Acela care ne iubeşte cu o iubire sfântă şi, nu numai că munceşte pentru noi dar, s-a şi jertfit odată pentru totdeauna?!

 

Putem merge în cap până la Roma, sau în genunchi până la Meca, dacă nu dăm afară pe nimicitor, pentru a-l primi integru pe Isus, care este Totul Totului Tot- să ne apropiem  prin credință,ca să urcăm în “Corabia Cristică”- pe veci, rămânem nişte tinichele zăngănitoare… căci Dumnezeu a zis: “Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”(Ex.3/5)

 

În nici un om,deci ,nici in satan  să nu ne mai  încredem. Căci în nimeni altul nu este mântuire, iertare, veşnicire, decât numai în Isus. Orice om născut din nou poate face totul, dacă-l întronează ca “şef”, căci numai El  este unicul care face totul foarte bine. Si eu pot totul,dar  nu eu fac, ci Harul Lui care locuieşte în mine împlineşte Plinătatea Dumnezeirii în mine-foarte bine… Căci ” El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col.13-14) Numai prin El,viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu. Cine nu îl primeşte pe El, Lumina lumii, rătăceşte o veşnicie prin întunecimile chinului veşnic. Pentru orice om căruia nu îi place să rămână sclavul păcatului, în această lume care bolește în cel rău, a venit Isus, ca să ne transfere în Sine. Din El şi prin intermediul Atotputerniciei Lui ne putem împotrivi păcatului care stă la pândă, să dea buzna şi care, dă târcoale ca un leu ca să înghită pe oamenii care  nu sunt în El… Cine rămâne în Isus este aparat, aşa cum evreii din casele inseminate cu singe au fost aparați ,dar și Isus a fost apărat,după ce l-a invins pe cel rău în pustie: “Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.” (Matei 4/11) Apoi i-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” (Ioan 1/51)

 

Domnilor pocăiţi şi nepocăiţi, ca şi Noe, vă strig TUTURORA: cât nu este prea târziu, GRATIS, intraţi în Templul Ceresc, adică în “Corabia” Isus, dezbrăcaţi de frunze şi scuze, descălţaţi de papucii înnămoliţi în păcate şi încălţaţi-vă cu râvnă Evangheliei  ; Primiţi pe Isus care se roagă la uşă de voi (Ap 3/20) să se întrupeze în voi, ca Domn, răscumpărător, restaurator, dacă dă-ţi afară pe stăpânitorul nimicitor din voi, prin pocăinţă şi prin naşterea din nou (Ioan cap 3)

Acum, ca şi pe vremea lui Noe, când păcătuirea ajunsă până la Cer a adus potopul, să intrăm la adăpostul securizat de Sângele lui Isus,unde ” Tatăl Domnului nostru Isus Hristos ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Sau pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său…, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,” (Ef.1/1-11).

 

Să ieşim din babilonica lume a păcatului, dar să rămânem în lumea răscumpărată de Isus, pentru a ajuta oamenii care se inneacă în POTOP DE PĂCĂTUIRI.” Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?

 

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/1-14)

 

Beata_Szydlo

Decizie-bomba in Polonia, la nici o saptamana de la venirea la putere a partidului conservator Lege si Justitie (PiS). La propunerea premierului Beata Szydlo (foto), sefii celor patru servicii de informatii si contrainformatii din Polonia au plecat din functii. Anuntul a fost facut joi, 18 noiembrie 2015, de seful comisiei parlamentare responsabile cu supravegherea acestor institutii, Marek Opiola, la trei zile de la instalarea noului guvern eurosceptic, transmite AFP, citata de Agerpres.

Reunita in cursul noptii de miercuri spre joi, comisia parlamentara de control asupra serviciilor a aprobat propunerea, prezentata de noul prim-ministru Beata Szydlo, de plecare din functii „la cerere” a celor patru responsabili vizati: sefii celor doua servicii civile, Agentia de Informatii (AW) si Agentia de Securitate Interna (ABW), si sefii celor doua servicii militare, Serviciul de Informatii Militare si Serviciul de Contraspionaj militar.

Ministrul de Externe al Poloniei: „Nu este vorba despre o razbunare, ci despre o despartire de oameni care nu si-au dovedit eficienta”

Intr-o declaratie data in urma cu cateva ore postului de televiziune privat TVN24, noul ministru de Externe Witold Waszczykowski ar fi spus despre activitatea capilor serviciilor secrete destituiti ca reprezenta o amenintare chiar mai mare decat aceea venita din exterior si ca, in ultimii ani, Agentia de Securitate Interna a facut politie politica: „Munca responsabililor demisionari in functiile lor constituia o amenintare mai importanta decat amenintarile venite din strainatate… Nu vorbesc despre toti, dar, de-a lungul anilor, ABW s-a comportat mai mult ca o politie politica fata de politicienii polonezi decat ca o institutie insarcinata sa apere interesele Poloniei impotriva actiunilor din exterior”. Conform surselor citate, acelasi Witold Waszczykowski ar fi tinut sa sublinieze ca „nu este vorba despre o razbunare, ci despre o despartire de oameni care nu si-au dovedit eficienta”.

De partea cealalta, o reactie ar fi venit din partea fostului coordonator al serviciilor speciale, Marek Biernacki, care ar fi denuntat „o lovitura de forta nocturna impotriva serviciilor speciale”, care „a creat o situatie periculoasa pentru stat”.

http://www.luju.ro/institutii/servicii-secrete/cand-o-sa-vedem-asta-in-romania-noul-premier-al-poloniei-i-a-zburat-din-functii-pe-sefii-serviciilor-secrete-la-cateva-zile-de-cand-partidul-lege-si-justitie-a-preluat-puterea-ministrul-polonez-de-externe-de-a-lungul-anilor-abw-s-a-comportat-mai-mult-ca-o

În această săptămână, patrioţi polonezi au mărşăluit împotriva invaziei musulmane din Europa, în ceea ce a fost cea mai mare demonstraţie din istoria Poloniei.Au participat peste o 50 de mii de polonezi.

Nu a fost un singur articol despre mitingul polonezilor în mass-media europeană de masă.

NapocaNews

 

burned-eu-flag

Polish-nationalists

warsaw-demo-01

warsaw-demo-02

 

Lecţia Islandei pentru Grecia (DAR SI PENTRU ROMANIA): bancheri arestaţi, controale de capital şi bănci lăsate să intre în faliment

Premierul grec Alexis Tsipras.
Premierul grec Alexis Tsipras. (Captură Foto)

Unul dintre primele state lovite puternic de criza economico-financiară din 2008, Islanda a refuzat să-şi salveze băncile care adunaseră mari datorii şi să-i pună pe cetăţeni să plătească prin măsuri dure de austeritate pentru daunele cauzate de acestea. Filosofia islandeză a fost să le lase să se prăbuşească, să le naţionalizeze, restructurând întregul sistem financiar, şi să introducă controale de capital. În prezent Grecia, care este aproape de incapacitatea de plată, încearcă să preia acest model.

Autorităţile islandeze au refuzat să aplice principiul ”Too big to fail”, aşa cum s-a întâmplat în SUA sau în alte state europene. Ele au preluat controlul asupra celor trei bănci mari care acumulaseră o datorie uriaşă în raport cu PIB-ul micuţei ţări, Glitnir, Kaupthing şi Landsbanki, prin naţionalizare, conştiente că băncile toxice trebuie neutralizate, riscând altfel să ducă la prăbuşirea întregii economii.

Central Bank of Iceland era prea mică pentru a acţiona ca împrumutător de ultimă instanţă pentru băncile care nu mai aveau acces la pieţele financiare, iar guvernul de la Reykjavik nu avea banii pentru a recapitaliza băncile. Ca urmare, băncile au fost naţionalizate, iar activele toxice au fost separate într-o bad bank. În paralel, exodul de capital a fost împiedicat prin introducerea de controale de capital, sub forma unei taxe de 39% pe retragerile de capital ale străinilor, scrie ziarul ”The Independent”. Astfel a fost prevenită o prăbuşire a sistemului financiar intern şi a economiei în general.

Vinovaţii plătesc, economia îşi revine

Islanda a mers contra curentului general al austerităţii din UE, preferând să-i pedepsească pe bancherii care au provocat criza şi să-i pună să plătească pe creditori, în locul contribuabililor.

Curtea Supremă a Islandei i-a condamnat pe patru foşti directori ai băncii Kaupthing pentru manipularea pieţei. Hreidar Mar Sigurdsson, Sigurdur Einarsson, Magnus Gudmundsson şi Olafur Olafsson au primit sentinţe de patru-cinci ani de închisoare în februarie 2015. Guvernul islandez a numit un procuror special pentru investigarea bancherilor responsabili de declanşarea crizei, mergând pe ideea că nu există nimeni care să fie prea mare pentru a fi judecat şi că toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Potrivit Reuters, tribunalele islandeze i-au condamnat până la urmă pe directorii tuturor celor trei bănci mari, sub acuzaţii de fraudă şi manipulare a pieţei.

Dincolo de arestarea acestora, fondurile creditorilor străini au fost îngheţate, şi în ciuda protestelor, aceştia nu şi-au mai recuperat banii de la statul islandez.

Aceste măsuri radicale, însoţite ce-i drept de devaluarea puternică a monedei faţă de dolar şi euro, au dus la o recuperare economică puternică începând din 2010. ”Creşterea se datorează şi unui boom în sectorul turismului şi pescuitului. În plus, şomajul care atinsese 9% în punctul de apogeu al crizei s-a redus la 5%, iar economia a revenit la nivelul dinainte de criză. PIB-ul va creşte potrivit estimărilor FMI cu 3,5% pe an, iar deficitul de cont curent care ajunsese la 25% din PIB în 2009 a trecut acum pe surplus”, scrie ”The Independent”. Aceste cifre pozitive arată că reţeta Reykjavikului de a trece prin criză: controale de capital şi reconstruirea sectorului financiar de la zero a fost eficientă.

În prezent, insula a ajuns la punctul de a ridica controalele de capital impuse în urmă cu 7 ani. Din 2016, creditorii vor putea din nou să-şi retragă activele din ţară, a anunţat guvernul islandez pe 9 iunie.

Tsipras şi Syriza privesc către Islanda ca la un model de urmat în privinţa naţionalizării băncilor, a creării unei bad bank şi a introducerii unor restricţii la retragerile de cash, mai ales pe fondul exodului de capital masiv din Grecia. Un default islandez este însă greu de imaginat în Grecia pentru ca ţara nu poate să-şi devalueze moneda fiind parte a zonei euro.

Riscurile care rămân

În ciuda acestor evoluţii pozitive, premierul islandez Sigmundur Gunnlaugsson a avertizat că reglementatorii financiari globali n-au soluţionat problemele care au permis criza şi care au pus în pericol economia ţării sale, scrie ”Telegraph”. El a arătat totodată că atuurile Islandei pentru a ieşi din criza financiară au fost ”faptul că am avut propria noastră monedă şi că am deţinut controlul asupra propriei noastre politici monetare şi economice şi a resurselor naturale”. Acestea sunt şi motivele pentru care Islanda şi-a retras cererea de aderare la UE în martie.

Dincolo de nesoluţionarea cauzelor crizei, Banca Centrală a Islandei a avertizat că valoarea activelor toxice deţinute de băncile prăbuşite este de aproximativ 500 miliarde de krona, adică echivalentul unui sfert din PIB-ul ţării. Ca urmare, profesorul de economie Thorolfur Matthiasson de la University of Iceland, citat de Independent, avertizează că ”pericolul exodului de capital şi al prăbuşirii valorii monedei rămâne mare” odată ce controalele de capital vor fi ridicate.

Model pentru Grecia

În prezent, Tsipras şi Syriza privesc către Islanda ca la un model de urmat în privinţa naţionalizării băncilor, a creării unei bad bank şi a introducerii unor restricţii la retragerile de cash, mai ales pe fondul exodului de capital masiv din Grecia. ”Băncile greceşti trebuie naţionalizate imediat, la pachet cu crearea unei bad bank. Trebuie impuse restricţii pe retragerile de cash. Chiar dacă băncile ne vor da în judecată, noi putem face asta pentru că suntem o putere suverană”, declara de curând un parlamentar Syriza pentru Telegraph.

Un default islandez este însă greu de imaginat în Grecia pentru ca ţara nu poate să-şi devalueze moneda fiind parte a zonei euro. E adevărat că Islanda nu ar fi reuşit să rămână pe linia de plutire fără bailout-ul FMI şi a ajutoarelor venite de la alte ţări nordice, toate în valoare de 5 miliarde de dolari, dar Atena este deja în conflict cu Fondul după două bailout-uri care n-au adus salvarea în 2010 şi 2012. Iar introducerea controalelor de capital şi eventuala naţionalizare a băncilor vin prea târziu. Grecia va intra deja în incapacitate de plată pe 30 iunie, când trebuie să achite FMI-ului datoria de 1,6 miliarde de euro.

Modelul suedez poate scoate Romania din criza. Politicieni fara privilegii, fara imunitate si transparenta desavarsita in cheltuirea banilor publici.

Modelul politic suedez poate fi o varianta de urmat pentru Romania. In Suedia, politicienii nu au privilegii si nici imunitate, cu alte cuvinte nu sunt mai presus de ceilalti cetateni ai tarii. In plus, in aceasta tara este aplicata o transparenta desavarsita in cheltuirea banilor publici. Un reportaj realizat de televiziunea braziliana TV Bandeirantes cu titlul „Suedia – politicieni fara privilegii” prezinta in detaliu pilonii unui model de succes atat pe plan politic, cat si economic.

In primul rand trebuie sa amintim ca modelul suedez a fost unul recunoscut si apreciat pe plan mondial si considerat drept unul dintre cele mai sigure din lume. Practic, modelul suedez a oferit o alternativa viabila intre economiile centralizate si libertatea pietelor neo-liberala. In Suedia, politicienii nu au privilegii in fata legii si nu se bucura de niciun fel de imunitate, sistemul urmand fara nicio abatere transparenta in privinta cheltuirii banilor publici.

Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, Suedia a fost laboratorul in care experimentele macroeconomice au fost puse in practica pentru a realiza ideologia social-democrata. Rezultatul acestor experimente a fost ceea ce astazi numim „modelul suedez al statului bunastarii”. 

Profesorul de politici-economice Sven Steinmo sustine in „Modelul suedez al statului bunastarii. Fundamente, ascensiune si declin” ca modelul suedez al „statului bunastarii” a fost, fara dubiu, una dintre cele mai de succes realizari a valorilor social-democratice prin experimente macroeconomice.

Practic, suedezii au prezentat lumii o societate capabila sa atinga o economie eficienta si in continua dezvoltare, in acelasi timp mentinand o implicare a unui „stat al bunastarii” de dimensiuni considerabile. Practic, modelul suedez din aceasta perioada a oferit o alternativa viabila intre economiile centralizate si libertatea pietelor neo-liberala.

Sven Steinmo mai arata ca Suedia a avut in ultimii ani o dezvoltare economica remarcabila, ceea ce i-a permis sa subventioneze programele sociale in care se afla angrenata. Problemele insa par sa vina din viitor: ca in toate democratiile avansate, imbatranirea populatiei va constitui o problema si va insemna cresterea beneficiarilor programelor sociale si scaderea numarului contribuabililor.

Concluzia lui Sven Steinmo este ca: „Modelul suedez” – inteles ca institutii de decizie corporatiste, politici salariale solidare, politicile de compromis – este posibil sa fi murit. Dar ambitia si suportul politic pentru o politica egalitarista si pentru un „stat al bunastarii”, foarte dezvoltat, precum si pentru taxe si impozite care sa-l sustina, raman in continuare foarte ridicate… in ciuda doctrinelor neo-liberale preponderente in lumea de azi.

Modelul suedez impune politicienilor sa nu mai aiba privilegii 

Suedia nu ofera politicienilor sai nici privilegii, nici imunitate, nici indemnizatii speciale, iar transparenta autoritatilor in ceea ce priveste cheltuirea banului public este desavarsita. Principiul transparentei este inclus in Constitutia suedeza de mai bine de 200 de ani, iar acest sistem face ca excesele de putere sau cazurile de coruptie sa fie extrem de rare in Suedia.

Doar parlamentarii, care lucreaza la elaborarea legilor, se considera ca exercita un serviciu public pentru care trebuie sa fie remunerati cu salarii lunare. De subliniat ca un parlamentar suedez castiga aproape dublul venitului net al unui profesor.

Parlamentul din Suedia tine socoteala la toate cheltuielile in rapoarte depozitate intr-o singura incapere, iar fiecare parlamentar are dosarul sau. Orice suedez poate consulta dosarele individuale ale celor 349 de demnitari sau poate cere informatii online.

Totodata, parlamentarii suedezi au la dispozitie garsoniere detinute de stat, cu o suprafata de circa 40 de metri patrati. Bucataria este impartita la comun si nu exista personal de serviciu, potrivit unor date preluate de pe internet de romaniacurata.ro. Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici masini de serviciu cu sofer. Nici primarii si guvernatorii nu au dreptul la resedinte oficiale gratuite, iar consilierii nu au salariu lunar sau un birou propriu. La randul sau, premierul Suediei are o resedinta in limita a 300 de metri patrati.

Privilegiile parlamentarilor din Suedia:

– In prezent, parlamentarii suedezi au la dispozitie garsoniere detinute de stat, cu o suprafata de circa 40 de metri patrati. Singura camera este folosita atat ca living, cat si ca dormitor. Spalatoria este comuna, iar demnitarii trebuie sa se programeze din timp daca vor sa isi spele asternuturile.

– Sunt si parlamentari care traiesc intr-un spatiu chiar mai mic, de doar 18 metri patrati. In aceste cazuri, inclusiv bucataria este impartita in comun. Nu exista personal de serviciu, iar regulile sunt stricte: “Pastrati curatenia”.

– Biroul unui parlamentar are circa 18 metri patrati. Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici masini de serviciu cu sofer.

– “Eu ii platesc pe politicieni. Nu vad niciun motiv pentru care banii platitorilor de taxe sa fie folositi pentru a le oferi politicienilor o viata de lux”, explica un suedez in reportajul televiziunii braziliene.

– Resedinta oficiala a premierului suedez nu depaseste circa 300 de metri patrati. Nici acesta nu beneficiaza de personal de serviciu. Mai mult, purtatorul de cuvant al guvernului a declarat ca premierul isi calca singur camasile si isi spala singur rufele, la fel ca orice simplu cetatean.

– Suedia este impartita in 21 de comitate conduse de cate un birou administrativ numit de guvern impreuna cu un consiliu ales de cetateni. Pe teritoriul Suediei sunt 290 de localitati.

– Nici primarii si guvernatorii nu au dreptul la resedinte oficiale gratuite, iar consilierii nici macar nu au salariu lunar sau un birou propriu, asa ca lucreaza de acasa. “Suntem alesi sa reprezentam cetatenii si, la fel ca ei, avem propriile noastre slujbe”, a explicat o consiliera.

– Doar parlamentarii, care lucreaza la elaborarea legilor, se considera ca exercita un serviciu public pentru care trebuie sa fie remunerati cu salarii lunare. Un parlamentar suedez castiga aproape dublul venitului net al unui profesor.

Fara indemnizatii speciale

– Parlamentarii care nu domiciliaza in capitala nu primesc bani in plus pentru costurile suplimentare, cum ar fi plata unei eventuale chirii sau pentru a avea asistenti la cabinetele parlamentare din localitatile de origine. Acolo, multi dintre ei lucreaza de acasa si utilizeaza sediile partidelor sau bibliotecile publice pentru a se intalni cu alegatorii.

– Toate calatoriile cu avionul ale parlamentarilor trebuie sa fie aprobate si rezervate la agentia de turism din cadrul Parlamentului, nefiind alocate indemnizatii speciale.

Fara imunitate

– Politicienii suedezi nu sunt privilegiati in fata legii si nu se bucura de niciun fel de imunitate.
– Mona Sahlin a cumparat o ciocolata si alte cateva obiecte personale cu credit cardul guvernamental si a platit scump – si-a pierdut postul de vicepremier.
*Scandalul a fost celebru in anii ’90, fiind cunoscut sub numele de “cazul Toblerone”. Sahlin si-a compromise cariera politica, fiind nevoita sa demisioneze​ din functia de lider al Partidului Social Democrat.

Transparenta si control cetatenesc

– Cetatenii sunt foarte atenti la modul in care Parlamentul isi foloseste puterea.

– Transparenta activitatii parlamentare are radacini in Constitutie. Fiecare cetatean are dreptul sa verifice cheltuielile politicienilor, actele contabile emise de guvern si declaratia de impozit pe venit a premierului.

– Mai mult, functionarii trebuie sa puna la dispozitia doritorilor corespondenta zilnica si emailurile oficiale ale prim-ministrului, orice cetatean avand acces la​ aceste informatii.*In sala calculatoarelor este posibil chiar sa studiezi traseul unor documente, cum ar fi cheltuielile guvernamentale sau detaliile unei licitatii publice. De exemplu, unul din rapoartele cu cheltuielile premierului a inclus si pranzul luat impreuna cu presedintele Bancii Centrale, precizandu-se chiar si ce au mancat si au baut cei doi.

– Administratia Parlamentului suedez tine socoteala cheltuielilor in rapoarte ale membrilor, depozitate intr-o singura incapere. Exista dosare individuale pentru fiecare dintre cei 349 de demnitari, precum si pentru
Purtatorul de cuvant al Parlamentului.

– Orice suedez poate veni sa studieze dosarele sau poate cere informatiile prin intermediul Internetului.

Principiul transparentei este inclus in Constitutia suedeza de mai bine de 200 de ani. El face ca excesele de putere sau cazurile de coruptie sa fie extrem de rare in aceasta tara, potrivit hotweek.ro.

Cui le pasa de romanii alungati printre straini ?Sclavii care mor pe plantatiile Italiei – romanii, printre cei mai rau tratati

 

 

Zeci de mii de imigranti saraci culeg fructe in Italia in conditii deseori ilegale, iar unii isi pierd viata la “locul de munca”. Printre femeile care muncesc in conditii considerate de sclavie moderna se numara si romance.

 

O lucratoare de pe o podgorie din sud-estul Italiei, Paola Clemente, in varsta de 49 de ani, si-a pierdut viata chiar in locul in care muncea, scrie The Independent.

 

Aici a ajuns pe 13 iulie la 5 dimineata, ca de obicei, si s-a plans ca nu se simte bine, insa angajatorul i-a spus ca o sa-i treaca. Femeia a murit in aceeasi zi, la temperaturi de 38 de grade Celsius, pe podgoria unde lucra pentru un salariu de circa doi euro pe ora.

 

O saptamana mai tarziu, un barbat sudanez de 47 de ani a murit in apropiere de Lecce, tot in sudul Italiei, in imprejurari similare, iar la scurt timp dupa el si-a pierdut viata si un muncitor tunisian.

 

Deutsche Welle, despre romanii exploatati care muncesc ca sclavii in Germania

 

Cazurile au atras atentia asupra zecilor de mii de culegatori de fructe din sudul Italiei.

 

Aici, in “calcaiul” cizmei italiene, se afla hoteluri si vile de lux de cinci stele care atrag clasele de mijloc din nordul Europei. Ceva asemanator sclaviei moderne face ca turistii sa fie aprovizionati cu vinul si mancarea de care se bucura la masa. Iar multe dintre fructele culese aici ajung in supermarketuri din Marea Britanie.

 

Vito Miccolis, unul dintre membrii echipei juridice care ofera asistenta sindicatului muncitorilor agricoli, Flai-Cgil, a declarat ca familia Paolei Clemente vrea sa afle adevarul din spatele mortii acesteia.

 

“Cea mai mare provocare este sa schimbam atitudinile oamenilor de aici. Oameni care muncesc pentru acesti bani, in aceste conditii, reprezinta un lucru normal. Multi dintre culegatori sunt membri ai sindicatului. Problema este ca le este teama ca isi vor pierde locurile de munca. Au nevoie de acesti bani. In unele locuri din Apulia (sud-estul Italiei – n.red.) lucreaza romani si albanezi, iar acestia sunt tratati si mai rau”, mai spune Miccolis.

 

Procurorul-sef din Trani, Carlo Maria Capristo, considera ca este greu de facut dreptate victimelor si familiilor acestora: “Exista un zid de tacere in fata fenomenului angajarilor ilegale. Oamenii prefera sa castige putini bani, in loc sa colaboreze in anchetele noastre, pentru eradicarea problemei”.

 

De altfel, chiar si sotul Paolei Clemente a explicat de ce femeia a muncit in conditii asemanatoare sclaviei:

 

“Erau bani siguri. Dat fiind felul in care sunt lucrurile in Italia, era un venit vital pentru Paola si pentru noi. Ne-a permis sa supravietuim”.

 

Femeia castiga 27 de euro pentru 12-13 ore de munca, in conditiile in care salariul minim zilnic ar trebui sa fie de 52 de euro.

 

Sindicatul Flai-Cgil estimeaza ca peste 40.000 de femei care culeg fructe in Apulia sunt victime ale acestui fel de munca, angajarii ilegale si incalcarilor de contract. Alte mii lucreaza in economia neagra a culesului de rosii din regiune.

 

  Islanda aruncă la gunoi guvernul corupt, şi apoi arestează toţi bancherii supuşi familiei Rothschild

 

 

 

Islandezii au reuşit să răstoarne un guvern corupt până în măduva oaselor, au pus bazele unei Constituţii corecte şi au arestat bancheriii.

Încă din secolul trecut marea majoritate a americanilor a visat să spună NU criminalilor bancheri corupţi conduşi de familiile Rothschild şi Rockefeller, dar nimeni nu a îndrăznit să o facă. De ce? Dacă numai jumătate din naţiunea americană şi 1% din cei care plătesc taxe şi impozite ar fi spus “AJUNGE!”, atunci guvernul s-ar fi schimbat. De ce este oare atât de greu pentru unii oameni să înţeleagă că printr-un simplu REFUZ de a plăti taxele către un sistem corupt se poate obţine mult mai mult decât prin violenţă?

 

Cu alte cuvinte, URMĂREŞTE SĂ DESCOPERI UNDE AJUNG BANII TĂI! E chiar atât de greu?

 

Adevărul în această privinţă este că doar islandezii au fost în stare să o facă… deocamdată. Nu numai că au reuşit să răstoarne un guvern corupt până în măduva oaselor, dar au pus bazele unei Constituţii corecte care va asigura că toate aceste dezastre naţionale nu vor mai putea să se repete niciodată.

 

Dar asta nu e totul… Cea mai bună veste abia acum urmează!

 

 

Ei bine, islandezii AU ARESTAT DEJA pe toţi bancherii supuşi lui Rothschild şi Rockefeller, care s-a dovedit că sunt răspunzători de haosul şi prăbuşirea economică a Islandei.

 

Săptămâna trecută, 9 persoane au fost arestate în Reykjavik şi Londra pentru fapte de criminalitate financiară care au determinat prăbuşirea economică a Islandei în anul 2008, criza profundă care a făcut să apară o REACŢIE PUBLICĂ FĂRĂ PRECEDENT care schimbă destinul ţării.

 

În Islanda se desfăşoară o REVOLUŢIE FĂRĂ ARME, ţara cu cea mai veche democraţie (anul 930), şi ai cărei cetăţeni au reuşit să impună schimbări fundamentale (nu doar de faţadă) prin demonstraţii ferme.

 

Dar de ce oare restul ţărilor occidentale nu au auzit nimic despre asta? Mass-media oficială occidentală este sub controlul Cabalei criminale, aşa că nu e de mirare că există această cenzură strictă.

 

La presiunea cetăţenilor islandezi, nu numai că guvernul a demisionat, dar s-a demarat elaborarea unui proiect pentru noua Constituţie, iar acum se începe procesul penal prin care bancherii vinovaţi de declinul economic al ţării vor fi puşi sub acuzare.

Acest proces revoluţionar liniştit, fără violenţă, îşi are originile în anul 2008 când guvernul islandez a decis să NAŢIONALIZEZE cele mai mari 3 bănci din ţară (Landsbanki, Kaupthing şi Glitnir) ai căror clienţi erau în principal englezi şi americani.

 

După această măsură, moneda locală (krona) s-a devalorizat puternic, iar bursa financiară islandeză a fost închisă temporar atunci când scăderea ajunsese la 76 %.

 

Islanda devenise falimentară, şi pentru a salva situaţia FMI a oferit 2,1 miliarde USD, iar ţările nordice au oferit în plus 2,5 miliarde USD.

 

În timp ce băncile şi autorităţile căutau soluţii la situaţia economică dezastruoasă a Islandei, cetăţenii islandezi au ieşit în stradă şi au manifestat paşnic zeci de zile în şir în faţa Parlamentului Islandei, astfel că primul ministru Geir Haarde a demisionat.

 

Cetăţenii au cerut în plus alegeri anticipate, şi au reuşit! În luna aprilie 2012 a fost aleasă o coaliţie de guvernământ, formată din Alianţa Social Democrată şi Mişcarea Verde de stânga, iar prim ministru a fost numit Johanna Siguroardottir.

 

Pe parcursul anului 2009, economia Islandei a continuat să fie întro stare precară, dar Parlamentul a propus ca ţara să plătească Angliei şi Olandei suma de 3,5 miliarde de EURO, eşalonata pe 15 ani, la o dobândă de 5,5 % !!!

 

Această propunere a aprins din nou scânteia populară în Islanda, oamenii s-au întors pe străzi cerând ca această decizie să fie supusă unui referendum. În martie 2010, acest referendum a avut loc şi 93 % din populaţia Islandei a REFUZAT să plătească datoria în condiţiile propuse.

 

Asta a determinat creditorii să îşi re-gândească strategia şi să o îmbunătăţească, oferind o rată de numai 3 % şi eşalonarea pe o perioadă de 37 de ani.

 

Ei bine, nici asta nu a mers. Actualul Preşedinte al Islandei, văzând că Parlamentul aprobase propunerea cu o marjă foarte mică de voturi, a decis luna trecută să nu o ratifice, şi a chemat poporul islandez din nou la referendum pentru ca oamenii să aibă ultimul cuvânt.

 

Bancherii tremură de frică

 

Revenind la situaţia tensionată din anul 2010, în timp ce islandezii refuzau să-şi plătească datoriile către rechinii financiari fără să fie consultaţi, coaliţia de guvernare a lansat o investigare financiară care să determine responsabilităţile legale pentru criza economică brutală ce a afectat ţara, astfel că a arestat deja câţiva bancheri şi directori executivi care erau implicaţi în operaţiuni financiare de mare risc.

 

Între timp, Interpolul a emis un mandat de arestare internaţional pe numele lui Sigurdur Einarsson, fostul preşedinte al uneia dintre bănci. Această situaţie a făcut ca bancherii şi directorii speriaţi să părăsească ţara în masă, ca şobolanii.

 

În acest context de criză, a fost aleasă o adunare care să pună bazele unei noi Constituţii care să reflecte lecţiile învăţate şi să o înlocuiască pe cea în funcţiune, fiind inspirată de Constituţia Daneză.

 

Pentru asta, în loc să apeleze la experţi şi politicieni, Islanda a decis să apeleze direct la popor, din moment ce poporul are putere asupra legii, şi nu invers.

 

Mai mult de 500 de islandezi s-au prezentat ca şi candidaţi pentru a participa în acest exerciţiu de DEMOCRAŢIE DIRECTĂ şi a scrie o nouă Constituţie. Au fost aleşi 25 dintre ei, fără niciun fel de afiliere politică, printre aceştia fiind studenţi, avocaţi, jurnalişti, fermieri şi sindicalişti.

 

Una dintre prevederile importante ale acestei noi Constituţii va fi protejarea expresă a libertăţii de informare şi de expresie, având numele de Iniţiativa Mediei Moderne Islandeze (IMMI), o lege care are scopul să facă din Islanda un paradis pentru jurnalismul de investigaţie, pentru libertatea de informare, în care sursele, jurnaliştii şi furnizorii de internet care găzduiesc site-uri de ştiri, sunt protejaţi prin această lege.

 

Oamenii, din nou, vor decide viitorul Islandei, în timp ce politicienii şi bancherii vor privi de pe margine transformarea acestei naţiuni.

 

Islanda este un exemplu curajos pentru toate naţiunile lumii.

 

ISLANDEZII AU FACUT O REVOLUTIE SI NOI NU AM AFLAT !

 

 

Revolutia Islandeza. Presa europeana si cea romaneasca nu ne-au spus nimic!!!

  

Intr-un articol apărut într-o publicatie din  Spania, se vorbeste despre o veritabila revoluție  care a avut loc in Islanda.

La noi la știri bineințeles că nu a ”transpirat” nimic, căci nu se dorește ca modelul islandez să se propage.

În Islanda  guvernul a fost demis in totalitate , marile bănci au fost naţionalizate, s-a decis să nu se plătească datoria creata în Marea Britanie şi Olanda, din cauza politicii lor financiare rău intentionate şi s-a creat un grup popular pentru a rescrie constituţia. Şi toate acestea paşnic!

O revoluţie împotriva puterii care ne-a adus la criza actuală. De ce aceste fapte nu au devenit cunoscute  timp de doi ani?

Ce se  va întâmpla dacă alţi cetăţeni UE vor lua exemplul islandezilor?

 

 

Iata pe scurt istoria evenimentelor:

– 2008. Se nationalizeaza cea mai mare banca din tara. Se prăbuşeşte moneda, bursa isi suspenda activitatea. Ţara este în stare de faliment.

– 2009. Protestele populare din fata parlamentului fac sa fie convocate alegeri anticipate si provoaca demisia primului-ministru şi a membrilor guvernului in bloc.

– Continuă situaţia economica nefavorabila. Printr-o lege se propune rambursarea datoriei catre GB şi Olanda avand de plată suma de 3.500 de milioane de euro, o sumă pe care toate familiile islandeze ar fi urmar sa o plateasca lunar, pentru următorii 15 ani la, 5,5% interese.

– 2010. Oamenii ajung să iasa în stradă şi cer ca aceasta lege sa fie supusa referendumului. În ianuarie 2010, preşedintele refuză să o ratifice şi anunţa că se va consulta poporul. La referendumul organizat în luna martie 93% din voturi au fost impotriva acestei legi.

– Pentru toate acestea, guvernul incepe o anchetă pentru a rezolva responsabilităţile legale ale crizei. Începe arestarea mai multor bancheri seniori şi directori. Interpolul emite un ordin şi toti bancherii implicati pleaca din ţară.

– În acest context de criză, se alege o adunare pentru a elabora o nouă constituţie care să includă lecţiile învăţate în urma crizei şi pentru a o înlocui pe cea curenta, o copie a constituţiei daneze.

– Pentru a face acest lucru, se merge direct la poporul suveran. Se aleg 25 cetăţeni fără afiliere politică, din 522 care si-au depus candidaturile, care era necesar sa fie majori şi sa aiba sprijinul a 30 de persoane. Adunarea constituţională isi începe activitatea în februarie 2011 si prezinta un proiect de constituţie bazată pe recomandările poporului facute in urma a numeroase reuniuni din întreaga ţară.

Noua constitutie trebuie să fie aprobata de către actualul Parlament şi de cel care se va forma după alegerile legislative.

Aceasta este o scurtă istorie a Revoluţiei Islanda:

– demisia in bloc a guvernului ;

– naţionalizarea băncilor;

– Se stabileste organizarea  unui referendum pentru a permite oamenilor să se pronunte  cu privire la deciziile economice;

– închisoare pentru cei responsabili de criza şi rescrierea constituţiei de către cetăţeni.

S-a menţionat acest lucru în mass-media europeană? S-a comentat cu privire la acest lucru in talkshowrile politice? S-au văzut imaginile de la evenimente la televizor? Bineînţeles că nu…

 

 

Islandezii au fost în măsură să dea o lecţie intregii Europe si  au reusit să se impotriveasca intregului sistem, oferind  o lecţie de democraţie intregii lumi.

Sursa:taringa.net/Islandia-revolucion-silenciosa.

Parintele HOTILOR Iliescieni impreuna cu lichidatorii si groparii TARII dezvaluie:

 

Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a declarat marţi, la Clubul de la Bucureşti, că pe domeniul achiziţiilor “se fură prea mult”, punctând faptul că pentru România urmează anii cei mai grei şi trebuie luate decizii pentru creşterea economică. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cod roşu în relaţia Antonescu – Tăriceanu Ponta, în Huffington Post: „Nu putem reuşi dacă suntem izolaţi de rest… Finanţatorii internaţionali: Infrastructura şi agricultura pot fi “Cos… “Ştiţi foarte bine că de patru ani mă ocup de Curtea de Conturi, încercăm şi, zic eu, că am reuşit, cu aparatul pe care îl avem restrâns, să aducem în fiecare an cam 700 milioane euro la buget – venituri în plus, dar suntem departe. Curtea de Conturi ca organ suprem de control poate face lucruri extraordinare, are nevoie de două lucruri: autonomie totală, independenţă totală şi ceva surse financiare, pentru că aparatul are o pregătire corespunzătoare şi avem o forţă umană cu pregătire serioasă şi pentru că e singurul organ care pătrunde sub aspectul controlului în primării, în mediul rural”, a spus Văcăroiu la Clubul de la Bucureşti. El a susţinut că “trebuie găsite mecanisme pentru ca cei care au furat şi au luat bani, şi şi-au făcut averi serioase să înceapă să dea înapoi societăţii”, susţinând că “pe domeniul achiziţiilor, situaţia este grea, trebuie făcut front comun şi bineînţeles că şi Curtea de Conturi este extrem de exigentă şi dură, începând de acum, pentru că după toate calculele sale, se fură “prea mult”. “Avem una din problemele cele mai grele de rezolvat, o sumă imensă care înseamnă vreo 15 miliarde de euro de plătit în următorii 2-3 ani, hotărâri judecătoreşti irevocabile – despăgubiri în bani pentru foştii proprietari (…) ăsta e un cartof atât de fierbinte, problema este ce facem în anul 2013 – 2014, credite externe nu putem lua că nu ne putem împrumuta, deoarece depăşim deficitul, ce tăiem?”, s-a mai întrebat preşedintele Curţii de Conturi. De asemenea, el a exemplificat cele menţionate prin faptul că “din 100 lei bani publici, 40% dispar pe diferite căi, e o problemă” şi a precizat că “sunt lucruri incredibile, nu vă puteţi imagina şi nu am crezut în viaţa mea că ajung să vad astfel de fenomene în care un primar, spre exemplu, plăteşte patru centrale termice pentru patru şcoli, pentru că nu aveau căldură, asta în 2007, iar centralele nu au fost montate nici în 2012″. Parerea acestuia a fost că urmează “cei mai grei ani ai României din foarte multe considerente” iar “faptul că am intrat pe o guvernanţă fiscală pe care apreciez că nu avea ce căuta acolo până nu-şi rezolvă statele din zona Euro problema, cu o limitare a deficitului bugetar undeva la 1,98 deficit efectiv care înseamnă, fără datoria externă, venituri egal cheltuieli – deci suntem la nivelul anului 2012″. Cât despre creşterea economică, Văcăroiu a susţinut că aceasta “poate duce undeva la 1-1,5″ dar “avem un mare handicap”, făcând astfel referire la “agricultura distrusă în totalitate”. “Creşterea economică poate duce undeva la 1-1,5 (din PIB, n.red.), ţinând cont de baza redusă de la care plecăm, dar avem un mare handicap: o agricultură distrusă în totalitate, distrusă cu bună ştiinţă din afară, pe sfaturi primite, aplicate de noi milităreşte şi am ajuns unde am ajuns. Să ştiţi că o agricultură, chiar dacă sunt investiţii, nu se reface peste noapte. În primul rând, nu mai avem resursa umană, populaţia care se ocupă de agricultură în mediul rural este undeva la peste 70 de ani, deci am pierdut aceasta resursă, nu mai vorbesc de irigaţii”, a mai precizat el

Citeste mai mult: adevarul.ro/news/politica/vacaroiu-In-romania-fura-prea-mult-urmeaza-cei-mai-grei-ani-1_50ae9eed7c42d5a6639e80f1/index.html

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*