A) Domnilor Preoţi de pretutindeni, vă pierdeţi (singuri) pâinea, dacă nu–i învăţaţi pe oameni să se nască din Sămânţa lui Dumnezeu, cum ne-a explicat Isus în Ioan, cap 3 ; Altfel, se va scufunda pământul în nelegiuiri, dar şi oamenii se vor inneca în greutăţi, nedreptăţi şi lipsuri prevăzute şi scrise în Gal 5/20! Iubiţi oamenii pentru care a sângerat Isus şi, pentru câştiguri mârşave, nu-i mai îmbrobodiţi, manipulaţi, cartonaţi, iconati cu falsuri, surogate, minciuni, bani ori condiţionări şi învăţături nedumnezeiesti, ca să nu ardeţi o veşnicie la talpa iadului/ C) Va invitam in Paradisul Pământesc

B) Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El -cu Invatatura/intruparea Dumnezeiasca- dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru  bani murdari! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiareikk

 6666gssyybv67UUin

A)  Domnilor Preoţi de pretutindeni, vi se ia pâinea, dacă nu–i învăţaţi pe oameni să se nască din Sămânţa lui Dumnezeu, cum ne-a explicat Isus în Ioan, cap 3 ; Altfel, se va scufunda pământul în nelegiuiri, dar şi oamenii se vor inneca în greutăţi, nedreptăţi şi lipsuri prevăzute şi scrise în Gal 5/20! Iubiţi oamenii pentru care a sângerat Isus şi, pentru câştiguri mârşave, nu-i mai îmbrobodiţi, manipulaţi, cartonaţi, iconati cu falsuri, surogate, minciuni, bani ori condiţionări şi învăţături nedumnezeiesti, ca să nu ardeţi o veşnicie la talpa iadului

Ascultaţi cuvântul acesta  din Ezecheiel,34, cântecul acesta de jale pe care-l fac pentru voi, POPOARE şi pentru casa lui Israel!

“A căzut, şi nu se va mai scula, fecioara lui Israel, sta trântită la pământ, şi nimeni n-o ridică.”

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută, şi cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.”

Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: “Căutaţi-Mă, şi veţi trăi!

Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Seba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, şi Betelul va fi nimicit.

Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,

Voi care prefaceţi dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!”

El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării şi le vars ă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui.

El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.

Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte din inimă.

De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!

“Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.”

De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.

Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi, şi că astfel, Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneţi voi!

Urâţi răul, şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul Dumnezeul oştirilor va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Cel Atotputernic: “În toate pieţele se vor boci şi pe toate uliţele vor zice: “Vai! Vai!” Vor chema pe plugar la jale şi la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morţi.

În toate viile va fi bocet, când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul.

Vai de cei ce doresc “ziua Domnului”! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumina.

Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!

Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?

Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare!

Când Îmi aduceţi arderi de tot şi daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele; şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi că jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei.

Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul lăutelor tale!

Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!

Mi-aţi adus voi jertfe şi daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustiu, casa lui Israel?…

Veţi ridica, dar, pe Săcuţ, împăratul vostru, şi pe Caivan, chipurile voastre idoleşti, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut,

Şi vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul al cărui nume este Dumnezeul oştirilor!”Amos 5 şi restul)


wq

B) Dumnezeu ne-a creat ca să fim Una cu El, dar “slujbaşii Domneşti” ne-au hărăţit-manipulat /împărţit în mii de culte, bisericuţe, partide, religii, pentru câştigurile lor mârşave! Ei au înlocuit pe Isus, care este Lumina lumii- cu lumânarea, pomenile costisitoare cu Pâinea Vieţii, aghiazma cu Apa Vie, Atotputernicia Vieţii Infinite cu o pictură limitată, aurită, dar mută, surdă, mortală – Icoană a Fiarei

Este aproape clipa în care globaliştii cu Anticrist ne transformă într-o turmă teleghidată. Ne au la mână cu telefonul,gazul,curentul, radio/tele/calculatorul, apa, gunoi, medicamente, hrana,mormint –totul.Cu ajutorul falsei religii, ei  fac din lume o adunătură de …nebuni -nenăscuţi din nou… Aşa cum  El a îngăduit celor doi să se lipească, pentru a se “face un singur trup” (Gen 2/24),   ca să devenim Una cu El, după cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA,tot aşa” Credinţele” făcătoare de bani şi de falşi credincioşi, manipulantele   religii  in care nu pulseaza Isus cel Viu, au format o adunătură de idolatri…

 

Marginalizarea, ierarhizarea, izolarea, judecarea, cârtirea, pedepsirea, suferinţa, hoţia, curvia şi celelalte roade ale celui rău din Gal.5/19, nu sunt de sorginte Dumnezeiască. Asa cum ei fac un guvern mondial  ,o turma si un păstor ,Tata formeaza un Singur Trup  cu El şi inzidit  in El.Fiecare mădular are o menire bine definită şi, pentru a-I semăna Lui, fiecare este chemat ca prin pocăinţă să primească naşterea din nou (Ioan cap 3), dăruită gratis oricărui om.Şi dacă unii nu cred, până la urmă, toate cele 7 miliarde de suflete de azi, împreună cu miile de mii şi mii de oameni dintotdeauna, suntem chemaţi şi aleşi să alcătuim Unicul Trup Dumnezeiesc. Capul este Isus. Noi doar trebuie să ne recunoaştem păcătoşeniile, micimea şi vinovăţia, pentru ca prin pocăinţă, credinţă, umilinţă să îi dăm Lui întâietate. Merită asta, pentru că Gândul Lui, Iubirea, Mila, Iertarea, Răscumpărarea, Sângele  si toate roadele Lui sunt foarte Bune  să circule prin fiecare om infiat. Ştim că globulele sângelui nostru otrăvit sunt încărcate cu viruşi, microbi, răutăţi, păcate. Lui să îi fim recunoscători pentru că ne oferă Gratis Transfuzia cu Sânge Pur, Universal, Iertător, Hrănitor. Lui să îi dăm prioritate ca să  hraneasca, să desfunde orice mădular înfundat cu păcate ascunse. Lui să îi dăm acces liber pentru a spăla mizeriile puse de gunoierul cosmic, pentru a circula Gândul, Sângele Lui dătător de Viaţă pură, veşnică, pentru a înnoi pe oricine şi pentru a pătrunde prin orice ascunziş. Să ne întoarcem de la amăgitorul mincinos care ne vrea tot răul şi, pe El, care este şi Credinţa Dumnezeiască întrupata în Isus să îl credem şi să rămânem “credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” (Ef.4/15-16).

 

“Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom.12/4-5)

 44

  

Suntem miliarde de fiinţe distincte, murdărite de uzurpatorul universului. Numai dacă trecem prin filtrul Cristic, prin Uşa Isus, putem fi purificaţi, putem scăpa de tot ceea ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în nici un om, astfel încât să alcătuim un singur TRUP.” Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. “… Fiecare dintre noi să primească moartea dumnezeiască dăruită oricui de Isus, pentru a scăpa de orice urmă demonică. Fiecare dintre noi să înţeleagă ,că nici un om nu poate făptui dumnezeieşte -nimic.De aceea să dăm afară tot ce avem omenesc, pentru că despărţiţi de Isus nu putem face nimic bun. El care este Totul Totului Tot, să fie lăsat să lucreze dumnezeieşte prin orice vas omenesc, golit de sinele înveninat. Pentru că Tot ce este creat de El este foarte bun (Gen.1/31). Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.”

 

Gunoierul universului a făcut din noi nişte oameni colţuroşi, pietroşi, dar Tata ne cheamă pe toţi, ca prin ÎNNOIRE (Ioan, cap 3), să devenim Pietre VII, înzidite într-un singur Trup Universal, în care toate mădularele se iubesc, se slujesc Dumnezeieşteqq

 

Aşa cum aroganţii, păcătoşii din timpul potopului nu au urcat în Arca lui Noe, tot innecati în păcate vor rămâne neascultătorii de azi, dacă nu se descalţă şi nu intră în “Corabia” -Isus. Cine este în Isus, este o făptură nouă.În “Corabia” Cristica nu este nici o deosebire între sexe, între grec şi evreu, între roman şi chinez ori american. Nimeni nu trebuie să acuze, să înjosească, să judece, să se mânie pe altul” Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mâna, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbracam cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Cei care ne certăm, lovim sau care ne călcăm pe picioare, să nu uităm că, toţi sunt în fiecare, aşa cum viitoarea pădure sălăşluie într-o sămânţă de pom. Când ne mâniem, certăm-lovim în toţi, inclusiv în Creatorul închis sub obrocul fiecăruia, căci este nelipsit din fiecare.

 

Noi suntem creaţi de Dumnezeu, ca să îi semănăm Lui în gândire, simţire, slujire, iubire, umilire, iertare, dacă ne naştem din nou; Oricine iese din sine şi intră în “Corabia” Isus, poate înfăptui dumnezeieşte orice, pentru că “pot totul în Hristos”

 

Totuşi eu, care sunt falit din grădina Eden nu pot totul în Hristos, ci Harul Lui Dumnezeu poate totul, Harul care locuieşte în mine; Căci despărţiţi de Mine nu putem face nimic Bun,ne-a spus Isus. Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou. Până şi cele mai bune fapte sunt ca nişte cârpe murdare. Din cauza păcatului, toată lumea zace în cel rău. Nu este unul măcar, niciunul fără păcat, fără suferinţă, fără mizerii.De aceea a venit Isus, ca să ne înfrăţim cu El şi să urcăm în El, să traversam cu El Marea Păcătuirii, pentru a ne uni,   sluji Dumnezeieşte unii pe alţii.” Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică…” (1 Cor 12/4-31)1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seamă la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.” (Gal.6/1-2) “Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. “Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.” (Ef 4/25-27). Cine întreţine cearta în familie, certăreţ este  şi în angrenajul lumii. Dar cearta, cârtirea, judecarea, asprimea, răzbunarea, neiertareasi alte rele nu sunt de la Dumnezeu. Noi suntem socotiţi neprihăniţi în Hristos, aşa cum ne-a creat de la bun început, redobândind chipul şi asemănarea Lui prin credinţa Cristică, dăruită tuturora. Noi doar trebuie să primim mântuirea prin pocăinţă şi trebuie s-o administrăm, să rodim.

 

 xa

Pentru iertarea noastră, El nu are nevoie de banii, de pomeni, de lumânări ori foto-picturi aurite,” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni

 

 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Ef 2/8-22) Amin.

 

 

j

 

 

C) Va invitam in Paradisul Pământesc

Vapor la înghesuială

Există, într-adevăr, mii de locuri spectaculoase pe Pământ care merită văzute. Este dificil să surprinzi toată frumusețea acestor comori într-o simplă imagine, însă fotografii talentați ne ajută să vedem până și cele mai îndepărtate colțuri idilice din lume.

De la mări și oceane, câmpii cu fel și fel de flori multicolore, până la creații ale naturii pe care dacă nu le vezi cu ochii tăi nu poți crede că sunt reale.

Raiul este aici, pe Pământ și asta grație a tot ceea ce ne înconjoară. Se spune că frumusețea se află în ochii privitorului, așa că uită de tot ce este rău și bucură-te de bogăția pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o.

Noi am strâns 15 fotografii încântătoare cu locuri spectaculoase, parcă desprinse din Rai. Fă-ți planuri de vacanță și pornește într-o călătorie de neuitat.

Podul Golden Gate, San Francisco

Podul Golden Gate, San Francisco

Cappadocia, Turcia

Cappadocia, Turcia

Ferreirós do Dão, Portugalia

Ferreirós do Dão, Portugalia

Menorca, Spania

Menorca, Spania

Ora albastră în Bruges

Ora albastră în Bruges

Sydney

Sydney

Templul Tanah Lot din Bali, Indonezia

Templul Tanah Lot din Bali, Indonezia

Dongbaekseom, Coreea de Sud

Dongbaekseom, Coreea de Sud

Arțar japonez, Portland

Arțar japonez, Portland

Canalul Corint, Grecia

Canalul Corint, Grecia

Răsărit de soare în Cinque Terre, Italia

Răsărit de soare în Cinque Terre, Italia

Santorini, Grecia

Santorini, Grecia

Japonia

Japonia

Terase de orez, Japonia

Terase de orez, Japonia

Pădurea Brocéliande, Bretagne, Franța

Pădurea Brocéliande, Bretagne, Franța

Lacul Baikal, Rusia

Lacul Baikal, Rusia

Lago del Matese, Caserta, sudul Italiei

Lago del Matese, Caserta, sudul Italiei

Articol relatat de portalul Omofon.

 

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*