Oșteni de pretutindeni, nici preoții, NICI POLITRUCII, nici o societate nu dorește ca tu să devii înțelept, bogat, destept, puternic, pentru ca nu mai au pe cine manipula, prosti, exploata!”1 – Dupa ce preotii cei mai de seama l-au rastignit pe Isus,”Slujbasii Domnesti ” de azi- din intreaga lume, rastignesc omenirea, pentru care Isus a sangerat! Totusi… B) Decât să murim prin tranşee/ azile/ spitale ca nişte “eroi”apreciaţi ori contestaţi, mai bine să ne dezarmăm de sinele blindat cu “bombele”celui rău din Gal. 5/20; Să ne înnoim cu Armura Cristică din Ef.6/20-30, ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Sunteţi chemaţi să fiţi Preoţi ai Domnului şi martiri, nu pentru acesti hoti şi guvernanţi ori (“slujbasi domnesti”), ci pentru Noul Pământ-Ap.1/6, căci El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…” ; ” Domnul nu întârzie … şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3/9)! Spuneţi casei si ţării VOASTRE:” dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri…

gdBoli, tratamente si furajare la pasari si animale 
zaVorbe de Duh pentru Francisc al Romei, Bartolomeu I al Constantinopolului, (neo) protestantului Petrică Postu (Vaslui) al Romaniei şi altor “arginţi lepădaţi” Dacă vă pasă de aproapele vostru, nu mai turnaţi gazul vorbariei pe foc. Treceţi la Fapte Duhovnicesti. “… Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1Ioan 3/18). Păcatele lumii nu mai încap în sânii norilor şi voi adormiţi OAMENII  cu surogate “creştine”.Pe oamenii înecaţi în potopul de păcate -voi îi păcăliţi cu datini, îi duceţi cu zăhărelul spre amărăciunile formalismului. De ce, sclavi ai banilor, nu le spuneţi celor din tranşeele păcătuirii că DARUL IERTĂRII este gratis!

xx

877Vorbe de Duh pentru Francisc al Romei, Bartolomeu I al Constantinopolului, (neo) protestantului Petrică Postu (Vaslui) al Romaniei şi altor “arginţi lepădaţi” Dacă vă pasă de aproapele vostru, nu mai turnaţi gazul vorbariei pe foc. Treceţi la Fapte Duhovnicesti. “… Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1Ioan 3/18). Păcatele lumii nu mai încap în sânii norilor şi voi adormiţi OAMENII  cu surogate “creştine”.Pe oamenii înecaţi în potopul de păcate -voi îi păcăliţi cu datini, îi duceţi cu zăhărelul spre amărăciunile formalismului. De ce, sclavi ai banilor, nu le spuneţi celor din tranşeele păcătuirii că DARUL IERTĂRII este gratis!

“Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!”, ştim din F.A.8/20 Dacă preoţii cei mai de seamă l-au răstignit pe Sal-vator pe bani, dacă tot ei i-au mituit pe străjeri cu bani, minţind că l-au furat (Matei 28/12-15), de ce şi voi continuaţi să minţiţi pe contribuabili cu datini, pomeni şi formalisme? Nu sunt fraieriţi destul de politruci şi de oligarhi? Închinaţi-vă voi la fotografii iconate până vă vor da şi salarii de lux şi alte daruri. Dumnezeu a creat pe oameni să fie sfinţi şi voi faceţi din ei hiene, creştini cartonaţi şi-i îngenuncheaţi în faţa unor picturi “aghesmuite “cu apă de ploaie. Iată de ce oamenii de azi se mănâncă mai rău decât câinii, iar cei de mâine, vai! Închinaţi-vă voi la statui mute şi surde, până ce fotografiile vă vor auzi rugile şi vă vor consola. Rugaţi-vă voi la pereţi pictaţişi muţi, orbi, până vă vor răspunde şi ajută pe voi- pe care Isus va numit păreţi văruiţi”. Voi, slujbaşi ai vorbelor, ascultaţi ce zice Domnul “POFTIŢILOR” Săi:

“Apoi va zice celor de la stânga Lui:”Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! ” (Matei 25/41)

Din Geneza aflăm că Dumnezeu a zis şi a făcut! Acesta este stilul de muncă al creştinului. Vorbele nu ţin loc de foame, de haine sau de sete. Domnilor Poftiţi, la câţi oameni le-aţi dat un pahar cu apă, mâncare, îmbrăcăminte, adăpost? Pe câţi i-aţi vizitat la spital sau la puşcărie?Pe câţi i-aţi spălat… sub unghii? Iată răsplata plăţii făcută de voi care spuneţi, dar nu faceţi:”. Atunci Îi vor răspunde şi ei: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?”. Şi El, drept răspuns, le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarteneînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”. Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Matei 25/44-46)

“Dar cine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?”

Urmaţi-i truda Omului Isus. Orice frate cu Isus, trebuie să îi semene şi în faptă şi în gândire. Omul poate face Faptele Harului, ale Credinţei, nu numai ale firii, ale satanei. Cine îl primeşte, să umble cu El şi să-i dea prioritate şi în vorbă şi la port. Nu numai Enoh a fost creat să umble cu Dumnezeu. Oricine umblă cu Dumnezeu, face faptele lui Dumnezeu. Este o mare onoare şi oportunitate că oamenilor li s-a dat dreptul să umble cu Dumnezeu, prin Isus… Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci di-avolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. (3 Ioan 5-10)..

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dum-nezeu  şi  copiii  diavolului.  Oricine  nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său

Cine umblă cu Mamona face faptele Mamonei. Cine umblă cu hoţii şi pornografii, face tâlhării şi golănii. Cine rămâne în
Isus şi El rămâne în omul ce-l păstrează integru pe Isus. Spune-mi ce “muribunzi” te însoţesc, să spun cine eşti.”… Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţă veşnică rămânând în el. (3 Ioan 11-16). Dacă El şi-a dat viaţa pentru noi şi noi să ne dăm păcătuirea, pentru a primi gratis neprihănirea, viaţa vie, nu muribundă. Să nu uităm, noi scoatem din noi ceea ce am depozitat, asimilat. Dacă ne-am născut din Sămânţa care nu putrezeşte, rodim fapte “cereşti”. Dacă nu ne-am născut din nou, nu putem administra şi primi gratis faptele bune, pregătite pentru noi din
veşnicieşi nu putem scoate din noi Roada Duhului care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea…”(Galateni 5/22-25)

“Papagalii”  credinţei vorbesc,dar  nu iubescpe aproapele lor pe care-l văd,deci nu-l iubesc  nici pe Dumnezeu de  Nevăzut

Crapă măseaua lumii şi slujbaşii propovăduiesc VORBE PE BANII NOŞTRI.” Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi
nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.” (Matei 7/26) Orice creştin care primeşte credinţa ca dar, poate rodi Faptele Credinţei, care nu se laudă, nu se îngâmfa, nu se mândreşte.” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Să facem diferenţa dintre faptele firii egoiste, viclene şi faptele duhovniceşti. Să nu confundăm vorbele şi faptele firii vechi, păcătoase, ego-iste, invidioase, cu Faptele Duhului!” Dacă zice cineva: “Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său, este un minci-nos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? …” (1 Ioan 4/20). Deci, să iubim cu faptele Duhului, căci,” Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.” (Ioan 13/17)

Nu prin faptele Legii(Gal.2/16), nu prin pomeni, lumânări, taxe, mătănii sau dări se intră în Împărăţia lui Dumnezeu, ci prin El, Uşa

Prin credinţa în Hristos se capătă neprihănirea şi această neprihănire  duce la o credinţă vie, care naşte faptele bune, pe care Dumnezeu,NU OMUL,le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. “Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”(Romani 1. 17)Din momentul în care primeşti în dar credinţa cristică,dumnezeiască,rodeşti  prin har,fapte duhovniceşti,fără nici un rabat şi fără nici o dificul-tate.Nu eu trebuie să mă silesc să fac bine,(căci nimic bun nu locuieşte în mine), ci credinţa puternică, primită de la Isus, prin naşterea din Sămânţa Dumnezeiască -din Duhul Sfânt – mă ajută  să fac faptele  bune ale credinţei. Eu,din Grădina Eden sunt falit şi falimentar.Dar pot totul în Cristos care mă întăreşte.Totuşi,nu eu ,ci harullui Dumnezeu care locuieste în mine .Când vreau ca prin silinţa mea,prin puterea mea  să fac fapte bune, este total greşit! Căci în Isaia aflăm că până şi cele mai bune fapte ale omului adamic, sunt ca o cârpă murdară.Credinţa mea va rodi fapte prin harul lui Dumnezeu.Cine vrea fapte dumnezeieşti ,să se nască din Duh şi din Adevăr(Isus) şi va rodi Belşugul Duhului.

Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, (“luminaţi” de lumânări), minţim şi nu trăim adevărul, căci” Eu am venit ca să fiu o lumina în lume, pentru că oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.” (Ioan 12/46)

De ce minţiţi oamenii ca să cumpere lumânări, ca să aibă lumină ei, dar şi morţii lor pe lumea cealaltă? Dacă în Apoc-alipsa e scris negru pe alb că dincolo nu vor avea nevoie de lumânări, pentru că însuşi Domnul le va lumina minteaşi Calea,  de  ce  nu  le  spuneţi Adevărul?  “Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea. Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. (Apocalipsa 21/23-25) Dacă nu este clar, vă mai adaug un Gând al Domnului din Biblie:” Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor. (Ap.22/5).

“Ce-Mi trebuie Mie mulţimea “… pomenilor (Isaia 1/11) vorbelor, cântecelor şi poeziilor voastre?

Nicăieri în Biblie nu scrie că omul trebuie să fie robul pomenilor. Iertarea şi intrarea în Rai nu se face prin pomeni ori taxe. Dincolo nu este toaletă, mâncare, medicament sau vreun cimitir. Nimic murdar, păcătos nu are acces acolo. Ce faptă bună este să dai de pomană, câtă vreme miezul omului este murdar? Tot ce iese din om spurcă. Dincolo sunt toate desăvârşite după rânduiala Tatălui, nu a omului. Acolo, până “şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.” (Ap.22/2) De ce îi puneţi pe amărăşteni să dea pomeni, pentru a rentabiliza fabricile de lumânări şi de panificaţie? Iată ce spune Dumnezeu: “… Sunt sătul de… astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?”. Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie!… Urăsclunile voastre cele noi şi praznicele voastre;Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. … Încetaţi să mai faceţi răul! . Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!-(Isaia 1/11-17)

” Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumina şi în El nu este întuneric” (1Ioan 1/5-7)

Vestiţi-le oamenilor că pot fi iertaţi şi împăcaţi cu Tata prin Isus, GRATIS.” Dacă… Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1Ioan 1/5-7). Topiţi lumânările şi îngropaţi minciuna, căci” Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu vaumbla înîntuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8/12) Dacă nu înţelegeţi aici, citiţi şi din Ioan 9/5:” Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”Şi iarăşi, încă o pilulă pentru orbitorii lumii:” Isus le-a zis: “Lumina maieste puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţilumină, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a ple-cat şi S-a ascuns de ei “(Ioan 11/35-36).

NICI PREOTII,NICI POLITRUCII,…Nici o societate nu dorește ca tu să devii înțelept!”

Osho„Nici o societate nu dorește ca tu să devii înțelept! Este împotriva ‘investiției’ oricărei societăți. Dacă oamenii ar fi înțelepți, nu ar mai putea fi exploatați. Dacă sunt inteligenți, nu mai pot fi subjugați. Nu mai pot fi forțați să participe într-o viață ‘mecanică’, ca să trăiască ca niște roboți. Se vor manifesta. Își vor manifesta individualitatea. Vor fi permanent înconjurați de un spectru al rebeliunii. Vor dori să trăiască în libertate. Libertatea vine odată cu înțelepciunea, sunt inseparabile, și nicio societate nu dorește ca oamenii să fie liberi.
Societatea comunistă, societatea fascistă, societatea capitalistă, cea hindusă, musulmană, creștină, nicio societate nu va dori ca oamenii să-și folosească propria inteligența. Pentru că în momentul în care încep să-și folosească inteligența, vor deveni periculoși. Periculoși pentru sistem, periculoşi pentru cei aflați la putere, periculoși pentru cei care au, periculoși pentru toate tipurile de oprimări, exploatări sau suprimări, periculoși pentru biserică, periculoși pentru stat, periculoși pentru națiuni. De fapt, un om înțelept este precum un foc, precum un leu, o flacără. Nu își va punea vinde viața. Va prefera mai degrabă să moară decât să fie un sclav. Moartea nu va conta prea mult pentru el, dar nu își va putea vinde viața pentru tot felul de stupidități, tot felul de oameni proști. Nu îi va putea servi.
De-a lungul secolelor, conducătorii societăților v-au furnizat idei false. Acestea sunt principiile de funcționare ale școlilor, liceelor și facultăților voastre. Aceste ideii nu vă servesc vouă! Luați aminte! Ele servesc trecutului, ele servesc diferitelor interese. Bineînețeles, ele îți vor umfla ego-ul, tot mai mult și mai mult, îți vor da tot mai multe și mai multe diplome. Numele tău va deveni mare și încă și mai mare – tu vei deveni mai mic și tot mai mic. Apoi vine un moment în care vor rămân numai certificatele acestea, iar omul a dispărut. La început omul poartă certificatele, apoi certificatele îl vor purta pe om. Omul este de mult mort.
Nu este posibil să devii inteligent cu ajutorul universităţilor. Înțelepciunea are nevoie de o cu totul altă abordare, de o abordare diametral opusă. Cunoașterea este a minții, înțelepciunea nu este o stare a minții. Cunoașterea crează ‘sticla din jurul gâștii’ – o sticlă frumoasă, foarte frumoas desenată, dar este tot o sticlă. Și înăuntru nu poate trăi o gâscă adevărată. Înăuntru sticlei nu poți decât să ai o gâscă îndesată – asta sunt învățații voștri, umplutură de roșii, de cartofi, dar sunt umplutură, umplutură de porcării – sau poți să ai o gâscă vopsită înăuntru. Va părea frumoasă de afară, dar în realitate ce ai este doar o sticlă. Iar această sticlă devine tot mai grea, pentru că cunoașterea are propriul său mod de a se acumula – se reproduce în sine. Cunoașterea nu crede în reproducere controlată deloc. Dacă știi un lucru, asta te aduce către un alt lucru, pentru că, cu fiecare răspuns la o întrebare, apar alte 10 întrebări. Și tot așa se va întâmpla: la 10 răspunsuri la întrebări, vei avea 100 de alte întrebări pregătite pentru tine. Se vor răspândi tot mai mult, vor deveni tot mai multe și mai multe, și vei fi pierdut între ele.
De asta ești ignorant: nu ai ieșit încă din iluzia cunoașterii, iluzia minții.
Ieși din mintea ta! Mintea este sticla despre care îți vorbeam. În clipa în care renunți la minte… Şi mintea nu este decât ideea ta, nu este o realitate, este o ficțiune, este doar o fantezie. Este făcută din același aluat ca și visele. Poți, pur și simplu, să ieși din ea. În momentul în care ai ieşit din minte, ai ieşit din sticlă”.
„No society wants you to be wise!”

„No society wants you to become wise: it is against the investment of all societies. If people are wise they cannot be exploited. If they are intelligent they cannot be subjugated, they cannot be forced into a mechanical life, to live like robots. They will assert themselves – they will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them; they will want to live in freedom.
Freedom comes with wisdom, intrinsically. They are inseparable, and no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian – no society likes people to use their own intelligence because the moment they start using their intelligence they become dangerous – dangerous to the establishment, dangerous to the people who are in power, dangerous to the „haves”; dangerous to all kinds
of oppression, exploitation, suppression; dangerous to the churches, dangerous to the states, dangerous to the nations.
In fact, a wise man is afire, alive, aflame. He would like rather to die than to be enslaved.
Death will not matter much to him, but he cannot sell his life to all kinds of stupidities, to all kinds of stupid people. He cannot serve them. Hence, the societies down the ages have been supplying you with false knowing. That’s the very function of your schools, colleges, universities.
They don’t serve YOU, remember, they serve the past, they serve the vested interests. Of course, they go on puffing your ego up bigger and bigger, they go on giving you more and more degrees. Your name becomes longer and longer, but only the name – you go on becoming shorter and shorter. A point comes where there are only certificates and the man has disappeared. First the man carries the certificates, then the certificates carry the man. The man is long dead.
Dr. Pritam Singh, it is not possible to become wise through the universities. Wisdom needs a totally different approach, a diametrically opposite approach. Knowledge is of the mind, wisdom is a state of no-mind. Knowledge creates the bottle around the goose – a beautiful bottle, very beautifully painted, but it is just a bottle.
And inside there cannot be a real live goose. Inside a bottle either you can have a stuffed goose – that’s what your scholars are, stuffed tomatoes, potatoes, but all stuffed, stuffed with junk – or you can have a painted goose inside. It will look beautiful from the outside, but in fact you are carrying only a bottle.
And the bottle becomes heavier, because knowledge has its own way of accumulating – it goes on reproducing itself. Knowledge does not believe in birth control at all. If you know one thing, it will drive you into another thing, because with each question answered ten new questions arise. Again the same will happen: ten questions answered and you have a hundred questions ready for you. It goes on spreading. It becomes bigger and bigger and you are lost in it.
You ask me:
Why am i still ignorant?
This is why you are ignorant: you have not yet come out of the illusion of knowledge, the illusion of the mind.
Get out of the mind. The mind is the bottle I am talking about. The moment you drop the mind… and mind is only your idea; it is not a reality, it is fictitious, it is just a fantasy. It is made of the same stuff that dreams are made of. You can simply step out of it.
And this is the moment, Dr. Pritam Singh, because this is a great insight, in fact, to recognize: „Why am I still ignorant when I am carrying all the degrees of the university?”
Accept the fact that all those years of acquiring knowledge have been a sheer wastage. Get out of it! And the moment you are out of the mind, you are out of the bottle. See?… the goose is out! And the whole freedom of the sky, and the whole freedom of insightfulness… The so-called learned, the scholarly, the knowledgeable go on living in a world of their own fictions. They have no concern for reality at all – they are disconnected from the real.
And it is the real which can make your life a joy, a bliss.
The word „God” is not God, the word „love” is not love either. So the poor people who go on thinking about the word „God” or the word „love” are simply missing a great opportunity.
They may have known what God is, they may have become acquainted with the mysteries of love, but the word is hiding the truth; the word is covering their eyes. The eyes of all knowledgeable people are so covered with theories, theologies, dogmas, creeds, that they cannot see. They are not transparent. And wisdom is a transparency, a vision unclouded – unclouded by all thoughts, unclouded by all dust.
One has to cleanse oneself every moment, because dust tends to gather on the mirror every moment. It is a natural process. While you are sitting here, the mirror in your bathroom is gathering dust. Even in the night when nothing is happening – even the doors of the bathroom and the windows are closed – still some dust is gathering, settling on the mirror, because dust particles are there in the air itself. Every day in the morning you have to clean the mirror.
One has to be even more alert about the inner mind, the inner mirror, the inner capacity of reflection. EACH moment you have to clean the dust. I prefer to put it in this way: EACH moment a sannyasin has to die to the past and be born anew. Then he remains transparent, then his mirror remains clear. Then there is nothing to obstruct his perspective. Then he is neither a Christian nor a Hindu, nor a Mohammedan, nor a Buddhist. Then he is simply a mirror, just a mirror, a mirroring – mirroring all that is, within and without. Out of that mirroring, wisdom is born.
Wisdom is the flowering of your transparency, of your translucency, of your luminous being. That’s what we are doing here. In fact, the function of the Master is to undo what the society has done to you. It is an anti-university, an anti-school, an anti-college, because it is not here to impart knowledge to you but to impart something totally different, something of a different dimension. It is here to create a triggering process in you so that you can get out of your so-called scriptures, words, theories, and you can become just ordinary. You can just become whatsoever you are without any pretensions.
I exalt the ordinariness of consciousness. I am not teaching you the superman here”.
(Osho)

 

„Strada urlă, porcii râmă”

Florin Zamfirescu

„Apel disperat și inutil…

Nu sunt și nu voi fi politician! Dar nici prost nu sunt…
Ni se vorbește de ‘restructurări’, de ‘democrație originală’, ni se arată cât de complicat este totul…
Când de fapt este foarte simplu:
punctualitate,
corectitudine,
responsabilitate,
indiferent de cine este la putere. Adaug și patriotism!
Sancțiuni exemplare pentru corupți, în regim de urgentă! Cine fură azi un ou, ieri a furat… un bou! Confiscare!
Mergi în Parlament nu pentru drepturi, ci pentru a sluji țara. Punct! Pentru asta renunți la orice altceva, chiar și la somn!
Oribilului traseism politic! Azi esti alb, mâine roșu? Și alegătorii tăi?
Contracte schimbate prin ‘acte adiționale’? Furt, incapacitate, șmecherie! Stop!

Din anii 90 nu mai avem ștanță pentru aur, fiindcă nu mai avem ce extrage. Minele se închid, dar în jurul lor roiesc ‘șacalii’ alogeni. Sunt idioți? Ei, sau guvernanții, în frunte cu Guvernatorul?
Dacă ‘mai este aur’ de ce nu noi? Dacă ‘nu mai este’, de ce ei?
PIB-ul nostru provine, majoritar, din vânzări și chirii… Țara bogată permite asta. Dar când vor seca? Producții nu putem face? Șomerii nu pot lucra?
Să trimiți în șomaj mineri, cu salarii în avans, în loc să-i recalifici pentru șosele și autostrăzi, este furt național!
Să întreții pe bani publici o cohorta de pușcăriași fără să recuperezi cele furate, este cârdășie!
Toți ‘fac pe proștii’ și merg înainte ca porcii când râmă… Pe sub garduri, pe sub legi!
Strada urlă, porcul râmă.
Asta trăim.
Președintele gândește profund…
Și Corabia se scufundă”.

Florin Zamfirescu

Dezvăluirile unui fost agent CIA: „Ne-au dat milioane ca să dezmembrăm Iugoslavia”

„Am mituit partide şi politicieni ca să cultive ura între naţiuni. Scopul nostru final era să vă facem sclavii noştri!” spune Robert Baer, fost agent CIA într-un interviu.
Publicaţia Web Tribune din Serbia publică un interviu cu Bobert Baer, fost agent CIA, care vorbeşte despre activităţile agenţiei americane în fosta Iugoslavie.
Baer se afla într-un turneu de promovare a cărţii sale «Secretele Casei Albe», în Quebec, Canada, în momentul în care a acordat interviul pentru publicaţia sârbă. Robert Baer este autorul mai multor cărţi în care dezvăluie secrete ale CIA şi administraţiilor Bill Clintonşi George W. Bush. Fostul agent a fost arestat şi reţinut de mai multe ori după ce a dat publicităţii informaţii din interiorul adminstraţiilor americane. Mitt Waspurh, un prieten apropiat al lui Baer şi fost funcţionar în Senatul SUA, după ce i-a furnizat mai multe informaţii, a fost ucis prin împuşcare.

Reporter: Când şi unde aţi avut prima misiune în Iugoslavia?
Baer: Am ajuns la bordul unui elicopter împreună cu 3 agenţi. Am aterizat pe 12 ianuarie 1991 la Sarajevo. Misiunea noastră era să ţinem sub observaţie presupuse atacuri teroriste ale sârbilor care ar fi trebuit să aibă loc în oraş.
– Cine erau teroriştii respectivi şi de ce ar fi atacat?
– Am primit de la CIA documente, despre un grup care se numea «Serbia Supremă», în care erau detaliate planurile lor de a desfăşura atacuri cu bombă în clădiri împortante din Sarajevo, ca răspuns la dorinţa Bosniei de a-şi declara independenţa faţă de Iugoslavia.
– Acel grup chiar a existat şi ce anume făceaţi în Sarajevo, care era misiunea primită de la CIA?
– Acel grup nu a existat niciodată. Cei de la sediul central ne-au minţit. Misiunea noastră era să alarmăm lumea şi să împrăştiem panica printre politicenii bosniaci, să le împuiem capetele cu ideea că sârbii vor ataca.

Ca să clarific. Am acceptat povestea livrată de CIA, dar după o vreme am început să o punem la îndoială. De ce să provocam isterie când era clar că acel grup nu exista.
– Cum şi când s-a încheiat misiunea şi dacă avea un nume?
– Pentru mine s-a terminat după două săptămâni, când am fost trimis într-o nouă misiune în Slovenia. Operaţiunea a durat o lună şi purta numele de «Istina» (adevărul) cu toate că numai adevar nu era.
– De ce v-aţi dus în Slovenia?
– Am primit informaţia că Slovenia era gata să-şi declare independenţa. Ni s-au dat bani, câteva milioane de dolari, ca să finanţăm diverse ONG-uri, partide de opoziţie şi diverşi politicieni care au stârnit ura şi au inflamat societatea.
– Care este părerea dumneavoastră despre propaganda CIA, ce gândeau colegii?
– Nimeni nu refuza o misiunea primită de la CIA, mai ales că toţi eram agitaţi şi cu tendinţe paranoide. Mulţi agenţi şi ofiţeri au dispărut pentru că, pur şi simplu, au refuzat că facă propagandă îndreptată împotriva sârbilor în Iugoslavia. Personal, am rămas şocat la enorma cantitate de minciuni cu care erau „hrăniţi” politicenii de către agenţii CIA. Mulţi din ei habar nu aveau că livrează minciuni. Fiecare ştia numai câte o mică bucăţică din poveste şi numai cei care creaseră toată istoria cunoşteau şi ce se ascunde în spate, iar aceia sunt politicienii.
Aşadar, era numai propaganda anti-sârbească?
– Şi da, şi nu. Scopul era divizarea republicilor, astfel că Iugoslavia să nu mai existe ca un întreg. Serbia a fost aleasă numai pentru simplul motiv că trebuie dată vina pe cineva, dar oarecum şi pentru motivul că este succesoarea fostei Iugoslavii.
– Puteţi da nume de politicieni din fosta Iugoslavie care au fost mituiţi de CIA?
– Da, cu toate că este o chestiune delicată: Stipe Mesic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic, mulţi consilieri şi membrii ai guvernului din Iugoslavia, am plătit generali, jurnalişti, chiar şi unităţi militare. Radovan Karadzic a fost plătit şi el, numai că, după o vreme, nu a mai acceptat, şi-a dat seama că va ajunge să fie sacrificat şi acuzat de crimele de război din Bosnia. Toată regia a aparţinut administraţiei americane.

– Ați preciat că mass-media a fost controlată și finanțată. Cum exact s-a întâmplat acest lucru?

– Asta se știe deja, câțiva agenți ai CIA au fost însărcinați să scrie declarațiile oficiale pe care reporterii le citeau în cadrul știrilor. Bineînțeles, prezentatorii știrilor erau neștiutori, primeau știrile de la șefii lor, iar ei le primeau de la omul nostrum. Toată lumea avea aceeași misiune: să răspândească ură, naționalism și diferențele dintre oameni prin intermediul televiziunilor.

– Cine este vinovat pentru genocidul de la Srebrenica?
– Vina aparţine bosniacilor, sârbilor şi americanilor, adică noi! Însă toată vina a fost aruncată pe sârbi. Din nefericire multe victime înmormântate ca musulmani, erau de fapt sârbi sau alte naţionalităţi. […] Oraşul Srebrenica a fost sacrificat pentru a da Amercii motivul să atace Serbia în urma pretinselor atacuri.

– În cele din urmă, de ce credeți că s-a destrămat Iugoslavia și de ce guvernul dumneavoastră a dorit acest lucru?

– Totul este cât se poate de clar, oamenii care au incitat la război și au dictat termenii păcii acum sunt proprietarii companiile care exploatează diverse resurse naturale. Ei, pur și simplu, v-au transformat în sclavi, oamenii voștrii lucrează pe degeaba și producțiile merg în Germania și America… Ei sunt câștigătorii! Voi ajungeți în cele din urmă să cumpărați și să importați ceea ce ați creat voi înșivă, și, pentru că nu aveți bani, trebuie să împrumutați. Aceasta este întreaga poveste a ceea ce s-a petrecut în Balcani!

– Nu ați fost niciodată în Kosovo ca agent al CIA, dar ați simțit vreo presiunea din partea Americii?

– Bineînțeles! Kosovo a fost luat din două motive, primul pentru resursele sale minerale și naturale, iar al doilea pentru ca Kosovo să fie o bază militară a NATO. Este cea mai mare bază militară din inima Europei.

– Aveţi un mesaj pentru oamenii din fosta Iugoslavie?
– Am. Uitaţi trecutul, a fost o înscenare, este un fals. V-au manipulat, au obţinut ce au vrut şi este prostesc să vă urâţi între voi, trebuie să arătaţi că sunteţi mai puternici şi că vă daţi seama cine a creat acest lucru. Îmi cer iertare, sincer. Acesta este motivul pentru care, de multă vreme, dezvălui secrete ale CIA şi Casei Albe.

 

Scrisoare deschisă poporului român – Mesajul tăbliţelor de la Tărtăria

„Popor român,

Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum, de Crăciun, odată pe an să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi.

Eşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu ştiu, dar ştiu că eşti unic în Europa, această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut, crescut şi educat în graniţele sale?

Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spuntăbliţele de la Tărtăria, şi o recunosc toţi cei care le-au studiat. Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se  semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a apărut 1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul. Cât timp o să te laşi neglijat?

Ai fost singurul popor pe care nicio putere din lume nu l-a cucerit, chiar dacă ai fost împărţit, despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Niciunul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare. NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT. De ce te laşi dezbinat?

Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului. Sângele tău a salvat Europa, iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, eşti tratat ca un paria. Când îţi vei revendica drepturile?

Din tine au apărut Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat, cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba altor ţări, pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. De ce ai lăsat să se întâmple asta?

Astăzi, popor român pentru tine se rescrie istoria. Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma?

– Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nicio legătură cu tine. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu taci;

– Astăzi, ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile tării, aceleaşi mine de aur, argint sare, mierea acestui pământ sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple visteriile străinilor de neam.Tu taci;

– Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilor sunt călcate în picioare, iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi. Tu taci;

– Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească, sau să îşi vândă inteligenţa pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta? Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei. Tu taci;

– Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile. Tu taci;

– Astăzi, parlamentul şi guvernul  ţării, divăniţii de azi, arendează pământurile şi întreprinderile ‘nerentabile’ la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale, unor arendaşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul iar ţara rămâne pe butuci. Tu taci;

– Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor voştri sunt şterse pentru ca fii tăi să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele:

Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc şosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului, sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului, unor privaţi care habar nu au că în pământul pe care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită. Tu taci;

Elemente din tezaurul ţării sunt trimise ‘la expoziţie’ în afara ţării şi uită să se mai întoarcă, iar cei ce le-au scos nu dau niciun răspuns, se fac că au uitat de ele. Tu taci;

Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a arhivelor străină de interesele naţionale, celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională. Tu taci;

– Slujbaşii ţării, căftăniţii vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi bunurile realizate de tine, sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt ‘judecaţi’ de ochii lumii şi primesc pedepse cu suspendare, adică ‘mulţumesc, la revedere, te mai chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale’. Tu taci;

– Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă în slujba altora, copiii tăi mor pe pământuri străine, iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea politici sale dezastruoase, de parcă nimic din ceea ce se întâmpla românului azi nu i se datorează lui. Tu taci;

– Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic, iar cei ce trebuie să investigheze spun că nu e nimic deosebit. Tu taci;

– Ţi se fură voturile iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu, nu dă niciun răspuns deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa ta răsturnată.Tu taci;

– În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc alţii se fac că lucrează, iar alţii mânuiesc legile după bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. Tu taci;

– Sistemul educaţional se reduce la bani, bani la înscriere, bani la examene, bani la absenţe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS. Tu taci;

– Dacă te îmbolnăveşti, nu ai unde să te duci, s-au închis spitalele, s-au scumpit medicamentele, trebuie să mergi dacă eşti operat cu faşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat sau deschis şi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu taci;

– Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut de colegii de echipă maghiari, pentru că e român, chiar de Ziua Naţională a României. Nu se întâmplă nimic. Ceva mai târziu, Hocheiştii Naţionalei României, (de naţionalitate maghiară) la un meci cu selecţionata Ungariei tac când se intonează imnul României, dar cântă cu foc imnul Ungariei şi pe cel al ŢINUTULUI SECUIESC, imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială. Toţi tac. Tu taci;

– Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie, îţi bagă mâna în buzunar şi îţi iau banii  pentru că eşti prea bogat în viziunea lor sau nu meriţi ce ai câştigat, iar ţara nu are bani. Se împrumută lăsându-te dator pe sute de ani fără să le pese ce vor face şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma. Tu taci;

– Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua locul, îţi impun ce să mănânci, ce să bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor din fruntea ţării, care le aplică legile într-un Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci;

– Parlamentarii îşi votează legi speciale, se protejează împotriva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai pentru ei, şi fură acoperindu-se unul pe altul. Tu taci;

– Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul de modificare a Constituţiei ţării, la cererea unor străini, care îşi urmăresc propriile interese, fără a consulta măcar parlamentul, dar să mai te consulte pe tine. Tu taci;

– Un român plecat de acasă, descoperă peste hotare că ţara lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români? Refuză să investigheze cazul pentru că nu vor să îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri fără să le pese de interesul naţiunii trădând jurământul făcut la investire. Tu taci;

Asta se întâmplă astăzi, popor român, şi tu taci. Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu ţi-aş scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să dormi până se aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu popor român de azi, eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui neam.

Cât o să mai taci? Trezeşte-te popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei tot ce ti-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii pe drumuri, sclavi ai  celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii. Acesta este mesajul nedescifrat până acum, al tăbliţelor de la Tărtăria!”

Apocalipsa Europei?

Refugiati migratieEuropa de Vest e kaput. E dusă. E terminată. Ar mai avea o şansă mică, o şansă infimă, dar oare va şti, va putea, va mai avea răgazul să o valorifice?
Ce părere aveţi? Par nişte afirmaţii gratuite? Sunteţi în stare să le priviţi în faţă şi să daţi un răspuns?

Sau: Aţi văzut Parisul? Dar Veneţia? Poate Roma? Londra? Grecia?  …? …? …?

Dacă nu, ar fi bine să vă grăbiţi cât mai aveţi ce vedea. Şi cât le puteţi vizita într-o oarecare linişte. Sau poate nu. Mai bine să nu aveţi termen de comparaţie pentru viitoare aglomerări de ruine, părăsite în mare parte. Ca să nu ajungeţi să trăiţi într-o nesfârşită mare de regrete după imaginea bogăţiei, designului, artei, tehnicii, confortului etc. ce nu se vor mai întoarce curând, sau, poate, nicicând.

Ar fi bine să începem să ne obişnuim cu varianta minimalistă, de supravieţuire. Varianta de anduranţă în condiţii vitrege: lipsuri, frig, întuneric, foame, suferinţă, moarte. Multă, multă moarte. Multă, multă suferinţă. Să încetăm a mai fi copiii răsfăţaţi şi iresponsabili care suntem astăzi. Cel puţin în orizontul de timp la care ne putem gândi.

Şi poate nu ar fi bine să văduceţi şi pentru că, începând cu anul viitor, turismul în Vest va deveni – a fost deja chiar şi anul acesta la Paris – o chestie de ruletă rusească. Sau de joc de calculator: nu ştii de unde şi când apare teroristul cu automat, cu bombă, cu centura, cu maşina capcană, unde explodează coşul de gunoi, geanta, cutia, punga, rucsacul, trotineta, sticla de cola, lămâia, tortul, pixul, plicul, pasta de dinţi şi orice altceva poate să poarte o încărcătură explozivă.

Multe întrebări, puţine răspunsuri

Am citit şi auzit în ultimele săptămâni o mulţime de întrebări pe posturi media, pe net, prin ziare:

Ce e în capul acestor politicieni? Cum nu-şi dau seama ce fac? Cum nu înţeleg? De ce nu iau urma banilor ca să stârpească terorismul? De ce mint cu războiul contra teroriştilor când ei îi aduc pe aceştia în Europa? De ce au provocat lumea arabă? De ce sprijină războiul din Siria? De ce primesc atâţia refugiaţi? Mai ales că nu i-au integrat nici pe cei vechi? Ce e cu discriminarea în defavoarea europenilor? A creştinilor? A familiei? Ce nebunie este chestia asta, islamofobia? Ca şi homofobia? Am ajuns în dictatura „hate speech-ului” (discurs al urii)?

Cum, adică, eu nu îmi pot exprima ideile, nu pot face un comentariu, iar ei pot îndemna deschis la distrugerea, subjugarea, extincţia creştinilor şi evreilor şi budiştilor şi a tuturor celor care nu sunt ca ei?

De ce este distrus obsesiv şi înverşunat orice ţine de indentitatea europenilor? Este creştinismul o ţintă a unei campanii de decredibilizare şi reducerea la o prezenţă de operetă? Face parte campania împotriva Bisericii Ortodoxe Române din această campanie mondială, masiv şi complex finanţată şi orchestrată? Poate fi o religie a păcii cea în care clericii îndeamnă la război, la ucidere, la viol, la sclavie? Mai este loc pentru discuţii, negociere, colaborare, integrare? Şi integrare, în ce sens? Aşa cum se întâmplă deja, a europenilor în islam? Mai e loc pentru încredere?

Sunt întrebări adresate guvernelor europene, organismelor europene, şi, în mare parte, la actualului guvern american.

Răspunsul: tăcerea sau limbajul din plastic corect politic

Războiul interior

Europa e atacată. În primul rând din interior. De sute de ani se lucrează cu zel, cu perseverenţă şi cu resurse uriaşe la demolarea ei. Vom încerca să vedem cine sunt duşmanii ei. Vom încerca să-i descoperim, să-i cunoaştem şi să-i prezentăm. Vom încerca să vedem ce îi poartă pe ei în luptă. Ce s-a întâmplat de s-a ajuns în situaţia, aproape, fără ieşire de astăzi. Vom vorbi despre cea mai recentă ameninţare: Islamul. Ajuns în situaţia asta nu pentru că nişte strategi ai lumii musulmane şi-au pus acest lucru în gând, ci pentru că nişte arhistrategi ai lumii creştine au decis să o schimbe pe aceasta distrugând-o.

Politicienii şi mass-media au anunţat, cu morga aferentă importanţei mesajului, că Europa, europenii se găsesc în stare de război. Evident era vorba despre terorism, mai precis despre teroriştii islamici, adică despre un duşman extern.

Ceea ce ei nu spun este că europenii se găsesc în război pe două fronturi: unul care stă să pornească, pe faţă, cu radicalii musulmani şi un altul, mult mai perfid, mai malefic, mai pervers, cu guvernele lor, care îi atacă din spate. Un război nedeclarat, ascuns, mascat, murdar, în care politicienii şi elitele europene (şi cele americane în mare parte) nu numai că s-au predat, dar au şi îmbrăţişat cu căldură teze şi ideologii, personaje, organizaţii şi mişcări contrare firescului existenţei umane, care pun în pericol de distrugere civilizaţia şi popoarele europene. Chiar mai mult: întreaga civilizaţie occidentală.

Să căutăm răspunsurile împreună

Europa e în război. Un război care se desfăşoară în interiorul limitelor ei geografice. Probabil singurul război religios din istorie, şi asta nu din cauza înfruntării creştinismului cu islamismul, ci a atacului propriilor sale elite politice-economice-culturale-universitare. Vom vedea care este ţinta acestui război. Care sunt perspectivele lui. Cine poate fi învingătorul vremelnic şi cine cel pe termen lung. Vom vedea cum se duce acest război, pe câte fronturi, care sunt combatanţii, care sunt  estimările pierderilor. Vom ajunge la discuţia despre un război civil pustiitor. Ce forţe vor fi implicate. Cum va evolua numărul celor implicaţi. Care sunt posibilele şi probabilele pierderi umane şi materiale. Vom estima direcţiile pe care se va dezvolta, care ar fi forţele armate necesare pentru a interveni între combatanţii civili. Sau pentru a înfrânge o rebeliune musulmană generalizată. Cum s-ar putea termina şi când.

Vom vedea cum a fost ţesut planul distrugerii civilizaţiei europene timp de peste 200 de ani: de unde au pornit toate şi care au fost ţintele acestui plan. Veţi recunoaşte în cele pe care le vom descoperi lucrurile care se întâmplă în realitatea imediată, care s-au întâmplat, care sunt pe cale să se întâmple.

Vom căuta să vedem încotro s-ar putea duce în viitorul apropiat, mediu şi îndepărtat politica europeană. Va rămâne ea pe acelaşi făgaş? Va continua să fie un factor de destabilizare, de amorţire şi de distrugere, sau vor veni alţi oameni politici, care vor da un cu totul alt curs continentului. Şi, de fapt nu numai lui. Pentru că, vom descoperi, după cum am mai spus, ţinta conspiraţiei nu este numai Europa, este Occidentul. Şi, de fapt, nu întreg Occidentul, nu tot ceea ce ne oferă, propune şi impune acesta, ci acea parte esenţială a lui, partea bună, luminoasă a civilizaţiei occidentale: creştinismul. Şi vom înţelege şi cum a ajuns Occidentul în această prăpastie prin lucrarea jumătăţii sale întunecate.
În fine, vom încerca să vedem care şi cum ar putea fi realizată în practică acea mică şansă de salvare şi de renaştere, despre care vorbeam la început.

Apoi să vedem ce se va întâmpla aici, în Europa de Est şi Centrală, în România. Cum modifică probabila desfăşurare de evenimente din Vest, situaţia din zonă. Care este perspectiva în cazul învecinării cu o Europă de Vest islamizată. Ce se poate întâmpla între minorităţi şi majorităţi şi chiar între state din zonă în momentul când Vestul va fi ocupat cu războiul propriu. Ce va face Rusia în această situaţia, cum contribuie Rusia la evenimentele descrise în cele de faţă, care sunt mişcările anticipate din partea ei. Ne vom întreba şi vom încerca să răspundem, dacă România este în pericol de sfâşiere din partea vecinilor, care ar putea deveni, de la sine putere, sau la comanda/sub inspiraţia şi ajutorul Moscovei, pretendenţi ai unei bucăţi din ea.

În scurt timp nu vom mai fi copiii răsfăţaţi ai istoriei, trăitori în cea mai echilibrată şi plină de bunăstare, la nivel de mase, epocă a istoriei. Epocă care, în schimbul bunăstării, ne-a adus boli grave ale spiritului. Bunăstare care este pe cale să se evapore. Răsfăţ, care s-a cam terminat.

Nu are rost să ne ascundem. Nu mai are rost să ne lăsăm minţiţi. Occidentul pe care îl ştim a ajuns, ca un FNI uriaş, la faliment. L-au adus proprii acţionari, propriul consiliu director, staful executiv. Din cauza părţii sale întunecate, este în pericol partea sa luminoasă. Din cauza răilor, sunt în pericol cei buni.

Această analiză nu este o bombă fumigenă. Este un apel lucid la regăsirea adevăratei raţiunii – în lipsa căreia, o ştim, se nasc monştrii -, este un apel, un îndemn la regăsirea noastră ca fiinţă umană alcătuită din materie şi spirit. Sau, mai corect, din spirit şi materie. De regăsire a identităţii noastre de esenţă divină.

Nu vom începe, aşa cum ar fi fost de aşteptat, cu investigaţia istorică a cauzelor, evenimentelor şi personajelor, care ne-au adus în această situaţie aproape imposibilă, ci cu teribila tornadă a războiului din teren, a războiului fizic, care pare a se fi coborât brusc peste noi din înălţimi pentru a ne purta în realitatea altei lumi decât cea care ne-a fost „vândută” pe toate canalele în ultima sută de ani, cel puţin.

Război, sau pace?

Anul 2015 ne-a adus cele mai clare semne despre războiul în care ne găsim acum; este anul în care războiul a ieşit la suprafaţă în forma lui cea mai concretă şi mai distrugătoare: cea fizică, a sângelui şi a morţii. Evenimentele din Franţa ne-au transportat brusc, cu mare viteză către această realitate, scoţându-ne din amorţeala călduţă a confortului material şi a limitării spirituale în care ne complăceam.

Spun: războiul iese la suprafaţă şi nu că războiul a început, aşa cum s-au exprimat diverşi politicieni şi analişti, pentru că, după cum am spus-o deja, este vorba despre un război vechi, pornit din chiar sânul Europei creştine. Ceea ce avem acum este forma sa cea mai brutală, este războiul fizic cu moarte şi distrugere, pornit dinspre Islam, dar pus în pagină, după cum vom arăta, tot de complotiştii locali.

Atacul a fost dat. Provocarea a fost aruncată. Atentatele din Franţa anului 2015 au fost, pentru cei atenţi, extrem de concludente. Ele au fost un semnal de forţă atât pentru indigeni, cât şi pentru colonizatori.

Iată suntem aici, suntem pretutindeni, suntem mulţi, suntem hotărâţi, sunt gata să murim pentru a vă lua locul, temeţi-vă, supuneţi-vă, convertiţi-vă, fugiţi sau veţi pieri! – a fost semnalul pentru vechii europeni.

Suntem pretutindeni, suntem pregătiţi, suntem puternici, trebuie să-i atacăm, urmaţi-ne exemplul, loviţi-i pe necredincioşi, stârpiţi-i, supuneţi-i, convertiţi-i, Europa, cu toate bogăţiile ei, e a noastră! – a fost semnalul pentru musulmani.

Un semnal de teroare pentru unii, de îmbărbătare şi de chemare la luptă pentru ceilalţi. Şi asta pentru că condiţiile s-au copt: musulmanii au atins un nivel critic în Europa, de la care ştiu deja că victoria şi viitorul sunt ale lor. Intrarea masivă de aşa-zişi refugiaţi din 2015 a dus la o creştere bruscă a acestui nivel, la introducerea în devălmăşia generală a unor luptători antrenaţi şi a unor mari cantităţi de armament şi explozibili.

Aceasta este semnificaţia fluierăturilor şi huiduielilor de pe stadioane la momentele de reculegere în amintirea victimelor atentatelor din Franţa, fluierături şi huiduieli care nu s-ar fi auzit în lipsa acestui semnal de forţă.

Război? De ce, nu, Pace?

Dar oare e posibilă pacea? Este Islamul o religie (eu zic ideologie) a păcii? Poate fi pace, înţelegere, cooperare cu Islamul? Unele exemple de state musulmane ale ultimilor zeci de ani ar înclina spre un răspuns afirmativ. Dar cele mai multe acele state sunt acum amintire. În schimb, istoria şi anii din urmă ne îndreaptă într-o direcţie contrară.

Pentru a răspunde împreună la această întrebare vă propun puţină geografie: faceţi un mic efort şi căutaţi date despre răspândirea Islamului în lume şi despre situaţia din fiecare continent, regiune, ţară în care el a ajuns. Veţi vedea că peste tot unde numărul musulmanilor a ajuns la o proporţie semnificativă de câteva procente situaţia este de conflict cu localnicii. Iar acolo unde el a ajuns majoritar sau aproape majoritar, situaţia este de genocid împotriva celorlalţi, în special împotriva creştinilor. Faceţi acelaşi lucru cu zona lui de origine: veţi constata că Islamul se găseşte în conflict cu el însuşi, iar musulmanii suniţi, de exemplu, se omoară pe rupte cu cei şiiţi. Şi din când în când se omoară şi între ei: suniţi cu suniţi, sau şiiţi cu şiiţi. De ce? Vom căuta împreună şi acest răspuns.

Imaginaţi-vă Islamul ca pe un super virus – real, sau de calculator – o superbacterie, o super-reţea în care fiecare unitate elementară a ei, fiecare musulman adică, conţine tot ceea ce trebuie, este programat pentru cucerirea întregii lumi, aşa cum a cerut profetul. Unitatea respectivă poate trăi şi muri ca o persoană moderată, chiar liberală, cu programul în stare pasivă, potenţială, dar în urmaşii săi, în anumite condiţii, programul poate să se activeze. Astfel de condiţii sunt îndeplinite acum.

Cu o rată de proliferare mare, primită tot prin softul respectiv, organismul reţea al Islamului se dezvoltă după aceleaşi legi oriunde ar ajunge: creşte în linişte, trece într-o perioadă de linişte relativă – uşoară turbulenţă, apoi, ajuns la un anumit stadiu de creştere, revendică şi, în final, cucereşte, întregul spaţiu în care s-a aşezat. Aşa cum face cancerul, sau cum fac unele bacterii, sau animale, de exemplu, unele insecte, unii viermi, cu corpurile în care ajung: le devorează interior complet, le metastazează, le distrug.

Revin cu invitaţia (şi îi invit mai ales pe sceptici) de a arunca o scurtă privire istorică şi geografică asupra creşterii Islamului în lume în cei 1400 de ani de existenţă. Asupra zonelor în care acesta se găseşte în conflict cu gazdele sale: India, Indonezia, Filipine, Pakistan, China, Africa de Nord şi cea Sub-sahariană, Australia, Caucaz, SUA, Canada, Europa…

Privit astfel, înţelegem că Europa nu este un caz singular, nu este o excepţie. Este doar un nou corp gazdă îmbolnăvit, în care ocupantul a ajuns la un nivel suficient pentru a şi-l revendica complet. Şi în regim de urgenţă. Nu există, practic, niciun loc pe planetă în care Islamul să fi ajuns şi să nu se comporte după acest tipar. Şi a ajuns aproape peste tot. De la cei câteva adepţi ai lui Mohamed, la început, la 25 % din populaţia lumii, adică aproape 2 miliarde astăzi; de la un oraş, Medina, la peste 72 de state în care musulmanii depăşesc acum un 1 milion. Şi nenumărate altele în care sunt într-un număr mai mic. Iar estimările sunt de continuare a creşterii şi a ponderii în populaţia totală locală şi mondială. Căci softul respectiv conţine atât imperativul, direcţia de acţiune – cucerirea lumii – cât şi toate ingredientele necesare privind organizarea viaţii sociale şi personale, inclusiv prolificitatea, care să-i asigure succesul.

Islamul nu e nici în Europa, nici în afara ei, o structură coerentă, coordonată de un centru. Ba din contră, în principiu şi în practică, fiecare imam, fiecare mulah este un general şi un centru al Islamului. Şi, iarăşi, oricine poate ajunge imam, sau mulah dacă cei din jur îl acceptă. Pentru că Islamul nu are o Biserică şi nu are cler. Imamul este cel ce conduce rugăciunea, este şeful moscheei, este cel care iese în faţă. Pentru a fi şef este de ajuns să fii musulman, înțelept, să ştii stâlpii islamului, o mare parte din Coran pe de rost şi să-ţi doreşti să fii şef. Poţi ajunge în fruntea unei moschei, a unei grupări, a unei comunităţi sau a unui stat. Poţi conduce Al Qaida, Statul Islamic, talibanii. Te poate chema Osama, al Baghdadi, Omar. Poţi muri, alţii îţi vor lua locul. Şi alţii, după modelul tău, vor apărea în alte părţi ale lumii.

Diverşii lideri locali sau regionali vin şi trec, Islamul rămâne şi creşte ca un virus pentru cucerirea lumii, construit după o formulă infailibilă. Islamul, după cum spuneam,  nu are un centru. Coordonarea lui din teren e făcută de mulahi, imami, muftii şi de oricine se simte inspirat de ambiţii de putere. De aceea nu există musulmani sau comunităţi musulmane moderate pentru totdeauna. De aceea urmaşii de generaţia N, sau personaje care păreau extrem de bine integrate, personaje de succes din Occident se transformă peste noapte în activişti radicali.

Islamul nu are şi nu recunoaşte frontiere. Pentru credinciosul musulman lumea se împarte în două: Dar al-Islam (Casa Islamului), teritoriul ocupate de credincioşii musulmani şi Dar al-Harb, (Casa războiului), teritoriile şi popoarele care trebuie islamizate, indiferent cum, inclusiv prin război. Niciun alt teritoriu deţinut la un moment dat de Islam, cu excepţia Spaniei, nu a mai fost luat înapoi. Şi, probabil, şi acesta le va reveni din nou.

Softul infailibil şi imposibil de stopat al acestui război permanent, în realitate un program direcţionat către distrugere, se găseşte în două cărţi: Coranul, cartea în care profetul Mahomed ne dezvăluie cuvintele lui Allah, şi Hadith, cartea tradiţiilor, cea care ne spune cuvintele şi ne relatează faptele profetului.

Despre război şi minciună în Islam

Spuneam că softul infailibil şi imposibil de stopat al acestui război permanent, în realitate un program direcţionat către distrugere, se găseşte în două cărţi: Coranul, cartea în care profetul Mahomed ne dezvăluie cuvintele lui Allah, şi Hadith, cartea tradiţiilor, cea care ne spune cuvintele şi ne relatează faptele profetului.
Pentru a înţelege de ce, fundamental, dincolo de argumentele conjuncturale expuse anterior, confruntarea dintre majoritatea indigenilor – creştini, dar şi atei, mitologişti etc. – şi comunitatea musulmană este, în viitorul apropiat, inevitabilă, trebuie să ne întoarcem la baza ideologică: religia islamică, de fapt o ideologie a războiului, un  program al motivaţiei de extindere perpetue îmbrăcat într-o haină religioasă.

Unii dintre fruntaşii musulmani, dar şi liote mari de politicieni-analişti-civici-etc. occidentali, începând chiar cu preşedinţi ca Obama şi Hollande -, ne vând islamismul ca pe o religie a păcii. Dar, iarăşi dincolo de realitatea sângeroasă din teren, aşa să fie el în spirit?

Este cu totul adevărat că în multe părţi ale Coranului se vorbeşte despre pace, despre colaborare, despre interdicţia de a ucide, despre milostenie, chiar despre îngăduinţa faţă de necredincioşi. De exemplu, se admite ca Șaria să le fie aplicată numai musulmanilor, sau celor care au păgubit un musulman, pe când necredincioșii, pot trăi, dacă plătesc nişte impozite specifice, după propriile lor legi (conform principiului despărțirii comunităţilor religioase denumit millet). În plus, evreii şi creştinii au statutul de dhimmi, adică de minoritate ocrotită, deoarece au, ca și musulmanii, „cărți sfinte”, Tora şi Biblia, asimilate în parte în Coran. A fost un concept de bază în Imperiul Otoman, dar tot mai puţin respectat acum, astfel că şi în majoritatea statelor care încă îl recunosc, Egipt, Iran, Pakistan, Bangladesh, Siria, Irak situaţia creştinilor şi a evreilor a devenit tot mai problematică, tendinţa mergând către convertirea sau eliminarea lor, fie prin omorâre fie prin alungare.

Mai mult decât atât, Islamul a avut, mult înaintea Europei, perioade de înflorire a ştiinţelor, artelor, filozofiei. Au  existat, până către sfârşitul secolului 19, încercări permanente de reformare a Islamului, de aşezare a lui pe preceptele generoase din Coran şi Hadith şi nu pe cele războinice. Din nefericire, în secolul 20, înainte de toate ca un răspuns la provocările, “brutale” pentru o societate arhaică, ale modernizării accelerate, în principal seculariste, libertine, îndreptată împotriva religiei, familiei, identităţii, a Occidentului,  glasurile care sprijineau în mod real moderaţia şi reforma, au devenit minore, sau au fost eliminate, având câştig de cauză formula restrictivă a Salafismului (sau Wahhabismului) – o şcoală a islamului sunit, susţinută de Arabia Saudită, care respinge inovaţiile teologice şi susţine stricta respectare a Şariei şi a structurilor sociale existente la începuturile Islamului. Este deosebit de activ în Europa şi de carismatic pentru tinerii europeni, fie ei musulmani sau nu, astfel că  astăzi, reformiştii sunt declaraţi apostaţi şi executaţi, sau siliţi să fugă în locuri mai sigure, în timp ce aceia care ţin Coranul într-o mână (pentru a se atesta ca drept-credincioşi) şi sabia în cealaltă, sunt pe cale să preia puterea peste tot în lumea musulmană.

Jihadul

Pentru că subiectul acestei analize este, în final, evaluarea evoluţiei situaţiei din Europa şi nu o cercetare extensivă a Islamului, nu voi evoca aici întreaga discuţie despre jihad. Mă voi referi doar la un singur text de bază despre legea islamică, text care, printre multe altele, defineşte şi jihadul. El se numeşte ’Umdat al-salik wa ’uddat al-nasik, sau Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper cunoscută sub numele scurt Reliance of the Traveller. Este vorba despre un manual clasic de jurisprudenţă islamică scris de Shihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri (1302-1367). Versiunea în engleză  este prima traducere a unei cărţi despre legea islamică care a primit certificarea din partea universitaţii Al-Azhar din Cairo, cea mai înaltă autoritate pentru doctrina islamică sunită. Ceea ce înseamnă că este, dincolo de orice îndoială, o traducere corectă şi fidelă textului arab şi tuturor înţelesurilor acestuia, adică Coranului şi Hadit-ei.

Jihadul este definit în Cartea O, “Justice”.  Dar definiţii similare găsim şi în alte texte traduse: de exemplu, Cartea X  “Book of Jihad” din scrierea lui al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (The Distinguished Jurist’s Primer), sau Cartea XIII “Siyar” (Relaţii cu non-musulmanii) din vol.2 al  scrierii “Al-Hidayah (The Guidance), A Classical Manual of Hanafi Law” a lui Burhan al-Din al-Farghani al-Marghinani:

Jihadul înseamnă războiul cu cei care nu sunt musulmani şi este derivat etimologic de la cuvântul mujahada, care înseamnă război pentru consacrarea religiei. Şi acesta este cel mai mic jihad.

Să-i lăsăm deoparte pe occidentalii care repetă ca nişte papagali (unii doar papagali, alţii şi ticăloşi) spusele unora dintre imamii musulmani (cei care voresc despre pacea Islamului) şi să ne întrebăm de ce este rostogolită minciuna “religiei păcii” şi, deci, câtă încredere putem avea în posibilitatea unui dialog real cu musulmanii angajaţi, în special, şi cu musulmanii, în general. Iată ce aflăm din acelaşi manual de jurisprudenţă de mai sus. În Cartea R “Holding One’s Tongue”, după ce ni se spune că este interzis a minţi, ni se dau şi excepţiile. Secţiunea R8.2 ne spune, citând cuvintele profetului, că:

Nu l-am auzit să permită minciuna în orice ar spune oamenii, cu excepţia a trei lucruri: războiul, rezolvarea disputelor şi a unui bărbat care vorbeşte cu nevasta sa, sau ea cu el.

Deci, un musulman angajat în război poate minţi. Dar nu este Islamul, prin definiţia jihadului, în război cu necredincioşii, adică şi cu noi? În secţiunea R10.3 se vorbeşte despre a induce în eroare: Învăţaţii spun că nu este greşit să induci în eroare dacă acest lucru este cerut de un  interes încuviinţat de Legea Sfântă. Asta înseamnă că legea islamică permite rostirea unor declaraţii care sunt partial sau total adevărate dacă astfel se îndeplineşte un scop aprobat de Legea Sfântă. Dacă acel scop este obligatoriu, atunci şi minciuna sau inducerea în eroare, este obligatorie. Care este deci interesul prezentării în tonuri de roz a Islamului în Vest? Infiltrarea, înrădăcinarea lui aici. Pentru că dacă s-ar prezenta aşa cum este varianta care câştigă teren în acest moment, politicienii ar fi fost nevoiţi să adopte o cu totul altă politică  faţă de prolema musulmanilor în Europa.

În concluzie: e cert că musulmanii au permisiunea, chiar datoria să ne mintă în legătură cu esenţa demersului ideologiei lor. Dacă nu suntem informaţi, nu ştim când şi cât ne mint, dar dacă vreunul vă prezintă situaţia în culori trandafirii, fiţi siguri că acolo e ceva putred.

Şi pentru a ne reîntoarce la softul ascuns în Coran şi Hadith, în plus faţă de cele de mai sus, să nu uităm că cele două cărţi aprobă omorurile, jafurile, violurile luptătorilor jihadişti, pe care îi slăveşte ca pe nişte eroi şi care au în plus perspectiva, în paradisul promis de Profet, unei fără de sfârşit vieţi de dezmăţ în compania a 72 de fecioare sclave ale eroului.

Islam/islamism şi depresia islamică teroristă

Pentru a ne anestezia vigilenţa şi şi a ne altera inteligenţa, Sistemul foloseşte mai multe tehnici, preluate cu mult succes şi de către jihadiştii din întreaga lume. Două dintre ele sunt probabil cele mai importante şi, după o scurtă punere în temă în cele ce urmează, voi reveni mai târziu pe larg asupra lor.

Prima este cea a antirasismului şi a drepturilor minorităţilor, care, din nişte idealuri nobile şi nişte concepte generoase, s-au transformat într-o  teroare intelectuală şi o cenzură a libertăţii de gândire şi de expresie. Alain Finkielkraut, considerat “unul dintre cei mai iluştri filozofi şi eseişti francezi contemporani”, a şi etichetat antirasismul ca “comunismul secolului 21”. Musulmanii militanţi, cu susţinere financiară de la state islamice, în primul rând Arabia Saudită, dar şi finanţări extrem de generoase de la autorităţile locale, au împânzit Occidentul cu asociaţii şi fundaţii pentru drepturi şi libertăţi, de fapt, după cum voi exemplifica, paravane pentru propaganda islamistă şi acţiuni teroriste.

O a doua a fost cea a adormirii vigilenţei prin oferirea unei ţinte false: islamismul. De fapt a unei duble antagonice care să ne deruteze: islamul bun, format din moderaţi, regatul păcii şi iubirii; islamismul, regatul radicalilor, răul personificat în fundamentalişti şi terorişti. Pentru a nu fi etichetate ca rasiste, declaraţiile publice şi documentele oficiale ale autorităţilor din statele occidentale, nu-i identifică pe teroriştii ca musulmani, ci doar ca terorişti, extremişti, jihadişti (de parcă jihadul l-ar fi inventat, de exemplu, taoiştii).

Despre ambele aceste tehnici (componente ale unei demonice strategii a distrugerii) vom discuta mai pe larg în episoadele ulterioare celor despre războaiele civile (dacă ne referim la statele europene separate), sau despre războiul civil (dacă ne referim la europeni contra musulmani), ce sunt pe cale să izbucnească pe continentul nostru. Până atunci, în sensul celor de mai sus, să urmărim 3 opinii despre islam ale unor personaje care provin din lumea islamului. Dacă aveţi nevoie de mai multe, alte sute, chiar mii, vă stau la dispoziţie pe internet.

Prima este cea a  doamnei Wafa Sultan, medic din Siria, stabilită împreună cu familia în Statele Unite. Într-o conferinţă (https://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0) ea spune printre altele:  “M-am decis să combat islamul; nu islamul politic, nu islamul militant, nu islamul radical, nu islamul wahabist, ci islamul în sine, islamul pur şi simplu. Cred că Occidentul a inventat toţi aceşti termeni pentru a rămâne corect politic… Islamul nu a fost niciodată prost înţeles. Chiar islamul în sine este prolema. Dar nimeni nu are curajul să spună adevărul. Nimeni nu caută cu adevărat rădăcinile terorismului, care sunt chiar această maşină de spălat creierele, care este islamul. Islamul este exact ceea ce a spus şi a făcut profetul Mohamed.”

Cârdăşia socialismului totalitar din Occident cu islamul

Nu am nimic cu islamul la el acasă. Pot să am reţineri, pot să fiu oripilat, aşa cum pot fi şi fascinat, de unele, sau de altele, dintre feţele lui. Dar îl respect şi îi respect opţiunile. Nu-i cer să se schimbe. Nu-l condamn, nu-l resping, nu vreau să-l democratizez în contra specificului lui, nu-l acuz, nu-l urăsc. Dar am împotriva lui tot ceea ce mă îndreptăţeşte să-mi apăr familia, aproapele, neamul, credinţa, atunci când vine la mine acasă şi îmi impune, cu biciul, satârul, glonţul sau cu bomba, să fiu aşa cum vrea el. Acest text nu este îndreptat împotriva islamului, ci urmăreşte să semnaleze o foarte apropiată catastrofă civilizaţională, să-i demaşte pe adevăraţii vinovaţi şi să ofere posibile soluţii pentru supravieţuire.

În timp ce atacurile de tot soiul împotriva indigenilor se înmulţesc – mai ales cele împotriva femeilor, violurile fiind la ordinea zilei în toată Europa de Vest, din păcate, multe dintre ele necunoscute pentru că fie femeilor respective le este ruşine, fie că au înţeles că o fac cam degeaba, fie că poliţiile evită raportarea şi prezentarea lor publică –, în timp ce în toată lumea, din Istanbul (zece morţi) până la Djakarta(şapte morţi) sau Ouagadougou (27 de morţi), şi din Malaezia până în Canada, SUA, sau Somalia continuă zilnic atentatele sângeroase, ce fac oare vesticii noştri tradiţionali şi “genuine”? Ce avem, adică, de cealaltă parte a liniei frontului european, care aşează faţă în faţă islamiştii şi vechii europeni?

Dacă e să ne uităm la autorităţile presupuse a reprezenta şi a apăra interesele populare, la elitele care ar trebui să dea direcţia cea bună, răspunsul este şi va fi dezamăgitor: obsedate cu aplicarea tezelor socialiste de distrugere a “lumii vechi”, acestea au trădat de mult popoarele pe care, pasă-mi-te, le reprezintă. Mai mult, chiar ele sunt la baza viiturii de imigranţi, pe care vor încerca să o ţină cât mai mult la cote ridicate, cât şi a represiunii totalitare împotriva celor care îndrăznesc să se apere, să-şi apere compatrioţii, sau să vorbească deschis despre gravitatea situaţiei. Deci, ce au făcut şi fac cu abnegaţie noile structuri dictatoriale ale Europei?

Au creat zone speciale pentru imigranţi în care autoritatea statului este suspendată. Au recunoscut tribunalele islamice Sharia. Au permis patrule islamice pe străzi. Au introdus în sentinţele tribunalelor tradiţionale norme care fac trimitere la Sharia.  Au acordat şi acordă zeci şi sute de milioane de euro/stat subvenţii pentru uriașa reţea de organizaţii, zise, civice, islamiste, pentru construirea moscheilor, pentru programe de integrare în cadrul cărora se propovăduieşte supunerea europenilor.

„Prin Occident, trebuie să înțelegem în mod precis elitele politice, aproape în majoritatea lor, și mass-media, aproape în majoritatea ei. De acolo, curg ideile fixe, practic dogme, către un public larg care nu are drept la replică. Ideile astea spun unul și același lucru, iar același lucru îl spun și școlile publice. Ce se aude, ce se scrie, ce ajunge la publicul larg sunt câteva idei extrem de largi și în același timp, primitive.

Occidentul, Europa este vinovată pentru toate relele din lumea asta, iar pur şi simplu toate celelalte culturi sau civilizații sunt nespus mai curate decât Europa.

…Asta este, ca să zic așa, dogma la zi. Nimeni nu suflă. Orice încercare de replică este fie ignorată, fie imediat plasată la fascism, rasism, extremism sau altele” – spune Traian Ungureanu.

“…Germania, statul cu ponderea politică supremă la Bruxelles, în Uniune şi în Europa continentală, nu mai e ce-a fost. A devenit un stat debusolat şi dezechilibrat, ameţit de lovituri vizibile sau invizibile, în aparenţă incapabil să se redreseze rapid şi durabil.

Or, nu e nevoie de un exerciţiu de imaginaţie prea elaborat spre a ne imagina ce dezastre s-ar mai putea întâmpla în Germania şi Europa, dacă haosul, favorizat de retragerile de forţe de poliţie din oraşe în vederea întăririi unităţilor de la frontiere, continuă neabătut.

Şi dacă persistă erorile săvârşite până acum. Dacă nu se remediază în ritm alert, nu doar greşelile serioase ale poliţiei, care în ziua de întâi ianuarie şi-a permis, vai, să dea publicităţii informaţii false, ci şi ale presei şi ale unei clase politice insuficient de competente şi prea puţin în stare să prevadă şi să prevină derapajele. Nu în ultimul rând, ar fi catastrofal dacă nu se vor elimina urgent carenţele legislative şi politice în special în domeniul primirii, integrării, ori expulzării refugiaţilor şi imigranţilor.” Petre Iancu, DW

“…Dar tinerilor musulmani imigraţi în vest li se cere, imperativ, să-şi tempereze criza identitară şi să se integreze. Mulţi le cer chiar să se asimileze. Dar oare în ce s-ar putea ei integra sau asimila, dacă ne asasinăm tradiţiile, cultura, valorile cruciale, chiar drepturi şi libertăţi precum cea de opinie şi expresie, ce ne definesc societăţile deschise?

Lăsam intactă doar şaria? Respectăm doar valorile lor? Evacuarea cu forţa, din cetate, a manifestărilor esenţiale ale propriei culturi, în numele căreia pretindem toleranţă faţă de marginali, dar ne arătăm virulent intoleranţi faţă de noi înşine, nu semnează doar condamnarea la moarte a mult invocatei şi în unele instanţe jalnic eşuatei multiculturalităţi. E o formă de sinucidere şi în alt sens. Căci ne anunţă, dacă se impune, înfrângerea definitivă în lupta cu duşmanii noştri interni şi externi.” Petre M Iancu, DW

Dovezile filmate ale propagandei anti-europene a multor imami mulsulmani sunt neluate în seamă, în cazul cel mai bun, sau înregistrate ca acte de rasism cu repercursiuni asupra celor care le-au făcut publice. Cum mass media ascultă comenzile/e complice cu puterea, autorităţile vor, după modelul nord-coreean, sau după cel rusesc, să blocheze comentariile şi revolta de pe internet.

Cancelarul german Angela Merkel a dat ordin ca Facebook, Google și Twitter să șteargă în 24 de ore mesajele în germană anti-imigranți. Ministrul german al justiției, Heiko Maas, a anunțat că un grup de lucru va lupta împotriva propagării pe rețelele sociale a ideilor xenofobe, în contextul valului de migranți care au luat cu asalt Europa în acest an. Conform acestuia, pe viitor vor fi formați specialiști care vor examina mesajele internauților. Reuters

Poliţia are consemn strict de a nu interveni în cazuri în care sunt implicaţi musulmani pentru a nu fi acuzată de rasism. Astfel, ajunge după ce agresiunile sexuale se consumă în linişte (e vorba de violuri grave, chiar şi asupra unor fetiţe de 11, 12 ani, poate şi mai mici, nu numai de mult mai vestita noapte de Anul Nou), după ce prăvăliile şi micile magazine au fost jefuite, după ce crimele, bătăile, represiunile s-au finalizat. De aceea, în mulţi ani, în ghetorurile musulmane au înflorit bandele de traficanţi de carne vie, inclusiv, pe scară largă de minori, de traficanţi de droguri, de arme, de organe, pe care poliţia nu le deranjează pentru a nu fi acuzată de rasism.

Anchetele, atunci când sunt începute, se termină, cel mai adesea, fără urmărire penală, pentru a nu ridica suspiciuni de rasism. Tribunalele iau decizii cel puţin aberante în favoarea vinovaţilor musulmani pentru a nu provoca acuze de rasism. Câteva exemple dintre miile similare.

După ce au ajuns în Novegia în iulie, trei tineri musulmani au violat o norvegiană de 14 ani. În Norvegia, pedeapsa maximă pentru viol în grup este de 21 de ani. Unul a primit 344 ore de muncă în folosul comunității, altul 17 luni, iar al treilea 10 luni! În Finlanda, un musulman de 17 ani, care a violat o finlandeză de 13 ani, a primit 17 zile de muncă în folosul comunităţii. În Suedia, un musulman cu peste 39 de infracţiuni la activ, la o lună după ce comisese un viol anal asupra unei sudeze, este prins în timp ce întreţinea încă relaţii sexuale cu trupul deja mort al unei tinere sudeze în parcarea subterană a hotelului Sheraton din Stokholm. Nu fusese deportat după violul anal pentru ca să nu facă acelaşi lucru la el acasă, după cum se exprimase, pe post de apărător, chiar procurorul statului, Daniel Jonsson: “Nu înțeleg de ce o femeie somaleză în acest caz, ar fi mai valoroasă decât o femeie suedeză. Dacă el ar fi deportat, ar putea comite acolo infracțiuni.”

Tot în Finlanda, care nu avea până de curând violuri: o fată de 14 ani a fost violată de doi “refugiaţi afgani; după o zi, o altă fata de 14 ani a fost violată de un alt “refugiat”, iar o fată de 17 ani a fost răpită de fostul ei prieten – tot “refugiat” –, legată de un scaun, stropită cu benzină şi incendiată! (Cazuri documentate de Bogdan Calehari)

[Dacă sunteţi pasionaţi de violuri, crime, jafuri, terorism, sau dacă sunteţi neîcrezători în ceea ce afirm aici, găsiţi pe internet sute şi mii de cazuri similare. Câteva zeci sunt prezentate chiar de Calehari. Căutaţi-le!]

Autorităţile centrale şi locale ajung să interzică manifestările publice ale sărbătorilor creştine pentru a nu-i deranja pe cei de o altă credinţă, care însă se pot manifesta oriunde, pe străzi, în pieţe, în bisericile creştine dezafectate sau nu. Clopotele trebuie să tacă pentru a nu-i deranja şi ofensa pe “cei de o altă credinţă”. Crucile de pe biserici şi catedrale trebuie date jos pentru acelaşi motiv. Numele lui Iisus este pus la index, alături de cuvinte şi expresii triviale – vezi politica magazinelor Marks & Spencer. Din acelaşi motiv. Literatura creştină din librării trebuie data afară şi înlocuită cu coranul şi propaganda islamistă. Filmele, clipurile, reclamele stradale, din staţiile de metrou sau din oricare alt loc nu pot conţine trimiteri pozitive spre creştinism. Dar, evident, nici hinduşii, nici budiştii, nici brahmanii, nici zeniştii, nici taoiştii, nici evreii nu au nimic de reproşat creştinilor. Doar musulmanii, socialiştii, ateiştii şi sataniştii. Care pot spune orice despre creştini, se pot manifesta oricum şi pot face orice.

“A intona un simplu ‹Tatăl nostru› s-a transformat, iată, într-o acţiune subversivă în Apusul odinioară creştin. La trei săptămâni înainte de Crăciun a izbucnit pe acest subiect un scandal de pomină, în Regatul Unit. Alături de valori precum libertatea de opinie şi de expresie, pe scurt, democraţia, cuvintele adresate de credincioşii creştini Tatălui Ceresc constituie, mai nou, mărul discordiei pe care şi-l dispută cu vehemenţă Biserica Anglicană şi asociaţia proprietarilor de cinematografe.

Căci ultimii au refuzat să difuzeze un spot publicitar al Bisericii, în care oameni de varii rase şi etnii, între ei africani din Somalia şi Eritreea, legaţi unii de alţii de apartenenţa la religia creştină, se reculeg şi laudă şi mulţumesc, se bucură, se roagă. Şi-o fac, murmurând cuvintele venerabilei rugăciuni, rostite de credincioşi creştini de pretutindeni, de circa 2.000 de ani.

Minutul de peliculă urmând a însoţi ultimul episod din Star Wars n-ar putea fi propagat, căci ar fi, eventual, după cum pretind proprietarii de cinema-uri, „jignitor”. Ar fi potenţial „ofensator”, la adresa necreştinilor. Mai precis, de bună seamă, a musulmanilor.” Petre M Iancu, DW

“Crăciunul e o rușine pentru tot mai multe persoane din lumea occidentală. Nu chiar orice fel de persoane. În mare parte, rușinații sînt de găsit în Universități, în mass media, între politicienii de stînga și în instituțiile europene. […] Universitatea din Tennessee care a elaborat un plan în 10 puncte pentru suprimarea Crăciunului. Planul interzice, dintr-un foc, apariția lui Moș Crăciun, urările, felicitările și mîncărurile tradiționale. De brad, nici nu mai poate fi vorba, deși nimic nu exclude, pe viitor, apariția palmierilor. […] La Bruxelles, tradiționalul Tîrg de Crăciun are un nume nou, luat de pe pîrtiile de schi: Plaisirs d´hiver! Plăcerile iernii! […] Lideri politici ai stîngii reușesc să se facă văzuți oriunde nu se vede o cruce sau o biserică, de preferat într-o moscheie sau în vreuna din clădirile mereu în pericol de explozie pe care stă scris, la intrare, Centru Cultural Musulman. Parlamentul European se străduie să fie cît mai european tipărind felicitări și pavoazînd interioarele oficiale cu urarea Felicitări de Sezon.” T. Ungureanu

“Nu avem voie să spunem Crăciun, ni s-a interzis orice legătură cu el, şi cu tot ceea ce este asociat cu Moş Crăciun. Nici “îngeri” nu putem folosi, nici măcar decoraţiuni în formă de stea, deoarece acestea ar putea fi asociate cu vreo religie, de exemplu cu Steaua lui David” – a declarat şeful Asociaţiei profesorilor de liceu din Brooklin, Mimi Ferrer.

Primarul din Lavandou (Franţa) a luat decizia de a interzice mesa duminicală în aer liber vara pentru a nu jigni islamul, ai cărui adepţi pot continua să se roage pe străzi fără ca radicalii ateişti, care vânează orice prezenţă creştină în locurile publice, să fie tulburaţi.

Iar civicii de serviciu din Occident, cei care alături de politicieni, de universitari şi mass media, dau direcţia catastrofei, deosebit de vocali acuzatori, când e vorba de creştinism, de identitate naţională, de naţiune, de tradiţii europene, sunt preşul de la uşa grajdului atunci când e vorba despre islam.

Iată câteva idei şi dintr-un articol al lui Gilles William Goldnadel despre islamo-stângismul din Franţa:

Partidul comunist i-a făcut cetăţeni de onoare, în localităţile pe care le controlează, pe teroriştii islamişti. Feministele cele mai intransigente devin nevăzătoare atunci când este vorba de islamul cel mai misogin şi homofob. Liga drepturilor omului militează în favoarea voalului Islamic. Antirasiştii cei mai intrasigenţi nu văd creştino-fobia şi iudeo-fobia islamică.

Mai direct, tot despre zona civică, dar şi despre cea financiară, care a finanţat şi finanţează copios această deşănţată şi ticăloasă distrugere a fiinţei omeneşti, premierul ungar, Viktor Orban, l-a acuzat pe miliardarul american de origine maghiară George Soros că este un membru proeminent al unui cerc de „activişti” care încearcă să submineze statele europene prin sprijinirea refugiaţilor care vin în Europa, relatează Bloomberg, citat de Mediafax.

„Numele său este probabil cel mai bun exemplu al celor care susţin tot ceea ce slăbeşte statele, susţin tot ceea ce schimbă stilul de viaţă tradiţional european”, a declarat Orban într-un interviu pentru postul public de radio Kossuth. „Aceşti activisti, care susţin imigranţii în mod necugetat, devin parte a acestor reţele internaţionale de trafic de persoane”, a adăugat premierul ungar.

Nu pot decât să-i dau dreptate premierului maghiar, nu numai pentru că este un lucru rar ca un oficial maghiar să atace o personalitate mondială de origine maghiară, cât şi pentru multe alte detalii concrete legate de sprijinirea venirii musulmanilor în Europa (vezi ajutarea acestora de la plecare la sosire şi ulterior, de mai jos numitul mare afacerist şi filantrop ong-ist), context în care următoarea declaraţie din 2014 a lui Soros capătă un înţeles deplin:

“A simţi şi chiar a gândi că rasa alba este inferioară în oricare dintre planurile imaginabile este un lucru natural, dată fiind istoria sa şi documentele zilei. Fie ca statul vestic al rasei albe să piară în sânge şi suferinţă. Trăiască societatea ecologică, multiculturală, amestecată rasial şi fără clase. Trăiască anarhia!”…

“Vom afirma în mod deschis identitatea noastră cu rasele din Africa şi Asia. Pot afirma cu siguranţă că ultima generaţie de copii albi se naşte acum. Comisiile noastre de control vor interzice albilor, în interesul păcii şi al eliminării tensiunilor inter-rasiale, să se împerecheze cu albi. Femeia albă trebuie să se împreuneze cu membri ai raselor negre, bărbatul alb cu femei negre. În felul acesta, rasa albă va dispărea, pentru că amestecarea negrului cu albul înseamnă sfârşitul omului alb şi cel mai sângeros inamic al nostru va deveni amintire.” (În ziarul suedez Nya Dagbladet, din 9 martie 2014)

Şi ca să nu avem niciun dubiu asupra protecţiei autorităţilor Europei de Vest pentru propriile popoare, să ne întoarcem în Germania unde, în timp ce nu a reuşit să facă decât arestări nesemnificative dintre miile de agresori din noaptea anului nou, poliţia s-a dovedit eficientă în a aresta câteva zeci de voluntari care patrulează pe străzi pentru a se opune bandelor de violatori, inclusiv pe Ivan Jurcevic, “eroul din Koln”, croatul care a bătut patru agresori şi a salvat câteva femei în noaptea de pomină.

În loc de concluzie, ce ar fi mai concludent decât ceea ce strigau agresorii din Koln către poliţiştii, care oricum nu prea ştiau ce să facă: să-şi urmeze instinctele de om şi de poliţist şi să sară să le salveze pe femei, sau să urmeze ordinele şi să se facă că plouă.

“Un ins i-a apostrofat pe oamenii ordinii, declarând că el e „sirian”, iar ei au „obligaţia de a-l trata prieteneşte, căci a fost invitat de doamna Angela Merkel”. Altul şi-a rupt în faţa ochilor poliţiştilor sfidaţi documentele de refugiat, rânjind, căci, după cum s-a exprimat el, „Nu-mi puteţi face nimic. Mâine îmi fac rost de alte acte”.

De la internet la plutoane ale morţii: rezistenţa europeană antiislamică

A treia forţă din gigantica înfruntare în derulare, cea atacată de primele două (socialismul internaţional şi islamul) aflate într-o alianţă trasparentă, chiar dacă nu declarată ca atare, este cea a indentitarilor. Unii îi numesc naţionalişti, eu prefer însă termenul de identitar, pentru că el înglobează tot ceea ce defineşte identitatea persoanei, în primul rând identitatea spirituală – creştină, în cazul nostru – inclusiv apartenenţa la un neam, o limbă, un teritoriu. Este forţa care contestă sistemul şi guvernările statelor europene pentru deriva lor antiumană, pentru „corectitudinea politică”, pentru multiculturalism, aberaţiile ideologice ale căsătoriilor homosexuale, politica de gen, feminismul antifemeie, pentru terorismul de stat faţă de familie, religia creştină, devenite toate literă de lege. Tot această tabără contestă puternic Uniunea Europeană ca formulă globalizatoare pentru impunerea aberaţiilor de mai sus.
Această a treia forţă este cea mai slabă şi cea mai în pericol de a fi învinsă. Şantajul confortului, al recunoaşterii sociale, frica de a nu le pierde, de a nu fi pus la colţ ca un nemernic fascist, rasist, xenofob sau nazist, laşitatea, lipsa de viziune, îi împiedică (sau încă îi împiedică), pe o mare parte dintre cei care simt că lucrurile nu merg deloc cum trebuie, să se manifeste. E adevărat, îngrijorarea, teama lor au un suport extrem de real. Ceea ce se întâmplă acum în Occident începe să amintească până la detaliu de comunismul pe care l-am trăit în Est şi Centru: orice părere critică, orice opoziţie la politica oficială, orice tentativă de protest sunt taxate imediat ca extremism de dreapta, fanatism, rasism, xenofobie, fascism, nazism, islamofobie, discurs al urii. Etichetarea aduce după sine avertismentele poliţiei de a nu-ţi mai exprima nici pe internet criticile, pierderea locului de muncă, arestarea, pierderea proprietăţii, condamnarea, ţintuirea la stâlpul infamiei, respingerea din societatea sănătoasă.

Primul lucru care trebuie spus este acela că, în acest moment, forţa identitară nu este organizată, nu are o osatură şi nici o evaluare credibilă, sondajele, care o estimează în jos, fiind atât de uşor de falsificat şi folosind mai ales pentru dezinformare şi propagandă falsă. Mai multe sondaje efectuate în decembrie 2014 arătau că majoritatea populaţiei germane este critică faţă de politica oficială. Unul dintre ele, făcut pentru Der Spiegel în decembrie 2014 arăta că 65 % dintre cetăţeni consideră că guvernul nu ia în seamă îngrijorarea lor privind politica de imigraţie şi de azilare, 28 nu sunt de loc de acord cu ea, iar 34 observau o islamizare crescândă a Germaniei.

Un raport al Fundaţiei Bertelsmann completat de o cercetare a TNS Emnid din noiembrie 2014 arăta că 57 % dintre repondenţi considerau islamul un pericol, 40 % se simţeau străini în propria ţară, 24 afirmau că ar dori să împiedice viitoare imigrări muslmane. Vă imaginaţi cum au evoluat aceste cifre după anul 2015 şi începutul lui 2016. Realitatea arată că, în cofnormitate cu standardele socialiste la zi, majoritatea populaţiei germaniei este rasistă, xenofobă, nazistă. Oare aşa să fie? Sau e doar îngrijorată, critică, dezamăgită, supărată?

Forţa identitară se găseşte, mai ales zona reacţiilor populare, la începutul implicării sale active fie pe internet, fie prin mitinguri şi marşuri, fie prin acţiuni de organizare a unor gărzi civile/formaţiuni paramilitare, sau la nivelul unor acţiuni agresive anarhice împotriva sistemului şi a migratorilor. După cum este şi firesc, numai unele dintre aceste forme de organizare sunt transparente, declarate, vizibile. O bună parte, care estimăm că va creşte, din cauza poziţionării autorităţilor în mod deschis de partea islamiştilor, va rămâne ascunsă, ilegală, clandestină.

Preluare: evz.ro / Autor: Paul Ghiţiu

O să urâm SUA, mai mult decât Rusia!

Hans KlemmCu tot efortul mediatic finanțat prin interpuși, în ciuda oricăror strădanii de a degenera tinerele generații, dacă vor continua să ne trateze cu lipsă de respect, SUA vor ajunge să fie detestate și urâte mai mult decât moștenitoarea marii Uniuni Sovietice, actuala Federație Rusă.

În fața acestei realități, președintele și premierul României acceptă să fim tratați permanent fără minim respect diplomatic, reacțiile în fața abuzurilor de poziție fiind inexistente!

Atâta timp cât o ambasadă aflată pe teritoriu țării noastre, oricare ar fi aceasta, exprimă comportamente și comunicări similare relațiilor stăpân – subaltern, SUA și angajații americani și români nu vor face decât să demonstreze și sublinieze falsul parteneriat clamat la nivel oficial. SUA tratează România, instituțiile României și teritoriul României fără nimim de respect, intervenind și exprimând puncte de vedere ca și cum cineva a acordat trimișilor de la Washington calități de diriginte.

E.S. Hans Klemm trebuie să știe că dacă președintele și premierul României tac, demonstrând o nepermisă lipsă de onoare și demnitate la nivel de stat, poporul român este profund jignit de atitudinea și mesajele lansate la nivel public la adresa României.

Dacă interpuși din SUA finanțează o serie de organizații cu activitate în România, care susțin sau se complac necondiționat în toate abuzurile la adresa societății românești, asta nu înseamnă că SUA au alături societatea românească. Prin vectorii de mesaje nu sunt decât devoalați cei care sunt finanțați din exterior pentru a produce curente de opinie de cele mai multe ori în defavoarea intereselor directe ale României.

E.S. Hans Klemm trebuie să știe că produce un abuz emițând puncte de vedere la adresa politicilor interne ale României și instituțiilor statului român, intervenind brutal în diverse decizii. Altfel spus, Ambasada SUA, ca reprezentanță diplomatică în România, ar trebui să își vadă de lungul nasului și limitelor diplomatice.

Dacă SUA și ambasadorul Klemm, alături de toate ong-urile finanțate să critice deciziile interne ale României, crede că poate face românii să își uite istoria, personalitățile și realele valori, se află într-o uriașă eroare. Această perioadă este una efemeră, chiar dacă durează iată de mai bine de 20 de ani. Însă, în urma ei, va rămâne o ură nedisimulată la adresa americanilor insidioși, lipsiți de scrupule, la fel de criminali, duplicitari și protectori la adresa criminalilor cum au fost și sunt în istorie toți cei care au ajuns să creadă că lumea începe și se termină cu ei.

P.S. – Ultimul abuz al Ambasadei SUA la București vizează personalitatea fostului guvernator al Băncii Naționale a României, fost ministru de Externe, economist recunoscut la nivel internațional, Mihail Manoilescu (foto), mort în închisoarea de la Sighet, după ce a trecut pe la Jilava și Ocnele Mari. Personalitate politică într-o perioadă istorică tulbure la nivel mondial, Manoilescu a fost arestat în octombrie 1944 de forțele de ocupație sovietice. După 14 luni a fost eliberat, pentru a fi reîncarcerat în 1948 la Sighet, unde a murit în 1950. Istoria consemnează că „Mihail Manoilescu a fost aruncat într-o groapă comună, nu se știe unde, la fel precum Iuliu Maniu, la fel precum alți reprezentanți ai elitei politice și intelectuale. Deși fusese omorât de multă vreme, ani de zile autoritățile au refuzat să le spună rudelor despre soarta lui Mihail Manoilescu. Abia în 1958 a fost familia anunțată de moartea sa”.

Autor: Dan Tomozei

Lista cu numele și funcțiile masonilor care conduc Ritul Scoțian Antic și Acceptat. Legăturile lui Valeriu Zgonea cu aceștia

Valeriu Zgonea a fost cununat de un Mare Maestru al Ritului Scoțian Antic și Acceptat. Un fost actor, acum partener de afaceri cu oligarhii ruși, a ajuns până la ultimul grad în masoneria română, Gradul 33. Așa se poate decripta sprijinul de care se bucură Valeriu Zgonea în rândul instituțiilor statului care fac tot posibilul să-l țină ca președinte al Camerei Deputaților, în ciuda excluderii din PSD. Legături ciudate, relevate de o anchetă a Flux 24 și EvZ. Este Valeriu Zgonea mason, iar nașul lui de cununie este cel care l-a introdus în cercurile înalte ale discretei organizații?

Valeriu Zgonea, președinte încă al Camerei Deputaților, susținut public de ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost cununat anul trecut de un personaj apropiat de oligarhii Kremlinului și asociat în afaceri cu un fost agent al serviciului militar sovietic, GRU, susține Flux 24. Este vorba de Stelian Nistor, fost proprietar al Iulius Mall Suceava, un fost actor, director al teatrului Nottara de unde a fost dat afară în urma unui scandal.

 

Stelian Nistor este asociat într-o firmă de transporturi cu Boris Golovin, fost ofițer GRU, serviciul militar de informații sovietic, reprezentant în România al oligarhilor ruși Oleg Deripaska și Igor Ziuzin, doi oligarhi ai Kremlinului, relata recent bn24.ro.

Ziuzin controlează grupul OAO Mechel din care fac parte COS Târgoviște și Industria Sârmei Câmpia Turzii.

Nașul lui Zgonea, Stelian Nistor, este asociat majoritar (65%) la firma Niso TransEurope SRL București, alături de deputatul PSD de Bacău Lucian Șova (35%), fost director în Ministerul Transporturilor, susține Flux 24. Până aici, nimic extraordinar.

Numai că investigațiile EvZ au scos la iveală un aspect mai puțin cunoscut. Personajul aflat în discuție, Stelian Nistor, mai are o calitate importantă: este Mare Maestru al MLNR, mason de rangul 33, cu grad de Suveran Mare Comandor într-una din lojile de perfecționare ale masoneriei. Această calitate a sa, extrem de importantă în condițiile în care numeroși reprezentanți ai statului și politicieni sunt masoni, deci subordonați lui Stelian Nistor, a ieșit la iveală o dată cu suspendarea din toate activitățile masonice a fratelui Costel Iancu, fost Mare Maestru al Ritului Scoțian Antic și Acceptat. Ritul Scotian Antic si Acceptat a fost instalat in Romania, in 1922 de catre o delegatie a Francmasoneriei Franceze. La data de 11 noiembrie 2006, Marele Orient de Rit Scotian Antic si Acceptat din Romania s-a constituit regular in urma unui Convent care a avut loc la Cluj-Napoca. Costel Iancu a fost unul din fondatori. Excluderea sa din masonerie s-a produs ca urmare a unui decret semnat de Radu Bălănescu. În 23 septembrie 2015 (conform masonilor, anul 6015), Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România, Radu Bălănescu, a trimis către fraţii săi un decret în care arată motivele ce au dus la suspendarea fratelelui Constantin Iancu.

 

Transcrierea integrala a documentului de mai sus:

“Ca urmare a situaţiei generate de suspendarea fratelui Costel (Constantin) Iancu din toate activităţile masonice, conform Decretului Nr. 2109/RB al Marelui Maestru al Marii Loji Naţionale din România, emis în urma Hotărârii Tribunalului Masonic din data de 21 Septembrie 2015, Supremul Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din Romania s-a întrunit, în conformitate cu Statutul Supremului Consiliu şi Marile Constituţii, în data de 25 Septembrie 2015 şi a ales noua echipă de Demnitari şi Ofiţeri, după cum urmează:
Demnitarii aleşi ai Supremului Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România:
Stelian Nistor, 33 – Suveran Mare Comandor

Costin Cuneşteanu, 33 – Locotenent Mare Comandor

Ioan Grigore Popa, 33 – Mare Prior

Cristian Panciu, 33 – Mare Cancelar

Florea Voinea, 33 – Mare Ministru de Stat

Ştefan Marian, 33 – Mare Secretar General

Adrian Dragomirescu, 33 – Mare Trezorier

George Ivaşcu, 33 – Mare Colector şi Ospitalier

Nicolae Brânzea, 33 – Mare Capelan

Ofiţerii numiţi ai Supremului Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România:

Alecsandru Hociotă,  – Director Executiv

Pirerre Joseph de Hillerin,  –  Orator

Daniel Hotăranu,  –  Expert

Bogdan Popescu, –  Maestru de Ceremonii

Cristian Cornel Kameniczki,  – Mare Comandant al Trupelor

Gheorghe Angelescu,  – Mare Şambelan

Răsvan Cernat,  –  Purtător de Stindard

Miron Murea,  –  Purtător de Spadă

Dan Dumitrescu, –  Herald / Arhivar

Cătălin Grigorescu,  – Intendent

Tudor Nicolae, – Medic

Viorel Marian, – Secretar General Adjunct

Emanuel Florea, –  Cancelar Adjunct

Traian Caramanian, – Suveran Mare Inspector General, responsabil de Regiunea Sud-Est”

De Costel Iancu a scris și Stelian Tănase în jurnalul său, preluat de EvZ.

17 ian 2014

Dupa scandalul cu (Valentin) Nicolau alt scandal. Cu masoneria de data asta. Șeful ritului scoțian din România Costel Iancu face mari presiuni să aprob o emisiune, un fel de „Dialog la distanta” de pe vremuri. Așa pe nepusă masă, pentru că abia am poposit în TVR.. Dau nasul cu diverse povești. Sunt luat de fraier. Proiectul ar costa TVR bani mulți, logistică, personal, tot ce vrei. În spatele masoneriei de fapt se ascunde o afacere privată a acestui personaj Costel Iancu care mă mitraliază cu telefoane, SMS-uri și face presiuni la diverși directori din TVR, unii dintre ei membri ai CD pe care îi cunoaște. Zgabercea – după spusele lui –  e mason de rit scoțian. La număr bănuiesc că sunt cam tot atîția cit și securiștii, statistic vorbind. Unii au fost cumpărați cu parale. Circulă insistent două nume în această combinație. Alții au fost convinși doar cu promisiuni de foloase viitoare. Le spun tuturor că emisiunea s-ar face numai cu aprobarea lui Ponta că tot mi s-a lăudat Costel Iancu că are intrare la el. Dar unde nu are, dacă ar fi să mă iau după el. Zic asta ca să le închid gura celor interesați de acest așa zis “Dialog la distanță” prin județe. Am luat deja decizia. Ce să caute masoneria la TVR!? Ar fi supermontare tip hollywood sau mai bine zis Cîntarea Romaniei. Suntem televiziunea publică. Omul de fapt e un afacerist, unul negricios și burtos, cu ceva de mafiot, un mafiot cum a văzut el în filme. Imită gesturile de pe ecran din Nașul cu Brando. Vrea să se învirtă. Aud că nu îi merg afacerile și a pus la cale să subțieze bugetul TVR.

Autor: Dan Dumitriu

Sursa: Evz.ro

 

Lovitura de stat şi jefuirea conturilor României nu pot fi casate

Televiziunile încearcă să ne spele mintea cu teze şi ipoteze, care de care mai sinistre, mai breze sau amatoriste, cu privire la aşa-zisele conturi şi averi ale lui Nicolae Ceauşescu! Însă, cercetările au dovedit că fostul preşedinte al Republicii Socialiste România nu ar fi avut conturi personale, nici averi sau vile luxoase în proprietate, precum grangurii corupţi ai Puterii de azi. Vehiculata expresie „conturile lui Ceauşescu” e o metaforă toxică, aruncată în urechea naivilor. Ceauşescu a locuit în imobile ale statului român şi doar a coordonat gestionarea conturilor României, îngropate cu grijă în documente secrete, imediat după lovitura de stat din 1989. Să vedem unde au plecat banii Ţării după telerevoluţie.

„Primul miliard a dispărut din Trezoreria Gospodăriei de Partid, de la subsolul Comitetului Central, în noaptea loviturii de stat, 22 decembrie 1989″, susţine senatorul Marius Marinescu, citîndu-l pe Ştefan Andrei (viceprim ministru al R.S.R.). Acel moment a declanşat, sub numele privatizării, startul corupţiei, vînzării economiei, jafului naţional din banii statului, bani puşi pe seama unor imaginare conturi ale lui Ceauşescu. Conturile U.T.C., conturile P.C.R. şi ale Sindicatelor naţionale au fost trecute în conturile unor fundaţii înfiinţate la foc automat sau venite la pachet pe planşeta loviturii de stat. Ulterior, au sosit experţi din Canada pentru verificări, dar, autorităţile improvizate de atunci, implicate, probabil, în deturnarea conturilor, nu le-au dat informaţiile cerute. Cu toate acestea, experţii străini au ajuns la concluzia că Ceauşescu n-a avut conturi personale, fiind vorba doar despre conturile României. Potrivit aceleiaşi surse, „Banii Gospodăriei de partid au fost transferaţi la Bancorex, apoi toate documentele au fost distruse”.

Prin astfel de practici mafiote s-au volatilizat banii încasaţi de România, „aproape 9 miliarde de ruble şi peste 13 miliarde de dolari din activităţi de comerţ exterior. U.T.C.-ul s-a transformat în „Fundaţie Naţională pentru Tineret”, condusă de Nicolae Mavrodin, care a preluat în conturile fundaţiei cel puţin 5 miliarde de dolari, apoi şi-a schimbat numele în „Fundaţia Europeană pentru Tineret.” Şi în acest caz, dolarii şi-au pierdut urma.

Ceauşescu a lăsat Ţării o avere fabuloasă

„Aşa-zisele conturi ale lui Ceauşescu, în fapt, conturile României, s-au evaporat cu ajutorul unor băieţi deştepţi din servicii”, afirma Florea Dumitrescu, guvernator al B.N.R. înainte de 1989. După execuţia lui Ceauşescu şi a soţiei sale, după ce banii au luat căi sigure şi dorite de impostori, din codul Penal au fost excluse subminarea puterii de stat şi pedeapsa cu moartea, astfel ca banii furaţi să rămînă, fără riscuri, în posesia jefuitorilor. Ceauşescu a lăsat Ţării o avere fabuloasă, iar Mugur Isărescu are obligaţia să informeze poporul cu privire la drumul banilor din conturile României socialiste. Misterul dispariţiei banilor este strîns legat de misterul loviturii de stat. Pentru aceste conturi criminalii au tras în tinerii din stradă, care au manifestat pentru libertate şi idealuri. Urmele banilor au fost şterse prin înfiinţarea şi falimentarea unor bănci româneşti. Arhiva Securităţii (a comerţului exterior, care făcea parte din C.I.E.) a luat foc ca prin minune atunci, băieţii deştepţi au rămas cu banii, s-au privatizat, iar unii sînt acum la butoanele Puterii prin fiii lor sau alte rubendenii.

Banii s-au vărsat în nou înfiinţatele întreprinderi de comerţ exterior şi în societăţile-pirat, ulterior băgate în faliment

„Profitorii de război” au înfiinţat întreprinderi de comerţ exterior, paralele celor existente, cu nume aproximativ asemănătoare, iar banii pe care urma să-i încaseze România cîţiva ani buni după lovitura de stat, din activitatea de comerţ exterior, au fost deturnaţi spre nou înfiinţatele întreprinderi şi societăţi-pirat, pe care, ulterior, le-au băgat în faliment. Numai în 1990 s-au încasat 8 miliarde de dolari (U.S.D.) din comerţul exterior şi mai erau de încasat alte 13 miliarde, aceşti bani fiind încasaţi ulterior de cele peste 40 de agenţii de comerţ exterior care se ocupau de export, în care, pînă în 1990, lucrau doar ofiţeri de securitate. De aici graba lui Petre Roman cu „mormanul de fiare vechi” şi privatizarea industriei. Democraţia, economia de piaţă şi privatizarea au fost implementate în scopul deturnării de fonduri, totul făcînd parte din planul minuţios al loviturii de stat. Ca să ajungem la punctul zero al furtului de bani din conturile României, într-un episod viitor vom vedea lista întreprinderilor de comerţ exterior, botezate imediat după telerevoluţie.

Desecretizarea documentelor referitoare la banii României din 1989, ar duce la prăbuşirea unor afacerişti burduşiţi!

Cei care au profitat de conturile României din străinătate ocupă astăzi importante funcţii de stat sau politice şi trăiesc pe picior de multi-miliardari. Deci, care conturi ale lui Ceauşescu, dragi escroci ai României postdecembriste, care aţi jefuit şi v-aţi împărţit banii şi economia Ţării ca pe un tort? Îl confundaţi pe Ceauşescu cu voi – maimuţe hoaţe, care aţi ajuns miliardari peste noapte, pentru că aţi furat fără frică, păgubind statul şi cetăţenii, crezînd că nu veţi da niciodată socoteală! Conturile lui Ceauşescu sînt o poveste de adormit copiii democraţiei. Da, au exista nişte conturi, dar ale României, unde, repet, se vărsau banii din activitatea de comerţ exterior, iar povestea banilor „epocii de aur”, povestea conturilor României la borna anului 1989 ar putea fi spusă, foarte simplu, de către matusalemicul şef al B.N.R., Mugur Isărescu, bancherul ros de veşnicie în turnul de fildeş al banilor naţiunii, bancherul care a avut şansa, aproape inexistentă în perioada comunistă, de a pleca în Statele Unite, unde a studiat economia de piaţă internaţională. O desecretizare a documentelor referitoare la banii României de atunci, ar duce la prăbuşirea unor afacerişti burduşiţi de miliardele devalizate din conturile României, ar duce la prăbuşirea unor imperii financiare româneşti şi confiscarea, în folosul Ţării, a averilor obţinute fraudulos.

Conturile „Gospodăriei de Partid”, ale „Uniunii Naţionale de Sindicat” şi ale „Uniunii Tineretului Comunist”, se regăsesc în marile afaceri de azi, aparent legale

De ce au fost imediat condamnaţi şi asasinaţi Elena şi Nicolae Ceauşescu de acel ilegal şi criminal complet de judecată, dar şi fratele său Marin Ceauşescu, asasinat la Viena? Ca să iasă din discuţie conturile României, să fie dosite spre însuşire, să li se închidă gura şi să li se pună în cîrcă, pe principiul prinde mortu’ scoate-i ochii! Trăiască criminalii capitalismului fără frontiere, care au confiscat toate structurile noastre politice, de stat şi juridice! Unde sînt banii României, unde sînt conturile „Gospodăriei de Partid”, ale „Uniunii Naţionale de Sindicat” şi ale „Uniunii Tineretului Comunist”, domnule Mugur Isărescu? Greu de vorbit, dacă nu, chiar imposibil! Banii care se aflau în conturile acestor organizaţii, dar şi banii din conturile externe de comerţ ale României, sînt imposibil de găsit acum, după un sfert de veac, imposibil de confiscat, fiind spălaţi de zeci de ori din 1989 încoace, astăzi, regăsindu-se în marile afaceri, aparent legale. Nu trebuie să ne resemnăm, nici să tot plîngem după laptele vărsat pe foc, ci să cerem socoteală impostorilor. Este dreptul nostru la adevărul istoric.

Ei sînt acum în topul marilor averi, metamorfozaţi în afacerişti, patroni, politicieni

Trebuie ştiut că, tot ceea ce avea România în conturile externe, ceea ce avea de primit ca lichidităţi din contractele de comerţ exterior (România avea de recuperat sume uriaşe din cele 144 de ţări unde exporta), a fost luat cu japca de grupări mafiote, care zburdă şi acum prin România. Unii dintre foştii oficiali ai vechiului regim, care se ocupau cu activitatea de comerţ exterior, dar şi mulţi dintre cei care au format primul guvern de tranziţie şi oportuniştii lor succesori, sînt prezenţi şi acum în raiul banilor murdari, în topul marilor averi, metamorfozaţi în afacerişti, patroni, politicieni. Oare să nu ştie nimic despre banii României, Petre Roman, primul premier al României de după ’89, care a dat startul jefuirii industriei româneşti, sub lozinca mormanului de fiare vechi, de care trebuie să scăpăm? „Nu am descoperit indicii prin care să avem certitudinea că Ceauşescu ar fi avut conturi în afara ţării”, a spus la Realitateatv Sabin Cutaş, preşedinte al Comisiei parlamentare de anchetă privind investigarea conturilor lui Ceauşescu. În schimb, conturile României existente în afara ţării pînă în 1989, sînt negate de multe voci autorizate, probabil, interesate, în muşamalizare. În urma cercetărilor, Sabin Cutaş a precizat că „au existat aşa-numitele conturi ale statului român, unde circuitul banilor era foarte bine controlat, astfel că retragerea unor bani din acest circuit în timpul comunismului este pură speculaţie, iar oamenii din Securitate, implicaţi în acest circuit al banilor erau, la rîndul lor, verificaţi drastic”. Verificaţi în timpul comunismului, dar în timpul loviturii de stat şi după, cine era să-i mai verifice? Concluzia este că banii din aceste conturi au dispărut imediat după asasinarea cuplului prezidenţial şi a fratelui lui Nicolae Ceauşescu.

Lovitura de stat şi jefuirea conturilor României nu pot fi casate!

„Toate guvernele post decembriste au îngropat şi mai adînc conturile României, folosind sintagma « Conturile lui Ceauşescu », adică, dînd vina pe mort, folosind sistemul judiciar drept cîine de pază pentru infractori. Anumite personaje, devenite personulităţi bogate sau oameni de afaceri de top, după însuşirea banilor din acele conturi, au tot interesul ca afacerea murdară a conturilor în dolari din perioada socialistă să rămînă în ceaţă şi să se stingă de la sine odată cu trecerea vremii. Mircea Opreanu, soţul Zoiei Ceauşescu a afirmat că «Ceauşescu a investit în aur o parte din banii statului, depuşi într-un cont în Elveţia, pentru a mări rezerva de aur a ţării. Alţii au fost redirecţionaţi către alte instituţii, cum ar fi Armata. Este clar că, după 1989, unii au avut acces la aceste conturi şi le-au făcut dispărute», a explicat Mircea Opreanu. Zvonurile privind conturile secrete ale fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu sînt false. Lovitura de stat şi jefuirea conturilor României nu pot fi casate! Organizaţia «22 Decembrie» a cerut de nenumărate ori recuzarea procurorului de caz! Cu peste 1.400 de volume, dosarul falsei revoluţii trebuie să-şi urmeze cît mai repede cursul, ancheta trebuie continuată, impostorii, trădătorii şi cei care au tras în manifestanţi trebuie pedepsiţi”. Închiderea dosarului telerevoluţiei de către procurorii militari a fost o ruşine naţională, acesta fiind redeschis în 2016, la o jumătate de an de la clasare, de către procurorul interimar Bogdan Licu. Procurorul general al României Tiberiu Niţu, demis cu puţin vreme în urmă, cel care a închis dosarul, a recunoscut că era pe atunci un individ care a tras în mulţime! Ca patriot, Ceauseşcu va fi mai tîrziu socotit un gigant al istoriei în lupta poporului împotriva corporaţiilor, împotriva Occidentului ticălos, care a adus efective de mercenari înarmaţi pînă în dinţi pe teritoriul ţării, a adus hoţia, sărăcia, corupţia, războiul şi teama în spatele caselor noastre. În definitiv, sîntem sub ocupaţie americană, sub pretextul apărării de nu ştiu care rus.

Autor: Maria Diana Popescu

Sursa: Art-Emis

 

Sistemul de control – cum suntem împiedicați să gândim liberi

Din cele mai vechi timpuri oamenii au fost controlați de către cei ce conduceau lumea în care trăiau. Societățile tribale, primele regate, imperiile, toate au folosit forme de control și manipulare cu scopul de a-i face pe cetățeni să accepte ideile  conducătorilor. Fie că era vorba de religie sau dictatură, oamenii au fost obedienți și au acceptat controlul unei elite. Acea elită, în funcție de nevoi, crea premisele unei situații apoi beneficia de pe urma ei. Se pare că societatea umană e creată pentru obediență. Nicicând, indiferent de sistemele de control, oamenii nu s-au răsculat împotriva sistemului, sau dacă au făcut-o, numărul lor a fost destul de mic.

Diferența între  societatea tribală și cea modernă e destul de mare. Atunci era vorba de supraviețuire. Capacitatea conducătorilor de a mobiliza mulțimile era de cele mai multe ori vitală. Însă în timpurile noastre se observă o tendința de control absolut combinată cu o un trend spre o dictatură mondială. Cu timpul,anumite forme de guvernare au lăsat impresia că omul de rând are capacitatea de a alege; de a vota dacă merge la război sau dacă va fi pace, de a alege austeritatea, legi care îi îngrădeau libertatea, concepte care nu erau acceptate de către majoritatea celor ce formau societatea, etc. Însă în tot acest timp oamenii au fost coordonați din umbră pentru a fi direcționați către o idee sau alta. Cum de au relizat acest lucru elitele? În ultima sută de ani, prin complicitatea media și prin intermediul tehnologiei. Tehnologie care e mult mai nocivă decât am crede noi. Lăsând la o parte avantaje ei, trebuie să fim conștienți și de nivelul dependență la care suntem supuși.

Undeva pe la jumătatea secolului XX, oamenii de știință ce lucrau pentru complexul militar industrial au dezvoltat aplicații în domeniul neurotehnologiei ce le-au permis descifrarea activității creierului uman. Tehnologia a făcut posibil monitorizarea oamenilor și identificarea a ceea ce gândeau, vedeau sau auzeau. În același timp le-a permis ca aceste funcții să fie controlate artificial: gânduri, sunete, și chiar vise puteau fi introduse artificial direct în mintea umană, indiferent dacă subiectul era treaz sau  dormea. Discursurile și acțiunile lor puteau fi controlate în mod involuntar. Subiecții (victimele) nefiind conștienți de ceea ce se întâmplă. Persoanele ale căror centrii cerebrali sunt stimulați electric cred că acțiunile lor sunt suma deciziilor luate de către ei. Oamenii care au luat parte la experimente nu erau conștienți de acțiunile externe. Recunoscând importanța militară a tehnologiei, liderii celor mai înalte nivele de autoritate au impus o clasificare secretă asupra acestora și au folosit inițial tehnologia în domeniul militar.

Toate astea se întâmplau înainte ca oamenii de rând să aibă acces la televiziune prin cablu, telefoane celulare sau computere personale. La un moment dat, dezvoltarea științei a ajuns în punctul în care implantul în creier putea fi realizat  cu un înalt grad de precizie și eficiență. Electrozi mai subțiri decât un fir de păr puteau fi introduși în creier fără intervenție chirurgicală. Tehnologia wireless, care funcționa pe aceleași principii cu ale telefoanelor inteligente de azi, făcea posibil ca subiecții (victimele) să fie controlați de la distanță fără ca aceștia să fie conștienți.

La un moment dat s-a decis implantarea acestui program pe scală largă asupra populației, fără ca aceasta să fie conștientă și în condiții de secretizare maximă. Programele erau supervizate de către complexul militar și vizau schimbarea comportamentului uman. Începând cu anii 1970-1980 televiziunea pătrundea în mai toate casele oamenilor. Zeci, sute de canale TV distrau populația, o făceau docilă și o manipulau în ce direcție se dorea. Studii științifice făcute publice au scos la iveală faptul că imaginile vizualizate la o anumită frecvență pot modifica anumite gânduri ba chiar  pot implanta idei fără ca subiectul să fie conștient de asta. Persoana în cauza ar crede că acele idei îi aparțin. Pentru a împiedica publicul să conștientizeze aceste aspecte, au fost puse în aplicare numeroase operațiuni de dezinformare. Canalele media, aparent private dar controlate de către statul din umbră prin persoane obediente acestuia, au manipulat opinia publică în direcția dorită. Pentru ca totul să fie și mai credibil au fost înființate televiziuni care aparent erau în tabăra oponenților. Exact ca partidele politice care par să lupte între ele, televiziunile arătau cealaltă față a monedei dar într-un mod manipulatoriu.

În secolul XXI guvernele au început să se debaraseze de drepturile cetățenilor sub anumite pretexte. Siguranța cetățenilor, care era asigurată inițial de către stat și plătită de către cetățeni, a fost pusă înaintea libertății lor. O mare parte a populației civile a fost recrutată și este complice la acțiunile statului. Aceste persoane își trădează semenii în schimbul unor locuri de muncă mai bine plătite, promisiuni false de securitate sau siguranță. Participarea lor, tăcerea și obediența față de sistem face posibilă demontarea protecțiilor individuale. La un moment dat aceștia nu vor mai fi de folos statului iar privilegiile lor vor fi revocate. Unii, chiar dacă nu realizează acum vor înfrunta consecințe și mai grave, deoarece, prin participarea lor au demonstrat că se lasă vânduți și nu pot fi de încredere. Statul nu va mai avea nevoie de loialitatea lor. În același timp oamenii au fost direcționați către activități care să le ocupe timpul și mintea cu idei inoculate de către sistemul de control. Sunt și persoane care caută să descopere adevărul din spatele știrilor, care vor să se apere de sistemul de control mental la care suntem supuși. Guvernul din spatele scenei a prevăzut asta. O multitudine de site-uri „alternative” sunt plătite de către guvern în scopul de a demasca, și a oferi îndrumări „dizidenților”.  Aceste site-uri furnizează informații despre atrocitățile guvernului ascuns, informații care nu sunt prezentate de către mediile de știri oficiale. Această practică conduce o anumită (mică) pătură a societății să creadă ca au găsit o sursă independentă de informații,o sursă care le expune „adevărul”. Aceste site-uri conduc publicul în erore prin prezentarea unor adevăruri amestecate cu minciuni. Ca rezultat, mulți gânditori liberi cred că au fost „treziți” la realitate, când de fapt au fost atrași în altă capcană a sistemului. Ca un exemplu, veți observa ca majoritatea site-urilor de profil nu vor furniza niciodată soluții de ieșire din impas, concentrându-se doar pe probleme. Probleme care de altfel sunt conștientizate de către cei care citesc și caută astfel de informații.  (Tocmai de aceea e bine să fim informați și să gândim singuri. Nimeni nu va veni cu o soluție fiabilă pe plan extern, cu o soluție pentru toți. De cele mai multe ori soluțiile sunt individuale. În funcție de probleme și de capacitățile financiare, dacă am conștientizat problema suntem în stare să găsim și soluția. Doar cei care nu văd adevăratele probleme nu vor găsi soluții.)

Paralel cu informațiile difuzate de către televiziuni, ziare, internet, într-un cuvânt mass-media, oamenii de știință au dezvoltat un sistem de care nimeni nu poate scăpa. Un câmp electric ce e prezent peste tot în jurul nostru și care ne afectează, mai mult sau mai puțin și ne condiționează modul de gândire, ne impune norme și dogme. Pentru a explica mai bine acest sistem e nevoie să explicăm anumite date tehnice, date care sper că nu vor plictisi cititorul.

Creierul uman este format din miliarde de neuroni (celule celebrale) care utilizează energia electrică pentru a comunica între ei. Activitatea simultană a acestora produce o cantitate mare de energie electrică în creier. Fiecare gând, emoție, generează un anumit tip de activitate ce poate fi detectată cu ajutorul echpamentelor moderne. Aceste aparate au pus în evidența undele cerebrale. Odată cu descoperirea acestora, cercetătorii  au descoperit că undele cerebrale nu sunt doar o reprezentare a stării mentale ci ele pot fi influențate prin stimulări externe pentru a schimba stările mentale ale unei persoane. Astfel, prin impulsuri sonore, luminoase sau electrice se poate induce o anumită stare unor grupuri de persoane. Cercetările din domeniul neurostiintei au fost făcute publice începând cu anii ’30 dar au avut mai mult aplicabilitate în domeniul medical. Armata a descoperit că poate induce anumite sentimente de frică și groază soldaților iar guvernul din umbră s-a decis să folosească aceste proces pe populația globului. Ce mod mai bun de a introduce anumite impulsuri electrice la sclala planetară decât tehnologia wirless sau wi-fi ?

Sistemul ALOHA, sau ALOHAnet, a fost primul sistem de rețele de calculatoare dezvoltat la Universitatea din Hawaii care folosea tehnologia Wi-Fi. Sistemul a devenit operațional în iunie 1971. Cel puțin primul sistem făcut public, pentru că tehnologia exista de câteva decenii bune… Tehnologia de transmisie fără fir (wireless) și telecomanda au fost inventate de către Nikola Tesla în 1898.  Un smartphone (cuvânt englez cu traducerea „telefon inteligent”) este un telefon mobil multimedia multifuncțional, conectat la o rețea GSM sau UMTS. Totuși cea mai spectaculoasă aplicație realizată deja pentru majoritatea modelelor de smartphone este conexiunea la Internet. Simon Personal Communicator de la IBM a fost primul telefon inteligent din lume, dispozitivul fiind lansat în 1992. În afară de a iniția și primi apeluri, Simon putea fi folosit pentru e-mail-uri, faxuri, notițe și era dotat și cu o agendă. Primul laptop wi- fi apărut pe piață a fost iBook G3 de la Apple și a fost comercializat începând cu anul 1999.

De 15 ani rețelele wireless s-au înmulțit atât de mult încât în orice oraș mergi ești înconjurat de acest câmp electric ce acționează asupra creierului nostru și îl „programează” în moduri cum nici nu visăm. Unii spun că dacă nu deții un telefon mobil sau nu folosești o rețea wireless nu ești afectat de aceste unde. Antenele sunt plasate și în afara orașelor, au acoperire națională și globală. Idei care crezi că sunt ale tale sunt implantate fără știrea ta, gânduri și chiar emoții sunt generate prin intemediul câmpurilor din jurul nostru. Suntem înconjurați de un câmp electric ce bombardează creierul cu unde electrice asemănătoare undelor celebrale. După cum știm, creierul poate fi asemuit cu un procesor dar în acelas timp este receptor și emițător. Receptând aceste impulsuri electrice le procesăm fără a fi conștienți. Oceanul de radiații din jurul noostru nu doar că ne afectează sănătatea și ne transformă dar ne și influențează modul în care gândim și acționăm.

Românii se mândresc cu faptul că au cea mai rapidă conexiune la internet. Antenele de telefonie mobilă și wi-fi împânzesc orașele țării cum nu o fac nicăieri în Europa. În același timp se observă obediența de care dau dovadă oamenii în raport cu nivelul de trai. Tăieri de salarii, tăieri de pensii, restructurări de personal, închideri de spitale,  cel mai scăzut nivel de trai, cel mai mic salariu din Uniunea Europeană… Ce fac oamenii ? Nimic. Așteaptă. Să fie oare doar o coincidența între aceste lucruri? N-aș prea crede. Foarte multe site-uri au început o campanie agresivă împotriva ciparii, implantării de microcipuri în corpul uman. Nici nu e nevoie de aceste cipuri. Poate la un nivel mai pragmatic, însă acest sistem (telefonia mobilă) face exact ceea ce ar face și un cip. Telefoanele mobile sunt folosite nu doar pentru efectuarea apelurilor ci și pentru conectare la internet, plata facturilor, plata cumpărăturilor, etc. Sunt programe care sunt în faza de testare care vor face ca telefonul mobil să fie folosit și ca Buletin sau Carte de Identitate. Așadar am ajuns sclavii tehnologiei și în acels timp dependenți, fără să realizăm, de un sistem electric. Sistem care în curând va gândi pentru noi. Deja ne spune ce să cumpărăm, când să o facem, ce să mâncăm, cu cine să votăm, când să ne răsculăm și împotriva căror idei.

Trezește-te române, ai dormit destul!

Autor: Cristian Terran

Sursa: Cristian Terran Blog

Planul globalist de a prelua întreaga lume

Un plan globalist sinistru pentru a genera haos și distrugere peste întreaga planetă este acum desfășurat de cea mai mare Organizație a Crimei: Cabala. Este timpul a expune pe deplin liderii săi de top și ordinea de zi reală, astfel încât să poată fi opriți la timp. Acum un om, Președintele Putin are capacitatea de a opri acest plan prin eliberarea tuturor informațiilor pe care le deține despre cine a atacat într-adevăr America în 11- 09 -01 care creează, susține și desfășoară teroarea în lume prin mercenari ai armatelor private Blackwater, Academy și inclusiv NATO.

   Liderii globaliști de bază (puteți conta pe cele două mâini) rulează un plan ocult vechi de generații să preia controlul complet asupra întregii lumi

Ei folosesc un secret bine disimulat, al ,,Artelor Negre” oculte din vechiul Babilon, bazat pe Agenda de a ataca pe ascuns întreaga lume într-un efort bine organizat de-a o prăbuși în haos și apoi de a o prelua pas cu pas, națiune cu națiune, om cu om. Dacă lumea va conștientiza vreodată cine sunt și Agenda lor secretă de a genera haos mondial și distrugere, de a prelua fiecare națiune a lumii, pas cu pas, aceștia vor fi terminați.

Agenda acestor Globaliști este de a stabili sistemul Noii Ordini Mondiale ca tiranie mondială

Pentru a atinge acest deziderat ei știu că trebuie să distrugă complet Vechea Ordine Mondială, pentru a putea apoi să aducă Noua Ordine Mondială în locul său și acest lucru va fi Noua Ordine Mondială globalistă. Și acești “criminali cei mai răi din istorie” își dau pe deplin seama că, pentru a prelua întreaga lume vor avea nevoie în cele din urmă să își stabilească centralizat propriile forțe militare și puterea poliției secrete masiv.

Cei mai mulți oameni normali ar defini acestea ca crime împotriva umanității precum tirania crudă și psihopatia dincolo de imaginație

Si asta este exact ceea ce sistemul face. Acești Globaliști încearcă să genereze, tiranie mondială și propriul sistem de supraveghere 24/7 coordonat pentru a produce ceea ce este cel mai bine descris ca un bocanc virtual în fața întregii omeniri 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, fără niciun sfârșit vreodată.

Metodele de exploatare ale Globaliștilor se bazează pe eforturile atente, sistematice pentru a crea haos în fiecare națiune și societate existentă, în scopul de a prăbuși vechea ordine naturală

În acest fel, acești Globaliști distrug ordinea naturală existentă a oricărei societăți și națiuni. După această distrugere instalează matricea lor de control prin ,,Magie Neagră Ocultă” în loc și crează un stat-proxy sclavagist pentru noul lor sistem globalist.

Desigur știm acum cu certitudine că recentul aflux masiv de refugiați islamici din Orientul Mijlociu în națiunile europene a fost orchestrată de acești Globaliști ai Cabalei (finanțat în principal de miliardarul evreo-american George Soros prin ONG-urile sale, n.b.)

Soros chiar a recunoscut că a plătit pentru unele dintre cheltuielile de deplasare ale acestor refugiați. Și puteți paria că recent în stil Gladio atacul steag fals de la Paris din 13-11-15 a fost de asemenea proiectat și pus în scenă de către acești lideri globaliști ai NOM ai Cabalei (mai multe amănunte aici:http://300spartans.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=850152%3Abusted-totally-proven-beyond-all-doubt-the-french-government-staged-the-attacks&catid=218%3Aguest&Itemid=5582&lang=en&utm_source=newsletter_3090&utm_medium=email&utm_campaign=busted-totally-proven-beyond-all-doubt-the-french-government-staged-the-attacks).

Care sunt caracteristicile specifice ale acestei incredibile malefice Agende Globaliste utilizate pentru a prelua întreaga lume ?:

 1. A genera războaie și conflicte peste tot în lume pentru a crea haos, moarte în masă și suferință umană inimaginabilă (este exact ceea ce trăiește o mare parte din umanitate în prezent) ca un sacrificiu de sânge continuu către Lucifer (acesta este un derivat al vechiului cult babilonian al zeului Baal). Acest lucru ține masele divizate iar cuceririle oferă putere și bogăție crescută pentru Secreta Cabală globalistă a NOM (Noua Ordine Mondială). Dacă liderii mondiali nu sunt dispuși să genereze fără milă moarte în masă și suferință umană, ei cred că nu vor fi recompensați de Lucifer cu putere sporită, bogăție și stare socială.
 1. Preluarea controlului creării și împrumutării banilor către utilizatori prin camătă nocivă (prin intermediul sistemului bancar actual). Acest lucru va oferi Cabalei puterea să facă ce vrea cu banii, cumpărând orice și mituind pe oricine.
 1. Cumpărarea și mita ia dreptul de proprietate al fiecărui politician ales și numit oficial și-l face fără nici o importanță. Implementând un sistem sofisticat organizat pe nivele, prin capcane de pedofilie, corupție și alte compromisuri umane înseamnă să preia controlul asupra procesului de recrutare pentru noi membri ai Cabalei criminale. Acest lucru le oferă siguranța că toate marionetele (șefi de state, prim-miniștri, lideri ai unor organizații internaționale, etc.) să le fie loiali, pe deplin angajați pentru a face progresele necesare implementării NOM (uitați-vă la conducătorii sau politicienii noștri și vedeți desfășurarea acestui proces pas cu pas).
 1. Configurarea pe un sistem secret multi-nivel al matricei Luciferice, cuprinzător folosit pentru a induce și a promova persoanele selectate care sunt dispuse să facă acte josnice anti-umane în schimbul recompenselor extreme de faimă, bani și putere, în schimbul disponibilității de a renunța la sufletele lor. Acest lucru oferă un cadru de profundă ,,lepădare de sine” în mâna controlorilor de top și care pot fi eliminați mai târziu, când aceste marionete nu mai sunt necesare. Secretul abject al întregului lor sistem odată expus, devine caduc și se fărâmițează.
 1. Preluarea controlului complet al tuturor informațiilor și cunoștințelor care pot fi achiziționate de către omul de rând. Aceasta înseamnă să consolideze și să stabilească controlul asupra sistemelor de învățământ și al mass-mediei Majore. Asta oferă un mijloc de control al minții în masă și de-a le menține sub control pentru a se comporta așa cum se dorește prin distribuirea și difuzarea de Mari Minciuni Guvernamentale, false narațiuni și Propaganda globalistă a NOM.
 1. Preluarea controlului asupra Sănătății și implementarea, de asemenea, conform ideologiei eugeniei(cultul elitelor și exterminarea maselor de oameni considerați ca subrasă, n.b.) de sofisticate metode de a ucide în masă (prin vaccinări și consumul de medicamente de sinteză, crearea de pandemii cu arme biologice prin chemtrails, etc.,n.b.), creând astfel o bază pentru a supradimensiona concernele BIG Pharma pentru a păstra masele cu voință slabă, bolnave, demente și prostite. Acest lucru le face mult mai ușor să fie înrobite, controlate și să profite de ele și de a reduce numărul celor care pot fi rebeli, cei ce pot ,,rupe rândurile”.
 1. Menținerea secretului abject față de public despre liderii oculți de bază ai Cabalei Criminale și Agenda lor globalistă. Acest lucru înseamnă că odată intrat în cercurile de top de putere ale sistemului globalist de secrete Luciferice, individul trebuie să aibă capacitatea de a fi cu două fețe, având abilitatea de a fi incredibil de rău în timp ce pune o față publică nevinovată și grijulie. Cei care vorbesc trebuie să fie amenințați cu asasinarea, deghizată aproape întotdeauna ca sinucidere și exemplele trebuie să se facă periodic.
 1. Instituirea unui sistem juridic pervers care să provoace, “multă mizerie” și care să pedepsească masele. A face drogurile ilegale în același timp cu contrabanda lor pentru a destabiliza și a crea haos și pentru a furniza fonduri uriașe pentru Operațiunile Negre. A face fiscalitatea și alte legi neconstituționale tiranice, ce pot fi folosite pentru a oprima și asemenea, “murdări” populația. În acest fel, masele pot fi aduse într-o mocirlă în care identitatea de grup și respectul de sine pot fi distruse și va ajuta la a preveni orice disonanță organizată sau rebeliune în cifre semnificative.

Acești Globaliști văd omenirea doar ca mâncători inutili, nevrednici de a trăi, iobagii și sclavii lor personali și cred că ei sunt singurii vrednici de viață și putere, deoarece aceștia au fost unși și selectați de către Lucifer să fie aleșii Săi  

Globaliștii au înregistrat acum planul lor pe termen lung în piatră în Ghidul de Piatră din Georgia (a se citi și articolul : http://burebista2012.blogspot.ro/2014/10/ghidul-din-piatra-din-georgia-dovada-ca.html ) care specifică implementarea unor noi Zece Porunci pentru umanitate și o drastică reducere a populației mondiale de 90%.

Unii cercetători au susținut că Ted Turner însuși a fost cel care a condus proiectul Georgia GuideStone și a amenajat pentru construcția și întreținerea acestuia. Orice lucruri diferite ce se întâmplă din punct de vedere politic în lume sunt pleavă.  Adevărata problemă este că acest grup de bază al Globaliștilor care au valorificat controlul asupra tuturor instituțiilor de bază ale Americii și aproape toate celelalte societăți, le folosesc pentru a genera haos masiv, pentru a distruge Ordinea Mondială naturală, astfel încât aceștia să poată împinge sistemul lor globalist al NOM în locul ei.

   Federația Rusă sub conducerea președintelui Putin pare a fi o excepție majoră la această matrice globalistă de control la nivel mondial

Unii se tem că Rusia joacă doar un rol dialectic alocat și nu luptă într-adevăr împotriva sistemului NOM pe care Globaliștii încearcă să-l introducă. Acum este momentul pentru Putin și Federația Rusă să arate în mod clar că este parte a adevărului, dacă este legitim în lupta împotriva globaliștilor și de a face mari dezvăluiri de informații (inclusiv despre prezența extraterestră pe planetă) public. Știm acum sigur că Federația Rusă are toți sateliții și resursa umană concentrate pe informații care arată în mod concludent că Israelul a organizat atacul 9-11-01 asupra Americii, cu ajutorul administrației SUA și cetățenilor americano-israelieni trădători, trădători în JCS, Pentagon, NORAD, și FAA.

Dar rușii au, de asemenea, mult mai multe extrem de condamnabile informații despre inginerii teroriste și războaie puse în scenă de globaliști folosind Pentagonul și CIA ca decupaje majore ale NOM

Acum este momentul de a aduce această importantă “armă fumegândă” a informațiilor mai departe în întreaga lume. Numai acest lucru poate complet dez-împuternici elita globalistă a NOM. Cel mai rapid mod de a arăta culorile sale reale, este pentru Putin și Federația Rusă de a elibera toate informațiile pe care le deține despre 11 sept. 2001 imediat. Să elibereze, de asemenea, toate informațiile lor cu privire la formarea ISIS / Isil / Daesh / Al Qaeda și stilul Gladio de atac steag-fals din Paris din 13-11-15, precum și adevăratele cauze ale recentului aflux de refugiați în masă înspre Europa din Orientul Mijlociu (dealtfel la recentul summit G20 Putin a acuzat cu dovezi din sateliți si bancare că 40 de state, printre care se află si dintre cele G20, finanțează gruparea islamică ISIL).

     Discursul lui Putin la summitul G20

Până când președintele Putin va lansa toate aceste informații în MASS-MEDIA rusă și mass-media alternativă pe Internet, trebuie să ne rezervăm judecata care sunt adevăratele sale motive, în ciuda promisiunilor că acestea vor apărea curând.

Nu există nici o îndoială că Putin și Federația Rusă au dat șah mat complet globaliștilor în Siria. În acest sens s-au expus lumii, de asemenea, decupajele și statele marionetă care au fost responsabile pentru crearea, susținerea, formarea și finanțarea ISIS, Isil, Daesh, Al Nusra și Al Qaeda (AL CIA Duh) și altele asemenea. A fost o mișcare deosebit de inteligentă a lui Putin. Și știm acum cine sunt aceste state marionetă: Israel, SUA, Arabia Saudită, Turcia, Qatar și alți câțiva jucători periferici.

Concluzie

Desigur, este un fapt evident că Federația Rusă, China și multe alte națiuni acum lucrează din greu pentru a construi un zid rigid față de petro-dolarul american și au înființat propriile sisteme de comercializare directă, fără ajutorul petro-dolarului american. Acest lucru ne dă speranța că Putin și Federația Rusă sunt setați pentru desființarea completă a acestor globaliști și a sistemului lor financiar care răspândesc haosul, teroarea, războiul și moartea peste tot în Orientul Mijlociu. Unii ,,din interior” sunt destul de optimiști și cred că lumea acum este la o cotitură majoră împotriva globaliștilor NOM. Un astfel de om este Benjamin Fulford, fostul editor al Forbes în Japonia și un om cu multe conexiuni de informații profunde. Sperăm ca acestea să fie corecte.

Acum este momentul perfect pentru președintele Putin și Federația Rusă să organizeze o masivă dezvăluire de informații și a stabili direcția pentru Federația Rusă o dată pentru totdeauna. După ,,steagul fals” din Paris, Franța formează o coaliție militară cu Rusia împotriva ISIL finanțată până în prezent de SUA și Israel (în principal), ceea ce cam dă peste cap planul sioniștilor de la Washington de a  atrage Europa într-un război mondial cu Asia (Rusia, China, India, etc.). Poate că a sosit timpul ca europenii să se rupă din această alianță nocivă cu SUA, să iasă din NATO și să se ralieze statelor asiatice. Angela Merkel a purtat de multe ori discuții în culise cu Putin. Oare a sosit momentul ruperii Europei de Occident și-n special de SUA și UK? Vom vedea… Oricum cele mai mari afaceri europene se desfășoară în Asia.

In prezent Rusia prin Putin a demonstrat lumii întregi că este singurul lider mondial care a luat atitudine față de crimele în masă făcute de psihopații Statului Islamic în general și împotriva creștinilor din Siria și Irak în special și care s-a opus pe față NOM și sioniștilor care vor să transforme planeta în ,,tarlaua lor de sclavi”. Noi românii și europenii din SE Europei, datorită crimelor sovietice din trecut și neputinței sau reavoinței de a ne detașa de racilele trecutului pentru a privi cu încredere în viitor și a ne asuma propria răspundere pentru acest viitor, vom rămâne până la  pierzanie cu aliatul nostru ,,strategic” SUA, care nu ne sunt prieteni, nu ne suferă, nu ne iubesc, ne vor doar ,,carne de tun” și bogățiile subsolului moștenit prin jertfe cu sânge de milenii. Viitorul lor s-a terminat și noi dacă nu vom ieși din această ,,relație toxică” vom muri de gât împreună…

Dumnezeu să ne ierte…!!!

(Concluzia îmi aparține… M.S.)

Si ca sa vedeti siretenia SUA, care oficial sustine ca lupta impotriva terorismului si din spate sustine teroristii ISIL – Serviciile de informatii ale SUA anunta cu 45 de min. inainte ca convoaiele cu petrol furate din Siria urmeaza sa fie bombardate :

Sursa : Preston James/http://www.veteranstoday.com/

 

 Am publicat numeroase articole despre toxicitatea medicamentelor recomandate de către medici rău intenționați, ignoranți, interesați financiar sau spălați pe creier, la fel și despre nocivitatea vaccinurilor

Scurgeri de informații au loc tot mai des din arhivele NSA americane, cu toată ultrasecretizarea lor și asta probabil datorită unor oameni cu conștiință care-și pun în pericol chiar viața, precum E.Snowdensau J.Assange.
Dacă ați vizita WikiLeaks, Cryptome, Informații publice, precum și alte site-uri similare, cât de multe documente pur medicale ați găsi postate? Cât de multe scurgeri de informații care expun crimele cartelului medical găsești?

Foarte, foarte puține. Sfera medicală, din diferite motive, este mult mai bine protejată decât oricare alt segment al societății (exemplu scandalul medical românesc cu firma Hexi Pharma, datorită căreia ar fi murit câteva zeci de mii de pacienți sub ignoranța autorităților și serviciilor secrete plătite din banii noștri, precum si datorita coruptiei clasei politice, n.b.).

Dr. Barbara Starfield în,, Is US health really the best in the world? “, publicat în 26 iulie 2000, înJournal of the American Medical Association, concluziona că sistemul medical american ucide cca. 225.000 de oameni pe an, adică 2,25 milioane/10 ani. Este o performanță nu..?! Dintre acestea, 106.000 de decese anuale sunt rezultatul direct al medicamentelor, spune dr.Starfield.

În afară de numărul morților genocide, descoperirile dr.Starfield dezvăluie de asemenea fraude masive în toate revistele medicale, care publică în mod curent rezultatele strălucitoare (false) ale studiilor clinice ale medicamentelor. Cum ar putea astfel de studii deschide ușa la comercializarea de medicamente care ucid, în conformitate cu Starfield, 106.000 de americani în fiecare an, cu excepția cazului instigării la fraudă a cercetării, care culmea este finanțată tot de compania producătoare?

 Dr. Marcia Angell, fost editor 20 de ani la New England Journal of Medicine spunea : ,, Este simplu, pur și simplu nu mai este posibil să crezi multe cercetări clinice care sunt publicate, sau să te bazezi pe hotărârea unor medici de încredere sau ghiduri medicale de autoritate”.

FDA, desigur, este agenția guvernamentală unică responsabilă de certificarea medicamentelor ca fiind sigure și eficiente, înainte de a permite eliberarea lor publică. Cu toate acestea, FDA nu își asumă absolut nici-o responsabilitate pentru moartea pacienților : https://jonrappoport.wordpress.com/2014/05/16/why-the-fda-should-be-charged-with-murder/ .

Vă puteți imagina, să zicem, unii lideri de la Pentagon citind un document pe WikiLeaks, care arată că Departamentului Apărării i-au fost otrăviți o sută de mii de soldați proprii în fiecare an? Oricum pentru unii (cei vânduți cabalei) nu le-ar trezi remușcări. În anii ’60 făceau experimente de iradiere cu o enormă antenă radar a propriilor soldați în Montauk, Long Island pentru a vedea efectele (vestitul proiect Sage) sau să amintesc vaccinarea soldaților care mergeau în războiul din Golf, iar efectele de mai târziu denumite sindromul Golfului (pentru că armele chimice ale lui Saddam Hussein s-au dovedit a fi o mare minciună).

Operațiunile medicale ascunse sunt mult, mult mai eficiente decât oricare altele la vedere pentru agenda de depopulare planetară sub denumirea consacrată deja de ,,controlul populației”. Prin toxifierea excesivă a medicamentelor, vaccinurilor și tratamentelor alopate (nemaipunând în calcul alimentele toxice și modificate genetic, apa fluorizată, fructe și legume chimizate excesiv, chemtrails) se reușește creșterea procentului mortalității în general, incluzând și pe cea infantilă, fără să fie sesizat acest lucru, câtuși de puțin, fără implicare politică, militară, etc. și culmea și cu costuri financiare enorme pentru Big Farma, persoane și instituții implicate în toată această conspirație la adresa umanității, la adresa vieții.

Ei par să nu favorizeze nici un rege, nici un dictator, președinte, administrație guvernamentală sau să aibă vreo poziție partizană. În propaganda lor este vorba de vindecare și de-a ajuta. De fapt, înțelegerea medicală este, pe termen lung, ramura cea mai eficientă a represiunii politice, de la un capăt la altul al planetei. Ea favorizează controlul de sus în jos de către cei aflați la putere, oricine ar fi. Luați în considerare acest lucru: când Edward Snowden a lansat documente NSA care au demonstrat amploarea supravegherii guvernului asupra populațiilor, nimeni de la unitatea de informații nu a făcut caz că dezvăluirile lui Snowden erau false. În schimb, ei l-au atacat când a expus “metodele” “războiului împotriva terorismului.”

Cu toate acestea, în arena medicală, turnătorilor le-ar fi teamă că medicii, funcționarii publici medicali, agențiile de sănătate publică, lideri guvernamentali, companiile de medicamente și principala mass-media, dintr-o dată ar nega validitatea și adevărul scurgerilor de informații – în ciuda faptului că adevărul este acolo pentru ca toți să-l poată vedea. Cu alte cuvinte, cartelul cel mai bine protejat din lume – cel medical – acționează într-un mod mult mai orwellian.

Reprezentanții lui ar spune: ,,adevărul nu este adevăr, faptele nu sunt fapte, 2 plus 2 nu este egal cu 4” – și cartelul ar scăpa cu asta (uitați-vă la scandalurile din sistemul medical românesc). Acesta este genul de înțelegere  despre care vorbim atunci când este vorba de probleme medicale.

La un moment dat un reporter de investigații care făcea dezvăluiri pe diverse subiecte, referitor la tematica medicală, a spus: ,,Nu fac dezvăluiri pe chestii medicale deorece mi-aș pierde credibilitatea…” .

Recent The Washington Post a pus eroarea medicală pe locul 3 în cauzele morții în America :

Nu a existat nici o explozie semnificativă de indignare după vreo dezvăluire  bombă. Deci, chiar și atunci când are loc expunerea, factorul de spălare a creierului este atât de puternic încât oamenii nu fac nici o diferență. E doar o altă zi în afacerile de știri. Ăsta e control al minții prin excelență. Asta e o protecție extraordinară a criminalilor care acționează nestingheriți. Boșii crimei ar spune: ,,Da, circa 225.000 de oameni mor annual, dar este un accident” – și nimic nu se întâmplă. Ei merg pe drumul lor veseli și toată lumea îi laudă ca umanitari.

Vorbim despre inventarea și vânzarea de realitate falsă. Aceștia sunt în partea de sus a topului, și rămân acolo.

Din zorii istoriei, oamenii au fost deosebit de vulnerabili la declarații despre a fi salvat, primind daruri de sus, de altruiști, de la altruiști. Dar atunci când în spatele acestor declarații, există o organizație implicată, o organizație de sus în jos (incluzând statul corupt), nivelul de amenințare va crește considerabil. Liderii au recunoscut întotdeauna că, dacă se potrivesc promisiunile și asigurările date cu speranța necontenită a populației de a fi salvată, ei, liderii câștigă, și câștigă mult.

Chiar și în societățile în care a fost practicat sacrificiul uman cu semnificație clinică, povestea de acoperire a implicat un fel de vindecare și de salvare. Zeii buni ar vedea aceste sacrificii și ar interveni pentru a produce “zile mai bune” celorlalți. Aceasta este ceea ce a fost vândut, iar acest lucru a fost ceea ce a fost cumpărat. Pentru mulți oameni, vremurile nu s-au schimbat. Fă-le o promisiune de salvare și ei se supun. Ei plutesc într-o transă plină de speranță. O inducție hipnotică a fost efectuată și funcționează. Subiectul a controlat și răspunde cu recunoștință.

Cineva spunea odată: ,, Oamenii își doresc vise. Atunci când își pierd credința în propria lor capacitate de a visa despre viața pe care și-o doresc, ei vor accepta pe altcineva care visează pentru ei.”

Asta este hipnoză. Altcineva visează pentru tine. Acesta este subconștientul: el vă oferă o fantezie despre a fi salvat din disperarea de a-ți fi tăiat propriile vise, și o acceptați. Accepți un substitut. Ăsta e control al minții. Asta-i credința că poți trăi în creația altcuiva pentru totdeauna … “.

Oameni buni, ieșiți din toate aceste iluzii, ieșiți de sub CONTROL. Fiți voi înșivă cu adevărat, deoarece suntem ființe perfecte așa cum Tatăl Ceresc ne-a creat. Tot sistemul în care suntem obligați să trăim este artificial creat pentru ca noi, cei mulți, cei 99% sa fim sclavi. Guverne, sisteme medicale, de învățământ, culturale, etc. au fost create pentru a ne ține sclavi și a trăi în frică.

Priviți mai atent tot ce se întâmplă în jurul nostru, mai în amănunt, dar în același timp având imaginea de ansamblu și ,,cortina” se va ridica, veți vedea altceva decât ne este indus să vedem. Pe această planetă nu există greutăți ale vieții cotidiene în mod natural, acestea sunt create artificial pentru a ne ține sclavi. Fiți încrezători că totul se va schimba curând, dar până atunci, luați-vă viața în propriile mâini, hrăniți-vă sănătos, tratați-vă natural afecțiunile, educați-vă copiii cu implicare și nu-i lăsați în seama sistemului, ajutați-vă semenii să se trezească, pentru că toți suntem UNUL!

Drum drept spre Lumină!

Sursa : http://humansarefree.com/

 

Creierul din inimă

Există un creier și în inimă cel puțin metaforic vorbind. Inima conține neuroni și ganglioni care au aceleași funcții ca și cei din creier, ca de exemplu memoria. Ceea ce oamenii nu știu este faptul că inima trimite mai multe informații spre creier decât o face creierul spre inimă.“, a declarat dr. Rollin McCraty, din cadrul Institutului HeartMath.
În Antichitate, grecii, babilonienii, mesopotamienii credeau că inima este centrul înțelepciunii, locul din care se nasc toate sentimentele și gândurile. În anii 1970 Joel și Beatrice Lacey de la Institutul de Cercetare Fels au descoperit că atunci când creierul trimite semnale inimii, aceasta nu se supune automat. Creierul însă se supune tuturor instrucțiunilor trimise de inimă.
Câțiva ani mai tarziu, în 1991, Dr. Andrew J. Armour de la Institutul Heart
Math (California), a folosit pentru prima dată conceptul de creier al inimii.
Descoperirile sale demonstreaza că inima este dotată cu o rețea de neuroni,
neurotransmiţători, proteine și celule asemanatoare celor din creier, care pot
acționa independent de creier.
Aceasta independență explică de ce inima unei persoane aflate în moarte
cerebrala continuă să bată sau de ce persoanelor care au suferit transplanturi de inima își schimbă gusturile, dorintele, chiar personalitatea.
Sistemul nervos al inimii conține aproximativ 40.000 de neuroni (60-65% din
celulele inimii sunt celule neuronale) care detectează sensul circulaţiei
hormonilor, ritmul cardiac, au legături cu arterele, organele, cu pielea și trimit
informații către creier.
     Relația inimii noastre cu zona emoțională….
Inima bate în funcție de starea de bine a întregului organism.
Institutul Heart Math documentează faptul că informatiile codificate în emoțiile noastre influențeaza modul în care inima informează creierului ce substanțe chimice să producă în corp în orice moment.
Inima noastra e un fel de interfață care transforma toate emoțiile și convingerile noastre în energii electromagnetice. Deci, prin sentimentele noastre, prin iubire,iertare, compasiune dar și prin mânie, ură, supărare noi putem produce modificări atât în trupul nostru cât și la mulți km in afara noastra.” Gregg Braden
Inima are un câmp magnetic de 5000 de ori mai puternic decât creierul și un câmp electric de 100 de ori mai puternic. Produce 21/2 wați de energie electrică de fiecare dată când bate, creînd un câmp electromagnetic identic cu câmpul electromagnetic din jurul pământului și radiind la douăzeci și cinci de metri de corpul nostru.
Experimentele realizate au demonstrat că focusarea pe emoții pozitive
influențează și controlează în mod direct starea de sanatate fizică și emoțională,inima transmițând impulsuri creierului ce determină scăderea nivelului de cortizol- al stresului, îmbunătățirea modului de funcționare a fiecărui organ, dar și mărirea capacității intuitive și îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Compasiunea, de exemplu ridică nivelul imunoglobinei A, anticorp secretor care mărește rezistența la boală a sistemului nostru imunitar.
Stresul, furia, emoțiile negative creează dezechilibre între conexiunea creier
inima, determinînd efecte ca lipsa de memorie, incapacitatea de concentrare,
ritm inegal al inimii prin eliberarea unui hormon ce slabește sistemul imunitar și comprimă vasele de sânge, cu influențe asupra tensiunii arteriale.
Inima are capacități de autovindecatoare. O monitorizare atentă a gandurilor și sentimentelor noastre duce la echilibrul inimii cu creierul, inima fiind capabilă să găsească soluții intuitive, iar creierul pe cele logice.Inima are abilitatea de a anticipa anumite evenimente.
Un studiu efectuat cu participanți cărora li s-a măsurat activitatea inimii și a
creierului, a demonstrat că reacțiile psihologice ale participanților au venit cu 6
secunde înainte ca imaginile agresive și non-agresive, expuse aleatoriu, să fie
vizualizate.
Inima poate memora, poate învața emoțiile, detecta emoțiile altor persoane,
percepe sentimente de singurătate, stres, depresie, bucurie. Poate influența
deciziile, percepția persoanei etc.
Inima poate influența activitatea cerebrala. Când suntem furioși, frustrați se
creează inhibiția corticală care afectează claritatea gândirii, coordonarea,
mișcarea. Schimbând starea cu una pozitivă creierul primește semnalul
de schimbare trimițând semnale de acțiune specifice.
Freeze Frame este un exercițiu realizat de Institutul Heart Math pentru
schimbarea stării:
1. Schimbă atenția în zona inimii. Păstreaz-o timp de 10 secunde. Respiră normal.
2. Amintește-ți o situație bună din viața ta și sentimentul poztiv pe care îl aveai.
Încearcă nu numai să vizualizezi, dar mai ales să simți din nou acele momente
plăcute.
3. Intreabă-te, “ce pot să fac în această situație pentru a o îndrepta?”
4. Ascultă-ți inima. S-ar putea să nu auzi nimic, doar să te simți mai calm.
    Puterea inimii
Institutul american HearthMath a descoperit că inima emite un câmp
electromagnetic de cinci mii de ori mai puternic decât câmpul pe care-l emite
creierul. Diferența de putere între câmpul electromagnetic al inimii și cel al
capului ne ajută să înțelegem importanța sentimentelor noastre, a iubirii, a
recunoștinței și a oricăror trăiri pozitive!
Sentimentele frumoase, pozitive, înălțătoare (compasiunea, dragostea, blândețea,bunătatea, bucuria) creează ceea ce specialiștii au numit „coerența inimii”, pe când trăirile negative, ca și gândirea corespunzătoare acestora creează ,,incoerența inimii”, generând emisii vibraționale în câmpul electromagnetic al inimii și al creierului nostru. Aceste câmpuri electromagnetice ne influențează atât corpurile cât și realitățile pe care le întâlnim zilnic.
Studiile institutului HeartMath relevă că:
– dacă suntem furioși timp de cinci minute, sistemul imunitar are nevoie de șase ore pentru a recupera puterea pierdută;
– dacă trăim cinci minute de compasiune și apreciere, imunitatea se
îmbunătățește cu 41 la sută;
De câte ori simțim și gândim negativ, ne înfuriem, ne supărăm, urâm sau judecăm în mod agresiv (putem observa realitatea imediată, fără a o judeca) este semn că ne îndepărtăm de inimă. Orice gândim, simțim, trăim ca stare negativă ne semnalează că am intrat în domeniul Egoului sau al „judecății lumii”. Mintea este condiționată de realitatea prezentă sau trecută, de frica de viitor, de frica de pierdere sau de durere, așa încât ea va genera întotdeauna emoții negative când se va confrunta cu un eveniment de viață neplăcut.
Autoobservarea negativității și întoarcerea la adevărul inimii noastre, o rugăciune repetată, o amintire frumoasă, apelul la gânduri bune, de speranță, de bucurie, de bine pentru tot ce ne înconjoară ne ridică vibrațional încetul cu încetul până când vom simți că suntem din nou în armonie cu inima noastră. Gândind și dorind binele tuturor vom creastarea de „coerență între inimă și minte“, de armonie între inimă și minte și vom reuși să ne vindecăm de multe dintre afecțiunile fizice, dar mai presus de toate, ne vom simți vindecați sufletește.
Patch să răspândească înțelepciunea iubirii și a spiritualității legată de tor.
Haideți să începem!
Torul este o parte fundamentală din natură. Este atât de fundamentală încât

știința de astăzi a demonstrat că, într-un fel sau altul, totul se mișcă în această
formă. Inclusiv noi. Simplu spus, torul este un sistem auto organizat care aduce
totul în unitate, extinde energia în jurul său apoi revine la punctul inițial din
centru. Apoi o ia de la capăt. În fizica cuantică, matematică și în general în toate științele această geometrie chiar începe să umple golurile în înțelegerea modului în care geometria sacră chiar reprezintă geometria vieții. Este o geometrie care respiră.

      Are viață în ea însăși.
Inimile noastre sunt primele și cele mai bune exemple de tor. Din inimă pleacă
tot. Energia din inimile noastre curge în exterior într-un tipar toroidal și este
primită în același mod. În acest fel tot ceea ce trimitem din iubire ne afectează
imediat. Cu alte cuvinte, emanațiile noastre de iubire sunt un dar pentru voi la fel de mult cum sunt pentru Universul din jurul vostru.
În natură această formă e peste tot: în portocale, în mere, în jurul tornadelor.
Câmpul magnetic al Pământului este un exemplu foarte bun. La fel funcționează și atmosfera planetei. Oamenii de știință contemporani nu prea au luat în serios conceptul de Pământ gol în interior deși acest concept explică multe idei despre Pământ pe care în prezent nu le înțelegem în ciuda tuturor teoriilor noastre. Ideea Pământului gol în interior funcționează la fel și demonstrează că planeta noastră a fost contruită din interior ca un tor. Pământul este multidimensional așa că putem avea atât un miez de fier fierbinte cât și un interior gol 5D. Cei care vor să afle imediat mai multe uitați-vă la Pământul gol în interior HD pe youtube.
Să mergem mai departe. Cu toții cunoaștem principiul universal: ”Cum e sus așa e și jos”. S-a descoperit că torul poate fi chiar de dimensiunea galaxiilor. Chiar și atomii au această geometrie. Pur și simplu, e peste tot. Această expresie specifică arată cum ar trebui să fie viața. Toată energia care iese din centru, se extinde spre tor astfel încât acesta se alimentează singur. Mai are și capacitatea de a da și altor sisteme toroidale, practicând astfel deschis primitul și oferitul. Chiar descrie un standard pentru cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Și noi putem să-l reflectăm și să îl folosim în viețile noastre.
Atunci când dai și primești deschis permiți energiei tale să devină toroidală. Dacă ne uităm la interacțiunile noastre unul cu celălalt începem să vedem natura primitului și oferitului. Dacă schimbăm modul în care primim și oferim celorlalți, ne oferim nouă înșine șansa de a primi ca feed-back ceea ce emanăm cu adevărat.
Acest lucru permite existența unei tranzacții de energie iluminate între noi și
permite tuturor comunicărilor noastre să rezoneze cu acel câmp toroidal al iubirii.
Iubirea nu este doar un sentiment. Este o vibrație și o frecvență care conectează toate lucrurile.
Vibrația pură care emană din propria inimă și care unește armonios toate lucrurile este vibrația universală pe care noi o numim iubire.
Dacă primești Floarea Vieții în 2 dimensiuni e destul de greu să observi că în 3
dimensiuni și ea este tot un tor. Aduceți-vă aminte că Floarea Vieții este toată
geometrie. Torul este și el unul din tiparele creației care iese din ea sau mai
degrabă chiar este această formă. E foarte importantă în înțelegerea întregului.
Chiar și Nicola Tesla a lucrat cu această formă geometrică și cu ajutorul ei a descoperit un mod de acces la energie liberă pentru toată planeta. Bineînțeles, toate corporațiile din lume vroiau să obțină în continuare venituri din taxarea energiei. Între ei și întreaga guvernare din SUA s-a distrus toată uimitoarea muncă a lui Tesla. Am mai discutat puțin despre asta în Lecția 15 iar acum putem să mai aprofundăm puțin. Institutul Hearth Math de la Universitatea Standford au demonstrat științific că în jurul inimii fizice se află 2 câmpuri toroidale, unul în interiorul celuilalt, conectate cu Spațiul Sacru și cu Spațiul Mic din Inimă. Greg Braden a lucrat foarte mult ca să explice acest lucru lumii moderne iar Drunvalo Melchizedek s-a concentrat foarte mult să învețe că acestea sunt cele mai importante informații despre înălțarea fizică. Asta face parte cu adevărat din cunoașterea care umple golurile dintre știință și spiritualitate. China face unele lucruri cu adevărat uimitoare. Acolo există spitale dedicate total lucrului cu prana și cu energiile și nu corpului fizic al pacienților. Într-un experiment dintr-un spital chinezesc, vedem cum știința mantrelor este folosită pentru a vindeca de cancer o femeie în doar 2 minute și jumătate. O mantră este un sunet sacru sau o incantație care accesează o formulă energetică pentru rugăciune sau meditație. Mantrele ne permit să ne conectăm cu Sursa noastră și emit o frecvență audibilă care ne concentrează mințile pe sunet și astfel cu Sursa.
Incantând din inimă acești doctori își permit să se concentreze pe realitatea în care această femeie este deja vindecată. Făcând acest lucru mintea este depășită și trece peste limitele normale ale realității. Ca intenție, curge ca un tor înăuntru și în afara Sursei din care se emană însăși realitatea. Cei care au fost sceptici la ideea de auto-vindecare prin intenție, acest clip demonstrează că nu este doar o idee plauzibilă ci foarte reală. Trebuie doar să înțelegem de ce și cum funcționează. Dacă ești sceptic și încerci, vei obține aceleași rezultate sceptice.
Dacă încerci dintr-un spațiu adevărat și pur, totul e posibil.
Nassim Haramein a făcut recent un documentar care se numește ”Gaura Neagră” (http://burebista2012.blogspot.ro/2015/11/nassim-haramein-intregul-negru-video-cu.html) despre care am discutat în Lecția 18. El a muncit foarte mult și a dus înțelegerea spațiului într-un teren complet nou. El a demonstrat că spațiul din centrul torului este pur și simplu, punctul singuralității, al infinitului. Este spațiul în care se află,cu adevărat, toată conștiința. Este un spațiu în care toate lucrurile sunt interconectate. În fizica modernă, conștiința și viața nu intră în ecuațiile științifice.
Oamenii de știință ruși duc cunoașterea despre înțelegerea vieții la noi nivele și chiar au început să umple golurile din înțelegerea gravității. Modelul nostru vestic nu este construit pe înțelegerea gravității dar rușii au construit modele care demonstrează armonic că aceasta este un câmp conștient, un câmp informațional de iubire care ține toate lucrurile interconectate. Este foarte profund. Chiar și fizica cuantică începe să vadă aceste informații într-un nouă lumină. Vă aduceți aminte că în Lecția 18 am vorbit despre Vectorul Echilibrium. Această formă de tor și cubul-octoedru merg mână în mână. E aspectul feminin și masculin. Atunci când vectorul echilibrium este folosit în știință el oferă acces la o cantitate imensă de energie prin conectarea cu câmpul unificat al Sursei. Punctul zero. Câmpul conștiinței de care acum știința știe că unește toate lucrurile. Înțelegând torul și natura unității putem să ne conectăm cu noi înșine în legătură cu Totul.
Să ne reamintim de asemenea că dacă luăm în considerare faptul Universul și tot ce se află în el este o reflecție a acestui tipar toroidal putem să ne eliberăm mințile de perspectiva că există separare. Chiar și vidul sau găurile negre conțin existența a tot ceea ce se presupune că există în afara lor. Acest lucru se reflectă în natura psihică a celor care atunci când meditează se scufundă în vidul conștiinței și a celor care ating conștiența divină care include unitatea întregii vieți în iubire.
   Unul este totul și totul este unu!
În tor, în punctul singularității – oriunde se află conștiința – este reprezentarea
cea mai pură a întregului. Întregul câmp iese și revine la sursa sa inițială. Totul
este conștiință iar singularitatea centrului este spațiul în care totul se unifică și din care a plecat. Acest lucru poate fi demonstrat prin înțelegerea modului în care apare inima în corp. Dacă vă aduceți aminte, în Lecția 15 am spus că inima este primul organ care se formează și din ea iese întregul corp apoi ”trage” inima în centru. Inima este prima, mai conectată cu Sursa și mult mai importantă decât creierul. Inima este spațiul iubirii iar iubirea pentru toți vă va readuce din creier în spațiul inimii. Ca să creștem și să devenim mai ușori din punct de vedere energetic, noi ca indivizi și ca societate trebuie să învățăm cum să revenim în curgerea naturală a lucrurilor. Pentru mulți înțelegerea torului din perspectiva emiferei cerebrale stângi este necesară pentru armonizarea cu sine însuși. Alții au înțeles-o deja intuitiv. Trebuie doar să urmați fluxul și totul va merge perfect.
Drunvalo Melchizedek.
Pământul n-a mai trăit în inimă de mii de ani dar adevărul e că e foarte simplu. E simplu. Și un copil poate să o facă. Oricine poate să o facă. Dacă găsiți drumul în inimă, se va schimba totul în viața voastră. Nu faci lucrurile din afara lumii ci din interiorul inimii voastre care creează lumea voastră exterioară. E un alt mod de a exista. Este unul străvechi. Așa era dar am uitat demult lucrurile acestea. Tu poți să faci asta. Oricine poate. Și dacă o faci – dacă înveți să nu trăiești în creier într-o lume care gândește logic ci într-una feminină, cu inimă, începi să iubești oamenii și viața, iar situațiile și tot ce vine spre tine, devine simplu și frumos. Sper că veți găsi drumul pentru că eu știu că poți face asta. Cu toții putem. La revedere!

mmm

B)  Domnilor “Patrioţii ” de pretutindeni, Soldaţi,Primari,Fermieri,Dascăli, din orice popor, credinţă, religie casă şi ţară, primiţi, această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee/azile/spitale ca nişte “eroi”apreciaţi ori contestaţi, mai bine să ne dezarmăm de sinele blindat cu “bombele”celui rău din Gal. 5/20; Să ne înnoim cu Armura Cristică din Ef.6/20-30, ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Sunteţi chemaţi  să fiţi Preoţi ai Domnului şi martiri,nu pentru hotii guvernanti ori (“slujbasi domnesti”), ci  pentru Noul Pământ-Ap.1/6, căci  El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…” ; ” Domnul nu întârzie … şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3/9)! Spuneţi casei si ţării  VOASTRE:” dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri,

 

se va ruga şi va cauta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7.14) “Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ca Isus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa că, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Fil.2/5-16)

 

“Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi;” (1 Tim 2/3-6)

 

 

Isus a venit ca să ne înveţe să biruim  păcatul, pentru purificarea omului şi universului, pentru a face din noi nişte  “Pietre vii” din Zidirea Cristică  ,   prin Isus … El i-a zdrobit capul satanei la Golgota şi, uniţi cu El, noi putem să îi zdrobim  sub călcâiele noastre şi coada. Dar nu noi îl putem birui, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în noi. “Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea (şi biruirea s. n.) se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal 2/21) Căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (ca să poată birui);… Despărţiţi de El nu putem face nimic Bun. El e singurul din univers care face totul foarte bine, util şi frumos. Căci până şi cele mai bune fapte omeneşti sunt ca o zdreanţă mânjită… Să-l lăsăm pe El să dea  afară orice urmă de mizerie păcătoasă şi să ne umplem cu Plinătatea lui Dumnezeu, căci numai…” Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile…” (Rom 9/5) este Totul Totului TOT. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Rom 10/4)… Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”… Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27)… Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Gal 5/24)

qe

Românii,  şi toate popoarele sărbătoresc Unirea, dar toţi mor dezbinaţi, dacă nu- şi trag seva ,invăţătura- din El, dacă nu-l primesc pe Acela în care este întrupată Unirea! Noi ne hrănim cu pâinea răutăţilor, primim gândul rău, păcatul care pândeşte la uşă şi dă buzna în noi, (Gen.4/7) dar îl lăsăm pe Prietenul păcătoşilor să aştepte  la uşa celor şapte miliarde de oameni din toată lumea”… Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine… “(Ap 3/20-22)

 

 

Toate mădularele pământului pot deveni Una, prin botezul în moartea Lui, singurul care inneacă/îngroapă orice urmă de păcat, pentru că prin Transfuzia Gratuită să circule Gândul Dumnezeiesc, Sângele Lui,Invăţătura  Cristică. Luptând împreună cu El contra dezbinării pricinuită de păcat, învingem! Căci Isus i-a zdrobit “faima”-deja  la Golgota, a pironit pe cruce “mapa” cu acuzaţii-dosarul satanei cu TOATE păcatele noastre. Acolo l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers.” Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţa împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col 2/13-15)

 

Să credem că orice om, când doreşte să se umple cu Învăţătura lui Isus şi vrea să facă un Bine pentru semeni, toate Forţele Binelui din Univers i se alătură pentru biruinţă  

 

Prin naşterea din nou ,dăruită gratis de Isus-prin botezul în Moartea Cristică, (Rom.6/4), omul înnoit, dezarmat de mizeriile celui rău, descrise în Gal.5/20, primeşte Armele Luminii, arătate în Efeseni, cap.6/11-21. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Efeseni 1/17-23)

 

Boli si tratamente la animale si pasari

Ce măsuri luăm în caz de avort  la capre

 

 
Pierderile cauzate de avort, care nu trebuie să depăşească un procent de doi la sută din efectiv, sunt determinate de o serie de factori, precum: agenţii infecţioşi, stresul, deficienţele în hrănire, furajele toxice, tratamentele, parazitismul etc.
În cazul în care avortul se produce, vom colecta placenta şi/sau iedul, pe care le vom pune într-un sac de plastic şi le vom depozita la rece, fără a le congela.

Acestea, împreună cu proba de sânge se trimit în cel mai scurt timp la un laborator veterinar specializat, pentru a stabili diagnosticul. Întrucât agentul patogen este susceptibil de a avea potenţial zoonotic (cu transmitere la om), toate aceste acţiuni se desfăşoară în condiţii de igienă maximă.

Cel care manipulează probele biologice va purta mănuşi de cauciuc, iar după terminarea acţiunii, zona se dezinfectează. De asemenea, capra se izolează de restul turmei până la confirmarea diagnosticului.

Factorii   avortului

Cauzele non-infecţioase cel mai des întâlnite sunt: alimentaţia dezechilibrată energetic şi proteic; tratamentele cu albendazol, cu lavamisol, cu steroizi, cu prostaglandine etc; parazitismul, acesta conducând la pierderile de sânge şi de proteine; stresul indus de îngheţ, de câini, de supraaglomerare etc; deficienţele în asigurarea unor minerale, precum sunt iodul, manganul şi cuprul (sursele de apă şi de hrană pot conţine în exces sulf, fier, zinc sau molibden, acestea reducând disponibilitatea absorbţiei cuprului).

Alţi factori de natură non-infecţioasă sunt generaţi de neasigurarea bulgărilor de sare pentru lins, de hrănirea cu plante care au acumulat substanţe toxice (nitraţi şi nitriţi) şi de suprafertilizarea în perioada vegetativă (fân de trifoi sau paie de ovăz, sorg, floarea soarelui etc.).

Cauzele infecţioase sunt reprezentate de:

• Chlamydia psittaci este agentul patogen care determină cele mai multe avorturi la capre după a 90-a zi de gestaţie, iar semnele clinice ale bolii sunt: pneumonia, cherato conjunctivita (conjunctivă de culoare roz), poliartritele şi febra.

Chlamydia se localizează în tractul intestinal, iar în timpul gestaţiei va afecta cotiledoanele placentei. Purtătorii de boală sunt porumbeii şi vrăbiile, însă un mare rol în transmiterea la animale îl au insectele, mai ales căpuşele.

După avort, capra reprezintă un potenţial focar de infecţie pe parcursul a cel puţin patru săptămâni, prin urmare, ea trebuie izolată. Transmiterea se poate face şi de la ţap, prin spermă. Este o boală zoonotică, deosebit de periculoasă.

• Febra Q, provocată de Coxiella burnetti, este tot o boală zoonotică, extrem de contagioasă. Femelele negestante nu prezintă întotdeauna semne clinice, iar când acestea există, ele se manifestă prin conjunctivită, tuse şi scurgeri nazale. La caprele gestante se manifestă prin: febră, anorexie (lipsa poftei de mâncare), depresii şi avort la sfârşitul gestaţiei.

După infecţie, animalele devin imune, însă agentul patogen se elimină prin secreţiile vaginale şi prin lapte. Boala se poate transmite prin inhalarea prafului contaminat, prin contact fizic cu animalele sau cu avortonii, dar şi prin montă, de la ţap. Păşunile contaminate pot fi, de asemenea, o sursă de infecţie pentru un număr mare de animale.

• Bruceloza produce avorturi în ultimele trei luni de gestaţie şi se poate transmite la om. Se manifestă prin: febră, depresii, diaree, mastite, şchiopături sau orhite/epididimite (la masculi). Agentul patogen (Brucella melitensis sau Brucella abortus) se elimină din organism prin lapte, urină şi prin fecale.

Un focar de infecţie îl reprezintă şi placenta sau scurgerile vaginale, chiar şi la 2-3 luni după avort. Iezii fătaţi pot fi purtători ai bolii. Transmiterea se poate face şi de la ţap, prin montă. Calea de intrare în organism poate fi nazo-faringiană sau direct, prin penetrarea pielii. Se recomandă vaccinarea.

• Leptospiroza, determinată de Leptospira interrogans, L. pomona, L. grippotyphosa, L. hordjo, L. sejroe şi L. haemorrhagiae, o întâlnim frecvent la bovine şi mai puţin la ovine şi la caprine. Se poate transmite şi la om.

Ca semne clinice pot fi observate stări de febră, anorexie, mucoase icterice, urină roşiatică, anemie şi manifestări nervoase. Tratamentul cu antibiotice este ineficient, însă rumegătoarele sunt rezistente şi se imunizează natural. Sursa de infecţie o reprezintă apa contaminată sau contactul cu urina animalelor purtătoare. {i în acest caz se recomandă vaccinarea.

• Salmoneloza este o boală zoonotică, produsă de Salmonella abortus-ovis, care provoacă avorturi la capre, de regulă în ultimele trei luni de gestaţie. Se manifestă prin: febră, diaree şi prin depresii. Sursele de infecţie sunt păsările, bovinele şi hrana contaminată. Calea de intrare în organism este cea orală.

Factorii predispozanţi sunt schimbările climatice, transporturile lungi, supraaglomerarea sau un sistem imunitar slăbit. Se recomandă vaccinarea de două ori/an.

• Toxoplasmoza este o zoonoză cu o mare putere de răspândire, produsă de protozorul numit Toxoplasma gondii. Semnele clinice sunt şterse, caprele comportându-se normal înainte de avort. Fetuşii sunt mumificaţi. După o invazie iniţială în intestinul subţire, organismul T. gondii ajunge în muşchi, în creier şi în ficat, prin sânge, unde parazitul rămâne închistat câteva luni sau pentru toată viaţa animalului.

Dacă în timpul invaziei iniţiale caprele sunt gestante, parazitul invadează placenta şi fetusul la aproximativ două săptămâni de la pătrunderea în corpul animalului. Un mare rol în transmitere îl au pisicile, care se infestează de la pasări sau de la rozătoare şi ulterior elimină oocite prin fecale, contaminând hrana sau apa consumată de capre.

• Listerioza este o boală transmisibilă la om, produsă de Listeria monocytogenes. La capre se manifestă prin: febră, septicemie, leziuni ale creierului (meningoencefalite), orbire, depresie şi avort în ultima perioadă de gestaţie. Agentul patogen se elimină prin lapte şi prin fecale.

În mod obişnuit, el se găseşte în sol, în apă, în siloz, în aşternut, în fecale şi în fân. Organismul se dezvoltă în condiţiile creşterii pH-ului (bazic), adesea după consumul de siloz. Iezii se pot contamina prin lapte.

• Campylobacteriozele sunt provocate de Campylobacter fetus sau C. jejuni, întâlnit mai mult la oi decât la capre. Ca semne, la peste 30 la sută dintre iezii avortaţi se pot observa necroze ale ficatului. Placenta este adesea edemaţiată şi se produce necroza cotiledoanelor. În unele cazuri poate să apară şi diareea. Specialiştii recomandă vaccinarea.

 

 

 

 Citeva forme de intoxicatie  a caprelor

 Otrăvirea se poate produce prin acumularea unor substanţe toxice în organism ca rezultat al mestecării lemnului vopsit (copaci, garduri etc.) sau prin consumul buruienilor de pe marginea drumului, plante expuse gazelor provenite de la autovehicule sau stropite cu erbicide.Existenţa plantelor otrăvitoare din păşune trebuie verificată periodic şi se va proceda la distrugerea lor. În acest timp animalele vor fi mutate pe altă păşune liberă de astfel de plante.Intoxicaţia caprelor se manifestă adesea prin disfuncţii digestive, spume la gură, pierderea echilibrului şi convulsii.De asemenea, dacă în vecinătate, pe culturile care mărginesc păşunea se aplică erbicide sau substanţe toxice pentru combaterea rozătoarelor, caprele trebuie mutate preventiv pe o altă suprafaţă, deoarece vântul poate antrena o parte din substanţe pe plantele ce cresc lângă gard.Majoritatea seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor sunt tratate împotriva dăunătorilor. Depozitaţi aceste seminţe astfel încât caprele să nu aibă acces la ele şi instruiţi personalul fermei să nu comită greşeala de a le administra animalelor.Unele erbicide sau fertilizante au acelaşi aspect cu cel al aditivilor furajeri şi pot fi confundate şi utilizate la prepararea nutreţurilor concentrate. Este o greşeală fatală pentru capre. Depozitaţi aceste produse în locuri special destinate şi marcaţi-le, în caz că s-a pierdut individualizarea realizată de comerciant.

 

INTOXICAŢIA AMONIACALĂ

Otrăvirea se poate produce şi ca urmare a unui aport în exces de azot neproteic (uree, amoniac) prin hrană, cu formarea de amoniac în cantităţi mari în rumen. Această intoxicaţie amoniacală se manifestă acut, primele simptome apărând chiar după 30-60 de minute de la ingesta raţiei toxice. Conţinutul ruminal exală un miros puternic de amoniac, iar pH-ul oscilează între 7,5 şi 8,5. Manifestările acestei intoxicaţii sunt diverse: scrâşniri ale dinţilor, apatie profundă, dureri abdominale, incoordonare a mişcărilor, convulsii.

Moartea survine în mai puţin de patru ore. Tratamentul de urgenţă constă în neutralizarea şi stoparea producţiei şi absorbţiei amoniacului prin administrarea de oţet şi apă foarte rece în cantităţi mari.
Antidotul în caz de otrăvire depinde de substanţa ingerată. În acest caz chemaţi un medic veterinar, dacă mai aveţi timp.

 

Adenomatoza intestinală porcină

 


Multă vreme s-a considerat că această boala este produsă de mai multe specii bacteriene. În prezent este precizat faptul că boala este produsă de bacteria denumită Lawsonia intracellularis, un germen parazit intracelular (în citoplasma enterocitelor), de formă bacilară (cu dimensiuni mici, de 1,5/0,35 nm), Gram negativ, acido-rezistent, nesporulat.

Bacteria Lawsonia intracellularis este sensibilă la mai multe antibiotice, dar în mod practic, acestea nu-şi prea pot dovedi eficacitatea, dat fiind faptul că germenul este parazit intracelular.

Caracterele epidemiologice

La această boală sunt receptivi toţi porcii, indiferent de vârstă, dar mai frecvent fac boala porcii cu vârsta între 6 şi 20 de săptămâni.
Se consideră că transmiterea bolii se realizează pe cale digestivă, prin consum de apă şi furaje contaminate prin fecalele porcilor eliminatori de germeni.
Până nu demult incidenţa bolii a fost redusă, însă în condiţiile creşterii intensive a porcinelor, semnalările au devenit tot mai dese, în diverse ţări de pe glob.
În declanşarea bolii un rol important îl au factorii favorizanţi (reprezentaţi de transporturile obositoare, lotizările frecvente, schimbările bruşte în regimul alimentar etc.), ce duc la scăderea rezistenţei generale a organismului la boli.

Tabloul clinic

Boala se exprimă clinic la purceii înţărcaţi după o incubaţie de 3-6 săptămâni. Starea generală a porcilor bolnavi este puţin afectată, apetitul este capricios motiv pentru care porcii nu realizează sporul în greutate.

În forma de adenomatoză intestinală porcii de regulă nu prezintă diaree, dar se constată întârzierea în dezvoltare şi refuzul hranei.
În formele enterită necrozantă şi ileită regională porcii prezintă diaree, cu fecale apoase şi slăbire pronunţată.

Forma de enterită proliferativ hemoragică se manifestă cu diaree hemoragică, cu fecale de culoare roşie, brună sau negricioasă şi anemie.
Finalitatea bolii este vindecarea, în majoritatea cazurilor, după o evoluţie care poate dura şase săptămâni, moartea putând surveni la maxim 6 la sută dintre porci.

Tabloul morfopatologic

Cadavrele au culoare palidă şi sunt deshidratate. În toate formele de adenomatoză intestinală reţine atenţia îngroşarea peretelui intestinului subţire, care cuprinde uneori şi prima treime a colonului spiralat, inclusiv cecumul. Îngroşarea peretelui intestinal este rezultatul proliferării mucoasei şi a edemului peretelui.

În forma de enterită necrozantă mucoasa intestinală afectată este acoperită cu depozite gri-gălbui.

În forma de ileită regională, se pot găsi ulcere lineare pe mucoasa ileonului, lumenul intestinal este îngustat.

În enterita proliferativă hemoragică peretele intestinal este îngroşat, conţinutul intestinal este hemoragic, de culoare roşietică în intestinul subţire şi negricioasă în colon. Suprafaţa mucoasei intestinale pare normală, fără hemoragii care să explice prezenţa sângelui în intestin. Enterita proliferativă hemoragică trebuie deosebită de dizenteria porcului, cu care se aseamănă clinic.

Diagnosticul
 

Se stabileşte pe baza examenului epidemiologic, clinic şi morfopatologic coroborate cu examenul de laborator, care urmăreşte evidenţierea germenilor în mucoasa intestinală, prin coloraţii specifice.

Profilaxia şi combaterea

Nu sunt cunoscute încă măsuri eficace de profilaxie şi combatere a bolii. Se recomandă să nu se facă achiziţii de animale, pentru completări de efective din ferme cu antecedente de boală şi se interzice transferul de animale din efective îmbolnăvite, în ferme sănătoase.
Antibioticele mai utilizate în prevenirea acestei boli sunt tilozina şi tiamulinu

 

Adenomatoza este o boală infecţioasă, bacteriană, cu evoluţie cronică, specifică porcilor, manifestată clinic prin diaree, urmată de slăbire. Adenomatoza intestinală este denumirea generică atribuită unui complex de afecţiuni intestinale ale porcului, cu aspecte destul de diferite, dar care au element comun îngroşarea pronunţată a peretelui intestinului subţire, prin proliferarea epiteliului mucos.

Din acest complex fac parte patru afecţiuni: adenomatoza intestinală propriu-zisă, enterita proliferativă hemoragică, enterita necrozantă şi ileita regională.
Boala este cunoscută de mult timp, fiind răspândită pe toate continentele, având o frecvenţă mai mare, în ultima vreme, în ţările în care porcii se cresc în sistem industrial. Boala produce pierderi prin nerealizarea sporului în greutate, şi mai puţin prin mortalitate.
Avortul salmonelic al oilor
Diagnosticul

Pentru confirmarea diagnosticului în laborator, se încearcă izolarea bacteriei în culturi şi evidenţierea germenului în frotiuri.

Bacteria poate fi izolată cu uşurinţă din avortoni, organele interne ale mieilor morţi şi din placentă. În mod obişnuit se izolează S. abortus ovis (grup B) şi foarte rar alte salmonele.

Avortul salmonelic al oilor se asociază frecvent cu alte infecţii abortigene, cum ar fi avortul cu Chlamidia, Campylobacter sau Listeria. Pentru acest motiv este necesar să se execute, în toate cazurile, un diagnostic de laborator complex.
 
Boala este produsă de bacteria Salmonella abortus ovis (grup B). Ea se suspicionează atunci când apar avorturi la oile gestante şi îmbolnăviri la miei în primele 15 zile de viaţă.

Factori favorizanţi

Lipsa boxelor de fătare favorizează răspândirea infecţiei. În timpul avorturilor şi după avort, oile elimină, odată cu lichidele fetale, şi foarte multe bacterii. Transmiterea infecţiei în teritoriu se realizează prin introducerea de oi purtătoare şi eliminatoare de bacterii, sau prin berbeci de reproducţie, deşi avortul salmonelic al oilor nu este o boală cu transmitere sexuală.

Apariţia bolii este favorizată de condiţiile de alimentaţie şi zooigienă necorespunzătoare (frig, umezeală, oboseală), iar evoluţia este endemică.

Semnele clinice

Principala manifestare a bolii este avortul în luna a IV-a de gestaţie. Avortul este precedat de unele semne generale, care constă în: febră, nelinişte, inapetenţă, scurgeri vaginale şi este urmat uneori de retenţii placentare şi metrite.

La mieii bolnavi se observă hipertermie, inapetenţă, dispnee, diaree, iar moartea survine în câteva zile.

Leziunile morfopatologice

 • La oi, la examenul necropsic, se constată: piometrite, infiltraţii edematoase subcutane, lichid sanguinolent în cavităţile interne, edem pulmonar, ficatul şi rinichii de consistenţă moale, distrofici.
 • La miei, apar exsudate în cavităţile interne, hemoragii pe seroase, inflamaţia mucoasei intestinale, splina mărită în volum, ficatul este distrofic.
 • Avortonii, prezintă edeme subcutane, exsudate în cavităţi, ficatul friabil, splina mărită, placenta infiltrată şi cu necroze în cotiledoane.

Profilaxia şi combaterea

Oile care au avortat se izolează şi se tratează cu antibiotice cu spectru larg. La restul oilor se pot administra, profilactic, antibiotice în furaje, sau vor fi tratate injectabil cu antibiotice cu acţiune prelungită. Mieii bolnavi se tratează şi ei cu antibiotice cu spectru larg.

Efectivul în care s-au semnalat avorturi va fi atent supravegheat. Se vor lua măsuri pentru izolarea oilor care au avortat, colectarea avortonilor şi învelitorilor, distrugerea lor, de preferat prin incinerare, şi dezinfecţia saivanului.

Profilaxia bolii se realizează prin măsuri generale, accentul punându-se pe asigurarea condiţiilor corespunzătoare de zooigienă şi a raţiilor alimentare echilibrate.

Profilaxia specifică (imunoprofilaxia) se poate face cu un vaccin preparat dintr-o tulpină inactivată de S. abortus ovis (Salmovin). Se vaccinează s.c., oile în a doua şi a treia lună de gestaţie, cu 3 şi 5 ml de vaccin la interval de 21 zile.

 

ATENTIE

 

Avortul salmonelic al oilor este o boală infecţioasă, întâlnită în efectivele de ovine, în care poate să determine, în anumite situaţii, pierderi economice importante.
Răsfugul alb – Agalaxia contagioasă a oilor şi caprelor

 

Aceasta  este o boală infecţioasă, produsă de Mycoplasma agalactiae, manifestată anatomoclinic prin oprirea secreţiei lactate, tulburări oculare şi locomotorii

 

 

Diagnosticul

Pentru confirmarea diagnosticului este necesar examenul de laborator. În acest scop se recoltează şi se trimit probe de lapte, lichide articulare, uneori oculare, în eprubete sterile, care trebuie să ajungă la laborator în timpul cel mai scurt. În laborator se face examenul bacteriologic şi proba alcalinităţii laptelui.

Sunt receptive la boală atât oile cât şi caprele în lactaţie, iar mai puţin receptivi sunt berbecii şi tineretul ovin.Sursa principală de infecţie o reprezintă animalele bolnave şi cele trecute prin boală, care elimină prin secreţii şi excreţii micoplasme (mai ales prin lapte). Sursele secundare de infecţie sunt apa, aşternutul şi furajele contaminate.
Boala este foarte contagioasă şi, odată intrată într-o turmă, îmbracă un caracter staţionar.

Boala evoluează printr-una din următoarele forme clinice: acută, subacută şi cronică.
Forma acută, destul de rară ca frecvenţă, se manifestă cu febră, stare de abatere şi moartea în 6-7 zile.
Forma subacută este forma evolutivă cea mai des întâlnită, poate prezenta localizări mamare, articulare şi oculare.

 

Localizarea mamară se exprimă prin:

 • Mamită cu evoluţie benignă: oile afectate prezintă sensibilitatea ugerului, scăderea producţiei de lapte, laptele are aspect apos, lăsat în repaus se separă, formând un depozit grunjos şi o parte lichidă de culoare verde murdar, gustul fiind sărat.
 • Mamită cu evoluţie gravă: oile afectate prezintă febră, tulburări generale, agalaxie (lipsa secreţiei lactate, de unde şi denumirea bolii). Se mai constată edemul cald, dureros şi dur al glandei mamare. Din uger se poate mulge o secreţie apoasă, galben-verzuie, cu aspect vâscos sanguinolent şi gust sărat. Uneori, ugerul se atrofiază, prezintă induraţii, şi chiar abcese.

Durata bolii, în localizarea mamară, este de 1-2 săptămâni, după care ugerul de obicei se reface, dar producţia de lapte rămâne compromisă.

Localizarea articulară este mai rară, ea putând evolua în asociere cu localizarea mamară. Se constată şchiopături precedate de edeme calde, dureroase, localizate la articulaţiile tarsiene sau carpiene. La tineret apar poliartrite. Durata bolii este de 2-7 săptămâni, dacă nu apar complicaţii care pot produce anchiloze.

Localizarea oculară afectează, de regulă, un singur ochi, se manifestă cu lăcrimare, conjunctivită, lumina deranjează, motiv pentru care animalul ţine ochiul închis. Pe globul ocular apar zone de opacifiere ale corneei şi chiar ulcere corneene care duc la pierderea globului ocular.

Forma cronică este foarte rară, se manifestă prin slăbire progresivă, noduli în parenchimul mamar, atrofia glandei mamare.

Profilaxia şi combaterea

Boala poate fi prevenită dacă se aplică atât măsuri generale, nespecifice, cât şi măsuri specifice.
Profilaxia nespecifică constă în interzicerea contactului turmei, la păşune sau adăpat, cu animale bolnave, procurarea de animale numai din efective indemne, respectarea carantinei profilactice de 21 de zile, la introducerea de animale noi în turmă.

Profilaxia specifică (imunoprofilaxia) se realizează cu ajutorul vaccinului contra agalaxiei contagioase a oilor şi caprelor (Agavac), obţinut din mai multe tulpini de Mycoplasma agalactiae, inactivate cu formol şi căldură şi adsorbite pe hidroxid de aluminiu.

În zonele în care boala a fost semnalată în ultimii ani, se recomandă vaccinarea oilor mame la jumătatea perioadei de gestaţie, iar la restul efectivului (berbeci şi tineret), pe parcursul lunii mai.

Vaccinul se inoculează subcutanat, în doză de 1 ml, indiferent de vârsta şi talia animalului. Imunitatea se instalează după 10-14 zile şi durează un an.

Dacă boala a apărut, se va face examenul clinic al tuturor animalelor în timpul mulsului, pentru depistarea oilor bolnave şi izolarea lor în vederea tratamentului. Animalele bolnave se tratează, în funcţie de localizare, cu antibiotice cu spectru antimicoplasmic (tylosină, lincospectin).

În localizarea mamară se recomandă mulgerea de trei ori pe zi şi infuzii cu antibiotice în mamelă. În forma articulară, se fac aplicaţii locale cu tinctură de iod. În forma oculară, se aplică unguente cu antibiotice.

Se va face vaccinarea de necesitate a animalelor clinic sănătoase din efectivele infectate. Se fac dezinfecţii în saivane şi padocuri. Animalele vindecate se introduc în turmă la sfârşitul sezonului de lactaţie. Timp de un an, în turmele infectate, nu se vor introduce animale noi nevaccinate.

 

Pneumonia enzootică a porcului

Diagnosticul

Boala se suspicionează când apar simptome respiratorii (tuse, dispnee) la tineret, în preajma perioadei de înţărcare, cu evoluţie lentă şi vindecări spontane la majoritatea animalelor. Examenul necropsic are o valoare deosebită în stabilirea diagnosticului, dat fiind aspectul caracteristic al leziunilor. Confirmarea diagnosticului etiologic poate fi făcută prin examen de laborator.Este o boala infectocontagioasă a porcilor crescuţi în sistem intensiv, manifestată clinico-anatomic prin simptome de pneumonie. Boala prezintă importanţă economică prin faptul că porcii afectaţi au rată redusă de conversie a furajelor rămânând în urmă cu dezvoltarea.Pneumonia enzootică este produsă de Mycoplasma hyopneumoniae, bacterie care trăieşte ca germen epifit pe căile respiratorii la porcine.
Tabloul clinic

Boala evoluează acut-subacut sau cronic, după o perioadă de incubaţie variabilă, de 10-16 zile.

Caractere epidemiologice

Sunt receptivi porcii, mai ales tineretul în primele 3-10 săptămâni de viaţă. Sursele de infecţie sunt porcii bolnavi şi cei trecuţi prin boală, care contaminează atmosfera adăpostului prin tuse, strănut şi jetaj, calea de infecţie fiind de regulă calea respiratorie, prin inhalarea aerosolilor contaminaţi. Boala se poate transmite şi de la scroafele infectate la purcei, tot prin aerosoli, transmiterea transplacentară nu este posibilă.

Factorii favorizanţi în declanşarea bolii sunt reprezentaţi de microclimatul necorespunzător din adăposturi (umiditate excesivă, temperatură scăzută, exces de amoniac, alimentaţie carenţată, etc.). Odată declanşată evoluţia este de tip enzootic, staţionar.

 • Forma acut-subacutăeste relativ rar întâlnită, apărând mai ales în efectivele recent infectate, în care boala nu a fost prezentă anterior. În astfel de efective se îmbolnăvesc porcii de toate vârstele, morbiditatea atingând uneori 100%. Clinic, se constată hipertermie (40-40,5oC), anorexie, apatie, iar după câteva zile, apare tusea, de regulă uscată, accentuată la efort sau la administrarea furajelor. Boala se finalizează prin moarte în 5-10% din cazuri, sau se cronicizează.
 • Forma cronică, este mai frecvent întâlnită, simptomele instalându-se progresiv. Principalele manifestări clinice sunt tuse şi dispnee, sesizabile mai ales în timpul deplasărilor sau în cazul schimbărilor bruşte de temperatură şi umiditate. În această formă evolutivă, la unele exemplare este posibilă apariţia pneumoniilor acute, ca urmare a suprainfecţiilor cu alţi germeni de asociaţie. Porcii care dezvoltă această formă clinică, rămân subdezvoltaţi şi taraţi pentru restul vieţii.

Tabloul morfopatologic

În funcţie de vârsta animalului afectat şi stadiul evolutiv al bolii, se întâlnesc forme diferite de bronhopneumonie localizate în lobii apicali sau cardiaci. În formele acut-subacute, se pot întâlni leziuni de congestie şi edem pulmonar, alături de prezenţa unui lichid spumos în bronhii. Când intervin suprainfecţii, pot să apară leziuni de pericardită şi pleurită, şi leziuni de bronhopneumonie purulentă.

O caracteristică importantă a leziunilor pulmonare, în această boală, este delimitarea netă a zonelor afectate faţă de ţesutul pulmonar normal. Pe lângă pulmonii sunt afectate şi limfonodurile mediastinale şi bronhice care sunt mărite.

Profilaxie şi combatere

 • Profilaxiase realizează prin măsuri care vizează asigurarea unor condiţii optime de întreţinere (microclimat şi alimentaţie corespunzătoare, evitarea factorilor de stres) în adăposturile de porcine, precum şi evitarea contactului cu animalele bolnave sau purtătoare de micoplasme.Există de asemenea diferite tipuri de vaccinuri inactivate, care şi-au demonstrat eficacitatea, prin faptul că au redus mult incidenţa leziunilor pulmonare în efectivele imunizate.
 • Combaterease bazează pe remedierea condiţiilor de zooigienă, tratarea porcilor cu semne clinice precum şi a celor suspecţi de contaminare.Tratamentul, deşi nu conduce la vindecarea leziunilor pulmonare, opreşte evoluţia procesului inflamator. În scop terapeutic pot fi folosite tetraciclina, tylanul, lincomycin, tiamutin şi spiramicina, administrate “per os”, odată cu furajele sau individual injectabil.

 

 

“Transmissible gastroenteritis” (TGE), sau Gastroenterita virotică a porcului ( Boala de vizitatori )

 

Diagnosticul
De obicei, diagnosticul de TGE poate fi stabilit numai pe baza datelor epidemiologice, coroborate cu manifestările anatomoclinice.
Confirmarea poate fi făcută prin bioprobă pe purcei sugari în vârstă de până la 7 zile. La aceştia simptomele apar după 24-48 de ore.
Ca metode de laborator, pentru confirmarea diagnosticului se practică reacţia de seroneutralizare, testul Elisa şi imunofluorescenţa.
Un examen simplu, dar cu mare valoare de diagnostic, constă în punerea în evidenţă a vililor intestinali cu ajutorul unei lupe. Atrofia, adică scurtarea până aproape la dispariţie, a vilozităţilor, pe toată întinderea jejunului, pledează pentru TGE şi exclude alte infecţii digestive ale porcinelor. Examenul se va face la purcei în vârstă de până la 10 zile, aflaţi în primele 3 zile după infecţie.Cunoscută şi sub denumirea de “Transmissible gastroenteritis” (TGE), este o boală infectocontagioasă de natură virală care afectează suinele, producând pierderi prin mortalitate, în special la purceii sugari, în primele 10-15 zile de viaţă.
Diagnosticul se suspicionează pe baza datelor epidemiologice şi anatomoclinice şi se confirmă prin examen de laborator.

 

Examenul epidemiologic
Boala se întâlneşte numai la suine. Când apare într-un efectiv indemn, porcinele de toate vârstele sunt la fel de receptive la infecţie, însă gravitatea bolii este invers proporţională cu vârsta. În special purceii, în primele 10-15 zile de viaţă, fac o formă gravă de boală, mortală în proporţie de 80-100 la sută. Receptivitatea nu este influenţată de starea de întreţinere a animalelor.
Sursele primare de infecţie sunt: porcii bolnavi, care elimină virusul prin toate secreţiile şi excreţiile; porcii recent trecuţi prin boală, care pot elimina virusul timp de trei luni; produsele şi subprodusele de abator.
Sursele secundare de infecţie sunt: autovehicule, vizitatori, furaje contaminate; păsări sălbatice; câini, pisici, vulpi, care elimină virusul prin fecale timp de 7-15 zile după infecţie.
Contaminarea se realizează pe cale digestivă şi respiratorie.
Virusul TGE, aparţinând familiei Coronaviridae, are mare putere de difuzare în efective şi în teritoriu. Boala se caracterizează printr-o pronunţată sezonicitate, apărând obişnuit din toamnă până în primăvară. Purceii născuţi din scroafe care au trecut prin boală cu 2-3 săptămâni înainte de gestaţie, nu fac boala, datorită imunităţii colostrale.

Tabloul clinic
Perioada de incubaţie este de 1-4 zile.
La purceii sub vârsta de 10 zile, boala debutează cu vomă, urmată de diaree cu fecale gălbui-cenuşii cu miros fetid. Temperatura este normală sau sub limita fiziologică. Purceii slăbesc, se deshidratează şi mor în 2-5 zile. În primele 10 zile de viaţă mortalitatea poate atinge 100%, iar la purceii mai mari, mortalitatea scade odată cu vârsta, fiind complet neglijabilă peste vârsta de 2-3 luni.
La porcii adulţi boala evoluează asimptomatic sau se poate constata: anorexie, abatere, vomă diaree, agalaxie la scroafele lactante.

Tabloul morfopatologic
Purceii morţi sunt slăbiţi, deshidrataţi, cu pielea cenuşie, fără luciu, încreţită. În stomac se constată lapte coagulat, nedigerat, mucoasa gastrică este congestionată. Intestinul subţire este plin, cu un conţinut fluid, gălbui, urât mirositor, iar pereţii au o transparenţă crescută. Vilozităţile intestinale sunt atrofiate, în special cele din segmentele jejun şi ileon.

Profilaxia şi combaterea
Profilaxia TGE trebuie axată pe măsuri generale, vizându-se în principal evitarea introducerii virusului în unitate prin intermediul surselor primare sau secundare. Datorită faptului că TGE se transmite foarte uşor, ea a mai fost denumită şi “boala de vizitatori”.
Cu toate că au fost încercate numeroase tipuri de vaccinuri, atât vii cât şi atenuate, rezultatele obţinute nu au fost pe măsura aşteptărilor deoarece anticorpii umorali, nu asigură protecţia faţă de infecţia digestivă cu virusul TGE;
Metoda care asigură o protecţie totală la purceii nou născuţi este administrarea orală la scroafele adulte, cu cel puţin 2-3 săptămâni înainte de fătare, de virus TGE dintr-o suspensie de conţinut intestinal recoltat de la purcei sugari care au murit recent din cauza TGE. Această metodă nu se utilizează decât în caz de necesitate.
Dacă boala a apărut se declară oficial şi se instituie carantina de gradul II. SE iau măsuri pentru: izolarea funcţională a fermei; intensificarea regulilor de filtru sanitar; interzicerea scoaterii de porcine din unitate sau introducerii de porcine din alte unităţi; dezinfecţii curente (sodă caustică 2-3%) şi alte măsuri care contribuie la evitarea difuzării virusului în afara unităţii. De asemenea, se iau măsuri pentru distrugerea corectă a cadavrelor, depozitarea corectă a gunoiului şi a purinului, şi dezinfecţia acestora.
Boala se consideră stinsă şi măsurile de carantină se ridică după trei luni de la ultimul caz de vindecare, tăiere sau moarte din cauza TGE şi efectuarea dezinfecţiei finale

Campylobacterioza aviară

 

Diagnosticul

Campylobacterioza aviară trebuie confirmată obligatoriu prin examen de laborator. Bacteriile pot fi izolate de la păsările în viaţă din fecale, iar de la cadavre din conţinut intestinal, din ficat, bilă sau sânge. Se va face diagnostic diferenţial faţă de holera aviară, salmoneloze, colibaciloză etc.

 

Profilaxia

Prevenirea apariţiei bolii se bazează pe respectarea măsurilor generale de profilaxie, atât în fermele de creştere a păsărilor, cât şi în staţiile de incubaţie. Vor fi respectate normele igienice, tehnologice, sanitare veterinare şi de nutriţie şi vor fi efectuate în mod curent dezinfecţii, dezinsecţii şi deratizări. Se va face clorinarea apei pentru limitarea contaminării cu campylobacterii şi se vor lua măsuri pentru evitarea contactului cu păsări sălbatice, care pot fi purtătoare.Boala se manifestă clinic prin abatere, diaree şi scăderea producţiei de ouă, iar morfopatologic prin leziuni intestinale şi hepatice.Campylobacterioza aviară deşi prezintă importanţă economică mai redusă, totuşi ea are importanţă sanitară mare, fiind o zoonoză, agentul etiologic producând frecvent la om, toxiinfecţii alimentare.

 

Etiologie

De la păsări au fost izolate 3 specii de campylobacterii: Campylobacter jejuni,Campylobacter coli şi Campylobacter lari, diferenţierea lor se bazează pe sensibilitatea la acid nalidixic şi hidroliza hipuratului.

În cadrul speciei Campylobacter jejuni au fost identificate 3 biotipuri, dintre acestea prezintă importanţă biotipul I care este responsabil de leziunile intestinale, şi biotipul II care produce leziunile hepatice. Campylobacter coli a fost izolat din intestinul păsărilor şi din unele leziuni hepatice ale acestora, iarCampylobacter lari a fost izolat de la păsările de apă.

Campylobacteriile aviare sunt germeni Gram negativi, spiralaţi sau încurbaţi, fără capsulă şi spor, dar cu un cil dispus polar. Se cultivă pe medii inerte speciale, sau prin inocularea pe embrion de găină în vârstă de 5-8 zile, la care produce moartea în 4-7 zile.

Campylobacteriile izolate de la păsări sunt sensibile la uscăciune, dar sunt rezistente în mediul umed. Sunt sensibile la dezinfectante şi la unele antibiotice (tetracicline, eritromicină, streptomicină, gentamicină) şi chimioterapice. Sunt rezistente la bacitracină, novobiocin şi polimixină B.

 

Caractere epidemiologice

Galinaceele sunt gazde naturale pentru campylobacteriile aviare, unde trăiesc ca epifite în intestin. Campylobacteriile au mai fost izolate de la curci, raţe, porumbei, fazani, păsări de agrement, păsări de apă şi anseriforme migratoare sănătoase.

Infecţia se transmite pe cale digestivă, prin intermediul furajelor şi apei contaminate. Ouăle pot fi contaminate prin intermediul fecalelor. În staţiile de incubaţie infecţia se transmite foarte uşor, un pui infectat fiind capabil să contamineze, în 24 de ore, majoritatea puilor eclozionaţi. În transmiterea infecţiei cu Campylobacter jejuni un rol îl pot avea şi muştele.

În declanşarea bolii un rol major îl au factorii favorizanţi reprezentaţi de dezechilibrele alimentare, condiţiile de zooigienă deficitare, exploatarea intensivă până la epuizare etc.

 

Tabloul clinic

În cazul afectării ficatului de cele mai multe ori boala evoluează fără semne clinice. Dacă se manifestă clinic păsările slăbesc, prezintă anemie şi uneori diaree cu fecale gălbui sau galben-brun, cu striuri de sânge sau cu fibrină. La găinile ouătoare scade producţia de ouă, iar la pui se constată rămânerea în urmă cu creşterea. Boala poate dura 1-3 săptămâni, procentul de mortalitate fiind mic.

În cazul afectării intestinului de regulă simptomele lipsesc sau sunt şterse şi necaracteristice. Se constată abatere, încetinirea ritmului de creştere la pui, scăderea producţiei de ouă la adulte şi diaree cu urme de mucus şi sânge. Factorii de mediu, stresul şi bolile intercurente pot accentua gravitatea evoluţiei bolii, indiferent de forma evolutivă.

La om infecţiile cu Campylobacter jejuni produc diaree, ele pot să apară accidental prin consumul carcaselor de păsări contaminate (48% din campylobacteriozele omului fiind date de manipularea şi consumul de carne de pasăre). Sunt mai frecvente în sezonul călduros.

 

Tabloul morfopatologic

În cazul afectării ficatului acesta este hipertrofiat şi friabil cu hemoragii subcapsulare. Pe suprafaţă apar focare de necroză în formă de stea, cu diametrul până la un cm. Ficatul are uneori culoarea verde, datorită impregnării cu pigmenţi biliari.

În cazul evoluţiei intestinale, intestinul este plin cu mucus fluid şi apos, iar pe suprafaţa mucoasei intestinale pot fi prezente hemoragii.

 

Combaterea

Dacă boala a fost diagnosticată se recomandă: îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi hrănire, depistarea factorilor favorizanţi şi remedierea acestora, instituirea la păsările sănătoase a unor tratamente în masă cu antibiotice (eritromicină, oxitetraciclină), chimioterapice şi vitamine.

Pentru a preveni transmiterea infecţiilor cu campylobacterii de la păsări la om, se recomandă tratarea carcaselor de păsări prin iradiere cu raze gamma sau cu soluţii dezinfectante (acid acetic sau acid lactic soluţie 0,5%), însă aplicarea acestor măsuri nu trebuie să producă modificări organoleptice şi biochimice ale cărnii de pasăre. Campylobacterioza este o boală infecţioasă, întâlnită la numeroase specii de păsări, fiind produsă de bacterii din genul Campylobacter.

 

 

Cum să prevenim mortalităţile la păsările crescute în gospodăriile populaţiei

Pseudopesta aviară

Una din cauzele care produc pierderi prin mortalitate o constituie prezenţa pseudopestei aviare în efectivele de galinacee (găini, curci, fazani, bibilici etc.).

Prezenţa bolii într-un efectiv neimunizat antipseudopestos, este uşor de recunoscut prin aceea că într-un răstimp de o săptămână boala poate să ucidă, aproape în totalitate, păsările receptive (adică păsările nevaccinate).

De menţionat că această boală nu afectează palmipedele. Prevenirea mortalităţilor datorate prezenţei pseudopestei se realizează exclusiv prin vaccinare, care se aplică din timp păsărilor sănătoase. Pentru vaccinarea împotriva pseudopestei aviare la noi în ţară există, atât vaccinuri vii cât şi vaccinuri inactivate, care dacă sunt folosite sistematic previn, cu succes, pierderile prin mortalitate datorate evoluţiei acestei boli.

Dacă boala a debutat deja, trebuie ştiut că nu există tratament şi că vaccinarea păsărilor încă sănătoase este inutilă, deoarece din momentul administrării vaccinului şi până la instalarea imunităţii trebuie să treacă cel puţin 10-12 zile, interval în care păsările nevaccinate mor.

 

Holera aviară

O altă cauză a mortalităţilor o constituie evoluţia holerei aviare. Holera aviară, spre deosebire de pseudopestă afectează atât galinaceele cât şi palmipedele. Deşi există în comerţ vaccin contra acestei boli totuşi, vaccinarea contra holerei nu este foarte extinsă deoarece eficacitatea vaccinului nu este foarte bună.

Prezenţa holerei în efectivele de păsări se remarcă prin aceea că apar zilnic, sau aproape zilnic, mortalităţi care deşi numeric sunt neînsemnate, totuşi cumulate, în timp, pierderile devin substanţiale. Fiind o boală bacteriană, pentru prevenirea pierderilor datorate holerei se poate face tratament.

Tratamentul trebuie instituit cât mai precoce şi constă în administrarea de substanţe antibacteriene (oxitetraciclină, lincospectin, norflox, enrofloxacină etc.), în apa de băut, sau în furaje, pe durata a 5-7 zile, se va face pauză de o săptămână, după care tratamentul poate fi reluat încă o dată. Pentru o mai bună eficacitate, în terapie, se vor asocia şi produse care conţin aminoacizi şi vitamine.

 

Difterovariola aviară

O boală frecvent semnalată este difterovariola aviară, boală virală, care afectează galinaceele şi care se manifestă fie prin erupţii cutanate pe tegumentul capului (boala este cunoscută în popor sub denumirea de bube), fie prin prezenţa de pseudomembrane pe mucoasele capului (în cavitatea bucală, în sacii conjunctivali, în sinusuri).

Prezenţa acestei boli în efectiv, produce pierderi prin mortalitate relativ mici, dar virusul are acţiune imunosupresoare asupra organismului, fapt care predispune pasărea la contractarea unor infecţii banale, care în condiţiile unui organism sănătos nu s-ar exprima clinic. Şi această boală poate fi prevenită cu succes, prin vaccinare.

Vaccinarea se va face la păsări sănătoase şi este de dorit ca vaccinul să se administreze din timp (sfârşitul verii), pentru a preveni formele clinic manifeste de boală din sezonul de toamnă. Dacă deja boala evoluează se poate interveni terapeutic, doar pentru a grăbi trecerea prin boală.

În acest scop se vor administra produse antimicrobiene (pentru prevenirea complicaţiilor bacteriene) şi preparate cu vitamine şi aminoacizi pentru întărirea rezistenţei generale a organismului.

 

Alte cauze

În afara cauzelor enumerate mai sus, mai pot să apară pierderi prin mortalitate ca urmare a asocierii unor infecţii banale cu stări de parazitism, mai mult sau mai puţin intens. Stările de parazitism pot şi ele produce pagube în efectivele de păsări.

Pentru evitarea acestor pierderi se recomandă efectuarea la timp a tratamentelor antiparazitare, cu produse care să aibă în spectru atât viermii rotunzi (nematodele), cât şi viermii laţi (cestodele). În această perioadă, în efectivele de păsări, crescute în sistem tradiţional, ne confruntăm cu mai multe probleme, unele dintre acestea putând produce pierderi prin mortalitate, chiar foarte însemnate, dacă nu sunt luate măsuri din timp.

Sarcosporidioză,ori Sarcocistoza – boală contractată de oamenii “carnivori”,care consuma  carne insuficient fiartă

 

Sarcociştii sunt coccidii al căror ciclu evolutiv presupune două gazde: una definitivă şi una intermediară. Ciclul sexuat se derulează în gazda definitivă, iar ciclul asexuat în gazda intermediară.

Se cunosc mai multe specii de Sarcocistystis, dar importanţa cea mai mare o prezintă S. bovihominis, care se transmite la om de la bovine, S. suihominis, care se transmite la om prin carnea de porc, S. bovicans (cruzi), care se transmite prin carne de bovine la câini, S. bovifelis (hirsuta), care se transmite prin carne de bovine la pisici şi altele.

Frecvenţa bolii la animale este variabilă, putând fi deosebit de mare (90%) în zonele în care oamenii defecă pe câmp şi consumă carne insuficient tratată termic (în sânge).

De regulă, chisturile, situate în ţesutul muscular al animalelor, se transmit la om prin carnea insuficient fiartă sau friptă, ajung în intestin la om unde eliberează merozoiţi, care penetrează epiteliul intestinal şi produc tulburări digestive de gravitate diferită.

Oamenii bolnavi, cu sau fără semne clinice evidente, elimină elemente infestante, prin fecale, în mediul ambiant, de unde ajung în tubul digestiv la bovine (prin furaje infestate), porcine (prin coprofagie) şi alte specii.

La animale, paraziţii traversează pereţii intestinali, trec în sânge şi ajung în ţesutul muscular unde formează chisturi (chişti), mai ales în: muşchii maseteri, muşchii pieptului, ai spetei, ai trunchiului şi coapselor). Chiştii sunt fuziformi, albi-gălbui, se localizează între fibrilele musculare, pe secţiune prezintă un aspect cazeos sau granulos. Mărimea chiştilor variază între 0,5 şi 1,5 mm, fiind vizibili cu ochiul liber, fapt care constituie un avantaj la examenul sanitar-veterinar al cărnii în abator.

Carnea din jurul focarelor cu chişti, are o consistenţă scăzută, o culoare deschisă, care provoacă suspiciune de boală.

Semnele bolii la animale în viaţă sunt, de cele mai multe ori, discrete (întârzieri în dezvoltare, tulburări digestive, rare avorturi). Boala la om evoluează mai frecvent cu manifestări digestive (greaţă, diaree, dureri abdominale) şi rar cu dureri musculare (miozită, periarterită, tumefacţii subcutanate). Din aceste motive boala este supusă controlului sanitar veterinar şi se fac confiscări de carcase la animalele infestate, ceea ce poate cauza şi pierderi economice importante. Sarcocistoza, numită şi sarcosporidioză, este o boală parazitară comună omului şi  animalelor aparţinând la mai multe specii de animale domestice şi sălbatice.

 

Având în vedere importanţa sanitară a bolii, precum şi pierderile economice pe care sarcocistoza le poate produce, se recomandă următoarele măsuri profilactice:

 • măsuri de întrerupere a ciclului evolutiv al parazitului prin evitarea contactului animalelor receptive (mai ales bovinele şi porcinele) cu materiale infestante provenite de la om şi carnivore;
 • evitarea consumului de către om a diferitelor produse din carne (tocături crude) sau a cărnurilor insuficient tratate termic. Pentru carnea de vită crudă, tocată, se recomandă, congelarea înainte de consum, timp de 3 zile, la o temperatură de -20°C, sau încălzirea ei la o temperatură de peste ­60°C. Numai astfel este asigurată protecţia şi sănătatea consumatorului;
 • interzicerea administrării în hrana câinilor şi a altor carnivore a cărnii confiscate la abator şi altor deşeuri de la sacrificarea animalelor;
 • în adăposturile unde au fost cazate animale infestate, trebuie luate măsuri de igienizare şi de dezinfecţie pentru a preveni noi infestaţii;
 • instruirea crescătorilor de animale şi a populaţiei consumătoare de carne privind pericolul epidemic şi importanţa economică a sarcocistozei.

 

Acidoza rumenală

 

Cauzele sunt reprezentate de raţii bogate în glucide şi reduse în proteine, consumul de porumb aflat în faza de lapte – ceară, consumul crescut de reziduuri de la industria morăritului, a resturilor menajere, a sfeclei şi a coletelor de sfeclă.

În îngrăşătorii, un rol important îl reprezintă schimbările bruşte al raţiei sau al sortimentelor sale prin introducerea concentratelor în cantitate mare, mai ales în cazul golurilor de furajare (lipsă furaje).
Acidoza rumenală cronică, în general, este de natură carenţială determinată de o furajare excesivă sau exclusivă cu siloz.

 

Semne clinice

În forma supraacută simptomele apar la 8-12 ore de la intervenţia cauzei şi constau în nelinişte, gemete, anorexie (lipsa poftei de mâncare), scrâşniri din dinţi, hipogalaxie (scăderea producţiei de lapte), hipomotilitate rumenală, meteorism (balonare) moderat, consistenţă moale a rumenului, posibile descărcări diareice. Marile funcţii (respiraţia, activitatea cardiacă) sunt accelerate, animalul preferând decubitul.

Evoluţia favorabilă este marcată de creşterea reflectivităţii, a motilităţi ruminale, temperaturii corporale sau a descărcărilor diareice cu fecale spumoase, urât mirositoare.

În forma acută, simptomele apar la aproximativ 12-14 ore de la ingerarea raţiei acidifiante şi constau din apatie, anorexie, astenie, gemete, tremurături musculare, scăderea bruscă a producţiei de lapte, semne de laminită exprimate prin tulburări locomotorii. Diareea, meteorismul şi modificările marilor funcţii sunt mai discrete. Motilitatea rumenului este redusă şi de consistenţă moale.

Acidoza rumenală cronică, latentă se manifestă prin apetit capricios, scăderea randamentului productiv, a procentului de grăsime din lapte, osteopatii (afecţiuni ale oaselor), tulburări de reproducţie, creşterea incidenţei afecţiunilor podale, a hepatitelor supurative etc. Nou-născuţii sunt subponderali, neviabili, astenici, hiporeactivi, ceea ce-i predispune la boli (sindrom de diaree, pneumopatii).

 

Diagnosticul se stabileşte pe baza coroborării anamnezei (dialogul cu proprietarul), a anchetei nutriţionale (examen de laborator al furajelor) şi a semnelor clinice cu furajarea, schimbarea raţiei sau a sortimentelor sale.

Evoluţia, în raport cu intensitatea de acţiune a cauzei şi de rezistenţa subiectului, poate fi supraacută, acută, cronică, latentă.

 

Prognosticul, având în vedere evoluţia în masă şi complicaţiile ce pot să intervină este considerat rezervat spre grav. Reprezintă o afecţiune rumenală, acido – lactică şi histaminotoxică în cazul evoluţiei supraacute şi acute, iar în cazul celei cronice şi latente se caracterizează prin perturbarea sintezei de acizi graşi volatili.

 

 

Profilaxia (prevenire) va viza:

 • evitarea schimbării bruşte a raţiei de la fibroase la raţii hiperglucidice;
  • evitarea acoperirii necesarului nutritiv cu concentrate în proporţie de peste 65% (nici măcar în îngrăşătorii);
 • fibroasele vor trebui să acopere minimum 18-20% din raţie în sectorul de reproducţie şi 14-16% în îngrăşătorii, iar concentratele maximum 25%;
  • schimbarea raţiei sau a sortimentelor sale se va face treptat pentru a permite simbionţilor rumenali să se adapteze şi să supravieţuiască unui nou mediu;
 • păstrarea unor stocuri de rezervă pentru a reduce incidenţa  şi intensitatea de acţiune a golurilor de furaje din îngrăşătorii;
  • includerea în raţie a unei cantităţi reduse de fân netocat (1-1,5 kg/zi);
 • asigurarea necesarului de apă, mai ales în cazul utilizării raţiilor acide;
  • includerea în raţiile acide a substanţelor alcaline (bicarbonat de sodiu 1-2%);
 • asigurarea bazei furajere cu fibroase care să reducă incidenţa indigestiilor prin schimbări bruşte a raţiei;
  • supravegherea periodică a stării de sănătate a animalelor;
  • efectuarea (trimestrial) a anchetei nutriţionale;

 

Tratamentul curativ va impune:

 • administrarea substanţelor antiacide (alcaline) pe cale orală: bicarbonat de sodiu 300-500g, oxid de magneziu 80-100g împreună cu drojdie de bere 500-1000g, carbonat de calciu 200g, (fără a se depăşi trei zile);
  • administrarea adsorbantelor (cărbune medicinal 500g) şi a antibioticelor (streptomicină, oxitetraciclină 5-10g);
 • transferul a 4-5l de conţinut rumenal de la animale sănătoase;
  • administrarea sulfatului de sodiu 0,5-0,6g/kg în sol 10-20%, în vederea combaterii rumenotoxiemiei;
 • administrarea de soluţii gluconate, electrolitice, bicarbonatate (i.v.);
  • combaterea stării de şoc prin corticoterapie 1-2 mg/kg, soluţii poliionice şi glucozate;
 • administrarea vitaminei B1 (2-4g) şi a factorilor hepatoprotectori (metionină, colină);
  • efectuarea rumenotomiei, evacuarea conţinutului rumenal şi neutralizarea conţinutului rămas cu soluţii alcaline;
 • administrarea de fibroase de calitate şi netocate până la redresarea stării generale, cu revenirea treptată la raţia dorită;
  • în formele cronice, latente se va recurge la suplimentarea raţiei cu fibroase.

 

Şchiopăturile la taurine si  asocierea dintre producţia de lapte şi tulburările de locomoţie

Pentru ca nu acordam prea mare atentie schiopăturilor  vă recomand să urmăriţi atent modul în care se deplasează vacile în fermă şi să interveniţi prompt şi eficient pentru tratarea şchiopăturilor, în special la vacile recordiste, la care aceste afecţiuni apar mai frecvent si produc efecte grave

În ultimele decenii, cercetătorii s-au axat mai mult pe relaţia dintre numărul de celule somatice din lapte şi producţia de lapte, elaborând metode eficiente de control al mastitelor. În schimb, prevenirea şchiopăturilor de diferite etiologii a fost neglijată, probabil din cauza asocierii mai dificile între şchiopături şi producţia de lapte comparativ cu asocierea producţiei de lapte cu numărul de celule somatice.

Din această cauză şi fermierii subestimează frecvenţa cu care se apar şchiopăturile în efectivele lor de vaci de lapte şi aproape niciodată nu au înregistrări referitoare la acestea.

 

Evaluarea gradului de şchiopătură

Cercetătorii menţionaţi anterior au efectuat studii pe un număr de 11.735 înregistrări de la 1.400 vaci, majoritatea din rasa Holstein-Friză, din şapte ferme din Marea Britanie.

Evaluarea gradului de şchiopătură s-a realizat folosind următoarea scală cu patru nivele: 0 = locomoţie bună, fără să şchiopăteze, calcă cu aceeaşi greutate pe toate cele patru membre, linia spinării este dreaptă; 1 = locomoţie imperfectă, nu şchiopătează, dar mersul are un ritm inegal, paşii sunt mai scurţi, nu se observă însă care sunt membrele afectate; 2 = locomoţie defectuoasă, şchiopătează, calcă inegal pe membre, se observă imediat membrul afectat, paşi scurţi, adesea linia spinării este arcuită; şi 3 = locomoţie defectuoasă severă, şchiopătează puternic, nu se poate ţine după vacile sănătoase sau un mers vioi al omului.

Rezultatele au arătat că, la nivelul fermei, prevalenţa şchiopăturilor (vaci cu scorul 2 şi 3) a fost de 62%, variind de la fermă la fermă între 48 şi 72%. Mai mult de 93% dintre vaci au avut scorul 2 sau 3 la cel puţin o vizită în fermă. Dintre vacile evaluate în luni consecutive, cca. 50% prezentau şchiopături cronice, 13% erau cazuri noi, 15% reprezentau cazuri vindecate şi 22% dintre vaci nu erau afectate de şchiopături.

 

Efectul şchiopăturilor asupra producţiei de lapte

Efectul şchiopăturilor vacilor asupra producţiei de lapte a acestora a fost observat abia după 4 luni de monitorizare. Astfel, vacile aflate la sfârşitul lactaţiei şi care au şchiopătat (scor 3) cu 4 luni înainte au pierdut câte 0,51 kg lapte/zi, cu 6 luni înainte au pierdut 0,66 kg lapte/zi şi cu 8 luni înainte au pierdut 1,55 kg lapte pe zi, comparativ cu vacile care nu şchiopătau în aceeaşi perioadă.

Acest lucru arată că fermierul nu are întotdeauna preocuparea să trateze cu urgenţă şchiopăturile care apar la vaci. De asemenea, vacile care au înregistrat cazuri severe de şchiopături în prima lună de lactaţie au produs cu 350 kg mai puţin lapte pe lactaţia normală (305 zile). Acest lucru poate fi evitat prin tratarea promptă şi eficientă a şchiopăturilor.

Interesant este faptul că producţia de lapte pe lactaţia normală a vacilor care au fost cel puţin o dată identificate ca fiind şchioape a fost semnificativ mai mare decât cea a vacilor care nu au fost niciodată şchioape. Acest fapt defineşte în mod clar şchiopăturile ca fiind o boală de producţie (tehnopatie) asociată cu producţii ridicate, care se observă cel mai adesea la vacile multipare.

În studiul menţionat, vacile care au avut cel puţin o dată şchiopătură severă (scor 3) au făcut parte dintr-o populaţie care producea cu cca. 330 kg de lapte mai mult decât vacile care nu au fost şchioape niciodată. Optzeci la sută din vacile cu şchiopături severe au avut cel puţin încă o dată şchiopătură de gradul 2, ceea ce se asociază cu o producţie de lapte mai mare cu 710 kg decât cea a vacilor care nu au fost şchioape niciodată.

Astfel, efectul net al şchiopăturilor non-persistente în perioada de început de lactaţie, la nivel de fermă, este acela că producţia de lapte pe lactaţia normală (305 zile) scade până la cea realizată de vacile care nu au fost niciodată şchioape, pierzându-se astfel beneficiul vacilor cu potenţial ridicat pentru producţia de lapte. Altfel spus, degeaba avem vaci cu potenţial ridicat din rasa Holstein-Friză, acestea nu vor putea performa la capacitatea potenţialului lor genetic dacă sunt şchioape.

Pentru ca pierderile economice cauzate de mamitele vacilor sunt deosebit de ridicate,sa le tratam  

Prevalenţa lor depinde de mai mulţi factori dar, în general, variază între 5 şi 10% şi 50-60% din vacile lactante. La pierderile înregistrate de fermieri se adaugă pierderile mari înregistrate de procesatori, fără a mai pune la socoteală şi riscurile de îmbolnăvire a consumatorilor.

 

Căi de reducere a pierderilor

Reducerea pierderilor cauzate de mamitele infecţioase ale presupune:

 • prevenirea, diagnosticul precoce şi tratamentul mamitelor subclinice care, din cauza incidenţei lor mai ridicate decât a celor clinic exprimate sunt şi cu mult mai păgubitoare;
  • diagnosticul şi tratamentul medicamentos corect al mamitelor clinice.

Diagnosticarea precoce a mamitelor subclinice pare a fi cheia problemei, deoarece în această fază tratamentul are o maximă eficacitate. Din acest motiv, în ultimii 60-70 de ani, în diverse ţări din lume, au fost propuse un mare număr de teste de diagnostic, bazate pe diverse principii, corespunzător diverselor modificări pe care le suferă laptele mamitic.

Din păcate, progresele înregistrate în ultima perioadă în ceea ce priveşte modernizarea metodelor şi tehnicilor de diagnostic operativ al mamitelor vacilor, pot fi apreciate cel mult ca modeste…

 

Modificări ale laptelui mamitic şi teste de diagnostic

Enumerăm doar câteva categorii de modificări, mai importante, care denotă instalarea unei mamite infecţioase, şi care pot fi determinate cu ajutorul unor teste: prezenţa în secreţia lactată a unui mare număr de microorganisme patogene (peste 100.000/ml); creşterea numărului de celule somatice în lapte (peste 400.000/ml); creşterea procentului de neutrofile din totalul celulelor somatice (peste 25-30%); creşterea pH-ului laptelui (peste 7,2-7,3); creşterea concentraţiei clorurilor din lapte; creşterea conductibilităţii electrice a laptelui. În fapt, ultimele trei categorii de teste au la bază şi sunt influenţate de acelaşi fenomen: creşterea concentraţiei sărurilor în laptele mamitic.

Unul dintre ultimele teste lansate, respectiv determinarea conductibilităţii electrice a laptelui, se bazează pe însuşirea unor substanţe cu proprietăţi electrolitice, prezente în lapte (săruri, glucoză) de a conduce curentul electric între doi electrozi. Conductibilitatea, măsurată cu ajutorul unui aparat special, creşte în cazul laptelui mamitic, direct proporţional cu concentraţia acestora.

În acest test s-au pus mari speranţe, pentru că este foarte rapid, se execută cu un aparat portabil şi nu necesită reactivi dar, se pare, prezintă unele probleme privind specificitatea şi sensibilitatea. În momentul de faţă se experimentează şi utilizarea spectrofotometriei în aprecierea stării sanitare a laptelui, dar cercetările sunt încă la început.

Fiecare dintre testele existente se bazează exclusiv sau cu prioritate pe evidenţierea modificărilor pe care le suferă doar un anumit parametru: prezenţa microorganismelor, creşterea numărului total de celule somatice şi a procentului de neutrofile, creşterea concentraţiei unor săruri sau modificarea pH-ului.

Fiecare principiu şi fiecare test oferă anumite avantaje, dar prezintă şi unele dezavantaje, comparativ cu celelalte teste. Aceasta tocmai din cauza faptului că fiecare test este influenţat de un singur parametru sau cel mult doi, ori, în mamitele vacilor există mai mulţi parametri care variază simultan, după dinamici diferite şi necorelate, dependent de faza de evoluţie a infecţiei, de natura agentului etiologic, de circumstanţele ecologice particulare, de starea sanitară a efectivului şi a individului etc.

Corelaţia dintre rezultatele acestor teste este adesea aleatorie şi de aceea nici un test nu poate fi considerat perfect şi luat drept referinţă pentru celelalte teste; nici chiar examenul bacteriologic, ale cărui rezultate sunt relevante numai când sunt pozitive, şi nici chiar numărul crescut de celule somatice sau de neutrofile, care ar putea să trădeze într-adevăr o mamită evolutivă, dar tot aşa de bine ar putea să reflecte doar o fostă mamită, între timp vindecată spontan sau medicamentos.

O excepţie o face testul CMT (California Mastitis Test), care se bazează pe modificarea a doi parametri: creşterea numărului de celule somatice şi modificarea pH-ului laptelui, test care şi la ora actuală este recunoscut ca cel mai valoros dintre toate testele.

Identificarea unui sfert cu mamită subclinică se face atunci când se depistează o probă cu o valoare ce depăşeşte, în plus sau în minus, anumite limite situate în jurul mediei valorilor celorlalte sferturi, ale aceluiaşi animal.

 

Celuloza în hrana rumegătoarelor

Celuloza din hrană întreţine şi influenţează unele funcţii primare ale rumenului, şi anume regurgitarea şi rumegarea, însalivarea furajelor sau aciditatea rumenului.

Iată de ce un indicator al hranei pentru rumegătoare, care se cuantifică din ce în ce mai mult, este conţinutul acesteia în „fibră brută”, respectiv în „celuloză brută” (CB), denumire care se foloseşte preponderent la noi în ţară.Pentru intelegere,”traducem” citiva termini …

„Celuloză brută” constituie partea reziduală rezultată în urma solubilizării acide şi alcaline a componentelor pereţilor celulari ai nutreţurilor vegetale şi se constituie din celuloză, hemiceluloză, substanţe pectice şi din substanţe încrustante (lignină).

NDF-ul este forma prescurtată pentru Neutral Detergent Fibre, prin care Se determină totalul fibrelor insolubile din furaje şi din alimente, după tratarea acestora cu un „detergent neutru”. NDF-ul are în compoziţie celuloză, hemiceluloză şi lignina din nutreţ.

ADF-ul este forma prescurtată pentru Acid Detergent Fibre, prin care se stabileşte totalul fibrelor insolubile din furaje şi din alimente, după tratarea acestora cu un „detergent acid”. ADF-ul este format din celuloză şi din lignina dintr-un nutreţ.

Operând cu aceste noi categorii, ADF-ul se referă mai mult la digestibilitatea raţiilor, iar NDF-ul la ingesta de substanţă uscată, respectiv la gradul de încărcare al rumenului.

ADL-ul este forma prescurtată pentru Acid Detergent Lignin, prin care se stabileşte conţinutul în lignină al furajelor şi al alimentelor.

Lignina reprezintă cel mai important constituent nezaharidic al membranelor celulare din ţesuturi, a cărei pondere creşte pe măsura înaintării în vegetaţie a plantelor, ajungând chiar până la 9-11%. Lignina este un complex de substanţe nedigestibile, ceea ce explică reducerea digestibilităţii furajelor, îndeosebi la cele grosiere, la care încrustarea celulozei cu lignină este maximă

 

Cunoaşterea conţinutului în celuloză brută al raţiilor, în condiţiile reducerii proporţiei de nutreţuri voluminoase şi creşterii celor concentrate, este foarte importantă în prezent. Lipsa celulozei influenţează procentul de grăsime al laptelui şi poate genera boli metabolice, precum sunt acidoza ruminală, afecţiunile podale, displazia abomasală (deplasarea cheagului), abcesele hepatice şi, în general, afectează starea de sănătate a animalelor. 

 

Proporţia CB în plantele furajere

Conţinutul în CB al furajelor variază foarte mult, valorile orientative în cazul diferitelor categorii fiind de: 1% la rădăcinoase; 5-8% la furajele verzi; la grăunţe: de la 2% pentru porumb până la 10-12% la ovăz; 5-10% la silozuri, 25-35% la fânuri şi cel mai mult la nutreţurile grosiere 35-42%.

Deoarece structura componentelor care însoţesc celuloza propriu-zisă, cea care formează CB, diferă mult de la un nutreţ la altul, având şi efecte nutritive diferite, nutriţioniştii au simţit nevoia să opereze si cu alte categorii celulozice. La noi în ţară, şi nu numai, recent, în tabelele de valoare nutritivă a furajelor au fost introduse coloane care stabilesc conţinutul celulozic exprimat în NDF, în ADF şi în ADL.

Pentru a compara valorile de conţinut în ADF şi NDF al furajelor cu cele de CB, cu care s-a lucrat până acum, în tabelul 1 prezentăm câteva exemple. Nivelurile optime de NDF (%) din totalul substanţei uscate al raţiilor, propuse de cercetătorii americani în funcţie de nivelul producţiei de lapte al vacilor, sunt redate în tabelul 2.

Tabelul 1: CONŢINUTUL CELULOZIC AL FURAJELOR 

Tabelul 2: CANTITATEA OPTIMĂ DE NDF ÎN RAŢIE

Proporţia în NDF a raţiei este invers proporţională cu producţia de lapte. La vacile performante, cu producţii de peste 30 litri lapte pe zi, în a căror raţie se introduc concentrate în cantităţi mari (10-12 kg), trebuie să se asigure minim 28% NDF din totalul substanţei uscate ingerate, pentru buna funcţionare a rumenului şi prevenirea tulburărilor de metabolism. 

*Procent din totalul substanţei uscate al raţiilor pentru producţii de lapte (cu 3,5% grăsime) şi vaci înţărcate

Cum menţinem starea de sănătate a animalelor si de  performanţă – prin  furajarea de sezon a taurinelor

Rentabilitatea solicită producţii medii la nivel de unitate de peste 25 litri lapte, adică peste 7600 litri într-o lactaţie normală (305 zile). Chiar şi necunoscând elemente de genetică şi calcule operaţionale din activitatea de ameliorare, oricine îşi poate da seama că, între potenţialul realizat la nivel de individ de 18.000 şi chiar 20.000 litri lapte (previzibil într-o unitate din judeţul Alba) şi cel menţionat anterior, diferenţa e mare şi deci, filozofic vorbind, „nu există atât bine cât loc ar avea”.

 

Realizarea condiţiilor de exprimare a potenţialului superior de producţie, după cum este binecunoscut, presupune în primul rând asigurarea unei diete (tip de furaj, raţie) cât mai nutritivă în relaţie cu necesităţile vitale şi de producţie, cu un consum voluntar cât mai ridicat şi, mai ales, uniform pe tot parcursul perioadei de lactaţie.

Orice disfuncţionalitate în lanţul alimentar, cu deosebire în cursul perioadei de lactaţie, influenţează negativ producţia, iar pierderea înregistrată este irecuperabilă. Unele disfuncţionalităţi, cauzate de un management defectuos, le putem numi accidentale şi, deci, posibil de evitat, în timp ce altele sunt legate de sezon şi, astfel, de neocolit.

Cele mai multe probleme legate de furajare apar la începutul primăverii şi continuă până în a doua parte a lunii mai, corespunzător momentului de după perioada de trecere la regimul de păşunat. Este perioada în care unii crescători sunt puşi la grea încercare. Unele sortimente din raţie se termină (fân, siloz, rădăcinoase, concentrate etc.), iar altele se diminuează, mai ales ca urmare a înlăturării din consum a celor depreciate în timpul păstrării.

Soluţia firească la care se apelează este de a schimba structura raţiilor furajere în funcţie de componentele existente şi de posibilităţile de aprovizionare din afara exploataţiei, cu scopul de a asigura continuitatea şi constanţa în furajare. Atenţie însă la dezechilibre şi la abateri faţă de norme (cantităţi şi sortimente), care pot genera uneori pierderi considerabile. Cât de mari? Nu se ştie. Nu sunt elaborate tehnologii pentru situaţii de criză, ci doar predicţii.

 

Ce soluţii stabilim pentru asigurarea unei diete  nutritive în relaţie cu necesităţile vitale şi de producţie, cu un consum   uniform pe tot parcursul perioadei de lactaţie

 

Cele mai frecvente scenarii la care apelează fermierii în astfel de situaţii sunt:
• creşterea cantităţii de concentrate peste limita satisfacerii cerinţelor energo-proteice, în cazul suplinirii fânului sau a furajelor suculente, de obicei parţiale, din structura raţiei;
• creşterea cantităţilor suculente, în principal, siloz în detrimental furajelor fibroase şi grosiere;
• creşterea cantităţilor de fân (aport ridicat de fibre), în situaţia crizei de siloz (suculente);
• un aport excesiv în furaje bogate în proteină (şrot de soia, floarea soarelui în asociaţie cu fânul de leguminoase), în idea contracarării efectului furajului însilozat, mai sărac în proteină.

Atenţie însă, în cazul primelor două scenarii, exagerările conduc de cele mai multe ori la acidoză. pH-ul din rumen scade şi se menţine la limita inferioară (5,5-5,6) faţă de plaja de oscilaţie 5-7, considerată normală. În primul scenariu, apar probleme datorită amidonului prezent în cereale, care este digerat la nivelul rumenului de bacterii care produc acizi graşi volatili, în principal acid lactic, şi care este de zece ori mai puternic decât orice acid produs în acest compartiment.

În consumul exagerat de siloz (peste norma maximă recomandată), fenomenul este asemănător, întrucât, în urma proceselor de fermentaţie din timpul însilozării, cantitatea de acid lactic ce se formează reprezintă 1,5-2% din masa totală de siloz (2/3 din totalul acizilor prezenţi într-un siloz de bună calitate). Cu toate că în rumen există anumite bacterii care utilizează acidul lactic, ele nu reuşesc suficient de repede să prevină acumularea acidului lactic în rumen, ceea ce conduce la scăderea ph-ului conţinutului ruminal.

Într-o asemenea situaţie, efectele simptomatice nu vor întârzia să apară: procent scăzut de grăsime din lapte, consum variabil de furaje, abcese hepatice, scăderea pH-ului la nivelul sângelui, ulceraţii la nivelul papilelor ruminale, fecale de consistenţă scăzută, scăderea producţiei de lapte.

În ceea ce priveşte ultimele două scenarii, datele furnizate de literatura de specialitate concordă cu observaţiile practice cu referire la raţiile furajere, şi anume:

– nivelul ridicat de fibre diminuează densitatea energetică, diminuând astfel ingesta (consumul) şi limitează producţia de lapte;

– nivelul prea scăzut de fibre (sub necesar), reduce producţia de grăsime din lapte, conduce la îngrăşare şi la incidente disfuncţionale digestive;

– în cazul proteinei, depăşirea cu peste 30% faţă de normă, conduce la scăderea fracţiilor cazeinice şi majorarea ureei din lapte, iar ingesta sub 20-25% faţă de cerinţe reduce conţinutul total în proteine şi fracţiunea cazeică din lapte, aceasta coagulându-se mai uşor la încălzire.

 

Înlăturarea efectelor  negative

Efectele negative înregistrate conform scenariilor prezentate, pot fi cu uşurinţă prevenite, însă, odată apărute, este nevoie de pricepere, experienţă şi mai ales de intervenţie rapidă şi competentă.

Ingesta consecutivă a unui tain de siloz urmat de furaj concentrate, conduce la o acţiune conjugată de scădere puternică a pH-ului ruminal, depăşind capacitatea de tamponare a salivei. Se recomandă ca între cele două tainuri să se interpună unul de fibroase (fân). Cu toate acestea, atunci când se recurge la schimbarea structurii raţiilor furajere, trebuie să se ţină cont şi de atenţionările prezentate, convinşi fiind că roadele nu vor întârzia să apară, în urma eforturilor depuse pentru echilibrarea dietei sub raport energo-proteic cu furaje suculente, de volum, concentrate sau de altă natură, în limitele consemnate în literatura de specialitate, trecute prin filtrul propriilor observaţii.

Dintre nutreţuri, care în practică se consideră a fi suculente, se impune limitarea consumului de borhoturi de la fabricile de bere, care, deşi au un efect pronunţat lactogen, utilizate peste 2-3 kg/100 kg corp, favorizează formarea chiştilor ovarieni. Sunt de mare ajutor paleativele, cum ar fi utilizarea, în caz de acidoză ruminală subacută, a bicarbonatului de sodiu pentru tamponare sau drojdii ruminale specifice, care îmbunătăţesc condiţiile anaerobe la nivelul rumenului, favorizând dezvoltarea bacteriilor şi protozoarelor responsabile cu procesele de degradare a substraturilor celulozice.

 

 

Cine acorda atentia cuvenita etapelor  hotărâtoare din viata unei vaci ,obtine  performanţa

 

 Fazale de capatii,sunt  considerate in ultimele două săptămâni- înainte de fătare şi primele două săptămâni de după acest moment.Acestea  sunt hotărâtoare pentru performanţa vacii, constituind perioada critică din viaţa ei.

 

În acest interval se hotărăşte nivelul producţiei de lapte pe care vaca o va realiza în lactaţia care urmează. Tot acum se conturează şi soarta animalului, privind starea de sănătate şi posibilitatea apariţiei bolilor de metabolism şi a retenţiei învelitorilor fetale.

De aceea, fermierul care doreşte vaci sănătoase şi înalt productive trebuie să acorde acestei perioade cea mai mare atenţie profesională.

În articolul din numărul trecut al revistei noastre am precizat măsurile care trebuie luate pentru vacile aflate în repaus mamar, cu precădere în cele două săptămâni dinaintea fătării. De această dată ne vom referi la primele două săptămâni de după acest moment.

 

Cum protejăm vacile după fătare?

 • Grupaţi vacile care au fătat în ultimele două săptămâni pentru a le putea supraveghea şi pentru a le trata în mod special.
 • Verificaţi zilnic temperatura fiecărei vaci, în primele 7-10 zile de la fătare. Dacă veţi constata că animalul are febră, atunci fiţi siguri că acesta suferă de o infecţie uterină care trebuie tratată urgent, de regulă, cu antibiotice. Solicitaţi veterinarului efectuarea unei antibiograme a scurgerilor uterine pentru a descoperi antibioticul la care sunt sensibili microbii care au provocat infecţia.
 • Nu interveniţi în interiorul uterului vacii cu mâinile nespălate, nedezinfectate şi fără mănuşă. Faceţi acest lucru numai atunci când operaţia respectivă este strict necesară.
 • Supravegheaţi, mai ales în timpul mulsului, pofta de mâncare a vacii, atitudinea ei faţă de mediul înconjurător, modificările asupra mersului, precum şi condiţia corporală (starea de întreţinere) a animalului. Supravegheaţi producţia de lapte pe care o dezvoltă, precum şi compoziţia laptelui în grăsime şi în proteine. Toate aceste amănunte ne arată starea normală sau anormală a organismului.

Producţia de lapte şi compoziţia laptelui în grăsime şi în proteine indică nu doar calitatea furajelor care compun raţia de hrană şi echilibrarea acesteia în principii nutritive, dar şi cantitatea de furaj ingerată de vacă în 24 de ore.

 • Dacă vaca nu are poftă de mâncare, încurajaţi-o să mănânce, oferindu-i, la intervale scurte, cantităţi mari de furaj apetisant. Trebuie să aveţi grijă ca animalul să nu piardă din starea de îngrăşare mai mult de un punct din scala de apreciere a condiţiei corporale, notată pe un interval cuprins între 1 şi 5 puncte.

Urmăriţi viteza de scădere a greutăţii corporale pe parcursul primelor trei săptămâni de la fătare, descoperiţi cauzele acesteia şi luaţi măsuri pentru oprirea ei.

 

Remedii pentru bolile metabolice

În această perioadă sunt posibile o serie de boli metabolice, pentru remedierea cărora trebuie luate măsuri urgente. Aşadar, urmăriţi semnele caracteristice unor afecţiuni precum febra de lactaţie, acidoza, cetoza sau încărcarea grasă a ficatului, apoi efectuaţi următoarele operaţiuni:

 • Administraţi intramuscular o doză de prostaglandină F2α pentru a urgenta normalizarea aparatului genital şi intrarea în călduri a vacii la termenul normal.
 • Dacă vaca are febră de lactaţie (hipocalcemie) şi nu se mai poate ridica de jos, administraţi intravenos 500 ml de gluconat de calciu. Reveniţi cu o doză de 250 ml după 12-24 ore, dacă starea se menţine. Administraţi-i pe gură un tub de calciu, special pentru vaci, pe care îl găsiţi la orice farmacie veterinară.
 • În cazul cetozei, administraţi dextroză intravenos şi vitaminele A+D+E cu antibiotic, mai ales dacă boala se manifestă cu febră. Adăugaţi, de asemenea, în mâncare propilen glicol, făină de lucernă, drojdie de bere, sare şi săruri de potasiu. Animalul trebuie să consume circa 20 litri de apă caldă, zilnic.
 • Pierderea poftei de mâncare se poate remedia prin administrarea pe cale orală a aproximativ 45 de litri de soluţie electrolitică care conţine energie, tratament practicat de fermierii americani, sau un preparat numit preparatul Dairy Derench, produs Altech, dar si alte produse asemanatoare.

 

 

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*