Visezi sa invingi furcile caudine si sa înfiinţezi o fermă la țară? Iata cum poţi să accesezi fonduri europene; AFIR a pus la dispozitia beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 un model de contract de consultant;… CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE nr. ________ din ________________- I.

Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.ro
rrr Antreprenorii care vor să realizeze o investiţie într-o fermă, cu bani europeni, au la dispoziţie noul Program Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Ghidul solicitantului este deja disponibil pe portalul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R, www.apdrp.ro) pentru cele 3 submasuri lansate:

4.1 Investiţii în exploataţii agricole
6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
19.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (pentru Grupurile de Acţiune Locală/”GAL”).

Pentru cei interesaţi să realizeze o investiţie, fie că sunt fermieri deja înregistraţi la Agenţia pentru Plăţi (APIA), fie că sunt întreprinzători care doresc să înfiinţeze o fermă vegetală şi/sau zootehnică, Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1 prezintă atât concepte noi, pentru asimilarea cărora va fi necesar un anumit timp, dar şi câteva elemente menite să uşureze intrarea în program.

O veste bună este că beneficiarul nu trebuie să mai aibă obiectul principal de activitate în  agricultura (respectiv codul CAEN principal precizat în certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului) şi nici să demonstreze că cel puţin 50% din veniturile din exploatare provin din activităţi agricole.În noul PNDR beneficiarul poate desfăşura activităţi agricole că activităţi secundare.

Un element de noutate mai puţin apreciat este însă faptul că  fermieriiindividuali care îşi desfăşoară activitatea doar ca persoană fizică nu vor putea depune proiect decât dacă se autorizează sub o formă juridică la Oficiul Registrului Comerţului, în calitate de persoană fizică autorizată (PFA) sau întreprindere individuală (II).

Veşti bune sunt însă pentru institutele de cercetare-dezvoltare, centrele, staţiunile şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, cu personalitate juridică de drept public său privat, care pot beneficia. pentru prima oară în mod direct. de fonduri disponibile printr-un program de dezvoltare rurală finanţat din fonduri europene.

Poate primul pas care trebuie făcut, dacă vă gândiţi la un proiect, trebuie să fie analizarea anexelor la ghidul solicitantului care arată potenţialul agricol (vegetal şi animal) al localităţii unde doriţi să faceţi investiţia.

Pentru principalele specii de animale, precum şi de cultură vegetală (în sistem neirigat şi irigat), potenţialul fiecăreia la nivelul fiecărei localităţi din România este exprimat printr-un nivel scăzut, mijlociu sau ridicat.

Investiţiile în zonele cu potenţial scăzut sunt eligibile, dar, din păcate, numai investiiile în zonele cu potenţial mijlociu sau ridicat sunt punctate în cadrul criteriilor de selecţie, având deci şanse mai mari de finanţare.

Pentru a afla dacă poate beneficia de aceste fonduri, solicitantul care are deja o  ferma trebuie să calculeze dimensiunea economică a acesteia, exprimată în euro şi care reflectă capacitatea de a obţine un venit considerat rezonabil pentru culturile sau speciile de animale din fermă. Ca noutate, pentru acest calcul trebuie să folosească coeficienţii de producţie standard precizaţi de A.F.I.R în cadrul Cererii de finanţare.

Condiţia este ca ferma să aibă o dimensiune de minim de 8.000 euro producţie standard, calculată însă la nivelul ultimei înregistrări la APIA sau ANSVSA din anul 2014, nu la data depunerii cererii de finanţare. Pentru solicitanţii care prevăd activităţi agricole complet noi în activitatea lor, dimensiunea fermei va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei, folosind aceiaşi coeficienţi.

Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) oferă informaţii necesare pentru accesarea banilor europeni.

AFIR a pus la dispozitia beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 un model de contract de consultant

 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat un model orientativ de Contract de Prestari Servicii de Consultanta. Demersul (AFIR) vine in urma dezbaterilor avute cu beneficiari Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, care au solicitat indrumari cu privire la continutul si clauzele contractelor de consultanta, precum si ca urmare a observatiilor facute de expertii AFIR in procesul de a verificare a proiectelor.

„Modelul de contract pe care il propunem acum beneficiarilor PNDR 2020 are un caracter consultativ care sa ii ajute sa se poata orienta pentru ca, in contractul final, sa fie asigurat un cadru reciproc avantajos. Primii dezavantajati in lipsa unui astfel de model sunt beneficiarii PNDR care nu au experienta in incheierea unui contract de prestari servicii. Nu impunem un anumit tip de contract, pentru ca relatia dintre beneficiari si firmele de consultanta este una privata, in care Agentia nu are dreptul si nici parghiile legale de a se implica, ci doar dorim sa oferim un exemplu”, a declarat Directorul General al AFIR, David Eugen POPESCU.

Reprezentantii AFIR au subliniat caracterul orientativ si de recomandare al modelului de contract propus si, de asemenea, au aratat importantanta ca Termenii Contractului de Prestari Servicii de Consultanta sa fie stabiliti de catre potentialul beneficiar al finantarii PNDR, care are dreptul de alege conditiile pe care le considera avantajoase pentru accesarea fondurilor europene si implementarea cu succes a proiectului.

Obiectul contractului pe care potentialul beneficiar il va incheia cu societatea de consultanta aleasa de catre acesta il reprezinta executarea de catre societatea de consultanta a serviciilor de asistenta de specialitate si intocmirea documentatiilor necesare in scopul implementarii proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR).

Model contract consultanta

sursa: AFIR

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE nr. ________ din ________________- I.

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. _________________________ SRL, cu sediul social in ____________, str. ____________ nr._______, __________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. _______________, C.U.I. ______________, atribut fiscal _____________, având contul nr._____________________ , deschis la _______________________, fax: _______________ e-mail_________________________________, tel. ________________________, reprezentată de ___________________, în calitate de __________________, denumită în continuare Prestator (Consultant), pe de o parte, şi 1.2. S.C. _________________________ SRL, cu sediul social in ____________, str. ____________ nr._______, __________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. _______________, C.U.I. ______________, atribut fiscal _____________, având contul nr._____________________, deschis la _______________________, fax: _______________-, e-mail_________________________________, tel. ________________________, reprezentată de ___________________, în calitate de __________________, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI*

2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea de către Prestator a serviciilor de asistenţă de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), pentru Proiectul de finanţare: ”________________________________________________________”.

2.2. Întocmirea documentaţiilor de către Prestator se va face cu respectarea specificaţiilor Măsurii/sub-măsurii………………………………………………….. puse la dispoziţie pentru informarea publică de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin Ghidul Solicitantului, inclusiv anexe postate pe site-ul oficial al acesteia: www.AFIR.info. III. PROPRIETATEA LUCRĂRILOR

3. Prestatorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate până la data plăţii integrale a acestora de către Beneficiar. Folosirea în alt scop decât cel menţionat în prezentul contract a lucrărilor se va face doar cu acceptul scris al Prestatorului. IV. PREŢ, MODALITATE DE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI

4.1. Valoarea totală a contractului este de ______ euro fără TVA plătibili la cursul anunţat de BNR în ziua facturării.

4.2. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate după cum urmează: – …..% avans în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării prezentului contract; – …..% în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare dintre Agentia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale si Beneficiar; – …..% în termen de 5 zile lucratoare de la data aprobării Proiectului Tehnic de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. – …..% pe parcursul implementării proiectului, în rate proporţionale numărului cererilor de plată depuse de beneficiar la AFIR. 4.3. Începerea întocmirii documentaţiilor de către Prestator este condiţionată de furnizarea de către Beneficiar a documentelor și informaţiilor prevăzute în Anexa 1. 4.4. Plata se face pe bază de factură în care Prestatorul va menţiona numărul și data prezentului contract. 4.5. Părţile îşi vor comunica în termen de 3 zile lucrătoare orice modificare a numărului de cont sau a altor elemente care ar putea influenţa efectuarea plăţii. 4.6. Plata se efectuează prin ordin de plată în contul Prestatorului. *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat V. TERMENUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREDARE A DOCUMENTAŢIILOR 5.1. Prestatorul începe întocmirea documentaţiei ce formează obiectul prezentului contract, numai după plata avansului, primirea integrală a datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în Anexa nr.1. Predarea-primirea documentelor sus menţionate, precum și restituirea documentelor originale puse la dispoziţie de Beneficiar se face pe bază de proces verbal de predare-primire la sediul Prestatorului (al Beneficiarului, după caz). 5.2. Durata de întocmire a documentaţiei necesare depunerii Proiectului de finanţare este de maximum 60 zile calendaristice şi curge de la data semnării Procesului verbal de predare-primire menţionat la art.5.1. 5.3. Proiectul întocmit de Prestator va fi depus la OJFIR în cadrul sesiunii de depunere a proiectelor, iar consultantul va urmări evoluţia procesului de analiză și evaluare a dosarului cererii de finanţare până la emiterea documentului de răspuns din partea AFIR către Beneficiar. VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI* 6.1. Beneficiarul are dreptul să fie informat corect și în detaliu asupra: 6.1.1. – rezultatului evaluării Prestatorului, premergătoare semnării contractului, cu privire la eligibilitatea investiţiei și a capacităţii Beneficiarului de a implementa proiectul, în raport cu fișa măsurii/sub-măsurii și Ghidul solicitantului; 6.1.2.- condiţiilor/criteriilor de eligibilitate, de selecţie de finanţare impuse de legislaţia specifică măsurii/sub-măsurii vizate de proiectul care face obiectul prezentului contract; 6.1.3.- Ghidului solicitantului, disponibil pe site-ul internet al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, despre etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii care necesită a fi cunoscute de către acesta, inclusiv condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, informaţii pe care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească. 6.2. Beneficiarul are dreptul să primească din partea Prestatorului servicii de consultanţă de calitate, care să asigure proiectului obţinerea unui scor/punctaj competitiv în cadrul procesului de evaluare și selecţie. 6.3. Beneficiarul are dreptul să solicite prestatorului documente care atestă dreptul legal al acestuia de a realiza servicii de specialitate și/sau autorizaţii/certificări/competenţe profesionale de specialitate pentru serviciile contractate, inclusiv de la partenerii prestatorului, atunci când aceste nu dispune de personal propriu, în vederea asigurării întregului proces de evaluare a proiectului. 6.4. Beneficiarul are dreptul să fie informat asupra stadiului lucrărilor și să îi fie predate de către Prestator în termen util depunerii proiectului la OJFIR, până la expirarea termenului limită prevăzut pentru sesiunea vizată. 6.5. Beneficiarul are dreptul să solicite și să i se asigure de către Prestator consultanţă pe durata implementării proiectului, astfel cum este definită durata implementarii proiectului în contractul de finanţare încheiat de beneficiar cu AFIR, până la finalizarea acestuia și depunerea ultimei cereri de plată, inclusiv acordarea de sprijin faţă de instituţiile de finanţare, în vederea obţinerii creditării necesare implementării proiectului. 6.6. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, pe bază de proces verbal, toate datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta, în conformitate cu Anexa nr.1 şi Anexa nr. 2 la prezentul contract. 6.7. Beneficiarul se obligă să răspundă imediat cererilor formulate de Prestator în vederea clarificării şi/sau completării informaţiilor existente şi să participe la întâlniri de lucru în vederea pre-recepţionării documentaţiilor aferente Proiectului de finanţare. Nerespectarea acestor obligaţii de către Beneficiar va duce la prelungirea automată a termenului în care Prestatorul trebuie să-şi îndeplinească propria obligaţie. 6.8.Beneficiarul este direct răspunzător pentru corectitudinea şi completitudinea documentelor, datelor şi informaţiilor puse la dispoziţia Prestatorului. 6.9. Beneficiarul se obligă să achite preţul contractului, în cuantumul, condiţiile şi termenele stabilite prin prezentul contract. 6.10. Beneficiarul este răspunzător în faţa Autorităţii contractante (Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) pentru implementarea Proiectului. 6.11. Plata oricăror taxe și obţinerea oricărui tip de licenţă, aviz, acord sau autorizaţie de funcţionare emise de autorităţi, necesare atât depunerii Proiectului, declarării conformităţii şi eligibilităţii acestuia, cât şi implementării ulterioare a acestuia sunt în sarcina Beneficiarului. 6.12. Depunerea Proiectului de finanţare însoţit de documentaţiile aferente se va face de către *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat Beneficiar direct şi personal la OJFIR, on-line sau pe suport de hârtie, după caz, potrivit prevederilor Ghidului solicitantului. 6.13. Beneficiarul este responsabil cu desemnarea reprezentantului (în condiţiile impuse în Ghidul solicitantului), care să-l reprezinte în relaţia cu Prestatorul și cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pe durata implementării proiectului şi încă 5 (cinci) ani de la finalizarea implementării acestuia. 6.14. În cazul în care pe durata valabilităţii prezentului contract reprezentantul legal al Beneficiarului nu poate fi prezent la întâlnirile de lucru stabilite potrivit art.6.6, acesta are obligaţia să desemneze un reprezentant convenţional care să asigure reprezentarea societăţii în raporturile cu Prestatorul în baza împuternicirii primite din partea Beneficiarului. 6.15. Beneficiarul se obligă să păstreze confidenţialitatea lucrărilor întocmite de Prestator sau la întocmirea cărora a participat și Prestatorul, acestea având regimul juridic al dreptului de autor, fiind protejat în condiţiile legii. VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI* 7.1. Prestatorul are dreptul și obligaţia să realizeze prefezabilitatea proiectului, din punct de vedere al eligibilităţii și a șanselor ca acesta să fie finanţabil și să informeze Beneficiarul. 7.2. Premergător începerii realizării obiectului prezentului contract, Prestatorul şi Beneficiarul vor stabili, semna şi ştampila Tema Proiectului, care face parte integrantă din prezentul contract ca Anexa nr.4. 7.3. Prestatorul are dreptul și obliaţia să procedeze la o analiză eficientă și să-i comunice Beneficiarului cu onestitate opinia profesională asupra tipului de proiect propus de Beneficiar, cât și asupra condiţiilor reale de realizare a acestuia. 7.4. Prestatorul are dreptul să primească de la Beneficiar toate datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta, în conformitate cu Anexa nr.1 şi Anexa nr. 2 la prezentul contract. 7.5. Prestatorul are dreptul să primească preţul convenit prin prezentul contract, la termenele stabilite. 7.6. Prestatorul are dreptul de a utiliza şi cu alte ocazii informaţiile care au caracter general, rezultate în urma întocmirii documentaţiilor de depunere a Proiectului. 7.7. Prestatorul nu este răspunzător pentru orice depăşire a termenului de depunere a Proiectului datorată punerii cu întârziere la dispoziţia sa a documentelor solicitate Beneficiarului. 7.8. Prestatorul se obligă să asigure un colectiv responsabil de elaborare a documentaţiilor, respectiv un manager de proiect pe toată durata derulării contractului de finanţare și a investiţiei, precum și să prezinte Beneficiarului dovada dreptului legal de a presta serviciile contractate. 7.9. Prestatorul se obligă să informeze Beneficiarul despre condiţiile de finanţare, despre etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii necesar a fi cunoscute de către acesta, inclusiv condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, asupra cărora Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale asigură informarea publică prin intermediul Ghidului solicitantului,informaţii pe care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească. 7.10. Prestatorul se obligă a asigure asistenţa pentru pregatirea și depunerea în termen a contestaţiei la o eventuala decizie de respingere a proiectului; 7.11. Prestatorul se obligă să întocmească Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ/ inclusiv documentaţii pentru obţinerea de avize şi acorduri solicitate pentru proiect (după caz: certificat de urbanism, acord/adeverinta de mediu, aviz/notificare sanitara, aviz/notificare sanitar-veterinara, alte avize solicitate prin certificatul de urbanism); 7.12 Prestatorul se obligă să asigure asistenţă la depunerea on-line sau pe suport de hârtie, după caz, a Proiectului și a tuturor documentelor menţionate în Ghidul solicitantului la Oficiul Judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR), inclusiv pentru întocmirea cererilor necesare obţinerii garanţiilor emise de către instituţii bancare sau nebancare; 7.13 Prestatorul se obligă să asigure consultanţa pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare formulate de Centru Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR). 7.14. Prestatorul se obligă să asigure întocmirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuţie, inclusiv întocmirea de documentaţii pentru obţinerea de autorizaţii, avize și acorduri necesare începerii construcţiilor. 7.15. Prestatorul se obligă să asigure întocmirea dosarelor de achiziţii și asistenţă la procedurile de licitaţii pentru toate cele trei tipuri de achiziţii (servicii, bunuri, lucrări), după caz. *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat 7.16. Prestatorul se obligă să asigure asistenţă de specialitate pe toată perioada implementării proiectului și depunerea ultimei cereri de plată, inclusiv asistenţa în faţa instituţiilor financiare pentru obţinerea de credite necesare implementării proiectului. Întocmirea a maxim 5 (cinci) dosare de plată, inclusiv cererea de avans și cea aferentă ultimei tranșe de plată, după caz, în vederea obţinerii de către beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil. 7.17. Prestatorul se obligă să întocmească documentaţiile prevăzute de prezentul contract la un standard de performanţă ridicat şi eficienţă maximă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, menţionată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în Ghidul solicitantului. 7.18. Prestatorul se obligă să predea documentaţiile prevăzute în prezentul contract în termenele stabilite şi în bune condiţii. 7.19. Pe toata perioada de elaborare și implementare a proiectului Prestatorul va asigura evitarea producerii de nereguli, conflict de interese și crearea de condiţii artificiale în scopul obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor proiectului și legislaţiei în vigoare. VIII. CLAUZA PENALĂ 8.1. În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata în termenele contractuale, acesta va plăti Prestatorului penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, pe zi calendaristică de întârziere faţă de termenele prevăzute la art.4.2. 8.2. Beneficiarul are dreptul la daune-interese potrivit prevederilor Codului Civil, pentru repararea integrală a prejudiciului pe care prestatorul l-a cauzat și care este consecinţa directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei . IX. CONFIDENŢIALITATEA 9.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. Nerespectarea obligaţiei de a păstra confidenţialitatea se sancţionează cu o valoare egală cu 50% din valoare prezentului contract, pe care partea în culpă trebuie să o plătească celeilalte părţi. X. FORŢA MAJORĂ 10.1. Prin ”forţa majoră” se înţeleg toate evenimentele și/sau împrejurările externe independente de voinţa părţii care invocă forţa majoră, cu caracter excepţional,absolut invincibile, absolut imprevizibile și de neînlaturat, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorând din acest contract. Nu constituie o situaţie de forţă majoră situaţia economico-financiară a vreuneia dintre părţile implicate în derularea contractului, care împiedică respectiva parte contractantă să își respecte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea contractului de către oricare din părţile contractante, atunci partea contractantă astfel afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligaţiilor sale, dar numai în măsura şi pentru perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicată sau întârziată de forţa majoră. 10.3. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi în baza certificatului/avizului care atestă acest fapt, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea cazului de forţă majoră va fi notificată în scris în termen de cel mult 3 zile de la data încetării. XI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 11.1. Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti în următoarele situaţii:  la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;  Prestatorul sau Beneficiarul nu-şi respectă una din obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul contract, respectiv neplata la timp a obligaţiilor din partea Beneficiarului sau nepredarea documentaţiei ce formează obiectul obligaţiei Prestatorului.  prin acordul părţilor. 11.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 11.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpa sa, a cauzat încetarea contractului sau daune. *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat XII. NOTIFICĂRI 12.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 12.2. Dacă confirmarea se trimite prin fax/e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în articolele 12.1, 12.2. XIII. LITIGII 13.1. Eventualele litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de eşec vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă de la sediul Beneficiarului, respectiv din Bucureşti, conform legislaţiei române în vigoare. XIV. CLAUZE FINALE 14.1. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin Act adiţional. 14.2. Răspunderea Prestatorului încetează odată cu finalizarea Proiectului și depunerea de către Beneficiar a ultimei cereri de plată. 14.3. Proiectul de finanţare care face obiectul prezentului contract, care include Cererea de finanţare, Studiul de fezabilitate şi celelalte documente anexate, conform precizărilor din Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul internet al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, vor fi predate Beneficiarului în 3 exemplare pe suport de hârtie, din care 1 (unul) original şi 2 (două) copii și un exemplar în format electronic. 14.4. Anexele nr.1, nr.2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 fac parte integrantă din prezentul contract. 14.5. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Anexe (se completează cu menţiunile specifice fiecărui contract): Anexa nr.1 – conţine Lista cu datele, informaţiile şi documentele ce urmează a fi puse la dispoziţia Prestatorului de către Beneficiar, în vederea întocmirii documentaţiei ce formează obiectul prezentului contract. Anexa nr.2 –conţine documentele care trebuie puse la dispoziţia Prestatorului de către Beneficiar cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data depunerii proiectului la OJFIR, dată ce va fi anunţată în scris de către Prestator. Anexa nr. 3 – Oferta financiara. Anexa nr.4 – Tema proiectului. Anexa nr. 5 –Listă exemplificativă cu tipuri de servicii. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ________, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. BENEFICIAR, S.C. ________________ S.R.L reprezentată prin _________________ Administrator PRESTATOR, S.C. _______________________S.R.L. reprezentată prin _________________ Administrator *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat Anexa 5 Listă exemplificativă cu tipuri de servicii Serviciile de specialitate pot fi contractate de la caz la caz, în funcţie de fiecare prestator, de competenţele și pregătirea profesională. Serviciile furnizate de către prestator pot fi: Servicii de specialitate – potrivit cu cerinţele specifice din următorele categorii: Servicii de proiectare, asistenţa tehnică și inginerie; Studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii: • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; • obţinerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; • obţinerea acordului de mediu; • obţinerea avizului P.S.I.; • alte avize, acorduri și autorizaţii. Elaborarea tuturor fazelor de proiectare: • studiu de prefezabilitate, • studiu de fezabilitate, • proiect tehnic și detalii de execuţie, inclusiv verificare tehnică a proiectării, • studiu privind obţinerea certificatului de performanţă energetică a clădirii, • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor și autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.), • pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute și neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică, • pentru lucrările de creștere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. Servicii de consultanţă: • elaborarea documentaţiei aferente proiectului conform cerinţelor procedurale ale finanţatorului, a memoriului justificativ; • elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.; • completarea Cererii de finanţare;. • Asistenţă la depunerea Proiectului la Oficiul Judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) în vederea depunerii tuturor documentelor menţionate în Ghidul solicitantului; • Redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare formulate de Oficiu judetean/Centru Regional de Plăţi pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR/CRFIR); • Consultanţă în domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse și contractate; • Administrarea contractului de finanţare, privind respectarea alocărilor bugetare și a duratei de implementare a proiectului; o Întocmirea a maxim 5 (cinci) dosare de plată/consiliere privind întocmirea dosarelor de plată conform graficului de eșalonare a cererilor de plată, inclusiv cererea de avans, cea aferentă ultimei tranșe de plată, după caz, în vederea obţinerii de către beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil. Servicii de specialitate prind achiziţiile publice: *Partile includ in contract numai prevederile relevante pentru serviciul efectiv prestat • asistenţă la procedurile de licitaţii pentru toate cele trei tipuri de achiziţii (servicii, bunuri, lucrări); • întocmirea dosarelor de achiziţii; • asistenţă de specialitate pe toată perioada implementării proiectului; • asistenţa în faţa instituţiilor financiare pentru obţinerea de credite necesare implementării proiectului; • asistenţă pentru formularea și depunerea cererilor de plată, inclusiv avans.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*