“Tovarasi” (de jug) pocăiţi, nepocăiţi şi, mai ales, atei: Dacă iubiţi (doar cu vorba) pe Dumnezeu “invizibil” şi-l urâţi pe aproapele vostru, pe care-l ocoliţi innecat în suferinţe şi lipsuri; Dacă iubiţi păcatul, dar spuneţi că îl iubiţi şi pe Isus-preacurviti, nu aveţi nimic Dumnezeiesc în voi…! Cine nu este botezat în moartea Lui şi nu are în omul launtric-pocainţa, credinţa, mila, iubirea, SUFERINŢA şi celelalte “mădulare-seminţe ” ale Lui, i-a ca de apucat iertarea, mila, moştenirea… Dacă vă tot jucaţi de-a păcătuirea, şi nu faceţi totul “cu dragoste!” (1 Cor.16/14), ca pentru Isus, rămâneţi nişte tinichele pentru care stă scrisă “rasplata”: (vezi Matei 25/41-46)

B ) Noua Romanie cladita de iliescu-Fesenescu (intronata dupa lovitura de stat) este precum “gogoasa” cu biocide fabricate de SC HEXIPHARMA SRLxzEste plină lumea de mironositi care se bat cu pumnul în piept că nu dau veşnicia pe plăcerile de o clipă ale păcatului, dar mănâncă păcătuirea pe pâine, inclusiv senzualitatea…Dar eu vă spun:

Dar eu vă spun: când vă vine să vă MAIMUŢĂRIŢI, priviţi cum Isus sângeră tocmai pentru păcătuirea dezgropată de voi! Nu mai da-ţi Puritatea Cristică pe mizeria lumească şi ieşiţi din “templul” vicleniilor, vrăjilor şi minciunilor. Nu da-ţi Mantia Dumnezeiască pe cârpitura demonică. Nu vă păcăliţi că puteţi turna Apa Vieţii în duhurile dogite şi cârpite, îmbătate de licorile păcatelor ascunse. Refuzaţi din start orice propunere “mieroasă”, care otrăveşte şi măduva oaselor. Goliţi-vă, da- ţi morţii orice urmă de păcat, pentru a fi spălaţi şi umpluţi cu Plinătatea Dumnezeirii. Suferiţi cu bucurie orice nedreptate şi lovire pe nedrept, pentru a-i da şansa Duhului Sunt să se odihnească măcar o clipă peste creştetul omenesc,pentru că este al lui… Cercetaţi şi filtraţi prin Isus toate gândurile, propunerile, momelile, gâdilările celui rău şi refuzaţi din start orice dialog demonic… Iubiţi şi ajutaţi cu fapta pe vrăjmaşi. Puneţi-vă toată nădejdea în Credinţaşi Dragostea lui.

 

Nu mai rămâneţi robii vorbelor, ci întrupaţi darurile Duhului Sfânt, care aşteaptă să prindă contur în voi. ALTFEL…” Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zangănitor

 

Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. “Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umfla de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucura de nelegiuire, ci se bucura de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.” (1 Cor 13/1-8)…”

 

Oameni buni de pretutindeni, pentru că patriotismul naţional este trecător şi… pentru că suferinţa, urâţenia, răutatea şi celelalte roade ale celui rău au ajuns până la Cer, suntem chemaţi să devenim Patrioţi ai Cerului. Să dăm afară pe războinicul nimicitor, uzurpator şi batjocoritor, ca să devenim Una cu Unirea întrupată în Isus; Prea suferă miliardele de oameni, pentru a “conserva”dezmăţul, lipsurile, necazurile, certurile, curviile, toxinele, mizeriile, vicleniile şi celelalte arme satanice descrise în Gal. /5/20)

 

Cu Isus în miezul omului născut din Sămânţa Lui şi împreună cu toţi ostenii Lui ,navigăm nu in Arca lui Noe,ci în “Corabia” Cristică, pentru a lupta până la infinit, încrezători în biruinţa Dumnezeiască, întrucât “… Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. (1Ioan 4:4) Când lenea, îndoiala sau frica spune NU poţi, credinţa spune: “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te îndoi căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” (Isaia 41:10)… Eu rămân cu voi în orice loc pe care îl calcă talpa picioarelor voastre… Nicideculm n-am să te las, Cum să te dau, cui să te las? “Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Marcu 10: 27)… Învăţaţi frumuseţea Jertfei de la Martirii Credinţei. Da-ţi morţii Cristice păcatul prin Duhul Sfant. Nu prin pomeni, bani, lumânări sau prin alte fapte ale Legii. Preamăriţi-L pe Isus Hristos, luând sabia Duhului, făgăduinţele lui Dumnezeu întărite cu sângele Său şi asimilaţi- le, hrăniţi-vă din ele. Noi suntem păziţi de puterea Lui Dumnezeu.” Du-te, şi s  ă nu mai păcătuieşti” este sfatul dat oricăruia dintre cei eliberaţi de sclavia celui rău. Rupe-o cu păgânătatea, smereşte-te sub braţul tare al Domnului; Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi, leapădă şi vinde tot ce ai; Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi… sunt câteva arme de distrugere în masă CONTRA celui rău! O altă lecţie de smerire o învăţăm de la Isus în Matei cap 11” Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară “Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!…” (Luca 17/1-4)

 

 

 

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru Armata Mieilor din toată lumea, înrolaţi din Dragoste, dedicaţi pentru jertfirea, suferinţa, şi biruirea celui rău, prin Atotputernicia Lui; “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:

 

Pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţa spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” (2 Cor.14-17)… În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.” (Ef.1/4-11)

 

Ostaşi Uniţi în Armata Mielului,” astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu…

 

 

 

… Luaţi seama canimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţa împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2/6-15)

 

 

Din milă pentru sângerarea lui Isus, din Dragoste faţă de Creator, din respect pentru Profesorul Duh Sfânt, din solidaritate pentru miliardele de suflete minţite, manipulate şi batjocotite, luăm Credinţa Lu I drept Armă de luptă contra păcatului. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui”, ca să luptăm contra păcatului

 

 

Oamenii care iubesc mai mult pe satan decât pe Dumnezeu, se lasa robiţi de păcat. Deci, s-o rupem cu păcătuirea şi cu falsele plăceri de o clipă ale păcatului, căci… “El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1/3-11)

 

 

 

   În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos…

 

 

… În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Sau… În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.” (Efeseni 1/3-12). Dacă am iubit minciunile celui rău şi am căzut în capcanele lui, de ce să nu iubim poruncile celui Bun, pentru înălţare, căci nu sunt grele. Evadarea de sub dictatura păcatului nu se face decât prin “filtrul” Isus, poarta de ieşire de sub satan, şi Uşa de intrare în RAI!” Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. În ziua aceea, veţi cunoaşte ca Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.” (Ioan 14/6-26) Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15/12-13)

 

 

Orice om care crede că la Golgota i-a zdrobit capul satanei, care crede că prin răstignire a făcut de ruşine pe conducătorii lumii ACESTEIA, pe preoţii cei mai de seamă; Cine crede că i-a luat de la satan dosarul plin cu acuzaţiile scrise contra noastră, împreună cu cheile locuinţei morţilor, are motive să biruie păcatul cu ajutorul lui Isus; Pentru că El “A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2/14-15)

 

Nimeni nu poate să lupte singur cu satan.De la bun început nu trebuie băgat în sama. Cum trimite gândul, pofta, ispita, provocarea, tulburarea, suferinţa, imediat trebuie chemat Isus-Cuvintul.Şi dacă satan lucrează prin oamenii lui, tot cu “stă scris în Biblie” trebuie luptat, precum a făcut Isus 40 de zile în pustie. Să ne împotrivim răului, tari în credinţă, sub braţul Biruitor al Domnului. Astfel pleacă învins si Tata,in schimb, ne trimite pe Scara Cerului Gandurile,Ingerii,”Pompierii”Ajutoarele LUI. Să nu ascultăm nimic de satan, sau de   mesagerii lui şi nici să nu intrăm în vorbă cu răul, ci să urâm lumea păcatului şi sursa tuturor relelor. “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”” (1 Ioan 2/15-18). Isus şi-a dat viaţa pentru a răscumpăra lumea creată de El, nu lumea innecată în pofte, ispite şi fărădelegi.” Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi: orice ni se da bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1/12-17)

 

 

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef..1/8-10)

 

 

“De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru că, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întărâţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru că în toate lucrurile să aibă întâietatea.” (Col.1/9-18)

 

Semne că intrăm în ultima fază a crizei economice mondiale

Chiar acum sunt semne de probleme economice cu ,,bulele (financiare) de la suprafață” peste tot în jurul nostru. Sunt 11 semne vizibile că intrăm în faza următoare a crizei economice mondiale …

Grecia a avertizat că va intra în faliment săptămâna viitoare după ce a eșuat să găsească suficient numerar pentru a plăti milioane de lucrători din sectorul public și a datoriilor sale internaționale. Ministrul adjunct al finanțelor Dimitras Mardas trăgea clopotele de alarmă ieri (22 aprilie), când a declarat că țara “funcționează pe gol” din februarie. Cu un termen de rambursare a datoriilor ce se profilează la 1 mai, Grecia se confruntă cu perspectiva profund dăunătoare de a-și plăti proprii angajati și a face o plată 200 mil. Euro către Fondul Monetar Internațional.

 • Cărbunele reprezintă aproximativ 40 % dintre mijloacele de generare a energiei electrice de pe întreaga planetă. Când prețul cărbunelui începe să scadă, este un semn că activitatea economică încetinește. Chiar înainte de ultima criza financiară din 2008, prețul cărbunelui a urcat dramatic și apoi s-a prăbușit brusc. Ei bine, ghici ce? Prețul cărbunelui s-a prăbușit din nou, și este deja mai mic decât a fost în orice moment din timpul ultimei recesiuni http://www.zerohedge.com/news/2015-04-23/these-two-assets-show-us-crash-coming

Nu există nicio măsură mai bună a contracției în curs de desfășurare în China decât prețul minereului de fier. Brokerii de pe Wall Street vă vor spune să nu fiți tulburați de prăbușirea de la maximul de 70% din 2012 la 35% doar în ultimele nouă luni. Potrivit acestora, asta se întâmplă din vina companiilor globale miniere mari care deschid noi abataje de minereu de fier masive și infrastructuri miniere.

 • În acest moment, China reprezintă mai mult decât oricine altcineva din lume, comerțul mondial. De aceea este atât de alarmant că importurile și exporturile Chinei colapsează …http://www.bbc.com/news/business-32281957

Date comerciale lunare ale Chinei prezintă că exporturile au scăzut în martie la acelasi nivel ca un an în urmă de 14,6% în yuani, în comparație cu așteptările pentru o creștere de mai mult de 8%. Importurile au scăzut între timp cu 12,3% în yuani, comparativ cu previziunile pentru o scădere de 11%.

 • Numărul de companii cotate la bursă în Statele Unite, în faliment în primul trimestru al lui 2015 a fost mai mare decât dublu față de numărul celor care au intrat în faliment în primul trimestru al lui 2014.
 • Vânzările de case noi în Statele Unite tocmai a scăzut într-un ritm rapid de aproape doi ani.
 • Când prețul stocurilor din SUA sunt cele mai scumpe care au fost vreodată în istorie chiar acum, a spune că această bulă financiară întârzie să explodeze este o subestimare masivă.

Pentru o lungă perioadă de timp, am fost ghidați să credem că 2015 va fi un important “punct de cotitură” pentru sistemul financiar global, iar eu încă mai simt asta. Dar pentru primele patru luni ale acestui an, lucrurile au fost surprinzător de liniștite – cel puțin la suprafață. Deci, ce se întâmplă?

Ei bine, eu cred că ne confruntăm acum cu proverbialul “calm dinaintea furtunii”. Există tot felul de tulburări și lupte sub suprafață, dar pentru moment lucrurile par că acestea se desfășoară bine pentru majoritatea oamenilor. Din păcate, această perioadă de liniște nu va dura mult. Iar cei care sunt “în cunoștință” mișcă deja banii în anticiparea a ceea ce se apropie. Aceasta nu se poate întâmpla săptămâna viitoare, sau luna viitoare, dar problemele financiare mari se apropie. Și atunci când acestea ajung în cele din urmă la suprafață, ele vor șoca lumea, chiar dacă marea majoritate nu le văd sau se fac că nu văd mințindu-se singuri. Se va declanșa ultima fază a crizei care va fi cea mai dură pentru ,,noi cei mulți”. Problema de data asta, va fi de schimbare totală a sistemului și nu de susținere, așa cum a fost în 2008, iar această schimbare va fi la nivel planetar.

Nu vă faceți iluzii că România nu va fi afectată. Stiți ce proclama sus și tare președintele din 2008 (mi-e rușine să-i pronunț numele…), că România nu va fi afectată de criză și știți ce a urmat… Ca și sfat : Bazați-vă pe propriile puteri, pe prietenii adevărați, nu credeți nimic din ce vă prezintă autoritățile și credința de nezdruncinat că totul se va transforma într-un bine măreț până la urmă. Si până la urma nu supraviețuirea contează, puteți considera că până acum asta am facut cu toții, ci felul cum trăim toate aceste schimbări și cum ne ajutăm unii cu ceilalți…

Video cu subt. RO ,,Minciuna în care trăim

Sursa : http://theeconomiccollapseblog.com/

 

 Criza umanității și spectrul fascismului în secolul 21

Sistemul capitalist mondial se confruntă fără îndoială cu cea mai gravă criză din istoria sa de 500 ani. Capitalismul mondial a cunoscut o restructurare profundă, prin globalizare în ultimele decenii și a fost transformat într-un mod care-l face fundamental diferit față de cel anterior. În mod similar, criza actuală prezintă caracteristici care o diferențiază de crizele anterioare ale sistemului și ridică miza pentru umanitate.

Dacă vrem să evităm rezultatele dezastruoase trebuie să înțelegem atât natura noului capitalism global cât și natura crizei. Analiza globalizării capitaliste prevede un șablon pentru sondarea unor game largi de procese sociale, politice, culturale și ideologice, în acest secol 21. Urmându-l pe Marx, dorim să ne concentrăm pe dinamica internă a capitalismului pentru a înțelege criza. Și urmând perspectivele capitalismului global, vrem să vedem cum acesta a evoluat calitativ în ultimele decenii.

Criza la nivel de sistem cu care ne confruntăm nu este o repetare a unor episoade, precum cea a anilor 1930 sau 1970, tocmai pentru că capitalismul este fundamental diferit în secolul 21. Globalizarea constituie calitativ, o nouă epocă în evoluția continuă și deschisă a capitalismului mondial, marcat de o serie de schimbări calitative în sistemul capitalist și articulații noi de putere socială. Putem sublinia patru aspecte unice pentru această epocă :

În primul rând este creșterea de capital cu adevărat transnațională și o nouă producție la nivel mondial și a sistemului financiar în care au fost integrate toate națiunile și o mare parte din omenire, în mod direct sau indirect. Am trecut de la o economie mondială, în care țări și regiuni au fost legate între ele prin intermediul comerțului și fluxurilor financiare, într-o piață internațională integrată, la o economie globală, în care națiunile sunt legate fiecare mai organic prin transnaționalizarea procesului de producție , de finanțare, și a circuitelor de acumulare de capital. Nici un stat-națiune nu poate rămâne izolat de economia mondială sau să prevină pătrunderea suprastructurii sociale, politice și culturale ale capitalismului global.

Al doilea este apariția și ridicarea Clasei Capitaliste Transnaționale (CCT), un grup care a atras contingentele din majoritatea țărilor din întreaga lume, Nord și Sud, precum a și încercat să se poziționeze ca o clasă conducătoare globală. Această CCT este facțiunea hegemonică de capital la scară mondială.

În al treilea rând este ridicarea Aparatului Transnațional de Stat (ATS). ATS este constituit ca o rețea liberă formată din organizațiile trans și supranaționale, împreună cu statele naționale. Funcționează pentru a organiza condițiile pentru acumularea transnațională. CCT încearcă să organizeze și să exercite instituțional puterea acestei clase prin aparatul ATS.

    În al patrulea rând sunt relații noi de inegalitate, dominație și exploatare în societatea globală, inclusiv o importanță tot mai mare a inegalităților sociale și de clasă transnaționale în raport cu inegalitățile nord-sud.

      Crizele ciclice, structurale și sistemice  

Majoritatea comentatorilor cu privire la criza contemporană se referă la “Marea Recesiune” a anului 2008 și urmările acesteia. Cu toate acestea, originile cauzale ale crizei globale se regăsesc în supra-acumulare și de asemenea, în contradicții ale puterii de stat, sau în ceea ce marxiștii numesc contradicțiile interne ale sistemului capitalist. Mai mult decât atât, deoarece sistemul este acum global, criza într-un singur loc tinde să reprezinte criză pentru sistem în ansamblul său. Sistemul nu se poate extinde, deoarece marginalizând o parte semnificativă a omenirii de la participarea productivă directă, presiunea descendentă asupra salariilor și a consumului popular în întreaga lume, precum și polarizarea veniturilor, a redus capacitatea pieței mondiale de-a absorbi producția mondială. În același timp, având în vedere configurația deosebită a forțelor sociale și de clasă și corelarea acestor forțe la nivel mondial, statele naționale sunt greu de presat pentru a reglementa tranzacțiile circuitelor naționale de acumulare și cu decalaj în contradicțiile explozive construite în sistem.

Este criză ciclică, structurală, sau sistemică? Crizele ciclice sunt recurente la capitalism aproximativ o dată la fiecare 10 ani și implică recesiunile care  acționează ca mecanisme de auto-corectare, fără nici o restructurare majoră a sistemului. Recesiunilor de la începutul anilor 1980, începutul anilor 1990, și din 2001 au fost crize ciclice. În schimb, criza din 2008 a semnalat glisarea într-o criză structurală. Crizele structurale reflectă contradicții profunde, care pot fi rezolvate numai printr-o restructurare majoră a sistemului. Criza structurală din anii 1970 a fost rezolvată prin globalizarea capitalistă. Înainte de aceasta, criza structurală din anii 1930 a fost rezolvată prin crearea unui nou model de capitalism redistributiv, și înainte de aceasta criza structurală din 1870 a dus la dezvoltarea capitalismului corporatist. O criză sistemică presupune înlocuirea unui sistem cu un sistem complet nou sau un colaps pur și simplu. O criză structurală deschide posibilitatea pentru o criză sistemică. Dar dacă este de fapt un bulgăre de zăpadă într-o criză sistemică – în acest caz, ori capitalismul cedează pentru a fi înlocuit ori civilizația globală se prăbușește – nu este predeterminată și depinde în întregime de răspunsul forțelor sociale și politice la criză și la situații neprevăzute istorice care nu sunt ușor de prognozat. Acesta este un moment istoric de incertitudine extremă, în care răspunsurile colective ale forțelor sociale și de clasă distincte la criză sunt în mare flux.

Prin urmare, conceptul meu de criză globală este mai larg decât financiară. Există dimensiuni multiple și reciproc constitutive – economice, sociale, politice, culturale, ideologice și ecologice, să nu mai vorbim de criza existențială a conștiinței, a valorilor și ființei noastre. Există o criză a polarizării sociale. Sistemul nu poate satisface nevoile sau asigura supraviețuirea a milioane de oameni, poate o majoritate a umanității. Există criza de legitimitate a statului și a autorității politice, sau de hegemonie și dominație. Statele naționale se confruntă cu spirala crizei de legitimitate, deoarece nu îndeplinesc nemulțumirile sociale legate de locuri de muncă iar clasele populare se confruntă cu o mobilitate descendentă, șomaj, nesiguranță sporită și greutăți mari. Legitimitatea sistemului a fost tot mai contestată de milioane, poate chiar miliarde de oameni din întreaga lume, și se confruntă cu provocări extinse anti-hegemonice. Elitele mondiale au fost în imposibilitatea de a contracara această erodare a autorității sistemului în fața presiunilor peste tot în lume, pentru o economie globală morală.

Și un voal care învăluie toate aceste dimensiuni este o criză de sustenabilitate înrădăcinată în holocaust ecologic care a început deja, exprimată în schimbările climatice și prăbușirea iminentă a sistemelor agricole centralizate în mai multe regiuni ale lumii, printre alți indicatori. Este o criză a umanității, adică o criză de proporții sistemice, amenințând capacitatea a miliarde de oameni de a supraviețui, și creșterea spectrului de colaps al civilizației mondiale și degenerarea într-o nouă “Eră a Intunericului”-2. Această criză a omenirii împărtășește o serie de aspecte cu crize structurale anterioare, dar există, de asemenea mai multe caracteristici unice până în prezent:

 1. Sistemul ajunge rapid la limitele ecologice ale reproducerii sale. Capitalismul global acum, a ajuns să aducă ceea ce ar fi a șasea dispariție în masă din istoria cunoscută a vieții pe Pământ. Această extincție în masă nu ar fi cauzată de o catastrofă naturală, cum ar fi un impact cu un meteorit sau de modificări evolutive, cum ar fi sfârșitul printr-o eră glaciară, ci de activitatea umană intenționată. Potrivit oamenilor de știință din domeniul mediului există nouă “granițe planetare” cruciale pentru menținerea unui sistem de mediu pe pământ în care oamenii pot exista, dintre care 4 se confruntă în acest moment cu debutul degradării ireversibile a mediului iar 3 dintre ele (schimbările climatice, ciclul azotului, și pierderea biodiversității) sunt “puncte de basculare”, ceea ce înseamnă că aceste procese au trecut deja limitele lor planetare.
 2. Amploarea mijloacelor de violență și control social este fără precedent, cum este concentrarea mijloacelor de comunicare la nivel mondial, de producție simbolică și de circulație în mâinile a foarte puține grupuri puternice. Războaie computerizate, drone, bombe inteligente, Star Wars, și așa mai departe, au schimbat fața războiului. Războiul a devenit normalizat și motivat pentru cei care nu au fost implicați direct într-o agresiune armată. În același timp, am ajuns la societatea de supraveghere globală și era de control a gândirii de către cei care controlează fluxurile globale de comunicare, imagini și producția simbolică. Lumea lui Edward Snowden este lumea lui George Orwell; 1984 a sosit;
 3. Capitalismul își atinge limitele aparente în expansiunea extinsă. Nu mai există noi teritorii de importanță, care pot fi integrate în capitalismul mondial, de-ruralizarea este acum foarte avansată, iar marfa de la țară și din spații pre- și non-capitaliste s-a intensificat, asta este, convertită în casa de modă din spații de capital, astfel încât expansiunea intensivă ajunge la  adâncimi niciodată văzute înainte. Capitalismul trebuie să se extindă sau să colapseze? Cum sau unde se va mai extinde?
 4. Există apariția unui excedent mare a populației ce locuiește pe o “planetă de mahalale,” înstrăinată de economia productivă, marginalizată, și sub rezerva sistemelor sofisticate de control social și distrugere – la un ciclu de moarte, de deposedare, exploatare și excludere. Aceasta include complexe  industriale și de imigranți de detenție, poliție omniprezentă, pază militarizată, și așa mai departe;
 5. Există o conciliere între economia globalizată și statul-națiune bazat pe sistemul autorității politice. Aparatul de stat transnațional este incipient și nu a fost în măsură să joace rolul de ceea ce sociologii numesc “hegemon”, sau un stat-națiune conducător, care are suficientă putere și autoritate de a organiza și a stabiliza sistemul. Răspândirea armelor de distrugere în masă și militarizarea fără precedent a vieții sociale și conflictele de pe tot globul face greu de imaginat că sistemul poate veni sub orice autoritate politică stabilă care să asigure reproducția.

Statul global polițienesc

Cum au răspuns forțele sociale și politice la nivel mondial la criză? Criza a dus la o polarizare politică rapidă în societatea globală. Atât forțele de dreapta cât și cele de stânga sunt ascendente. Trei răspunsuri par a fi în litigiu.

Unul este ceea ce am putea numi “reformismul de sus.” Acest reformism elită are ca scop stabilizarea sistemului, salvarea sistemului în sine. Cu toate acestea, în anii de după 2008, se pare că acești reformatori nu sunt capabili (sau nu doresc) să prevaleze asupra puterii capitalului financiar transnațional. Un al doilea răspuns este popular, la nivel local și rezistență de jos. Că conflicte sociale și politice escaladează în întreaga lume, se pare că există o revoltă la nivel mondial ce se dezvoltă de jos. În timp ce astfel de rezistență apare insurgentă în urma anului 2008, este răspândită foarte inegal între țări și regiuni și se confruntă cu multe probleme și provocări.

In acest context, o altă reacție este reapariția fascismului secolului 21. Ultra-dreapta este o forță insurgentă în multe țări. În linii mari, acest proiect urmărește să fuzioneze puterea politică reacționară cu capitalul transnațional și să organizeze o bază de masă în rândul sectoarelor privilegiate istoric al clasei muncitoare la nivel global – cum ar fi muncitorii albi din nord și straturile de mijloc din sud – care se confruntă acum cu sporită insecuritate și spectrul mobilității descendente. Aceasta implică militarism, masculinizarea extremă, homofobie, rasism și mobilizare rasistă, inclusiv căutarea de țapi ispășitori, cum ar fi muncitorii imigranți, iar în Occident musulmanii. Fascismul sec. al-XXI-lea evocă ideologii mistificatoare,  care implică de multe ori rasă / supremație a culturii și xenofobie, îmbrățișând un trecut idealizat și mitic. Cultura neo-fascistă normalizează și aduce într-o lumină favorabilă războiul și violența socială, și într-adevăr, generează o fascinație a dominației, care este portretizată chiar eroic.

Nevoia de grupuri dominante în întreaga lume asigură un control pe scară largă, a organizațiilor sociale de masă și a surplusului populației lumii și a forțelor rebele de jos care dau un impuls puternic pentru proiectele fasciste ale secolului 21. Pur și simplu imensele inegalități structurale ale politicii economice globale pot fi mai ușor menținute prin mecanisme consensuale de control social. Am fost martorii tranziției de la asistență socială la control social de stat în întreaga lume. Am intrat într-o perioadă de transformări mari, schimbări însemnate și incertitudini. Singura soluție viabilă la criza capitalismului global este o redistribuire masivă a bogăției și puterii în jos spre majoritatea slabă a omenirii de-a lungul unui socialism democratic al secolului 21, în care omenirea să nu mai fie în război cu ea însăși și cu natura.

 

Sursa : http://www.globalresearch.ca

Islanda a aruncat la gunoi guvernul corupt, şi a arestat toţi bancherii supuşi familiei Rothschild

Islanda arestează bancherii vinovati de criză

Islandezii au reuşit să răstoarne un guvern corupt până în măduva oaselor, au pus bazele unei Constituţii corecte şi au arestat bancherii… iată că se poate!

Islanda aruncă la gunoi guvernul corupt, şi apoi arestează toţi bancherii supuşi familiei Rothschild

Încă din secolul trecut marea majoritate a americanilor au visat să spună NU criminalilor bancheri corupţi conduşi de familiile Rothschild şi Rockefeller, dar nimeni nu a îndrăznit să o facă. De ce?

Dacă numai jumătate din naţiunea americană şi 1% din cei care plătesc taxe şi impozite ar fi spus “AJUNGE! GATA CE-I PREA MULT E PREA MULT!”, atunci guvernul s-ar fi schimbat. De ce este oare atât de greu pentru unii oameni să înţeleagă că printr-un simplu REFUZ de a plăti taxele către un sistem corupt se poate obţine mult mai mult decât prin violenţă?

Cu alte cuvinte, URMĂREŞTE SĂ DESCOPERI UNDE AJUNG BANII TĂI! E chiar atât de greu?

Adevărul în această privinţă este că doar islandezii au fost în stare să o facă… deocamdată. Nu numai că au reuşit să răstoarne un guvern corupt până în măduva oaselor, dar au pus bazele unei Constituţii corecte care va asigura ca toate aceste dezastre naţionale nu vor mai putea să se repete niciodată.

Dar asta nu e totul… Cea mai bună veste abia acum urmează!

Ei bine, islandezii AU ARESTAT pe toţi bancherii supuşi lui Rothschild şi Rockefeller, care s-au dovedit că sunt răspunzători de haosul şi prăbuşirea economică a Islandei. Nouă persoane au fost arestate în Reykjavik şi Londra pentru fapte de criminalitate financiară care au determinat prăbuşirea economică a Islandei în anul 2008, criza profundă care a făcut să apară o REACŢIE PUBLICĂ FĂRĂ PRECEDENT care schimbă destinul ţării.

În Islanda s-a desfăşurat o REVOLUŢIE FĂRĂ ARME, ţara cu cea mai veche democraţie (anul 930), şi ai cărei cetăţeni au reuşit să impună schimbări fundamentale (nu doar de faţadă) prin demonstraţii ferme. Dar de ce oare restul ţărilor occidentale nu au auzit nimic despre asta? Mass-media oficială occidentală este sub controlul Cabalei criminale, aşa că nu e de mirare că există această cenzură strictă.

La presiunea cetăţenilor islandezi, nu numai că guvernul a demisionat, dar s-a demarat elaborarea unui proiect pentru noua Constituţie şi s-a început procesul penal prin care bancherii vinovaţi de declinul economic al ţării au fost puşi sub acuzare. Acest proces revoluţionar liniştit, fără violenţă, îşi are originile în anul 2008 când guvernul islandez a decis să NAŢIONALIZEZE cele mai mari 3 bănci din ţară (Landsbanki, Kaupthing şi Glitnir) ai căror clienţi erau în principal englezi şi americani. După această măsură, moneda locală (krona) s-a devalorizat puternic, iar bursa financiară islandeză a fost închisă temporar atunci când scăderea ajunsese la 76 % (vedeţi în prezent bursa din Shanghai, care într-o singură zi prin căderea acţiunilor China a pierdut 4.500 de miliarde de dolari – este semnul prăbuşirii acestui sistem financiar malefic, n.b.).

Islanda devenise falimentară, şi pentru a salva situaţia FMI a oferit 2,1 miliarde USD, iar ţările nordice au oferit în plus 2,5 miliarde USD.

În timp ce băncile şi autorităţile căutau soluţii la situaţia economică dezastruoasă a Islandei, cetăţenii islandezi au ieşit în stradă şi au manifestat paşnic zeci de zile în şir în faţa Parlamentului Islandei, astfel că primul ministru Geir Haarde a demisionat. Cetăţenii au cerut în plus alegeri anticipate, şi au reuşit! În luna aprilie 2012 a fost aleasă o coaliţie de guvernământ, formată din Alianţa Social Democrată şi Mişcarea Verde de stânga, iar prim ministru a fost numit Johanna Siguroardottir (iată cum energia feminină salvează o ţară şi se manifestă pentru crearea Noii Lumi, n.b.).

Pe parcursul anului 2009, economia Islandei a continuat să fie într-o stare precară, dar Parlamentul a propus ca ţara să plătească Angliei şi Olandei suma de 3,5 miliarde de EURO, eşalonata pe 15 ani, la o dobândă de 5,5 % !!! Această propunere a aprins din nou scânteia populară în Islanda, oamenii s-au întors pe străzi cerând ca această decizie să fie supusă unui referendum. În martie 2010, acest referendum a avut loc şi 93 % din populaţia Islandei a REFUZAT să plătească datoria în condiţiile propuse. Asta a determinat creditorii să îşi re-gândească strategia şi să o îmbunătăţească, oferind o rată de numai 3 % şi eşalonarea pe o perioadă de 37 de ani.

Ei bine, nici asta nu a mers. Actualul Preşedinte al Islandei, văzând că Parlamentul aprobase propunerea cu o marjă foarte mică de voturi, a decis să nu o ratifice, şi a chemat poporul islandez din nou la referendum pentru ca oamenii să aibă ultimul cuvânt.

    Bancherii tremură de frică 

Revenind la situaţia tensionată din anul 2010, în timp ce islandezii refuzau să-şi plătească datoriile către rechinii financiari fără să fie consultaţi, coaliţia de guvernare a lansat o investigare financiară care să determine responsabilităţile legale pentru criza economică brutală ce a afectat ţara, astfel că a arestat deja câţiva bancheri şi directori executivi care erau implicaţi în operaţiuni financiare de mare risc. Între timp, Interpolul a emis un mandat de arestare internaţional pe numele lui Sigurdur Einarsson, fostul preşedinte al uneia dintre bănci. Această situaţie a făcut ca bancherii şi directorii speriaţi să părăsească ţara în masă, ca şobolanii. În acest context de criză, a fost aleasă o adunare care să pună bazele unei noi Constituţii care să reflecte lecţiile învăţate şi să o înlocuiască pe cea în funcţiune, fiind inspirată de Constituţia Daneză.

Pentru asta, în loc să apeleze la experţi şi politicieni, Islanda a decis să apeleze direct la popor, din moment ce poporul are putere asupra legii, şi nu invers. Mai mult de 500 de islandezi s-au prezentat ca şi candidaţi pentru a participa în acest exerciţiu de DEMOCRAŢIE DIRECTĂ şi a scrie o nouă Constituţie. Au fost aleşi 25 dintre ei, fără niciun fel de afiliere politică, printre aceştia fiind studenţi, avocaţi, jurnalişti, fermieri şi sindicalişti.

Una dintre prevederile importante ale acestei noi Constituţii a fost protejarea expresă a libertăţii de informare şi de expresie, având numele de Iniţiativa Mediei Moderne Islandeze (IMMI), o lege care are scopul să facă din Islanda un paradis pentru jurnalismul de investigaţie, pentru libertatea de informare, în care sursele, jurnaliştii şi furnizorii de internet care găzduiesc site-uri de ştiri, sunt protejaţi prin această lege.

Oamenii, din nou, vor decide viitorul Islandei, în timp ce politicienii şi bancherii vor privi de pe margine transformarea acestei naţiuni.

Islanda este un exemplu curajos pentru toate naţiunile lumii !!

Unde este Islanda în prezent

Spre deosebire de alte ţări europene, economia Islandei a revenit la nivelul anului 2008. Reţeta ţării a fost diferită faţă de cea promovată de cele două părţi ale Atlanticului, băncile fiind lăsate să se prăbuşească, iar bancherii trimişi la închisoare. The Independent relata reţeta islandeză : ,,o taxă de 39% pe repatrierea de capital ale nerezidenţilor, lăsarea băncilor să se prăbuşească şi arestarea bancherilor a căror activitate criminală a pus economia pe butuci.

Directorul executiv al uneia dintre cele mai mari bănci, Kaupthing împreună cu acţionarul principal al acesteia au primit pedepse de 4 respectiv 5 ani de închisoare. Spre deosebire de SUA şi Marea Britanie care au folosit banii contribuabilului pentru a salva mari instituţii financiare precum AIG, Freddie Mac,Fannie Mae, Lloyds sau Royal Bank of Scotland, guvernul islandez, cu oamenii în stradă, a lăsat băncile să se prăbuşească, pasând pierderile către creditorii săi în cea mai mare parte străini.

,,Băncile nu sunt sfinte biserici ..” îşi şoca auditoriul în urmă cu doi ani la Forumul Economic de la Davos, preşedintele Islandei Ragnar Grimsson. ,,Teoria potrivit căreia trebuie salvate băncile este o teorie despre bancheri bucurându-se de profiturile lor în perioadele de succes, pentru ca apoi să lase oamenii de rând să le suporte eşecul prin taxe şi austeritate”, declara acesta pentru postul TV Al-Jazeera.

Planul islandez a funcţionat deşi şocul financiar iniţial a fost unul foarte puternic. Inflaţia a fost de peste 16% în prima fază, dar a scăzut sub 5% până în 2011 şi este tangenţial peste zero în prezent. Datoria publică raportată la PIB nu a atins cote alarmante în condiţiile în care statul nu şi-a asumat pierderi bancare ca în cazul altor ţări occidentale. De la nivelul de 95% din PIB, creditul guvernamental va mai reprezenta până la finele acestui an 74%, iar proiecţia pentru anul 2020 este ca nivelul de îndatorare să nu fie mai mare de 54%. Somajul de 4% pune Islanda într-o situaţie mai bună decât cea a SUA. Lecţia pe care ar trebui să o învăţăm toţi este cea a unui control al capitalului. Taxa de 39% pentru repatrierea nerezidenţilor a fost caracterizată de către ministrul de finanţe Bjarni Benediktsson ca fiind o bombă de referinţă şi încă una fericită.

Concluzie bloger

Iată deci dragi conaţionali cât de simplă este schimbarea unui sistem din rădăcini, fără revoluţii şi vărsări de sânge ce s-au demonstrat întotdeauna a fi fost deturnate de către clasele conducătoare, neschimbandu-se defapt nimic din esentă ci doar la suprafată. Acesta instaurat de către islandezi este cu adevărat un sistem democratic conform principiilor meritocrate, unde cei care conduc destinele unei naţinuni vin la recomandarea maselor populare, ca nişte cetăţeni oneşti, morali şi responsabili privind viitorul naţiei lor. Fără partide politice care nu sunt altceva decât nişte bârloguri arhaice mafiote ce prăduie banii poporului extorcaţi printr-o legislaţie subiectivă şi înrobitoare.

Acesta este următorul pas în evoluţia societăţii umane care trebuie făcut. Omenirea trebuie să evolueze, iar acest sistem bazat pe partide, parlament, etc. este unul învechit care nu a dus decât la polarizare socială, sărăcire în masă, corupţie şi degradare planetară prin exploatarea abuzivă prin furt a resurselor naturale ale planetei. Trebuie pus capăt pentru totdeauna ! Acest sistem nu se schimbă de la sine, noi trebuie să o facem şi nu vă aşteptaţi să o facă cei care beneficiază de toate foloasele acestuia. Trebuie pornit de jos, de la nivel micro-comunităţi, prin schimbarea primarilor cu oameni morali, cu spirit de sacrificiu şi devotaţi comunităţii, pentru ca apoi din exemplul acelei micro-comunităţi să se răspândească ca un virus şi să ajungă până la nivel central. Iar aceasta va produce bascularea conştiinţei oamenilor că există alternativă de o mie de ori mai bună la actualul sistem, că nu este utopie cum afirmă unii şi asta va duce la schimbarea planetară pe care o dorim cu toţii.

Acţionaţi şi împărtăşiţi aceste idei, pentru că Islanda ne-a dat exemplu. Trebuie să spargem această paradigmă pentru a putea fi înlocuită cât mai rapid. Altă soluţie nu există decât pieirea ca specie dacă o continuăm…

sursa : http://adevarulcotidian.wordpress.com /gandeste.org / capital.ro

 

Accelerarea evenimentelor odată cu apariția haosului

La începutul anului structurile financiare globale erau îngrijorate de posibile  întreruperi pe scară largă, și semne de fisuri în sistemul financiar. Prognozele au fost declarate și repetate în mod clar. Prognoza de siguranță s-a dovedit corectă.
Evenimentele disruptive și ritmul de defalcare sistemic cu siguranță va continua. Anul va rămâne în istorie ca fiind extrem de murdar, extrem de haotic, și extrem de important în dispariția USD. Verificați ciclul de 7 ani pentru o secvență uimitoare, care merge înapoi în 1973 – embargoul asupra petrolului arab, în 1980 – vârful de preț aur & argint, Hunt Brothers, 1987 – Lunea Neagră, în 1994 Exuberanța Irațională cu urmarea Asia Meltdown, 2001 operațiunea din interior 9/11 , iar în 2008 eșecul Lehman. Suntem în 2015 și acest an va fi cunoscut pentru dispariția USD cu focuri de artificii, sub auspiciile neofascismului din Ucraina și repetarea unui alt Waterloo pentru Europa. Ritmul accelerat al evenimentelor ne indică două tipuri naturale în natură, și anume la apropierea unui cutremur natural sau o naștere umană.

Cheia accelerării evenimentelor

Prognoza despre accelerarea rapidă a evenimentelor în luna ianuarie a avut loc conform programului. În mod normal, un eveniment foarte mare apare la fiecare câteva săptămâni, sau la fiecare câteva luni. În doar trei săptămâni zece au avut loc de mare semnificație. Ritmul accelerat este unul alarmant. Marea accelerare a început.

 1. Rusia ocolește Petro-dolarul. Întregul lor comerț cu produse petroliere nu va mai fi făcut în USD. În schimb, acesta va fi schimbat imediat în ruble. Se așteaptă chiar la convertirea în RMB (renminbi, probabil viitoarea monedă de schimb internațional) pentru comerțul bilateral cu China. Acțiunea rusă este o parte integrantă a dispariției Petro-dolarului. Ei reacționează la boicotul condus de SUA.
 2. Elveția a eliminat euro PEG (pegging – metodă de stabilizare a monedei naționale funcție de o altă monedă-în cazul acesta francul de euro, n.b.) la moneda lor Franc. De peste trei ani banca lor centrală a menținut un tezaur din monedă Euro acumulată, probabil cca. 800 de miliarde de euro. A devenit nesustenabilă. Au fugit de un comerț cu USD pentru unul cu aur, în cele din urmă va intra în marșarier. Echipa din Langley (CIA) avea miliarde de franci elvețieni înveliți în folie pe paleți. Ei au profitat frumos. Elvețienii  par să fi deschis porțile iadului pentru piața aurului.
 3. Grecii s-au pregătit să iasă din Uniunea Europeană datorită valorilor datoriei externe. Partidul lor Syriza a câștigat sfidător un mandat, o majoritate clară de stânga. Urmează niște perturbări severe. S-ar putea tipări bani (trecerea la moneda națională, drahma, n.b.) pentru a-și plăti datoria externă, ceea ce ar fi o justiție ironică. Asteptați mari repercusiuni din Grecia în Europa, în același timp, rușii trec un gazoduct prin Grecia. Cu conducta vor veni taxele valoroase pentru națiunea greacă. Ei vor părăsi Uniunea Europeană, aproape cu certitudine. Ei vor exporta în curând produse alimentare în Rusia, ridicând astfel economia.
 4. Banca Central-Europeană a anunțat detalii privind cele mai noi manipulări QE (Relaxare Cantitativă – termen folosit de marile bănci pentru operațiunea de a tipări bani fără acoperire și aruncarea lor pe piață pentru menținerea sistemului, n.b.). Ea trebuie să achiziționeze obligațiuni și active, cu o încercare de a evita sa fie destabilizat sistemul financiar european. BCE vor ,,arunca” lunar pe piață 60 miliarde de euro din tiparniță. Indiferent de detalii, germanii aduc critici dure procedurilor lui Mario Draghi (președintele BCE). Opoziția este între BCE și Bundesbank. Acest lucru va avea foarte curând următorul deznodământ: sigur Germania va părăsi UE, și moneda comună euro, și în cele din urmă vor părăsi și NATO. Obiecția la decizia QE a lui Draghi va conduce la o criză majoră în Uniunea Europeană.
 5. Regele Abdullah al Arabiei Saudite a murit și tranziția familiei regale a început. El a fost înlocuit de Prințul Salman, care suferă de demență senilă, și va avea de trecut un timp teribil să dețină puterea. Bătălia pentru succesiune abia a început, așa cum triburile rivale luptă pentru putere, după mai multe decenii vei fi exclus. Evenimentele din interiorul granițelor saudite vor crește mai violent, și poate fi foarte perturbator. Presiunea pentru reformă va fi acerbă și fără sfârșit.
 6. Merkel a oferit o propunere Rusiei, care înlătură Pactul Comercial Trans-Atlantic condus de SUA. La Summit-ul Economic de la Davos, cancelarul german a propus de fapt un pact comercial Rusiei, care a respins implicit Parteneriatul cu SUA. Partea ironică este că Merkel a propus exact ceea ce Rusia și China au dezvoltat de ceva timp, cunoscut sub numele de Zona Comercială Eurasia. Germania este în căutarea unei căi de ieșire din Uniunea Europeană, în același timp cu parteneriatul cu SUA.
 7. Polițistul financiar german BaFin nu a gasit nicio manipulare necorespunzătoare în piața de aur. Ei spun asta din perspectiva DeutscheBank. Această decizie este un pas înapoi pentru tabăra care se opune piețelor corupte de obligațiuni, ratele de schimb valutar și contabilitate bancară. Jocul ar putea veni din numeroase flancuri, toate caută dreptatea și piețe corecte. Piața trucată nu pare să înceteze iar punctul culminant se apropie. În Germania, există două tabere. Politicienii sunt dominați de elita bancară. Concernele industriale germane doresc să evite deteriorarea economică profundă. Alianța cu SUA nu mai este spre beneficiul german. Tabăra industrială va prevala, dar cu o bătălie uriașă și cu multe necunoscute ce o să vină.
 8. Elvețienii au înființat un important centru comercial RMB (moneda chineză de schimb comercial internațional, n.b.) în Zurich. O competiție interesantă se desfășoară acum între Londra, Zurich, și Frankfurt care concurează pentru  fluxul financiar chinez în termeni RMB. Se referă la schimb valutar, emiterea de obligațiuni, și investiții directe (ISD). În timp ce Londra are tradiția și Zurich-ul are prestigiul, germanii au ales direcția Kremlin și Beijing pentru a servi ca suport și creuzet pentru legătura europeană în Asia. Legăturile industriale cu Rusia și China se extind din Germania, împreună cu comerțul și investițiile mari care sunt în creștere.

Notă bloger : Cum explicam și în alte articole, mass-media minte de rupe ! Totdeauna când vreți să înțelegeți ceva luați urma banilor (este principiul lui David Icke). Ori acest război cu care suntem amenințați în interesul cui s-ar face? In interesul SUA desigur și atunci ce interes ar avea Germania? Niciunul, ba dimpotrivă, interesele ei sunt predominante în Asia, companiile americane sunt în competiție cu cele germane și atunci ce va face Germania? Dacă până acum nu a părăsit alianța nocivă, toxică NATO o va face foarte curând și economic se va alătura Alianței Estice. Momentul când o va face este o surpriză, poate va fi chiar lovitura de grație ce va fi dată imperiului american….vom trăi și vom vedea, dar sunt vremuri tare interesante !

 1. Detaliile prelungirii conductelor Gazprom prin Marea Neagră spre Turcia au fost dezvăluite, cu un volum menționat în acele planuri. Printr-o mișcare genială, Gazprom a decis brusc să taie Ucraina cu privire la construcția de gazoducte (să fie mândră Ucraina de această realizare măreață, o să le furnizeze noii prieteni americanii gaze ieftine…de unde??). Acestea nu vor trece prin Europa de Est, unde tronează guverne proamericane corupte, care amenință Rusia, iar planurile de afaceri corupte sunt pentru a bloca aceste planuri (aceste guverne acționează de fapt în detrimentul popoarelor lor). În schimb, conducta va trece prin Turcia pe graniță cu Grecia. Aceasta este numită Turk Stream. Construcția va dura cel puțin 18 luni. Între timp, națiunile europene vor trebui să lupte pentru a găsi o modalitate de a se conecta la conductele de gaze, precum și de a evita eșuarea lor prin distructiva alianță cu SUA.
 1. Economia SUA are un dor imens de comenzi de bunuri de folosință îndelungată. Lista de reduceri a locurilor de muncă și reduceri de proiecte din SUA, Canada, UK și economiile europene au fost de șase pagini lungime în ianuarie. Aceasta a fost rafinată la câteva pagini. Este o procesiune  veritabilă a eșecului în afaceri de insuficiența politicii monetare și economice. Economia SUA este blocată într-o recesiune puternica de mulți ani. QE agravează deteriorarea economică. Numeroase mari corporații vestite fac reduceri de locuri de muncă uimitoare, cel mai recent fiind IBM. Băncile mari și firmele cu impact energetic domină într-un astfel de top. Evenimentele curg extrem de rapid, chiar și într-un ritm amețitor. Nu se poate anticipa următorul eveniment critic, dar se poate aștepta cu siguranță ceva la fiecare două-trei zile, recent, ceva important cu consecințe extreme. În plus față de evenimentele de mai sus, sectorul petrolier și gaze de șist din SUA & Canada se închide, fără niciun singur argument.

Implozia datoriei este iminentă, deja s-a declanșat (datoria SUA este de vreo 18.000 de miliarde de dolari). Prejudiciul va fi progresiv mai rău în 2015, exact cum era de așteptat. Observați că nici unul dintre evenimentele de mai sus nu se referă la Alianța BRICS. Mișcarea lor va pune în mișcare schimbarea Paradigmei Globale prin introducerea Standardului de Aur. Deoarece bancherii SUA-Marea Britanie controlează sectorul financiar în monede FOREX, obligațiuni suverane și sisteme bancare, Orientul va face progrese  ferme în a aduce înapoi Standardul Aurului în comerțul mondial (amintesc că acesta a fost scos în 1971 de către SUA, pentru ca Fed Reserve să poată tipări dolari la propria voință, n.b.).

Pilonul regelui dolar se va prăbuși

Cu accelerarea evenimentelor în curs și având în vedere, presiunile ce vor crește în cetățile corupte din Wall Street și City of London (centrele financiare mondiale actuale), stupul sindicatului crimei financiare, USD nu va supraviețui acestui an. S-ar putea să nu dispară acest an, dar va arăta cu siguranță eventuala destinație, în lada de gunoi a istoriei. Cei patru piloni ai petrodolarului, ce sunt descriși ca fiind sistemul bancar, monedele FOREX, obligațiunile suverane, și țițeiul, se prăbușesc. Ratele ridicate de schimb văzute a favoriza USD nu înseamnă că acesta este puternic. Tendința mișcării rapide globale este clară, utilizarea mai largă a RMB chinez. Pe cel puțin 20 de direcții bilaterale diferite, comerțul chinez se face aproape exclusiv în termeni RMB. Facilitatea Swap Yuan cu numeroase națiuni, cum ar fi Australia și Noua Zeelandă, în ultima vreme Elveția, Germania și Canada, precum și mai multe națiuni mici din Asia asigură în mod constant o decontare mare a comerțului în RMB.

Chiar corporații din SUA fac conversia rapidă a USD la RMB pentru a asigura liniile de aprovizionare prin import. Standardul comercial în USD merge mai departe dar USD este pe moarte. Toate legăturile petrodolarului sunt sparte. Ca urmare, USD crește, și în mod corespunzător prețul petrolului scade. Cei mai mulți oameni sunt atașați acestui motiv, pentru mișcarea în sus, dar acest lucru este eronat. În schimb, mecanismele prețurilor sunt sparte și predomină un efect structural în majoritatea piețelor financiare printr-o evoluție alarmantă. Pierderea Controlului se manifestă într-un index USDX mai mare. Este paradoxală dovada unui rege dolar pe moarte și un eșec al curții sale. Presiuni mari se construiesc. Anul 2015 va fi anul când sistemul se va prăbuși complet, atunci când aliații statornici ai SUA vor rupe rândurile de regele Dolar, pentru a permite națiunilor lor să supraviețuiască. Aceasta va fi, atunci când întreaga lume (East & West) va solicita în mod deschis retragerea USD pentru a pune capăt distrugerii, fraudei, nebuniei, războiului, și haosului.

Mahatma Gandhi spunea : ,,Șapte păcate de moarte: avere fără muncă, plăcere fără conștiință, știință fără umanitate, cunoaștere fără caracter, politică fără  principiu, comerț fără moralitate, închinare fără sacrificiu.” Fără nicio ezitare, sau îndoială, toate aceste păcate sunt tendințele importante în creștere și prioritățile în moderna societate americană.

    Raliul aurului în moneda străină

Piața aurului se unește în Yeni, în Euro și în dolarul canadian. Elvețienii au aprins raliul aurului la nivel mondial. Au acoperit foarte probabil o poziție scurtă a aurului printr-un arbitraj complex. Ar putea fi ușor să concluzionăm că Banca Națională a Elveției a finanțat PEG cu Euro prin zdrobirea piaței aurului. Prețul aurului în ceea ce privește dolarul va fi ultimul eveniment, evenimentul final în confirmare.

Concluzie

Oamenii au avut timp să se pregătească pentru unele evenimente, în concluzie, înainte să apară focurile de artificii. USD în curând va pleca dintre noi. Ascensiunea lui semnalează defapt moartea acestuia. Demontarea mecanismului petrodolarului a fost stranie, misterioasă și plină de intrigi. Standardul aurului va reveni, dar prin fereastra de comerț. Soluția netratatei crize financiare mondiale este calea aurului. Zona Comercială Eurasiatică va fi construită pe calea aurului, și o  să vedem o revigorare a Drumului Mătăsii. Ea nu poate fi oprită, nici măcar de război. Limanul sigur nu este USD, ci mai degrabă aurul și argintul definit ca bani. Criza este mai bine descrisă ca Războiul Monetar Global. Orice națiune care dorește să stabilească comerțul sau sistemul monetar axat pe aur este marcată imediat ca națiune necinstită, și supusă unei propagande extreme. Tocmai de aceea Rusia este umilită, deoarece nu mai dorește USD în comerț sau bănci, și conduce o mișcare globală de a se debarasa de dolar ca monedă de rezervă la nivel mondial. Soluția este cu metale prețioase ca nucleu bancar, comerț, și monedă, chiar și conservarea averii. Anul 2015 va fi interesant. Agenții schimbării lucrează la hiper-viteză acum. USD este condamnat, iar căpeteniile se ocupă de viața lor. Ei nu sunt în poziția de negociere cu oferte mărinimoase. Mai bine să-i tratezi ca furnicile de foc, purici plicticoși, rozătoare bolnave sau câini turbați. Revenirea la standardul aurului este așteptată de mult timp…

Vom scăpa curând de sioniștii khazari, iar imperiul SUA se va prăbuși. Apoi ne vom implica deplin ca acest lucru să nu se mai repete, adică China să nu devină un nou stat hegemonic…

Sursa : http://www.gold-eagle.com/

 

Adevărul din spatele Neocapitalismului

În 2008, pierderea a 11 miliarde de dolari de către cea mai mare companie din lume de investiții – AIG, și falimentul băncii de investiții americane Lehman Brothers, a declanșat un efect de domino cu consecințe financiare care a adus întregul sistem capitalist la un fir de păr de colapsul total. Dar, așa cum evenimentele care au dus la criza financiară au fost dezvăluite treptat, a devenit tot mai clar că această criză a fost provocată, cu bună știință, de către bancherii înșiși.

Cauza

În anii care au dus la criza economică din 2008, băncile au crescut finanțarea pentru cele mai riscante credite (denumite credite subprime), de la 30 miliarde $/an la peste 600 miliarde $/an, falsificând ratele dobânzilor mai mari pe aceste împrumuturi, și apoi, în timp ce bancherii au luat miliarde de dolari din profiturile de pe rambursările dobânzii ridicate ale debitorilor, au făcut profituri suplimentare din pariurile împotriva clienților lor care, nu vor fi vreodată în măsură să plătească înapoi împrumuturile care tocmai le-au fost date.

FBI-ul a avertizat guvernul cu privire la acest lucru prin cadrul rapoartelor încă din 2006, economistul-șef al FMI, Raghurum Rajan, a prezentat o lucrare bărbaților ce se ocupă de toate băncile importante ale lumii, inclusiv Rezerva Federală, avertizând de prăbușirea potențială a sistemului ca urmare a stimulentelor periculoase, iar jurnalistul Allan Sloan a publicat articole în revista Fortune și The Washington Post în 2007 – nu s-a făcut nimic.

În schimb, oamenilor care au creat criza li s-a permis să facă miliarde de dolari din profituri înainte ca instituțiile lor să fie lovite de faliment, să plătească milioane de dolari în bonusuri din pachetele de salvare guvernamentale, în timp ce ne-au lăsat pe restul dintre noi să ne ocupăm de creșterea în masă a șomajului și sărăciei și a datoriilor naționale care nici o cantitate de măsuri de austeritate nu vor fi vreodată în stare să ramburseze această datorie.

Iată ce oferă SUA ,,țara tuturor posibilităților” cu cea mai ,,puternică democrație din lume” tinerilor după sute de ani de capitalism : un container cu 1000 $ ca locuință, în care noi românii, cea mai săracă națiune din UE ne-am ține probabil bicicleta și diverse mărunțișuri …   RUSINE …!!!

Asta-i democratia actuala, societatea cea mai prospera din istoria umanitatii…

 Video : Ce se va-ntâmpla dacă dolarul va intra în colaps în 13 septembrie?

Efectul

7 ani mai tarziu, când citim acest lucru, ipotecile sunt încă în creștere în multe state din SUA, piața de capital din China este pe marginea propriului colaps financiar, măsurile de austeritate se intensifică în Marea Britanie și-n multe alte țări, iar Uniunea Europeană este nerealistă și pe punctul de a se destrăma. Puterea tot mai concentrată care formează acest sistem bazat pe realizarea de profit maxim înainte de oameni, planetă, morală și etică, determină pe mulți, de a investiga noi alternative politice. Noi partide socialiste de stânga, cum ar fi Podemos (“putem”) în Spania și SYRIZA (“din rădăcini”) în Grecia, sunt în creștere din ruina financiară a țărilor cele mai afectate, iar dezbaterea socialistă ia un impuls serios și în SUA.

Iulie 2015, și noul partid de stânga Syriza din Grecia au dat poporului grec opțiunea de a vota cu privire la măsurile de austeritate continuă și creșterea planurilor de salvare ale Germaniei și UE. Deoarece toți banii planurilor de salvare se duc numai în achitarea dobânzii la datoria pe care Grecia o are deja – în același timp cu crearea de mai multe datorii pentru Grecia datorită dobânzii percepute pe banii salvării în sine – pentru prima dată decând zona euro a fost creată în 1999, oamenii s-au unit în masă să se ridice împotriva comportamentului iresponsabil al băncilor și al politicienilor și au zis: “NU!

Cu toate acestea, acest lucru nu reprezintă primul exemplu de putere a poporului de la începutul crizei. Prima ,,Rebeliune” a avut loc în Islanda. Oamenii s-au înghesuit pe străzi în semn de protest după ce guvernul, prin bănci împrumuta de 10 ori PIB-ul Islandei îndatorând poporul islandez cu o datorie a raportului pe venituri de 240%. Demonstrațiile ce s-au desfășurat, care au inclus pietre aruncate în clădirea parlamentului au dus la o revoluție relativ pașnică; Premierul a fost pus sub acuzare, banca principală a Islandei a fost naționalizată, 200 de acuzații penale s-au făcut împotriva bancherilor, iar datoria de peste 110% a valorii originale a fost pur și simplu curățată (următorul articol este despre acest subiect : Islanda, n.b.).

Mass-media a ignorat în mare măsură aceste două evenimente, dar un eveniment pe care mass-media la nivel mondial nu l-a putut ignora a fost atunci când mii de oameni au invadat străzile din cartierul financiar Wall Street în 2010, cerând un nou sistem, uman și durabil. Aceste demonstrații s-au răspândit rapid în peste 840 de orașe din SUA, și multe orașe din Europa și Asia, mass-media controlată demonizând rapid mișcarea – până în cele din urmă demonstrațiile, cu ajutorul forțelor de ordine evaporându-se. Prin urmare, s-ar părea că eforturile Occupy Wall Street au fost, probabil, în zadar, dar nu cred acest lucru .

Revoluția

Oxfam a lansat recent un raport care sugerează că până în 2016, cei 1% vor deține mai multă bogăție decât tot restul oamenilor de pe planeta Pământ. În Marea Britanie, 1% dețin deja mai mult decât 55% din populație, iar în Statele Unite ale Americii, 0,01% sunt în prezent dețin la fel de mult ca 90% din populație. Mișcarea Occupy este motivul pentru care ideea de 99% este acum în dezbatere publică.

Occupy Wall Street ar putea fi stinsă, dar Occupy Împreună a fost formată; solidaritatea globală a celor 99% este în creștere exponențială, noi partide de stânga radicale ies la suprafață, noi coaliții se formează, iar un număr tot mai mare de demonstrații au loc în masă, peste tot în lume. Că nu se știe prea mult despre asta, este doar că mass-media corporatistă nu vorbește despre asta – dar revoluția globală are deja loc. In acest iunie, de exemplu, mai mult de 250.000 de oameni din toate categoriile sociale și convingeri politice au participat la un marș unitar anti-austeritate care a ocupat străzile Londrei, în Marea Britanie, – dar nu era nimic despre asta la știri. Există inițiat proiectul Wake Up World Education, scopul său fiind de a încuraja o schimbare socială pozitivă rapidă prin educație.

Documentarul critică capitalismul și defectele sale și încurajează oamenii să-și mute banii din băncile mari și să se alăture mișcării pentru schimbare socială. În doar 30 de minute, se acoperă istoria sistemului bancar central, zona euro, Occupy Movement, numărul tot mai mare de coaliții și demonstrații care au loc la nivel mondial, evenimentele recente din Islanda și din Grecia, și solicită publicului o întrebare principală :

A avut Karl Marx dreptate? Este capitalismul în pragul colapsului și un sistem social bazat pe comunitate nou, pozitiv vine la îndeplinire în urma sa?

Războiul global este iminent, la fel și ascensiunea noastră

                                                    de Georgi Stankov – 27 iunie 2015
Traducere Const. Mihăilescu

       Prefață de G. Stancov
Toate drumurile duc la Roma“, așa cum spunem noi în Europa, la fel și toate acțiunile guvernanților din vest, aserviți întunericului, duc spre un război global devastator. Aceasta este ultima lor opțiune căci au constatat că, pe zi ce trece, își pierd puterea.
Orice eveniment major poate declanșa un război global:

*  uciderea guvernului elen de către serviciile secrete întunecate din Occident,

*  o criză a creditelor și o suprasolicitare de numerar, poate să conducă la închiderea tuturor băncilor în Occident,

*  intenția declarată a Texasului de a se desprinde economic de guvernul central.

*  stabilirea legii marțiale în SUA,

*  un război între China și Imperiul Răului,

* o escaladare a războiului NATO în Ucraina împotriva Rusiei, etc.

Instabilitatea „matricii Orion” a atins un vârf fără precedent și valurile de căldură așteptate (peste 40 grade Celsius aici, în Canada), însoțite de o secetă nemaivăzută în California și în mai multe state din SUA (cititi aici: here), poate constitui amestecul perfect pentru o cădere nervoasă (panică) la nivel global.
Nu mai vorbim de tsunami, valuri cu  energie uriașă care sparg chiar structurile energetice cele mai închise și rele ale organismelor mentale și emoționale ale personalităților umane încarnate pe aceasta planetă, într-o anumită cronologie.
Așa cum am spus de multe ori, toate conflictele majore din istoria omenirii au început vara și și-au produs efectele devastatoare toamna.
Conflictul final iminent al acestei umanități urmează, se pare, să aibă un deznodământ fatal.
Speranța omenirii rămâne în intervenția Divină care să împiedice declanșarea unui război nuclear global. Dacă „mâna salvatoare” va interveni, ascensiunea noastră poate fi sigură și garantată, în ciuda viitoarelor și iminentelor catastrofe „naturale” majore, care vor distruge zone vaste ale infrastructurii Imperiului Răului și Marionetelor NATO din Europa sau chiar o lovitură de stat la Washington și în alte state.

Când presiunea va deveni de nesuportat pentru cabala de la guvernare și pentru numeroasele facțiuni rivale, orice scenariu poate deveni posibil și ar trebui să fie luat în considerare.
Umanitatea este acum într-o situație paradoxală: în timp ce rușii și chinezii știu foarte bine că un război cu Imperiul Răului este inevitabil, având în vedere decizia nebunească a Cabalei care a decis să declanșeze un război cu orice preț, pentru a-și prelungi agonia, populația din Vest este ținută complet în întuneric în ceea ce privește intenția elitelor malefice conducătoare.
Conducătorii ruși și chinezi  sunt foarte sinceri cu populația căreia îi cer să se pregătească pentru un război, deoarece, evident, nu ei sunt autorii acestui război, și nu au nimic de ascuns.
Cabala  guvernelor din Vest este făptuitorul real al acestui război și, din acest motiv, ține  masele din Europa și America de Nord în ignoranță, cu privire la intențiile lor insidioase.

Câteva sondaje publicate recent arată că marea majoritate a oamenilor din țările membre NATO resping politica de escaladare a războiului dusă de această alianță, împotriva Rusiei și a Chinei și nu sunt de acord să ajute alte țări NATO, în cazul declanșării unor războaie locale.
Aceasta explică disperarea și pregătirile febrile de război ale guvernului American și partenerilor din capitalele occidentale, care constată cum opoziția maselor împotriva politicii lor de război este în creștere exponențială.
Acțiunile în creștere ale societății civile erodează puternic democrația occidentală, mai puternic și mai rapid decât politica rațională a Rusiei și Chinei, care încearcă să mențină pacea în lume, împotriva agresiunii hegemonice a “Imperiului Haosului” (Pepe Escobar).

Mai jos, veți găsi discuția mea cu Henry din Marea Britanie, cu privire la ultimele evoluții politice și financiare, cu unele referiri foarte interesante care confirmă concluzia noastră unanimă: umanitatea este pe marginea unui război nuclear mondial, care, însă, nu va avea loc, dacă înaintea declanșării lui se va produce Ascensiunea civilizației umane în Noua Lume, Noua Lemurie, adică dacă lumea pământeană va apuca să se transfere în totalitate în dimensiunea de tranziție 4D, continuându-și înaintarea spre dimensiunea superioară 5D, unde va începe Epoca de Aur a omenirii.
Aceasta este singura variabilă necunoscută în desfășurarea evenimentelor în timp liniar. Totul se accelerează, totul se precipită și asta impune ca fiecare ființă conștientă să urmărească foarte atent dinamica și fluiditatea evenimentelor viitoare, căci totul poate lua o altă turnură cu mare rapiditate.
Dragă Georgi,
Sper că tu și Carla sunteți bine și sănătoși. Am citit articolul de la adresa de mai jos și am simțit nevoia să-l împărtășesc cu tine.
http://kingworldnews.com/paul-craig-roberts-warns-greek-government-may-be-assassinated-in-this-crisis-if-they-pivot-east-to-stop-world-war-iii

Acesta mi-a amintit imediat de soarta unui mare număr de membri ai guvernul polonez în accidentul de avion din 2010 aflat în survol peste Smolensk, Rusia. Din moment ce se pare că ne aflăm deja la ora 11 și 59 minute în scenariul eșecului tratativelor financiare cu guvernul grec – al cărui deznodământ îl vom afla poate curând, în ziua de luni, săptămâna viitoare – când răufăcătorii din Washington vor fi nevoiți să-și declare opțiunile, căci ei deja au intrat în panică.
Am citit undeva că o strategie a negocierilor UE a fost de a face noul guvern grec să-și piardă popularitatea în rândul populației ca urmare a colapsului politicii pe care o desfășoară acest guvern. În felul acesta, se încearcă forțarea schimbării regimului din Grecia, cu unul care să satisfacă în mai mare măsură cerințele UE. Dacă Alexis Tsipras se va menține pe poziție, probabil că luni, elita criminală va decide înlăturarea SYRIZA printr-un „act satanic” lipsit de Dumnezeu.

Paul Craig Roberts se folosește de situația creată pentru a descrie Grecia ca deținând poziția de pivot, pentru a demonta obiectivul Occidentului de a începe Al Treilea RM.
El afirmă că există riscul ca miniștrii greci să nu fie pe deplin conștienți de imaginea de ansamblu ceea ce l-a determinat să le adreseze o scrisoare (deschisă). Ar fi bine dacă imediat după acest Grexit, care reprezintă o nouă “Black Swan” (Lebădă neagră, adică „oaia neagră”), s-ar scoate Grecia din lumina reflectoarelor. Poate Grecia, Rusia și China să fi pus la cale unele strategii mai elaborate?
Cu toate acestea, în cazul în care analiza lui Paul Craig Roberts a identificat un risc real în negocierile cu grecii, crezi că o rezoluție PAT, care să mandateze siguranța guvernului grec, ar fi prudent în acest moment?
Cu dragoste și lumină, Henry Bizon
————————————————————————

Dragă Henry,
Acesta este un scenariu probabil, în modul cum drama grecească se poate desfășura iar analiza lui Paul Craig este corectă, el subliniind pericolul în care se află guvernul grec care ar putea fi răpus de Cabala de Vest.
Același lucru s-a întâmplat cu Lech Kaczynski, fostul președinte polonez, și aproape tot guvernul său, atunci când avionul lor s-a prăbușit în Rusia iar Occidentul l-a acuzat pe Putin și Rusia. După aceea, noile guverne poloneze și-au schimbat orientarea și au devenit marionete ale SUA. Polonia este foarte importantă în ecuația separării Rusiei de UE și asta face ravagii în frontul de Est; la fel și Grecia.
În plus față de aceste puncte fierbinți, există, de asemenea, un alt subiect care poate provoca un război civil în SUA – decizia statului Texas de a-și recupera aurul și de a deveni independent financiar de Fed și de regimul Obama. Detalii obții dacă accesezi:
http://www.sprottmoney.com/blog/texas-takes-first-steps-in-demanding-the-return-of-their-gold-nathan-mcdonald.html

Analiza arată cam ceea ce s-ar putea întâmpla foarte curând, dacă Texas-ul decide să se separe din Uniune.
http://www.whatdoesitmean.com/index1881.htm

În timp ce concluziile acestui raport nu pot fi adevărate așa cum îmi spune mie HS (Sinele Superior), toate referirile date sunt noutăți și arată pregătirea finală pentru un război global provocat de Cabala întunecată din Vest.
Prin urmare, vom avea o vară foarte fierbinte dacă un eveniment major va fi declanșat, căci el va provoca o avalanșă enormă, din cauză că și alte multe evenimente colaterale stau să dea în clocot. Un asemenea scenariu va distruge cu mare viteză matricea după care s-a desfășurat până acum viața pe Pământ.
Acum cabala SUA, din statul Washington este într-o stare de disperare totală și sub o presiune teribilă, în efortul de a face ceva pentru a-și păstra puterea, căci, în ultimul timp, tot ceea ce face nu are efectul așteptat. Ei nu-și mai pot impune voința asupra altor persoane așa că nimeni nu-i mai urmează. Aceasta disperare emană și mai multă teamă, căci toată lumea vede și știe cât de slabă a devenit cabala care compune guvernul și parlamentul SUA. Te edifici dacă urmărești discuția de la adresa:
http://rt.com/shows/crosstalk/269188-ukraine-economy-financial-default 

Punând piesele împreună, eu am ajuns la concluzia că se depune un mare efort pentru declanșarea unui război global care mi se pare a fi iminent. Un asemenea conflict ar putea fi pornit la fel de bine între SUA și China (amintesc că media de masă din China discută la nivel oficial despre inevitabilitatea războiului). Chiar presa rusă este de acord cu acest punct de vedere. Numai în Occident oamenii sunt ținuți în întuneric; dar deja și acolo lumea începe să se trezească și să înțeleagă cât de mare este acest pericol.
După cum știm, un astfel de război (nuclear) nu va fi permis pe acest calendar.
Deci, este interesant cum se va rezolva această contradicție: dorința Cabalei de a declanșa un război nuclear și interdicția ca un asemenea holocaust să se producă. Este posibil ca (de exemplu) prin catastrofe „naturale” să fie zădărnicită intenția de război a întunecaților. Există, de asemenea, multe alte posibilități.
Ieri seară s-a evitat, în mod aproape miraculos, amorsarea unei reacții chimice în lanț, care urma să fie provocată de un atentator sinucigaș. Din visele mele, din noaptea care a urmat, am înțeles că prin curajul său, o ființă umană (pompier) a acționat la timp, evitând-se o mare catastrofă.

Cu dragoste și lumină, George

Sursa : http://www.stankovuniversallaw.com

Preluare din : http://spirituletern.blogspot.ro/

Notă bloger : Cum vă atenționam și în articole precedente :,,ceva mare este pe cale să se întâmple!”. Cabala este disperată să înceapă un război mondial, sistemul financiar european cât și cel american sunt în pragul colapsului și acesta va fi cât de curând, așteptați-vă la tot mai dese operațiuni ,,steag fals”( ca cele ce sunt în prezent mediatizate pentru a ține populația în spaimă și teroare). Operațiunea Jade Helm-15 este programată să înceapă în 15 iulie și sunt o grămadă de speculații, inclusiv cu introducerea legii marțiale pe teritoriile statelor unde operațiunea se va desfășura. Texasul a cerut FED să-i restituie aurul și probabil va urma ieșirea din federație (guvernatorul Texasului a mobilizat deja milițiile statale pentru a răspunde unei eventuale invazii militare ale trupelor federale) și este foarte posibil ca și alte state să urmeze exemplul (există premisele unui război civil în SUA).

De asemenea sunt informații despre lovirea Pământului de către un asteroid de vreo 140 metri diametru (cel din Rusia a avut cca. 35). Acesta ar putea cădea în Atlantic în zona Puerto Rico și sunt pregătiri intense pentru acest eveniment (ei spun că s-ar întâmpla între 21-28 septembrie). Apoi este planeta Nibiru care se apropie, iar punctul maxim ar putea fi în 6 decembrie. In altă ordine de idei, Evenimentuleste iminent precum și alte evenimente ca Dezvăluirea și alte evenimente spiritual-energetice sunt în desfășurare. Nimeni nu poate prezice ce și când se vor întâmpla, important este ca noi să ne pastrăm echilibrul psihomental și emoțional indiferent ce se va întâmpla. Să nu intrăm în niciun caz în panică, să-i informăm pe cei ignoranți dacă ei o cer și faceți-vă rezerve de alimente greu perisabile și apă pentru măcar o lună. Scoateți-vă banii din bănci și nu țineți bani pe carduri, să aveți cash la dispoziție…și n u uitați rugăciunile din inimă și meditațiile focalizate.

In rest sănătate și aveți grijă unii de alții…Dumnezeu este cu noi ! Va veni schimbarea cea mare….

Cele mai întunecate secrete ale Imperiului bancar

La scurt timp după ce Rezerva Federală (Fed) a fost înființată în SUA în 1913 (si asta printr-o conspiratie, in timpul sărbătorilor de iarnă din 1913 cand congresmenii erau in vacantă), bancherii internaționali au schimbat modul în care băncile împrumută bani pentru poporul american și restul lumii.

Au facut acest lucru prin eliminarea dolarului american susținut de aur și înlocuit cu monedă fiduciară, care este susținut de buna-credință a poporului american. Acest act criminal a făcut din fiecare american un sclav al bancherilor și a distrus încet economia occidentală.

   Știați că băncile nu împrumută bani reali?

 Astăzi, băncile nu împrumută efectiv bani reali, dar în schimb împrumută bilete sau cecuri care sunt susținute de o promisiune de a plăti. Înainte de împrumut aceste bilete sau cecuri, împrumutatul trebuie să semneze documente care au termeni și condiții scrise pe ele, împreună cu un preț (suma de bani pe care împrumutatul este de acord să o plătească înapoi).

Un nume mai specific pentru aceste documente este “contracte negociabile“, “contracte de împrumut,” sau “bilete la ordin.” Aceste contracte negociabile sunt, practic, “I OWN YOU” (TE DETIN) cu semnătura persoanală pe ele.

Din cauza corupției în sistemul financiar, băncile centrale pot crea în mod legal bani din nimic. Cu toate acestea, ele nu pot crea în mod legal bani.

Din păcate, oamenii au devenit prea speriați și ignoranți pentru a contesta sistemul bancar penal, și, prin urmare, bancherii care controlează sistemul bancar cred că pot face ce vor.

Înainte de a expune mai multe secrete ale sistemului bancar, să ne îndreptăm atenția către cele două cuvinte: legale și juridice. Când vine vorba de sistemul de justiție din Vest, cunoscând diferența dintre aceste două cuvinte te poți fie elibera, fie subjuga.

FamGuardian.org.

Este esențial să se definească diferența dintre juridic și legal. Constituția Generică face referire la dreptul autentic. Autoritățile civile și instanțele lor actuale folosesc cuvântul legal. Există o diferență în semnificații? Citatul următor este din Un Dictionar De Drept din1893:

Legal (juridic). În conformitate cu legislația țării; potrivit legii; permis, sancționat, sau justificat prin lege. “Legal” in mod corespunzător, presupune un lucru adaptabil sau poruncit prin lege; “Legal”, un lucru în forma impusa prin lege sau obligatoriu prin lege. O citație sau mandat emis de orice instanță, în conformitate cu culoarea legii, este un proces “juridic” cu toate acestea este defectuos.

Legal (legal). Legalis in latină. Referitor la înțelegerea, expunerea, administrația, știința și practica de drept: profesia de avocat, consultații juridice; schițe juridice, ziare. Implicite sau imputate în lege.

” Juridic ” înseamnă mai mult cuvânt cu cuvânt  [forma / aspectul], și ” legal ” înseamnă spiritul [substanța / conținutul], legii. ” Juridic ” este mai potrivit pentru conformitatea cu normele pozitive legii; ” legal “este în concordanță cu principiul etic. ” Juridic “, urmarește mai degrabă ca formele de drept să fie respectate, că procedura este corectă în metodă, că regulile prescrise au fost respectate; ” legal ” urmarește ca dreptul să fie un act în esență, acea calitate morală să fie asigurată. ” Juridic ” este antiteza echitabilului, precum și echivalentul constructivului. – Abbott’s Law Dic. 24

Aici este un alt fragment dintr-un site diferit (SpoonFedTruth.ucoz.com) despre diferenta dintre legal și juridic.

Pentru a înțelege diferența în ceea ce este juridic, si ce este legal trebuie să înțelegem că presupunerea, și prezumția joacă un rol important în frauda numită “sistemul juridic”. Ca un exemplu, hai sa luăm un eveniment de bază cum ar fi căsătoria.

După cum știm cu toții căsătoria este o instituție “legală”. Oamenii au fost căsătoriți de secole. De fapt, în cele mai vechi timpuri tot ce trebuia pentru ca două persoane să se căsătorească era să stea în satul lor, înaintea pilonilor lor, si Dumnezeului lor (nimic despre religie), să anunțe intențiile lor, si jurămintele lor reciproc. Acum, ei sunt căsătoriți, si recunoscuți ca atare în conformitate cu legea naturală – “dreptul comun”.

Să ne uităm acum la procesul de astăzi. Tu decizi să te căsătorești cu sufletul tău pereche. Primul lucru pe care trebuie să-l faci (pe lângă planificare) este să aplici pentru un certificat de căsătorie, care părea destul de drept înainte, corect? Gresit! Nevoia de certificat este o prezumție, sau presupunere din partea ta! Această presupunere rezultă din alimentarea constantă a dezinformării la care ai fost supus de-a lungul vieții tale, si modul în care sistemele de educație religioasă, de stat, administrativă, te-a îndoctrinat în timpul anilor de creștere.

În termeni simpli, ceva care este juridic este deasupra ceva care este legal. Dacă ceva este legal, aceasta nu înseamnă neapărat că aceasta este juridic. De exemplu, uciderea cuiva este ilegal, dar poate fi juridic. Legal este mai mult despre drepturile naturale (drepturi date de Dumnezeu) si juridic este mai mult despre drepturile acordate de om sau de guvern.

Când vine vorba de libertate spirituală, Legea naturală este cea mai importantă cunoaștere pe care trebuie să o ai . Una dintre legile naturale cele mai de bază are de-a face cu un prejudiciu. Această lege prevede pur și simplu că, atâta timp cât nu faci rău altora sau proprietăților lor, ești liber să faci ce vrei.

Odată ce stii Legea naturală si cum să-ți aperi drepturile tale naturale, judecătorilor și avocaților le va fi frica să te privească în ochi, pentru că știu că s-ar putea ști că tu ești  peste competența lor si a normelor legale.

Un alt fapt important de care ar trebui să fiți conștienți este diferența dintre un termen legal si un termen juridic. Din moment ce am explicat deja diferența dintre legal si juridic, eu voi da doar un exemplu de ceva care este un termen legal si ceva care este considerat un termen juridic.

De exemplu, călătoria este un termen legal si conducerea unei mașini este un termen juridic. Călătorie este un drept natural si, prin urmare, nu poți fi arestat pentru călătorie. Pe de altă parte, conducerea unei mașini este un privilegiu. Dacă un polițist vă trage pe dreapta, polițistul vă poate aresta legal pentru încălcarea legilor de trafic.

Când noi aplicăm pentru un permis (de exemplu, certificat de căsătorie, permis de conducere), ceea ce de fapt facem este să cerem permisiunea guvernului de a face ceva care este legal.

Cu toate acestea, avem deja dreptul natural să ne căsătorim sau să călătorim, astfel încât nu avem nevoie de permisiune de la guvern. Cu alte cuvinte, noi nu suntem obligați legal pentru a obține orice fel de licență.

O licență este de fapt un contract de permisiune. Ghiciți cine cere de multe ori permisiunea înainte de a face ceva? Copiii! Datorită acțiunii noastre iresponsabile de a cere mereu permisiune pentru a face ceva legal, guvernul ne vede ca pe niște copii si, prin urmare, guvernul crede că are dreptul legal de a ne controla.

Unul dintre principalele motive pentru care guvernul a devenit corupt si tiranic este că noi nu vrem să creștem.

   Procedeele secrete prin care băncile creează “bani”

Din moment ce acum avem o idee generală a diferenței dintre legal si juridic, să ne îndreptăm atenția înapoi la secretele modului în care băncile creează “bani”.

Când te duci să soliciti un împrumut la o bancă locală, dacă este aprobat, banca locală iți oferă o bucată de hârtie scrisă cu cuvinte juridice specifice să o semnezi. Odată ce ai semnat această bucată de hârtie, ea devine un instrument negociabil cu valoare.

Singurul motiv pentru care această bucată de hârtie are valoare este pentru că ați fost de acord să plătiți înapoi la bancă cu bani reali. Mai simplu, această bucată de hârtie a devenit acum o datorie. Ghici cine este garanția pentru această datorie? Tu, împrumutatul!

Pentru că ai semnat contractul de împrumut, acesta devine un bilet la ordin valabil. Banca locală apoi depozitează biletul  d-voastra la ordin în contul său ca bani, care sunt de fapt banii tăi.

Banca locală folosește biletul la ordin să facă schimb de credite în contul dvs. de tranzacție, creând astfel noi bani. După tranzacție, banca locală se întoarce si vă dă aceeași bani ca un împrumut bancar.

Ce a făcut banca locală este o fraudă, pentru că vă împrumută banii proprii. Prin faptul că vă împrumută banii proprii, banca locală face profit de 100 la sută de fiecare dată când plătiți rata lunară.

Dacă adăugați dobânda în ecuație, banca locală face profit mai mult de 100 la sută. Acesta este modul în care băncile vă fură banii fără știrea dumneavoastră.

Banca locală va plasa de multe ori un drept de gaj împotriva contractului de împrumut si apoi îl vinde ca o garanție la bursă după trei zile. Banca face acest lucru, pentru că știe că se comite o fraudă. Prin vânzarea lui către alți investitori, banca se poate scuti de anumite obligații, în timp ce în același timp, face niște bani.

Banca va cumpăra adesea o poliță de asigurare pentru contractul de împrumut, astfel că, dacă nu îți îndeplinești obligațiile contractului de împrumut, banca poate colecta chiar mai mult profit de la societatea de asigurare.

În plus, dacă ai folosit împrumutul pentru a achiziționa o mașină, o casă, sau ceva cu o mare valoare si nu poți plăti rata lunara, banca, în cele din urmă te va duce la tribunal să încerce să ia această proprietate de la tine, astfel să o poate vinde pentru mai mulți bani.

   Ce grămadă de escroci !!!

Acest proces a modalității prin care băncile creează si împrumută “bani” se bazează în totalitate pe șmecherie si înșelăciune. Băncile nu împrumută bani de fapt, deoarece acestea creează bani din nimic.

Din moment ce acestea creează bani din nimic si se comite o fraudă, aceste acțiuni anulează contractele lor de împrumut si, prin urmare, nu există nici o datorie! Îți dai seama acum de ce băncile sunt organizații criminale ?!

   De ce toate datoriile sunt plătite în avans si frauduloase

Prin certificatul nostru de naștere, care este o obligațiune care este comercializată ca o garanție în piața de valori, toate datoriile actuale si viitoarele datorii sunt destul de mult preplătite. Atunci când guvernul securizează certificatele noastre de naștere, de asemenea, le transformă în valori publice (in sistemul financiar american) .

Odată ce stii modalitatea prin care băncile creează bani din nimic și modul în care certificatul de nastere este utilizat ca și garanție pentru datoria dumneavoastră si datoria națională a țării dumneavoastră, trebuie să știți că toate datoriile sunt plătite în avans și frauduloase.

   Știați că SUA a fost “în stare de faliment”, din 1933?

Două decenii după ce Federal Reserve a fost înființată (1913), Statele Unite ale Americii au intrat “în stare de faliment.” Acest faliment a fost proiectat de bancheri pentru a subjuga poporul american cu datorii și de a distruge libertatea și suveranitatea lor. Bancherii de asemenea au făcut asta în multe alte țări din întreaga lume.

La 9 martie 1933, Rezoluția comună  nr 192-10 prin cel de-al 73-lea Congres, a fost votată prin lege, care este actul de urgență bancar. Această lege a declarat Trezoreria Statelor Unite “în faliment”, care este un fapt imposibil deoarece Trezoreria SUA a fost în secret închisă de Congres doisprezece ani mai devreme în 1921. The Emergency Banking Act a reușit să abroge standardul de aur al Americii si să ipotecheze toate proprietățile aflate în statele Unite ale Americii în favoarea Consiliului guvernatorilor al Federal Reserve Bank.

Toți cetățeni americani suverani care locuiesc în Republica statelor au fost expatriați brusc și pe nedrept din statutul lor Suveran american fără știrea sau acordul lor, iar forța lor de muncă, sufletele, copiii, proprietățile, au devenit garanție financiară pentru datoria publică, care apoi au fost transformate în bun public.

Instrumente financiare scriptice sau bilete la ordin negociabile au fost emise de o societate privată, care este detinută de un grup de bancheri europeni evrei și care este cunoscută de toată lumea drept “Sistemul Rezervei Federale.” Aceste bilete la ordin au fost numite Reserve Note.

Deci iata, oameni buni! Un pic de istorie a SUA, ce ei nu ne-au învățat în liceu. STATELE UNITE este o corporație deținută și controlată de către CROWN TEMPLE, care este controlată de Vatican. CrownTemple și Vaticanul sunt controlate de societăți secrete!

    Dovada că societățile secrete controlează sistemul financiar al SUA

 Daca vrei o dovadă că societățile secrete controlează SUA și sistemul său financiar, uita-te la marele sigiliu pe bancnota un dolar de mai jos.

Aici este imaginea mărită a marelui sigiliu pe bancnota de un dolar.

Dacă te uiți la partea de sus a Marelui Sigiliu, vei vedea expresia Annuit Coeptis. Această frază sau motto latin este adesea tradus ca “El (Dumnezeu) este favorabil întreprinderilor noastre”. Cu toate acestea, în conformitate cu Jordan Maxwell, cuvântul Annuit este tradus ca “întreprinderea noastră”, iar cuvântul Coeptis este tradus ca “încununat de succes.”

Împreună cele două cuvinte înseamnă “întreprinderea noastră este acum un succes.” Pentru a afla despre ce întreprindere vorbesc, uită-te la partea de jos a Marelui Sigiliu și ar trebui să vezi expresia Novus Ordo Seclorum, care se traduce ca “noua ordine a lumii “sau” noua ordine mondială “.

În partea de sus a piramidei, există un triunghi iluminat cu un ochi interior în el. Acest triunghi iluminat este un simbol masonic, care este adesea menționat ca “ochiul a toate văzător.” Pe lângă simbolul “ochiului a toate văzător, încercați să numărați numărul de scări ale piramidei și ar trebui să obțineți 13 scări.

De asemenea, observați că expresia Annuit Coeptis are 13 litere. Numărul 13 este un număr foarte important în religia societăților secrete. V-ați întrebat vreodată de ce SUA obișnuia să aibă și 13 colonii?

În partea de jos a piramidei, există cifrele romane MDCCLXXVI., adică 1776. Majoritatea istoricilor sunt de acord că anul 1776 a fost anul în SUA a declarat oficial independența față de Marea Britanie. Ceea ce mulți dintre ei nu știu este că 1776 a fost, de asemenea, anul în care Bavarian Illuminati a fost inființată.

Dacă te uiți în partea dreaptă pe spatele bancnotei de un dolar, ar trebui să vedeți un alt simbol, care are un vultur în el. Unii cercetători ai societăților secrete cred că este de fapt pasărea phoenix. Acest simbol are, de asemenea, numărul 13 codificat în el.

Dacă vă uitați atent la simbol, ar trebui să vedeți vulturul care ține o ramură cu 13 frunze. Există, de asemenea, 13 boabe pe frunze. În celălalt picior, vulturul ține 13 săgeți. În plus, există 13 stele deasupra capului vulturului și 13 dungi pe scutul său.

Ați observat că cele 13 stele de deasupra capului vulturului sunt dispuse sub forma unei stele cu 6 colțuri, de asemenea, cunoscută sub numele hexagrama sau steaua lui David. Hexagrama este un simbol masonic pe care sioniștii încep sa îl utilizeze la sfârșitul anilor 1800 pentru a reprezenta societatea lor secretă. Acest simbol nu prea are de-a face cu oamenii de rând evrei.

De ce sunt societățile secrete atât de obsedate de simbolurile masonice, numerologie, și coduri secrete? Societățile secrete sunt similare cu bandele de stradă, cu excepția faptului că ele sunt mult mai organizate și mult mai puternice decât bandele de stradă.

Ca și bandele de stradă, societătilor secrete le place să marcheze teritoriile lor cu semne și simboluri pentru a permite altor societăți secrete să știe că dețin o proprietate sau un teritoriu. Prin marcarea bancnotei de un dolar cu ochiul a toate văzător, Illuminati vă spune că ei controlează sistemul financiar al SUA.

Societățile secrete folosesc, de asemenea simbolurile care conțin geometrii sacre și sigilii sacre pentru a produce efecte de magie neagră. Aceste efecte magice negre pot afecta mintea noastră la un anumit punct.

Este important de stiut că geometriile sacre nu sunt lucruri rele, pentru că ele pot fi folosite în scopuri bune sau rele. Geometriile sacre sunt unele dintre pietrele de temelie ale Universului. Fără ele realitatea și viața nu pot exista.

   Ce este Noua Ordine Mondială (NWO)?

NWO este o organizație secretă formată din câteva societăți secrete, inclusiv, dar fără a se limita la Illuminati, iezuitii, francmasonii, sioniștii, naziștii, Vatican, și Skull and Bones. Aceste societăți secrete sunt foarte obsedate de numerologie, geometrie sacra, știință sacră, și magie neagră.

De ce? Pentru că dacă ați înțeles cum numerologia, geometria sacră, știința sacră, și magia funcționează , poate influența modul în care energia se manifestă în lucruri materiale. Acest lucru vă permite să controlați modul în care natura creează realitatea la un anumit punct.

Astfel, “cel care are cunoștințele are puterea de” a controla lumea!

Două dintre obiectivele principale ale NWO sunt de a stabili o religie mondială și un guvern mondial pentru a controla și subjuga omenirea. Din păcate pentru NWO, prea mulți oameni se trezesc în fața planurilor sale diabolice.

Imperiul NWO se prăbușește din cauză că ciclul veacurilor întunecate se apropie de sfârșit. Suntem în procesul de trecere la noua eră a Vărsătorului și această eră va ajuta ca  mulți oameni să realizeze că au fost înrobiți. Atâta timp cât această mare trezire continuă, omenirea va avea un viitor luminos.

   Știați că guvernul federal al Statelor Unite ale Americii îi consideră pe cetățenii săi dușmani?

După ce anumiți politicieni au permis Tranzacționarea ca The Enemy Act să devină o lege, a făcut din fiecare cetățean american un inamic al guvernului federal STATELE UNITE ALE AMERICII. Îți dai seama acum de ce voturile noastre nu înseamnă nimic și de ce majoritatea politicienilor nu iși țin promisiunile lor?

Dacă nu locuiești în SUA, dar trăiești într-o țară occidentală, guvernul tău cel mai probabil te consideră inamicul său, de asemenea. Multe guverne orientale urmează, de asemenea, acest tip de sistem tiranic de guvernare.

Vestea bună este că majoritatea oamenilor care lucrează pentru guvern sunt oameni buni. Problema este că mulți dintre ei nu înțeleg ce se întâmplă cu adevărat în spatele scenei sistemului lor politic.

Deoarece cele mai multe guverne din întreaga lume au devenit tiranice și nu le pasă de drepturile noastre naturale, nu ar trebui să ne bazăm pe ele și să așteptăm ca ele să ne salveze.

În schimb, trebuie să fim oameni mai responsabili prin a nu ne mai comporta ca niște copii și să începem să luăm măsuri pentru a crea o schimbare reală pozitivă. Schimbarea reală va veni întotdeauna de la oameni, nu de la Guvern. Guvernul nu are de fapt nicio putere asupra noastră când știm cum să ne apărăm drepturile noastre naturale.

Fiți deci proprii voștri stăpâni, retrageți-vă încrederea în guverne și sistem și luați-vă viata în propriile mâini. Viitorul noi îl construim acum și va fi al nostru cu siguranță !

     Sursa : http://humansarefree.com/

Alianța care va dărâma Noua Ordine Mondială

Datorită articolelor pe care le citiți pe acest blog, poate o mare parte dintre voi aveți o minimă speranță, că, cu întreaga conspirație planetară care există în prezent, omenirea va ieși la Lumină. Acesta este și scopul acestui blog, de a expune tuturor lucrurile ascunse care s-au petrecut și se petrec pe planetă și astfel, prin filtre proprii fiecărei ființe umane să ne schimbăm modul de percepție a lumii față de cel programat de sistem. De aici putem avea cu deplină conștientizare speranța că declinul acestui sistem parșiv și malefic se întâmplă deja în ciuda aparențelor, iar la nivel planetar există forțe pe măsură care să ducă la această izbândă. Poate că știți deja de această alianță sau poate că nu. Un lucru este sigur, deși, indiferent dacă credeți sau nu, această alianță este foarte reală … și este câștigătoare.

Noțiunea de bază a acestui articol este cea de Conturi Colaterale(de Garanție) Globale. Pentru aînțelege contextul de mai departe citiți articolul despre acestea și Neil Keenan :http://burebista2012.blogspot.ro/2014/04/scurt-istoric-al-conturilor-de-garantie.html .

Aceste Conturi Colaterale Globale în curând vor fi deschise de către Neil Keenan, și urmează să fie utilizate în mai multe proiecte umanitare pentru a ajuta cu adevărat transformarea lumii noastre într-o lume mai bună. Neil de asemenea, va recompleta un proces anterior (în care sunt implicate ONU și alte câteva figuri proeminente), prin care se arată modul în care aceste conturi de garanție la nivel mondial au fost folosite ilegal de către Rezerva Federală, UE, FMI și alte multe binecunoscute familii bogate din Occident. Acesta este același Neil Keenan, care a depus un Ordin de încetare în februarie 2014, către regina Elisabeta a II-a, Evelyn și Iacov Rothschild, David Rockefeller, Hilary Clinton, George Herbert Walker Bush, George Soros, Casa Albă și Senatul Corporației Statelor Unite, printre alții.

Detalii document aici:  http://neilkeenan.com/Cease&DesistFeb_2014%20USA.pdf

Acordurile de la Monaco

În luna august a anului 2011, un grup de reprezentanți ai finanțelor din 57 de națiuni diferite s-au reunit în largul coastei statului Monaco pentru a discuta despre crearea unui nou sistem financiar global ca o modalitate de a dărâma Noua Ordine Mondială. Țările reprezentate a inclus Rusia, China, Elveția, Olanda, Brazilia, Venezuela și multe altele, inclusiv diferiți jucători de mare putere – cum ar fi facțiunea pozitivă (împotriva NOM) de la Pentagon și CIA (de care amintește des Benjamin Fulford în comunicările sale). Interesant, Neil Keenan, de asemenea, a fost cel care a stabilit această întâlnire, pe care unii au numit-o Acordurile de la Monaco. Nu există națiuni din Occident care să fi fost invitate, pentru că aproape toate primesc ordine de la NOM.

Mai multe rapoarte au arătat că, atunci când Jay Rockefeller a încercat să ajungă pe navă, el a fost oprit de Neil Keenan însuși. Rockefeller l-a întrebat pe Keenan: “Știi cine sunt eu?” Neil i-a răspuns: “Da, ești exact persoana pe care nu o vrem pe această navă.” Inutil să spun că Rockefeller nu a avut acces acolo și reuniunea a început fără nici o infiltrare a NOM. De fapt, această întâlnire a fost atât de importantă încât elicoptere Blackhawk curând au venit și au survolat iahtul încercând să folosească tehnologia cu puls electromagnetic pentru a strica întâlnirea. La scurt timp după aceea, avioane de luptă franceze au zburat deasupra elicopterelor Blackhawks și le-a dat un avertisment de a părăsi zona. Aceste avioane de luptă franceze au ajutat la protejarea alianței și schimbarea jocului întâlnirii.

În condițiile în care cea mai mare parte a aurului din lume este din Orient iar documentația pentru a doborî în mod legal instituțiile corupte care au utilizat ilegal Conturile Colaterale Globale, această alianță a decis să înceapă crearea unui nou sistem financiar global, garantat cu active și monedă în aur. Odată această întâlnire anunțată de-a lungul întregii lumi (pentru cei care au știut), multe alte națiuni s-au alăturat și au semnat recunoașterea Memorandumului și documentației Acordului, astfel această alianță mărindu-se la 182 de țări.Neil Keenan și echipa apoi a decis să permită națiunilor BRICS să continue cu planul de a crea un sistem financiar complet nou și separat de sistemul financiar occidental controlat de Cabala. Neil știa că această idee a unui nou sistem financiar ar putea extinde implementarea acestuia, chiar mai repede cu ajutorul Rusiei și Chinei. Acest lucru a dat lui Neil Keenan și echipei sale mult mai mult timp pentru a lucra în direcția deschiderii conturilor de garanție la nivel mondial în scopuri umanitare – care are cea mai adâncă mușamalizare prin sistemul financiar secret al cabalei bancare.

La scurt timp după aceea, Vladimir Putin și omologul său chinez au început să facă mișcări pentru a face publică alianța BRICS …

      Alianța BRICS

Țările BRICS reprezintă națiunile fondatoare ale acestei alianțe: Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud. Din 2011 s-au văzut mai multe mișcări ale BRICS care au fost evidente. Dintre ele voi sublinia patru dintre cele mai mari de până acum :

 1. La sfârșitul lunii iunie 2015, China a găzduit 56 de națiuni ca un total de 57, care au fondat Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB). Absente din listă au fost SUA și Japonia, două dintre ultimele țări care sunt controlate de Cabala;
 2. In 7 iulie 2015 a fost deschisă oficial Banca BRICS;
 3. In 9 octombrie 2015 China a lansat Sistemul Internațional de Plată (CIPS), bineînțeles excluzând dolarul american. Aceasta este o lovitură uriașă pentru sistemul de plăți SWIFT al Cabalei și este următorul mare pas în internaționalizarea yuanului și sfârșitul dominației dolarului;
 4. In 30 noiembrie 2015 Renminbi chinezesc a fost inclus oficial în coșul Fondului Monetar Internațional de valute de rezervă mondială. Cabala n-a avut într-adevăr nici o alegere. În cazul în care nu-l includea, alianța putea folosi pur și simplu propriile bănci (BRICS Bank, AIIB, etc.) pentru a face trecerea în sistemul financiar garantat cu active în metale prețioase. Cu includerea în FMI, Alianța a manevrat în esență, modul prin care acum va exercita o presiune mai mare pe sistemul financiar al Cabalei, care în liniște pierd controlul asupra sistemului financiar global sau se confruntă cu o acțiune în justiție pentru menținerea unui sistem financiar fraudulos. Toate ca toate, alianța pozitivă continuă să câștige impuls în încheierea controlului fraudulos bancar al lumii noastre.

 

       Anonymous

 1. În luna august a anului 2013, un raport detaliat a ieșit cu informații ale unui ,,insider” că anumiți membri din cadrul grupului de hackeri Anonymous, lucrează cu militari cu nivel de top al Comandamentului Militar / Pentagonului SUA pentru a doborî în mod sistematic sistemul politico/bancar al Cabalei.
 2. La 07 iul 2015, Anonymous anunța misterios pe Twitter : “întrebăm dacă mâine va fi rău pentru Wall Street … putem doar spera.” A doua zi, NYSE și Wall Street s-au prăbușit timp de mai multe ore. Conform acestui jurnalist, alianța BRICS / Pentagon / Anonymous au făcut o ,,mică testare”, iar ce va să vină va fi cu mult mai mult.
 3. Apoi, la începutul lunii noiembrie 2015, Anonymous a amenințat că va elibera numele a până la 1.000 de membri ai KKK (Ku Klux Klan- organizație rasistă a albilor care luptă pentru exterminarea negrilor, n.b.) … în care fac parte mulți senatori și primari ai orașelor mari din SUA. Anonymous va începe în curând a spune lumii despre abuzurile frauduloase a conturilor colaterale globale și că în curând aceste conturi vor fi deschise în beneficiul umanității? Vom vedea…

Vladimir Putin

Alături de Neil Keenan, Vladimir Putin, de asemenea acționează ca un lider responsabil în doborârea cabalei. El i-a jucat continuu la rece, ca răspuns la  încercarea cabalei de a începe un potențial al treilea război mondial. El nu a înhățat momeala, dar a folosit în loc diplomația și tactica strategică pentru creșterea alianței, în special în Orientul Mijlociu, ca o modalitate financiară, politică și militară de a tăia tentaculele cabalei și a o pune la colț.

 1. La data de 9 noiembrie 2015, Rusia a anunțat că a distrus 448 de baze teroriste în doar 3 zile și că au mai rămas doar 34 baze Isil.
 2. Apoi, la 16 noiembrie 2015 Putin a anunțat lumii că serviciile de informații ruse a adunat informații că 40 de țări susțin financiar grupul Isil … iar unele dintre ele fiind membre G-20. Țineți minte de asemenea, faptul că el a anunțat acest lucru la Summit-ul G-20. Vă puteți imagina panica care a trecut prin țările respective care au fost prezente la Summit? Putin continuă să trimită un mesaj foarte clar: El va ajuta la expunerea și încheierea acestei șarade mincinoase creată de cabala.
 3. La 18 noiembrie 2015, Rusia a anunțat că a distrus 500 de tancuri petroliere care transportă ilegal petrol din Siria și Irak. Acestea au fost auto-cisterne ale Isil care au fost generatoare de venituri pentru Isil. Principala lor sursă de finanțare este tăiată. Mohammad Ali al-Hakim, Managing Director al agenției de știri din Irak Al-Nakhil, a declarat: “Sfârșitul Isil, care a fost creată de occidentali este aproape.”

        Judecătoarea Anna von Reitz

La 28 noiembrie 2015, judecătoarea statului Alaska, Anna von Reitz a adresat o scrisoare deschisă tuturor agenților federali, inclusiv FBI și Serifilor SUA să aresteze Congresul, președintele și secretarul Trezoreriei. Ea oferă detalii incredibile despre o mare fraudă comisă. Detalii aici:http://annavonreitz.com/dearfederalagents.pdf

 

       Punând toate împreună

Neil Keenan

Dacă am arunca o privire mai adâncă în ceea ce se întâmplă geopolitic, financiar și energetic asupra lumii noastre, este clar că există într-adevăr o alianță tot mai mare care acționează tot mai coordonat pentru a doborî sistemul bancar fraudulos al cabalei. Neil Keenan este pe cale de a deschide Conturile Colaterale Globale, care va marca într-adevăr evenimentele financiare și politice pe această planetă cum nu au mai avut loc până acum și eliberarea omenirii de sub control. Ultimele două actualizări ale lui Neil au fost foarte pozitive. El este pe cale de a face ceea ce au vrut să facă JF Kennedy și Soekarno (fost președinte al Indoneziei, amândoi fiind asasinați): utilizarea conturilor globale colaterale pentru a transforma complet lumea în bine. Recent Consiliul Ințelepților din Asia (aceștia fiind cei ce dețin cea mai mare parte a bogățiilor globale și care decid soarta lumii) l-a desemnat pe Neil Keenan Numărul 1 (N1) sauM1 cum va semna de-acum înainte în numele lor, pentru a fi liderul ce va decide direct cum vor figestionate Conturile Colaterale Globale.

Putin și țările BRICS virează cabala în moduri diferite financiare și cu siguranță politice și militare. Vedem, de asemenea că Anonymous (care lucrează cu elemente pozitive din Pentagon) continuă atacurile cibernetice pentru a expune și a încheia iluzia bancară a cabalei. În cele din urmă, vom vedea un judecător proeminent impulsionat de propria conștiință care va ieși și va face apel Serifilor din SUA și FBI pentru a aresta membrii Congresului, președintele și secretarul Trezoreriei. Fiți încrezători și pozitivi, indiferent de otrava propagată de mass-media și guvernele occidentale. Lucruri foarte bune se întâmplă și lucruri chiar mai bune vin pentru lumea noastră. Totul se va schimba cât de curând chiar dacă cei ce acum dețin puterea nu vor asta. Ceea ce trebuie să se întâmple conform Voinței Divine se va întâmpla negreșit…

 Sursa : http://thespiritscience.net/

 

Semne pozitive că mass-media va colapsa

In ultimii ani există o trezire în masă a oamenilor, iar mass-media este ignorată din ce în ce mai mult pentru ceea ce este cu adevărat: un mijloc de propagandă al guvernului și corporațiilor. Oamenii se informează din surse alternative de știri mai repede decât oricând acum și ca rezultat, vechea gardă a mass-media se prăbușește cu viteză în cădere liberă.

Putem sesiza 6 semne ce pun în evidență acest lucru:

 1. Mass-Media este deținută de o mână de corporații și oamenii știu acest lucru - Nu este un secret că aproape tot ceea ce vedem, citim și auzim vine de la doar o mână de mega-corporații. Datorită mass-mediei alternative, a devenit un fapt cunoscut că doar șase societăți controlează 90% din mass-media mondială pe care o consumăm. Aceste Mari 6 au capacitatea de a lua decizii importante și să delege știrile prin companiile lor subsidiare mai mici, tăind (cenzurând) povestiri importante sau puncte de vedere alternative. Oamenii recunosc acest lucru și se deplasează spre mass-media alternativă drept rezultat.
 2. Compania Fox oprește dezvăluirea ,,live” a ratingului de spectatori – Fox News, o filială deținută deRupert Murdoch al News Corporation de top în știrile de masă, tocmai a anunțat că va opri dezvăluirea ratingurilor sale ,,live” pentru spectatorii TV. Ei susțin că aceste statistici nu mai sunt relevante din cauză că multe show-uri sunt înregistrate de televiziune, dar de asemenea, poate fi văzută ca o modalitate de a ascunde faptul că acesta scade dramatic. Fox va reambala statisticile pe o bază săptămânală pentru a face ca și cele mai modeste rezultate să apară pozitive.
 3. 98% dintre tinerii adulți nu au încredere în mass-media oficială - Un sondaj recent arată că doar 2% din tinerii adulți au încredere în mass-media că face “ceea ce trebuie”, în mod regulat. Acest sondaj, care a fost realizat de Institutul Harvard de Politici privind peste 3.000 de persoane între 18-29 ani, arată că doar 2% dintre adulții tineri au încredere în mass-media că “face  ceea ce trebuie” “tot timpul.” Mai mult decât atât, 10% au spus că face ceea ce trebuie “de cele mai multe ori”, în timp ce 49% au spus “câteodată” și un enorm 39% au spus ca mass-media “nu” face ceea ce trebuie.
 4. Mass-Media este strâns legată de corporații și oamenii știu asta – Un extras din documentarul TheCorporation ilustrează în propriile lor cuvinte povestea a doi jurnaliști care lucrează pentru Fox News (și care au fost concediați) la mijlocul anilor 1990. Aici este un fragment din film despre o anchetă a “implicațiilor asupra sănătății umane” a injectării hormonului de creștere la vacile care au fost utilizate pentru producția de lapte:

Cu Monsanto, nu ne-am dat seama cât de eficient o corporație ar putea lucra pentru a obține ceva pe piață“, a declarat jurnalistul Jane Akre. Înainte ca povestea să fie difuzată, a fost primită o scrisoare de la Monsanto spunând că ar exista “consecințe grave pentru Fox News“, în cazul în care ar face asta. După primirea scrisorii, directorul general de la Fox din Florida a chemat-o în biroul lui și i-a cerut ca povestea să fie modificată. Următorul lucru pe care el l-a spus a fost “Noi plătim trei miliarde de dolari pentru aceste posturi de televiziune. Vă vom spune ce să spuneți la știri. La știri e ceea ce trebuie să spui că este … dacă refuzi să prezinți această poveste în modul în care cred că ar trebui să fie prezentată, veți fi concediați pentru insubordonare (sfidare).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LsglbfZLc_0

Iar un alt exemplu este faptul că marșurile de protest împotriva Monsanto, la care au participat mii de oameni, mass-media americană nici măcar nu a făcut referire la știri sau a diminuat enorm numărul participanților.

 1. Mass-Media literalmente ne minte ostentativ și atunci nimeni nu-i acordă atenție – O analiză recent realizată de Pundit Fact a arătat că, în conformitate cu acest studiu, mai mult de jumatate din toate declarațiile făcute de Fox News sunt false. Acum, acest lucru nu este surprinzător, dar faptul este căNBC / MSNBC este chiar mai sus de 46%, declarațiile lor fiind undeva între “cea mai mare parte false” la “Pantaloni pe foc.” CNN și ABC sunt evaluate mai bine, dar nu ar trebui ca știrile naționale să fie o cursă a minciunii…
 2. Mass-media independentă are un succes cum nu a avut nicicând înainte – Pozitivitatea care reiese din acest lucru este simplă: oamenii se trezesc din această nebunie. Nu mai suntem în situația în care mass-media controlează narativ totul cum a făcut-o o dată, pentru că noua media este acolo pentru a ridica mingea la fileu și a expune poveștile pe care mass-media refuză să le difuzeze. Mass-media alternativă acum face astfel de valuri enorme, de fapt se începe să se asculte voci și povești alternative care nu sunt publicate de mass-media oficială. Cazuri de corupție pe toate palierele, finanțări făcute subiectiv de marile corporații pentru a induce un anumit tip de percepție de masă asupra diferitelor probleme: sănătate, poluarea mediului, energie, alimente chimizate sau modificate genetic, agricultură, etc.

Atâta timp cât mass-media independentă continuă mișcarea înainte, nu e nimic care poate opri adevărul să iasă la suprafață. Internetul va fi pastila de cianură pentru mass-media oficială. Aveți încredere în media alternativă, căutați adevărul în mai multe surse și folosiți-vă discernământul. Nu mai credeți nimic din ce este prezentat la TV sau chiar nu mai priviți emisiunile TV. Fiți stăpâni pe gândurile și ideile voastre nu mai permiteți să fiți manipulați. Intrebați-vă întotdeauna: Asta este bună pentru mine? Mă ajută la evoluția mea spirituală? Dacă nu găsiți niciun răspuns în interior, nu faceți acel lucru, nu cumpărați acel lucru, etc.

Sursa : http://www.wakingtimes.com/

 

 

OSHO : Un maestru spiritual care te ajută să devii TU însuţi

OSHO este unul dintre cei mai cunoscuți și mai provocatori lideri spirituali ai vremurilor noastre. Publicația Sunday Times l-a numit „unul dintre cei 1.000 de creatori ai secolului XX”. Romancierul Tom Robbins l-a numit „cel mai periculos om de la Iisus încoace”.
La 23 de ani de la moartea sa, învățăturile lui OSHO continuă să fie prețuite de către căutătorii de comori spirituale din întreaga lume. În țara noastră, Editura Pro Editură și Tipografie a publicat o serie de cărți alcătuite tematic după învățăturile lui OSHO pentru discipolii săi. Iată câteva perle de înțelepciune și umor fin, extrase din aceste cărți:

Intuiţia este cea mai înaltă treaptă a scării, scara conştiinţei. Această scară are trei trepte: prima şi cea mai de jos este instinctul; a doua, cea din mijloc, este intelectul; iar a treia, cea mai de sus, este intuiţia. În toate trei este folosit prefixul „in”. Lucrul acesta este semnificativ. El înseamnă că aceste calităţi sunt înnăscute. Ele nu se pot învăţa, nu există niciun mod de a le dezvolta cu ajutor din afară. Intuiţia îţi oferă posibilitatea de a-ţi da răspunsuri la întrebări fundamentale – nu verbal, ci existenţial. Intelectul este un mecanism frumos, foarte util oamenilor de ştiinţă, dar dacă devine stăpân şi te domină, e periculos. Când mintea se comportă ca un supus al conştienţei, este un supus blând; dar mintea în postura de stăpân al conştienţei este un stăpân foarte periculos. (Intuiţia – cunoaşterea de dincolo de logică)

În Occident, religia nu mai face parte din viață. În jurul vârstei de 42 de ani, fiecare occidental se confruntă cu probleme psihice. Apar mii de tipuri de nevroze și ulcere. Ulcerul este amprenta ambiției. Omul ambițios face ulcer la stomac. Ambiția mușcă, roade. Ambițiosul e foarte încordat, și când mintea e încordată, și stomacul e încordat și el, și atunci se roade. Dacă ai ulcer, asta arată că ești un om de succes. Dacă n-ai ulcer, ești un amărât, viața ta e un eșec, ești un ratat. Dacă ai primul atac de cord în preajma vârstei de 42 de ani, ești un om de mare succes. Trebuie sa fii cel puțin un ministru, un industriaș bogat, sau un actor renumit, altfel atacul de cord nu se explică. Atacul de cord este definiția succesului. Toți oamenii de succes suferă atacuri de cord. Organismul lor e încărcat cu elemente toxice: ambiții, dorințe, faimă. Au trăit atât de încordați, încât încordarea a devenit stilul lor de viață. La 42 de ani, se produce un salt. Omul începe să se gândească la religie, la lumea cealaltă. A mai rămas puțin timp. Când să mai ajungă la Dumnezeu, la nirvana, la iluminare? De aici, teoria reîncarnării: „Nu-ți fie frică! Te vei naște din nou, iar și iar, roata vieții se învârte întruna. Nu te teme, ai destul timp să evoluezi spiritual, să te purifici”. Când ai ambiții, ai nevoie de timp. Un om spiritual nu are nevoie de timp. El este eliberat și ajunge la iluminare aici și acum, căci religiozitatea nu depinde de trecut sau de viitor. (Maturitatea – responsabilitatea de a fi tu însuți)

Colectivitatea este o idee foarte periculoasă. În numele colectivității, individul, realul, a fost mereu sacrificat. Sunt împotriva ideii de colectivitate. Națiunea este doar un cuvânt, iar națiunile și-au sacrificat mereu indivizii în numele țării. Liniile pe care le-ați desenat pe hartă nu există pe pământ. Sunt doar parte din jocul tău. Iar lupta pentru aceste linii a avut drept urmare mulți morți, oameni reali, care au murit pentru linii imaginare. Iar voi îi faceți eroi naționali! Ideea de colectiv trebuie distrusă; altfel, într-un fel sau altul, sacrificarea individului va continua. Am sacrificat individul chiar și în numele religiei, în războaie religioase. Un mahomedan care moare într-un război religios știe că locul lui în paradis e asigurat. I-a spus preotul: „Dacă mori pentru Islam, paradisul, cu toate plăcerile pe care le-ai visat vreodată, e al tău. Iar persoana pe care ai omorât-o va ajunge și ea în paradis, deoarece a fost omorâtă de un mahomedan. E un privilegiu pentru el, deci nu trebuie să te simți vinovat că ai omorât un om”. Creștinii au avut cruciade și au omorât mii de oameni, au ars ființe umane de vii. Pentru ce? Pentru creștinism. La fel s-a întâmplat și încă se întâmplă pentru budism, hinduism, comunism, fascism… orice motiv e bun. E de-ajuns un cuvânt care înseamnă o mică colectivitate și individul poate fi sacrificat. Nu există niciun motiv pentru ca această colectivitate să existe măcar: indivizii sunt îndeajuns. Și dacă indivizii au libertate spirituală, atunci și colectivul va fi liber spiritual. (Libertatea – curajul de a fi tu însuți)

Fiecare om are propriul său centru, dar nu trăieşte în el – trăieşte în afara lui. Acest fapt duce la tensiune interioară, la frământare, la angoasă. Nu vă aflaţi unde ar trebui să fiţi; vă lipseşte echilibrul, iar dezechilibrul stă la baza tuturor tensiunilor mintale: dacă depăşeşte o anumită limită, înnebuneşti. Nebun este acela care şi-a ieşit cu totul din fire. Iluminatul este opusul unui nebun. El este centrat în el însuşi. Voi vă aflaţi undeva la mijloc, între cele două situaţii. Încă n-aţi ieşit total din voi înşivă, dar nici nu sunteţi în centrul vostru. Vă mişcaţi undeva la mijloc. Uneori, vă îndepărtaţi foarte mult și deveniţi temporar nebuni. În mânie, în sex, în toate direcţiile în care v-aţi dus prea departe de voi înşivă sunteţi temporar nebuni. În acele momente, nu-i nicio deosebire între voi şi un alienat mintal. Diferenţa constă numai în faptul că nebunia lui este definitivă, în timp ce a voastră este temporară și vă reveniţi. Când sunteţi furioşi, ajungeţi în starea de nebunie, care nu este permanentă. Calitativ, nu există nicio diferenţă, diferenţa este numai cantitativă. Alteori, când sunteţi relaxaţi, total în largul vostru, vă atingeţi şi centrul. Acelea sunt momente fericite. Se întâmplă şi ele. Atunci sunteţi ca un Buddha, ca un Krishna, dar numai pentru o clipă. Nu rămâneţi acolo. Căci, în momentul în care vă daţi seama că sunteţi fericiţi, deja ați plecat de acolo. Durează atât de puţin, încât până când aţi recunoscut fericirea, ea a şi trecut. Pendulăm permanent între aceste stări, dar această mişcare este periculoasă, pentru că nu vă puteţi crea o imagine proprie stabilă. Nu ştiţi cine sunteţi. Dacă oscilaţi permanent între nebunie şi propriul centru, nu puteţi avea o imagine clară despre voi înşivă. Veţi avea o imagine lichidă și nu veţi şti cine sunteţi. Din această cauză vă temeţi chiar şi când aşteptaţi momente de fericire, şi atunci vă fixaţi undeva, la mijloc. (Cartea secretelor)

Greşelile trebuie acceptate, nu-i nimic în neregulă cu ele. Toată lumea face greşeli şi toată lumea trebuie să le facă. Nu cere perfecţiune. Greşelile sunt bune, ele te fac să fii uman. Altfel, vei fi ori ne-uman, ori supra-uman, şi niciuna dintre aceste variante nu este benefică. A fi uman e frumos, dar pentru a rămâne uman trebuie să greşeşti. Nu-i nimic în neregulă cu greşelile! Dar tu știi că nu trebuie să comiţi greşeli. Atunci te torturezi, te simţi vinovat şi te condamni. Nu-i nevoie, toţi greşim. Doar ţine minte un lucru: nu face aceeaşi greşeală! Fă doar greşeli noi. Satură-te de cele vechi şi găseşti moduri de a face alte greşeli. Cu cât faci mai multe greșeli, cu atât mai multă experiență capeți. Cu cât capeți mai multă experiență, cu atât mai puține greșeli vei face. (ABC-ul iluminării)

Existenţa este pregătită să-ţi ofere paradisul aici şi acum, dar tu tot amâni, mereu, până mori. Dacă nu ai compasiune pentru propriul corp, nu poţi să ai compasiune nici pentru un alt corp. Corpul este un organism viu care nu ţi-a făcut niciun rău. Ţi-a stat tot timpul la dispoziţie de când ai fost conceput şi-ţi va sta până la moarte. Va face tot ce vrei tu să facă pentru tine, chiar şi imposibilul, şi nu se va arăta nesupus. E de neconceput să creezi un mecanism atât de ascultător şi de înţelept. Dacă vei deveni conştient de toate funcţiile organismului tău, vei fi surprins. Nu te-ai gândit niciodată ce face corpul tău. E atât de miraculos, atât de misterios. Dar nu te-ai interesat niciodată de el. Nu te-ai deranjat niciodată să faci cunoştinţă cu propriul corp. Corpul este cel mai mare mister al existenţei tale. Acest mister trebuie iubit, funcţionarea lui trebuie să fie pătrunsă în intimitate. (Echilibrul corp – minte) 

Plăcerea depinde de ceilalți. Dacă iubești o femeie și asta e plăcerea ta, acea femeie devine stăpâna ta. Dacă iubești un bărbat, dacă asta e plăcerea ta și ești nefericită, disperată, tristă fără el, ai devenit sclavă, nu mai ești liberă, ești la închisoare. Dacă ești în căutare de bani și putere, vei fi dependent de ele. Omul care acumulează bani, a cărui plăcere este să aibă din ce în ce mai mulți, va deveni din ce în ce mai nefericit, deoarece, cu cât are mai mulți bani, cu atât va vrea și mai mulți, și cu cât va avea mai mulți, cu atât mai tare se va teme c-o să-i piardă. E o sabie cu două tăișuri. Pot fi furați, banca poate da faliment, situația politică din țară se poate schimba. Există o mie și unu de lucruri de care depind banii tăi. Banii nu te fac stăpân, ci sclav. Plăcerea e ceva periferic, ea depinde de împrejurări exterioare ție. E numai o excitație. Dacă mâncarea e plăcere, ce-ți place la ea, de fapt? Doar gustul, preț de câteva clipe. Când trece peste papilele gustative, ai o senzație pe care o interpretezi ca plăcere. Azi s-ar putea să fie plăcere, dar mâine s-ar putea să nu mai fie. Dacă mănânci zi de zi aceeași mâncare, papilele gustative devin insensibile la ea și nu-ți va mai plăcea. (Bucuria – fericirea care vine din interior)

Dacă cineva vrea să devină lider, trebuie să facă mai întâi un lucru: să-ți distrugă cumva inteligența. Să te clatine din rădăcini, să te facă să-ți fie frică, să nu mai ai încredere în tine. Asta e o condiție indispensabilă. Dacă ești inteligent, îți rezolvi singur problemele. De fapt, orice probleme apar în viață, tu ai mai multă  inteligență decât ele. Inteligența e un dar al naturii. Dar există oameni ambițioși, care vor să guverneze, să domine. Există nebuni ambițioși care creează frică din tine. Frica e ca rugina, distruge inteligența. Dacă vrei sa distrugi inteligența cuiva, fă-l să-i fie frică. Creează iadul și fă-i pe oameni să se teamă. Când oamenii se tem de iad, se duc și se prosternează în fața preotului. Îl ascultă pe preot. Dacă nu-l ascultă, îi așteaptă focul gheenei. E firesc să le fie frică. Ei trebuie să se apere, și pentru asta au nevoie de preot. Preotul devine indispensabil. Trebuie mai întâi creată teama, și apoi lăcomia. Inteligența nu e lacomă. O să te miri să afli că un om inteligent nu e niciodată lacom. Lăcomia este caracteristică oamenilor mărginiți. Aduni acum provizii pentru ziua de mâine pentru că nu ai încredere că mâine ai să mai fii în stare. Devii avar, lacom, pentru că nu știi dacă mâine inteligența ta o să facă față vieții sau nu. N-ai încredere în inteligența ta, așa că aduni în prostie. Un om inteligent nu se teme, el nu e lacom. (Inteligența – reacționează creativ la prezent)

Când misionarii creștini au ajuns în Africa, s-au trezit în mare dificultate. Trebuiau să traducă Biblia, iar în Biblie, Dumnezeu e descris ca fiind alb, iar Diavolul, negru. Așa că a apărut o problemă: cum să le spui negrilor că Diavolul e negru și Dumnezeu e alb? Ei îl puteau concepe pe Dumnezeu numai ca fiind negru și pe Diavol, alb. Era firesc, ei și-l imaginaseră întotdeauna pe Dumnezeul lor ca fiind negru, iar Diavolul lor fusese întotdeauna alb. S-ar putea să nu știți cum au rezolvat problema misionarii creștini. Ei bine, în traducerile africane ale Bibliei, Dumnezeu e zugrăvit ca fiind negru, iar diavolul, alb. Altfel n-ar fi existat comunicare, confluență. Noi concepem lucrurile cu mintea; mintea noastră interpretează întruna. Dacă omul ar dispărea, în lume n-ar mai exista bine și rău, nimic n-ar mai fi moral sau imoral. Toate judecățile noastre se datorează concepțiilor. Crezi în Dumnezeu. Apoi afacerea ta dă faliment și brusc apare necredința. Crezi în Dumnezeu, îți moare cineva drag și nu mai crezi. Credința ta în Dumnezeu este distrusă doar prin moartea cuiva drag? Înseamnă că n-a valorat mult. Spre deosebire de credință, încrederea nu poate fi niciodată distrusă. Odată ce există, nimic n-o poate distruge. Așa că, ține minte, între încredere și credință e o mare diferență. Încrederea este personală; credința este socială. Încrederea ți-o dezvolți singur; credința îți este impusă. Renunță la credințe. Sigur, va apărea teama, pentru că apare îndoiala. Credința forțează îndoiala să se ascundă undeva, o reprimă. Nu-ți face griji în privința asta. Lasă îndoiala să vină. Fiecare trebuie să treacă printr-o noapte întunecoasă înainte de a ieși la lumina soarelui. Dar când, după lunga călătorie prin noaptea neagră apare dimineața, știi că a meritat. Încrederea nu poate fi cultivată și nu încerca s-o cultivi. Asta a făcut omenirea. Încrederea cultivată devine credință. Descoperă încrederea în interiorul tău, n-o cultiva. Pătrunde mai adânc în ființa ta și descoper-o. (Curajul – plăcerea de a trăi periculos)

 

Sursa : http://frumoasaverde.blogspot.ro/

 

Poate fi guvernul de tip capitalist, învins și eventual schimbat ? Cine o poate face ? Ce rol pot avea oamenii exploatați de acest sistem, în cadrul schimbării lui?

 
Fără discuție că orientarea mondială a majorității tineretului, este spre stânga politică, începând cuBernie Sanders în America și terminând cu Jeremy Corbyn în Marea Britanie. Pe de altă parte, nu amîntâlnit nici o persoană care susține într-o măsură sau alta sistemul capitalist, care să-mi ofere o garanție a refacerii economice a acestui sistem în vreo țară, nici cel puțin nu am primit vreo rațiune legată de posibilitatea ca într-un viitor rezonabil grava criză economică a sistemului va putea fi rezolvată. Deci, nimeni nu vede lumina de la capătul tunelului capitalist în care am fost băgați cu toții, prin minciună, fraudă și înșelăciune…
Dar, este la fel de evident, faptul că oamenii se întreabă: Dar cum putem scăpa de acest sistem capitalist care a distrus totul în calea lui și a îmbogățit o clică de infractori financiari și acoliții lor? Foarte mulți au renunțat să mai gândească la faptul că o schimbare ar putea surveni și au clacat, lasând loc ignoranței și lipsei de interes pentru un sistem politic sau altul și găsindu-și refugiul în alte activități, dar fiind afectațiîn mod direct sau indirect de acest sistem terminator, pentru omul de rând. Trebuie pornit de la oîntrebare simplă, dar cu mari implicații în procesul dezvoltării unei logici a necesității înlăturării guvernului capitalist de la conducerea economiei unei țări: Este guvernul capitalist dușmanul oamenilor pe care îi conduce și care o duc din ce în ce mai rău, muncind din ce în ce mai mult pe bani din ce în ce mai puțini ? sau : Există tactici prin care oamenii să lupte efectiv, împotriva a ceea ce pare dușmanul lor, guvernul capitalist ?
Minciunile abundă în politica capitalistă și se pare că întreg sistemul este construit pe un fundament al minciunilor fără sfârșit, însă este foarte clar, după cum evoluează lucurile, că realitatea va câștiga. Guvernul american se sprijină pe o fundație de minciuni pe care le proferează fără rușine în fiecare zi, pentru că repetându-le, există o probabilitate ridicată ca cetățenii să le perceapă ca adevăruri, dar aceastăfundație începe să se cutremure. Primul pas în lupta cu guvernul capitalist, este găsirea cu certitudine a slăbiciunilor și minciunilor exprimate de el, acestea fiind ceea ce îl alimentează zilnic. Fiecare guvern capitalist, dorește extrem de mult să poată exploata resursele țării respective, astfel că el poateîmprumuta, frauda sau fura în vederea realizării acestui deziderat. Guvernul american se prezintă ca oînșiruire de minciuni legate de situația lui financiară. Ce fac contribuabilii, care de fapt finanțează acest guvern? Cei mai mulți plătesc, iar dacă li se oferă posibilitatea, mint și ei în mod voluntar și decalară un volum al veniturilor mai mic sau grevat de cheltuieli care se deduc, totul făcând parte din arsenalul naturii umane.
Să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă guvernele capitaliste ar face ca taxele să fie plătite opțional și voluntar, fără nici o penalizare sau trimitere în judecată pentru neplata acestor taxe. Ce volum de taxe credeți că va colecta guvernul capitalist, “prosper” și care afișează prin minciună satisfacția poporului de a trăi în capitalism?? Taxele colectate procentual, raportat la taxele colectate anterior, ar arăta exact măsura “voluntariatului” din sistemul de taxe și încrederea populației în acest sistem…
In altă ordine de idei, legătura dintre plata taxelor și dorința poporului dintr-o țară capitalistă de a plăti taxe către guvern și achitarea datoriilor către banca centrală, arată adevăratul tablou al subjugării și relația master (guvern capitalist) – slave (popor capitalist). Creditorii, împrumută guvernul capitalist și chiar se bat să o facă, deoarece ei știu că acest guvern capitalist poate oricând apela, prin pârghii construite chiar de el în stil “democratic”, la banii contribuabililor și la bogăția existentă în acea țarăcapitalistă, așa cum se întâmplă și cu SUA. Un alt aspect important, este că, guvernul capitalist nu are legatură cu producția de bunuri din economia capitalistă, iar deseori o împiedică în mod voluntar, pentru a face jocul altor forțe, pentru realizarea politicii economice a unui guvern dictatorial capitalist.  Companiile producătoare capitaliste produc de multe ori, mai mult decât este necesar pentru subzistență, dar o fac ca o decizie voluntară.
In acest caz, suntem în fața unei alte enigme capitaliste: Rugăm producătorii, companiile productive din economie, să trimită voluntar bani pentru a plăti datoriile guvernului și vom vedea câți bani va primi guvernul capitalist… Va fi cu mult mai puțin, decât ar fi primit prin plata taxelor în regim voluntar… Spun acest lucru, pentru că este opinia unanimă a interlocutorilor mei și este o realitate, pe care guvernele capitaliste o eludează și favorizează infractori care nu sunt în vederile noastre de cele mai multe ori… Venitul din taxe al guvernului capitalist, este extras în mod coercitiv de la populație și companiile capitaliste. O mare parte din acest venit, din taxe, este redistribuit de la un segment de lucrători, deci participanți la producție, către un segment neproductiv, care în general, dacă observați, sunt cei care votează cel mai des și cu consecvență.
Auzim mereu minciuna, că aceste fonduri colectate de guvernul capitalist din taxe, vor reprezenta contribuții la fondurile de pensii și planurile de asigurări, ele constituindu-se în valori, prin investiții, pentru perioada când vor fi necesare. De fapt, aceste contribuții, sunt constituite în plăți pe care guvernele capitaliste le fac, imediat cum ele intră în vistieria acestor guverne, ele nefiind destinate pentru a constitui fonduri pentru contribuabili, pentru cei ce au contribuit la formarea acestui fond. Deci, este o hoție pe față, dar nevăzută de mulți oameni, care se întreabă pentru ce plătesc taxele și de ce sunt permanent amenințați sau puși în temă cu o eventuală cădere a unor fonduri de pensii…
Cea mai mare slăbiciune a guvernului american și a oricărui guvern capitalist, este că ele nu produc NIMIC prin propriile capacități și evident se bazează pe împrumut, fraudă și furat, totul din banii celor care produc și “oferă” acești bani guvernelor, prin intermediul taxelor. Deci, guvernele capitaliste, sunt dependente de alegerea voluntară a producătorilor de a realiza ceva fizic și de creditorii care împrumutăaceste guverne și dorința lor de a o face, în anumite condiții… Clar !
De cele mai multe ori, oamenii văd că singura posibilitate de înlăturare a guvernului capitalist este folosirea forței, a baricadelor, a ieșirilor violente în stradă și așa mai departe. Dar, oamenii trebuie să știe că aceste guverne capitaliste, care nu produc nimic, au la îndemână forțe de ordine și militare, inegalabile raportat la alte sisteme, au la dispoziție mijloace de filmare, înregistrare audio și video și alte capacități de urmărire și exercitare a forței, totul plătit de contribuabilul, ai cărui bani din taxe, se întorc împortiva lui.. Cei mai mulți dintre cei ce reprezintă organele represive la îndemâna guvernelor capitaliste, sunt spălați pe creier și oricând sunt capabili să deschidă focul (așa cum fac zilnic în SUA, omorând americanii ca pe câini, în plină stradă, peste 3 oameni, în medie pe zi, după cum arată statisticile).
Povestea prin care, mișcările de stradă, chiar și violente, vor îndepărta jugul capitalist pus pe grumazul cetățenilor, aceștia având la îndemână “armament” cu mult inferior organelor de represiune, este doar un mit, de care liderii capitaliști râd pe după perdea, pentru că viața reală arată că forța o exercită cei ce o pot face cel mai bine, cu success, și astea sunt guvernele capitaliste. Revoltele de stradă, chiar și violente,în sistemul capitalist, au fost mereu căștigate de guverne, care în final, au eliminat unul sau câțiva papagali din componență, lăsând poporul să înțeleagă că nu sistemul este de vină ci acești măscărici, redistribuiți în posturi și mai călduțe. Cei care încă mai cred în violențele de stradă și manifestații pentruîndepărtarea guvernelor capitaliste, au și continuă să aibă o gândire copilăroasă,  care nu va duce nicăieri, pentru ei și familile lor, ba mai mult, va duce la mecanisme prin care guvernul va profita pentru a redistribui fonduri în alte “zone” ale economiei, total diferite de interesul omului de rând, destinații care nu sunt și nu vor fi la vedere. Guvernele capitaliste, vor justfica căderea unor membri și chiar distrugerile făcute de manifestanți, în direcția creării unui grad și mai pronunțat de conducere tiranică și represivă.
Ceea ce nu se scrie, însă este inclus în unele cărți, este modul cum se poate într-adevăr lupta împotriva guvernului capitalist, dacă se dorește acest lucru. Atacarea guvernului capitalist în cel mai sensibil punct al lui, practici pe care, în parte, le-am iterat în articolele mele, chiar cu 6-7 ani în urmă: DEPENDENTA FINANCIARA A GUVERNULUI CAPITALIST !
Ofensiva pe acest “front”, cere o mișcare a maselor cu mult mai mică decât ne închipuim și așa cum de multe ori ne dorim, în stradă, pentru a crea un scenariu de revoltă, favorabil guvernelor capitaliste. Aceste tactici de atac a dependenței guvernelor capitaliste, poate și trebuie să fie legal, dar neplăcut pentru aceste guverne. Să încercăm câteva milioane de apeluri telefonice simultane sau să intrăm pe website-urile băncilor și să cerem retragerea unor fonduri din băncile capitaliste, din fondurile mutuale, stocuri sau bonduri. Acest lucru ar precipita atât de mult guvernul capitalist, impotent în astfel de cazuri,încât ar putea duce la un dezastru pentru componenții lui și ar crea o panică de care ei nu au nevoie, sub o formă nemaiîntâlnită de ei.
Nici o instituție din cele enumerate de mine mai sus, nu deține cash la dispoziție, în volumul solicitat, sub nici o formă, iar acest “tsunami” al solicitărilor, ar face ca ele să capoteze, iar aceste instituții reprezintă unul din pilonii sistemului capitalist prăduitor. Ce ar trebui să facă aceste instituții? Să înceapăsă-și vândă bunurile acumulate, pentru a face față acestui “tsunami” de cereri de retragere a banilor…. Ceea ce ar fi și finalul lor și al guvernului capitalist. In acel moment, prețul bunurilor pe care aceste instituții financiare ale terorii capitaliste le vând sau caută să le vândă, ar fi cu mult mai mic și ele nu ar putea primii bani pe care îi preconizează pe aceste bunuri, creîndu-se posibilitatea unui crash al pieței, care nu are cum să afecteze foarte mult pe omul de rând, dar va afecta major aceste enitități și în special guvernul, al cărui cordon ombilical de alimentare a corupției ar fi rupt.
Activitatea economică se poate contracta, dar, pentru că banii sunt la populație, ea poate fi relansată, iar pentru faptul că bunurile acestor instituții au fost valorificate în pripă pentru a obține banii necesari plăților, prețurile bunurilor vor fi cu mult mai accesibile pe piață, pentru omul de rând, deci va avea loc o cădere a prețurilor și posibilitatea ca omul de rând să valorifice acest aspect. Dacă ne imaginăm că va putea fi o deflație, aceasta poate avea loc, dacă în locul acestor prăduitori ar veni tot cineva care săpromoveze o politică capitalistă, dar o viziune de stânga și o alocare sub altă formă a banilor ieșiți din mâinile șnapanilor, ar duce la o politică economică mult favorabilă. Cel care va pierde major, va fi guvernul și toată scara de “neproductivi” din jurul acestui organism capitalist nociv. Dacă prețurile bondurilor vor scădea masiv, rata dobânzii va trebui să crească, ceea ce ar duce în mod normal la colapsul guvernului și incapacitatea lui de a mai servi datoriile efectuate.
Dacă activitatea economică se contractă, taxele colectate vor fi mai mici, cheltuielile pentru sănătate, educație, asigurări sociale, vor fi mai mici, iar guvernul crony capitalist ar trebui să intre în incapacitateși să solicite un bail-out de la marile bănci, care cu siguranță nu vor mai oferi niciun ban, pentru că vorînregistra pierderi masive iar mediul financiar nu ar mai fi unul pe care ei și-l doresc. Banca Centralăcapitalistă va încerca să intervină pentru a opri dezastrul, dar nu va putea să o facă și va trebui să admităo totală schimbare a politicii ei față de cetățeni. Această strategie și altele pe care le voi itera în continuare, va duce la învingerea guvernului capitalist, fără ca el să poată folosi nici una dintre armele pe care le-a procurat cu banii noștri, ai contribuabililor. Astfel că hârtiile care se numesc bank-note și cifrele din calculatoare, multiplicate de “tiparnițele” băncilor centrale capitaliste, vor veni la valoarea reală și nu la minciuna pe care o trăim acum cu toții în disperarea de zi cu zi.
Cu ce bani vor mai cumpăra cele necesare, cei care fac parte din aparatul represiv al guvernelor capitaliste? Vor intra chiar ei în jocul poporului..
Acest plan, ca și multe altele, de demolare a guvernului crony capitalist criminal, nu cere o acțiune elaborată, extrem de sofisticată, ea putând fi desfășurată oricând și cu siguranță se va întâmpla, pentru că-mi este greu să cred că oamenii vor suporta la nesfârșit această teroare economică de proporții, impusă de aceste guverne capitaliste. In acest moment, studiez foarte atent campania prezidențială din SUA și văd acolo, cum involuntar și din prostia candidaților, în afara lui Bernie Sanders, sistemul colapsează pe zi ce trece. Americanii încă nu gândesc că votul lor pentru ceea ce propun acești monștri de pe podium, este unul terminator.  Din punct de vedere politic, acești americani vor vota pentru autodistrugere, deci, pentru un politician care promovează intervenții militare în afara SUA, care cheltuie în plan național în mod prostesc dar electoral, care reduce taxele, care redistribuie veniturile sub forme mascate, de la sfera productivă la cea neproductivă și cel care promovează cât mai multe reguli de funcționare… ceea ceînseamnă dezastrul și finalul generat involuntar al guvernului american și sistemului capitalist. Numai acționând în acest fel, libertatea de acțiune și gândire mai poate fi recâștigată din mâinile unui sistem care a valorificat la maxim natura umană și a pus întreg eșafodajul valorificării în slujba câștigurilor astronomice ale unui grup de infractori internaționali.
Sigur că există și alte modalități de punere în reală dificultate a guvernelor capitaliste, toate ținând de atacul pilonilor lui de susținere și de exploatare a noastră. Dacă, voluntar, un număr mare de persoane nu ar mai alimenta cu benzină decât la stațiile de benzină ale unei companii și ar reduce fiecare consumul la strictul necesar, celelalte companii ar fi în reală dificultate și ar fi perturbate atât în aprovizionare cât și financiar, structural, și multe dintre ele ar dispărea de pe piață sau ar face ceea ce poporul dorește, dar cu siguranță guvernul ar colapsa. Acest proces ar trebui să se desfășoare pe o perioadă de câteva săptămâniși ar fi suficient ca guvernul capitalist să colapseze..
Dacă fiecare dintre noi am cere companiilor de asigurări să ne retragem și pentru o perioadă, fie să nu avem nevoie de asigurări, fie să ne afiliem unei singure companii de asigurări, ar fi un dezastru pentru aceste companii prăduitoare care sustin guvernele crony capitaliste și ar duce la căderea guvernului cu siguranță, la pierderea încrederii guvernului și conducerii țării în fața investitorilor de afară și în final, la tăierea cordonului ombilical de aprovizionare prin fraudă, de afară, a întregului aparat de politruci care lucrează pe banii contribuabililor, în interesul lor personal și în bătaie de joc față de contribuabili. Dacăam cere farmaciilor să ne elibereze medicamente produse numai de o singură companie farmaceutică, refuzând alte companii pe o perioadă lungă (sau a nu mai cumpăra niciun fel de medicamente, orientându-ne spre produse naturiste cu mult mai ieftine si fără efecte secundare, n.b.) ar fi un dezastru pentru un alt pilon al capitalismului – companiile farmaceutice. La fel, dacă am renunța la un consum excesiv de medicamente prescrise de doctorii care sunt în relații de afaceri cu aceste companii farmaceutice… ar fi o cădere sigură a guvernului capitalist prăduitor și necesitatea începerii unui proces de regândire a sistemului economic și politic.
Ar fi mult mai multe modalități de atac la guvernele capitaliste inumane și le voi trata în articolele viitoare, pentru că pamântul începe să se miște în jurul acestor măgari, acestor ploșnițe întreținute de oameni care nu au acces nici să vadă o fotografie a modului în care trăiesc aceștia… Schimbarea va veniși acest an este un an decisiv, dar noi toți trebuie să o gândim, pentru că acest capitalism este bazat pe specularea naturii umane, pe care de data asta va trebui să o valorificăm noi, inteligent, împotriva unui sistem care a fost obișnuit să o valorifice el primul…

FMI, ONU, BIS și Citibank avertizează că Criza Economică poate fi iminentă

Avertismentele devin tot mai clare. Ascultă oare cineva? De luni de zile, public pe blog articole cu tematică economică din diverse surse despre modul în care sistemul financiar global se pregătește pentru o criză, pentru cea mai mare criză din istoria umanității cu consecințe imprevizibile, iar acum unele dintre cele mai importante instituții financiare din întreaga lume avertizează cu privire la exact acest lucru.
De exemplu, la începutul lunii octombrie The Telegraph a publicat un articol cu următorul titlu de rău augur: “3 trilioane de $ criza creditelor corporative ca debitori cu care se confruntă, poate fi luat în considerare, spune FMI“. Și, de fapt ceea spre ce ne îndreptăm ar fi mult mai precis, descris ca o “înghețare a creditelor” sau o “panică a creditelor”, dar o “criză a creditelor” va lucra cu siguranță acum. FMI avertizează că “s-a trecut peste o pârghie periculoasă“, și vom asista la “amenințarea dezlănțuirii unui val de nerambursare și falimente” pe tot globul …

FMI, de fapt spune adevărul în acest caz. Suntem în mijlocul celei mai mari bule a datoriei pe care lumea a văzut-o vreodată, și este o amenințare monumentală a sistemului financiar global. Dar, chiar dacă știm despre această amenințare, asta nu înseamnă că putem face ceva în acest moment sau a opri ceea ce este pe cale să se întâmple. Banca Angliei, ONU și Banca Reglementelor Internaționale au emis avertismente de rău augur toate similare.

Ceea ce urmează este un extras dintr-un articol recent din The Guardian … ,,Economistul-șef al Băncii Angliei, Andy Haldane, a susținut că lumea intră în cel mai recent episod al “celei de-a treia părți a trilogiei crizei”. UNCTAD, brațul ONU pentru comerț și dezvoltare, ar dori să vadă economiile avansate crescându-și cheltuielile publice pentru a compensa declinul din economiile emergente. Banca Reglementelor Internaționale, consideră că ratele dobânzilor au fost prea mici pentru prea mult timp, încurajând prea mult asumarea de riscuri pe piețele financiare. Toate acestea se tem că sistemul financiar global este pregătit pentru o criză”.

Andy Haldane a asemănat situația noastră actuală ca a treia parte din ,,trilogia crizei”. Și dacă sunteți familiarizați cu trilogiile Hollywood, atunci știți că ultimul episod este, de obicei cel mai măreț și cel mai rău. Economistul Citigroup Willem Buiter, de asemenea, este de părere că mari necazuri sunt la orizont. De fapt, el dă o avertizare publică de “recesiune globală” în 2016 … De obicei, atunci când suntem în pragul cufundării într-o nouă criză, există un fel de “eveniment declanșator” care creează panică pe scară largă. Deja se scrie despre problemele în curs de desfășurare ale giganților de mărfuri, cum ar fiGlencore, Trafigura și Grupul Noble. Indicele chinez care monitorizează transportul de marfuri pe mare de pe întreg mapamondul este la un minim nemaiîntâlnit după război încoace. Colapsul oricăruia dintre ei ar putea fi un nou “moment Lehman Brothers” ca cel din 2008. O altă mare problemă s-a ivit la sfârșitul lunii octombrie. Cea mai mare bancă din Germania, Deutsche Bank, a anunțat că are pierderi mai mari de 6 miliarde de $ pentru al treilea trimestru din 2015 consecutiv.

O altă problemă este faptul că națiunile majore exportatoare, cum ar fi China, care a cumpărat o mulțime din datoria guvernului SUA sunt acum în dumping cu datoria într-un ritm fără precedent.

Ce spune Wolf Richter …,, Cinci cumpărători mari ai Trezoreriei SUA – China, Rusia, Norvegia, Brazilia, Taiwan și-au schimbat strategia. Ei folosesc dumping-ul cu Certificatele de Trezorerie ale SUA (care în mare parte reprezintă datorii, adică bani împrumutați de guvernul SUA de pe piața internațională, n.b.) fiecare pentru propriile motive, care în prezent coincid. Și asta la cea mai rapidă rată de înregistrare. Pentru perioada de 12 luni incheiată în iulie, vânzările de trezorerie de către băncile centrale din întreaga lume au ajuns la un net de 123 miliarde $, “cel mai mare declin, deoarece datele au început să fie colectate în 1978,” raporta The Wall Street Journal. China, cel mai mare proprietar străin de trezorerie – tezaur ajungând la 1.317 miliarde $ în noiembrie 2013 – s-a descărcat cu deosebită pasiune. Până în iulie, cele mai recente date disponibile de la Departamentul de Trezorerie al SUA, grămada Chinei a scăzut până la 1.241 miliarde $ (asta înseamnă că China a vândut la greu certificate de Trezorerie americane pe piață dorind să scape de ele cât mai repede, astfel dolarul american prăbușindu-se ca valoare și îngreunând mai mult situația economico-bancară a SUA, n.b.)”.

Economia chineză, singura din lume care de două decenii are creștere economică raportată cu două cifre, a încetinit. Exporturile au scăzut cu 6,9% față de anul trecut, iar importurile (în special de materii prime și petrol a scăzut cu 18,8%. Comerțul mondial a scăzut cu 8,4%.

Toate acestea ne duc spre concluzia că se produce mai puțin în lume pentru că a scăzut cererea, iar aceasta a scăzut pentru că nu sunt locuri de muncă și oamenii nu câștigă destui bani. Bancile țin banii pentru că nu mai sunt cereri de credite nici de către firme și nici de către oameni pentru că ratele le-ar îngreuna existența. Si astfel suntem într-un cerc vicios care ne va duce sigur într-o criză economică.

Intre timp piața bursieră a crescut din nou, iar economiștii dezinformatori se grăbesc să ne spele creierele că totul este ok, iar de la anul economia lumii își va reveni. FALS ! Economiști de prestigiu, responsabili spun toți la unison că SUA și implicit economia mondială se îndreaptă spre cea mai cruntă criză din istoria modernă a umanității, iar punctul de întoarcere, adică de salvare sau redresare a fost trecut de mult.

Cei care mai au încă credință oarbă în Barack Obama, Wall Street, Federal Reserve și alte bănci centrale importante de pe întreaga planetă (inclusiv servitorul Rothschild – Mugur Isărescu) vor continua să batjocorească ideea că un colaps mare este pe cale să se întâmple. Dar când ziua socotelilor va veni și criza va bate la ușile lor, ce vor face atunci? Cum se vor justifica politicienii și bancherii milioanelor de oameni care nu vor mai avea bani și din ce trăi?

Bancomatele vor fi goale, băncile închise pe timp nelimitat, hypermarketurile își vor epuiza marfa din rafturi și depozite în maxim o săptămână și apoi?….

Va trebui să supraviețuim cum putem, să ne ajutăm unii cu ceilalți pentru că acest sistem total corupt și creat împotriva noastră și a planetei nu va mai funcționa și nu ne va ajuta cu nimic. Atunci va fi Schimbarea Paradigmei….nu cea clamată de Iohannis recent și care cred că la mintea lui habar nu are ce înseamnă…. Fiți conștienți și luați-vă măsuri căci acest colaps când va veni va fi mai rău decât un război…

Video : 100 trilioane $ Colapsul Economic American – cu Jim Rickards – https://www.youtube.com/watch?v=OUpnY1pgxAs

Sursa : http://theeconomiccollapseblog.com/

 

 

Avertisment din America: Sistemul financiar a intrat în faza terminală

Actualul sistem monetar se apropie de dezintegrare, spune David Stockman, fost oficial al administraţiei Reagan. „Preţurile şi profiturile vor cădea pretutindeni şi vom avea un profund val deflaţionist la scară planetară.

O criză mai gravă decât cea din anul 2008 şi care ar urma să pună capăt alcătuirii sistemului financiar aşa cum îl ştim – acesta este scenariul pe care ni-l pune în faţă David Stockman, fondator la Heartland Industrial Partners şi care în timpul mandatului prezidenţial al lui Ronald Reagan a ocupat funcţia de director al Office of Management and Budget (Oficiul pentru Administrare şi Buget – OMB). „Suntem în faza terminală a unui sistem monetar care nu este viabil, stabil sau sustenabil”, a declarat acesta în data de 15 mai 2015 într-un interviu pentru portalul King World News.

Revenirea actuală ar fi de scurtă durată, alimentată de nişte stimuli care ei înşişi induc dezechilibre ce ne vor conduce la prăbuşirea ulterioară. Injecţiile de lichiditate ale băncilor centrale au inflamat economia financiară, dar nu au ajutat economia reală, respectiv producţia şi crearea de locuri de muncă. Produsul Intern Brut al SUA a avansat mult anul trecut (2014) pe stocuri care se vor răsfrânge negativ asupra dinamicii economice pentru anul în curs.

Un război de cinci-şase ani împotriva celor care economisesc ce a fost dus de „bancheri centrali tot mai disperaţi şi mai lipsiţi de orizont” va precipita o nouă criză. „Am ajuns la punctul de rupere”, spuneStockman, a cărui carte Marea deformare. Coruperea capitalismului în America (Great Deformation. The Corruption of Capitalism in America) a primit calificativul best-seller din partea publicaţiei New York Times.

      „Aproape de nebunie”

În opinia sa, piaţa este „exuberant iraţională” şi tranzacţionarea acţiunilor pe Bursa de la New York la niveluri de 20 de ori câştigurile raportate anterior „nu are sens”. „Este un sistem financiar iraţional”, a continuat Stockman, aducând în discuţie faptul că în urmă cu numai câteva săptămâni dobânzile titlurilor de stat germane erau de numai jumătate de procent: „Este aproape de nebunie pentru că niciun guvern nu este suficient de puternic în lume – cu taxele sale şi cu inflaţia – pentru a i se acorda privilegiul de a se împrumuta pe termen lung la 0,50%.”

    Jocuri de noroc… periculoase

Politicile monetare neconvenţionale au oprit orice mecanism de descoperire a preţurilor în pieţele financiare, care seamănă tot mai mult cu „o imensă arenă a jocurilor de noroc”. Acestea nu aduc nimic economiei, ci cel mult măresc artificial valoarea activelor aflate în proprietatea celor mai bogaţi 1% dintre americani.

Banca centrală a SUA amână ridicarea ratelor de dobândă. „Nu este numai iraţional: este şi periculos”, spune Stockman. Aceasta apasă şi dobânzile din piaţa hârtiilor de credit pe termen scurt care de doi ani sunt la nivelul zero. Aceasta permite refinanţarea poziţiilor bursiere şi a celor din pieţele de bonduri, precum şi alte categorii de speculaţii.

    O cădere a cotaţiilor urmată de o criză ireparabilă de încredere

Banii aruncaţi de autorităţile de politică monetară nu se vor regăsi în hiperinflaţie. Aceasta poate apărea doar local, când o ţară tipăreşte bani într-un context în care statele vecine păstrează un regim valutar responsabil. Prin contrast, pomparea de bani la nivel mondial doar creează baloane speculative şi valuri de investiţii greşite. Acum sunt la nivel global supracapacităţi industriale, business-uri dezvoltate nesustenabil şi operaţiuni miniere deschise ne-economic. Ele vor intra în faza ajustării şi lichidării.

Preţurile şi profiturile vor cădea pretutindeni şi vom avea un profund val deflaţionist la scară planetară”, spune Stockman, care a ocupat poziţii importante la companii financiare renumite de pe Wall Street cum ar fi Salomon Brothers şi Blackstone Group.

Va fi un şoc pentru întregul sistem de cazinou care se bazează pe supraevaluări. În cele din urmă, criza va fi de încredere, iar aceasta nu va mai putea fi redresată de băncile centrale care şi-au consumat forţa în anii post-criză.

    Colaps financiar şi crize politice

Sutele de milioane de dolari aruncaţi în licitaţiile pentru operele de artă sunt un semnal, în opinia fostului oficial al Administraţiei Reagan, că ne aflăm în fazele finale ale balonului speculativ. Sistemul financiar va deveni din ce în ce mai instabil, iar finalmente va intra în colaps. „Cred că va marca un eşec total al sistemului monetar care, practic, este în metastază încă din anul 1971”, spune Stockman care consideră că atunci singura monedă care va mai fi de bază va fi aurul. Guvernele nu vor dori acest lucru, însă oamenii care vor dori să-şi protejeze avuţia vor forţa lucrurile în acest sens chiar cu preţul unor crize politice. Este contextul în care sistemul actual bazat pe bănci cu rezervă fracţionară şi bani de hârtie va fi distrus. „Nu poţi prezice exact momentul, dar poţi cu siguranţă să fii destul de încrezător cu privire la direcţie”, a conchis Stockman.

Bursa globală de valori se apropie de o mare şi inevitabilă criză

La finele anului trecut mai mulți analiști de piață au arătat că există anumite paralele îngrijorătoare între graficul evoluției bursei de valori actuale și acela al bursei înainte de criza din anul 1929. Unii sceptici au înlăturat imediat această observaţie, argumentând că nu ar fi vorba decât de o simplă coincidență. Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm faptul că de atunci încoace cele două grafice continuă să se afle într-o semnificativă corelație, iar acesta, se pare, nu este decât vârful iceberg-ului.

În luna decembrie 2013, analistul Mark Hulbert de la Market Watch (o publicație care ține de Wall Street Journal) a publicat un articol în care prezenta similitudinile dintre graficul bursei de valori actuale și graficul bursei din 1929, urmărind totodată să examineze posibilitatea conform căreia bursa de valori ar urma să se apropie de un nivel maxim. Potrivit analizei comparative a celor două grafice (dacă este considerată valabilă corelația dintre ele), piața ar fi atins un nivel maxim la mijlocul lunii ianuarie, urmând apoi să avem de-a face cu o piaţă în scădere.

Graficul bursei de valori – corelația cu criza financiară din anul 1929Evoluția actuală a bursei de valori este întocmai celei înregistrate înainte de criza din anul 1929A fost ușor pentru sceptici să desconsidere această analiză în luna decembrie a anului trecut, înainte de punctul de cotitură ce era așteptat, însă în luna ianuarie piața s-a destabilizat într-adevăr, exact așa cum fusese prevăzut, apărând apoi o revenire parțială exact în același punct în care piaţa s-a restabilizat temporar și în anul 1929. Graficul de mai jos arată această corelație ce a fost adusă la zi.
Este important totuși să menționăm încă de la început că astfel de grafice – fie că este vorba de grafice ale piețelor de valori, fie că este vorba de grafice ale ratei natalității sau de scheme ale modului în care cade ploaia – nu ar trebui să fie considerate ca fiind elemente de predicție absolute ale evenimentelor viitoare. Astfel de scheme sau pattern-uri sunt valabile doar atunci când se iau în considerație forțele cauzale ce se află la baza acestor evenimente. Atunci când vorbim despre piețe, aceste forțe cauzale se numesc, în general, fundamente (deși nu toată lumea este de acord care sunt, de fapt, aceste fundamente). Însă tocmai fundamentele reale sunt cele care redau cel mai sumbru tablou pentru piața de capital americană (și pentru economie în general).Destul de des, unii analiști apar galant în faţa camerei de luat vederi prezentând cu o mină optimistă anumite statistici în realitate false, cum ar fi rata scăzută a șomajului, pentru a-și susține perspectiva lor roz asupra evenimentelor ce ţin de piaţa de capital (chiar dacă, în realitate, un număr record de americani au părăsit în întregime piața locurilor de muncă), ignorând însă complet imaginea de ansamblu. Pentru a fi mai clar, ceea ce dorim să subliniem aici, este faptul că există o tendință foarte pronunțată către o lipsă totală de sinceritate în ceea ce privește motivele care au făcut ca piaţa să fie în urcare începând din anul 2009, deși aceste aspecte sunt evidente pentru oricine a fost martorul desfășurării acestei drame.Rezerva Federală a pompat 85 de miliarde de dolari pe lună în sistemul bancar, începând cu anul 2009, în cadrul a ceea ce a numit programul QE3. Lipsa de onestitate la care ne-am referit mai devreme apare atunci când reprezentanții oficiali urmăresc să creeze impresia că programul QE3 ar fi doar o variabilă minoră în această ecuație, purtându-se ca și cum „revenirea” pieței este una legitimă, iar acest program de salvare extins a însemnat doar puțin mai mult decât o „roată de rezervă” menită să ajute economia să se repună pe picioare. Deșii unii dintre acești analiști par a fi în mod autentic naivi, ar fi prostesc să ignorăm faptul că Wall Street are în mod evident un interes (ascuns) în a reda un tablou roz pentru investitori. Ideea de bază aici este faptul că, în realitate, politicile monetare sunt cele care constituie cele mai importante „fundamente” în această economie măsluită.Fundamentele care au condus la criza financiară din anul 1929 prezintă mai multe corelații cu scenariul situației curente a pieţei de capital:
1. În lunile de dinaintea crizei din anul 1929 era evident că economia globală încetinea, deși bursa de valori era în creștere. Există și acum foarte multe semne care indică faptul că economia globală începe să bâjbâie.
2. Rezerva Federală se preocupase foarte mult cu a „ușura” (printând bani) situația de criză. Astfel că, în anul 1928 au fost înăsprite politicile monetare. Ulterior a survenit criza. Rezerva Federală a anunțat de curând că anul acesta va începe să închidă, în mod gradat, programul QE3.3. Perioada de dinaintea crahului din anul 1929 a fost caracterizată de o exuberanță financiară irațională și de investiții speculative nechibzuite. Se credea pe scară largă că bursa de valori avea să continue să crească în mod nedefinit. Pe 3 septembrie 1929, cu puțin timp înainte de criză, un economist faimos proclama: „Prețurile acțiunilor au atins ceea ce pare a fi un permanent platou înalt”. Dacă vom răsfoi acum titlurile ziarelor, observând că indicele bursier DOW a bătut record după record în anul 2013, ne putem da cu ușurință seama că este vorba de aplicarea aceluiași model psihologic. Chiar și în afara pieței de acțiuni putem întâlni acest tip de trend. De exemplu, creșterea uluitoare a Bitcoin până la 1 200 de dolari și scăderea ce a urmat după aceasta, la sfârșitul anului 2013.Este totuși evident că nimeni nu poate prezice cu certitudine cum se vor desfășura evenimentele, iar omul de rând nu poate face prea multe pentru a modifica această situație. Așa că de ce ne-am pierde acum timpul examinând aceste grafice? Ei bine, deoarece atunci când această „bulă” se va sparge, aceiași oameni care au provocat-o vor ieși în față și își vor vinde propria versiune a evenimentelor, o versiune ce va fi în cel mai bun caz una distorsionată. Cu toate acestea, povestea lor și nu o alta va fi cea care va fi folosită cu abilitate pentru a justifica măsurile abuzive ce vor urma (probabil noi așa-zise „programe de salvare” a băncilor, întreținute prin intermediul banilor oamenilor). Luând în considerație aceste aspecte, nu este așadar cazul să ne lăsăm păcăliți.

 

 

VANZAREA TARII CONTINUA. Ikea a cumpărat 33.600 de hectare de pădure în România adica 0.5% din Padurile Romaniei. Inca 40 de IKEA si ‘am scapat’ de paduri. O sa fim tara in care teritoriul ei nu va mai apartine cetatenilor romani.

 

Inca 40 de IKEA si cat a mai ramas nevandut din padurile Romaniei se va vinde

“Vreau sa las moștenire copiilor mei această țară!” – Link direct catre petitie:

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi – Semneaza si tu !

Ikea a cumpărat în România 33.600 de hectare de pădure, prima achiziție de acest fel efectuată la nivel mondial de grupul suedez specializat în retailul de mobilă și decorațiuni.


“Ikea Group a decis să investească în operațiuni forestiere. Această decizie ne facilitează accesul la materie primă lemnoasă administrată sustenabil (…). Investiția în păduri este și o modalitate de a ne diversifica activele. Prin această achiziție, România devine prima țară în care Ikea Group își va administra propriile operațiuni forestiere și ne-am propus să fim un exemplu de management sustenabil al pădurilor”, a declarat Frederik de Jong, Chairman of the Board Ikea România.

Proprietatea cumpărată este localizată în centrul și nord-estul României, cu o concentrare mică și în nord-vest, potrivit comunicatului.

Ikea nu a comunicat prețul și nici vânzătorul.


Grupul ajunge să dețină astfel în România – în premieră mondială – atât resurse de lemn, cât și o relație directă de producție cu furnizorii locali de mobilă, respectiv produse finite în magazine.

Potrivit Violetei Neniță, purchasing operations manager South East Europe Ikea Purchasing, în România Ikea colaborează cu peste 20 de furnizori, care produc în principal canapele, fotolii, mese, scaune, articole pentru copii si produse de ceramică.

“Mai mult de 14.000 de persoane lucrează pentru furnizorii noștri din România, iar valoarea produselor achiziționate de Ikea Group din România a crescut la peste 400 de milioane de euro pe an. Avem colaborări de peste 15 ani cu furnizorii noștri actuali, perioadă în care cei mai mulți dintre ei și-au mărit vânzările și și-au îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție”, a adăugat Neniță.

Divizia de retail a Ikea Group este reprezentată în România printr-un magazin, deschis în București în 2007, iar grupul a cumpărat recent terenul pentru al doilea magazin, tot în București.

(sursa: Mediafax)

 

Dictatura UE. Comisia Europeană nealeasă de nimeni e de părere că popoarele nu trebuie întrebate prin Referendum. Brexit: Purtătorul de cuvânt al CE: “Cei care au convocat referendumul trebuie să tragă învățăminte, nu Comisia Europeană”

 

Conform Comisiei Europene “greşeala” care s-a făcut este că a fost întrebat poporul despre viitorul țării sale.

Prin urmare dictatorii nealeşi de nimeni de la Comisia Europeană sunt de părere că poporul nu trebuie lăsat niciodată să se pronunțe pe chestiunile fundamentale care îi privesc.

Cum vi se pare așa o abordare? În care câțiva puțini decid ce e mai bine şi cele mai rău pentru sute de milioane de oameni?

ÎN NICI UN CAZ NU MAI AVEM DE-A FACE CU O DEMOCRAȚIE.

“Cei care au convocat referendumul din Marea Britanie trebuie să tragă învățăminte, nu Comisia Europeană”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, Margaritis Schinas, care a fost întrebat care vor fi pentru Comisia Europeană consecințele politice ale votului privind Brexitul.

Sursa foto: twitter.com/margschinas

“Vă reamintesc că nu Comisia a cerut referendumul. Așadar, cei care trebuie să tragă concluzii din aceasta sunt cei care au convocat referendumul. Nu noi am făcut-o. Noi am lucrat pentru a crea condițiile unui acord corect, care a fost acceptat unanim de toți membrii Uniunii Europene, la Consiliul European din luna februarie, iar apoi a revenit poporului britanic să decidă. El a decis, deci cei care sunt vizați de acest proces trebuie să fie cei care să-și asume lecțiile învățate”, a apreciat purtătorul de cuvânt comunitar în răspunsul dat la conferința de presă zilnică.

“În ceea ce privește Comisia, Comisia este gardianul tratatelor, Comisia este garantul interesului colectiv. Avem o agendă politică ce a fost convenită de șefii de stat și de guvern (…) Vom urma această agendă politică și în același timp gestionăm multitudinea crizelor, una după alta. Prin urmare, suntem foarte ocupați să ne facem treaba”, a mai spus Margaritis Schinas, care a reiterat că președintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, nu va demisiona după referendumul în urma căruia Marea Britanie a decis să părăsească Uniunea Europeană.

 

 

Circa 40% din suprafața agricolă a țării e vândută străinilor. În top se află fondul speculativ american Paine&Partners şi portughezii de la firma Nutre. Ce propune inițiativa Fluierul cu privire la INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR CĂTRE STRĂINI

 

Nota Redacției

Circa 40% din suprafața agricolă a țării e vândută străinilor.

În situația aceasta disperată, apar persoane ca Marian Munteanu care ne aburesc spunându-ne că vom repara situația existentă dacă “vom suspenda temporar tranzacțiile cu terenuri agricole” și “dacă vom introduce anumite drepturi de preemțiune la vânzări” (drepturi care fiind doar de “preemțiune” desigur că nu se vor aplica când cineva va da altcuiva anumite “avantaje” (ca să nu spunem direct “mită”) și chiar dacă “s-ar aplica”, aceste paleative nu vor schimba cu nimic situația existentă)

Prin urmare, Marian Munteanu ne explică că am putea “repara” situația existentă cu privire la “40% din suprafața agricolă a țării care e deja vândută străinilor”, “fără a umbla la Constituție”, adică “fără a interzice Vânzarea Terenurilor către străini”, așa cum era stipulată în Constituția din 1991.

Lăsăm pe oricine să judece singur, dacă ceea ce propune Marian Munteanu va rezolva sau nu situația existentă. Pentru orice om de bun simț este însă evident că ceea ce propune Marian Munteanu, este “praf în ochi” și e de fapt o manipulare ordinară, din moment ce vedem că 40% din teritoriul național nu ne mai aparține.

Prin urmare, Nu vă lăsați manipulați de noii corifei ai “patriotismului controlat de alții”, care nu doresc modificări fundamentale în problemele cheie care au dus la sărăcia și la dezastrul din România.

Aceste probleme cheie le putem rezuma în trei puncte esențiale: Oprirea Vânzării Terenurilor către Străini, Naționalizarea Resurselor Naturale (a celor care au fost deja scoase din proprietatea publică prin Constituția din 2003 cum e cazul “căilor de comunicație” etc..), precum și Oprirea Concesionărilor pe Nimic.

Ce propune inițiativa Fluierul cu privire la INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR CĂTRE STRĂINI (terenuri agricole , pășuni etc..):

PREAMBUL: 40% din suprafața agricolă a țării se află în prezent în posesia străinilor.

De aceea Propunerea Fluierul.ro cu privire la TERENURI din Inițiativa de Modificare a Constituției poate fi descrisă pe scurt în următoarele puncte:

A. Interzicerea prin Constituție ca cetățenii străini și apatrizii să poate deține terenuri în România, cu dreaptă despăgubire pentru străinii care dețin în prezent terenuri agricole în România.

B. Deoarece TERENURILE sunt o RESURSĂ NATURALĂ (dar și nu producția agricolă obținută prin cultivarea lor), este foarte important ca exploatarea terenurilor ((terenurilor agricole, pășuni, luciuri de ape etc..) să se poată face doar de către cetățenii români, de către Stat prin Fondul Național al României sau de către Firme Private cu Capital Integral românesc.

Modificarea Constituțională Propusă de Fluierul.ro cu Privirea la INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR CĂTRE STRĂINI:

Articolul 44

…(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. Concesionarea terenurilor se poate face doar către cetățenii români, către stat sau către firme private cu capital integral românesc. Exploatarea terenurilor se poate face doar de către cetățenii români, de către stat sau de către firmele private cu capital integral românesc.

Circa 40% din suprafața agricolă a țării e vândută străinilor. În top se află fondul speculativ american Paine&Partners şi portughezii de la firma Nutre (N.Red. Nutrinveste – Sovena Grup).

Topul latifundiarilor din România: surprizele anului vin din SUA şi Portugalia.

Străinii sunt majoritari

Topul celor mai mari latifundiari din România, pe baza suprafeţelor declarate la Agenţia de Plăţi, aduce noi surprize anul acesta.

Pentru prima dată, un fond de investiţii speculativ american şi o companie deţinută de cetăţeni portughezi figurează printre primii 10 clasaţi.

Numărul investitorilor străini din top 10 ajunge la şase.

Fermierii cer rediscutarea Legii vânzării terenurilor agricole

Clubul exclusiv al latifundiarilor din România a primit anul acesta două nume noi venite de peste hotare, arată datele furnizate ECONOMICA.NET de către APIA.

Potrivit unui clasament realizat în funcţie de suprafeţele pe care agenţii economici le-au declarat Agenţiei de Plăţi în cererea privind plata unică pe suprafaţă, pe poziţiile nouă şi zece figurează companiile Agrinatura SRL din Teleorman, respectiv Zimbrul SA din Ialomiţa.

Agrinatura SRL este deţinută indirect de fondul american de investiţii Paine & Partners, care a achiziţionat în vara anului trecut compania Spearhead International Ltd, unul dintre cei mai mari producători britanici din agribusiness-ul Uniunii Europene.

În acest fel americanii au ajuns să exploateze în România, prin mai multe societăţi printre care şi Agrinatura SRL, aproximativ 18.200 de hectare de teren arabil, în mare parte arendat de companiile pe care Spearhead le controlează.

Urmează Zimbrul SA firmă care este deţinută, potrivit datelor furnizate de termene.ro, de către Nutre Farming SRL, parte a grupului portughez Nutre.

Potrivit unui anunţ al companiei, la finele lui 2015, producătorul portughez de cereale, care a intrat pe plan local în 2005, exploatează peste 25.200 de hectare în România.

Un top dominat de străini

Tot în premieră, anul acesta numărul străinilor cu cele mai mari suprafeţe de teren l-a devansat pe cel al românilor, puterea de forţe fiind de 6 la 4.

Astfel, primul cel mai mare latifundiar străin este omul de afaceri italian Luciano Martini care controlează compania Emiliana West Rom SRL.

Potrivit unor estimări din piaţă, compania exploatează în jur de 12.000 de hectare de teren în judeţul Timiş, fiind cel mai mare cultivator de cereale din judeţ.

Urmează, pe poziţia a cincea în clasament, Maria Trading SRL, una dintre societăţile grupului Maria deţinut de mai mulţi cetăţeni libanezi (Sarkis Sarkis, Laoun Youssef, Saad Iskandar).

Potrivit informaţiilor oferite ECONOMICA.NET de companie, Maria Trading exploatează anul acesta în jur de 12.000 de hectare, din care aproximativ 10.000 sunt arendate.

Din grup mai face parte şi Agro Chirnogi care are în desfăşurare un contract cu ADS pentru 9.414 hectare în judeţul Călăraş, dar compania nu figurează în topul celor mai mari exploatatori de pîmânturi din România.

A şaptea cea mai mare suprafaţă de teren exploatată o cultivă anul acesta societatea Campo D’Oro din județul Timiş, ún business creat de italianul Giovanni Roncato şi trecut ulterior în portofoliul danezilor de la Ingelby.

“La noi Campo D Oro exploatează în jur de 2.000 de hectare, dar are terenuri şi în alte comune. În total cred că administrează 6-7.000 de hectare.

Fac agricultură foarte modernă. Cultivă cereale, în special grâu, porumb, rapiţă, dar au început să pună şi alune sau afine pe suprafeţe mai mici”, a declarat pentru ECONOMICA.NET primarul din Oloşag, Timiş.

Grupul danez de ferme de familie Ingleby mai controlează însă şi alte companii cu afaceri în cultivarea cerealelor.

Printre acestea se numără Cross Wind SRL, care deţine în judeţul Timiş culturi vegetale şi ferme de animale şi Green Gate SRL. În total, conform raportărilor financiare, Ingleby exploatează 19.290 de hectare de teren şi peste 7.200 de hectare de pădure în România.

Nu în ultimul rând, pe poziţia a opta după suprafaţa exploatată este compania Delta Rom Agriculture deţinută de Fri-EL International Holding, o societate cu sediul social în Luxemburg care desfăşoară în România proiecte pe segmentul energiei regenerabile.

Compania exploatează în jur de 10.000 de hectare în România.

Topul latifundiarilor români

Constantin Duluţe, omul de afaceri care a preluat business-ul defunctului Culiţă Tărâţă din Insula Mare a Brăilei, rămâne cel mai mare latifundial al României, potrivit clasamentului APIA.

Cu peste 56.200 de hectare luate în concesiune de la Agenţia Domeniilor Statului, Duluţe este greu de egalat în condiţiile în care ceilalţi mari jucători din piaţă comasează cu greu terenuri pentru a-şi putea eficientiza investiţiile.

Urmează Comcereal SA, parte a grupului Racova deţinut de Adrian Porumboiu, care exploatează în jur de 27.500 de hectare.

După el, vine şi Intercereal SA, parte a grupului Interagro deţinut de omul de afaceri român Ioan Niculae.

Dacă luăm în calcul tot terenul exploatat de grupul Interagro prin firmele sale, al doilea cel mai mare latifundiar al ţării ar fi Ioan Niculae care cultiva din 2011, potrivit datelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi furnizate ECONOMICA.NET de către termene.ro (Interagro SA este în isnolvenţă) 45.800 de hectare.

Nu în ultimul rând, al patrulea latifundiar român este Mihai Anghel, patronul companiei Cervina SA.

Menţionăm că acest clasament a fost realizat de APIA în funcţíe de suprafaţa utilizată pentru Campania agricolă 2016.

Terenurile luate în calcul sunt atât cele aflate în proprietatea companiilor cât şi cele arendate de la Agenţia Domeniilor Statului, Primării sau terţi.

De asemenea, precizăm că APIA nu ne-a furnizat informaţii referitoare la suprafeţele declarate de companii, acestea fiind informaţii confidenţiale.

sursa: Economica.net

 

Radu Gyr a fost condamnat la MOARTE pentru o poezie. Unii vor să ne-ntoarcem din nou în acele vremi. Cum a fost condamnat la moarte Radu Gyr pentru poezia “Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” – VIDEO

 

Nota Redacției

Radu Gyr a fost condamnat la MOARTE pentru o poezie. Unii vor să ne-ntoarcem din nou în acele vremi?

Cazul “Oana Stănciulescu” e doar începutul.

“Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” este una dintre cele mai cunoscute poezii ale poetului Radu Gyr. Poezia a fost scrisă în închisoare, memorată și așternută pe hârtie, după eliberare. Comuniștii au considerat-o un act de instigare și l-au condamnat pe poet la moarte.

Poet, gazetar, doctor în litere, Radu Demetrescu Gyr s-a născut în anul 1905 la Câmpulung Muscel. A debutat la vârsta de 14 ani, cu poemul dramatic “În munți”, publicat în revista liceului “Carol I” din Craiova, unde era elev. Devenit student al Facultății de Litere și Filosofie a Universității din București, a publicat primul volum de versuri “Liniști de schituri” în 1924. Gyr a colaborat la numeroase reviste ale vremii și a fost membru important al Mișcării Legionare, el conducând legionarii din zona Olteniei. Radu Gyr a fost autorul textului “Sfânta tinerețe legionară”, imnul neoficial al Mișcării Legionare.
Poetul și-a petrecut aproape 20 de ani în închisoare. Prima perioadă de detenție a fost în timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea. Atunci a fost închis în lagărul de la Miercurea Ciuc, alături de Mircea Eliade, Nae Ionescu și alți intelectuali care împărtășeau ideile extremei drepte. După eliberarea din detenție, a fost trimis, pentru “reabilitare”, în batalioanele de la Sărata. S-a întors din război rănit, dar cu o raniță plină de poeme pe care le-a publicat în 1942, în volumul “Poeme de războiu”. Cartea a fost cenzurată de regim.
În 1945, regimul comunist l-a încadrat în “lotul ziariștilor creștini”, alături de Nichifor Crainic și Pamfil Șeicaru. Justiția l-a condamnat la 12 ani de detenție politică. A revenit acasă în 1956. Comuniștii l-au  arestat din nou și l-au condamnat la moarte pentru poezia-manifest “Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”, considerată de autorități drept mijloc de instigare la luptă împotriva regimului comunist.
Poezia a fost scrisă în timpul primei detenții. Poetul a creat-o în celulă și a memorat fiecare vers. În perioada de libertate de după 1956, Radu Gyr a așternut poezia pe hârtie. Versurile au fost considerate de autorități drept o instigare împotriva regimului comunist.
“Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri,
pentru cântecul tău țintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”
Pentru versurile din “Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”, Radu Gyr a primit, inițial, pedeapsa cu moartea. “Tribunalul în numele poporului hotărăște: făcînd aplicarea articolului 211 Cod Penal, cu unanimitate de voturi condamnă pe Demetrescu Radu Gyr la moarte pentru crima de insurecție armată prevăzută și pedepsită de articolul 211 Cod Penal prin schimbarea calificării conform articolului 292 Cod Juridic Militar din crima de uneltire contra ordinei sociale prevăzută și pedepsită de articolul 209 punct 1 Cod Penal”, scria în sentința judecătorească din 1959. Poetul a făcut recurs în aprilie 1959, dar cererea a fost respinsă.
Comuniștii îi vor comuta ulterior sentința la 25 de ani de muncă silnică. Închis în temnița comunistă, Radu Gyr a aflat abia după 11 luni de modificarea sentinței. Poetul a efectuat, în final, șase ani de detenție. A fost eliberat din închisoare la amnistia generală din 1964.
“Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Și sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”
Reabilitare după patru decenii
Radu Gyr a murit la București, pe 29 aprilie 1975. La aproape patru decenii de la dispariția sa, în urma demersurilor făcute de unicul său copil, Simona-Carmen Popa, poetul a fost reabilitat de instanța românească. În 2010, fiica poetului a cerut magistraților de la Tribunalul București revizuirea condamnării primite de tatăl său în baza Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
Fiica poetului a cerut constatarea judiciară a caracterului politic al condamnării tatălui la 20 de ani de detenție, reabilitarea tatălui său, daune morale de 3 milioane de euro și daune materiale de un milion de euro pentru confiscarea averii. Judecătorii de la Tribunalul București au recunoscut caracterul politic al hotătârii din martie 1959  și au admis daune morale de 20.000 de euro. În urma recursului făcut la Curtea de Apel București s-a decis irevocabil că decizia de condamnare a lui Radu Gyr a avut caracter politic, dar nu s-a admis plata daunelor morale.

preluare: Adevărul.ro

Poezii

Radu Gyr – Iisus în celulă

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celula.
O, ce trist si ce-nalt parea Crist !
Luna venea dupa El, în celula
si-L facea mai inalt si mai trist.

Mainile Lui pareau crini pe morminte,
ochii adanci ca niste paduri.
Luna-L batea cu argint pe vestminte
argintandu-I pe maini vechi sparturi.

Uimit am sarit de sub patura sura :
– De unde vii, Doamne, din ce veac ?
Iisus a dus lin un deget la gura
si mi-a făcut semn ca să tac.

S-a asezat langa mine pe rogojina :
– Pune-mi pe rani mana ta !
Pe glezne-avea urme de cuie si rugina
parca purtase lanturi candva.

Oftand si-a intins truditele oase
pe rogojina mea cu libarci.
Luna lumina, dar zabrelele groase
lungeau pe zapada Lui, vargi.

Parea celula munte, parea căpătâna
si misunau paduchi si guzgani.
Am simtit cum îmi cade capul pe mana
si-am adormit o mie de ani…

Când m-am desteptat din afunda genuna,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celula si era luna,
numai Iisus nu era nicairi…

Am intins bratele, nimeni, tacere.
Am intrebat zidul : nici un raspuns !
Doar razele reci, ascutite-n unghere,
cu sulita lor m-au strapuns…

– Unde esti, Doamne ? Am urlat la zabrele .
Din luna venea fum de catui…
M-am pipait… si pe mainile mele,
am gasit urmele cuielor Lui.

 

Radu Gyr – Voi n-ati fost cu noi în celule

Voi n-ati fost cu noi în celule
să stiti ce e viata de bezne,
sub ghiare de fiara, cu guri nesatule,
voi nu stiti ce-i omul când prinde să urle,
strivit de catuse la glezne.

Voi n-ati plans în palme, fierbinte,
strapunsi de cutitul tradarii.
Sub cer fără stele, în drum spre morminte,
voi n-ai dus povara durerilor sfinte
spre slava si binele tarii.

In cantec cu noi laolalta
trecand printre umbre peretii,
voi n-ati cunoscut frumusetea inalta
cum dorul irumpe, cum inima salta
gonind dupa harpele vietii.

Ce-i munca de brate plapande,
ce-i jugul, ce-i ranjet de monstru,
cum scartie osul când frigul patrunde,
ce-i foamea, ce-i setea, voi n-aveti de unde
să spuneti aproapelui vostru.

Voi nu stiti în crunta-nchisoare
cum minte speranta si visul,
când usile grele se-nchid în zavoare,
si-n teama de groaznica lui inclestare
pe sine se vinde invinsul.

Ati stat la ospete-ncarcate
gonind dupa fast si orgoliu,
nici mila de noi si nici dor, nici dreptate,
nici candel-aprinsa si nici libertate,
doar ghimpii imensului doliu.

Asa sunteti toti cei ce credeti
ca pumnul e singura faima.
Fatarnici la cuget, pe-alături ne treceti,
când noi cu obrajii ca pamantul de vineti,
gustam din osanda si spaima.

Când portile sparge-se-or toate
si mortii vor prinde să urle,
când lanturi si ziduri cadea-vor sfarmate,
voi nu stit ce-nseamna-nvierea din moarte,
căci n-ati fost cu noi în celule.
Radu Gyr – Vecinul care-a murit

In celula de alaturi a murit alaltaieri unul.
Era un vietas ofticos.
Tusea-i sunase mai neagra de cum e ceaunul,
si-o noapte-a varsat sange pe jos.

Sta zugravit cu vapsele sarace – sfant pe sindrila –
cand lacatu’n zori a svacnit.
Amar, inlemnise obrazul in crancena sila.
Gardianul asa l-a gasit.

Au venit alti doi paznici, tragind mohorati din tigara,
si’ntr-o patura rupta l-au pus.
Mana-i curgea ca o zdreanta din uniforma-i murdara,
si ei l-au luat si l-au dus.

Galbeni, de dupa zabrele pandeau, tacuti, osanditii
cum lesul afara e scos.
Pe gardieni si pe mort ploua vanat, dupa traditii,
vanat, taraganat si cleios…

In celula de alaturi a murit alaltaieri unul.
L-au luat si l-au dus de la noi…
Dar, noaptea, cand plosnita suge si luna e ca tutunul,
ocnasul mort a venit inapoi.

Mi-a venit la vizeta cu pasii de frunze: – Hai, frate.
Am sarit de pe scandura mea.
Obrazul si ochii-i luceau de fericiri dilatate,
si putreda-i gura zambea.

-Hai, frate, mi-a spus, si-un freamat parca-l batea intr-o dunga.
M-asteapta afar’ un landou.
Deasupra temnitei m-am plimbat cat e noaptea de lunga,
si plec cu landoul din nou.

Nu, nu m-au ros niciodata oftica, foamea, paduchii,
in stele am grajd de aur curat.
Landoul meu are ocale de-azur pe roate, pe muchii,
noaptea’n celula mi l-am lucrat.

Vecine, vazduhul ne cheama vibrind din vechi violoncele.
Vezi Calea Laptelui, sus, peste noi?
E drumul ocnasilor: uite, i-am intalnit printre stele
din lanturi sunind, in convoi.

Vino cu mine. Din rogojina fa-ti verde trasura.
Sunt paturi albe sus, si sunt paini.
Ne-asteapta’n luceafar Iisus, cu lapte cald si prescura
si-un pahar plin cu lacrimi, in maini.
Radu Gyr – Îndemn la luptă

Nu dor nici luptele pierdute,
nici ranile din piept nu dor,
cum dor acele brate slute
care să lupte nu mai vor.

Cat inima în piept iti canta
ce-nseamna-n lupta-un brat rapus ?
Ce-ti pasa-n colb de-o spada franta
când te ridici cu-n steag, mai sus ?

Infrant nu esti atunci când sangeri,
nici ochii când în lacrimi ti-s.
Adevaratele infrangeri,
sunt renuntarile la vis.

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru mania scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tapsane
o claie de zări şi-o căciula de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zărzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies inainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

 

Radu Gyr – Ne vom intoarce intr-o zi

Ne vom intoarce intr-o zi,
Ne vom intoarce neaparat.
Vor fi apusuri aurii,
Cum au mai fost cand am plecat.

Ne vom intoarce neaparat,
Cum apele se-ntorc din nori
Sau cum se-ntoarce, tremurat,
Pierdutul cantec, pe viori.

Ne vom intoarce intr-o zi…
Si cei de azi cu pasii grei
Nu ne-or vedea, nu ne-or simti
Cum vom patrunde-ncet in ei.

Ne vom intoarce ca un fum,
Usori, tinandu-ne de mani,
Toti cei de ieri in cei de-acum,
Cum trec fantanile-n fantani.

Cei vechi ne-om strecura, tiptil,
in toate dragostele noi
Si-n cantecul pe care si-l
Vor spune altii, dupa noi.

In zambetul ce va miji
Si-n orice geamat viitor,
Tot noi vom sta, tot noi vom fi,
Ca o samanta-n taina lor.

Noi, cei pierduti, re-ntorsi din zari,
Cu vechiul nostru duh fecund,
Ne-napoiem si-n disperari,
Si-n rani ce-n piepturi se ascund.

Si-n lacrimi ori in mangaieri,
Tot noi vom curge, zi de zi,
in tot ce maine, ca si ieri,
Va sangera sau va iubi.

 

 

B ) Noua Romanie cladita de iliescu-Fesenescu (intronata dupa lovitura de stat)este precum “gogoasa” cu biocide fabricate de SC HEXIPHARMA SRL

NE-AM TRIMIS SOLDAȚII PE FRONTUL NATO CU DEZINFECTANȚI DILUAȚI! ÎNTREBAT DE GAZETĂ, MAPN RECUNOAȘTE: ”TRUPELE ROMÂNEȘTI DIN AFGANISTAN, IRAK ȘI BOSNIA AU FOLOSIT ÎN ULTIMII 10 ANI BIOCIDE HEXI PHARMA”

”După ce au apărut articolele în ziar am mers la US Army, le-am spus ce problemă avem și ne-au dat antisepticele lor”, explică un militar. SIE, SRI și DGIA n-au știut nimic de îngenuncherea Armatei Române?

Investigație de Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

 

„Mie mi s-a omorât timpul,
Onorată instanţă.

Când mă întorceam eu voluntar
Din război,
Am băgat de seamă
Că timpului meu îi fuseseră amputate
Inima, gura şi fruntea.

(…)

Iertați-mi expresia,
Dar asta n-a fost viață!
De atunci, iată, am pierdut și jumătate din moarte
Așteptându-mi rândul la coadă,
Ca să v-aduc la cunoștință pricina mea,
Aici,
La judecata de apoi”.
                                                  (Pricina – Marin Sorescu)

 

Cel mai scurt și mai trist episod al seriei.

Nu sunt prea multe de spus.

Timp de un deceniu, rănile soldaților români care au luptat pe front în alianța NATO au fost dezinfectate cu produse fabricate intenționat diluat.

43.000 de militariși 30 de batalioane a trimis România pe front vreme de aproape 12 ani de la aderarea la NATO

„Pentru asigurarea asistenței medicale în teatrele de operații au fost folosite, în ultimii 10 ani, și produse biocide fabricate de SC HEXIPHARMA SRL”, sună răspunsul primit ieri de Gazeta Sporturilor de la Ministerului Apărării Naționale.

Tot sistemul de forță alimentat de Condrea
Ziarul a adresat către MApN întrebarea legată de trupele de pe front după ce am aflat că Spitalele SRI, pompierii de la ISU, ambulanțele SMURD, Spitalul Militar Central, spitalele militare regionale și zeci de unități militare din țară au contracte cu Hexi Pharma.

”Ăștia au trimis și pe front tot bidoanele Hexi?!”.

Armata a răspuns repede, a doua zi, la urma urmei nu mai e nimic ascuns! Nu e decît confirmarea, pas cu pas, că instituțiile de forță și de siguranță națională au avut în Hexi Pharma un partener agreat. 

În comunicatul către Gazetă, MApN precizează că „Produsele, care erau autorizate pentru punerea pe piață conform prevederilor legale, au fost achiziționate în sistem centralizat pentru unități sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale”.

Mai exact, Direcția Sanitară a ministerului a încheiat contractele cu Hexi Pharma.

Thor și Suprasept la Bagdad
De aici, Thor, Suprasept și celelalte antiseptice diluate până la de zece ori au ajuns în Kandahar, Zabul, Lagman, Nasiriyah, Bagdad, orașe unde sângele trupelor noastre s-a înfipt în pământul tare.

Produsele Hexi au fost în trusele sanitarilor, primii care intervin în cazul unor schimburi de focuri, al minelor sau al proiectilelor.

Căpitanul Octavian Moise este medicul Batalionului 811 Infanterie Protecţia Forţei.

Într-un interviu acordat revistei online armataromaniei.ro, medicul explică: „Greul în câmpul de luptă este dus de către sanitarii de pluton. Este vorba despre personal militar cu pregătire medicală, care fac parte din componenţa subunităţii. Ei sunt pionii principali în acest domeniu. Au asupra lor, pe perioada ieşirii în arie, o trusă medicală cu dotări minime obligatorii şi sunt capabili să acorde asistenţa medicală primară, adică primul ajutor şi stabilizarea militarilor răniţi până la evacuarea din câmpul de luptă, pe calea aerului, cu ajutorul echipelor MEDEVAC”.

Am tratat și militarii afgani, dar și populația civilă
Antisepticele Hexi au fost folosite pentru toate intervențiile medicale din bazele românilor. Nu de acum. Dintotdeauna. Iar acestea substanțe au fost mereu diluate.

”Vreau ca oamenii să înțeleagă un lucru. Am spus adevărul, deși nu mi-e ușor pentru că am fost parte! Am spus adevărul cînd v-am dat rețetele diluate de acum cîțiva ani. Am spus adevărul cînd am afirmat că aproape toate produsele sînt diluate. Testele Guvernului au confirmat. La fel spun adevărul acum: Condrea a produs mereu produse diluate. Minciuna aceasta durează de peste 10 ani și toată lumea, inclusiv Armata Română, a primit produse diluate!” Sursa Gazetei din fabrica Hexi Pharma

În Afganistan, la acțiuni, în patrulări, în lupte, intervine întîi de toate personalul medical românesc.

După transportul răniților, afecțiunile obișnuite rămîn în tratamentul doctorilor noștri, iar cele grave se tratează în spitalele americane. Abia acolo sînt dezinfectante ca lumea. Dar pînă azi n-am știut acest lucru!

130 de răniția înregistrat armata română în cele trei zone de conflict

28 de soldați româniau căzut la datorie pe fronturile din Afganistan, Irak și Bosnia

„În teatrul de operaţii nu există alte cabinete sau farmacii unde militarii să se poată adresa, aşadar punctul medical al unităţii este locul unde 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână au fost tratate de la dureri, bătături sau alte afecţiuni simple până la intervenţii mai complicate. Există totuşi un sprijin, Spitalul american ROL 3 din incinta Bazei Aeriene Kandahar, locul unde au ajuns să fie tratate cazurile mai grave care nu au găsit rezolvare la nivelul punctului medical”, explică medicul Octavian Moise.

Tot căpitanul Moise explică faptul că medicii români au asigurat asistență și armatei afgane, dar și populației civile din zonă.

Ne-au dat americanii dezinfectanții lor până când ne vin alții din țară
Ce s-a întâmplat acum cu produsele Hexi Pharma?

„După apariția informațiilor referitoare la posibile nereguli ale produselor respectivei companii a fost decisă utilizarea altor produse biocide, atât în țară, cât și în teatrele de operații”, sună finalul răspunsului oficial al MApN către ziar.

Armata română, din țară și de pe fronturile de luptă, ne anunță că renunță la produsele Hexi Pharma. După 10 ani.

Unele dintre aceste produse nici măcar n-aveau două substanțe active, așa cum scria pe etichetă.

Întrebări pentru SIE, SRI și DGIA.

Evidența pe care o expunem astăzi, potrivit căreia forțele NATO ale armatei române au luptat vreme de 10 ani cu apă chioară pe post de antiseptice nu e o problemă de siguranță națională? Nu este asta în competența directă a SIE? Și a SRI?! Ca să nu mai vorbim despre serviciul secretul al Armatei, DGIA. Ba să vorbim!

Neoficial, militarii ne-au spus și care a fost soluția de urgență adoptată acum cîteva zile: „Le-am spus americanilor ce problemă avem. Au fost de acord ca, până când din țară ne vor sosi alte produse, să ne dea dezinfectanții pe care-i folosesc ei”.

Imaginați-vă scena. Cazarmă NATO. Dimineață senină la Kandahar. Paștunii fumează hașiș. Un colonel NATO îl caută pe un alt colonel NATO.

Cioc, cioc! Sorry, man, avem o situație. De 10 ani folosim dezinfectanți diluați. Pe ei ni i-a pus țara în raniţă când ne-a trimis încoace.

Comisia de Biocide păstrează pe listă produsele Hexi!

imgonline-com-ua-twotone-rcLrDRIbq1zQMarți, 1 decembrie 2015, imediat după instalarea ca premier, prim-ministrul Dacian Cioloș a asistat la defilarea militară de Ziua Națională.

După paradă, premierul s-a strecurat, singur, într-un grup în care stăteau, cu privirile drepte și îndurerate, familiile soldaților români morți pe front.

Un puști cu ochelari, să fi fost în clasa a patra, poate a cincea, îmbrăcat îngrijit, a început să plângă în brațele primului ministru.

„Să fii mândru!”, i-a spus Cioloș.

Șeful Guvernului l-a strâns tare și i-a repetat, întruna, „Să crești mare și să fii mândru de tatăl tău!”, în timp ce copilul își împungea capul în paltonul omului, în căutarea unei amintiri îndepărtate.

Îi era dor de celălalt bărbat.

Joi, 12 mai 2016, a doua zi după ce Guvernul a decis retragerea substanțelor Hexi din spitale, Comisia de Biocide a Ministerului Sănătății a comunicat acelorași spitale lista reîmprospătată a substanțelor biocide care pot fi folosite în sistemul sanitar. Substanțele Hexi Pharma sunt tot acolo!

E prea mult ce ni se întâmplă.

Puștiule din ”a patra” sau ”a cincea” fă-te mai repede bărbat ca tatăl tău și mușcă din noi!

11_AfganistanCele 19 părți ale investigației:

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*