A – DOMNUL DOMNILOR NE CHEAMA la Arme- (Aici puteţi găsi trotil cât în Biblioteca Vaticanului) ” Tovarăşi” de jug, de suferinţă, ca să învăţăm lupta cu inamicul public (si cosmic) numarul unu. Pentru ELIBERAREA şi purificarea omului şi a universului– Domnul îşi cheamă oştenii Săi de pretutindeni să ne “înzidim”într-un Singur (Trup Duhovnicesc) – Front Cristic, pentru a porni Biruitori şi a învinge “prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor” (Ap. 12/ 11)… Cei care nu –şi iubesc viaţa trecătoare chiar până la moarte, sunt chemaţi să se inarmeze cu Plinatatea Dumnezeirii, prin care să circule NUMAI Liantul Duh Sfant- adică Gândul Dumnezeiesc- Sângele Vindecător/Purificator/ Eliberator/ Iertător/ Atothrănitor. In Armata Mielului El nu are nevoie de berbeci, lupi îmbrăcaţi în miei aroganţi, îngâmfaţi, vicleni, curvari, nenăscuţi din nou, “fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap 21/ 8 ) Să luăm ca steag si armură pe Isus, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre … Amin.” (Rom.16/ 20 )

 Istoria privatizarilor prin hotie si…AVEREA Diavolului b)  “PILULE”PENTRU VESNICIREA  MURITORILOR
-Cateva  Arme satanice si… Dr. Vasile Astarastoae avertiza inca din anul 2011 despre pericolul 
Cardului /  Irimescu: „Populatia Romaniei este otravita cu alimente!”7“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan, 3/16) . Aşadar, cum să mai trăim în păcat? 

 Istoria privatizarilor prin hotie si…AVEREA Diavolului

11

 

Cât mai acceptăm robia, sclavia şi batjocora păcatului? Cum să mai păcătuim, dacă Isus a sângerat pentru biruinţa  asupra lui? Cum să trăim în păcat, pana cind  mai  mergem pe mâna lui ,dacă ne face numai rele! Până când ne lăsăm păcăliţi de vicleniile şi plăcerile lui de o clipă? Jertfa, Dragostea, Mila, Iubirea Lui, Darul Dumnezeiesc ne ajută să-l apreciem  pe Dăruitor, şi să primim scarbă faţă de fumat, băut, cârtit, clevetit, curvit, furat şi pentru celelalte roade satanice prezentate în Romani, cap 1/29-32.Oricine îşi cruţă această viaţă efemeră o va pierde pentru veşnicie;Deci,să luăm crucea, după ce dăm morţii tot ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din NOU. Să dăm mortii  tot ce avem ,să lepădăm tot ce avem,…90

….să primim dărnicia morţii lui Isus,(in care am fost innecati,ingropati si botezati),moarte sfantă  prin care scăpăm de toate mizeriile ,toxinele,vicleniile ,minciunile gunoierului cosmic.” În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Gal 6/14). Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slava deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.  Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2/1-8). Dar, pentru asta, orice om de pe faţa pământului are nevoie de… inoire, adică- dezbrăcarea de armura celui rău şi blindarea cu armele veşniciei… Deci- “Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi…” (F.A. 3/19-)

“Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!” (Osea 4/6) DECI, pentru că se ascute lupta de clasă, cine s-a săturat de vicleniile, răutăţile, suferinţele, întunecimile, certurile făcute de Uriciunea Pustiirii; Cui îi este greaţă de minciunile, hoţiile, cârtirile şi de alte mizerii milenare; Pe cine îl dor chinurile miilor de mii şi mii de oameni; Cine este alergic la surogatele, îngâmfările, mândriile uzurpatorului paricios, să se smerească, să înveţe de la El cum să lupte în Armata Mielului, “Căci “Dumnezeu sta împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har09

” Smeriti-vă, dar, sub mână tare a lui Dumnezeu, pentru că, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi cauta pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slavă Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.” (1 Petru 5/5-10) Cooperarea şi “osmoza” cu El , îl ajută pe orice oştean de pretutindeni să poată totul în Hristos, Dar nu omul poate, ci Harul lui Dumnezeu, care locuieşte în omul înnoit. Dacă omul s-a lipit de femeie şi au devenit una, cu atât mai mult, cine se lipeşte de Domnul, devine una cu El în Trupul Bisericii .“Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.” (Gal.3/27-28) Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind cu fraţii, miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. “Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 Petru 3/8-12)

 

Cine slujeşte şi iubeşte pe Domnul, nu poate iubi şi pe doamna Satană, sau… “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6/24) “Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevasta

 1e

  Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru caacei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucura, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;” (1 Cor 6/26-30

Nici un om nu poate câştiga singur lupta cu păcatul. Pentru că omul este întrupat din păcat şi este făcut în fărădelege, nici o faptă, nici o mână murdară pe dinăuntru, nu poate să spele pe altă mână murdară. Până şi cea mai “bună “fapta este ca o cârpă mânjită.De aceea, trebuie, prin pocăinţă, oşteanul Lui să se nască din nou, din Sămânţa Dumnezeiască, în care nu este nici urmă de fărădelege. Lupta cu satan nu se castigă cu  vorba rea ,cu pumnul, bita sau bomba nucleară.Ca să îl scoatem la şomaj… în Matei, cap.5,6,7, aflăm că oşteanul lui Isus trebuie să fie si să lupte  sărac în duh, milos, împăciuitor, blând, jertfitor, înfometat după Pâinea vieţii şi însetat după Izvorul cu Apă vie… Ostaşul lui Isus, nu trebuie să rănească nici prin priviri sau mânie, ori vorbe jignitoare. Luptătorul trebuie să fie lumină şi sarea pământului, împlinitorul Legii, prin Har, fără mânie, necurvar, nici măcar cu privirea. Ostaşul Lui trebuie să sufere răul, paguba, neîndreptăţirea şi, să iubească pe vrăjmaşi, ca pe sine însuşi etc, Înnoit, se poate uni cu Biruitorul Isus, pentru a lupta cu orice păcat, numai unit cu Biruitorul pacatului-Isus.Cu Isus intronat in omul innoit si cu omul nou in Isus,biruinta este sigură. Una dintre armele succesului este Sabia Duhului cu 2 tăişuri. Cuvântul Lui are tărie, putere, prestanţă, vitalitate, credibilitate şi experienţă. Când Isus a flămânzit, după 40 de zile de post, a venit vrăjmaşul şi i-a propus o vicleana şi mincinoasa mâncare. Dar prin Sabia Cuvântului, scris în Carte, l-a învins. Apoi, când a mai venit, iar şi iarăşi, a plecat învins, pentru că pe Scara Cerului Gândurile Atotputernice urcau şi coboarau la Isus-cu putere, dand răspunsuri mortale pentru uzurpator.

 0n

 

 

Omul înnoit, a îngropat ,prin Botezul in Moartea lui Isus-orice brumă de poftă, sau ispită şi nu mai poate fi magnetizat de satana, pentru că este umplut cu Plinătatea Dumnezeirii, în care nu este nici urmă de păcat.” Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţă pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui

 

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, că pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/10-14)

De fiecare dată când vine satana –personal, ori când îşi trimite mesageri fardaţi, înfrumuseţaţi, senzuali, excitanţi, nici nu trebuie băgaţi în sama.Pacatul, mesagerul celui rău nici nu trebuie privit, ascultat,” gâdilat”. Din start trebuie chemat Isus cel sângerat pentru păcat. Când satana aude de sângele Dumnezeiesc, i se pune pata pe ochi şi o ia la fugă, pentru că prin sângerarea Lui, Isus i-a zdrobit capul la Golgota. Omul care are plăcere să lupte cu păcatul, trebuie să se asigure că nu luptă în deplasare, pe terenul placerilor/ păcatului. Să creadă că, prin botezul în moartea sfântă şi scumpă a lui Isus, a îngropat şi a innecat toate mădularele omului vechi, rău, perfid, şmecher, veninos, curvar, certăreţ etc Oricine iubeşte Dreptatea, Adevărul, Sfinţirea, Corectitudinea, Punctualitatea, Precizia, Seriozitatea, Dragostea, Iubirea şi alte Roade Dumnezeieşti, ia ca steag pe Isus şi lupta până în pânzele albe, încrezător în victoria Sa. Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, şi nu urăşte păcatul, ci urăşte pe păcătos, este un mincinos; “căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său.” (Ioan 4/20)0q

Prin naşterea din nou a omului pocăit, are loc dezarmarea de armele viclene ale satanei -si blindarea cu Armura Cristica, prezentată în Efeseni, cap 6/11-20; Deci ostaşul lui Isus, nu porneşte la luptă bizuit pe credinţa strămoşească, ori pe sfinţirea dată de pomeni, bani ci, doar dacă primeşte Credinţa Cristică şi neprihănirea dăruite de Dumnezeu, prin Isus “Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii…

 

  Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal.2/16- 21) Să fim deplin încrezători în făgăduinţă Lui dăruită ostaşilor săi:” Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (Ioan 4/4) Una dintre strategi succesului asupra păcatului constă în a IUBI pe aproapele şi pe Domnul Domnilor.” Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. ..” (Ioan 2/15-17) Să nu uităm nici o clipă că “El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, …” (Ioan 3/4-10)

“Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvara care udă pământul!” (Osea 6/3) Cine rămâne cu un ochi aţintit pe tărâmul păcatului şi cu unul spre Cer, pierde veşnicia, dar “Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15/5) Nici un om nu poate birui ura prin ura, minciuna cu o altă minciună sau… căci armele puse de nimicitor în sângele omului sunt contra omului; Încăpăţânarea, viclenia, hoţia, curvia, cearta, cârtirea şi celelalte arme prezentate în Gal.5/20, sunt mortale pentru om. Nu trebuie să mergem pe mâna “comandantului” viclean.De aceea trebuie să divorţăm de gunoierul cosmic, pentru că noi avem ca tată pe diavol (Ioan 8/44) şi să ne facem fraţi de cruce cu Isus, pentru a redeveni fii Creatorului Adevărat

 0u

  Indiferent de intensitatea suferinţei în lupta cu satan, trebuie să primim cu bucurie şi cu plăcere orice durere, pentru că acest trup este întrupat din păcat şi din plăcerile de o clipă ale păcatului, şi merită să sufere.În suferinţa se căleşte omul şi se cunoaşte la greu, precum Isus pe cruce. “În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,” (1 Petru 1/6-7). Iată cât de frumos, din 1 Petru 4/1-16, învăţăm lecţia suferinţei Cristice.” Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru că, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite… Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi că să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.” (1 Petru 4/1 -16) Suferinţele trupeşti de acum, nu pot fi puse alături de răsplata veşniciei…

Oricine nu se hrăneşte cu rugaciunea,cu pocainţa,cu… suferinţa, nu are acces în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că suferinţa omului, primită cu plăcere şi cu bucurie este mortală pentru Satana!” Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” (1 Petru 2/19-22)0w

 

  Smeriti-vă, dar, sub mână tare a lui Dumnezeu, pentru că, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” (1 Petru 5/6-9) Prin refuzul MORTAL al ispitelor îmbietoare, prin greaţa faţă de plăcerile de o clipă ale păcatului, prin ieşirea din această lume care se complace în cel rău, prin intrarea în Sarcofagul Cristic, prin Uşa Isus, victoria este garantată, prin unirea cu Isus, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre…” (Rom 16/20) Di n 1 Ioan 5/1-20, printre altele, învăţăm că oricine urăşte păcatul, iubeşte pe păcătos, pe Dumnezeu, deci şi poruncile salvatoare” Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu sta în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; … Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. Ştim că …suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

 99

Guvernul necunoscut al lumii. Bohemian Grove- unde președinții de stat fac ritualuri cu jertfă umană și se închină la zei păgâni În fiecare an, în luna iulie are loc în California, întâlnirea mondială a celor mai puternici oameni ai lumii, care pun la cale strategii de conducere mondială și îi mulțumesc lui Moloch prin jertfă umană, homosexualitate și pedofilie.

Bohemian Grove este numele clubului elitist, nume dat după locul în care are loc sinistra întâlnire ce durează trei săptămâni. Grupul a fost inițial înființat în anul 1872, de câțiva jurnaliști, care doreau o organizație de cultură. Deși din club făceau parte doar scriitori, jurnaliști, oameni în general inspirați de artă și frumos, aceștia au acceptat ulterior și politicieni pentru sprijinul financiar. Cinci ani mai târziu, politicienii au devenit majoritari și au exclus jurnaliștii. Se organizează prima întrunire oficială și se face cunoscută emblema organizației sub deviza shekspiriană „Păianjenii să nu intre aici”.emblema grove

Printre membrii organizației, care de altfel sunt toți bărbați, s-au regăsit oameni de la scriitori precum Mark Twain, Jack London și actorul Charles Chaplin, la foști președinți ai SUA, cum ar fi Eisenhower, Nixon, Bush Senior, Regan, secretarul de stat Collin Power, șefi ai CIA și FBI.lupuldacicblogg menționează chiar că ar exista bănuiala că și Mircea Geoană, Adrian Năstase, Victor Ponta, Traian Băsescu și Mugur Isărescu ar face parte din sinistra organizație. Astăzi numărul membrilor este de peste 2000, cota plătită ca membru este de 25.000 de dolari anual și pentru a face parte din club se trece printr-un riguros proces de selecție, pe lângă faptul că lista de așteptare este de 21 de ani.
Dincolo de aspectul întâlnirilor politice, aparent normale și în folosul lumii, un val de mister a învăluit organizația când în anul 1971, președintele Richard Nixon afirmă că „tabăra de la Bohemian Grove , la care am participat de câteva ori , este cea mai mare blestemăție homosexuală pe care v-aţi putea-o imagina. Nu mai pot da mâna cu nimeni din San Francisco pentru că ştiu ce se petrece acolo.”

Misterul sporește și mai mult, mai ales că toată lumea știa de existența organizației, dar nimeni nu povestea de ceea ce se petrece acolo,nici măcar presa, ba mai mult explicația oferită oamenilor era că în Bohemian Grove, membrii se întâlnesc ca într-o vacanță.
Jurnalistul Alex Jones a scos secretele organizației la iveală, după ce s-a infiltrat cu greu la întâlnirea din anul 2000. Oamenii, unii dintre ei șefi de stat, alții cu puterea de dărâma lumea din temelii, participă la ritualuri cu semnificații satanice, unde zeci de preoți îmbrăcați în robe negre slujesc în numele lui Moloch, un zeu păgân reprezentat printr-o bufniță de piatră de aproape 15 metri și căruia îi dedică jertfe umane. ritual groveCeremonia numită „Cremation of Care”(Arderea grijilor), se încheie cu dezmățul membrilor, cărora în interiorul proprietății private la Bohemian Grove, le este permis să meargă goi, beți, să facă absolut tot ce le poftește inima, de la orgii gay până la abuzul de minori. Se vorbește de sute de copii dispăruţi în zonă şi de alegerea victimelor dintre subiecţii experimentelor de control mental ale CIA. Nu s-au dovedit niciodată aceste lucruri.ritual grove.jpg2

După publicarea documentarului lui Alex Jones, Bohemian Grove a declarat că ritualul pe care îl fac este un simbol al vieții și al speranței, că nu are nicio legătură cu Satan și toate activitățile pe care le fac sunt legale și strict pentru divertisment. Potrivit jurnaliștilor americani, Proiectul Manhattan s-a născut la Bohemian Grove, în 1942, care a dus la crearea primei bombe atomice, iar Inițiativa de Apărare Strategică, Star Wars, program militar pentru crearea unui scut antirachetă nord-american, a fost creată pe malul lacului la Bohemian Grove, la începutul anilor ‘80, înainte ca Ronald Reagan să o propună public prin programul din martie 1983.

46159 multinaționale există în România. Doar 106 controlate din interior!…

Share Button

1463015_203300689854043_1712519378_nÎn România, în anul 2014, numărul grupurilor de întreprinderi a crescut cu 15,5% faţă de anul 2013, spune Institutul Național de Statistică. Au fost identificate 51484 grupuri de întreprinderi, din care 5325 de grupuri de întreprinderi rezidente şi 46159 de grupuri de întreprinderi multinaţionale (106 controlate din interior, respectiv 46053 controlate din străinătate).

În anul 2014, din totalul grupurilor de întreprinderi identificate în România aproximativ 10% erau rezidente, 90% dintre acestea fiind constituite din două sau trei întreprinderi.

Cea mai mare parte a grupurilor de întreprinderi din România îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, construcţiilor sau industriei prelucrătoare.

multinationale-1

În anul 2014, repartizarea grupurilor de întreprinderi din România pe activităţi economice, la nivelul secţiunilor CAEN Rev.2, arată că majoritatea acestora activează în:

‐ secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 32% din totalul grupurilor de întreprinderi;
‐ secţiunea F – Construcţii – 13% din totalul grupurilor de întreprinderi;
‐ secţiunea C – Industria prelucrătoare – 10% din totalul grupurilor de întreprinderi;
‐ secţiunea L – Tranzacţii imobiliare – 10% din totalul grupurilor de întreprinderi;
‐ secţiunea M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 10% din totalul grupurilor de întreprinderi.

Grupurile de întreprinderi rezidente activează preponderent în cadrul următoarelor secţiuni:
G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 25%,
M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 14%,
C – Industria prelucrătoare – 13% şi
F – Construcţii – 12%.

Raportat la ponderea numărului de salariaţi, majoritatea subgrupurilor de întreprinderi din România sunt controlate din Germania, Olanda sau Franţa.

Rezultatele anului 2014 indică faptul că, în funcţie de ponderea numărului de salariaţi, pe primul loc se află subgrupurile de întreprinderi controlate de persoane juridice sau persoane fizice din Germania (17,5%), pe locul doi sunt cele controlate din Olanda (11,9%), iar pe locul trei sunt cele controlate din Franţa (10,8%).

multinationale-2

În funcţie de ponderea numărului de salariaţi în total grupuri de întreprinderi multinaţionale controlate din străinătate, subgrupurile de întreprinderi controlate din Germania predomină în secţiunea C – Industria prelucratoare (8,7%), în secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (3,0%), în secţiunea A – Agricultura (1,3%) şi secţiunea L – Tranzacţii imobiliare (1,3%).

În privinţa subgrupurilor de întreprinderi controlate din Olanda, 4,5% se regăsesc în secţiunea C – Industria prelucrătoare, 2,1% în secţiunea J – Informaţii şi comunicaţii şi 1,3% în secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor.

Subgrupurile de întreprinderi controlate din Franţa domină în secţiunea C – Industria prelucrătoare (4,6%), în secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (2,4%), în secţiunea J – Informaţii şi comunicaţii (1,1%) şi în secţiunea K – Intermedieri financiare si asigurări (1,1%).

Autor: Viorel Dogaru

Sursa: Banatul azi

Gheorghe Piperea: Despre experţi şi rentieri corporatişti

Share Button

feudcorp6Corporaţia multinaţională Johnson&Johnson a fost condamnată de două ori în ultimele luni la daune cumulate de 120 de milioane de dolari pentru prejudicii cauzate de produsele vândute unor consumatori: două femei au acuzat compania că produsele de igienă intimă cumpărate le-au cauzat cancer ovarian; una dintre ele a şi decedat între timp. Instanţele şi juriul le-au dat dreptate, în ciuda armatei de avocaţi şi experţi utilizaţi pentru a le convinge.

Compania s-a arătat şocată de cele două decizii, susţinând că 30 de ani de cercetări medicale (care ajunseseră la concluzia că produsele respective sunt sigure) sunt anulaţi de cele două decizii judiciare.

Ce nu spune compania respectivă este cine a plătit cercetările medicale respective. Dacă ar fi fost vorba de oameni de ştiinţă independenţi, eventual plătiţi din bani publici, poate că s-ar fi ridicat nişte semne de întrebare, iar acele tribunale şi acele jurii ar fi emis alte soluţii. Dar realitatea este că acele studii erau şi sunt plătite de companie cu bani grei, conferinţe şi vacanţe în teritorii exotice ale lumii. Fiind evident conflictul de interese, studiile nu au cum să fie credibile. Nu sunt obiective.

Obama este convins că SUA trebuie să dicteze condițiile comerțului mondial

Share Button

1096177-obamaonbrexit-1462249153-591-640x480Odată cu intrarea în vigoare a TPP, producătorii americani vor putea exporta mai mult decât produc acum, a scris președintele SUA într-un articol din WP.

Semnarea Acordului privind Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) va permite SUA să determine comerțul mondial, iar celelalte țări vor trebui să se conformeze regulilor acestuia, este convins liderul american Barack Obama.

„Ridicarea zidurilor pentru izolarea proprie de economia globală nu face decât să ne izoleze de posibilitățile enorme. Dimpotrivă, America trebuie să dicteze regulile economiei mondiale. Alte țări trebuie să joace exclusiv după regulile stabilite de America și partenerii ei. Parteneriatul Transpacific este anume ceea ce ne va permite acest lucru”, a scris Obama într-un articol din ziarul Washington Post, transmite RIA Novosti.

„Lumea se schimbă, și totodată se schimbă și regulile. SUA, dar nu țări precum China, trebuie să le scrie”, a adăugat președintele.
[…]

Se pregătește pulverizarea României

Share Button

romania-hartanita-1024x819-e1430129842632Materialul care urmează circulă pe internet, nefiind semnat de o persoană sau asumat de un grup. Considerăm cele scris ca fiind conforme unei realități crude, așa că am decis să-l publicăm.

La ce ne folosește că suntem membrii UE? La nimic. Noi poporul nu numai că nu avem nimic de câștigat dar mai suntem și prostiți în față de toți ăștia care nu știu altceva că vezi doamne ei sunt democrați și ei trebuie să ne învețe pe noi ce este democrația. Ne-am săturat de „democrația” lor!

Nu avem nevoie de UE să ne spună cum să ne conducem țara. Fie că este Băsescu, Ponta sau Iohannis tot aia e. Toți stau în poziția „ghiocel” față de cei de afară. De ce nu au verticalitate? Păi ei, adică oamenii politici, sunt singurii care au de cîștigat din UE. Poate a venit timpul să ne luăm soartă în mîinile noastre și să nu-i mai lăsăm pe alții să hotărască pentru noi.

Cu cât suntem mai mulți cu atît șansa că să fim băgați în seamă se ridica.

Regionalizarea României este sinonimă cu cedarea suveranității

Europa „salvatoare” nu ne-a salvat niciodată de la nimic, ci, dimpotrivă, ne-a condiţionat (de exemplu, recunoaşterea Independenţei de la 1877, de încetăţenirea evreilor), ne-a vândut (la Yalta), ne impune norme (discriminarea pozitivă a minorităţilor – evrei, ţigani), penalităţi etc., deci nu ne va „salva” nici acum!

Comisia europeană este o simplă unealtă a globaliștilor. Această comisie nu face altceva decât să pregătească terenul pentru Noua Ordine Mondială (NOM), guvernul mondial. În ecuația NOM, planeta va fi condusă prin intermediul ONU.

Agenda 21 este un plan prezentat de ONU în 1992, la conferința „Earth Summit” care a avut loc în Rio de Janeiro, Brazilia.

Mulți știu că ONU este o organizație care aparține globaliștilor. ONU este folosită de câțiva miliardari puternici pentru a trasa viitorul global al omenirii.

Tot sub influența globaliștilor miliardari se mai află și următoarele instituții: FMI, Banca Mondială, WTO (World Trade Organization – Organizația Mondială a Comerțului).

Suntem captivi intereselor blocului euro-atlantic

Cu Iohannis în politichia externă am mari rezerve (poate și din cauza sfătuitorului: MRU), adică cu pupatul Licuriciului în problema finanțelor (amestecul SUA și UE în politica internă – UE e normal să se amestece, dar SUA? -) și a poziției ultra pro-NATO în privința conflictului din Ucraina.

Deocamdată problema de securitate a României nu este Rusia, ci frauda corporatistă (corporații americane, europene) care spoliază economia țării.

În privința Ucrainei, era de așteptat ca Rusia să nu stea și să privească cum se apropie NATO de hotarele ei, când Crimeea (și Ucraina), din perspectiva Rusiei (o perspectivă istorică de altfel), este un teritoriu rusesc.

SUA a dorit să „cumpere” cu ajutorul mafiei politice din Ucraina (familia vicepreședintelui SUA, Joe Biden, fiind direct implicată în afacere) cum face și pe la noi, resursele Ucrainei. Dar Ucraina este un stat creat de URSS în 1919 și 1922 (puteau la fel de bine să nu facă acest stat). A primit Crimeea de la Rusia în 1954. Ucraina înseamă „teritoriu de margine”, de margine al Rusiei. Astăzi, în Ucraina sunt teritorii istorice rusești.

Interesele euro-atlantice, reprezentate de SUA și imperiul european în formare. De fapt, instituțiile executive ale UE și proiectul SUE par a fi, mai degrabă, proiecte americane prin care Washingtonul încearcă să își prelungească politică pe continentul european.

Apartenența la blocul euro-atlantic ne-a transformat într-o colonie second-hand, exportator de forță de muncă ieftină pentru Vest, tarla de resurse minerale date pe degeaba „partenerilor”. Din punct de vedere cultural, blocul euro-atlantic este Sodoma și Gomorra, ca ideologie, promovând agresiv drepturile homosexualilor, ideologia încălzirii globale, spectrul fals al suprapopulării planetei, teroarea terorismului, combinând „politicile fricii” cu cele ale utopiilor globaliste (guvernanță europeană, guvernanță globală etc.).

De cealaltă parte, se află Rusia, uneori în tandem cu China și cu alte țări în relativă ascensiune. Rusia are meritul să fie singura putere cu anvergură mondială care, la nivel ideologic, propune o alternativă Sodomei și Gomorei euro-atlantice: accentuând valorile tradiționale ale familiei, respingând propaganda homosexuală, contrazicând teza suprapopulării și a încălzirii globale.

Ne ajută la ceva apartenența la complexul euro-atlantic? În afara statutului de colonie – teren („poligon”) de experimente sociale și de teritoriu util pentru cateva garnizoane militare, nu. Din punct de vedere al securității naționale, apartenența la NATO si UE ne oferă doar ILUZIA protecției, așa cum nota însuși editorul agenției mult-citate Stratfor într-un material dedicat chiar țării noastre.

Spuneti NU experimentelor cu plante modificate genetic

Români, spuneți NU experimentelor SUA și aprobate de UE cu plante modificate genetic pe teritoriul României!

Împotriviți-vă acestor experimente cu plante modificate genetic, plante care au efecte dezastruoase asupra sănătății voastre și a copiilor voștri.

Aceste plante modificate genetic, fie că sunt consumate de om, fie de animale a cărora carne intră în alimentația umană, pot genera o serie de boli, inclusiv cancer, scădere a sistemului imunitar și chiar modificări ale ADN-ului uman.

Fac apel către toate mamele din România care vor să-și vadă copii crescând sănătoși să ia atitudine împotrivă acestor acțiuni care ne transformă în COBAII SUA și UE.

Politicienii români sunt doar niște marionete

Citiți și despre Monsanto, Codex Alimentarius de altfel, căci ei sunt în spatele acestor prostii, scopul fiind reducerea populației la nivel global. Știrile Tv sunt o spălare de creiere și manipulare gratuită în masă.

Oricât de feciorelnic s-ar comporta birocrații de la Bruxelles, trebuie să înțelegem că atomizarea Europei se potrivește de minune scopului proiectului European. Cu națiuni mici, lipsite de putere și fundamente, te poți juca mult mai ușor, poți stabili reguli mult mai stricte și le poți coordona extrem de eficient. Aceasta s-a dorit de la bun început, iar snoava conform căreia noile națiuni nu vor fi primite în UE este doar o zicere. Nu doar că vor fi primite, dar li se vor face concesii mai mari decât importanța lor.Atomizarea a fost din start planul secret pentru „unificarea” Europei. De aceea doar Germania s-a unificat, în timp ce alte țări s-au divizat și continuă să fie dezmembrate pe criterii etnice!

Pentru noi lucrurile ar putea arăta foarte urât. Nu este exclus ca, în final, după episodul „Ținutul Secuiesc” să avem de-a face cu secesiunea Transilvaniei, care se pregătește încă din anul 1989. De o groază de timp se desfășoară o propagandă radicală (tot via UE – SUA) care sugerează o superioritate a ardelenilor față de ceilalți români. Mai mult, „superiorul ardelean” este –  culmea! –  cel asuprit de „nemernicii de sudiști” și „mitici”, obișnuiți să trăiască pe spatele său. O retorică falsă, care poate fi contrazisă cu ușurință de oricine ar vrea să studieze structura PIB-ului. Dar, în fața propagandei nu poți lupta cu logica! Se vor găsi probabil numeroși isteți gata să-mi demonstreze cum greșesc eu și cum vor trăi ei mai bine dacă se vor despărți de „asupritori”. Este inutil să intri într-o asemenea confruntare. Pentru mulți viermele a fost inoculat și, din nefericire, atât pentru ei cât și pentru noi, „binefacerile” vor deveni vizibile abia după ruptură.

UE și SUA înseamna distrugerea economiei locale, supraimpozitare, colonizarea României, șomaj și distrugerea clasei de mijloc

Constatăm că situația României se înrăutăţeşte, suntem folosiți doar ca piață de desfacere pentru Occident și forță de muncă ieftină. Se încearcă obstrucționarea agriculturii prin mijloace autohtone, se distrug practic posibilitățile micilor agricultori de a practica agricultura cu mijloace naturale. Un alt exemplu este acela cu rigorile aplicate recoltării laptelui și multe, multe altele.

Voinţa de a intra în UE şi NATO nu a fost a poporului român, ci a politicienilor cumpăraţi de cei din afara ţării. Poporul a fost convins prin acţiuni concertate de propagandă şi manipulare în masă. În primul rând, populaţia habar nu avea despre ce e vorba.

În România, în prezent, legile se fac conform dispoziţiilor de la UE, de la FMI, Banca Mondială şi alte asemenea instituţii mafiote. Un lucru mai puţin cunoscut de populaţie, dar foarte bine cunoscut de unii politicieni, este că, prin Tratatul de aderare la UE, României i se limitează dreptul de a face agricultură, pentru a nu face concurenţă celorlalte state. Pe urmă, legile din România sunt mai puţin importante în raport cu cele europene sau cu directivele europene.

Corupția, importată și ea!

Se vorbeşte mereu despre corupţi, dar niciodată despre cine i-a corupt pe corupţi şi cine i-a urcat în funcţii. Nu e nimic în neregulă cu ADN-ul nostru, alte ţări sunt mult mai corupte decât noi.

Soluţia ca să trăim mai bine este să ne câştigăm independenţa faţă de UE, SUA şi finanţa occidentală
Imperialistii Occidentului, nelegiuit capitalist: UE, SUA, NATO, FMI (Oculta iudeomasonica) vor cu orice pret indobitocirea omului,controlul total și puterea globală pentru a submina și distruge națiunea, cultura, familia, religia, tradiția popoarelor și a forma o babilonie globala anticristică, antiumana Noua Ordine Mondiala.
Pentru asta au inventat doua ideologii satanice: capitalismul și comunismul. Capitalismul, societatea de consum – pâine și circ (mai mult circ!) – a avut succes mai mare decât comunismul pentru că a mizat pe slăbiciunile și viciile omului. Pentru îndobitocirea omului se folosesc mijloacele de control și manipulare informatice media, pe care au pus monopol (tv, radio, ziare, net, card, cip ) și mijloace financiare si economice (privatizari, liberalizari, investitori, bancheri, asigurari, pensii private) prin corporatiile lor pentru coruperea guvernelor,pentru acapararea resurselor, și a fi dependenti economic si financiar de politica lor anticristica, cu concursul tradatorilor de neam.
200 de corporații patronate de Oculta iudeomasonică, dețin forța economică și politică a 140 de tări sau altfel spus: 1% dintre oameni dețin mai mult de jumătate din bogăția lumii.
Acolo unde nu reușesc îndobitocirea, ocuparea și jefuirea popoarelor, iar acestea își apăra prin naționalism și patriotism resursele, economia, cultura, traditia, familia… nelegiuitii din Occident provoacă conflicte, revolte, războaie pentru a invada și jefui acele popoare (exemple: Ucraina, Serbia, Afganistan, Irak, Siria, Egipt, Libia)
Astfel, omul îndobitocit, bulversat, prin „dezbină și stăpânește”, „crize“, „pâine și circ”, grija zilei de mâine, infracțiuni, va fi manipulat și controlat ca un animal, dupa care ei vor veni ca „salvatori“, dar în condițiile și cu mijloacele lor: „pâine” și circ, cip și card.
Să scăpăm de SUA, NATO, FMI şi UE
Atât timp cât suntem în UE şi NATO şi controlaţi de americani şi FMI, întotdeauna vor fi corupţi.
Corupţia este metoda prin care ocupanţii străinii ne controlează şi ne jefuiesc ţara.

Sursa: INTERNET

ADDENDA:

Articolul oferă, evident, o retrospectivă corectă a celor 25 de ani de criminală tranziţie postdecembristă, care nu a însemnat decît ruinarea deliberată a României, pentru a o transforma într-o colonie mai uşor de manevrat, sărăcirea deliberată a poporului, pentru a-i determina pe cît mai mulți să emigreze spre a veni venetici în locul lor și a distruge omogenitatea etnică și religioasă a românilor. Dar, în acest tablou există şi cîteva scăpări, cauzate, fireşte, de laconismul la care a apelat autorul anonim pentru a-l redacta. De aceea, trebuie, totuşi, să facem unele corecturi.

Astfel, Ucraina nu este „teritoriul de margine“ doar al Rusiei, ci a fost și al Lituaniei, Poloniei, Moldovei lui Ștefan ce Mare și chiar al zonelor nordice ale Imperiului Otoman. Dar, locuitorii din U kraina erau, în cea mai mare parte, moldoveni, numiți de imperiile înconjurătoare, cazaci. De aceea, pînă să ajungă să fie conduși de Hmelnițki, toți hatmanii (conducătorii) cazacilor din U kraina erau români (moldoveni). Am explicat în detaliu acest aspect în articolul „Necesitatea reîntregirii României“ (cf. http://ro.altermedia.info/romania/2008/09/18/necesitatea-reintregirii-romaniei/). Ca atare, în Ucraina nu sunt încorporate numai „teritorii istorice ale Rusiei“ – cum spune autorul în fugă, greșind prin omisiune –, ci și ale României: sudul Basarabiei, nordul Bucovinei, Ținutul Herței, Insula Șerpilor.

Aşa că atitudinea pro-Ucraina a conducătorilor ţării este pe deplin condamnabilă. Dacă actualii conducători ai României nu ar fi niște trădători – la fel ca și ceilalți de dinaintea lor, de altfel –, ar fi acționat astfel încît să îi ajute pe românii din aceste teritorii răpite de U.R.S.S., prin criminalul Pact Ribbentrop-Molotov (de fapt, Hitler-Stalin) și menținute în mod samavolnic de Ucraina, să se folosească de șansa oferită acum de situația Ucrainei pentru a-și declara unirea cu România! Să vedem atunci reacția S.U.A., Germaniei, Franței, Angliei, Uniunii Europene: vor saluta revenirea acestor teritorii istorice ale României la patria-mamă – ca reparație istorică a greșelilor făcute de Aliați la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial –, sau o vor ține în continuare că „se atentează la independența și suveranitatea Ucrainei“? Așa cum îi declarase Vladimir Putin lui George Bush la summit-ul de la București, „Ucraina de azi este un stat artificial!“

Ei!, a venit vremea ca acest statut artificial al Ucrainei să se destrame, iar Ucraina să revină, așa cum am scris în aprilie 2007, la teritoriul „Rusiei kievene“.
Actualul teritoriu al Ucrainei este rezultatul invadării Poloniei de către U.R.S.S. în 1939 și al răpirii Basarabiei și Bucovinei, în iunie-iulie 1940, de la România tot de către U.R.S.S.! U.R.S.S. a dispărut şi, în mare parte, s-a destrămat.
Acum e momentul şi pentru destrămarea Ucrainei artificiale!

S.U.A., Germania, Franța, Anglia, Uniunea Europeană nu vor avea nimic împotriva revenirii la România a teritoriilor răpite de U.R.S.S., dacă sunt, realmente, state democrate și morale, cum se declară! BUCOVINENI, BASARABENI, HERȚENI, DECLARAȚI-VĂ INDEPENDENȚA DE UCRAINA ȘI REVENIREA LA ROMÂNIA!

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

Sursa: Justitiarul.ro

Alain de Benoist: Tratatul transatlantic şi alte ameninţări

AlainDebenoist-1Sâmbătă, 23 aprilie a.c., zeci de mii de germani au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva preconizatului tratat comercial transatlantic (TTIP – Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț şi Investiţii) dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. În România, unde provincialismul intelectual din mass media atinge cota de alarmă, şi unde analiza evoluţiilor internaţionale este surclasată de colportarea debilă a temelor autohtone mai mult sau mai puţin meschine, această chestiune este pur şi simplu ignorată. Numai că dacă cetăţenii României ignoră tratatul, tratatul nu-i ignoră pe ei, iar atunci când se vor trezi afectaţi major de prevederile sale va fi prea târziu ca să mai facă pe ultragiaţii.

Lucrarea lui Alain de Benoist, “Tratatul transatlantic şi alte ameninţări”, este binevenită întrucât oferă o perspectivă sintetică asupra a ceea ce se pune la cale de mai multă vreme în cercurile oligarhiei financiare internaţionale, avându-i astăzi drept exponenţi principali pe Barack Obama – rateul speranţelor civico-democratice, împreună cu Angela Merkel, fosta pionieră est-germană reconvertită la crezul capitalist predicat de pontificatul Deutsche Bank. În esenţă, proiectul de tratat prevede realizarea unei zone transatlantice de liber-schimb prin desfiinţarea barierelor comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, situaţie de natură să avantajeze firmele multinaţionale şi pieţele de capital, care însă la nivel global va prejudicia producţia europeană mai ales în domeniul agriculturii, textilelor şi automobilelor, cu efecte negative pentru salariaţi. Eliminarea taxelor vamale aplicate actualmente utilajelor de transport de pildă, care se ridică la 7,8% în Europa faţă de 0% în Statele Unite, nu numai că va afecta direct industria auto europeană prin pătrunderea masivă pe piaţă a maşinilor americane, dar în condiţiile unui dolar mai slab decât euro va determina companiile europene să delocalizeze, accentuând astfel şomajul.

Încă şi mai gravă apare eliminarea aşa-nmitelor „bariere non-tarifare”, adică a reglementărilor considerate piedici în calea libertăţii comerţului. Aici se are în vedere practic întreaga legislaţie europeană a muncii, salarială, sanitară şi de mediu, în sensul dereglementării şi al racordării acesteia la standardele minimale din Statele Unite. Rezultatul va fi probabil inundarea Europei cu produse animale injectate cu hormoni, stropite cu acid lactic ori spălate cu clor, practicarea nestingherită a fracturării hidraulice, privatizarea serviciilor medicale de urgenţă şi în general demantelarea ultimelor structuri ale statului social, pentru a face loc unui capitalism sălbatic în beneficiul exclusiv al mediului de afaceri supranaţional (p. 16-19). Totul agrementat, evident, cu litania referitoare la „promovarea drepturilor omului”, numai bună ca minţile inocente să creadă, cum spunea cineva, că multinaţionalele reprezintă garanţia Occidentului împotriva asiatismului, a Rusiei şi a islamismului deopotrivă. Faptul că negociatorul european al tratatului, Karel De Gucht, a fost urmărit recent pentru fraudă fiscală în Belgia, nu este susceptibil să le clintească din ecranarea filoatlantismului necondiţionat.

Cartea evidenţiază de asemenea erodarea demcraţiei şi ascensiunea invers proporţională a puterii marii finanţe în societate, în particular prin intermediul Mecanismului European de Stabilitate şi al Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa, numit şi Pactul bugetar european (acela acceptat de fostul preşedinte Traian Băsescu fără să se mai consulte cu nimeni în ţară), în virtutea cărora politicile bugetare ale statelor, până acum atributul suveran al parlamentelor alese, revin unor „guvernatori” şi comisari numiţi, aşadar fără o legitimitate democratică şi iresponsabili în faţa contribuabililor (p. 36, 42-43). Rolul acestora este de fapt să gestioneze austeritatea economică în favoarea instituţiilor de credit, transferând pasivul investiţiilor speculative oneroase în sarcina autorităţilor publice sub sintagma „datoriilor suverane” şi culpabilzând salariaţii că nu acceptă să trăiască mai rău pentru ca bancherii responsabili de criză să o ducă excelent.

În final, autorul a inclus cu titlu de postfaţă textul unui discurs despre rebeliune, mai exact despre manifestările şi riscurile a ceea ce desemnează a fi Ideologia Aceluiaşi, adică despre conformismul politico-juridic şi mediatic ce uniformizează diferenţele fireşti dintre oameni şi naţiuni în numele universalismlui alienant al pieţei. În contextul dominaţiei acestei Ideologii a Aceluiaşi, rebeliunea ar echivala cu afirmarea principiului diversităţii culturale şi politice, cu redescoperirea pluralismului civic şi activarea unor formule democratice deliberativ-participative.

Autor: Alexandru Mamina

Sursa: Argumente si fapte

Augustin Buzura: ”Era ticăloșilor: guvernanții de acum, fără cultură, istorie, fără prezent, trecut și viitor, dau totul în numele europenizării de care nu au habar!”

Share Button

augustin-buzura-61634900_34718000Epoca în care traim, a marilor diversiuni, împreuna cu „epoca de aur“ sunt, nu am nici o îndoiala, capitole distincte ale „Erei ticalosilor“, ca sa folosesc o celebra sintagma a lui Marin Preda. Chiar daca între timp a avut loc o revolutie, chiar daca libertatea – pe care o pierdem cu fiecare clipa mai mult – a fost platita cu sânge, ticalosia si minciuna au ocupat repede întreg spatiul care apartinuse odinioara sperantei si iluziilor. Si, fireste, si-au impus regulile si oamenii care sa le vegheze, sa faca din tara teritoriul tuturor experientelor esuate. Dar nimic nou pentru cei ce cunosc obiceiurile locului, caci la întelepciunea acestora se recurge întotdeauna foarte târziu, dupa ce s-a pierdut totul.

O recitire a cronicarilor ne-ar oferi mai multe informatii despre structura noastra, despre de ce suntem cum suntem. Dar nu este neaparat necesar sa mergem pâna acolo. „Avem de toate si totusi simtim toti ca n-avem nimic, scria Liviu Rebreanu. Constitutia noastra belgiana, legile noastre franceze, parlamentarismul nostru britanic au ramas vorbe goale care se repeta papagaliceste la întruniri si prin ziare; literatura si artele cu cât mai extravagante, cu atât mai izolate si fara nici o înrâurire asupra celor carora se adreseaza: democratia noastra nu traieste decât în ideologia câtorva naivi, precum capitalismul nostru e un nume nou pentru vechea robie a celor multi de catre o mâna de îndrazneti…“ Textul, scris parca în aceste zile, a aparut în „România“ din 31 ianuarie 1924, într-un moment în care „europenizatorii nostri cu orice pret“ se straduiau sa „înabuse glasul trecutului“, si asta „de dragul luminei straine“.

Desi nu era împotriva acesteia, Rebreanu era de parere ca a sosit „vremea temeliilor“, ca drumul spre un adevarat „europenism“ trece prin noi însine, adica prin propria noastra traditie. Desi îl contrazice pe marele romancier în numele „europeismului“, un contemporan de-al sau, Eugen Filotti, este, la rândul sau, suparat pe „rusinoasa noastra viata publica de azi si pe toti paduchii abjecti“ care o populeaza. În acelasi an, dar cu doua luni mai târziu, în „Viata Româneasca“, Mihai Ralea, „poporanistul“, considera ca „ne lipseste dureros, pâna la asfixie, sentimentul democratic al libertatii si dreptatii, respectul persoanei altuia, care trebuie sa fie altceva decât un mijloc de exploatare cotidiana. Când e atâta pustiu la noi, tocmai rafinaria senzoriala ne mai lipsea?“Cu zeci de ani înaintea lui Rebreanu se vorbea intens despre reforme. Dupa ultimul razboi, am trecut de la capitalism la socialism si înapoi, cu un pret greu de imaginat. Astazi, nu stim unde mergem, nimeni nu are habar unde trebuie sa ajungem, nu exista nici un proiect, nici o directie reala, dar continuam sa ne reformam vegheati de „înteleptii“ din sintagma lui Preda. Reforme fara bani, fara logica si, mai ales, fara omenie. Si facute de smecheri aroganti, incompetenti si nerusinati din al caror arsenal nu pot lipsi minciuna, ura si cacealmaua. S-a facut tot ce a fost posibil pentru umilirea tuturor profesionstilor. Si pentru distrugerea memoriei acestui popor. Nu mai exista repere, nu mai exista modele, nu mai exista decât robi supusi capriciilor celor care ne conduc. Treptat, au disparut spitale, scoli, medicamente, laptele pentru copii, iar majoritatea pensionarilor tinde sa devina o specie aparte de cersetori. Am ajuns campioni europeni la analfabetism si la boli eradicate odinioara si în România.

Mari posesori de bacili Koch si, mai ales, de spirochete transmise cu generozitate si celor ce nu au la îndemâna primul produs concret al gândirii lui Cseke: prezervativul. Atâta doar ca el nu poate fi folosit cu succes în cazul în care utilizatorul nu are dimensiunile cerute de reforma: 16 sau 19 cm.

Nu demult, s-a reformat clasa politica iar cel ce a avut si aceasta idee stia prea bine la ce trebuia sa se astepte: la o noua generatie de papagali. Caci nu avea nevoie de oameni pentru tara, ci pentru propria sa cariera. Cei trimisi pe la televiziuni sa apere interesele puterii actuale sunt de un penibil desavârsit: o simbioza perfecta între prostie si lasitate. Când îi vezi, îti vine sa plângi pur si simplu de mila celor ce au învatat sa-i suporte numai pentru a-si putea pastra locul de munca sau din pura inconstienta: „Asta-i situatia!“

De fapt, tara a devenit o suma de triburi mari si mici conduse dupa reguli tribale. Pentru cei ce doresc sa înteleaga mai bine relatiile din lumea în care am coborât, studiile lui Claude Lévy Strauss sunt de mare folos. Cu cât esti mai aproape de seful tribului, cu atât devii mai initiat. Dupa atâtea reforme pe care nu aveau cum sa le înteleaga nici macar cei ce le-au facut, era firesc sa vina si rândul Constitutiei, asa cum ne-a anuntat de curând însusi Presedintele patriei. Care s-a plictisit sa nu respecte actuala Constitutie si doreste una noua ca sa aiba cu ce se juca pâna la expirarea mandatului, daca nu va gasi o formula noua pentru a-si continua opera. Poate prin partidul pe care-l conduce. Sigur, nu era treaba presedintelui sa propuna modificarea Constitutiei si nici sa aiba atâta grija de soarta succesorului sau. Dar în lipsa banilor, a unor proiecte concrete de iesire din crizele de tot felul, asemenea diversiuni prind repede si timpul trece. Ce ne înfurie mai mult: soarta umilitoare a politistilor sau vreun nou capitol al viitoarei Constitutii? Caci cu un an înaintea alegerilor, când atmosfera este oricum foarte încarcata, propunerea va fi imposibil sa nu aiba efectul scontat: scandalul! Si, desigur, camuflarea unor trocuri politice cu consecinte greu de prevazut. Ca ardelean, am urmarit cu mare interes dialogul politic dintre românii si ungurii din arcul guvernamental, reactiile celor care detin puterea, adica ale ungurilor, caci de satisfacerea nevoilor acestora depinde viitorul actualei guvernari. Pare un fel de poveste din folclor cu orbul si schiopul: orbul nu aude, iar schiopul nu vede, dar amândoi îsi continua drumul. Ungurii nu pot depasi, ca mentalitate, anul lor de vârf, 1867, iar românii se încapatâneaza sa traiasca doar clipa, sa urmareasca doar câstigul imediat.

Despre mâine? Vom vedea mâine! Pentru majoritatea politicienilor nostri, de oriunde ar veni ei, din momentul în care ajung la Bucuresti sunt interesati doar de propriile lor interese, caci România lor se întinde între Chitila si Magurele. S-au ascuns în umbra legalitatii când a venit vorba de reprezentanta Tinutului Secuiesc la Bruxelles, nu s-au revoltat pentru ca Guvernul maghiar nu le-a luat în seama protestele si, mai mult, a trimis la deschidere un reprezentant de seama. Nu prea demult, profetul lor, Tökes, a amintit si de Kosovo pentru cazul în care nu li se va da de bunavoie …un Kosovo al lor. Iar experienta arata ca au obtinut chiar mai mult decât au sperat vreodata. În ceea ce ma priveste, spectator neputincios la un dezastru politic, astept, cum am mai scris, justificarile celor de la putere când vor negocia renuntarea la Ziua Nationala si la Imn. Caci udemeristii nu lupta pentru o viata mai buna a celor pe care-i reprezinta, ci numai si numai pentru simboluri. Iar guvernantii de acum, fara cultura, fara istorie, fara prezent, trecut si viitor, dau totul în numele europenizarii de care nu au habar. Si pentru prelungirea, cu câteva luni, a agoniei lor politice.

Aparent nu protesteaza nimeni, iar la noi, drumul pâna la indignare pare foarte lung. Dar e bine sa nu ne lasam înselati. Tacerea nu poate fi interpretata întotdeauna drept aprobare. Ea poate fi si iminenta unei explozii. Escalada nationalismului maghiar precum si cei implicati în jalnicul troc ce se desfasoara cu nesabuinta în vazul tuturor ar trebui sa dea de gândit. Nu toti sunt prosti în România si nici în Europa. Iar vremea revanselor si a bantustanelor a apus demult. Cât despre guvern… Czeslaw Milosz era de parere ca „trebuie sa i se dea omului si putina fericire, pentru a-si însusi notiunea de îndatorire. Nefericirea aduce numai ipocrizie si revolta“. În ce ne priveste, stam foarte bine doar cu ipocrizia. Din pacate.

AUGUSTIN BUZURA
sursa: revistaultura.ro

 

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: “In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca”

 

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! – Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi – Semneaza si tu !

 

Prof. univ. dr. Corvin Lupu studiind arhivele ministerului Comerțului Interior si a Intreprinderii de Comert Exterior Dunarea, susține că planul sovieticilor care au penetrat si Securitatea Romana a fost acela de a înfometa populatia României, pentru a-l înlătura pe Nicolae Ceaușescu.

”Punctul culminant a fost în 1989, când, constatăm noi astăzi că arhivele ministerului Comerțului Interior, care n-au fost nici distruse, nici furate, nici incendiate, se găsesc toate, atestă faptul că depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca.

Constatăm că depozitele de carburanți erau arhipline și românii primeau rație de 40 de litri de benzină vara și de 20 iarna.Constatăm că rezervele de stat, altă instituție subordonată comerțului interior erau arhipline.Și mai constatăm ceva: în aprilie 2014, din Hotărârea CSAT când a fost desecretizată toată arhiva IC Dunărea, intreprinderea de comerț exterior ale securității, și constatăm că soldul zilei de 22 decembrie 1989 era de patru miliarde de dolari.Ceaușescu a murit și n-a aflat de acei bani pe care securitatea îi ținea.Încă nu-i furase nimeni.Încă.Securitatea nu i-a raportat lui Ceaușescu acești bani, pentru că le era frică că le va da de mâncare la oameni și le strică lor proiectul de răsturnare”,susține prof. univ. dr. Corvin Lupu.

Corvin Lupu – ROMÂNIA 1989 De la revoltă populară la lovitură de stat

Autor al unor studii şi cărţi consacrate istoriei contemporane şi relaţiilor internaţionale, prof, dr. Corvin Lupu, în cele peste 300 de pagini ale cărţii “ROMÂNIA 1989 De la revoltă populară la lovitură de stat”, apărută la editura Techno Media, analizează profund evenimentele produse în 1989 în Europa de est, inclusiv în România.

Concluzia este că aceste evenimente au reafirmat valabilitatea acordurilor de la Ialta din 1945 cu doar o neînsemnată modificare: deplasarea cortinei de fier cu câteva sute de kilometri mai spre est.

Acordul de la Malta din 2-3 decembrie 1989 cuprindea, printre altele, şi înţelegerea dintre preşedinţii celor două superputeri, privitoare la intervenţiile pentru înlăturarea regimului politic din România care era o piedică în realizarea acestor înţelegeri.

Bush arăta, cu această ocazie, că statele membre ale NATO vor continua politica de restricţii în relaţiile lor cu România şi solicita URSS să procedeze în mod similar, mai ales prin reducerea livrărilor de ţiţei, gaz metan şi minereuri de fier.

Dictatorul de la Bucureşti primea, despre toate acestea, note informative din partea Securităţii dar el, probabil, nu mai era capabil sau, pur şi simplu, nu mai dorea să proceseze informaţiile.

A primit note informative şi în legătură cu poziţia preşedintelui american care „dorea să vadă lucrurile mişcându-se şi în România, Casa Albă fiind dispusă să execute toate presiunile necesare”.

Ştia şi despre afirmaţia ministrului de externe german, Hans Dietrich Geenscher, din septembrie 1989, c㠄în trei luni de zile în România se vor produce evenimente deosebit de importante”.

Nu-i era străină nici întâlnirea din 6 decembrie 1989 dintre Mihail Gorbaciov şi Francois Mitterand în care Franţa cerea URSS-ului să se opună reunificării Germaniei.( Doar evoluţiile ulterioare din anul 1990 au schimbat destinul Germaniei).

În cazul României, „Occidentul era mulţumit doar cu penetrarea pieţii româneşti iminentă în condiţiile previzibilei destabilizări ce ar fi urmat eliminării lui Ceauşescu”.

Deci nu exista, din partea occidentului, nici un interes pentru un regim capitalist în România, aceasta fiind lăsată mai departe în sfera de interes a Moscovei.

Sunt aduse dovezi că în Ungaria au fost organizate şi au funcţionat lagăre de pregătire a unor comandouri ce au acţionat la Timişoara, impulsionând revolta populară împotriva măsurilor de austeritate excesivă luate de regimul dictatorial.

În rememorarea evenimentelor din decembrie 1989-ianuarie 1990, dar şi de mai târziu, sunt aduse multe clarificări pe baza celor aproape o sută de surse documentare, precum şi pe interpretarea logică a diverselor situaţii expuse.

Sunt aduse dovezi că generalul Milea nu s-a sinucis ci a fost împuşcat, că acest fapt a fost momentul declanşării loviturii de stat.

A fost împuşcat de cei ce vroiau să declanşeze această lovitură.

Generalul ar fi ramas devotat lui Ceauşescu in ciuda zvonurilor care l-au derutat pana si pe Ceausescu. Milea nu ar fi vrut sa treaca de partea celor care organizau lovitura de stat.

Cei ce vroiau să pună mâna pe putere, în majoritate în slujba unor servicii secrete străine, (după cum s-a demonstrat în unul din capitolele precedente), l-au împuşcat.

Faptul s-a consumat în biroul colonelului Pârcălăbescu, comandantul gărzilor patriotice. unde generalul a intrat pentru a-şi suna soţia.

Nicoleta Milea, soţia generalului, a afirmat că, în timp ce vorbea cu soţul său, a auzit zgomotul unei lupte, apoi o împuşcătură.

Deci Milea a fost împuşcat, apoi nu i s-a acordat, timp de câteva ore, nicio îngrijire medicală ajutându-l, astfel, să moară.

Alte Capitole din lucrare sunt:

Sub protecţia armatei grupul Iliescu preia puterea;

Beneficiarii loviturii de stat se prezintă poporului prin intermediul televiziunii;

Declanşarea acţiunilor terorist-diversioniste, a unor asasinate şi sabotaje;

Armata preia securitatea;

Războiul radio electronic şi parapsihologic împotriva României;

Drumul Ceauşeştilor către moarte;

Încercări de lichidare a martorilor incomozi ai omorârii Cceauşeştilor, sunt la fel de interesante.

Sunt relevante subtitlurile din ultimul capitol:

Concluzii: Poporul român a fost neatent;

Modul în care s-a vărsat sângele în decembrie 1989;

Securitatea a avut propria ei poziţie în cadrul evenimentelor;

Evenimentele din decembrie 1989 au fost prezentate opiniei publice în mod fals;

Cartea se sfârşeşte cu o postfaţă a autorului în care este înserat un articol din ziarul „Timpul” scris la 10 iulie 1881 de M. Eminescu intitulat “Economiştii observă…”, articol ce se încheie astfel:

“„Poporul nostru e pe cale de a ajunge ca fellah în Egipt. Totul e străin acolo, afară de mizerie. Numai ea e naţională, egipteană”

 

 

(FLUIERUL)

 

 

 

Ministrul Agriculturii din Romania, Achim Irimescu: „Populatia Romaniei este otravita cu alimente!”

 

Ministrul Agriculturii si Dezvoltatorii Rurale, Achim Irimescu, a facut o afirmatie, asa cum putine persoane au avut curaj s-o faca, acesta recunoscand ca, „populatia Romaniei este otravita cu alimente”. Trebuie sa amintim ca, cei care ne otravesc pe noi si nu numai sunt capitalistii SUA-UE, cei care au creat Codex […]

Ministrul Agriculturii si Dezvoltatorii Rurale, Achim Irimescu, a facut o afirmatie, asa cum putine persoane au avut curaj s-o faca, acesta recunoscand ca, „populatia Romaniei este otravita cu alimente”.

Trebuie sa amintim ca, cei care ne otravesc pe noi si nu numai sunt capitalistii SUA-UE, cei care au creat Codex Alimentarius si Monsanto – cu scopul deliberat de a reduce populatia Planetei, asa cum Henry Kissinger, fost Secretar de Stat in timpul Administratiilor Nixon si Ford, a afirmat de cateva ori.

In 1974, Henry Kissinger a trasat planul de reducere al populatiei Planeta, sugerand ca, „o populatie de 500 de milioane de locuitori este perfecta pentru a intra in Noua Ordine Mondiala”. In acest moment exista o lupta intre oameni si Codex Alimentarius/Monsanto. In schimb, Rusia a interzis cultivarea Organismelor Modificate Genetic si importul acestor otravuri mentionand totodata ca, „cine va incalca legea va fi acuzat de terorism”.

Publicatia DC News scrie pe larg:

„Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, cu prilejul vizitei pe care a făcut-o vineri la „Târgul de Crăciun”, a declarat că multe produse din străinătate care ajung în România se vând pentru că sunt din segmentul cel mai ieftin, dar, astfel, populația este otrăvită și producătorul român omorât.

 y6

„Am să fac tot ce este posibil să promovez produsele românești, pe de o parte, iar pe de altă parte să asigur o protecție corespunzătoare producătorului și consumatorului român pentru că, din păcate, multe produse care ajung în România se vând pentru că ajung din segmentul cel mai ieftin și efectiv otrăvim populația și omorâm producătorul român.

Repet: orice guvern are datoria să își apere și producătorul și consumatorul. Din cauza aceasta cred că nu am făcut suficient până acum și eu vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajuta românul să consume cât mai multe produse românești”, a spus Achim Irimescu.

Acesta a afirmat că va reintroduce controlul la frontieră pentru reziduurile de pesticide, de produse chimice, pe considerentul că în cazul multor produse din ”gama de jos” care ajung pe piața românească sunt utilizate pesticide interzise pe piața europeană.

În cadrul unei intervenții telefonice ulterioare la Antena 3, Ministrul Achim Irimescu, a explicat că, în mod normal, tot ce pătrunde în Uniunea Europeană trebuie să răspundă standardelor înalte de siguranță a alimentelor, iar declarația sa a vizat acele produse aflate la limita admisibilă în ceea ce privește conținutul de chimicale, dând exemplul unor produse ca pepenii sau specii de pești.

„Sunt persoane care au zăcut zile întregi din cauza unor pepeni cumpărați din piață. E vorba și despre anumite specii de pești care trăiesc în Atlanticul de Nord care au un vierme Anisakis, un pește poate veni cu 6-7 viermi în el. Este foarte toxic. Dacă se consumă viu, el perforează stomacul”, a mai spus ministrul Agriculturii.

 Ce parere aveti despre un…Certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei vechi pentru Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constiţionale

Certificat de handicap cu INCAPACITATE DE MUNCĂ şi venituri de 300 de milioane lei vechi pentru Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constiţionale

Augustin Zegrean, presedintele Curtii Constitionale, ridica lunar aproximativ 300 de milioane de lei. Prin mai multe artificii. Este posesorul unui certificat de handicap permanent, nerevizuibil. Astfel, in timp ce alte persoane sunt obligate, anual, sa treaca prin tot felul de comisiii pentru a li se reinnoi certificatul de handicap, Augustin Zegrean “si-a tras’ unul special pe masura unui presedinte al Curtii Constitutionale.

Apoi, pe seama acestui certificat de handicap cu incapacitate de munca, in care se precizeazaca are nevoie de “suport psiho-afectiv, Zegrean se pensioneaza cu zece ani mai devreme. Si cand pensionarilor li se ciunteau veniturile, Zegrean mai adauga la pensia de vreo 15 milioane lei vechi inca una, pensia de serviciu, ajungand la peste 100 milioane lei vechi. Dar veniturile lui Zegream nu se limiteaza la pensii. La aceasta se mai adauga si salariul de la Curtea Constitionala, plus venituri ca actionar la mai multe societati, in buzunarul lui Augustin Zegrean intrand lunar aproape 300 milioane de lei vechi

Aseara la emisiunea “Sinteza zilei, Alexandru Atanasiu, fost ministru al muncii, a precizat ca handicapul de gradul II de invaliditate, in care se incadreaza presedintele Augustin Zegrean, il exclude de la exercitarea de activitati. Si, evident, in aceste conditii se pune intrebarea daca Augustin Zegream mai poate fi presedinte al Curtii Constitionale.

Arme satanice … Dr. Vasile Astarastoae avertiza inca din anul 2011 despre pericolul Cardului de sanatate cu microcip  pentru siguranta oamenilor

Inca din anul 2011 penibilul Guvern Masonic al Romaniei incepuse deja sa implementeze tot felul de dezbateri “publice democratice” cu privire la acest card de sanatate. Desi piticul de Emil Boc spunea ca pana la sfarsitul anului 2011 toti vor avea un astfel de card, se pare ca nu s-a intamplat acest lucru datorita faptului ca nu toti romanii sint prosti si manipulabili, exact cum vedeti si in cazul Rosiei Montane ori a Gazelor de Sist.
Acum sintem in 2013 si Uniunea Fascista Europeana a dat niste directive (ordine) catre Guvernul Masonic al Romaniei pentru a impune naibii o data aceste carduri. O sa va intrebati “cine este UE sa ne impuna?”, cine este? Pai voi ce credeati ca inseamna Uniunea Europeana? Centralizarea treptata, in mod lin, nu rapid, dar precisa a puterii planetare dirijand-o catre un Unic Guvern Mondial cu o Noua Ordine Mondiala, cum spunea vicepresedintele american Joe Biden in aprilie 2013.

Cand Romania a fost bagata in UE de ticalosii din Guvern, acestia au semnat cu litera de lege ca “vor ceda din suveranitate”, caci asta inseamna toata aceasta Uniune. Vad la TV cum tot felul de naivi, unii dintre ei cunoscatori ai pericolului vorbesc despre nevoia de a avea Spatiu Schengen. O intreaga propaganda, acesat insemnat stergerea granitelor si existenta unui super-stat, caci parintii fondatori ai Uniunii Europene, gen Jean Monet au stiu ceea ce va urma.

Dr. Vasile Astarastoae avertiza inca din anul 2011 despre pericolul acestor carduri, invocand pericolul hack-uirii acestora:ck

“Cardurile de asigurări de sănătate reprezintă o lipsă de protecţie a informaţiilor strict personale, iar dosarul patologic al pacientului nu trebuie trecut pe acestea, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Vasile Astărăstoae.În timp ce dr. Marius Filip, de la Direcţia Generală Evaluare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), susţine că introducerea cardului de asigurări de sănătate va reduce considerabil birocraţia, iar spargerea datelor de pe acesta necesită o perioadă îndelungată de timp, de aproape 300 de luni, Astărăstoae este de altă părere.

“Consider că nu există sistem pe care hackerii să nu-l poată sparge într-un timp foarte scurt. Nu vreau să bag panică în rândul populaţiei, dar dacă acest card va fi introdus, cei care susţin acest demers trebuie să îşi asume pe deplin responsabilitatea pentru efectele ce pot apărea. Orice elemente referitoare la patologia pacientului trebuie trecute pe card numai cu acceptul acestuia”, a punctat Vasile Astărăstoae.

Cardurile naţionale de sănătate se vor emite individual, pentru fiecare asigurat având vârsta de minimum 14 ani. Cipul cardului de sănătate ar urma să conţină date privind istoricul medical al titularului, dovada achitării contribuţiilor pentru sănătate, grupa sanguină, RH-ul, precum şi dispoziţia sa privind donarea de organe. Cardurile de sănătate ar putea deveni operaţionale din 2011.”[1]

Istoricul medical nu trebuie sa fie pe carduri! Si nici card-urile!

Evenimentul Zilei, desi e mai conservator din fire, datorita sefilor sai masoni care au facut pact cu Gold Corporation spre a prostii lumea, mai arunca cateodata o stire adevarata printre alte stiri false. Insa de data asta a aruncat o stire adevarata in care se prezinta problema uriasa in cadrul acestor card-uri:

“Scandalul cardurilor de sănătate revine. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, consideră că acesta este „un instrument periculos pentru societate și democrație”. Actul nu ar trebui să conțină tot istoricul medical al unei persoane, pentru că datele ar putea fi folosite împotriva acesteia.
Promisiunile datează de pe vremea ministrului Cseke Attila

Astărăstoare a declarat, aseară, în cadrul unei întâlniri cu medicii bistrițeni, că va lupta ca aceste carduri să nu conțină istoricul medical al pacientului.

„La nivel european, inclusiv Consiliul Europei a atras atenția că nu este bine să concentram datele și, mai mult, chiar există o declarație a Comitetului privind Drepturile Omului în care se spune că lupta împotriva corupției și terorismului nu trebuie să fie un motiv pentru care să facem abuz de informații pe sisteme informatice, pentru că ele pot duce la o limitare a democrației și a libertății”, a afirmat președintele CMR.

În accepțiunea acestuia, cardurile de sănătate trebuie să conțină doar informații care țin de controlul financiar, nume, prenume, calitatea de asigurat a pacientului și prescrierile care s-au făcut pe numele acestei și care au fost decontate de Casa de asigurări.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat, în 19 decembrie 2012, primele carduri electronice, în cadrul unui program-pilot care a funcționat la Arad. La nivel național, sistemul de carduri electronice va fi implementat cel mai probabil din 2014. http://blogosfera.piatza.net/fara-secrete/cardul-de-sanatate-cu-microcip-un-adevarat-pericol-pentru-siguranta-oamenilor-vor-sa-fie-introduse-in-mod-abuziv-de-guvernul-masonic-al-romaniei-printr-o-directiva-a-uniunii-fasciste-europe/

SCOPUL CRIZEI: Un STAT mondial, un presedinte unic, o armata unica

Imagine  Criza trece ca o plaga de la un stat la altul, spre disperarea oamenilor. Insa pericolul cel mai mare care ne ameninta nu este lipsa hranei, ci capcana in care vor sa cadem cei ce au planuit CRIZA, aceea de a protesta pe strazi si de a crea haos. In acel moment, statul va fi nevoit sa foloseasca arme si sa impuna noile metode de securizare (cip-uri RFID, camere de supraveghere). Daca MAREA CRIZA va avea loc si situatia va degenera la nivel mondial, atunci tot un STAT va fi nevoit sa ia masuri. Tot mai multe voci vorbesc in aceste zile de aceasta posibila “solutie”, cat si de persoana care ar putea ocupa functia de presedinte a unui STAT MONDIAL. Iata cateva articole pe aceasta tema:

Criza financiara severa care a ingenuncheat multe state din intreaga lume a adus in discutie una dintre teoriile conspiratiei indelung comentate: organizatia Noua Ordine Mondiala. Motivul? Dupa cum sustin unii politicieni, e cel mai bun moment ca tarile afectate de criza sa se supuna unui guvern unic al planetei, care ii promite salvarea.

Cine ar fi liderul suprem? Conform unor teoreticieni si politicieni, cel care ar conduce Noua Ordine Mondiala ar fi nimeni altul decat Barack Obama, presedintele SUA. Ce e, de fapt, Noua Ordine Mondiala (NOM)? Nimeni nu a confirmat vreodata existenta ei, insa din ce in ce mai multe voci sustin cu tarie ca exista o “grupare” bine organizata de lideri mondiali, bancheri, personalitati religioase si afaceristi de top care vor un “pamant unit”. Senatul SUA vrea sa controleze ajutorul FMI pentru tarile indatorate

Cu 94 de voturi „pentru” si niciunul „impotriva”, senatorii americani au aprobat un amendament destinat sa blocheze ajutoarele deblocate de Fondul Monetar International (FMI), precum cel destinat Greciei, in absenta unor garantii de rambursare. Documentul, anexa la vasta reforma a sistemului financiar al SUA, a fost elaborat din initiativa republicanului John Cornyn.

Textul cere Administratiei presedintelui Barack Obama sa evalueze daca fondurile alocate de FMI unui stat a carui datorie depaseste produsul lui intern brut pot fi restituite. In cazul in care Casa Alba nu ofera o asemenea garantie, amendamentul mentionat o obliga sa se opuna acordarii sprijinului solicitat. Criza si pandemiile ne apropie de „guvernarea mondiala”

Directorul Fondului Monetar International, Dominique Strauss-Kahn, spune ca marea criza care ne bantuie este si “o oportunitate”. Haosul financiar mondial ar putea facilita crearea unei “noi monede mondiale si a unei banci centrale mondiale”, afirma directorul FMI. […]„Istoria ne invata ca omenirea nu evolueaza semnificativ decat atunci cand ii e, intr-adevar, frica”. […] Iata la ce sunt bune pandemiile si crizele, dar si terorismul international, si incalzirea globala. Adica: (si) prin toate acestea, catre un guvern mondial. Caci toate acestea ofera „oportunitati”  IN ATENTIA REVOLUTIONARILOR…

PAPUSARII au declansat voit criza (Criza financiara din SUA, etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE), pentru a urma masive miscari de strada, foamete si razboi, pentru ca tot ei sa pregateasca revolutia ce va aduce „salvatorul”, pe antihrist, ce nu va figura in ochii multimilor ca un dictator venit in fruntea unei mega structuri statale totalitare, ci ca un minunat invatator carismatic, aducator de iubire si pace … ce-i scapa de toate necazurile: DIAVOLUL este REVOLUTIONAR.Ce este, de fapt, Noua Ordine Mondiala? In ultimii zece ani, sintagma «noua ordine mondiala» a cunoscut o larga circulatie in mass media occidentala odata cu «lansarea» sa de catre fostul presedinte american George Bush. In discursul din 11 septembrie 1990, pronuntat intr-o sesiune a Congresului american, George Bush rostea profetic: «Out of these troubled times, our… objective – a new world order – can emerge… Today, that new world is struggling to be born, a world quite different from the one we have known» (Din mijlocul acestor timpuri tulburi, obiectivul nostru – o noua ordine mondiala – poate sa apara…

Astazi acea lume noua se chinuie sa se nasca, o lume mult diferita de cea pe care o cunoastem). Intr-un alt discurs din 16 ianuarie 1991, fostul presedinte american se referea la o «noua ordine mondiala» in care «domnia legii sa guverneze natiunile», iar «Organizatia Natiunilor Unite, devenita credibila, sa-si foloseasca rolul sau de mentinere a pacii cu scopul de a implini promisiunea si viziunea fondatorilor Natiunilor Unite».
In discursul rostit in fata Natiunilor Unite din 7 decembrie 1988, Gorbaciov se referea si el la o noua ordine mondiala sub umbrela protectoare a unui ONU consolidat: «Viitorul progres global este posibil acum doar printr-o ajungere la un consens universal in actiunile intreprinse in vederea constituirii unei noi ordini mondiale». Daca George Bush nu a clarificat in luarile sale de pozitie sensul sintagmei «domnia legii», Gorbaciov nu a lasat loc nici unui dubiu. In aceeasi cuvantare, rostita in fata Adunarii Generale a ONU, presedintele Uniunii Sovietice dadea glas noului ideal al perestroicii:«Idealul nostru este o comunitate mondiala de state bazate pe domnia legii, state care sa-si subordoneze activitatile de politica externa legii internationale». Uniunea Sovietica se prabuseste, dar idealurile gorbacioviene incep sa se materializeze; in anii ’90, suveranitatea nationala devine subit un concept anacronic. Boutros Boutros-Ghali, fostul secretar general al ONU, in documentul «O Agenda pentru pace» (iunie 1992) afirma fara nici un echivoc: «Timpul suveranitatii absolute si exclusive a trecut». (In treacat fie spus, articolul 2, Sectia 7 a Cartei Natiunilor Unite interzice interventia ONU in «chestiuni care tin in mod esential de jurisdictia interna a fiecarui stat»).cio
Daca ipoteza convergentei celor doua sisteme sociale este corecta, nu ne ramane decat sa acceptam un paradox uluitor. In timp ce pe scena istoriei se juca piesa «Razboiul rece», iar actorii – americani si sovietici – isi numarau unii altora focoasele nucleare, in culise se faceau repetitii pentru o noua drama mondiala: trecerea la infaptuirea Statului planetar.
Desi exista suficiente informatii accesibile publicului larg privitoare la «marea convergenta», imbinarea lor intr-o teorie coerenta pare un act de temeritate intelectuala. Motivul este lesne de inteles. Orice studiu serios al «marii convergente» ar releva fata ascunsa a Noii Ordini Mondiale. Intr-o carte de mare succes, «Creatura din Insula Jekyll» (The Creature from the Jekyll Island), autorul american Edward Griffin ne atrage atentia: «Fraze cum ar fi mecanisme de coordonare monetara, ordinea economica mondiala moderna, convergenta valorilor politice, noua ordine mondiala nu au un inteles foarte concret. Ele ii suna placut si nevinovat omului de rand. Totusi, pentru cei care cunosc dedesubturile, ele sunt fraze codificate, care au un inteles specific: inlaturarea suveranitatii nationale si crearea guvernului mondial». La o prima vedere, ipoteza ca unii dintre superbogatii Occidentului ar fi batut palma cu comunistii si socialistii pentru a impune lumii intregi o societate globala, mai mult sau mai putin autoritara, tine de domeniul purei fantezii. La o analiza atenta, se confirma zicala: nu iese fum fara foc… sau
In functia sa economica de sistem de producere eficienta a bogatiei, comunismul este un zero absolut. In chip de sistem expansionist mondial, de control social si concentrare a bogatiei in mana unei «elite», comunismul poseda insa o eficienta diabolica. «Eficienta» metodelor comuniste nu putea sa nu starneasca interesul presupusului sau inamic: capitalismul financiar international. Nascuta la mijlocul secolului trecut, marea finanta mondiala a fost dintotdeauna dedicata conceptului de «economie globala» controlata din marile centre financiare. Intr-o monumentala «istorie a lumii din timpurile noastre» (peste 1300 de pagini) intitulata «Tragedie si Speranta», aparuta in 1966 – Carroll Quigley, profesor la Universitatea din Georgetown, analizeaza modul si mijloacele prin care «coteria financiara internationala» si-a propus inca din 1914 «nici mai mult nici mai putin decat sa creeze un sistem mondial de control financiar in maini private in stare sa domine sistemul politic al fiecarei tari si intreaga economie mondiala.» Marturiile lui Carroll Quigley – (presedintele american Clinton i-a fost unul dintre studenti la Universitatea Georgetown) – sunt cu atat mai importante, cu cat Quigley se pretinde un «insider» al cercurilor de putere asociate finantei mondiale.

In timp ce dinastiile monarhice se prabuseau si lumea descoperea gustul libertatii politice, mari familii de bancheri americani si europeni, precum Rotschild, Morgan, Warburg etc., au creat «un singur sistem financiar la scara mondiala care manipuleaza cantitatea si fluxurile de capital asa incat sunt capabili sa influenteze, sau chiar sa controleze guvernele, pe de o parte, si industriile, pe de alta parte». Datele furnizate de Dr. Quigley, coroborate cu multe altele din surse demne de toata increderea, dovedesc ca marii titani ai finantelor internationale au creat fraternitati si aliante semisecrete din eterna «pasiune pentru bani si putere». Nici religia, nici originea etnica nu a stat la baza acestor aliante. Este clar ca lumina zilei ca nu ne aflam in fata unei «conspiratii mondiale evreiesti». Aceasta teorie nefasta, construita pe baza unui document fals, Protocoalele batranilor intelepti din Zion, a fost folosita de propaganda hitlerista pentru a justifica prigoana impotriva evreilor. Din pacate, chiar astazi teoria «conspiratiei evreiesti» continua inca sa fie vehiculata in cercurile extremei drepte din Occident.

O organizatie suprastatala va guverna Romania: Centrul Guvernului. Membrii ei vor fi si persoane de origine straina
Discutiile dintre FOSTUL premier Boc si vicepresedintele Bancii Mondiale pentru regiunea Europa si Asia Centrala, Philippe Le Hourerou (foto), au fost axate pe un proiect confidential pe care apropiatii premierului l-au confirmat pentru HotNews, dar au refuzat sa ofere prea multe detalii.
Este vorba de formarea unui „Centru al Guvernului” dupa model britanic, format din economisti straini (profesori la facultati celebre) si romani, reprezentanti ai unor partide politice (pentru a asigura sustinerea politica a proiectului) si persoane publice cu o foarte buna reputatie. „Acest nucleu se va ocupa de strategia Romaniei pe termen mediu si lung”, au declarat pentru HotNews.ro, surse guvernamentale.

Obama, strategia Cloward-Piven, şi Noua Ordine Mondială

ImaginePe 9 Martie, Brannon Howse de la Worldview Radio l-a intervievat pe autorul James Simpson. Intitulat “Barack Obama ne distruge economia intenţionat”, interviul lui Howse adresat lui Simpson s-a referit la profesorii Richard Andrew Cloward şi Frances Fox Piven de la Universitatea Columbia care au scris un articol în 1966 pentru revista The Nation. “Articolul a fost publicat pe 2 Mai 1966 şi a expus ceea ce este cunoscut ca Strategia Cloward-Piven. Planul atrage după sine distrugerea capitalismului în America prin creşterea bunăstării până la punctul de colaps al economiei pentru ca apoi să fie implementat socialismul prin naţionalizarea multor instituţii private”, explică un rezumat de pe website-ul Worldview Radio. „Cloward şi Piven l-au studiat pe Saul Alinsky, la fel ca şi Hillary Clinton şi Preşedintele Obama” .

Alinsky este considerat ca fiind întemeietorul organizării comunităţii moderne în America. Învăţăturile lui Alinsky l-au influenţat pe Obama încă de timpuriu în cariera lui de organizator al comunităţii din sudul indepartatului Chicago. Obama a lucrat pentru proiectul de dezvoltare a comunităţilor al lui Gerald Kellman unde a învăţat şi a predat metodele lui Alinsky de organizare a comunităţilor. Obama va lucra mai târziu pentru ACORN (the Association of Community Organizations for Reform Now).
Potivit lui Sol Stern de la Institutul Manhattan, ACORN este un succesor modern al radicalei “Noua Stângă” din anii 1960 şi ca scop ca “agenda anti-capitalismului din anii 1960” să fie implementată prin “socialism autoritarist nedeghizat”.
Este un marca a “socialismului autoritarist nedeghizat” susuţinut de instituţii. După cum a relatat Union News în octombrie anul trecut, ACORN a primit finanţare de la Fundaţia Robin Hood, o donaţie caritabilă – în valoare de 9,859,453$ – a lui George Soros, adept al globalismului, şi fundaţia lui de caritate Soros Fund.
“Soros este partea vizibilă a unei reţele vaste şi maliţioase de interese financiare pivate, controlată de familiile conducătoare, regale si aristocrate ale Europei, care îşi are centrul în Casa Britanică de Winsdor”, scrie William Engdahl.1t
În conformitate cu Engdahl, Soros „este parte strâns legata de o mafie financiară – mafie, in sensul unei masonerii secrete – ca fraternitate a unor familii care urmăresc ţeluri comune” .
Aşa cum a documentat Antony Sutton (Wall Street & Revoluţia Bolşevică), izvorul “socialismului autoritarist” a fost creat şi susţinut cu generozitate de către bancheri. “Implicarea familiei Rockefeller cu presupuşii lor duşmani de moarte, comuniştii datează de la Revoluţia Bolşevică”, notează Gary Allen (Nimeni nu îndrăzneşte să o numească Conspiraţie, capitolul 6). “Oameni bine informaţi din CFR – Rezerva Federală, au început să facă presiuni ca Rusia comunistă să îşi deschidă porţile comercianţilor U.S. imediat dupa revoluţie”.
În completare, bankerii au sprijinit „comunismul” în Statele Unite. Având în vedere toate acestea, nu ar fii trebuit să surprindă pe nimeni că a fost publicată “Strategia Clower-Piven” anti-comunistă de către The Nation, o revistă cu conexiuni bine ştiute cu CIA. Ca şi cercetător, Bob Feldman notează, The Nation este în strânsă legătură cu National Endowment for Democracy, un grup de acţiune al CIA implicat în destabilizarea ţărilor din lumea întreagă prin intermediul “revoluţiilor colorate”. CIA are un istoric al colaborării cu Ford Fundation (a se vedea James Petras:”Fundaţia Ford şi CIA: un caz documentat de colaborare filantropică cu poliţia secretă”).
În 1954, Rowan Gaither de la Ford Fundation i-a spus lui Norman Dodd de la Reese Commission că “directiva sub care operăm este aceea că ne vom folosi puterea de a oferi subvenţii pentru a altera viaţa în Statele Unite astfel încât să putem confortabil să ne unim cu Uniunea Sovietică”.
Această unire cu Uniunea Sovietică (sau mai exact “socialism autoritarist”) nu are nimic de-a face cu felul de comunismul învăţat din manualele de la şcoală – o dictatură a proletariatului şi a muncitorilor – ci mai degrabă este un sistem de control autoritarist inventat de bancheri şi de elita globală. “Această revoluţie nouă şi desăvârşită pe care o considerăm poate fi definită în câteva cuvinte. Este… indiscutabil socialism mondial planificat ştiinţific şi fără ezitare”, a scris H.G.Wells în Noua Ordine Mondială.
Este o greşeală să credem că Strategia Clower-Piven este o schemă pregătită de academicieni marxişti ai Noii Stângi dedicaţi distrugerii capitalismului în numele unui umanitarism vag definit. De fapt, “distrugerea capitalismului din America prin creşterea ajutoarelor sociale până la punctul de colaps al economiei, iar apoi implementarea socialismului prin naţionalizarea multor instituţii private” este un plan meticulos al unei parţi al elitei globale pentru a-şi consolida puterea şi pentru distrugerea opoziţiei.
Nu are nici o legatura cu eliberarea proletariatului, dimpotrivă este vorba despre subjugarea acestuia bancherilor implicati in „socialismu mondial, planificat ştiinţific şi fără ezitare” şi gândit pentru a transforma planeta întro închisoare tehnologizată controlată de către un bancher. Cititi și MAREA ZECIUIALĂ EUROPEANĂ http://dantanasescu.ro/2014/03/13/marea-zeciuiala-europeana.html

surse :

gandeste.org

enigme 

Efectele globalizării – Suntem „prizonierii” companiilor străine

O mână de companii conduce destinele întregii lumi • Potrivit unui studiu, 1.300 de companii deţin peste 60% din veniturile globale • Acestea au în spate marile bănci ale lumii, care sunt cele care dictează politicile economice ale statelor • „Teoria Cospiraţiei” a devenit certitudine – Noua Ordine Mondială s-a instalat dejaGlobalizarea este deja un fenomen recunoscut de toată lumea, fiind considerat ceva „firesc”. Ceea ce este mai puţin cunoscut, este faptul că, de fapt, această „globalizare” riscă să se transforme în altceva. Unii îi spun Noua Ordine Mondială care ar urma să creeze un guvern mondial. Fraze de acest gen sunt catalogate imediat drept „conspiraţioniste”, numai că realitatea faptelor demonstrează cu nu este vorba de nicio conspiraţie, ci de ceva foarte palpabil. Recent, a fost dat publicităţii un studiu din care reiese că, în acest moment, un grup mic de corporaţii multinaţionale este cel care, de fapt, conduce finanţele internaţionale, deci lumea.O analiză a relațiilor dintre 43.000 de corporații transnaționale, câte există în acest moment, a identificat un grup relativ mic de companii, în principal bănci, cu putere disproporționată asupra economiei globale. Studiul, realizat de un institut elveţian, a avut ca punct de plecare o bază de date cu 40 de milioane de companii și investitori din lumea întreagă. De aici, cu ajutorul unui model matematic complex, oamenii de ştiinţă au extras toate cele 60.000 de companii multinaţionale și proprietățile împărțite care îi leagă. Apoi au construit un model după care companiile au controlat pe altele prin intermediul rețelelor de acțiuni, legată cu venituri de fiecare companie de exploatare, pentru a cartografia structura de putere economică. Rezultatul a relevat un nucleu de 1.300 companii cu prioritate de centralizare. Fiecare dintre cele 1.300 a avut legătură cu două sau mai multe companii, în medie 20. Mai mult, cu toate că acestea au reprezentat 30% din veniturile de exploatare la nivel mondial, se pare că cele 1.300 dețin în total majoritatea firmelor din economie, care reprezintă peste 60% din veniturile globale.Când cercetarea a mers şi mai departe, s-a făcut o descoperirea care face ca „Teoria Conspiraţiei” să iasă din sfera teoriei. Astfel, oamenii de ştiinţă au constatat că cele 1.300 de companii servesc interesele a 135 de companii ale căror şefi deţin peste 70 de procente din acţiunile celor 1.300 de multinaţionale. Din cele 135, cele mai multe sunt bănci precum Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Corp. Concentrarea puterii nu este bună sau rea în sine, spun analiştii, dar conexiunile interne ale nucleului pot fi. Cu alte cuvinte, atunci când mişcarea Occupy Wall Street susținea că 1% din bogaţii lumii au majoritatea avuției, avea perfectă dreptate. Bani curaţi, bani murdariEste cert că, în prezent, corporaţiile multinaţionale constituie principalii actori ai procesului de globalizare a vieţii economice. Acestea sunt privite ca entităţi a căror activitate se realizează prin intermediul filialelor amplasate în diferite ţări şi regiuni ale globului. Aceste firme au generat mecanisme economice noi, au transformat stări de fapt, generând extrateritorializarea activităţii de producţie, repartiţie, schimb şi consum. Tot ele au generat apariţia tendinţelor de globalizare a concurenţei şi de internaţionalizare a diverselor interese economice. Astfel, pe măsură ce spaţiile economice locale şi naţionale se deschid economiei globale, este tot mai evident că aceste firme devin entităţile care coordonează relaţiile economice internaţionale. Ce nu spune studiul de mai sus este că datele statistice nu evidenţiază situaţia negativă generată de multinaţionale: marii magnaţi ai lumii nu mai fac, de mult, distincţie între bani „curaţi” şi bani „murdari”; în goana lor după îmbogăţire, putere şi supremaţie mondială, multinaţionalele raţionalizează drastic numărul locurilor de muncă; în faţa proprietarilor forţei de muncă şi a sindicatelor, ele apar drept „capitalişti asasini”; din aceleaşi interese şi raţiuni nesocotesc şi, nu de puţine ori, încalcă brutal interesele naţionale. În prezent, întreprinderile multinaţionale constituie principalii actori ai procesului de globalizare a activităţii economice. Iar hegemonia americană e şi mai bine evidenţiată dacă analizăm situaţia primelor 25 de companii din lume, a căror cifră de afaceri depăşeşte 500 de miliarde dolari. Astfel 70% sunt companii americane, 26% europene şi 4% japoneze. Producţia internaţională realizată, în prezent, de cele peste 60.000 de societăţi multinaţionale care au nu mai puţin de 800.000 de filiale în toată lumea, cuprinde toate ţările şi domeniile de activitate.Interesele din spatele banilorBunăstarea oricărei ţări este dată de activitatea economică şi de consum şi totul se măsoară în bani. Iar ţările au o nevoie disperată de bani. Cine poate oferi aceşti bani? Băncile, prin împrumuturile pe care le dau statelor fie direct, fie prin interpuşi gen Fondul Monetar internaţional, dar şi prin intermediul multinaţionalelor care plătesc taxe şi impozite. Iar în acest context, guvernele majorităţii statelor lumii devin simpli spectatori, servind docil interesele băncilor şi ale companiilor. Iar oamenii de pe stradă sunt îndemnaţi să ia credite la bănci şi să consume cât mai mult. Iar când vine o criză, ca cea de acum, populaţia este cea care plăteşte oalele sparte de mai marii lumii. Adică datoriile companiilor şi ale băncilor. În ultimul timp, tot mai multe voci susţin că nu populţia a creat datoriile statelor. Şi că, de fapt, oamenii politici şi funcţionarii statului au creat aceste datorii.
0o
Una dintre ţinte: rezervele naţionaleStatele Unite au declarat zilele trecute că au o datorie totală ce depăşeşte suma de 16.000 de trilioane de dolari. Majoritatea banilor au fost daţi băncilor şi companiilor americane considerate „prea mari ca să cadă”. Totodată, oficialii statelor spun că populaţia e vinovată pentru că „oamenii au cheltuit mai mult decât au produs” sau că statul a dat prea mulţi bani pentru asigurările de sănătate şi cele sociale. Adevărul este că toate datoriile statelor sunt făcute cu „ajutorul” băncilor şi a multinaţionalelor. Cum? Simplu. Să luăm cazul României. S-a ajuns la concluzia că România are un grad de îndatorare foarte mic, de circa 60% din PIB. Aşa că a venit FMI, (care are în spate interesele multinaţionalelor ) şi a început avalanşa împrumuturilor. De fapt, FMI nu are niciun interes ca ţările să returneze banii împrumutaţi prea repede pentru că se urmăreşte altceva. Şi anume rezervele naturale şi infrastructura unei ţări.România stă la mâna FMICând, de exemplu, România ajunge să fie sufocată de datorii, vine FMI şi spune să privatizăm tot ce a mai rămas pentru a ne putea plăti datoriile. Iar multe dintre companiile venite la privatizare au „pile” puternice la Fond. De ce, în plină criză, când se tăiau pensii şi salarii, premierul Boc anunţa că se vor face investiţii în infrastructură? Pentru că, dintre toate activităţile economice, construirea de autostrăzi este cea mai profitabilă, mai ales în România, unde kilometrul de autostradă este între 5 şi 10 ori mai scump ca oriunde în lume. Şi bineînţeles că firmele care le construiesc sunt tot multinaţionalele. De aceea, o ţară nu este condusă de un guvern sau preşedinte, ci este condusă de cel care controlează moneda ţării respective. Probabil de aceea România nu se poate gospodări singură ci are nevoie de sfatul celor de la FMI. Nu mai contează legile, căci oricum se aplică numai directivele FMI.Că FMI face legea, ne-o dovedesc mare parte a „privatizărilor” făcute până acum în România. Problema e că România mai mult a „transferat” către alte state, decât să privatizeze. Pentru că privatizarea înseamnă vânzarea pachetului majoritar către o firmă privată, iar transferul este vânzarea controlului într-o firmă către un stat străin. Aşa s-a întâmplat cu Petrom, care a fost preluat de statul austriac, cu Romtelecom, care a fost dat statului grec. Apoi, cele trei reţele de distribuţie a energiei electrice, în frunte cu Muntenia Sud, au ajuns pe mâinile statului italian, Electrica Oltenia – la statul ceh, Distrigaz Sud – la statul francez. Ultimele transferuri care am mai rămas de făcut? Ce a mai rămas din sistemul energetic, Roşia Montană, Tarom, CFR. Cum băncile nu pot să participe direct la privatizări, preferă să-şi ascundă influenţa în spatele statelor.La prima sa luare de cuvânt după ce a revenit la Cotroceni, preşedintele Băsescu a ţinut să amintească chiar la începutul discursului său că a luat legătura cu unele companii americane printre care Exxon şi Chevron şi că „totul o să fie bine.” Se ştie deja că 84% din sistemul nostru bancar este deţinut de capitalul străin, iar mare parte din economia României nu mai este „naţională”, ci aparţine companiilor din afara graniţelor ţării. De altfel, în top 100 al companiilor din România, se regăsesc în proporţie covârşitoare multinaţionale şi firme din străinătate. Iar în faţa acestor forţe de necontestat care domină economia mondială, deci planeta, conducătorii noştri aleşi democtaric nu au practic nicio şansă. Ei trebuie să execute întocmai şi la timp ordinele pe care le primesc şi să puna ţara la dispoziţia „stăpânilor”. Influienţa acestor „stăpâni” este atât de mare, încât devine evident că România nu se poate izola şi dezvolta separat în afara contextului regional şi global. Tocmai de aceea, marea problemă a celor care sunt la putere este că aceşti conducători, pe lângă faptul că fură, nu ştiu să negocieze mai dur condiţii avantajoase pentru România. Ei „predau” pur şi simplu ţara, intereselor străine.Top 20 cele mai puternice companii din lume0i1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason IncTop 10 Cele mai importante companii din România după cifra de afaceri în 20111. OMV Petrom (Austria) 5,3 (miliarde euro)
2. Automobile Dacia (Franţa) 3,1
3.Rompetrol Rafinare (Kazahstan) 3
4. Petrotel Lukoil (Rusia) 1,5
5. BAT Romania (multinaţională) 1,4
6. Kaufland Romania (Germania) 1,3
7. Lukoil Romania (Rusia) 1,2
8. Metro Cash&Carry (Germania) 1,1
9. Arcelor Mittal i (multinaţională) 1,1
10. E.ON Energie Romania (Italia) 1Bogdan Panţuru – http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/suntem-prizonierii-companiilor-straine-84303

Cum a distrus un supermarket un oras

Imagine   O mână de companii conduce destinele întregii lumi • 1.300 de companii deţin peste 60% din veniturile globale • Acestea au în spate marile bănci ale lumii, care sunt cele care dictează politicile economice ale statelor • „Teoria Cospiraţiei” a devenit certitudine – Noua Ordine Mondială s-a instalat deja.
Globalizarea este deja un fenomen recunoscut de toată lumea, fiind considerat ceva „firesc”. Ceea ce este mai puţin cunoscut, este faptul că, de fapt, această „globalizare” riscă să se transforme în altceva. Unii îi spun Noua Ordine Mondială care ar urma să creeze un guvern mondial. Fraze de acest gen sunt catalogate imediat drept „conspiraţioniste”, numai că realitatea faptelor demonstrează cu nu este vorba de nicio conspiraţie, ci de ceva foarte palpabil. Este cert că, în prezent, corporaţiile multinaţionale constituie principalii actori ai procesului de globalizare a vieţii economice. Acestea sunt privite ca entităţi a căror activitate se realizează prin intermediul filialelor amplasate în diferite ţări şi regiuni ale globului. Aceste firme au generat mecanisme economice noi, au transformat stări de fapt, generând extrateritorializarea activităţii de producţie, repartiţie, schimb şi consum. Tot ele au generat apariţia tendinţelor de globalizare a concurenţei şi de internaţionalizare a diverselor interese economice. Situaţia negativă generată de multinaţionale: marii magnaţi ai lumii nu mai fac, de mult, distincţie între bani „curaţi” şi bani „murdari”; în goana lor după îmbogăţire, putere şi supremaţie mondială, multinaţionalele raţionalizează drastic numărul locurilor de muncă; în faţa proprietarilor forţei de muncă şi a sindicatelor, ele apar drept „capitalişti asasini”; din aceleaşi interese şi raţiuni nesocotesc şi, nu de puţine ori, încalcă brutal interesele naţionale. În prezent, întreprinderile multinaţionale constituie principalii actori ai procesului de globalizare a activităţii economice. Iar hegemonia americană e şi mai bine evidenţiată dacă analizăm situaţia primelor 25 de companii din lume, a căror cifră de afaceri depăşeşte 500 de miliarde dolari. Astfel 70% sunt companii americane, 26% europene şi 4% japoneze. Producţia internaţională realizată, în prezent, de cele peste 60.000 de societăţi multinaţionale care au nu mai puţin de 800.000 de filiale în toată lumea, cuprinde toate ţările şi domeniile de activitate. Când, de exemplu, România ajunge să fie sufocată de datorii, vine FMI şi spune să privatizăm tot ce a mai rămas pentru a ne putea plăti datoriile. Iar multe dintre companiile venite la privatizare au „pile” puternice la Fond. De ce, în plină criză, când se tăiau pensii şi salarii, premierul Boc anunţa că se vor face investiţii în infrastructură? Pentru că, dintre toate activităţile economice, construirea de autostrăzi este cea mai profitabilă, mai ales în România, unde kilometrul de autostradă este între 5 şi 10 ori mai scump ca oriunde în lume. Şi bineînţeles că firmele care le construiesc sunt tot multinaţionalele. De aceea, o ţară nu este condusă de un guvern sau preşedinte, ci este condusă de cel care controlează moneda ţării respective. Privatizarea înseamnă vânzarea pachetului majoritar către o firmă privată, iar transferul este vânzarea controlului într-o firmă către un stat străin. Aşa s-a întâmplat cu Petrom, care a fost preluat de statul austriac, cu Romtelecom, care a fost dat statului grec. Apoi, cele trei reţele de distribuţie a energiei electrice, în frunte cu Muntenia Sud, au ajuns pe mâinile statului italian, Electrica Oltenia – la statul ceh, Distrigaz Sud – la statul francez. Ultimele transferuri care am mai rămas de făcut? Ce a mai rămas din sistemul energetic, Roşia Montană, Tarom, CFR. Cum băncile nu pot să participe direct la privatizări, preferă să-şi ascundă influenţa în spatele statelor.

La prima sa luare de cuvânt după ce a revenit la Cotroceni, preşedintele Băsescu a ţinut să amintească chiar la începutul discursului său că a luat legătura cu unele companii americane printre care Exxon şi Chevron şi că „totul o să fie bine.” Se ştie deja că 84% din sistemul nostru bancar este deţinut de capitalul străin, iar mare parte din economia României nu mai este „naţională”, ci aparţine companiilor din afara graniţelor ţării. De altfel, în top 100 al companiilor din România, se regăsesc în proporţie covârşitoare multinaţionale şi firme din străinătate. Iar în faţa acestor forţe de necontestat care domină economia mondială, deci planeta, conducătorii noştri aleşi democtaric nu au practic nicio şansă. Ei trebuie să execute întocmai şi la timp ordinele pe care le primesc şi să puna ţara la dispoziţia „stăpânilor”. Influienţa acestor „stăpâni” este atât de mare, încât devine evident că România nu se poate izola şi dezvolta separat în afara contextului regional şi global. Tocmai de aceea, marea problemă a celor care sunt la putere este că aceşti conducători, pe lângă faptul că fură, nu ştiu să negocieze mai dur condiţii avantajoase pentru România. Ei „predau” pur şi simplu ţara, intereselor străine.

Top 20 cele mai puternice companii din lume7

1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc

 

Imagine  Intr-o zi in centrul orasului un lant international de supermarketuri a venit si a deschis un imens magazin . In acelasi timp ,agresiv, pe toate televiziunile straine, locuitorilor micului oras li se inducea un stil de viata extravagant, stralucitor insinuandu-se in mentalul colectiv in cel mai pervers mod dupa lungi studii de psihiologie sociala. Practic un nou mod de viata. Prima data oamenii au mers din curiozitate la noul , luminosul si uriasul magazin . Era ceva ca in filme….ca in modul de viata vazut la televizor.Acest magazin era o parte din iluzia prosperitatii si a unei vieti la care ei nu ajunsesera inca.Dupa aceea au observat ca produsele vandute aici erau mai ieftine decat la vechile bacanii de unde isi cumparau cele necesare. Incet incet orbiti de multimea produselor si veselia culorilor de pe ambalaje au inceput sa cumpere mai mult …si mai mult. Disperati micii comercianti au constatat ca volumul vanzarilor le scadea  pe zi ce trece. Au redus intial preturile . Unii chiar au rezistat cativa ani . Dupa un timp insa supermarketul a inceput sa scada pretul si sa faca promotii ,in mod ciudat, chiar la produsele care rezistau. Micii comercianti au fost nevoiti sa inchida magazinele . Multi oameni au ramas someri. Batalia pentru preturi s-a ascutit si mai mult sustinuta de un mediu politic incompetent si corupt. Romania a adoptat celebrul “Codex Alimentarius” menit sa sustina ieftinirea produselor din supermarket. Preturile in supermarket au scazut si mai mult . Mezelurile se puteau face acum din resturi si adaosuri chimice,carnea nu mai era perisabila injectata cu chimicale, legumele rezistau de acum o luna si erau perfecte ,conservele nu mai erau conserve, hainele au inceput sa fie aduse din China, Bangladesh si alte tari la preturi mult mai bune ducand astfel la falimentul micilor fabricate locale .Sute de afaceri locale au dat faliment si mii de oameni au ramas pe drumuri .Taranii si-au parasite campurile si si-au abandonat serele. Banii incasati pe cumparaturi au fost transferati in alte tari si nu s-au mai intors in economie. Ministri importanti in guverne se laudau cu noile investitii compensand in acelasi timp cu imprumuturi lipsurile din bugete si neintelegand ce se intampla preocupati mai mult de propriile afaceri capusa sau furtisaguri.

Dupa cativa ani ….

Anii au trecut peste micul oras Zalau. Tinerii in lipsa de locurilor de munca si in lipsa perspectivelor au ales sa plece in orase mai mari la studii si in cea mai mare parte in afara tarii la munca de jos. Au fost numiti “scalvii Europei” si au invatat ce inseamna umilinta, chiar ei descendenti directi ai dacilor de la Porolissum Constructorii s-au imprastiat in toate colturile lumii , croitoresele pricepute au ajuns ingrijitoare in tarile Europei .

Acum magazinul din centrul Zalaului arata vechi si obosit. Si-a atins obiectivul. A secat financiar mica comunitate si nimeni nu mai pune pret pe calitate . Marfa este din ce in ce mai proasta si mai putin diversificata.Cativa producatori internationali domina rafturile cu “mancarea zombie”. Populatia ramasa s-a imbolnavit datorita alimentatiei chimizate si lipsita de valoare nutritive. Cei care au ramas sunt imbatraniti intr-un oras umbra a ce a fost odata. Cladirile sunt in paragina , blocurile sunt pe jumatate nelocuite , grupuri mafiote de politicieni se mai bat pe ultimele firmituri ale unor bani imprumutati de FMI. Saracia a cuprins intregul orasel numit odata Silvania de la frumoasele paduri care il inconjurau . La tara populatia ramasa s-a refugiat in bautura si a abandonat munca campului pentru ca nu mai existau beneficii. Societatea murea incet…lent….si normalitatea , morala, cultul muncii si demnitatea odata cu ea. Romania ca tara isi tragea greu ultima rasuflare , sufocata de involutie …..

Si totusi ….dupa ani de zile de saracie, indobitocire si coruptie …un grup de tineri a hotarat sa schimbe lucrurile. In multe cazuri era prea tarziu dar merita incercat …..o sa va povestesc odata despre acest grup

Concluzii

Aceasta poveste trista este adevarata. Am putea sa o extrapolam la nivelul intregii Romanii. Dragii mei avem o putere incredibila pe care nu o folosim. Puterea de a alege . Imaginati-va ce s-ar intampla daca de maine nu am mai merge sa cumparam nimic din supermarketuri. Imaginati-va ce ar fi daca de maine am cumpara atent doar produse si servicii romanesti . Incet incet micile afaceri ar prinde viata, incet incet s-ar crea mai multe locuri de munca , incet incet ar creste prosperitatea sociala ,nivelul impozitelor, masele de manevra electorale s-ar reduce si in final am trai mai bine.

Ati observat cum supermarketurile se extind peste tot , in fiecare orasel , in fiecare cartier pana la ultima mie de oameni ? Adevarate malaxoare de mici afaceri  acestea sunt tevi prin care se scurg banii in afara Romaniei .

Majoritatea romanilor isi fac cumparaturile in weekend. De aceea am ales sa postez acest articol azi. Credeti ca aveti control asupra vietii voastre ? Credeti ca traiti intr-un sistem autonom si indeterminat ? Va inselati – realitatea este ca traiti intr-o societate determinista. Ok …puteti sa o numiti daca vreti colonie – mda multi cred ca exagerez cand spun ca Romania este o colonie. Intr-o zi o sa povestim si despre asta si o sa facem o tetra-capilo-tomie despre acest subiect .

Realitatea este ca sunt putine lucruri care le putem controla cu adevarat. Unul din aceste lucruri este alegerea felul in care ne cheltuim banii . Mai concret alegerea felului in care cumparam .Se indoieste cineva ca intre prosperitatea unui popor si felul in care isi produce cele necesare exista vreo corelatie ? Se indoieste cineva ca un principiu economic sanatos spune ca este mai bine sa ai excedent de export decat deficit . Va mai indoiti dupa aceasta criza a datoriilor ca exista o stransa legatura intre prosperitatea unui popor si datorii ?

In incheiere va lansez o ghicitoare.

Cum se numeste un om care lucreaza la o companie care este actionara la o banca la care omul are un credit la un apartament pe 30 de ani si care este actionara printr-un fond de investitii la un lant de la magazine de la care omul nostru isi cumpara alimentele necesare ?

http://reportajelive.wordpress.com/2012/11/09/cum-a-distrus-un-supermarket-un-oras/

Spurcaciunea se adevereste:VATICANUL vrea o NOUA ORDINE MONDIALA

Imagine   De-a lungul anilor, in Vatican s-au infiltrat Illuminati. Acest fapt este usor de dovedit, deoarece in 1738 Papa Clement al XII-lea a emis un ordin papal care spunea ca orice catolic care va deveni mason va fi excomunicat – o pedeapsa extrem de serioasa. In 1884, Papa Leon al XIII-lea a emis o proclamatie in care se afirma ca Masoneria era una dintre societatile secrete care incerca sa “reinvie obiceiurile paganilor” si sa “stabileasca regatul lui Satan pe pamant”.

In cartea sa “Crucea franta”, Piers Compton urmareste infiltrarea Illuminati in Biserica Catolica. El a fost cel care a inteles ce inseamna ochiul a-tot-vazator din interiorul triunghiului, care a fost folosit ca sigiliu la Congresul impartasaniei de la Philadelphia din 1976, ca timbru emis de Vatican in 1978, anuntand astfel victoria finala a organizatiei Illuminati asupra lumii. Domnul Compton afirma ca Papa Ioan al XXIII-lea avea incrustat pe crucea personala “ochiul a-tot-vazator introdus intr-un triunghi”. Compton este convins ca sute de preoti catolici, episcopi si cardinali sunt membri ai societatilor secrete.

“Jurnalul Italiei” citeaza un articol care contine o lista cu mai mult de 70 de persoane oficiale ale Vaticanului, inclusiv secretarul particular al Papei Paul al VI-lea, directorul general al postului de radio al Vaticanului, Arhiepiscopul de Florenta, prelatul de Milano, editorul asistent al ziarului Vaticanului, cativa episcopi italieni si abatele Ordinului St. Benedict. Acestia sunt numai cei cunoscuti in Italia.

Parerea generala este ca si fostul papa, Ioan Paul al II-lea este membru Illuminati. Cea mai buna dovada a infiltrarii este faptul ca pe 27 noiembrie 1983, Papa a retractat toate interdictiile impotriva Francmasoneriei si a permis catolicilor, dupa cateva sute de ani, sa devina din nou membri ai societatilor secrete, fara sa se teama ca vor fi excomunicati. Se pare ca Illuminati si-au atins scopul, reusind sa-si puna omul lor la carma papalitatii. Daca este asa, Noua Ordine Mondiala nu este departe. Acum este momentul.

 

Vaticanul a cerut, o reformă radicală a sistemului financiar mondial, inclusiv crearea unei autorităţi politice globale care să administreze economia şi a unei bănci centrale mondiale.

Propunerea, înaintată luni de Consiliul Pontifical pentru Justiţie şi Pace al Vaticanului, urmează unui enciclice, mesaj adresat tuturor catolicilor, a Papei Benedict al XVI-lea din 2009, care a denunţat mentalitatea profitului cu orice costuri ca fiind responsabilă de prăbuşirea financiară.
Noul document subliniază că “economia are nevoie de etică” şi sugerează ca procesul de reformă să înceapă cu Organizaţia Naţiunilor Unite ca punct de referinţă.
Vaticanul cere înfiinţarea “unei autorităţi publice globale” şi a unei ‘bănci centrale mondiale” care să conducă sectorul financiar, întrucât acesta a devenit depăşit şi deseori ineficient în a face faţă crizelor.

O astfel de autoritate ar trebui să înceapă cu Naţiunile Unite ca punct de referinţă, dar să devină mai târziu independentă, şi să aibă puterea de a împiedica ţările bogate să exercite “o putere excesivă asupra statelor mici”.
FMI nu mai are forţa sau abilitatea de a stabiliza sistemul financiar mondial prin reglarea lichidităţilor şi nu mai poate veghea asupra riscurilor asumate de sectorul financiar.
Lumea are nevoie de “un set minim de reguli comune pentru adminitrarea pieţei financiare mondiale” şi de “o formă de management monetar la nivel global”.
“În fapt, se poate observa o necesitate tot mai mare pentru un organism care să îndeplinească funcţiile unui fel de «bancă centrală» care reglează sistemul şi fluxul tranzacţiilor monetare similar băncilor naţionale”, potrivit experţilor Vaticanului.
În document, care a fost prezentat luni într-o conferinţă de presă, se recunoaşte că astfel de schimbări vor întâmpina rezistenţă şi se pot face în câţiva ani.

P.S. De ce am rămas şocat de această ştire? Pentru că se folosesc termeni asemănători cu cei ai organizaţiei Illuminati şi a Ocultei Mondiale: “noua ordine mondială economică” a Papei se inspiră, bineînţeles din “noua ordine mondială” a ocultiştilor. Crearea unei autorităţi globale economice poate fi primul pas spre crearea unei autorităţi globale politice, iar crearea unei bănci centrale globale este ideea Ocultei Mondiale, prin care să poată controla perfect finanţele lumii. În prezent, Oculta Mondială nu deţine decât o parte din băncile centrale ale lumii, lucru deranjant pentru ea care-şi doreşte ca acest control să fie unul total.

În concluzie, ce interese serveşte cu adevărat Vaticanul? Cele ale organizaţiei Illuminati? Este condus Vaticanul cu adevărat de Oculta Mondială? Şi nu este exclus ca în interiorul papalităţii organizaţia Illuminati să se fi infiltrat adânc…

Islamul creatia Vaticanului şi a Iezuiţilorfg

Germania Nazistă – Creaţia Vaticanului şi a Iezuiţilor

http://youtu.be/g7md-JXqYOw

Vaticanul, condusă de Illuminati şi Oculta Mondială? Se pare ca da…

Vaticanul a cerut o reformă radicală a sistemelor financiare mondiale, inclusiv crearea unei autorităţi politice globale pentru administrarea economiei şi a unei bănci centrale mondiale.De ce am rămas şocat de această ştire? Pentru că se folosesc termeni asemănători cu cei ai organizaţiei Illuminati şi a Ocultei Mondiale: „noua ordine mondială economică” a Papei se inspiră, bineînţeles din „noua ordine mondială” a ocultiştilor. Crearea unei autorităţi globale economice poate fi primul pas spre crearea unei autorităţi globale politice, iar crearea unei bănci centrale globale este ideea Ocultei Mondiale, prin care să poată controla perfect finanţele lumii. În prezent, Oculta Mondială nu deţine decât o parte din băncile centrale ale lumii, lucru deranjant pentru ea care-şi doreşte ca acest control să fie unul total.

În concluzie, ce interese serveşte cu adevărat Vaticanul? Cele ale organizaţiei Illuminati? Este condus Vaticanul cu adevărat de Oculta Mondială? De-a lungul anilor, in Vatican s-au infiltrat Illuminati.Cea mai buna dovada a infiltrarii este faptul ca pe 27 noiembrie 1983, Papa a retractat toate interdictiile impotriva Francmasoneriei si a permis catolicilor, dupa cateva sute de ani, sa devina din nou membri ai societatilor secrete, fara sa se teama ca vor fi excomunicati. Se pare ca Illuminati si-au atins scopul, reusind sa-si puna omul lor la carma papalitatii. Daca este asa, Noua Ordine Mondiala nu este departe. Acum este momentul.Iezuiţii Romei, Masoneria şi celelalte grupări oculte, au perfecţionat Dialectica Hegeliană în privinţa impunerii planului lor malefic asupra lumii libere. Pentru ca oamenii sa voteze ei înşisi planul oculţilor, intâi au creat o problema, cum ar fi cea a terorismului, a crizei financiare sau a cenzurii internetului… iar apoi au venit cu soluţia, care este de fapt ceea ce ei doreau de la început să impună lumii, dar în felul acesta pervers, au reuşit să prostească popoarele, în a vota de bunăvoie nişte legi, 100% în defavoarea lor – aşa… ca nişte oi ce îşi votează singure execuţia !Multi nu sunt familiarizati cu ierarhia bisericii catolice. Trebuie sa stim ca imperiul Vatican este format din doua (2) feluri de preoti :

– preotii cu robe albe

– preotii cu robe negre (Man in Black)

(*exceptie fac preotii de la biserica Sf. Petru, care sunt imbracati in robe stacojii)

– Preotii in robe albe, inclusive Papa de la Roma, sunt antrenati in relatii cu publicul, vorbind de pace, libertate, democratie si unitate, purtand relatii diplomatice cu toate guvernele lumii (na. bla, bla, bla).

– Preotii in negru sunt inapoia scenei. Din ei fac parte liderii superiori al Ordinului Iezuit care conduc vastele institutii catolice de pe tot globul. (inclusiv observatoarele astronomice si controlul inaltelor tehnologii)

Acestia, cand participa la slujbele religioase, se imbraca in robe negre, iar cand au misiuni diplomatice, sunt imbracati in civil.

Prin ei Vaticanul (tot ei conduc si Vaticanul din 1814) controleaza toate aspectele educationale din lumea intreaga.

Ei sunt inteligenta secreta de: spionaj, sabotaj, terorism si asasinate.Tehnica spalarii creierului

Preotii care se alaturau acestui grup (ordinul iezuit) erau supusi unei initieri riguroase.

Din cand in cand ei pastrau o tacere absoluta timp de mai multe saptamani. Sub supravegherea abila a unui indrumator (iezuit rang inalt), ei practicau o forma mistica de meditatie, supunand treptat vointele lor, acestui indrumator, pana ce fiecare dintre ei iesea din acest regim, de mai multe saptamani, ca un luptator spiritual pe deplin invingator in batalie – un slujitor devotat papei in mod complet.

Noua Ordine Mondială pe scurt

noua-ordine-mondiala1

Noua Ordine Mondiala: Ce inseamna acest termen?

Noua Ordine Mondiala este un termen folosit pentru a descrie un acord intre marile puteri ale lumii de a conduce, a oferi securitate si a mentine premisa “pacii globale”. Conceptul are in vedere aducerea lumii sub controlul unui singur guvern suprem, introducerea unei singure religii comune controlate si a unui sistem economic mondial (Uniunea Europeana deja a facut acest lucru prin introducerea unei monede unice “Euro”). In realitate, acest lucru este o schimbare catre o lume satanică, controlata fara Dumnezeu.

Acest lucru nu este o idee sau un plan recent a miscarii New Age. Desi liderii mondiali din secolele XX si XXI au vorbit mult despre intrarea intr-o “era noua” prin stabilirea unei “Noi Ordini Mondiale”, se spune ca planul a inceput inca din secolul XII de un grup cunoscut ca si “Illuminati” care duce la Cavalerii Templieri si Riturile Scotiene ale Masoneriei Libere.

Noua Ordine Mondiala: Cine este implicat?

Sustinatorii Noii Ordini Mondiale cred ca aceasta cauza este una demna, pentru ca pana la urma, cine nu vrea pace in toata lumea? In timp ce multi studenti, profesori si alti oameni adera la aceasta schema, cel mai inalt esalon al proiectantilor NWO include multi dintre cei mai bogati oameni ai planetei, lideri politici de top si elita corporatiilor.

De exemplu, Primul Ministru sovietic, Mihail Gorbachov s-a adresat Organizatiei Natiunilor Unite in Decembrie 1988 spunand:

“Progresul global in viitor este posibil acum doar prin cautarea unui consens universal in ce priveste miscarea catre o noua ordine mondiala”.

La intalnirea din 1990 care a avut in Finlanda, fostul presedinte al Statelor Unite, George H. W. Bush a mentionat:

“Fundamentul noii ordini mondiale va fi pus in Helsinki si va fi stabilit sub autoritatea Natiunilor Unite”.

Mai tarziu, Bush a adaugat :

“Daca natiunile lumii, actionand impreuna, continua asa cum a facut-o pana acum, vom pune baza unei ordini internationale mult mai pasnice decat oricare alta pe care am cunoscut-o”.

Sataniștii Noii Ordini Mondiale au devenit mult mai publici in timpul presedintiei in Statele Unite a lui Bill Clinton. Un lobby puternic, Caucusul Progresiv, a inceput sa promoveze deschis principiile socialismului si s-au alaturat agendei Socialistilor Democratici din America. Clinton a reusit sa impinga destul de bine “marele guvern” in viata privata americana. Acest lucru a facut posibil ca libertarile democratice subtile sa dispara in timp ce era stabilit un tot mai mare control guvernamental.

Filmele incluzand Skulls and National Treasure (Craniile si Comoara Natioanala – n. tr.) a fost facut despre “societati secrete” precum Societatea “Craniu si Oase”.

Alte fratietati secrete si/sau organizatii internationale implicate sunt Bilderbergerii, Comisia Trilaterala, Illuminati, Organizatia Mondiala a Sanatatii si Natiunile Unite.

In timp ce lumea devine tot mai secularizata si ateista, gasim multe alte influente care ii conduc pe oameni spre agenda Noii Ordini Mondiale.

Falsa corectitudine politica si desensibilizarea (fata de crima, violenta, genocid, necredinta, ocultism, etc) au avut loc in timp ce persecutia impotriva crestinilor si a se desfasura furios in intreaga lume.

Pastorul Ron Riffe (Cutting Edge – “Pe muchie de cutit”, n. tr.) scrie:

“Aceasta lume este scaldata in literatura oculta precum Codul lui Da Vinci si Evangheliile Gnostice. Programele de televizor extrem de scumpe despre obiectele zburatoare neidentificate si multe alte subiecte oculte sunt difuzate in primele minute fiindca ei stiu ca atunci este audienta maxima. Hipnoza maselor are loc inaintea ochilor nostri, iar evidentele sunt uluitoare.

Texe Marrs, autorul Mystery Mark of the New Age (Semnul misterios al New Age – n. tr.) ne aminteste ca aceia care sunt familiari cu Biblia vor recunoaste ca va fi un guvern mondial sub directa autoritate a Anticristului. Biblia spune ca Dumnezeu va triumfa impotriva intregului rau. Mesajul New Age nu este deloc nou! Este aceeasi veche razvratire impotriva lui Dumnezeu!

Afla ce spune Biblia referitor la planul Anticristului si ceea ce poti face cand au loc aceste lucruri. “Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta. Fiindca ai lepadat cunostinta, si Eu te voi lepada, si nu-mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat Legea Dumnezeului tau, voi uita si Eu pe copiii tai” (Osea 4:6).

Conceptul “Noua Ordine Mondiala”

“Noua Ordine Mondial” se vrea un concept care a fost propus pentru prima oara de catre Winston Churchill, cu referire la o perioada din istorie care va reflecta schimbari fundamentale dupa Primul si Al Doilea Razboi Mondial. Idea generala era ca se vor putea implementa propuneri idealistice cu privire la guvernarea globala pentru rezolvarea problemelor care depaseau capacitatea individuala a statelor.

Deloc surprinzator este faptul ca nu exista o singura teorie a conspiratiei a Noii Ordini Mondiale, despre o singura organizatie secreta cu un singur tel, acela de a domina intreaga planeta prin instaurarea unui guvern mondial.

Satana, Anticristul si Falsul Profet

Sfarsitul lumii este cel mai vechi motiv invocat de cei care cred in existenta unui pact mondial intre Satana, Anticristul si Falsul Profet, un fel de trinitate pagana care are ca singur scop impingerea umanitatii catre iadul vesnic. Cel mai intalnit scenariu este cel in care Falsul Profet este Papa sau institutia Bisericii Catolice sau un guru carismatic din miscarea New Age, Anticristul va fi ori presedintele Uniunii Europene, ori Secretarul General al Natiunilor Unite. In era digitala, rolul Anticristului ar putea fi luat de un supercomputer.

Pact ocult al francmasonilor si Illuminati

Adeptii anti-masonici ai teoriilor conspiratiei cred ca francmasonii cu grade inalte in organizatie sunt implicati intr-o intelegere oculta pentru realizarea Noii Ordini Mondiale. Acestia sustin ca parintii fondatori ai Statelor Unite (Founding Fathers of the United States), printre care George Washington si Benjamin Franklin, au inserat simbolistica masonica si geometrie sacra in societatea americana, in marele sigiliu al SUA, bacnota de un dolar si chiar in arhitectura străzilor din Washington DC.

Ordinul Illuminati a fost o societate secreta din perioada Renascentista, fondata pe data de 1 mai 1776, in Bavaria. Miscarea era formata din liber-cugetatori, secularisti, liberali, republicani si profeministi care au fost recrutati in lojele masonice din Germania, si care cautau sa promoveze perfectionismul prin invataturi mistice.

In perioada interbelica dintre Primul si Al Doilea Razboi Mondial, propagandistii fascisti, ca istoricul revizionist englez Nesta Helen Webster si socialistul american Edith Starr Miller, nu numai ca au popularizat mitul unei conspiratii Illuminati, dar au si sustinut ca este o societate secreta care serveste interesele elitelor evreiesti care subminau interesele finantelor capitaliste sau si ale comunismului sovietic, pentru a diviza si conduce lumea.

Protocolul Batranilor in Sion

O alta conspiratie care implica de aceasta data o alianta intre elitele evreiesti si masoni, a fost pentru prima oara sugerata in Rusia, in 1903, intr-un articol numit Protocolul Batranilor in Sion (The Protocols of the Elders of Zion). In text sunt „dezvaluite” un fel de stenograma a unei intalniri secrete ale unor lideri evrei, cooptati in masonerie, in care puneau la cale dominatia lumii, in favoarea evreilor, pentru ca se credeau a fi alesii lui Dumenzeu.
Gradualismul

Curentul “gradualismului” este cea mai credibila teorie a conspiratiei, mai ales ca o parte din pasii catre Noua Ordine Mondiala au fost deja implementati, in mod gradual. Etapele pot fi usor identificate de-a lungul istoriei: crearea sistemului de rezerve federale din Statele Unite in 1913, a Fondului Monetar in 1944, a Natiunilor Unite in 1945, a Bancii Mondiale tot in 1945, a Organizatiei Mondiale de Sanatate in 1948, a Uniunii Europene si a monedei euro in 1993, a Organizatiei Mondiale a Comertului in 1998 si a Uniunii Africane.

Un pas important in aceasta conspiratie globala care se intinde pe o durata de zeci de ani, este creearea, cel putin intr-un mod ascuns, a Uniunii Nord Americane si a monedei amero, formata din America de Nord, Mexic si Canada. Teoria spune ca un grup de oameni necunoscuti, din elita internationala, planuiesc sa inlocuiasca guvernele lumii cu un guvern transnational.

Revolutia franceza a fost planuita de organizatia illuminatilor lui Adam Weishaupt, profesorul evreu de drept de la Universitatea din Ingoldstadt scolarizat de iezuiti a caror structura organizatorica a adoptat-o In organizatia lui luciferica numita Ordinul Illuminati-lor. Faptul ca a folosit structura organizatorica perfectata de iezuiti si ca a convins alti doi iezuiti sa i se asocieze a oferit un pretext celor care sustin ca ura lui talmudica si organizatia lui luciferica sunt „iezuite”. In realitate, nimic nu ura Weishaupt mai mult pe lume decat pe Iisus Hhristos, crestinismul, si Biserica ; si organizatia lui avea drept scop tocmai distrugerea acestora.

Scopul lui Weishaupt era scopul clasic: revolutia mondiala si instaurarea Guvernului Mondial. Platforma lui era eradicarea crestinismului, eliberarea sexuala, eliminarea nationalismului, eliminarea principilor si regilor, abolirea proprietatii private, si instaurarea „libertatii si egalitatii universale” si a „drepturilor omului”, pentru instaurarea carora In primul rand se preconiza distrugerea religiei si a moralei, distrugerea familiei si cresterea copiilor de catre stat si nu de catre parintii lor.

Efectele binefacerii occidentale UE : Drama românilor din străinătate

Avem taxele consulare cele mai mari și mă întreb pentru ce plătim astfel de sume în loc să fie eliminate definitiv?

Imaginea noastră este imaginea creată din interiorul UE care nici pe departe nu reprezintă interesele cetățeanului și drepturile sale. Cele mai multe voci afirmă, sfidându-ne: „Dă-i în colo de români…!” Românii din Spania s-au trezit peste noapte în stradă, fără loc de muncă, în imposibilitatea de a-și plăti creditele la bănci accesate în anii de aparentă abundență, pentru a-și achiziționa mașini și apartamente. Toți sunt îngenunchiați împreună cu spaniolii. Deci iată cum arată binefacerile UE. Sărăcie,Biruri etc. Uniunea Europeană nu a fost niciodată altceva decât o structură neo-colonială. Ce era în cadrul  Uniuni Sovietice, e acum nucleul în cadrul UE.  Cazul cel mai ilustrativ este exemplul  gazelor din rețelele de distribuire din România, unde există un monopol  dublu privat – sudul României la francezi, și nordul, mai ales Transilvania, la nemți. Plătim gazul la preț de Germania pentru o stare a țevilor care, în mare, nu a evoluat de prea mult timp. Mari lucrări de modernizare nu au fost făcute. Asta e toată povestea, nu numai a Uniunii Europene, ci a catastrofei neo-liberale din Occident de 30 de ani încoace – și anume acapararea statelor de o oligarhie industrial- financiară. Voi chiar aţi crezut că o să fiţi egalii nemţilor sau ai francezilor? Să fim serioşi: uitaţi-vă la Ungaria: cum a mişcat în front, cum a fost amendată. Deci dacă faci abuz, dacă duci masele până la înfometare și la moarte, ai o problemă, că nu mai ai pe cine să exploatezi, cine să lucreze pământul. Capitalismul financiar globalizat de azi a rezolvat această problemă într-un fel și mai eficient și cu mult mai mult potențial ucigaș. Bechtel, E-on Gaz și cu prietenul FMI care vin în România, iau ce e de luat și se cară.

Bruxellul ne ia banii, iar romanii sunt buni de plata pentru camarila europeana

Ţara noastră a pierdut prin emigrare un capital uman şi de inteligenţă de circa 3 milioane de români, fapt ce a dus la scăderea consumului intern şi la pierderea forţei de muncă pentru o viitoare re-industrializare. Anual rata sărăciei românilor creşte şi scad veniturile salariale conform fişelor fiscale. Integrarea în UE e un eşec economic, politic şi demografic pentru România. Mai nou, românii au devenit un fel de paria a Europei, fiind obiectul rasismului britanic şi german. „Declarațiile discriminatorii ale politicianului german Elmar Brok, care cere amprentarea românilor pe teritoriul Germaniei, sunt de o gravitate extremă. Nu sunt doar antiromâneşti, ci şi antieuropene. Reflectă o gândire torturată de coşmarurile xenofobe ale nazismului. A nu le sancţiona este echivalent cu a le credita. Brok nu este un oarecare. Este partenerul la guvernare al Angelei Merkel şi Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Oficialii germani nu l-au sancţionat. Înalţii funcţionari europeni au ridicat din umeri. Autorităţile române s-au limitat la reacţii. Însă îl putem sancţiona noi, cetăţenii români, ieşind în stradă….Mesajul pe care îl transmitem este că românii nu tolerează umilinţa de a fi amprentaţi ca nişte candidaţi la munca în lagăre de concentrare la intrarea în Germania. Dacă oficialii germani se tem de migrarea „sărăciei extreme” în Germania, să ne înapoieze datoria istorică de 19 miliarde de euro!” Germania a uitat că pe vremea lui Hitler a luat petrol, gaze, materii prime din România în valoare de 19 miliarde euro, în banii actuali, şi după conferinţa de pace de la Paris din 1946 a făcut-o uitată. În schimb nu uită să ne umilească cetăţenii când merg în Germania şi să ne boicoteze produsele pe piaţa germană.
Perfidia şi ipocrizia comisarilor europeni de la Bruxelles nu mai are limite privind România. Pe de o parte ne cer să absorbim fonduri europene mai mari, pe de altă parte ne resping proiectele în batjocură. Experţii Comisiei Europene atenţionează Guvernul român: ”Prima versiune Acordului de Parteneriat-fără viziune, prea vagă, cu lecţii neînvăţate”. Bruxelles ne oferă lecţii în loc de fonduri europene. Ipocrizia oficialilor europeni este pe măsura salariilor primite din banii contribuabililor europeni. Pe de o parte ne acuză că nu absorbim fonduri europene, pe de altă parte ne trântesc uşa în nas când le solicităm aceste fonduri. E o mare păcăleală şi în instituţiile statului român privind fondurile europene. În general cei implicaţi în fonduri europene fac parte dintr-o clientelă politică şi sunt implicaţi pe şest funcţionari apropiaţi partidelor guvernamentale, ca o recompensă a fidelităţii. E un cerc vicios între o clasă politică coruptă şi înalţii funcţionari de la Bruxelles, care nu au niciun interes ca România să absoarbă mai mulţi bani europeni şi să se dezvolte. E preferabil un popor român sărăcit şi în genunchi pentru a fi mână de lucru ieftină şi piaţă de desfacere pentru marile companii europene. Anul acesta, ţara noastră va contribui la bugetul Uniunii Europene (UE) cu 8,6 miliarde euro si va primi de la bugetul UE 1,58 miliarde euro. Aceste cifre au fost publicate in Raportul privind situatia macroeconomica pe anul 2014 si perspectiva acesteia pe anii 2015-2017, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Teoretic aşa este, practic vom primi mai puţini bani aşa cum iese din analizale economice anuale între 2007 şi 2013. Pentru 2013, este estimată plata unor sume similare catre UE: 5,81 miliarde de euro, iar de la bugetul UE vor veni 1,581 miliarde de euro, conform balantei financiare nete (BFN). Între 2007 si 2014, suma totala estimata a fi platită către UE este de 29,945 de miliarde de euro, fata de 10,828 miliarde de euro, cat primeste Romania de la bugetul UE. De asemenea, pana la sfarsitul anului trecut, tara noastra a primit din bugetul UE 7,66 miliarde de euro si a platit 15,52 de miliarde de euro. Cam 1% din bugetul UE este realizat de România. În aceste condiţii, cu porţile vamale larg deschise, România este condamnată la sărăcie şi subdezvoltare, tocmai că este membru UE, în dauna intereslor economice, politice şi sociale ale românilor. În concluzie putem spune fără să greşim că Bruxellul ne ia banii, germanii ne-au furat în război şi ne amprentează, iar românii sunt buni de plată pentru camarila europeană. Românii au devenit cetăţeni de categoria a doua în cadrul UE, lucru inadmisibil pentru o uniune ce se vrea cu ţări membre cu dreptrui egale. În aceste condiţii, în viitorul apropiat tot mai mulţi români vor cere ieşirea din UE, care a adus numai sărăcie şi umilinţă poporului român. Tratatul de la Lisabona reintroduce pedeapsa cu moartea în Europa
Nu ştiu câtă lume are idee ce este “Tratatul de la Lisabona” sau dacă măcar a auzit de el. Acesta este în fapt o formă mascată a unei veritabile Constituţii Europene, adoptată după ce o încercare anterioară de impunere a unei astfel de constituţii a fost respinsă categoric de multe state membre ale UE. Citeste mai departe http://dantanasescu.ro/2013/04/02/tratatul-de-la-lisabona-reintroduce-pedeapsa-cu-moartea-in-europa.html Tratatul de la Lisabona, noua Constituţie europeană, pe care tehnocraţii din fruntea UE încearcă să o impună cu orice preţ, în ciuda respingerii ei de către cetăţenii Europei, reintroduce pedeapsa capitală.
Image
Nu vi se pare ciudat să poţi fi condamnat la moarte pentru mişcări sociale? Nu credeţi că Imperiul European va putea lua multe decizii în interesul ei împotriva oamenilor ce deranjează? In paralel in America noua lege a Apărării Naţionale îi permite preşedintelui SUA să utilizeze armata fără consimţământul autorităţilor locale pentru a suprima orice situaţie calificată de el drept „dezordine publică”.

Evident presa subordonata tace…  P.S Eu vreau sa ies din UE. Nu am castigat personal nimic. UE o creatie pentru hotii mari sa i fure pe aia mici. Cât despre UE și politrucii ei neobolșevici – fii și nepoți ai Cominternului, noi trebuie să-i spunem ce i-au zis URSS-ului românii de peste Prut în 27.08.1989: ”Ne-am săturat să fim tratați ca slugile pe pământul nostru strămoșesc, ne-am săturat să fim trimiși la sapă și la mătură, să fim amenințați de către birocratul internaționalist cunoscător de o singură limbă. Romania este furata cu zeci de miliarde de euro anual si primeste frimituri.

 

Guvernul Soroş privatizează şi populaţia!

12821330_489310401253069_7516766574690940392_n

Ăştia vor să nu mai avem nimic naţional! Până la urmă privatizează şi populaţia!
Guvernul Soroş vrea ca străinii să ne spună până şi cum va fi vremea. Meteorologia este propusă să aibă manager privat

Astăzi noile Sovromuri sunt întreprinderile mixte România – Fondul-Proprietatea sau România – OMV, sau România – Exxon, sau România-Telekom etc…

În majoritatea cazurilor, în aceste „întreprinderi mixte” foarte bănoase, Statul a ajuns acționar MINORITAR vânzând pe NIMIC proprietate PUBLICĂ DE STAT, așa că străinii pun managerii la aceste firme, cum vor ei.

Privatizările și concesionările au fost făcute pentru exploatarea colonială a resurselor, a energiei, a infrastructurii și a utilităților românești.

În puținele cazuri unde Statul Român a rămas încă acționar majoritar, FMI-ul, UE-ul etc.. ca să aibe controlul și acolo unde Statul e încă majoritar, au impus politrucilor slugarnici care ne conduc să dea o lege prin care să numească așa zișii „manageri privați” un fel de „comisari”, care sunt puşi acolo să gestioneze Averea Statului Român, sub atenta monitorizare a FMI-ului etc…

Românii nu mai pot conduce nimic în țara lor. Pe plan politic, guvernul execută comenzile de la Bruxelles, de la FMI, de la Banca Mondială și de la alte Instituții Internaționale

Dar pentru ca și controlul economic să fie total, FMI-ul și UE-ul au impus României ca și Companiile de Stat să fie conduse de așa-zișii „manageri privați”.

Neputând să le spună „Manager Străin” ca ar fi sunat rău pentru băștinașii exploatați, i-au spus atunci „Manager Privat” ceea ce e o contradicție în sine. Managerul e întotdeauna un angajat al patronului care în acest caz e STATUL ROMÂN.

Dacă însă verificați realitatea, observați că acești manageri privați SUNT ÎN REALITATE ÎNTOTDEAUNA STRĂINI.

Motivul oficial pentru acțiunea asta: Românii fură și străinii nu fură. Când românii nu fură, atunci, oricum, ei sunt proști grămadă și nu pot conduce o întreprindere de stat.

Dacă, să afirmi așa ceva, nu-nseamnă discriminare și rasism, înseamnă că nu există discrimare și rasism. Și totuși pe principiile astea s-a decis apariția așa zișilor „Manageri Privați”.

„Managerii Privați” sunt încă Un Instrument, prin care Instituțiile Mondialiste, controlează și conduc România.

Iată că acum s-a ajuns ca Guvernul Soroș-Cioloș să dorească să impună „manageri privați” cam la „tot ce mișcă-n țara asta râul-ramul”, adică pe la toate companiile ce au mai rămas de stat INCLUSIV dacă vă vine să credeți, la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Guvernul Soroş vrea ca străinii prin comisarii lor să ne spună până și „cum va fi vremea”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este propusă să fie introdusă pe lista companiilor cu management privat, operațiune împotriva căreia conducerea instituției se ridică cu toate forțele. Guvernul a anunțat recent că vrea să extindă lista companiilor de stat conduse de manageri privați.

Bancile si corporatiile care operează în România se îmbogăţesc pe spinarea săracilor

12717293_1733492133546967_2666415790833079087_n

Teoriile cu statul parazitar şi statul care cheltuieşte pe criterii sociale, nu economice, e propagandă soroşistă globalistă. Statul cheltuie pentru el şi pentru corporaţii şi bănci, nu pentru populaţie. Şi asta se întâmplă pentru că este corupt şi trădător, nu pentru că nu e nevoie de el. Statul suntem noi, dar câţiva ne-au trădat şi s-au erijat ei în statul român. Teoriile cu statul parazitar sunt aduse in fata pentru a se justifica genocidul populatiilor.

Marea păcăleală pe care a tras-o Băsescu fraierilor a fost să-i convingă de faptul că problemele României vin din faptul că statul cheltuie prea mult cu salariile, serviciile publice şi ajutoarele sociale. Aceste cheltuieli sunt nesemnificative în realitate. Prin această minciună a reuşit să învrăjbească cetăţenii de diferite categorii sociale unii împotriva altora, pentru a-i face să nu observe cauza adevărată.

În realitate două treimi din PIB, adică vreo 80 de miliarde de euro intră în buzunarele băncilor şi corporaţiilor străine, iar din restul fură cei aflaţi la putere. Din ce mai rămâne se plătesc salariile bugetarilor, ajutoarele sociale, pentru sănătate, învăţământ etc. Tehnica asta de prostire a populaţiei pe care Băsescu împreună cu Isărescu şi FMI o aplică în România este practicată şi în alte ţări unde operează cămătarii internaţionali.

Bancile si corporatiile privatizeaza profiturile si nationalizeaza datoriile, dupa care dau vina pe statul social si cheltuielile cu protectia sociala.

http://dantanasescu.ro/2013/03/17/minciuna-neoliberala-a-falimentului-statului-social.html

Ceea ce se întâmplă azi cu ţara noastră şi cu fosta economie este în cel mai pur şi corect stil capitalist şi se desfăşoară după toate regulile capitalismului financiar globalist. Numai că în cazul nostru noi nu suntem o putere occidentală care exploatează o colonie, ci o colonie care este exploatată de puterile occidentale. De aceea totul pare pe dos. Corupţia nu este o tară a comunismului, ci este mecanismul de bază al capitalismului, fără de care nu ar putea funcţiona!

Este o idee total greşită să crezi că ceea ce se întâmplă azi în România are vreo legătură cauzală cu comunismul, cu foştii comunişti şi cu mentalitatea comunistă.

Dan Tănăsescu
Pe lângă profiturile pe care firmele străine le obţin cu ajutorul filialelor din România, multinaţionalele scot bani de la aceste subsidiare practicând transferuri care, de cele mai multe ori, sunt extrem de mari. Bugetul Statului Român este păgubit, an de an, de existenţa unor companii care raportează pierderi uriaşe.

Multinaţionalele marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit căci raportează că nu scot profit, nu sunt în faliment şi nici măcar în insolvenţă.

Pierderile suferite de economia românească pe seama acestor hoţi în ultimii ani se ridică la mii de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la stat contribuie cu mai nimic.

România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes propriu. Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proşti”.

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morţii lui Ceauşescu care a fost executat de către agenţii lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuţia lui Ceauşescu ca o crimă comisă de Rusia.

România şi-a pus resursele pe tavă acelor mari companii străine,contra unor redevenţe minuscule. Este acesta comportamentul unui stat independent, care îşi urmăreşte interesul strategic? Nu, este comportamentul unei colonii, din păcate! Un start dezastruos pentru România…

Având în vedere acest start, este clar că marile companii americane, având în spate administraţia de la Washington, nu au intenţia de a negocia cu guvernanţii de la Bucureşti, ci de a-şi impune voinţa în faţa acestora. Şi îşi impun această voinţă. Şi pretenţiile.

Economie de piaţă reală? Să fim serioşi! Când corporaţiile americane dictează cine vinde şi cine cumpără, la ce preţ, când întreprinzătorii mici şi mijlocii sunt azvârliţi cât colo de pe piaţă, când ne este blocat accesul la o piaţă tradiţională-cea din est-nu mai avem o economie de piaţă reală, ci avem o economie dirijată de bunul plac al celui mai tare!

Transparenţă şi încredere ca între parteneri egali… Cu cine? Cu americanii? Cine crede asta este un naiv! Americanii sunt “excepţionali”, nu se consideră egalii nimănui! Ei se consideră stăpâni ! Cei ce visează un parteneriat cu aceştia nu au decât două opţiuni: fie devin supuşii, fie ajung duşmanii lor! Iar transparenţa şi încrederea nu vin decât din partea supuşilor! Din partea stăpânilor nu vine decât negura secretului şi a confidenţialităţii!

Practic, acești investitori poartă clipă de clipă cu ei și oferta pe care țara lor de origine, America, o face țării lor gazdă, România: vă vom sprijini să îmbrățișați modelul nostru de dezvoltare economică, socială, politică și de securitate. Unul, aș adăuga eu, de un remarcabil succes.

Rezumând, deci, se înțelege că prin companiile americane-gigant, prezente pe piața din România, America însăși ne face o anumită ofertă de dezvoltare.

În centrul ei stă statul de drept (restul urmând a decurge de la sine).

Dezvoltare economică? Ştim deja ce înseamnă asta: dominaţia transnaţionalelor, în mare parte americane. Dezvoltare socială? Este vorba de o polarizare socială, din ce în ce mai accentuată. Vor fi două mari grupe de oameni: cei “care au”, în număr mic versus marele număr al celor care “nu au”. În acest sistem, ai dreptul la sănătate, învăţământ, cultură etc numai dacă îţi permiţi să plăteşti! Dacă nu…toţi dau din umeri!

Iar statul de drept, ce stă în centrul “generoasei oferte” americane, va fi releul prin care deciziile Washingtonului vor fi aplicate fără şovăire în “spaţiul mioritic”. Fireşte, restul va decurge de la sine…

Marian Rădulescu

Marius Mina :

Statul de drept invocat de infractorul nr. 1 al neamului, Basescu Traian, a functionat ca o bomba de compromitere in masa. Putere Legislativa, Guvern, Sistem Juridic, Servicii Secrete, Economie, totul s-a redus la scrum radioactiv. Va place sau nu, metastaza s-a declansat din Palatul de Justitie care la inceput a mers complice cu faptuitorii marilor tunuri pina la inalta tradare. Ajuns la capatul puterilor, statul de drept ne arunca praful diversiunilor in ochi, dosare de mare coruptie care ar fi trebuit sa imparta mii de ani de puscarie pentru Devalizarea Romaniei, s-au inecat in faza de cercetare penala (BANCOREX, ALRO, FLOTA, imprumuturile externe, de zeci de miliarde evaporate fara urma etc.). Ne-au servit, la schimb, rechizitorii contrafacute, cu prejudicii de cateva milioane, arestari de telenovela cu concurs mediatic frate cu dementa, circ pentru Balaceanca cu efecte nucleare pe termen scurt, mediu si lung. Romania lucrului bine facut a intrat in coma indusa, decuplarea de la aparate e doar o chestiune de timp …


Văd că mai funcţionează clişeul a făcut Băsescu. A făcut, dar nu era de capul lui, el a fost doar un executant. Ca şi SRI, care culege date economice pentru factorul extern.

Îmbogăţirea bogaţilor prin speculaţii financiare fără precedent

Globalismul nu are nevoie de proprietari, însă are nevoie de indivizi care lucrează mult peste program în corporații ca sa-și plătească datoriile făcute pe zeci de ani la bănci.
Cea mai mare parte dintre cei cu averi mari îşi plasează banii în paradisuri fiscale, sustrăgându-se de la obligația civică de a plăti taxe, iar prin sărăcirea clasei de mijloc statul, lipsit de resurse, intră în colaps. Soluţia este, în afara celei extreme, războiul, de a se îndatora la organismele internaţionale de credit.
Cum s-a văzut din precedentele doua războaie mondiale, băncile prosperă chiar și în aceste situații dramatice.

Nu trebuie uitat că Federal Reserve, banca guvernamentală a SUA, care se substituie unei bănci naţionale, este o bancă privată. Cei care o deţin pot, în principiu, controla guvernul şi implicit Banca Mondială şi FMI, deci pot lua decizii care să aibă impact geopolitic. Ajungem atunci la principiul care a fost enunţat de fondatorul imperiului Rothschild, Mayer Amschel Bauer: “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” – Daţi-mi controlul banilor unei naţiuni şi nu mă mai interesează cine-i face legile.

Spectrul sărăcirii (crizei) despre care am amintit deja, ca şi spectrul războiului, sunt cele două prăpăstii între care se duce viaţa umanităţii în zilele noastre, supusă operației de mancurtizare și în care se induce metodic ideologia LGTB, încă din scoală sau, mai nou, din grădiniță.

LICHIDAREA CAPITALULUI ROMÂNESC

Ca și în cazul Colectiv, în cazul care ține atenția publicului,asistăm la o imensă manipulare a unor forțe lipsite de scrupule dar care au o agendă precisă.

Dacă de primul caz s-au folosit pentru (impunerea unui guvern dependent de structuri politico-economice externe, globaliste) și atacul împotriva Bisericii Ortodoxe, acum moartea copiilor este montată diversionist împotriva firmelor cu capital românesc din domeniul lactatelor. În colonia România nu mai sunt decât puține ferme rămase, noi fiind doar o piață de desfacere pentru Occident. Chiar și așa, micul producător deranjează interesele coloșilor, care-i vor zdrobiți complet. Vedem iarăși periculozitatea puiului de casă, care este nesigur alimentar, contaminat de bacili, mult mai sigur fiind puiul dopat cu hormoni din supermarket.

În același timp, observăm că se fac asupra copiilor noștri experimente vacciniste, întrucât hexavaccinul făcut de curând era destinat pieții din Kazahstan, firma importatoare atrăgând oficial atenția că “acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare”.

Se atinge permanent siguranța națională alimentară, sanitară, nu mai vorbim de cea economică.

Și asta în țara cu cele mai mari servicii secrete din NATO, care nu știm exact în slujba cui sunt puse, a cetățeanului sau a globalismului, a corporatocrației bancare.

Iulian Capsali

În plus, mulți membri ai guvernului sunt recrutați din managementul multinaționalelor. Asocierea dintre guvern şi interesele străine se face imediat în mintea românilor! S-ar putea ca alegerile de anul acesta să ofere surprize, care nu au nimic de-a face cu pulsul feisbucului. Să nu uităm prezidențialele.

Gabriel Bintia

Oamenii de afaceri romanesti sunt nemultumiti ca firmele autohtone sunt vizate de anchetele DNA, in timp ce companii straine sunt ocolite de parchetul anticoruptie, condus de Laura Codruta Kovesi, ea insasi decorata de state straine. Parchetul Codrutei Kovesi nu se atinge de firmele straine intrucat acestea se bucura de protectia ambasadorilor, care insa nu se sfiesc sa dea lectii de anticoruptie. Dar firmele straine de ce nu sunt anchetate? Stiti de ce nu sunt anchetate? Pentru ca firmele straine se bucura de protectia ambasadorilor, care, pe de o parte, protejeaza firmele straine, dar, pe de alta parte, vin sa dea lectii ca sa continue lupta impotriva coruptiei. Este o dubla masura.

Tehnocrații, în concediu all inclusive la Guvern

Miniştrii Raluca Prună, Anca Dragu, Cristiana Palmer şi Dragoş Tudorache şi-au luat concediu de la Bruxelles ca să poată fi “angajaţi” în Guvernul Cioloş. Cei patru se pot întoarce oricând să lucreze pe posturile ocupate în trecut la Comisia Europeană. Pe cererile de concediu, tehnocraţii lui Cioloş au invocat “motive personale”.

Potrivit Regulamentului european, reprezentanţii Comisiei Europene au dreptul la un an de concediu “din motive personale”, însă acesta poate fi prelungit la cerere. Este fix anul în care tehnocraţii lui Cioloş îşi vor exercita mandatul de ministru în cabinetul de la Bucureşti. Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, ministrul Mediului, Cristiana Palmer şi şeful Cancelariei premierului, Dragoş Tudorache, sunt oficial în concediu. Ei şi-au luat vacanţă de la Bruxelles ca să poată lucra all-inclusive în Guvernul lui Dacian Cioloş. În actele de concediu, românii din Comisia Europeană au trecut “motive personale”, ceea ce înseamnă că pot reveni în orice moment în posturile ocupate anterior. Practic, în cazul în care ar fi demişi sau în clipa în care mandatul Executivului va lua sfârşit, “concediul” miniştrilor se va încheia automat, iar ei se vor întoarce în birourile de la Bruxelles.

 

 

Sursa bunăstării Occidentului o reprezintă FURTUL si JAFUL!


Timpeniile cu vestul luminos si civilizat sint specifice taranilor din romania care au trait cu astea in cap de cind au navalit in orase adica anii 60-70. Culmea prostiei este ca pina si astazi la zeci de ani dupa 1990 ei tot cu vestul luminos o tin insa fara sa uite sa-si jigneasca tara si natia propie ceea ce este specific numai taranilor prosti din romania bolnavi de-o mindrie aberanta la care nu renunta orice ar fi! Vin acasa din vestul lor iubit unde trag targa pe uscat si isi mint mai departe prietenii si rudele cu nerusinare folosind aceleasi povesti idioate cu binele din vest.

Este vorba de disperare in stare pura,rodul societatii civilizate. La fel nu ma mai pot bucura de frumusetile arhitectonice din “lumea civilizata” gandinduma de fiecare data ca sunt rodul jafurilor,crimelor sociale si economice ale lumii fatarnice care se autoproclama civilizata. Disperatii acestia sigur vor fi folositi de servicii asa cum miscarea hippy a fost folosita de CIA si FBI in sensul dorit de aceste entitati.

Aceştia care arunca cu noroi in propia tara credeau ca numai Ceausescu era singurul impediment in calea imbogatirii lor desi acesta le-a dat ceea ce nimeni in istoria tarii n-a facut-o: o sansa reala la o viata mai buna, case, scoli, joburi, comncedii pe bani putini, plus zeci de procente alocate special taranilor pentru a ocupa locuri la facultate si posturi de conducere, etc.

In prostia si nebunia lor fara margini nici pina astazi n-au inteles ca vestul lor iubit era intr-o mare criza in anii 80! Singura lor sansa ca sa iasa era sa aiba pe cine sa fure iar aici taranii s-au inscris benevol ca natie dornica de-a plati oalele sparte de elita vestului. Vesticii cind i-au dat bani lui Ceausescu au stiut bine ce tot ce fac! sa investesti in prosti s-a dovedit o idee extrem de rentabila care le baga fara efort miliarde in buzunar an de an! Tot vestul este o nenorocire o cloaca imputita.

Când proștii dau câteva mii de euro pe un sejur de 2-3 zile pe la LONDRA, PARIS, VIENA, BERLIN și fac poze, să-și aducă aminte că toate aceste capitale prospere nu ar fi arătat niciodată așa dacă aveau o istorie ca a românilor…..khazarul austriac denumit călăul pădurilor din ROMÂNIA și-a tras palat în VIENA de 40 de milioane de euro.

Așa că ăștia care vreți o țară ca afară duceți-vă și voi în AUSTRIA, instalați-vă un guvern și un președinte vorbitor de limba română, schimbați șefii de servicii secrete tot cu români, luați-le petrolul, luați-le pădurile, luați-le sângele și organele interne, faceți-le salariul minim 200 de euro că mai mult nu suportă economia, dați-le rahat prin televiziunile lor, spuneți-le că sunt cei mai săraci și mai proști din UE, aveți grijă să îi impozitați la sânge și să vedeți cum brusc ROMÂNIA devine VIENA!

Toate mizeriile din occident se preiau in Romania cu o viteza infioratoare. In societatea noastră, o categorie de oameni , majoritatea tineri ce au fost educati de catre televizor militeaza pentru coruperea întregii noastre comunitati prin imprumutarea de „valori occidentale” fara nici un pic de discernamant.

“Europa civilizată” şi “Democraţia SUA” sunt iluzii cu care mulţi români se îmbată. E timpul ca românii să se trezească la realitate şi să nu mai aştepte minuni de la nu ştiu ce ţări, pentru că NIMĂNUI NU ÎI PASĂ DE NOI. NOI suntem în UE pentru că la nivel înalt s-a dorit colonizarea, prăduirea şi distrugerea ţării noastre, nu din alt motiv. NOI suntem cei care ar trebui să ne salvăm! Degeaba aşteaptă unii milă sau ajutor de la aceşti “lupi moralişti”. Nu ne vor oferi nimic! Doar singuri ne mai putem salva!

În ultima vreme reprezentantii a diverse natiuni pretinse civilizate si dezvoltate ne tin lectii de morala, ne trag de urechi sau chiar ne insulta.

Cum mai poate omul occidental să observe că albul a devenit negru și negrul alb atunci când de mic a fost educat (sau manipulat) să accepte răul ca normalitate?

De aproape un sfert de veac, tinerii români sunt crescuți într-o scârbă față de tot ce e românesc, față de cultura și valorile noastre. Ca alternativă ne-a fost băgat pe gât mirajul occidental al unei civilizații și culturi ”superioare”. Am fost învățați să gândim după maxima ”Ce vine din vest este bun”, fără a mai analiza fiecare lucru în parte.

Să nu uităm că Uniunea Europeană, care până la aderare ne era prezentată ca un dumnezeu de către politicieni, duce un război împotriva valorilor noastre naționale.

Românii ar trebui să se gândească de două ori înainte să se lase manipulați de iluzia occidentală.

România este în prezent o colonie săracă (printre cele mai sărace din Europa) ale Imperiului Atlantist (NATO, SUA, UE, FMI, Banca Mondială și criminalii din spatele acestor entități). Criminalii din Vest (SUA, UE etc) exploatează (SUG) fără scrupule tot ce pot din România, fără nicio jenă față de repercusiunile aduse mediului sau populației băștinașe (adică românii).

Dezvoltarea și „civilizația” din Londra nu este rodul unei creativități sau efort, ci este pur și simplu consecința multiplelor jafuri executate în India, China, Africa, America de Nord etc.

922766_468351463348963_6689356403030632675_n

Discut cu o paleta larga de cetateni din medii socio profesionale dintre cele mai diverse, voci in vest. Absolut toti, fara nici o exceptie, se simt pradati de sistem, se simt zilnic victimele mecansimelor sistemului puse in scena de o liota de infractori institutionalizati, platiti chiar de cei pe care acestia ii pradeaza.
Institutiile financiare de genul FMI si bancile new yorkeze, dezmembreaza direct sau indirect veniturile ceatenilor. Aceasi occidentali au furat si inselat tarile in curs de dezvoltare sau pe cele din lumea a trei, implicindu-le in diverese planuri de dezvoltare, in vederea electrificarii lor, imbunatatirii sistemelor de aductie a apei potabile, canalizari si multe altele.
A fost o perioada, in care liderii occidentali au indus in societatile lor ideea ca oamenii lor pot fi bogati sau pot traii in liniste muncind putin si cistigind rezonabil datorita jafului pe care aceste guverne vestice il faceau in alte locuri ale lumii, unde semnaturile erau obtinute pe contracte, de la lideri pusi tot de acest vest, prin frauda si propaganda. Lumea isi dorea sa aiba ceea ce vedea in vest, asa cum romanii si acum cer sa „Avem o tara ca afara!”, fara sa realizeze cit sint de furati cetatenii occidentali de catre guvernele lor capitaliste.
Banii au fost suficienti pentru ca lideri vestici sa isi mentina puterea si sa o exercite. Dar aceste tari pe care le-au jefuit, au devenit din ce in ce mai sarace si nu isi mai pot plati datoriile, iar liderii vestici au inceput ofensiva praduielilor impotriva…propriilor cetateni.
Cind tarile in curs de dzvoltare sau cele din Lumea a Treia nu au mai putut platii datoriile catre tarile occidentale, pentru planurile perverse de dezvoltare impuse de acest tari bogate, vesticii au trimis peste ei FMI-ul, pentru a spune acestor tari amarite si deja jefuite, ca FMI ii va proteja si va proteja creditul guvernamental, ceea ce inseamna ca vor putea imprumuta si mai mult, oferind artificial un rating mare acestor guverne ascultatoare, nu pentru a-si dezvolta tara, ci pentru a putea platii ceea ce anterior nu au putut plati si anume creditorii, care sint tot cei care finanteaza si sint actionari ai acestui FMI.
Care sint conditiile pe care FMI le pune tarilor pe care le introduce in astfel de mecanisme criminale? Ati vazut si vedeti in Romania, unde ca peste tot pe glob, FMI-ul impune masuri de austeritate, stiind si acesti infractori, ca nu este posibil sa se iasa din criza sub aceste masuri ci criza economica va fi adincita.
Ce fac aceste masuri draconice impuse de „protectoratul” FMI-ului? Distrug serviciile publice, reduc sau duc la pierderea fondurilor de pensii, vinzarea resurselor nationale catre straini, pentru preturi simbolice si demolarea mediului natural al tarii unde au impus masuri de austeritate. Banii economisiti din reducerea beneficiilor sociale si vinzarea unuri bunuri nationale catre straini, vor servii ca plati periodice pentru FMI, deci omul de rind nu va beneficia cu nimic din plata acestor datorii, ci doar cu un certificat de sclav pe viata.
Acesta este modul cum vestul a pradat sistematic Lumea a Treia si tarile in curs de dezvoltare.
Cind aceste masuri sint epuizate, vestul cumpara teren agricol in tarile in curs de dezvoltare si cele din Lumea a Treia si imping politic aceste tari catre a produce numai o cultura agicola, pentru export, restul necesarului trebuind sa fie importat prin acesti vestici, care din comisione isi asigura „libertatea”, fara banii, produsele acestor tari, fara sa miste un deget….
Aceasta politica, face ca tarile in curs de dezvoltare cit si cele din Lumea a Treia sa depinda alimentar de vest si sa importe alimente, fara ca vestul sa produca ceva in domeniul agricol.
Tot acest mecanism se transforma in datorie a acestor tari catre vest…. deci, acesti amariti, sint munciti pana la exterminare, produc ieftin si ramin si fara mincare.
Lumea a Treia si tarile in curs de dezvoltare sint cu economiile la pamint si total distruse, deci nu mai pot fi o sursa credibila pentr vest, ci doar o masa de manevra de unde acesti perversi trebuie sa incaseze bani prin diverse pirghii economice.
De data aceasta, atentia sacalilor vestici se indreapta care propriile popoare, pe care le supun unei presiuni de neimaginat, pradindu-le in ideea iesiri din criza, care este o utopie. Faptul ca tinerii sint someri in numar enorm , faptul ca femeile se duc sa se prostitueze cu copiii in brate, pentru a putea sa cumpere ceva de mincare, nu sint aspecte care sa deranjeze guvernele tarilor respective, chiar daca acesti guvernanti stiu foarte bine ce se intimpla.
Cu ceva ani in urma, cind o tara suverana se gasea in situatia in care nu isi putea platii datoria, datorita conditiilor financiare precare, creditorii stergeau parte din datorie, considerind ca o parte a riscului trebuie sa si-o asume, dar de citva ani, aceasta regula a fost abandonata.
Noua regula, este ca, oamenii dintr-o anumita tara, chiar o tara ai carei oficiali, din administratie sai politicieni, au acceptat spagile vestice pentru a-si indatora tara la straini, trebuie sa aiba sistemul de pensii, numarul de angajati, serviciile sociale reduse la nivelul sclaviei, dorit de FMI, iar resursele nationale de valoare, cum ar fi: sistemele de apa potabila, tratarea si transportul ei, porturile, chiar si loteriile nationale, terenurile de valoare si altele, vor trebui vindute la straini, care vor avea libertatea de a creste pretul apei, electricitatii, gazelor, terenurilor in folosinta si chiar de a refuza profitul real al guvernului de la loteriile nationale, totul fiind „preparat” dupa pofta si interesele strainilor, iar in final, acest tip de tari,printre care se numara si Romania, din pacate, vor fi fortate sa isi vinda si patrimoniul national catre companiile de Real Estate straine.
Asta este ceea ce ne dorim, pentru a trai mai bine ? Asta este ceea ce ne poate oferii vestul, un vis scurt si un cosmar de linga durata pe masura neintelegerii de catre noi a fenomenului furatului occidentalizat.
Oamenii din aceste tari sint lipsiti de putere in numele „noii democratii” , guvernate de austeritatea si impusa de organizatiile fiannciare internationale, deoarece guvernele nu ii mai reprezinta pe acesti oameni.
Nu numai ca aceste guverne primesc spagii consistente pentru a acorda avantaje strainilor, dar acesti membri ai guvernelor din aceste tari, sint „spalati pe creier”, spunidu-li-se ca aceste tari trebuie sa faca parte din Uniunea Europeana, altfel vor ramine in urma istoriei….
De multe ori, aceasta retorica vestica, duce la „spalarea pe creier” a unei mari parti a populatiei unei tari, dupa care se solicita exercitiu „democratic” de a vota conducatorii, dar parametri si caracteristicile pe care trebuie sa le aiba in vedere liderii acestor tari, in viziunea unei mari parti a poporului, sint cu totul altele decit cele necesare.
Combinatia dintre propaganda, putere financiara, lipsa de cunostiinte si spagi, reprezinta un mecanism care nu mai poate da nici o speranta popoarelor UE subjugate.
Acelasi lucru este valabil si adevarat si in SUA, Australia, Canada si Marea Britanie.
In SUA, zeci de milioane de oameni, accepta varianta ca economiile depuse de ei la banca sa nu fie purtatoare de dobinda si sa piarda bani in fata unor infractori financiari din banci, dupa o propaganda bine gindita a acestor sacali, prin care au adus in fata poporului terorismul, spalarea banilor in droguri, cumpararea de arme si asa mai departe, in ideea de a nu oferii nici o dobinda depunatorilor in banci, dar aceste fenomene nocive se amplifica pe zi ce trece, exponential .
Acest lucru se intimpla de peste sapte ani. In loc sa protesteze in strada, americanii au acceptat fara sa discute, aceasta propaganda, prin care li se spune ca existenta lor depinde de succesul unui grup de mega banci, care sint prea mari ca sa poata cadea, „too big to fail”. Zeci de milioane de americani sint convinsi ca este spre binele lor sa li se dea o dobinda infima si nesemnificativa la depunerile din banci, decit sa lase bancile si bancherii corupti sa cada…
Acesta este terorismul adevarat, economic, practicat de guvernele si institutiile financiare occidentale, in relatia cu proprii cetateni….., cu absolute toti cetatenii tarii.
Pentru a masca acest tip de terorism adevarat, guvernele, Media, bancile si institutiile financiare capitaliste ale morti, pastreaza popoare intregi in confuzia permanentei frici careia ele trebuie sa ii faca fata, spunindu-li-se ca exista teroristi in spatele fiecarui copac, fiecarui pasaport, sub fiecare pat si ca vor fi omoriti daca guvernele nu iau decizii de acest gen…. Pina in prezent, „sistemul” lucreaza perfect si aceasta gasca de infractori internationali se pot felicita intre ei pentru rezultatele obtinute in punerea in sclavie a popoarelor lor si altor popoare, acesti sacalii detinind in miinile lor bogatii incredibile si un control draconic al populatiei, care inca mai crede in democratia vestica.
Acesti sacali si criminali internationali, care pun in scena cele mai sumbre scenarii financiare ale terorii, au venit acum cu alte gogorite si un tavalug al propagandei, legat de acorduri internationale, zonale, de „free trade”, de genul celui Trans Pacific si Trans Atlantic, pe care le numesc parteneriate, cuvint care de fapt nu exista pentru ei. Acesti magari, infecteaza mase largi de populatii, cum ca aceste „free trade deals” sint benefice pentru toti, pentru fiecare membru al tarilor care intra in aceste acorduri.
In realitate, ei ascund cu dibacie si sub forma unui secret, aspecte esentiale si defavorabile in totalitate popoarelor, prin aceste acorduri, oferind mediului privat de afaceri, constituit din marile corporatii multinationale, un control total al economiilor unui grup de state vulnerabile, anulindu-le suveranitatea si legile statelor respective.
Deci, mediul capitalist duce zona intereselor personale, ale populatiei, in directia intereselor private, in vederea obtinerii de profit din ce in ce mai mare,rezultat dintr-un cistig al populatiei din ce in ce mai mic, pe o structura de comsum total controlata.
In Marea Britanie, serviciile postale au fost vindute la un pret cu mult sub ceea ce trebuia sa fie, catre legaturile private ale clasei politice.
In SUA, Republicanii si Democratii, nu mai sint dusmani, cind vine vorba de privatizarea sistemului de sanatate si sistemului de securitate sociala, pentru ca si unii si altii au de cistigat si nu putin. La fel, ei au privatizat sistemul de penitenciare, parte din sistemul militar si multe altele.
Liderii americani pling pe umarul contribuabililor, spunindu-le ca trebuie sa suporte cheltuieli militare din ce in ce mai mari, dar nu le spune ca toate acestea sint datorita privatizarii partiale a acestui departament al economiei. Privatizarea puscariilor, in SUA, a rezultat intr-un numar imens de cetateni fara nici o vina, care sint incarcerati in aceste puscarii, transformate in fabrici ale groazei, care produc pentru companii ca Apple, Microsoft si multe altele, de top, muncitorii puscariasi fiind platiti cu 69 de centi pe ora in regim de exploatare maxima, un pret care sfideaza chiar costurile chinezesti cu forta de munca. Dar nimeni nu intreaba, de ce nu sintem beneficiarii acestor produse realizate de puscariasi, la preturi mult mai ieftine, pentru ca in aceste inchsori se produc haine, incaltaminte, parti din computere si multe altele…. Dar ni se arunca in fata o inflatie si uite ca trebuie sa platim mai mult…..
Acesta este capitalismul in acest moment: guvern corupt, politicieni corupti, judecatori corupti, avocati corupti, politie corupta si totul pentru a maximiza profitul capitalistilor. Economsti care promoveaza absurd „free market”, glorifica inchisorile private de munca in interesul marilor corporatii multinationale, aratind eficienta lor fara nici o rusine, o eficienta care exista intradevar, dar pentru stapinii de sclavi din capitalismul actual.
Aveti mai jos, un raport prin care David Cameron, sluga supusa a Americii si Prim Ministrul Britanic, refuza sa recunoasca informatiile legate de efectele devastatoare ale acordului Trans Atlantic in ceea ce priveste departamentul sanatatii din Marea Britanie(NHS).

Apocalipsa moralitatii in Biserica Ortodoxa Romana. Cum a devenit corporatia pastorita de Daniel cel mai eficient agent electoral pentru PSD

Ponta si soborul de preoti la manastirea Nucet
Ponta si soborul de preoti la manastirea Nucet
Ziarul Gandul a publicat zilele trecute o inregistrare in care Mircea Govor, presedintele organizatiei PSD din Satu Mare si vicepresedinte Consiliului Judetean, le spune primarilor rosii din judet ca a vorbit cu “preasfintitul” si ca preotii se vor implica in campania electorala de partea lui Victor Ponta, cu detalii logistice despre cum arata aceasta implicare. E ultima dintr-un foarte lung sir de informatii care arata o implicare fatisa, fara perdea, a multor prelati ai Bisericii Ortodoxe in campania electorala a lui Ponta. La schimb, “corporatia” condusa de Patriarhul Daniel a primit zeci de privilegii sub forma de bani, cladiri, terenuri etc. Intrarea Bisericii Ortodoxe in campanie coincide cu mesajele dure lansate de PSD impotriva candidatului ne-ortodox Klaus Iohannis.

  • Vezi in articol cum unii preoti manipuleaza credinciosii si care sunt mecanismele prin care Victor Ponta i-a atras de partea sa pe “reprezentantii Domnului”

“Am vorbit cu preasfintitul, am vorbit cu toti popii. Exact cum vorbesc cu voi, asa am vorbit si cu ei si am spus la popi in felul urmator: bai, oameni buni, s-o terminat. (neinteligibil)  Daca nu vreti sa fiti de partea noastra, s-aduceti sa votati cu domnul Victor Ponta, eu nu va mai cunosc. La mine la usa nu mai veniti. Le-am spus verde in ochi. S-a terminat. Fratilor, NU, la revedere, si i-am spus la preasfintit, a spus presfintitul trimiti in fiecare localitate, in fiecare biserica un om, ala sa trimita SMS si-n localitatea la care n-o spus sa votezi cu Ponta sa nu-l vad. Dar nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci preasfintitul o fost de partea noastra total. E un om extraordinar. (…) Si inca ceva, la toti popii daca pierdem toate preotesele le dau afara din tot, la revedere. Le-am si spus. Toti au venit la mine sa le pun preoteasa. S-a terminat. S-a pierdut, pleaca acasa. Mearga  la mama dracului, nu ma intereseaza. Deci s-o terminat. Deci de-acum inainte intru pana ma duc la…. Pai da ce suntem  noi, ma, casa de binefacere, suntem prosti? Nu mai suntem prosti, am fost destul”, spune seful PSD Satu Mare in stenogramele publicate de Gandul.

Acesta a admis ca a avut o intalnire cu primarii, viceprimarii si alesii locali din judet, dar despre inregistrare a spus ca “probabil” este o “facatura a cuiva”.

Intrebat despre discutiile purtate cu preotii din judet, Govor a raspuns: “cu preotii am tot timpul un dialog continuu, am o relatie foarte buna cu preotii din judetul Satu Mare, deci sunt discutii frecvente, nu doar de acuma”. Social-democratul a adaugat ca nu le-a impus acestora pe cine sa sustina in campania electorala, dar “fiecare om stie ce are de facut, cum il trage inima si constiinta”.

“Eu cu preotii ma intalnesc de foarte multi ani, am o relatie foarte buna si discutam tot felul de lucruri. Biserica Ortodoxa este biserica majoritara in Romania si este firesc sa vorbim cu ei”, a subliniat Mircea Govor citat de Gandul.

Aceasta nu este singura informatie aparuta in spatiul public despre implicarea bisericii in campania electorala.

  • Predica la biserica din Moftinu Mic (Satu Mare): Sa fim uniti si sa votam un presedinte ortodox, Victor Ponta, caci el poate sa ne ajute sa ne ducem viata noastra pe calea desavarsirii

Parintele duhovnic Sebastian de la Manastirea Teghea a tinut, duminica, o predica la biserica din Moftinu Mic (Satu Mare) in care ii indeamna pe credinciodi sa mearga la vot pe 16 noiembrie “si sa voteze un presedinte ortodox, pe Victor Ponta”. La predica de duminica, cand a avut loc si sarbatorirea hramului, a participat si Mircea Govor, vicepresedintele Consiliului Judetean si liderul PSD Satu Mare.

La predica tinuta duminica in biserica din Moftinu Mic, parintele duhovnic Sebastian de la Manastirea Teghea le-a spus credinciosilor: “Noi nadajduim si ne dorim ca in aceasta tara sa fim impreuna frati intru Hristos care marturisim credinta ortodoxa. Trebuie sa invatam ca in sufletul unui ortodox nu trebuie sa existe viclesug. Ortodoxia nu sta la masa cu viclenia. De aceea sa incercam sa ne unim, sa fim frati impreuna cu noi. Iar duminica, cand vor fi alegerile, ne indeamna pe noi, pe toti, oamenii care sunt crestini si ortodocsi, sa mergem si sa dam un vot pentru tara noastra. Este in jurul nostru si vicele presedinte Mircea Govor, care si el este ortodox, si el este impreuna cu noi si ne indeamna si el pe noi, pe toti, sa fim uniti si sa votam cu cei care sunt ortodocsi: Victor Ponta, caci el poate sa ne uneasca, sa ne ajute sa ne ducem viata noastra pe calea desavarsirii”

  • Episcopul Maramuresului: Votati-l pe al nostru! Trebuie sa fie crestin, sa fie ortodox, sa se inchine, sa faca Sfanta Cruce

PS Iustin Sigheteanul, episcop-vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului le da ordin preotilor ca in ziua votului, direct de la biserica si in tinuta de slujba sa mearga direct la votare si sa se asigure ca enoriasii voteaza un ortodox (adica pe Victor Ponta pentru ca Klaus Iohannis este crestin de confesiune lutherana), potrivit stiripesurse.ro care citeaza nordvest-tv.ro.

“Sa dati dovada de iubire de neam si tara si de purtare de grija. Nu sunt demnitarii voievozi, nu mai avem capete incoronate si nici regi, dar sunt de-ai nostri si e bine sa le dam credit pentru ca fiecare a facut cat a putut, poate mai mult nu a putut, dar important e daca nu face bine sa nu faca rau. Siguri ca demnitarii sunt doua tabere si unii vor spune Votati-l pe al nostru si ceilalti Votati-l pe al nostru, iar noi va spunem Votati-l pe al nostru! Trebuie sa fie crestin, sa fie ortodox, sa se inchine, sa faca Sfanta Cruce.”, a fost indemnul PS Iustin Sigheteanul(sursa: nordvest-tv.ro).

  • Jurnalistul Sabin Gherman a postat pe Facebook un bilet ce contine un indemn de a-l vota pe Victor Ponta, primit de la Manastirea Cozia
Biletul primit de la Manastirea Cozia
Biletul primit de la Manastirea Cozia

Jurnalistul clujean Sabin Gherman a postat pe pagina sa de Facebook o hartie primita de la Manastirea Cozia cu indemnul de a-l vota pe Victor Ponta: “Stimate alegator crestin-ortodox, Cand votezi, nu iti trada credinta si neamul! Voteaza Victor Ponta, roman si crestin-ortodox!”.

“Dumnezeul meu, sa nu-i parasesti pe robii Tai care traiesc departe de Biserica; dragostea Ta sa-i aduca pe toti langa Tine”. “Rugaciunea cuviosului Paisie Aghioritul”, mai scrie in biletul postat de jurnalist pe Facebook.

Sabin Gherman comenteaza: “O nemernicie primita la Manastirea Cozia – acum intelegi de ce atatia bani pentru popi?”

  • Mai multi preoti ortodocsi din judetul Cluj ar fi primit o circulara de la Mitropolia Clujului prin care li se cere sa spuna credinciosilor sa voteze cu un presedinte care sa fie “crestin, ortodox, roman”

Mai multi preoti ortodocsi din judetul Cluj ar fi primit o circulara de la Mitropolia Clujului Maramuresului si Salajului prin care li se cere sa spuna credinciosilor sa voteze cu un presedinte care sa fie “crestin, ortodox, roman”, potrivit TVR Cluj. Reporterii postului de televiziune au au inregistrat mai multi preoti care au recunoscut ca au primit asemenea indicatii si care spun ca le vor urma.

“O sa le spunem oamenilor ca trebuie sa mearga la vot si sa aleaga un presedinte crestin, ortodox, roman, din ce am inteles eu”, spune un preot inregistrat de reporterii TVR Cluj.

Reprezentantii Mitropoliei neaga toate acuzatiile si spun ca preotii trebuie sa respecte neutralitatea bisericii fata de politic.


  • Icoane cu parintele Arsenie Boca, pe spatele carora se regasesc numele PSD si al lui Victor Ponta
Iconite Arsenie Boca - Ponta
Iconite Arsenie Boca – Ponta
Foto: PNL

Inainte de primul tur al alegerilor, Prim-vicepresedintele ACL Catalin Predoiu l-a acuzat pe premierul Victor Ponta ca foloseste Biserica in campania electorala, aratand ca activistii social-democrati distribuie icoane cu parintele Arsenie Boca, pe spatele carora se regasesc numele PSD si al lui Victor Ponta.

Patriarhia Romana a precizat ca distribuirea unei fotografii cu chipul parintelui Arsenie Boca, pe verso-ul carora aparea mesajul ‘Victor Ponta Presedinte’, reprezinta o “initiativa exagerata de campanie electorala”, care nu a avut acordul Bisericii.

“Este o initiativa exagerata de campanie electorala, probabil a unor membri sau simpatizanti de partid, care nu a avut binecuvantarea sau acordul Bisericii. De altfel, nu este vorba de o icoana, ci de o fotografie cu chipul parintelui Arsenie Boca. Astfel de fotografii nu se sfintesc”, se subliniaza intr-un comunicat al Patriarhiei Romane, citat de Agerpres.

Relatia Ponta – PF Daniel

Pe 22 septembrie, premierul Victor Ponta, alaturi de ministrul de Interne Gabriel Oprea si ministrul Justitiei Robert Cazanciuc, a participat la o rugaciune de multumire pentru lucrarile executate pana acum la Catedrala Mantuirii Neamului, oficiata de PF Daniel. Ponta a participat la aceasta rugaciune, oficiata de patriarh in paraclisul “Invierea Domnului” al Catedralei Mantuirii Neamului, dupa ce a vazut stadiul actual al constructiei, se arata intr-un comunicat al Patriarhiei.

La sfarsitul rugaciunii de multumire, PF Daniel a exprimat recunostinta Guvernului Romaniei pentru ajutorul acordat la construirea Catedralei Mantuirii Neamului si i-a oferit lui Victor Ponta o icoana si Ordinul “Sfantul Apostol Andrei”, ocrotitorul Romaniei si al Catedralei Mantuirii Neamului. De asemenea, patriarhul le-a oferit celor doi ministri Ordinul “Sfintii Imparati Constantin si Elena”.

In 28 aprilie, Victor Ponta s-a intalnit cu Patriarhul Daniel, alaturi de ceilalti lideri USD, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea si Daniel Constantin, dar si de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Intrebat daca s-a discutat de o suplimentare de fonduri pentru construirea Catedralei Mintuirii Neamului, Ponta a raspuns negativ.

“Bineinteles ca am discutat despre Catedrala, nu aveam cum sa nu vorbim despre Catedrala pentru ca este si in proiectul Romania 100. E un proiect pe care eu il sustin si de altfel, in fiecare an am alocat o parte din bani, o alta parte a fost data de credinciosii din tara. Dar nu de asta ne-am vazut, dar sigur ca am vorbit si despre Catedrala, cum sa nu vorbim, pentru ca e un proiect inclus in ceea ce noi am lansat, Strategia Romania 100″, a spus Ponta,  la Romania TV.

O alta dovada a relatiei stranse dintre biserica si stat este faptul ca vicepremierul si ministrului de Interne, Gabriel Oprea,a dat de curand (2 oct. 2014) un Ordin prin care Sectia de asistenta religioasa din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are de acum inainte obligatia sa informeze Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane cu privire la “activitatea desfasurata in domeniul asistentei/educatiei moral-religioase crestin-ortodoxe”.

Ordinul prevede ca Directia Informare si relatii publice “este unitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (…), fiind specializata in conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor de informare si relatii publice, transparenta decizionala, realizare a publicatiilor, filmelor si materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum si in monitorizarea si analizarea permanenta a efectelor mediatice produse de misiunile si actiunile intreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectiva in spatiul public a activitatii M.A.I.”

Fata de fostul regulament, cel aprobat acum prevede ca “Directia este in coordonarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, si are ca structuri subordonate Centrul Multimedia si Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne”. Pana acum, Directia era “in coordonarea unui secretar de stat al M.A.I., desemnat de catre ministrul afacerilor interne”.

Noul regulament mai prevede ca Sectia de asistenta religioasa “isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar, precum si a regulamentelor si instructiunilor in vigoare, si reprezinta M.A.I. in relatiile cu Biserica Ortodoxa Romana, cultele si asociatiile religioase de stat, cu organismele similare care au atributii in domeniul asistentei religioase atat in tara, cat si in plan international”.

Biserica si banii publici

Cateva exemple:

– Guvernul Ponta a alocat, in plina campanie electorala, 6.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara pentru finantarea a doua catedrale din Madrid si Barcelona, a Manastirii Lainici din judetul Gorj si a Catedralei Greco-Catolice din Cluj-Napoca. Repartizarea fondurilor a fost aprobata in sedinta de guvern din 15 octombrie, pentru ca la finalul saptamanii, pe 19 octombrie, premierul Ponta sa participe la slujba de duminica la o biserica ortodoxa romaneasca din Madrid.

– La sfarsitul lunii august, HotNews.ro a scris ca Guvernul Ponta a alocat alti 6.000.000 de lei tot din Fondul de rezerva bugetara pentru sprijinul financiar a trei unitati de cult: Centrul Eparhial Iasi (judetul Iasi), Manastirea Nicula (judetul Cluj) si Manastirea Tismana (judetul Gorj). Aceasta la putin timp dupa participarea in 15 august a prezidentiabilului Victor Ponta la slujba de Sfanta Maria la Manastirea Nicula si a prezidentiabilului Elena Udrea la Manastirea Tismana, din judetul Gorj. Detalii aici

– In februarie 2011, Guvernul a alocat 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

BOR despre implicarea politica

Patriarhia spune ca o presupusa implicare politica a Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) in campania electorala din 2 noiembrie, trebuie dovedita pentru a fi luate masurile care se impun, potrivit Mediafax.

Reactia Patriarhiei vine dupa ce presedintele Traian Basescu a declarat ca BOR s-a implicat, evident, in campania pentru alegerile prezidentiale.

“Presupusele cazuri de implicare politica partizana a clerului ortodox in campania electorala trebuie probate cu dovezi trimise Patriarhiei Romane sau centrelor eparhiale din tara pentru verificarea celor semnalate si luarea masurilor care se impun. Altfel, orice acuzatie neprobata este nedreapta si contrara pozitei oficiale a Bisericii”, se arata intr-un comunicat al Patriarhiei.

Totodata, Patriarhia Romana reafirma neutralitatea politica a BOR, conform hotararilor Sfantului Sinod fundamentate pe canoanele bisericilor ortodoxe.

“In acest sens, in ultimul comunicat de presa dat publicitatii in ziua de 4 august 2014, dar si la fiecare moment electoral din Romania, se precizeaza: Clerului ortodox roman ii este interzis sa desfasoare activitati cu caracter partinic in comunitatile de credinciosi pe care le pastoreste. Orice activitate partinica a clerului ortodox este contrara hotararilor Sfantului Sinod si dezaprobata de credinciosi. Patriarhia Romana face un apel catre reprezentantii clasei politice din Romania ca in dezbaterile electorale privind alegerile prezidentiale din toamna acestui an sa evite confruntarile politice motivate religios, deoarece, potrivit legilor Romaniei, cultele religioase sunt factori ai pacii sociale (Legea 489/2006, art. 7, alin. 1), nu motive pentru invrajbirea populatiei. De altfel, aceasta atitudine a Bisericii a fost apreciata public de presedintele Romaniei”, se mai spune in comunicat.

Cate biserici sunt in Romania

Potrivit unui sondaj realizat de incont.ro  in Romania sunt 18.429 de biserici si 4.022 de scoli.

In judetul Bacau sunt 666 de biserici, cifra oficiala data de Secretariatul de Stat pentru Culte. Cele mai multe pe cap de locuitor sunt insa in Salaj, unde exista una la fiecare 474 de persoane.

Judetul Tulcea are cele mai putine lacase de cult: 73. Cu toate acestea, pe cap de locuitor cele mai putine sunt in Ilfov/Mun. Bucuresti, unde exista o biserica la 3875 locuitori.

La capitolul scoli, Bucuresti si Ilfov conduc clasamentul, cu 349 de unitati. Sunt insa cele mai putine pe cap de locuitor (o scoala la 5852 de persoane).

Cele mai putine sunt in Tulcea si Covasna (93 si respectiv 94). Cele mai multe scoli pe cap de locuitor sunt in Salaj, unde exista o unitate de invatamant la fiecare 1928 de locuitori.

România, lăsată în plata Domnului: 18.300 de biserici, 4.700 de şcoli şi 425 de spitale

În România, bisericile apar ca ciupercile după ploaie, în vreme ce spitalele se închid sau ajung într-o stare deplorabilă.  Potrivit statisticilor, în România sunt, la nivelul anului 2013, 18.300 de lăcaşuri de cult, 4.700 de şcoli generale şi 425 de spitale.

În  judeţul SĂLAJ, este o biserică la 475 de locuitori (460 de biserici), iar în județul TULCEA, extrema cealaltă, o biserică la 2.760 de locuitori (73 de biserici).

Cu toate acestea, judeţul cu cele mai multe biserici din România este CLUJ (833). În acelaşi timp, sunt judeţe în care este un pat de spital la 300 de persoane şi o şcoală la 3.000 de locuitori.

Jurnaliștii de la „Adevărul“  prezintă o hartă detaliată a spitalelor, a şcolilor şi a bisericilor din ţara noastră. Astfel, în HUNEDOARA se găsesc peste 600 de biserici, în timp ce numărul unităţilor de învăţământ s-a redus, o dată cu declinul demografic.

VASLUI. Un spital la 125.000 de locuitori şi o biserică la 655 de locuitori. Peste 700 de şcoli şi-au pierdut personalitatea juridică.

BUZĂUL are o biserică la 800 locuitori şi un spital la 54.000 de locuitori.

PIATRA NEAMŢ. O biserică la 1.000 de locuitori, un spital la 80.000. Un sfert dintre lăcaşurile de cult au fost ridicate după revoluţie.

CONSTANŢA. Un spital la fiecare 21 biserici ortodoxe. O treime dintre lăcaşurile de cult au apărut după revoluţie.

ALBA IULIA. Religia a depăşit învăţământul şi asistenţa medicală în Alba: o biserică la 570 locuitori, o şcoală la 650 de persoane.

RÂMNICU VÂLCEA. 10 biserici şi mânăstiri într-o singură comună şi doar şapte spitale în întreg judeţul.

BRAŞOV. De 40 de ori mai multe biserici decât spitale. Numărul de lăcaşuri de cult se apropie de cel al şcolilor.
.
SIBIU. Judeţul are un spital la 41.776 de locuitori şi o biserică la 1.353 de locuitori.

ARAD. Peste 600 de lăcaşuri de cult şi doar opt spitale.

CĂLĂRAŞI. Fruntaş la biserici, dar codaş la spitale: avem 210 lăcaşuri de cult şi doar 5 spitale.

IALOMIȚA se roagă excesiv (194 de biserici), învaţă prea puţin şi are sănătatea şubredă.

PRAHOVA are un spital la 42.383 de locuitori şi o biserică la 1.926 de persoane.

În VRANCEA ultimilor ani au dispărut peste 100 de şcoli şi două spitale. În schimb, bisericile s-au înmulţit excesiv.

IAŞI. 149 de biserici în plus, 35.000 de elevi şi studenţi în minus. Mitropolia Moldovei ne spune că „Nevoia de biserici noi este încă foarte mare“.

ARGEȘUL are 15 spitale, 104 unităţi de învăţământ şi biserici cărora li s-a pierdut şirul

Bisericile din MARAMUREȘ, mai multe decât şcoli şi spitale. Borşa, oraşul cu 29 de biserici.

TIMIŞ. Numărul bisericilor ortodoxe s-a dublat după Revoluţia din 1989. Aici, există numai puţin de 641 de biserici.

BACĂU. Judeţul cu 666 de lăcaşuri de cult, locul unde în ultimii 25 de ani, numărul bisericilor s-a dublat iar al elevilor şi profesorilor s-a înjumătăţit.

Implanturile cu microcipuri cauzează tumori maligne cu dezvoltare rapidă

Agenţia de presă Associated Press a dat publicităţii în luna septembrie a anului trecut o ştire uluitoare despre implanturile cu microcipuri: testate pe animale de laborator au produs cancer – conform dr. Katherine Albrecht, expert în probleme de securitate personală – privacy expert şi vechi oponent al implementării cipurilor.

Studii medicale necunoscute publicului

Potrivit Associated Press, o serie de studii care se întind pe o perioadă de 10 ani au arătat că şoarecii şi şobolanii injectaţi cu celule transmiţătoare au dezvoltat tumori maligne cu creştere rapidă, care s-au dovedit letale în 1 din 10 cazuri. Tumorile au apărut în ţesuturile din jurul microcipurilor şi deseori au crescut până la acoperirea completă a sistemului, susţin cercetătorii.

Albrecht a aflat despre legătura dintre microcipuri şi cancer când proprietarul unui câine care murise din cauza unei tumori cauzate de un cip le-a contactat pe ea şi pe Liz McIntyre, împreună cu care a semnat cartea “Cipuri-spioni”. Apoi Albrecht a găsit studii  medicale dovedind legătura dintre implantul cu microcipuri şi cancer şi în cazul altor animale. Înainte ca ea să le aducă în atenţia Associated Press, studiile au fost necunoscute atenţiei publice.

Implanturi pentru oameni, aprobate de FDA

După o investigaţie de patru luni, jurnaliştii Associated Press au descoperit mai multe documente care arătau legătura dintre cancer şi implantul cu microcipuri. O parte dintre aceste documente au fost publicate înainte ca Applied Digital Solutions – compania mamă a VeriChip – să ceară acordul FDA (Food and Drug Administration – o agenţie din domeniul medical din SUA) pentru a pune pe piaţă implanturile pentru oameni. Compania VeriChip a obţinut aprobarea FDA în anul 2004, sub supravegherea secretarului de stat al Departamentului Sănătăţii din SUA, pe atunci Tommy Thompson, care ulterior a primit un post de conducere în companie.

Potrivit politicii FDA, era responsabilitatea firmei VeriChip să aducă în atenţia FDA cercetările medicale care au semnalat efectele nocive ale acestei tehnologii, dar directorul VeriChip, Scott Silverman, pretinde că nu au ştiut despre astfel de cercetări.

Cine îşi doreşte un implant canceros în mână?

Albrecht şi-a arătat scepticismul că o companie ca VeriChip, având drept preocupare majoră implantul cu microcipuri, nu ar fi fost informată despre studiile relevante din domeniu. “Ar fi o neglijentă din partea domnului Silverman să nu ştie despre aceste cercetări. Iar dacă ştia despre astfel de studii, cu siguranţă a avut un motiv să nu le divulge”, spune Albrecht. “Dacă FDA ar fi ştiut de legătura dintre microcipuri şi cancer, poate nu ar fi aprobat niciodată produsele companiei lui Silverman”.

De când a obţinut aprobarea FDA, compania VeriChip a desfăşurat o campanie de publicitate agresivă vizând implementarea de cipuri celor suferind de cancer şi de boli mintale. Recent a fost anunţat ca au fost supuşi implantului 90 de pacienţi Alzheimer şi îngrijitorii lor din Florida. De asemenea, 160 de angajaţi ai sediului central al Procuraturii din Mexic, muncitori din sistemul de securitate al SUA, membrii unor cluburi din Europa au suferit de asemenea astfel de implanturi.

Albrecht şi-a exprimat îngrijorarea pentru cei care au suferit implanturi de chip, îndemnându-i să le scoată cât mai repede. “Aceste revelaţii schimbă totul” spune ea. “De ce şi-ar asuma cineva riscul de a avea un implant canceros în mână?”

Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri

Rockefeller a făcut aceste afirmaţii în conversaţiile avute cu regizorul american Aaron Russo,
pe care a încercat să-l recruteze în această elită
un articol de Paul Joseph Watson,
preluat de pe www.prisonplanet.com
Regizorul şi realizatorul de documentare american Aaron Russo analizează în detaliu pentru prima dată mărturisirile uluitoare ale lui Nick Rockefeller, inclusiv predicţiile sale legate de evenimentele de la 11 septembrie şi înscenarea terorismului, fondarea de către familia Rockefeller a mişcării feministe şi planul ultim al elitei  mondiale de reducere a populaţiei şi de implanturi cu microcipuri.

Într-un interviu, regizorul Aaron Russo povesteşte cum a verificat mărturisirile şocante ale lui Nick Rockefeller care i-a spus personal că scopul ultim al elitei mondiale este de a se ajunge la o populaţie controlată prin microcipuri şi că războiul împotriva terorismului e o înscenare. Rockefeller a prezis cu unsprezece luni înainte ״evenimentul״ din 11 septembrie care a declanşat invadarea Irakului şi Afganistanului. De asemenea, Rockefeller i-a spus lui Russo că familia sa a fondat şi finanţat mişcările feministe cu scopul de a distruge familiile şi că reducerea numărului populaţiei este un scop fundamental al elitei mondiale.

Rockefeller a încercat să-l recruteze pe Russo în elită

Aaron Russo este probabil cunoscut mai ales pentru realizarea filmului „Trading Places” – „Pariul”, în care joacă Eddie Murphy. Un alt proiect, însă, l-a adus în atenţia opiniei publice: documentarul său „America – From Freedom to Fascism” – “America – de la libertate la fascism”, despre infracţiunile de delapidare din sistemul de rezervă federală.

Deşi bolnav de cancer, Russo şi-a făcut timp între tratamente să realizeze interviuri cu Alex Jones, realizator de emisiuni radio şi documentarist ca şi el, lansând astfel o serie de declaraţii incendiare despre ceea ce Rockefeller îi spusese referitor la direcţia în care este lumea orientată în prezent de către elita mondială.

Cum a ajuns Russo să afle toate aceste informaţii de la Nick Rockefeller? După difuzarea unuia dintre filmele sale de succes, „Mad as Hell”, Russo a s-a implicat în politică. În timpul campaniei electorale pentru fotoliul de guvernator al statului Nevada, Russo a fost remarcat de către Rockefeller şi i-a fost prezentat acestuia de către o femeie procuror. Observând pasiunea şi capacitatea lui Russo de a declanşa schimbări, Rockefeller a început o misiune subtilă de recrutare a lui Russo în această elită.

Ca membru al elitei, lui Russo i se promite un cip marcat special

În timpul unei conversaţii, Rockefeller l-a întrebat pe Russo dacă este interesat să intre în Consiliul Relaţiilor Externe (CRE) – Council on Foreign Relations (CFR), dar Russo a refuzat invitaţia, spunând că nu este interesat să asuprească oamenii; în replică, Rockefeller l-a întrebat cu sânge rece de ce i-ar păsa de „sclavi”.

„L-am întrebat care este rostul acestor lucruri”, spune Russo, „aveţi toţi banii din lume, aveţi toată puterea necesară, care e scopul final, atunci?” Rockefeller a răspuns (parafrazând): „Scopul final este să fie toţi implantaţi cu cipuri, să controlăm întreaga societate, iar bancherii şi elita să controleze lumea”.
Rockefeller chiar l-a asigurat pe Russo că dacă ar intra în elită, cipul său ar fi marcat special astfel încât să se evite controlul nedorit de către autorităţi.

Russo susţine că Rockefeller i-ar fi spus cu 11 luni înainte de 11 septembrie: „trebuie să se producă un eveniment în urma căruia să invadăm Afganistanul, să construim conducte de petrol prin marea Caspică, să invadăm Irakul, să ocupăm Orientul Mijlociu şi să mergem după Chavez în Venezuela”.Rockefeller i-ar mai fi vorbit lui Russo despre faptul că în curând soldaţii îl vor căuta prin peşteri pe Osama bin Laden şi că va fi un „un război nesfârşit al terorii, în care nu va exista niciun duşman şi totul va fi o imensă cacealma, astfel încât guvernul să domine poporul american”, susţine Russo, care a mai precizat că Rockefeller râdea într-un mod cinic în timp ce îi făcea această predicţie uluitoare.

Mişcarea feministă sprijinită pentru distrugerea familiei tradiţionale

Într-o discuţie ulterioară Rockefeller l-a întrebat pe Russo ce crede despre mişcările de emancipare feministe. Russo a răspuns că el consideră că aceste mişcări luptă să obţină pentru femei drepturi egale cu cele ale bărbaţilor, de a munci şi de a fi plătite în mod egal, aşa cum s-a obţinut şi dreptul la vot. Acest răspuns i-a stârnit râsul lui Rockefeller: „Eşti fraier! Să-ţi spun despre ce este vorba, de fapt: noi, clanul Rockefeller am fondat mişcările feministe: noi! Noi deţinem toate ziarele şi toate televiziunile – Fundaţia Rockefeller”.

Rockefeller i-a explicat lui Russo care sunt cele două motive principale pentru care familia sa a finanţat mişcarea feministă: în primul rând, înainte de luptele pentru drepturi ale femeilor, bancherii nu puteau impune taxe pentru jumătate de populaţie; în al doilea rând, aceasta mişcare determină ca şcolarizarea copiilor să se facă de la vârste mult mai mici, devenind posibilă mult mai uşor îndoctrinarea copiilor care sunt învăţaţi să privească statul drept prima familie, desfiinţând astfel modelul familiei tradiţionale.

Această revelaţie completează afirmaţiile anterioare ale pionierei feministe Gloria Steinem, conform cărora CIA a finanţat revista Ms. Magazine, în cadrul aceleiaşi strategii de distrugere a modelelor tradiţionale de familie.

Reducerea populaţiei la jumătate

Rockefeller a subliniat în repetate rânduri că „oamenii trebuie să fie conduşi” de o elită, iar unul din mijloacele care ar duce la această stăpânire este reducerea populaţiei. „Sunt prea mulţi oameni în lume” zicea el şi numărul oamenilor trebuie redus la cel puţin jumătate.

O problemă care a scăpat de sub controlul elitei, după cum reiese din conversaţiile lui Rockefeller cu Russo, este conflictul dintre Israel si Palestina. La un  moment dat soluţia gravita în jurul ideii de a da fiecărui cetăţean israelian câte un milion de dolari şi de a-i muta în statul Arizona.

Nu vreau să fiu un număr!

Implanturile cu microcipuri, supravegherea şi controlul oamenilor prin tehnologia RFID sunt deja o realitate

de Violeta Bucur

Paşaportul biometric, cartea electronică de identitate, brăţara GPS, implantul biopolitic, colierul electronic pentru supravegherea copiilor, dispozitivele pentru identificare cu ajutorul frecvenţelor radio (RFID – radio frequency identification device) şi implantarea de microcipuri detectabile prin satelit sunt câteva tehnologii care ameninţă libertatea fiinţelor umane. Prezentate într-o lumină atrăgătoare a inovaţiilor high-tech şi justificate prin argumente precum salvarea vieţilor, protejarea copiilor, securizarea magazinelor şi a băncilor, reducerea birocraţiei sau economia de timp, toate aceste dispozitive nu urmăresc, de fapt, decât controlul strict al populaţiei.

Într-o lume în care cheia, paşaportul şi portofelul nu îşi mai au rostul, oamenii vor putea fi urmăriţi şi controlaţi oriunde vor merge. De mai bine de zece ani există avertismente cu privire la implantarea de microcipuri la oameni, însă aceste informaţii au fost luate de mulţi drept paranoia sau science fiction. Iată că astăzi se dovedeşte că toate acestea sunt reale; numărul oamenilor implantaţi a ajuns deja la câteva zeci de mii.

O lume „ciber-perfectă”

Pe cel mai cunoscut site de cumpărături on line, e-bay, se găsesc de cumpărat dispozitive RFID la preţuri între 2 şi 5 euro. Printre modelele disponibile se regăseşte şi celebrul transpondor EM 4102, model foarte asemănător cu primul cip implantabil pentru oameni care a fost autorizat în SUA în 2005. După ce s-a făcut o intensă propagandă în favoarea microcipurilor implantabile, afirmându-se că celebrităţile îşi implantează astfel de dispozitive, iată că s-a dat undă verde la vânzarea de cipuri pentru publicul larg. Ziariştii care până acum îi luau peste picior pe cei care avertizau că microcipurile umane vor ajunge curând pe piaţă, ar trebui să se trezească la realitate.

Mai multe televiziuni franceze au anunţat încă din 2005 că în scurt timp vor fi obligatorii actele de identitate care conţin caracteristicile biometrice ale posesorului (printre acestea se numără amprentele digitale, fotografia irisului şi chiar o mostră de ADN). De altfel, începând cu 25 mai 2005, ambasada Franţei din Bamako (Mali) a eliberat primele vize electronice. De acum înainte, aceste vize vor fi aplicate tuturor paşapoartelor, aparţinând persoanelor care vor să intre pe teritoriul Franţei, fie că va fi vorba de un sejur turistic sau de o călătorie de afaceri. Acest experiment care face apel la biometrie a fost rapid preluat de către alte şase consulate ale Franţei (din Algeria, Sri Lanka, Bielorusia, China, Statele Unite şi Elveţia) şi pregăteşte terenul pentru microcipuri.

În Australia, personalul bancar este deja implantat cu microcipuri din oficiu, la fel şi militarii. La Washington a fost demarat de câţiva ani un program pilot pentru cei fără adăpost. Acesta vizează implantarea cu cipuri a persoanelor fără adăpost, pentru ca poliţia şi asistenţii sociali să îi poată localiza şi să le urmărească acţiunile. Conform autorităţilor, ,,aceasta este o ocazie rară de a utiliza tehnologia de vârf pentru a satisface două obiective ale societăţii: a-i ajuta mai bine pe cei abandonaţi, sporind în acelaşi timp gradul de securitate al oraşelor.” Pornind de la un număr iniţial de câteva zeci de persoane, sistemul poate fi apoi cu uşurinţă extins.

Începând cu 2005, s-a trecut la faza a doua a proiectului: transmiterea wireless (fără fir), către baze de date centralizate, a informaţiilor despre localizarea celor fără adăpost care au fost implantaţi cu cipuri de identitate. Purtătorul de cuvânt al Asociaţiei celor fără adăpost estimează că în SUA sunt între 2,3 şi 3,5 milioane de persoane aflate în această situaţie şi că acest sistem ar putea fi uşor implementat pentru toate aceste persoane. ,,Ne-am exprimat în favoarea acestei idei, dar numai în condiţiile în care programul include protejarea intimităţii,” au spus reprezentanţii asociaţiei. Despre ce intimitate mai poate fi vorba?

De la implanturi neurologice cervicale la implanturi cerebrale şi nano-computere

Compania Cyberkinetics Neurotechnology Systems din Foxboro, Massachusetts a anunţat dezvoltarea unor implanturi medicale care să compenseze deficienţe ale sistemului nervos datorate, de exemplu, unor leziuni ale coloanei vertebrale. Produsele acestei firme se află în prezent în faza de testare clinică. Această firmă propune implantarea unor cipuri în zona cervicală pentru a stimula regenerarea sistemului nervos după accidente care provoacă, de exemplu, paralizie. Implanturile cervicale au rol recuperator şi sunt extrase după 3-4 luni.

Un alt produs pentru care Cyberkinetics a primit aprobarea Administraţiei Americane pentru Alimentaţie şi Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) pentru a realiza teste clinice, este Neuroport, un microcip de 4 mm care se plasează pe craniul pacienţilor şi înregistrează complet activitatea cerebrală, transmiţând datele pentru a fi înregistrate şi analizate pe calculator. Acest implant se va menţine pentru durate de timp scurte (mai puţin de o lună) şi este destinat diagnosticării sau supravegherii clinice a pacienţilor.

Cyberkinetics Neurotechnology Systems nu este singura companie care face cercetări intense în acest domeniu. Neural Signals, din Atlanta, are un proiect care se referă la „citirea” activităţii cerebrale cu ajutorul unor receptori implantaţi la nivelul pielii capului. Această tehnică ar permite multiplicarea numărului de receptori şi o mai bună interpretare a activităţii cerebrale. Creierul pacienţilor ar opera ca o telecomandă ultra-sofisticată pentru ansamblul aparaturii electrocasnice. Experţii afirmă că Cyberkinetics va fi prima companie care se va lansa într-un studiu pe termen lung, utilizând un dispozitiv şi mai sofisticat, care va fi plasat în interiorul creierului pacientului. Aceştia speră să fie în măsură să scoată pe piaţă produsul în următorii trei ani.

Sistemul BrainGate fabricat de Cyberkinetics Neurotechnology Systems este o reţea de micro-electrozi implantabili, care, combinată cu un sistem de prelucrare a semnalului digital, formează o interfaţă care ar permite minţii umane să interacţioneze direct cu lumea exterioară. Această interfaţă este sugestiv denumită „BrainGate” (poarta Creierului) şi teoretic este proiectat pentru a permite fiinţei umane să comande mental funcţionarea unor dispozitive electronice. Tehnologia respectivă  constă în implantarea unei micro-baterii la nivelul cortexului fiinţei umane. Ea este destinată pacienţilor paralizaţi şi le-ar permite acestora să dea comenzi unor dispozitive electronice (telefon, televizor, calculator, aparate electrocasnice) doar prin forţa gândului.

Dimensiunea  implantului este de numai 1 mm2. Un tetraplegic (persoană cu toate cele patru membre paralizate) căruia i s-a implantat un astfel de dispozitiv a fost capabil să trimită email-uri şi să utilizeze diverse jocuri de pe computerul său, doar cu ajutorul minţii. De atunci au mai fost implantaţi încă alţi patru pacienţi.

Fără a nega posibilele avantaje pentru unii pacienţi care se confruntă cu afecţiuni foarte grave (avantaje care totuşi încă nu au fost pe deplin confirmate), trebuie să remarcăm însă că principalul mod de acţiune, atât pentru sistemul Neuroport, cât şi pentru BrainGate, este faptul că permite celui care manevrează dispozitivul să obţină un control temporar asupra activităţii creierului celui implantat. În acest mod poate fi influenţat comportamentul celor implantaţi, cât şi gândurile şi stările psihice ale acestora.

Alte arii de cercetare se orientează spre nano-computerele implantabile. Primul computer utilizând molecula de ADN a văzut lumina zilei în 1994, inventatorul lui fiind Leonard Adleman, matematician din SUA. Pe de altă parte, cercetătorii de la Institutul Weizmann au fabricat  un nano-computer biologic, care funcţionează cu un program de tip ADN şi produce molecule biologice la comandă. Acest gen de computer ar permite analiza genelor şi sintetizarea moleculelor terapeutice. Molecula de ADN înlocuieşte tradiţionalul cip din siliciu, iar enzimele îndeplinesc funcţia de circuite electronice. Nu suntem prea departe de un implant nano-terapeutic, căldura corpului servind drept sursă de energie, iar catena de ADN drept emiţător-receptor. Cât despre medici, va fi suficient ca pe viitor să fie echipaţi cu o telecomandă pentru a sintetiza de la distanţă moleculele terapeutice de care pacienţii lor ar avea nevoie, spun mesajele de propagandă în favoarea acestor dispozitive.

Culmea microcipurilor este descoperirea firmei Kodak, pastila cu microcip, datorită căreia infirmierele vor putea în sfârşit să ştie dacă medicamentul a ajuns sau nu în stomacul pacienţilor recalcitranţi. Nici cei mai aprigi dictatori nu s-au gândit vreodată că vor dispune de un asemenea control absolut, inclusiv asupra stomacului supuşilor lor. Ce va mai urma? Calcularea notei de plată la restaurant, scanând într-o nano-secundă stomacul clientului, după ce acesta a luat masa?!

Implantul cu microcipuri va deveni în curând obligatoriu?

John Roberts, numit de George Bush în fruntea Curţii Supreme de Justiţie în 2005 (funcţie pe care o ocupă şi în prezent), a fost audiat de senatorul Joseph Biden, cu scopul de a afla dacă s-ar opune unei legi prin care implantarea cu microcipuri să devină obligatorie. Răspunsul la aceste audieri nu a fost niciodată făcut public. Între timp, un proiect de lege al administraţiei americane propune, sub pretextul asigurării siguranţei şi a luptei împotriva terorismului, injectarea de microcipuri la toţi nou-născuţii. Printre argumentele aduse în favoarea acestui proiect halucinant este eliminarea posibilităţii ca bebeluşii să fie încurcaţi la naştere.

Încă din octombrie 2004, FDA a dat undă verde companiei VeriChip pentru realizarea de implanturi subcutanate la fiinţele umane, în scopuri medicale. De mărimea unui bob de orez, cipul este inserat imediat sub piele. El memorează un număr unic (identificatorul electronic unic) de 16 biţi şi poate transmite acest număr la distanţă, atunci când cipul este activat de un dispozitiv special de citire. Cipul  poate fi folosit în aplicaţii precum cele de identificare a pacienţilor în departamentul pentru urgenţe sau pentru controlul accesului în sectoarele de înaltă securitate. Spre deosebire de formele convenţionale de identificare, cipul nu poate fi pierdut, furat sau reprodus, asigurând un nivel de identificare fără precedent.

Compania VeriChip, filială a Applied Digital Solutions, prima firmă producătoare de RFID, este în plină ascensiune. La sfârşitul anului 2005, VeriChip a realizat în cadrul Conferinţei Internaţionale pentru Securitate din Florida, demonstraţii şi testări publice cu ultima generaţie de microcipuri RFID pentru oameni, numită Veriguard. Cu această ocazie, reprezentanţii companiei au declarat: ,,Ca furnizori de RFID, considerăm conferinţa internaţională a Societăţii Americane de Informaţii pentru Ştiinţă (ASIS) ca fiind un eveniment cheie pentru noi, pentru că ne oferă ocazia perfectă de a ne prezenta tehnologia de implanturi. Ultimele soluţii de securitate via RFID includ aplicaţii care pot fi localizate prin satelit.”

Microcipuri „în serviciul umanităţii” sau în serviciul marilor corporaţii?

Firma VeriChip este doar una dintre cele care au reuşit să obţină din partea FDA încadrarea produselor de supraveghere şi identificare ca produse „în serviciul umanităţii”. Aceste tehnologii sunt adesea prezentate ca fiind un progres sau ceva inevitabil. Paşi foarte importanţi au fost făcuţi pentru ca tehnologia RFID să devină un standard la nivel internaţional. Majoritatea marilor reţele de magazine folosesc deja etichete RFID pentru a se proteja împotriva furtului din magazine. Companiile de transport folosesc dispozitive RFID pentru urmărirea produselor. Dispozitive similare sunt folosite în aeroporturi sau de către serviciile poştale. Armata le foloseşte fără reţineri, în toate departamentele, între marcarea armamentului şi implantarea militarilor neexistând pentru ei nicio diferenţă principială.

În realitate, microcipurile implantabile nu au nimic de-a face cu inevitabilul, fiind vorba doar de planurile anumitor grupuri de interese, dornice să îşi asigure profituri cât mai mari şi să deţină controlul asupra maselor de oameni. Deja tehnologia de identificare cu unde radio, RFID, este pe punctul de a invada toate domeniile, chiar dacă studiul ,,Reflex”, finanţat de Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că există riscul ca molecula de ADN uman să se fisureze în urma utilizării acestor tehnologii. La momentul actual se ia foarte serios în calcul posibilitatea de a impune imigranţilor implantul de cipuri RFID la nivelul braţului. Anumite firme visează să implanteze întreaga omenire, sub pretextul securităţii. Până atunci, sunt propuse (sau impuse) tot mai mult, brăţări de supraveghere electronică, mai ales în rândul categoriilor sociale defavorizate, pentru care astfel de măsuri sunt mai uşor de justificat. Se pare că „materialul” ideal pentru efectuarea de teste în acest domeniu îl reprezintă după animale, infractorii şi săracii.

Pe 28 aprilie 2005, ministrul de justiţie din Belgia sugera ca şomerii pe termen lung să poarte la picior o brăţară electronică care să le urmărească toate mişcările, pentru a-i impulsiona astfel să facă mai multe eforturi de a-şi găsi un loc de muncă (în cazul în care comportamentul lor nu este considerat adecvat, ei fiind privaţi de ajutorul de şomaj şi alte drepturi sociale).

Tot în Belgia, un reputat neurochirurg a propus implantarea unui cip în creierul pedofililor puşi în libertate, pentru a putea fi supravegheaţi mai uşor. Oricât de oribile ar fi crimele realizate de aceştia, o astfel de măsură este excesivă şi nu rezolvă problema. Este inacceptabil ca temerile părinţilor şi în general ale societăţii să fie speculate într-un asemenea mod. Propaganda din SUA merge chiar mai departe, considerându-i iresponsabili pe părinţii care nu acceptă supravegherea electronică a propriilor copii.

Katherine Albrecht, fondatoarea asociaţiei CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering – Grupul consumatorilor care sunt împotriva numerizării şi invadării intimităţii de către supermarketuri) a tras numeroase semnale de alarmă în ceea ce priveşte dezvoltarea peste măsură a industriei de supraveghere a clienţilor marilor magazine. CASPIAN a examinat şi a inventariat tot echipamentul de supraveghere utilizat în cadrul acestora, de la camerele ascunse, până la dispozitivele de urmărire plasate pe cărucioarele clienţilor sau în mărfuri. În cartea sa Cipurile-spion (Spychips), scrisă în colaborare cu Liz McInty, Katherine Albrecht descrie în detaliu cum urmăresc mega-corporaţiile mondiale şi guvernele să utilizeze RFID pentru a spiona activităţile cotidiene ale oamenilor.

Implantarea de microcipuri nu va rezolva problemele societăţii actuale

Într-o lume în care furturile, omorurile, violurile, dispariţiile de copii, dezastrele sunt mediatizate intens tocmai pentru a alimenta fricile, propagandiştii pro-cipuri uzează intens de nevoia de siguranţă a oamenilor. De fiecare dată când are loc un astfel de eveniment, se strecoară şi ideea eficienţei acestor sisteme de supraveghere.

În urma catastrofei provocate de uraganul Katrina, despre care există surse care afirmă că nu a fost un fenomen natural, ci ar fi fost provocat intenţionat, echipele de securitate au adoptat tehnologia RFID pentru a identifica mai uşor victimele. Biroul medical al comitatului Lafayette, Mississippi, a stabilit că va stoca cipuri şi scannere RFID pentru viitoarele catastrofe şi dezastre. Statul Louisiana a declarat că va proceda la fel.

În Europa, există o tendinţă similară, dar bine ascunsă în spatele unor afirmaţii ipocrite, precum cele ale Grupului European de Etică a Ştiinţei şi a Noilor Tehnologii (GEE) de pe lângă Comisia Europeană. ,,Grupul European de Etică insistă asupra faptului că utilizarea implanturilor craniene în scopul monitorizării nu va fi autorizată decât dacă legislatorul consideră că societatea democratică are nevoie stringentă şi justificată de aşa ceva.” Este bine să ştim că şi în SUA aceste măsuri abuzive au fost propuse tot sub un pretext similar.

Servindu-se de recentele revolte stradale din Franţa şi de aşa-zisele atacuri teroriste din Londra şi New York, senatorul francez René Tregouet consideră că implantul cu bio-cip uman este inevitabil şi chiar necesar pentru menţinerea securităţii, pentru apărarea drepturilor omului şi pentru democraţie. Iată ce declară el: „Apăr de mulţi ani ideea că orice fiinţă umană ar trebui să dispună de o viaţă privată inviolabilă şi de o identitate publică, prin care să nu fie transformat într-un simplu număr format din 64, 128 sau 256 de cifre. Dat fiind faptul că responsabilitatea, conştiinţa, solidaritatea şi moralitatea sunt nişte concepte din ce în ce mai străine pentru tot mai mulţi dintre concetăţenii noştri, noile tehnologii sunt singurele capabile să ajute pe viitor autoritatea de stat, în ceea ce priveşte respectarea ordinii publice. Legătura dintre identitatea privată, identitate care este un adevărat sanctuar pentru cetăţeanul care respectă legea, şi identitatea publică, făcută accesibilă în mod spontan oricărui agent al ordinii publice (cu ajutorul cipurilor RFID), nu va fi realizată decât cu consimţământul autorităţii de stat.”

Se observă că, în viziunea acestui senator, dreptul la viaţă privată este asigurat doar celor ce respectă legea, nu tuturor, iar identitatea publică implică automat cipurile. Şi dacă într-o zi refuzul de a purta cip va reprezenta o încălcare a legii? Civilizaţia este opera oamenilor liberi şi nu a unei obligaţii sau impuneri. Toate măsurile legate de controlul tehnologic sunt strict represive şi, din punct de vedere moral, nu folosesc la nimic.

Dacă terorismul este într-adevăr real, atunci cu siguranţă dispune de mijloacele necesare pentru a dejuca tot sistemul tehnologic de protecţie, indiferent de cât de avansat ar fi acesta. Nu suntem siguri că avem la dispoziţie toate datele privind adevărata situaţie la nivel mondial. Ceea ce vedem nu este decât un terorism instrumentalizat de marile puteri şi care nu ar exista în afara acestora. Atentatele de la Londra au dejucat cele mai sofisticate sisteme video de supraveghere din lume. Cum a fost posibil aşa ceva? Nu avem cum să ştim, pentru că fostul prim ministru Tony Blair a invocat dreptul de veto pentru orice anchetă publică independentă. Prăbuşirea World Trade Center şi atacul asupra Pentagonului s-au petrecut în pofida existenţei celui mai sofisticat sistem de apărare din lume. Cum a fost posibil aşa ceva? Nu avem cum să ştim, pentru că administraţia Bush obstrucţionează orice anchetă publică independentă, cerută de familiile victimelor. De altfel, Comisia pentru ancheta evenimentelor din 11 septembrie 2001 a fost poreclită ,,Omisiune de anchetă” (joc de cuvinte, în limba engleză comission – comisie,  omission – omisiune). La momentul actual mai mult de 50% din populaţia oraşului New York şi 75% din europeni consideră că versiunea oficială a evenimentelor din 11 septembrie 2001 este neverosimilă. Până când familiile victimelor nu obţin elemente determinante şi independente referitoare la dedesubturile acestor tragice evenimente, este prematur şi deplasat ca acestea să fie utilizate pentru a justifica implantarea oamenilor cu biocipuri.

Conducătorii actuali nu pot garanta că nu vor utiliza cipurile împotriva oamenilor

Un alt argument adus în favoarea microcipurilor este că informaţiile electronice centralizate sunt mult mai sigure şi mai uşor de protejat. Pentru orice utilizator al computerului şi Internetului cu o minimă experienţă practică, această afirmaţie apare ca fiind ridicolă. În ciuda tuturor mijloacelor de care dispune în ziua de azi, nici măcar Pentagonul nu reuşeşte să îşi protejeze informaţiile strict secrete. La momentul actual nu există nicio metodă de protecţie a informaţiei într-o reţea de calculatoare care să fie infailibilă. Este oricând posibil ca un sistem să fie descifrat sau piratat pentru a se accesa informaţiile. Şi cu cât acestea sunt mai centralizate, cu atât riscul este mai mare.

Un exemplu tipic este afişarea pe Internet a declaraţiilor de impozit de către statul francez. Aceasta consta în a combina o cheie publică, un identificator pe care toată lumea să îl poată cunoaşte şi o cheie privată codată, prezentată ca fiind inviolabilă. Securitatea sistemului se baza pe ideea că era imposibil de determinat cheia privată pornind de la cheia publică (calculele se făceau pornind de la factorii primi ai unui număr de 512 biţi). Inviolabilitatea cheii private este iluzorie deoarece, de mai mult de un an, factorii primi ai numerelor de 512 biţi au fost calculaţi. Ca dovadă, cineva a spart dosarul fiscal al aceluiaşi senator Tregouet,  partizanul RFID pentru asigurarea ordinii publice, a făcut o copie după original, apoi a modificat datele şi publicat versiunea modificată pe Internet.

Ordinea publică şi protecţia informaţiilor nu pot fi garantate nici prin forţă, nici prin tehnologie. Implantul obligatoriu cu cip uman ar putea satisface interesele anumitor trusturi, însă nu va oferi soluţii mai bune pentru problemele pe care le au statele lumii şi masele mari de oameni. Nici foametea, nici sărăcia, nici epidemiile nu vor fi eradicate prin implantarea de cipuri. Nu întâmplător, propaganda pentru implanturile de cipuri bate monedă pe aspectele legate de securitate şi terorism, urmărind să trezească cele mai negre spaime ale oamenilor. O populaţie terorizată ar putea tolera controlul absolut al oricărui cetăţean şi urmărirea lui permanentă prin satelit.

Chiar şi aşa, oamenii simt nevoia unor garanţii morale. Cei care ne impun o astfel de tehnologie ar trebui să ne ofere în schimb garanţii absolute în ceea ce priveşte probitatea celor care vor controla această tehnologie – statele, guvernele, oamenii politici. Dar oare popoarele statelor democratice occidentale au o încredere deplină în oamenii lor politici? Mass-media ne serveşte zilnic porţia de scandaluri politice care ne dezvăluie cât de corupţi sunt aceştia. Dacă probitatea nu este apanajul oamenilor politici, atunci cum pot popoarele să accepte ca aceştia să pună mâna pe o tehnologie de control aproape absolut? Implantarea populaţiei nu garantează democraţia, ci îi distruge esenţa. Dacă oamenii politici se gândesc la o modalitate de a controla mai bine populaţia, nu ar fi ceva firesc ca şi populaţia, la rândul ei, să se gândească la modalităţi de a-i controla mai bine pe oamenii politici, care în fond sunt aleşii şi reprezentanţii ei?

Riscurile pe care le implică implantarea cipurilor sub piele

Un raport recent al Asociaţiei CASPIAN arătă că există o strânsă relaţie între RFID, implantarea de cipuri şi cancer. La 10%  dintre şoarecii de laborator implantaţi, s-au dezvoltat tumori, de jur împrejurul cipului sau în apropierea lui. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în cazul câinilor pe care s-au făcut experimente. În toate cazurile, tumorile maligne se dezvoltă în locul în care a fost realizat implantul şi cresc în jurul acestuia. Ele au o evoluţie rapidă şi conduc în marea majoritate a cazurilor la moartea animalului.

Raportul trece în revistă cercetări pertinente şi se termină printr-o serie de recomandări pentru medici, pentru factorii de decizie, pentru proprietarii de animale şi pentru cei care găsesc ideea implantului cu cipuri atrăgătoare. Concluzia celor de la CASPIAN este tranşantă: microcipurile trebuie înlăturate imediat, atât de la om, cât şi de la animale. Raportul mai cere ca pacienţii care au fost deja implantaţi să fie informaţi în scris despre rezultatele unor astfel de cercetări şi să li se ofere o procedură de înlăturare a cipului.

Raportul atrage atenţia şi asupra faptului că există mari riscuri ca cipul să se spargă în interiorul corpului. Unele cipuri conţin litiu, care este un material foarte toxic. Undele radio pe care cipul le emite constituie un pericol grav pentru sănătatea celui care îl poartă, mai ales pe termen lung. În plus, este dovedit faptul că la momentul actual comportamentul uman poate fi controlat de la distanţă, acţionându-se asupra neuro-transmiţătorilor, proces numit psihotronie. Unele cipuri implantate sub piele au fost concepute special, cu scopul de a declanşa la cei implantaţi anumite reacţii mentale, reflectate în stări, gânduri şi mai ales comportament.

Microcipul este deci arma absolută care poate fi folosită împotriva unui opozant politic sau a unui oarecare contestatar. În definitiv, cipul poate stoca o infinitate de date, poate să aibă funcţie de emiţător-receptor, cu retransmisie prin satelit, utilizând frecvenţe cunoscute doar de fabricanţi. Poate servi drept card bancar sau card de sănătate, tichet pentru restaurant dar şi ca aparat de control pentru toate activităţile cotidiene, inclusiv pentru cele mai intime gânduri. Numai un dictator ar putea visa la un asemenea sistem de control. Mai mult, prin inducerea unei cantităţi mult mai mari de energie decât cea la care funcţionează uzual cipul, acesta poate exploda şi va produce astfel răni mortale posesorului său. Având în vedere toate aceste pericole reale, asociaţia CASPIAN recomandă tuturor oamenilor să refuze categoric implanturile.

PLANUL PENTRU O NOUA ORDINE MONDIALA prin strategia ”HAOSULUI CONSTRUCTIV”. Imperativul energetic si subminarea suveranitatilor nationale

Proiectul Noii Ordini Mondiale se împiedică de realitatea geo-politică

de Imad Fawzi Shueibi, voltaire.net

Liderii politici încearcă de patru secole să creeze un organism internațional, care să guverneze relațiile dintre națiuni și care să prevină conflictele dintre acestea. În timp ce noțiunea de suveranitate statală a început să se cristalizeze, preocuparea principală a organizațiilor interguvernamentale a fost dominată de echilibrul puterilor. Cât despre ambiția SUA de a impune Noua Ordine Mondială, aceasta este zguduită de noile realități geopolitice.

Lenta constituire a unei ordini internaționale

Noțiunea de ”Ordine internațională” a apărut în secolul XVII, dar sintagma ”ordine mondială” a fost introdusă recent în discursul politic. Această noțiune era pusă în discuție de fiecare dată când era ridicată necesitatea organizării și susținerii păcii.

În 1603 regele Henri IV al Franței a dispus ca ministrul său, ducele de Sully, să elaboreze un prim proiect în acest sens. Obiectivul era constituirea unei republici creștine care să cuprindă întreaga populație europeană. Aceasta urma să asigure conservarea naționalităților și religiilor si să fie responsabilă în medierea problemelor dintre acestea. Marele Proiect stipula redesenarea granițelor statale pentru echilibrarea puterii, crearea unei confederații europene compusă din 15 state și a unui Consiliu supranațional cu putere de arbitraj și cu o armată capabilă să protejeze confederația de pericolul turc.

Acest vis a fost curmat de asasinarea lui Henri al IV-lea și a mai revenit în atenție doar după sfârșitul războaielor inițiate de Louis al XIV-lea. Abatele de Saint-Pierre a publicat al său Proiect al păcii perpetue între domnitorii creștini. Proiectul, care a fost presentat la Congresul de la Utrecht (1713), consta în adoptarea în totalitate a deciziilor luate în cadrul Conferinței, ca fundament pentru stabilirea granițelor națiunilor beligerante și stabilirea unei Ligi a Națiunilor Europei(Federația Internațională) cu misiunea de a preveni conflictele.

Dincolo de această utopie și mult mai relevant pentru epocă a fostTratatul de Pace de la Westfalia, semnat în 1648. Acesta a venit ca o concluzie a Războiului de 30 de ani, conflagrație desfășurată sub stindarte religioase și care a avut ca rezultat dispariția a 40% din populația implicată, precum și sporirea urii între populațiile supraviețuitoare. Negocierile au durat patru ani (1644-1648) iar la sfârșitulor acestora a fost asigurată egalitatea tuturor părților implicate în conflinct dincolo de diferențe, catolici sau protestanți, republicani și monarhiști.

Tratatul de la Westfalia a emis patru principii fundamentale:

1. Suveranitatea absolută a statelor-națiune și dreptul fundamental de autodeterminare politică.

2. Egalitate de drept între statele-națiuni. Astfel, cel mai mic stat este egalul celui mai mare stat, dincolo de puterea sau slăbiciunea, bogăția sau sărăcia acestora.

3. Respectarea tratatelor și apariția Dreptului internațional cu efecte obligatorii.

4. Interzicerea interferenței în afacerile interne ale altui stat.

Desigur că aceste principii nu au determinat o suveranitate absolută, dar acest fapt nu a existat în fapt nicicodată. Cu toate acestea, a fost împiedicată legitimrea ulterioară a abolirii suveranității statale.

Toți filosofii politici au susținut aceste proiecte. Rousseau a solicitat ferm constituirea unui contract statal unic intre toate țările Europei. Kant a publicat în 1815 îndemnul său Spre pacea eternă. Pentru el, pacea era o construcție juridică care necesita codificarea unei legi generale aplicabilă tuturor statelor. Filosoful englez utilitarian, Bentham, a stigmatizat diplomația secretă pe care a plasat-o deasupra legii. Și el a îndemnat la crearea unei opinii publice internaționale capabile să impună guvernelor respectarea hotărârilor internaționale și supunerea față de arbitrajului internațional.

Crearea instituțiilor normative internaționale

Ideea unui Ordin Internațional a progresat constant, bazată mereu pe normativul suveranității adoptat prin Tratatele de la Westfalia. Astfel s-a născut Sfânta Alianță, propusă de Țarul Alexandru în 1815, dar și Concertul Europei, propus de Cancelarul Metternich al Austriei în secolul XIX, pentru a preveni ”revoluția”, care reprezintă, în limbajul politic rațional, haosul. Din acest moment statele au început să organizeze reuniuni pentru rezolvarea problemelor fără a recurge la argumentul războiului, favorizând arbitrajul și diplomația.

Acesta a fost obiectul urmărit în crearea Ligii Națiunilor (LoN) la sfârșitul Primului Război Mondial.Aceasta a izvorât ca o necesitate a relațiilor dintre puterile dominante în serviciul câștigătorilor conflagrației. Valorle morale ale Ligii erau cel puțin relative. Cu toate acestea, deși scopul ei era soluționarea disputelor dintre națiuni prin arbitraj și în defavoarea războiului, Liga și-a declarat competența în supervizarea populațiilor subdezvoltate și a celor care politic, economic sau administrativ pretindeau dreptul la autodeterminare. Odată acest drept arogat, a rezultat firesc legitimarea mandatelor. Prin asumarea acestei poziții, Liga Națiunilor a întruchipat realitatea colonială.

Manifestarea artificială a acestei organizații a fost dezvăluită în momentele în care și-a dovedit inabilitatea de a rezolva evenimente internaționale grave, cum au fost: cucerirea Manciuriei de către Japonia, cazul Abisiniei (Etiopia), anexarea insulei Corfu (Grecia) de Italia, etc. Cu toate că Liga, creată de Leon Bourgeois, a fost intens promovată de președintele SUA Woodrow Wilson, Washigtonul nu s-a alăturat proiectului, iar Germania și Japonia, fiind provocate, s-au retras din el. În acest sens, instituția s-a dovedit inutilă.

Succesoarea LoN, Națiunile Unite (ONU), a fost reflecția Chartei Atlantice, semnată de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii pe 4 august 1941, și a Declarației de la Moscova, adoptată de Aliați pe 30 octombrie 1943, când era anunțată crearea ”unei structuri organizatorice bazate pe principiul egalității suverane a tututor Statelor care iubesc pacea.” Proiectul a fost dezvoltat în cadrul conferinței Dumbarton Oaks, Washington 21 august – 7 octombrie 1944.

Principiile Chartei Atantice au fost aprobate în timpul conferinței de la Yalta (4-12 februarie 1945) și consfințite prin Conferința de la San Francisco (25-26 iunie 1945). Ideologia globalizării a fost astfel înglobată în principiul Națiunilor Unite care, încă de la apariția sa, ți-a clamat existența sub forma unui sistem colectiv de securitate universal, incluzând și statele care nu sunt membre ale acestui organism. În realitate, ONU nu mai este o societate contractuală, cum se vroia Liga Națiunilor, ci mai degrabă este reflecția temporală a relațiilor dintre puteri și care favorizează victorioșii zilei.

Acestea fiind hotărâte, întreaga lume să se încline în fața voinței Națiunilor Unite.

Această organizație, care-și arogă globalitatea, a fost în practică doar expresia dorinței de dominare a puterilor victorioase în detrimentul populației mondiale a cărei voință nu a fost luată niciodată în considerare. Această realitate geopolitică a fost confirmată odată cu fondarea Consiliului de Securitate, format din cele cinci puteri majore (victorioase) ca membrii permanenți și alți membri nepermaneți, dar aleși pe criterii geografice, considerente din care a rezultat o subreprezentare a Africii și a Asiei.

Eșecul acestui sistem a ieșit la suprafața în perioada Războiului Rece. Conflictul dintre cele două super-puteri a fost impus națiunilor mai mici, care au suportat toate consecințele acestuia la nivel local și regional. Aceată structură a rolurilor s-a evidențiat în modul de funcționare a ONU, fie față de respectarea cererilor de aderare sau în gestionarea conflictelor, așa cum s-a întâmplat în cazul Palestinei, Koreei, naționalizării petrolului iranian, crizei Canalului de Suez, ocupației israeliene, Libanului, etc.
În proclamația de fondare a ONU se afirma

”credința în drepturile umane fundementale, în demnitatea și importanța persoanei umane, în egalitatea de drepturi a bărbaților și femeilor, a națiunilor mari sau mici, în crearea condițiilor necesare pentru justiție și pentru respectul obligațiilor care reies din tratate și din alte surse ale dreptului internațional.”

Cu toate acestea, dreptul de veto a privat celelalte națiuni de dreptul egalitații în implicare. În ultimă instanță, instituțiile internaționale au exprimat doar balanța puterilor, dincolo de orice noțiune de justiție în sens moral sau filosofic. Consiliul de Securitate este undirectorat global (o continuare a celui instalat de Metternich). Acesta își rezervă dreptul de a impune rezoluții doar din partea Aliaților, victorioși în cel de-al Doilea Război Mondial, și nu a celor care urmăresc pacea.

După disoluția Uniunii Sovietice a fost crucială modificarea sistemului internațional.

Redesenarea relațiilor internaționale de către SUA

În acest moment al istoriei au triumfat în SUA discipolii lui Leo Strauss, cu ajutorul jurnaliștilor neo-conservatori. În viziunea lor, societatea este divizată în trei caste: înțelepții, nobilii și poporul. Doar înțelepții dețin adevărul care este revelat doar parțial politicienilor (nobililor), în timp ce poporul trebuie să se supună alegerilor acestora. Aceștia au continuatsă-și promoveze ideile în timp ce afirmau abrogarea principiilor Tratatului de la Westfalia, mai exact a celor care afirmau suveranitatea statală și interzicerea amestecului extern în afacerile interne.

Pentru a impune hegemonia Vestului, aceștia au invocat ”dreptul unei intervenții umanitare” și ”responsabilitatea în protecție” care revine înțelepților, este executată de nobili și impusă poporului. Revizuind limbajul celui de-al Doilea Război Mondial, aceștia au cerut și înlocuirea ”Rezistenței” cu negocierea.

În anul 1999 au fost emise apeluri neo-conservatoare de mai multe țări Vestice, inclusiv Franța și Anglia. Tony Blair a prezentat atacul Kosovo de către NATO ca fiind primul război umanitar din istorie. Într-un discurs ținut în Chicago, acesta a declarat că Marea Britanie nu a căutat să-și apere propriile interese ci a căutat să promoveze valori universale. Această declarație a fost salutată de Henry Kissinger și de Javier Solana (pe atunci Secretar general al NATO și în viitor al Uniunii Europene). Ulterior ONU l-a numit pe Bernard Kouchner ca administrator al Kosovo.

Nu există diferențe semnificative între teoria Straussiană și Nazism [in privinta suveranitatilor nationale – n.n.]. În Mein Kampf, Adolf Hitler stigmatizase deja principiul suveranității statale asumat prin Tratatul de la Westfalia.

În termeni economici această viziune a triumfat prin FMI, Banca Mondială și OMC. Din momentul apariției lor, aceste instituții au încercat să intervină în economia, bugetul și politicile financiare statale, în special în cele ale statelor mai sărace sau a celor mai vulnerabile. Unele state arabe au fost victimele sugestiilor acestora pentru liberalizarea economică, privatizarea sectorului public și vânzarea resurselor naturale.

Washingtonul a ezitat în acțiunea sa vis a vis de destrămarea URSSului. Treptat insă SUA a devenit singura super-putere, ca ”hyper-puterea” din lumile lui Hubert Vedrine. Ca o consecință logică, sistemul ONU moștenit în urma celui de-al Doilea Război Mondial a fost privit de SUA ca o moștenire a trecutului. Nefiind însă dispusă să ignore oficial ONU, SUA a încetat să-și îndeplinească obligațiile financiare, nu a ratificat Protocolul de la Kyoto, a reuzat să adere la Tribunalul Penal Internațional al ONU și a umilit Unesco în mod repetat.

Conceptele reiește în urma celui de-al Doilea Război Mondial au fost spulberate de atacurile de la 11 septembrie 2001. Strategia Națională de Securitate a SUA, emisă de președintele George W. Bush pe 20 septembrie 2002, proclama noua lege a ”măsurilor preventive împotriva statelor malefice”.

Strategia SUA a fost însoțită de o modificare conceptuală. Noțiunea rezistenței, numită așa după Rezistența franceză în fața ocupației naziste, a devenit nelegitimă și a fost înlocuită de cerința rezolvării unui conflict prin negociere, dincolo de toate drepturile inalienabile ale celor implicați. Similar, conceptul de terorism – care nu a fost definit niciodată în dreptul internațional – a fost folosit pentru a evita orice legitimare a unui grup armat în luptă cu statul, dincolo de motivele acestui conflict.

Abrogând legile războiului, Washingtonul a reînviat practicile ”asasinatelor țintă” abandonate după războiul din Vietnam dar care au fost practicate de Israel timp de o decadă. Potrivit celor care le susțin, aceste practici nu sunt ”asasinate” în sensul strict al cuvântului ci sunt ”crime în legitimă apărare”, deși nu trebuie îndeplinit în sens strict criteriul de autoapărare, în relația dintre amenințare și răspuns sau în proporționalitatea răspunsului. Intervenția umanitară, responsabilitatea de a proteja, se situează deasupra suveranității statale.

Ca o consecință, a apărut noțiunea de stat malefic. Aceste state sunt definite prin patru criterii, care sunt în general cuprinse în spectrul speculativ și care pleacă de la prezumția de vinovăție:
Liderii acestora își opresează populația și le jefuiesc proprietățile.
Nu respectă legile internaționale și reprezintă un pericol permanent pentru statele vecine.
Susțin terorismul.
Urăsc SUA și principiile democratice.

La 10 ani după dispația URRS, Statele Unite ale Americii au început să remodeleze tiparele relațiilor internaționale.

În privința Orientului Mijlociu, filosoful neo-conservator Bernard Lewis și discipolul său, Fouad Ajami, au trasat obiectivul urmărit: stoparea naționalismului arab prin atacarea regimurilor tiranice care au cimentat mosaicul tribal, sectarian și religios. Distrugerea și dezmembrarea statelor din această regiune va avea ca efect un ”haos constructiv”, o situație incontrolabilă în care se va dizolva coeziunea socială și în care omul se va întoarce la stadiul de brută. Aceste state vor reveni astfel la o condiție pre-națională, uneori chiar la una pre-istorică de unde izvorăște omogenitatea etnică a microstatelor, care va genera o dependență de SUA. Un reprezentat de vârf al curentului Straussian, Richard Perle, a dat asigurări că războaiele din Irak și Liban vor fi urmate de conflicte în Siria, Arabia Saudită și care vor culmina triumfant cu cel din Egipt.

Trei etape

Construcția Noii Ordini Mondiale a trecut prin mai multe etape.

1. 1991-2002 a fost etapa incertitudinii. Washingtonul a ezitat în asumarea rolului de super-putere care decide unilateral soarta lumii. Deși această perioadă s-a întins pe durata unei decade, a reprezentat din punct de vedere istoric doar un scurt moment.

2. În trei ani (2003-2006), Washingtonul a încercat să aplice, indiferent de costuri, teoria ”Haosului constructiv” pentru a-și extinde hegemonia. Administrația americană s-a implicat în două războaie, cel din Irak, cu propriile trupe, și cel din Liban, în care trupele sale se aflau în proximitate. Înfrângerea Israelului din 2006 a întrerupt temporar acest proiect. Rusia și China s-au folosit de două ori de dreptul lor de veto în cadrul Consiliului de Securitate (în privința situației din Myanmar și a celei din Zimbabwe), lasând astfel părerea unei încercări timide de revenire pe scena internațională.

3. În perioada care a început în 2006 și se întinde până azi, sistemul unipolar a lăsat locul unei lumi apolare. Puterea este dispersată larg. China, UE, India, Rusia și SUA dețin mai mult de jumătate din numărul locuitorilor planetei, dețin 75% din PIB și 80% din cheltuielile militare de pe întreg mapamondul. Acesta date justifică într-o oarecare măsură funcționarea multi-polară datorită competiției persistente între acești poli de putere.

Nebuloasa unei lumi apolare

La nivel global, aceste puteri trebuie să facă față unor provocări atât superioare (din partea organizațiilor regionale sau globale) cât și inferioare (reprezentate de miliții, ONGuri, corporații multinaționale). Puterea este peste tot și nicăieri, dispersată în mai multe mâine și în mai multe locuri.

Dincolo de cele șase puteri majore, mai există și numeroase puteri regionale. În America latină este cazul Braziliei, mai mult sau mai puțin al Argentinei, Chile, Mexic și Venezuela; în Africa: Nigeria, Africa de Sud și Egipt; în Orientul Mijlociu: Iran, Israel și Arabia Saudită. Mai sunt și Pakistanul în Asia de Sudest; Australia, Indonezia și Coreea de Sud în Pacificul de Vest.

Mai multe organizații inter-guvernamentale apar pe această listă a puterilor: FMI, Banca Mondială, OMS și ONU; de asemenea mai sunt și organizații regionale ca Uniunea Africană, Liga Arabă, ASEAN, UE, ALBA etc. și alte cluburi, ca OPEC. Aici trebuiesc incluse și statele (regiunile) care sunt cuprinse în interiorul națiunilor, cum sunt California sau Uttar Pradesh (cel mai populat stat din India), sau chiar orașele ca New York sau Shanghai.

Există însă și companii multinaționale, inclusiv din domeniile energiei și finanțelor, și companii media globale ca Al Jazeera, BBC sau CNN, ca și miliții de genul Hezbollah, Armata Mahdi sau talibanii. Această listă este mult mai largă căci ea include și partidele politice, instituțiile sau mișcările religioase, organizațiile teroriste, cartelurile de droguri, ONGurile și funadațiile. Lista este nesfârșită.

Statele Unite rămân totuși cea mai importantă concentrare a puterii. Cheltuielile anuale militare ale sale sunt estimate la peste 500 de miliarde de $. Această sumă poate depăși chiar 700 de miliarde dacă sunt luate în considerare și operațiunile aflate în desfășurare, în Iark și Afganistan.Cu un PIB în valoare de 14 trilioane de dolari, SUA ocupă prima poziție în topul economiilor mondiale.

Cu toate acestea, realitatea puterii americane nu poate să ascundă declinul acesteia, atât în termeni absoluți cât și relativi, față de alte state. Așa cum a afirmat Richard Hass, președintele Consiliului Afacerilor Externe, evoluția unor țări ca Rusia, China, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite a atins un prag de 1 trilion $ anual. Aceasta este desigur consecința pieței energetice. Datorită cererii explozive din acest domeniu, de către China sau India, acestă sumă va crește substanțial. Slăbirea Dolarului american față de Lira sterlină sau de Euro va avea ca o consecință nu doar deprecierea acestuia și față de monedele asiatatice ci și adaptarea pieței petrolului care va folosi moneda europeană. Iar când dolarul nu va mai fi moneda tranzacțională a pieței petrolului, economia SUA va fi vulnerabilă față de inflație și criză monetară.

Două mecanisme primordiale au susținut o lume apolară: Un număr de fluxuri financiare au găsit o cale de manifestare deasupra legii și deasupra controlului guvernamental. Aceast fapt sugerează slăbirea influenței marilor puteri în fața globalizării. Aceste fluxuri au fost folosite pe scară largă de către statele producătoare de petrol pentru finanțarea actorilor ne-statali. Așadar, într-o lume apolară,deținerea poziției de cel mai puternic stat nu garantează monopolul forțelor. Toate tipurile de grupuri sau indivizi pot acumula influență.

Potrivit profesorului Hedley Bull, relațiile intenaționale au fost întotdeauna un amestec de ordine și haos. Conform teoriei sale, sistemul apolar, lăsat să se deșfășoare, va deveni extrem de complex. Și exact așa se întâmplă acum. În 2011, în timpul exacerbării tensiunii din Libia, sistemul apolar și-a dovedit nesustenabilitatea.

Atunci au izvorât două orientări contradictorii. Prima era centrată pe SUA și avea ca țintă construirea unei Noi Ordini Mondiale, conformă cu strategia Washingtonului. Era sugerată disoluția suveranității statale, consacrată încă din momentul adoptării Păcii de la Westfalia, și înlocuirea acesteia prin intervenția străină, justificată la nivelul retoricii prin intervenția umanitară, în realitate un cal troian pentru ”Modul de viață american”.

Brazilia + Rusia + India + China = BRIC

A doua orientare, susținută de Organizația de Cooperare de la Shanghai și de economiile BRIC, era chino-rusă. Aceasta chema la păstrarea principiilor tratatului de la Westfalia, ba chiar la întărirea acestora [mai corect spus, naratiunea de care se folosesc puterile de la Moscova si Beijing se centreaza in jurul ideii suveranitatii si autodeterminarii. In fapt, Rusia si China se comporta la fel de colonialist in zonele lor limitrofe – n.n.]. Greutatea constă însă în determinarea noilor reguli pentru jocul bipolar, sau care se învârte în jurul chiar a mai multor poli. În mod cert însă, controlul resurselor , inclusiv a celor regenerabile, reprezintă poarta ideală pentru crearea unui nou sistem, a cărui emergență a fost blocată încă din anul 1991.

Este de asemenea clar că deținerea controlului asupra rutelor de transportare a produselor petroliere este motivul central al conflictului din Siria. Indubitabilă este și afirmația că polarizarea puterilor în această speță depășește cauzele interne și este mai presus de invocarea motivului apelor calde sau a interesului logistic al Rusiei față de baza navală de la Tartus.

Imperativul energetic

Războiul pentru resursele energetice a fost subiectul principal în activitatea lui Dick Cheney. Acesta a fost în fruntea războiului din 2000 până în 2008, când principalii inamici au fost China și Rusia. Aceeași politică este continuată și de Barack Obama.

Pentru Cheney, cererea de pe piața energiei crește mult mai rapid decât oferta, ceea ce duce în ultimă instanță la apariția deficitului. În aceste condiții, menținerea dominației SUA depinde de controlul rezervelor de petrol sau gaze naturale. La nivel general, dacă relațiile internaționale curente sunt structurate pe baza geopoliticii petroliere atunci nivelul rezervelor determină gradul de creștere sau de decădere al unui stat. Astfel se dezvăluie și planul american strucrat pe patru puncte:

Încurajarea producției locale prin vasali, indiferent de costuri, pentru a reduce dependența SUA față de statele neprietene și pentru a spori independența de actiune a Washingtonului.

Controlul exportului de petrol din țările situate în Golful Arab, nu pentru monopolizarea acestora ci pentru a le folosi ca o pârghie între clienți și alți furnizori.

Controlul rutelor de transport din Asia, iar în cazul celor din China sau Japonia nu doar cele petroliere cât și cele ale materiei brute.

Încurajarea diversificării surselor energetice folosite în Europa pentru a reduce dependența europeană de gazul rusesc și de influența Moscovei ce rezidă din această dependență.

Mai mult decât atât, America și-a stabilit ca prim scop independența energetică. Acest scop a constituit esența politicii lui Dick Cheney după amplele consultări cu giganții energetici din mai 2001, ceea ce presupune o diversificare a surselor: petrol local, cărbuni și gaze naturale domestice, hidro-energie și nucleară, care se obțin prin întărirea comerțului cu țările prietene din Emisfera Vestică, incluzând aici Brazilia, Canada și Mexic.

Al doilea obiectiv este controlarea fluxului de petrol din Golful Arab. Acesta a fost și principalul motiv pentru declanșarea Furtunii în deșert (1991) și mai apoi în invadărea Irakului (2003).

Planul Cheney s-a concentrat pe controlarea rutelor maritime: Strâmtoarea Hormuz (prin care trece 35% din petrolul tranzacționat anual) sau Strâmtoarea Malaca. La momentul actual, aceste căi măritime sunt esențiale pentru supraviețuirea economică a Chinei, Japoniei, Coreei de Nord și chiar a Taiwanului. Aceste coridoare permit transportul energiei și a materiei brute în Asia și exportul bunurilor fabricate aici către piețele mondiale. Controlând aceste rute, Washingtonul are garantată loialitatea celor mai importanți aliați asiatici ai săi și limitează dezvoltarea Chinei.

Implementarea acestor ținte geopolitice tradiționale a avut ca rezultat întărirea prezenței navale americane în regiunea Asia – Pacific și intrarea într-o rețea de alianțe militare cu Japonia, India și Australia, având ca scop atragerea Chinei.

Washingtonul a privit întotdeauna Rusia ca pe un competitor geopolitic. SUA a exploatat orice oportunitate de a reduce puterea sau influența Moscovei, în particular s-a temut de creșterea dependenței Europei de Vest față de gazele naturale rusești, dependență care poate afecta opoziția față de mișcările din Europa de Est și a Rusiei în Caucaz.

Pentru a oferi o alternativă viabilă, Washingtonul a forțat Europa să adere la forajele din bazinul Mării Caspice, prin construcția de noi gazoducte care trec prin Turcia și Georgia. Scopul era evitarea Rusiei, cu ajutorul Azerbaijanului, Kazakhstanului și Turkmenistanului, prin ocolirea gazoductelor Gazprom, de unde și apariția Nabuco.

Pentru a întări independența energetică a țării sale, Barack Obama s-a metamorfozat subit într-un autarh naționalist. Acesta a încurajat exploatarea petrolului și gazelor naturale în emisfera vestică, ignorând pericolul forării în zone cu mediu înconjurător sensibil, cum sunt Alaska sau Golful Mexicului, și dincolo de tehnicile folosite, cum ar fi fracturarea hidraulică.

În discurul său din 2012, referitor la Starea Națiunii, președintele Obama a declarat cu mândrie:

”De-a lungul ultimilor trei ani am deschis noi acri pentru exploatarea petrolului și a gazelor naturale și diseară voi îndruma administrația mea să deschidem mai mult de 75% din potențialul resurselor noastre de petrol și gaze naturale din afara teritoriului. Chiar în acest moment – acum – producția de petrol american este la cel mai înalt din ultimii opt ani. Ați auzit bine – din ultimii opt ani. Dar nu doar atât – anul trecut ne-am bazat mai puțin pe petrolul străin decât am făcut-o în ultmiii 16 ani”.

A vorbit cu entuziam și de extracțiile cu ajutorul fracturării șisturilor bituminoase:

”Avem resurse de gaz natural care asigură America pentru aproape 100 de ani”.

În martie 2011 Washingtonul și-a sporit importurile din Brazilia pentru a se debarasa de petrolul din Orientul Mijlociu. De fapt Washingtonul a continuat să asigure SUA controlul rutelor maritime vitale care se întind de la Strâmtoarea Hormuz până în Sudul Mării Chinei și a construit o rețea de baze și alianțe care înconjoară China –putere mondială emergentă – în formă de arc, care se întinde din Japonia până în Coreea de Sud, Australia, Vietnam și Filipine în Sudest, și până în India în Sudvest. Toate aceste măsuri sunt încununate de acordul cu Australia, prin care se va construi o bază militară în Darwin, pe coasta nordică foarte aproape de Sudul Mării Chinei.

Washingtonul încearcă să includă India într-o coaliție a țărilor din regiune care sunt ostile Chinei și prin asta să smulgă New Delhi din BRIC, o strategie de încercuire a Chinei care trezește multă îngrijorare la Beijing.

Studiile au arătat că există o distribuție neașteptată a rezervelor petroliere mondiale. Rusia se clasează prima, cu 643 trilioane metri cubi în vestul Siberiei. Arabia, incluzând și depozitul de la Ghawar, este pe locul doi cu 426 trilioane metri cubi. Apoi, pe locul trei bazinul Mediteranean cu 245 trilioane metri cubi de gaze naturale la care se adaugă 5,9 miliarde de barili de gaz lichid și 1,7 miliarde de barili de petrol.

În privința Mediteranei, cel mai bogat rezervor este cel din Siria. Depozitul descoperit la Qara poate atinge nivelul de extracție de 400,000 metri cubi pe zi, ceea ce duce această țară pe locul patru în topul țărilor producătoare din regiune, după Iran, Irak și Qatar.

Transportul gazelor de la Linia Zagros (Iran) în Europa trebuie să treacă prin Irak și Siria. Această dificultate a deranjat proiectul american și l-a consolidat pe cel rus (North Stream și South Stream). Gazul sirian a scăpat Washingtonului, care este forțat să depindă de cel libanez.

Războiul continuă…

cuvantul-ortodox.ro

Cardul cu cip si sfarsitul Libertatii

Imagine  Introducerea cardului cu cip reprezintă o lezare a adevăratei libertăţi deoarece nu oferă alternativă, astfel noi vom fi obligaţi să alegem între nişte variante care duc în acelaşi punct , anume punctul în care alţii vor decide pentru noi împotriva voinţei noastre, punctul în care nu va exista o cale de întoarcere .

Propaganda de implementare a cipului sună în felul următor :

” Acceptând cipul vei ajuta statul în falsa lupta împotriva corupţiei şi astfel securitatea financiară va creşte ” ;

– Acest argument este unul fals deoarece existenţa corupţiei nu se datorează statului , ci a celor care-l conduc , existenţa corupţiei se datorează ” cozilor de topor ” din politică, se datorează tâlharilor care joacă acum rolul moraliştilor. Acceptarea cipului nu va opri tâlharii să ne jefuiască în continuare prin metode legale, ci doar le va oferi tâlharilor şi mai mult control financiar asupra noastră . Practic acceptând cipul vom fi în totalitate dependenţi de sistem , iar astfel libertatea noastră individuală va rămâne doar un deziderat, nu o realitate deoarece singura realitate va fi cea a pierderii libertăţii.

“Acceptând cipul nu vei mai fi nevoit să-ţi toci nervii stând la coadă  ” ;

Imagine  – O vorbă înţeleaptă şi aplicabilă în acest caz este următoarea : “ Nimic nu este pe gratis ” . La ce foloseşte puţin timp în plus , dacă pentru acea scurtă perioadă de timp dai la schimb propria libertate , pur şi simplu nu rentează,  indiferent din ce punct de vedere ai privi. Libertatea nu este de vânzare !

“Acceptarea cipului va favoriza creşterea securităţii datelor ” ;

– Într-un mod oficial se spune că telefoanele ne sunt ascultate sub pretextul protejării contra terorismului , însă neoficial,  această acţiune nu este menită să protejeze împotriva terorismului , ci este menită să sporească controlul sistemului asupra noastră . Situaţia este similară în cazul implementării cipului, deoarece ni se spune că în urma implementării cipului securitatea datelor va creşte, însă de fapt situaţia va fi similară celei legate de ascultarea telefoanelor , anume că nu securitatea datelor va fi sporită , ci doar controlul sistemului asupra noastră .

Concluzia acestui articol este următoarea : Cardul cu cip reprezintă un prim pas, anume tranziţia către pasul final , cel al introducerii cipului menit să fie implantat sub pielea purtătorului . Cei care cred că implantarea unui cip sub piele reprezintă „ un pas către evoluţie ” să nu uite că şi animalele sunt însemnate pentru a fi mai uşor de controlat. În actualele timpuri moderne, însemnarea nu va mai fi făcută cu fierul roşu , ci ea va fi facută prin intermediul cipului , un mod pe cât de subtil , pe atât de criminal .

http://spartacus-titanul.blogspot.ro/

Sfârşitul libertăţii umane

Imagine

Bar Code (cod barat) este un sistem de codificare numerică alcătuit dintr-o secvenţă de linii verticale de grosimi variate, secvenţă care se aplica azi în mod curent pe toate produsele comerciale. Care este scopul său?

Motivul creării unui astfel de sistem este dorinţa de a deţine controlul absolut asupra datelor privind orice producţie economică. De pildă, dacă o companie scoate pe piaţă un nou articol comercial, pentru a avea permisiunea de punere în vânzare trebuie să solicite unui for internaţional alocarea unui număr unic care caracterizează articolul respectiv.

Numărul este codificat într-un sistem de bare (bar code) şi se aplică sub formă de etichetă. Astfel, în toată lumea, acest produs economic va fi singurul care deţine acel cod, neputând fi confundat cu un altul.

Liniile verticale ale codului barat sunt apoi citite (de pildă, la un magazin) cu ajutorul unui sistem optic – un creion electronic (light pen) – care descifrează secvenţa de linii transformând-o într-o secvenţă numerică.

Astfel, în memoria computerului care face citirea, fiecarei perechi de linii îi corespunde o anumită cifră, citindu-se deci codul articolului comercial respectiv. Cu acest cod, recunoscându-l în baza de date (deci recunoscândul ca existent în depozitul magazinului), computerul poate face mai apoi diverse operaţii economice: scădere din depozit, calcularea costului, bilanţ de plată etc.

Sistemul bar code a apărut în SUA la începutul anilor 1970, fiind aplicat îniţial în citirea rapidă a codurilor înscrise pe marile containere de pe vagoanele de trenurilor de marfa. Pentru imensul său avantaj economic, sistemul a fost apoi generalizat la toate produsele comerciale.

Văzând posibilităţile nelimitate de supraveghere a întregii economii mondiale prin intermediul noului sistem de codificare, cei înteresaţi de avantajul acestei puteri au căutat a înfiinţa un centru internaţional economic pentru stocarea informaţională a datelor economice globale, impunând treptat ca obligativitate, în vederea lansării pe piaţă a unui nou produs, cererea de alocare a unui cod barat de către acest centru. Denumirea sa este Uniform Code Council (UCC). Mai târziu, în 1978, lua naştere în Europa, cu 24000 de membrii fondatori, un consiliu similar denumit European Article Numbering Association (EAN).

Aceste două organizaţii au produs în ultimii ani un întreg evantai de tipuri de codificare barata, pentru diverse aplicaţii profesionale. Dintre toate aceste tipuri, doua sunt însă folosite în mod prioritar şi anume cele denumite UPC (Universal Product Code – Cod Universal Produs) şi EAN- 13 (European Article Numbering = Numerotarea Europeană a Articolelor). În prezent, cele două tipuri sunt folosite în peste 75 de ţări ale lumii, toate datele privind produsele comerciale “marcate” în sistem bar code (date despre ţara de origine, despre producător şi felul produsului) fiind înregistrate la sediile celor doua organizaţii. Schimbul de informaţii între cele doua sisteme este realizat prin adăugarea unui zero la tipul UPC care astfel poate fi citit în sistemul european EAN.11

Care este însă implicaţia religioasă? Încă din anii 1970, unii creştini americani au demonstrat că, în sistemul bar code, tipurile UPC-A şi EAN- 13 deţin în mod invariabil, pentru orice produs, trei perechi de linii uşor prelungite care se citesc în memoria computerului prin cifra 6. Aceste linii se numesc caractere de siguranţă sau bare de protectie (Guard Bars) şi servesc la recunoaşterea de către calculator a sistemului bar code. Cu alte cuvinte, la citirea codului, calculatorul detectează mai întâi prezenţa celor trei guard bars (care, decodificate alcătuiesc în mod invariabil, pe toate produsele, numărul 666!) şi apoi, recunoscând această pecete, declanşază citirea codului şi efectuare operaţiilor economice. Puteţi verifica singuri faptul că existenţa numărului 666 pe orice produs este o condiţie de baza ca aparatul să poată citi codul, înnegrind cu stiloul cele trei guard bars. Scanner-ul nu mai poate recunoaste pecetea şi nu efectuează citirea.

Cartela electronică

Imagine   Aproape concomitent cu apariţia bar code, pe piaţa americană se ivea un nou sistem economic, lansat cu marea reclamă de companiile comerciale, sistem bazat tocmai pe un nou tip de numerotare codificată ce conţinea numărul 666. Erau astfel puse în circulaţie, pentru prima dată, cartelele economice de credit. Desigur, la început nu erau deloc electronice, dar conţineau un truc ce urma să pregătească psihologic populaţia pentru etapa următoare a planului.

Primele cartele de credit, aşadar, contineau pe verso o bandă neagră, care se putea presupune că este o bandă magnetică pentru citirea automată a codului cartelei la aparatele ATM (Automatic Teller Machines). De fapt, bandă neagra era complet nefunţională, iar elementul de baza al cartelei il constituia un număr de cod (inscris cu cifre zecimale obisnuite, dar în relief) care facea parte din noul sistem de numerotare al persoanelor.

Fiecărui posesor i se acorda deci un cod (un numar) unic, iar tranzacţia se facea tot birocratic, prin presarea numărului reliefat pe o banală chitanţă cu indigo pentru a fi astfel înregistrat “automat” la banca. Cu timpul, banda neagră (falsă) a fost înlocuită cu una autentic magnetică, puţin mai lata şi de culoare brun închisă, culoare care nu este altceva decât un strat de protectie al benzii, strat de tetroxid de fier care îi conferă o rezistenţă deosebită.

Deşi avantajele acestui sistem economic erau mai mari, totuşi populaţia a protestat şi, prin boicotarea de către creştini a companiilor comerciale care aplicaseră sistemul, s-au înregistrat mari pagube economice. Treptat însă, vigilenţa opiniei publice s-a topit şi sistemul s-a răspândit rapid în întreaga lume. S-a trecut mai apoi de la cartela de credit la cartela de identitate, prin acordarea unui cod numeric unic fiecarei persoane în vederea identificării. Cod care, din pacate, conţine cifrat tocmai un număr care pentru creştini provoaca mari tulburari de conştiinţă şi a cărui acceptare, aşa cum vom vedea mai târziu, reprezintă în mod evident lepădare de Hristos.

Dar să revenim la cartela electronică. Această cartelă este construită din plastic şi conţine codul numeric personal unic pentru identificarea persoanei respective, cod care poate fi înscris în mai multe moduri: prin scriere reliefată, prin intermediul bar code, codificat pe bandă magnetică sau prin intermediul unui microcircuit electronic înglobat în cartela de plastic şi denumit microcip sau computer cip. Astfel, pe piaţa mondială, există astăzi îndeosebi trei mari categorii de cartele electronice.

1. Cartele cu bar code

Imagine  Fiecare cod conţine o cantitate de informaţii ce descriu identitatea persoanei respective. Informaţiile nu pot fi citite cu ochiul liber, ci prin intermediul computerului, ajutat de o anexa optică pentru recunoaşterea codului (laser scanner) şi un decodificator (bar code decoder).

2. Cartele cu bandă magnetică

Au pe verso o bandă magnetică de culoare brună. Aceste cartele au ajuns astăzi a înmagazina milioane de caractere (mega-bytes), iar saltul uimitor al tehnologiei digitale din ultima vreme permite acum crearea cartelelor magnetice cu capacitate de stocare de peste 1 giga-bytes (un miliard de caractere).

3. Cartele cu microcip – smart cards

Imagine  Cele mai apreciate cartele sunt astăzi cartelele electronice înteligente (smart cards), dotate cu un adevărat computer (computer chip). Le cunoaştem cu toţii, căci un exemplu banal este cartela telefonică. Mica plăcut metalică de pe cartelă nu reprezintă altceva decât contactele exterioare ale microcipului. Este un microcircuit de pirită cu o capacitate cu o capacitate foarte mare de stocare a datelor, capacitate ce poate ajunge până la 5 giga-bytes (5 miliarde de caractere) la noile cartele de identitate ce urmează a fi eliberate în curând, cartele cu utilizare mondială. În cazul cartelelor de identitate, microcipulconţine un cod unic pentru fiecare persoană, cartela urmând a fi întrebuinţată în toate activităţile economicosociale ale individului.

Mai exista şi alte tipuri de cartele care sunt realizări mixte ale celor trei modele mai importante descrise până acum.

Un plan apocalipticnm

Dar să ne întoarcem puţin la începutul anilor 1970.

Adâncindu-se cercetările în spatele afacerii bar code, a fost dat la iveala un plan foarte amănunţit şi întins pe o perioadă mare de timp, destinat pentru a deţine controlul (pe cale computerizată, economică, dar şi diplomatică) asupra întregii economii mondiale şi asupra libertăţii individuale a cetăţenilor planetei. Număr locuitorilor planetei fiind relativ limitat (aproximativ 5,5 miliarde) este extrem de simplu ca fiecare să primească pe toată durata vieţii un anumit cod numeric (“dotat” cu numărul 666), cod care să-i reprezinte identitatea şi care să fie înscris pe o cartelă economică.

Prin acest sistem de identificare nimeni nu va putea face nici cea mai banală tranzacţie economică (de pildă cumpărarea unui ziar) fără a fi automat înregistrat şi controlat permanent printr-un sistem mondial computerizat de prelucrare a datelor.

Primul semnal de alarma a fost declansat prin publicarea cărtii The New Money System – 666 de către dr. Mary S. Relfe. Planul de codificare şi de marcare a întregii omeniri a fost astfel dezvăluit ca având următoarele faze:

1. Faza întâi a început în 1970 prin codificarea tuturor produselor comerciale. În această operaţiune rolul dominant îl deţine Uniform Code Council (SUA).

2. Faza a doua a început în 1983 prin eliberarea cartelelor de identitate codificate prin sistemele bar code. Rolul major în această etapă îl deţin guvernele, băncile şi companiile de tehnică de vârf producătoare de cartele electronice.

3. Faza a treia consta în codificarea într-o etapa viitoare a tuturor bunurilor mobile şi imobile. (Deja s-a început un control al acestora prin introducerea noilor standarde obligatorii de calitate ISO 9000 şi Six Sigma).

Aşadar, o sclavie electronică mondială dirijată de o mână de multimilionari, sclavie care realizează practic sistemul apocaliptic de pecetluire destinat pregătirii apariţiei pe scena lumii a lui Antihrist.

Vedem deci că cele trei etape sunt aproape de încheiere. Prima a dus la răspândirea pretutindeni în lume a marcării cu bar code, tipul preferat fiind, evident, EAN-13, unul din cele două tipuri ce contin în mod evident numărul 666. Se prevede ca până în anul 2005 EAN-13 să fie în unică folosinţă, tipul UPC-A urmând a fi retras din circulaţie.

Sa vorbim acum puţin despre cea de-a treia etapa, urmând a ne ocupa mai târziu şi mai în amănunţime despre problema sistemului de identitate (etapa a doua).

Faza a treia consta deci în stabilirea unui control absolut asupra întregii producţii mondiale. Aici se vede o strânsă legătură cu prima etapă, deoarece bar code este aplicat tot în scopul deţinerii controlului economic, deşi el oarecum nu îngrădeşte producţia articolelor comerciale. Iată însă că “stăpânitorul acestei lumi” a înspirat celor puternici financiar un nou sistem de restricţionare şi condiţionare a producerii de bunuri, denumit oficial Programul internaţional al Standardelor de Calitate ISO 9000 (International Quality Standards Programe).

Este un program care stabileşte o ştachetă standard pentru produsele de calitate, toate companiile mondiale urmând a se încadra (sau nu) între limitele sale. Am spune, la prima vedere, că este spre binele consumatorilor, neştiind că este un sistem de discriminare economică. Foarte multe societăţi comerciale modeste ce-şi desfăşoară activitatea la scară redusă, pe plan local, vor fi forţate să atingă nivele standard. Dacă nu, sunt eliminate de pe piaţă. Se prevede deja ca nici o companie comerciala sau producător particular să nu poată produce sau vinde vreun articol fără a primi certificatul ISO 9000.

Deja peste 100 de ţări au semnat aderarea la sistemul de control al calităţii. Dar cine se afla în spatele acestui program? Ei bine, aplicarea lui a început în Europa la iniţiativa unei organizatii misterioase denumite Bilderberg (!), cu aproape 125 de membrii fondatori, aleşi din oligarhia financiară mondială.

Vedem deci cine sunt cei ce impun iniţiative “pentru binele omenirii”. Dacă până de curând aderarea la ISO 9000 era voluntară, acum începe să se impună obligativitatea obţinerii acestui certificat, iar companiile care nu vor reşi vor fi desfiinţate. Aşadar, comerţul “liber”, îşi pierde complet libertatea. Deja în SUA marile companii care lucrează în cooperare cu Ministerul Apărării şi cu NATO au fost obligate să accepte standardele ISO 9000, la rândul lor neacceptând ca parteneri de afaceri societăţi ce nu au acest certificat.

Ce legătură ar putea avea aceasta cu sistemul apocaliptic economic care se bazează oarecum pe impunerea unui număr spre a putea efectua tranzacţii comerciale? Legătura este următoarea: guvernul Statelor Unite a anunţat ca până în anul 2000 toate tranzacţiile economice trebuie în mod obligatoriu să aibă loc prin intermediul serviciului de comert electronic EDI/EC al reţelei mondiale computerizate internet!

În acest scop s-a creat un registru informational ce conţine date despre toate companiile mondiale conectate la sistem, registru denumit Centralized Contractor Registration (CCR). Prin urmare, fiecare societate economică va primi… un cod numeric unic denumit TPN (Trading Partner Number) iar cei ce nu vor putea deţine acest număr (în urma verificărilor pentru standardul de calitate ISO 9000) nu-şi vor putea vinde produsele.

Pânza de păianjen

Imagine Trăim deci într-o lume în care toată creaţia devine o înşiruire enormă de informaţii. Se numără, se codifică şi se înmatriculează totul, inclusiv oamenii:

Totul, deci, devine numar, devine informaţie. Care informaţie trebuie să curgă, firesc, spre un centru de date, prin intermediul unei reţele mondiale de comunicaţii. Controlul se poate deţine doar avându-se un centru, aşa cum păianjenul se afla în mijlocul plasei. Dar, pentru ca reţeaua să fie acceptată de opinia publică, trebuia să i se creeze un cadru legal corespunzător şi să i se dea un aspect de “protecţie socială”.

Lucru care s-a petrecut nu de mult, întregul sistem fiind prezentat în mass-media cu un machiaj perfect şi un nume pe masura: “L.U.C.I.D. Project – A Universal information Identification System”.

Proiectul L.U.C.I.D.

Proiectul a fost dat publicitatii într-un periodic al politiştilor din sectorul stupefiante al Ministerul de interne SUA, “Narc Officer”, din septembrie – octombrie 1995 şi a aparut în urma votarii noii legi antiterorism din anul 1994 întitulată “Omnibus Anti-Crime Bill”. Specific şi demn de reţinut pentru noua hotărâre legislativă este faptul că împuterniceşte reprezentanţii legii să aresteze şi să încarcereze imediat orice “suspect” de acţiuni teroriste.

Trebuie subliniat că acest tip de lege care încalcă flagrant principiul de baza al justiţiei internaţionale şi al libertăţii umane – principiul prezumţiei de nevinovăţie – a stat la baza creării unei copii fidele a sistemului L.U.C.I.D., sau mai bine zis a unei anexe a acestuia: este vorba de sistemul european de informaţii Schengen, de care ne vom ocupa mai tarziu.

Dar ce este de fapt L.U.C.I.D.? Este un sistem gigantic, planetar, de colectare şi prelucrare a datelor privind identitatea fiecărei fiinţe umane. La prima vedere ar părea că acest proiect s-ar aplica doar infractorilor, însă scopul sau devine limpede dacă vom afla că principiul de baza al L.U.C.I.D. constă în eliberarea, pentru fiecare individ, încă de la naştere, a unei cartele electronice de identitate multifuncţională: va cuprinde adică buletinul de identitate, paşaportul, contul bancar, cartea de sănătate, permisul de conducere, cartea de munca, livretul militar – într-un cuvânt, toate actele de folosintă socială ale unei persoane.

În plus, puterea uriaşă de înmagazinare a datelor va crea acestei cartele posibilitatea deţinerii unui număr foarte mare de informaţii despre viaţa particulară a individului: istoricul familiei, comportamentul social, optiunile politico-religioase, etc., date pe care posesorul nu le va putea citi ori modifica, aceasta făcându-se “de la centru”.nk

Sistemul L.U.C.I.D. va avea un centru de stocare şi prelucrare a datelor, alimentat cu informaţii “de la toate sursele” conectat la un sistem automat de traducere poliglotă.

Ce înseamnă “de la toate sursele”? Înseamnă că informaţiile vor curge în mod continuu către acest centru de la orice agenţie de informaţii, birou, companie, societate, banca, statie de poliţie, magazin, unitate militară, universitate, centru de cercetare, de peste tot. Aceste date sunt culese prin intermediul computerelor şi transmise printr-o reţea informaţională (Internet) către centru.

Deoarece în proiect se specifică că vor exista traduceri poliglote, înseamnă că sistemul va avea surse de alimentare cu informaţii peste tot în lume. Dealtfel, cartela de identitate va avea răspândire mondiala. L.U.C.I.D. devine astfel un sistem mondial de control, o “supermagistrală informaţională” ce va putea controla toate aspectele vieţii private, în orice moment.

Inima sistemuluimn

Centrul de stocare, de prelucrare şi analizare a datelor este denumit oficial Universal Computerized Identification Clearing-house Resource Center şi se află lângă Washington, la Fort Meade, Maryland. Pentru un necunoscător, numele acesta nu înseamna nimic. Acest centru este însă, încă din anul 1954, sediul celui mai puternic for politico-militar al SUA, prea puţin cunoscut opiniei publice române.

Este vorba de Agentia Nationala de Securitate (National Security Agency – NSA), inima şi creatoarea agenţiilor de informaţii interne CIA şi FBI. Totodată NSA este a doua bază ştiinţifico-militară (ca mărime) după Pentagon, însă pe primul loc în deţinerea de tehnici militare secrete, de concepţie tehnologică revoluţionară, care depăşeşte cu 15 ani cercetările ştiinţifice “laice”.

Baza de la Fort Meade, datorită tainelor şi tehnologiilor uimitoare deţinute, este denumită de americani “Curtea Misterelor” (Puzzle Palace). Echipamentele digitale ale NSA ar putea părea unor profani ca fiind de domeniul ştiinţifico-fantasticului. Toate acestea au fost însă realizate printr-un efort financiar uriaş şi printr-un program de cercetare aprobat de Congresul SUA şi intitulat DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

Astfel, programul DARPA a luat fiinţă încă din anul 1970, şi s-a ocupat îndeosebi cu crearea arsenalului războiului rece: sateliţi de spionaj, diverse tipuri de arme laser, arme pentru influentarea condiţiilor atmosferice, arme psihoelectronice etc. Multe din acestea sunt încă necunoscute multor membri ai Congresului SUA.

NSA a luat fiinţă pe 4 noiembrie 1954. Este singura agenţie de stat care nu are conducere superioară proprie, ci este dirijata de un consiliu de conducere denumit COMSEC, alcătuit din membri ai diferitelor ministere (de externe, justitie, comerţ, economic) şi comandanţii fiecarei arme ale forţelor armate SUA.

NSA este cea care a creat şi celelalte trei mari agenţii militare de informaţii care, împreună, formează încă din anii ’60 un uriaş sistem de reţele informaţionale: CIA (Central Intelligence Agency – Agenţia Centrală de informaţii), AFSS (Air Force’s Security Service – Serviciul de Securitate al Forţelor Aeriene) şi NIS (Navy’s Intelligence Service – Serviciile de informaţii ale Marinei). Un alt “braţ” al NSA este NASA (National Aeronautical and Space Administration), folosită îndeosebi pentru scopurile militare ale SUA, “oamenii de pe luna şi celelalte fiind doar o faţadă”. Prin intermediul NASA, NSA deţine controlul absolut al spaţiului datorită sateliţilor şi al iniţiativei de Apărare Strategică “Star Wars”.

Dar NSA are un scop bine determinat. Crearea ei s-a produs în urma semnării în anul 1947 a unui acord (UKUSA PACT) între Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelanda, Australia, ţările NATO, Japonia şi Corea de Sud, acord ce stabilea crearea de către aceste ţări a unui sistem informaţional comun pentru supraveghere civilă cu centrul la Fort Meade.

Acum putem înţelege perfect de ce L.U.C.I.D. şi-a ales ca sediu tocmai baza strategică a Agenţiei Naţionale de Securitate şi ce consecinţe are controlul efectuat de NSA asupra tuturor cetăţenilor lumii.

Deja aplicarea proiectului L.U.C.I.D. a început mai înainte de publicarea sa în “Narc Officer”. Congresmenul Neal Smith declara în octombrie 1993 ca la Fort Meade s-au vărsat 392 milioane $ pentru Centrul Naţional de Identificare ce urmează a intra deplin în functiune în 1998.

Totodată, s-au creat structurile informaţionale ce vor deservi sistemul, printre care amintim:

– National Reconnaissance Office (Biroul Naţional de Recunoaştere) care cuprinde sistemul sateliţilor de spionaj,

– National Crime Informational Center (Centrul Naţional de informaţii criminalistice),

– IAFIS (Integral Automated Fingerprint Identification System (Sistemul integral de identificare automată a amprentelor) etc.

Toate aceste anexe şi legătura funcţională dintre ele au fost dezvăluite în periodicul “Federal Computer Week” din 1995. În plus, se urmăreşte crearea până în 1999 a unei reţele computerizate fără fir pentru interconectarea acestor centre, reţea denumită Federal Law Enforcement Wireless Users Group, după modelul fără fir WWW folosit astăzi în internet.

Ce înseamna deci crearea şi punerea în funcţiune a acestor centre?

Desigur:

– automatizarea şi computerizarea tuturor unităţilor social-economice şi judiciare şi legarea lor în reţea;

– crearea bazei de date mondiale privind identitatea şi cazierul cetăţenilor;

– plasarea de automate publice (gen ATM) pentru recunoaşterea identităţii prin intermediul cartelei electronice şi pentru supravegherea populatiei.

Cartela universală biometrică

Imagine  Elementul cheie al întregului sistem este cartela universală biometrică de identitate. Prin conectarea acestei cartele la computerul central din Fort Meade, absolut toată activitatea zilnică a unei persoane poate fi înregistrată şi analizată. În acest scop, proiectul prevede dotarea internaţională cu centre de emitere a cartelelor, centre înzestrate cu o minusculă cameră video digitală, pentru producerea cartelelor unice pentru fiecare individ.

Mai mult, chiar maternitătile vor avea astfel de centre pentru fixarea identităţii nou-născuţilor, fiecăruia atribuindu-i-se un cod care nu se va putea modifica pe toata durata vieţii.

Cartela universală biometrică este o cartelă inteligentă (smart card) de mărimea unei cărţi de credit obişnuită, din plastic, având însă încorporat un puternic computer cip cu o putere de stocare mai mare de 5 giga-bytes (adică aproape 2000 de pagini de informaţii despre fiecare persoană!) dispunând şi de bandă magnetică. Prin intermediul unităţilor de citire a cartelei (fixe ori mobile, dotate cu scaner şi ecran cu cristale lichide – gen unităţi ATM), orice individ se conectează direct la superordinatorul din Fort Meade. Totodată, microcipul permite şi înscrierea informaţiilor pe cartela.

Denumirea cartelei este Universal Biometric Card (UBC) – cartela universală biometrică. Ce înseamnă “universală”? Înseamna ca va îndeplini funcţiile tuturor documentelor ce stabilesc legătura individului cu societatea: buletin de identitate, carnet de conducere, carte de munca, de sănătate, cont bancar, într-un cuvânt, totul.

Se prevede chiar ca automobilul, calculatorul personal şi orice alt sistem electrocasnic să nu poata fi pus în funcţiune decât la recunoasterea posesorului cartelei. Este un sistem de îngrădire totală a libertăţii umane.

Ce înseamnă “cartela biometrică”? Înseamnă că UBC va putea stoca elemente de recunoaştere obţinute prin măsurători biologice, adică: codul genetic ADN, anticorpi specifici, fotografii digitale faţă şi profil precum şi fotografia irisului, amprentele digitale şi plantare (ale tălpii piciorului), eşantioane sonore ale vocii, etc. Toate acestea demonstrează cât se poate de limpede că scopul acestei cartele este controlul şi supravegherea strictă a persoanei. Aceste date vor servi la recunoasterea posesorului cartelei atunci când doreşte s-o întrebuinteze.

În prezent exista deja în aplicaţie următoarele metode de recunoastere:

– recunoaşterea amprentelor digitale.
Astăzi aproape toate aparatele de utilizare a cartelelor de credit bancar (ATM) au în partea inferioară un sistem de recunoaştere a amprentei digitale. Sunt folosite de asemenea şi pentru accesul personalului bancii în trezorerie.

– recunoaşterea geometriei palmare.
Un scanner laser citeşte configuraţia geometrică a palmei şi o compară cu cea de pe cartelă. Exemple de utilizare curentă: pentru personalul diferitelor aeroporturi (ex. San Francisco); pentru Parlamentul Columbiei – spre a fi asigurat votul complet şi individual al tuturor parlamentarilor; la băncile din Rusia, etc.

– recunoaşterea amprentei plantare (a tălpii).
Este una din cele mai sigure metode de recunoaştere şi este folosită îndeosebi de FBI.

– recunoaşterea acustică.
Metoda de identificare a vocii posesorului. Este folosită în prezent în ţările occidentale pentru înalţii funcţionari de stat.

– recunoaşterea optică.
Aici sunt mai multe posibilităţi. În primul rând este vorba de recunoaşterea feţei şi compararea imaginii obţinute de camera video digitală cu fotografia de pe cartelă. Este tehnologia Face Recognition.

Astăzi, firma americana Mirror Inc. pune în vânzare echipamentul numit Face-to-Face, dotat cu cameră digitală şi computer, echipament ce poate recunoaşte identitatea unei persoane chiar dacă este machiată sau poartă ochelari.

Se apreciază însă că unităţile de citire a cartelei vor fi dotate şi cu tehnologia intelligent Video a companiei Integrated Systems, Inc. (Norcross, Georgia, SUA), ce poate recunoaşte nu numai fizionomia, ci şi “limbajul trupului”, caracteristicile de mişcare proprii fiecărui individ. Mii de astfel de camere vor putea supraveghea locurile publice (si nu numai), putând recunoaşte (fără contact direct) orice individ.

Astăzi, astfel de camere sunt instalate în majoritatea ţărilor vestice pentru controlul arterelor publice (în Marea Britanie nu mai puţin de 300.000 de camere video inteligente). Totodata, aceasta tehnologie s-a folosit de către politia SUA pentru supravegherea şi controlul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, 1996.

În plus, pe lângă cele două metode de recunoaştere optică (a feţei şi a mişcărilor trupului), este în utilizare astăzi metoda Iris Scan de recunoaştere a configuraţiei irisului, unică pentru fiecare individ. O microcameră scanner digitală înregistrează imaginea irisului şi o transformă într-un cod (Iris Code). Apoi se compară cu cel înscris pe cartelă şi se face identificarea. Camera poate fi ascunsă, citind de la distanţă irisul şi recunoscând într-o secundă peste 400 de caracteristici irisologice.

– recunoaştere genetica.
Tehnologiile de vârf asigură astăzi recunoaşterea rapidă a ADN, unic pentru fiecare persoană. Statele Unite au zeci de bănci ADN folosite îndeosebi de către FBI, care a alcătuit un catalog general ADN pentru cetăţenii SUA. Este o metoda ce poate produce mari discriminări (de pildă, un individ poate fi refuzat la angajare pe motivul “necorespunderii” codului genetic)

Aşadar, dacă ne închipuim că UBC este o cartelă pusă în slujba noastră, ne înşelăm amarnic. Scopul eliberării sale este în primul rând supravegherea non-stop a posesorilor. Cum non-stop, din moment ce nu o vom folosi decât ocazional, puteţi întreba? Ei bine, proiectul L.U.C.I.D., prevede eliberarea, în scopul obţinerii datelor “necesare recunoaşterii”, a diverselor tipuri de “senzori biometrici cu acţiune de la distanţă şi senzori ai cartelei biometrice”!

Între astfel de senzori cu acţiune de la distanţă sunt incluse şi camerele intelligent Video de care am vorbit, ce pot fi instalate oriunde. Un alt tip de senzori telecomandaţi sunt cei pentru detectarea prezenţei. Cu alte cuvinte, un control total, cu înnăbuşirea completă a libertăţii umane, cel mai mare dar de la Dumnezeu.

Ce altă metodă de control mai este prevăzută?

După cum am văzut, un organism anexă al LUCID este NRO – National Reconnaissance Office, adică sistemul sateliţilor de supraveghere. Ne putem imagina ce control înfricoşător urmează a fi efectuat asupra civililor dacă amintim numai că tehnologia din 1997 permitea identificarea precisă pe fotografii a unor obiecte de dimensiunile unei mingi de golf aşezate pe sol, sau citirea unui text cu aceleaşi dimensiuni. În plus, detectorii electronici ai sateliţilor vor localiza semnalul acelor “senzori ai cartelei biometrice”, stabilind cu precizie poziţia fiecărui individ, în orice moment, oriunde în lume.

Iar dacă vom arunca cartela, nu vom putea nici măcar deschide uşa automobilului personal, nefiind recunoscuţi. Închipuiţi-vă că mii de oameni vor “pierde” aceste cartele, datorită fobiei ce se va declanşa sub amenintarea acestei superputeri înfricoşătoare. Altele se vor fura şi astfel, încet dar sigur, se va ajunge la unica soluţie “sigură şi rezonabilă”: plasarea microcipului pe mână sau pe frunte …

Stadiul actual al L.U.C.I.D.

Vom încerca să vedem care este situaţia actuală privind eliberarea cartelelor de identitate în lume. Trebuie remarcat că, datorită unor incompatibilităţi naţionale, unicitatea cartelei încă nu întruneşte un consens global, aflându-se în circulaţie însă tipuri asemănătoare între ele, pentru obişnuirea populaţiei cu sistemul şi acceptarea fără probleme a unei cartele unice mondiale. Un exemplu tipic în acest sens este, după cum vom vedea, cartela Schengen de uz european.

Dar să analizam întâi situaţia altor ţări ale lumii, începând cu:

a. Statele Unite ale Americii.

În SUA, introducerea unei cartele electronice de identitate s-a propus pentru prima data în 1981, îndată după lansarea în anii 70 a “noului sistem economic”. Astfel, la propunerea FBI, CIA şi a Ministerului de Exteme al SUA, Ronald Reagan a introdus un proiect de lege în acest sens. În ultimul moment însă, mişcat de întervenţia de protest a lui Martin Anderson, mâna dreapta a presedintelui, care comparase noua cartela (cu cod unic) cu tatuajele făcute de nazişti deţinuţilor din lagărele de concentrare, preşedintele a uzat de dreptul de veto şi, pe toată durata administraţiei Reagan, problema nu a mai fost readusă în discuţie.

După alegerea lui Bill Clinton în 1993, s-a lansat programul de ocrotire medicală ce prevede dotarea fiecărui cetăţean SUA cu o cartelă medicală de identitate, de fapt o cartela UBC lansata într-un mod diplomatic, abil.

Cartela de sănătate este o cartelă “smart card” ce poate stoca până la 2000 de pagini de date personale, folosind tehnologii recente de înregistrări biometrice: date, imagini vizuale, amprente digitale şi vocale, etc. Nu poate fi stearsă, nu e înfluenţată de câmpuri electromagnetice şi rezistă la temperaturi de până la 200o F (94o C). Este produsă de firmele Laser Card Systems Corporation şi Drexler Technology Corporation.

Faptul că s-a impus deţinerea amprentei vocale denota clar scopul cartelei care nu este deloc “medical”, ci de control şi supraveghere: specialiştii apreciază că orice persoană poate fi identificată (datorită băncii de amprente vocale de la sediul central) în chiar momentul răspunderii la telefon!”

În paralel, alte două programe pentru eliberarea cartelelor “smart cards” au pus în circulaţie cartele pentru studenţii şi elevii SUA, precum şi pentru muncitorii angajaţi de stat.

Vedem deci că americanii sunt obişnuiţi încet-incet cu ideea cartelei biometrice, existând deja pe piaţă astfel de smart cards pentru diverse scopuri sociale, urmând ca UBC să înglobeze toate funcţiunile acestora. De pildă, în majoritatea statelor SUA s-au pus de câţiva ani în circulaţie şi “cartelele de conducere auto”, care conţin date biometrice. Un alt tip de cartelă biometrică multifuncţională este cea folosită de armata americana: cartela MARC (nume sugestiv, MARK în engleza însemnând “semn”, în analogie cu “semnul fiarei”).

Această cartelă a stârnit vii proteste chiar şi printre înalţii ofiţeri ai armatei datorită posibilităţii de control ce se poate efectua prin intermediul ei asupra posesorului. Unii ofiteri au ajuns chiar în faţa Curtii Martiale. De pildă, capitanul Joel Kirk, condamnat pentru refuzul de a dona sânge în vederea înscrierii ADN pe cartelă, declara la proces:

“Devii sclavul acestui sistem. Există foarte puţine diferenţe între o “MARC-are” pe care o ţii în mână şi o altă “MARKare” pe care ţi-o vor implanta pe mână!”

Cât priveşte însă UBC, din 1994 şi până în 1996 au avut loc două iniţiative de lansare a cartelei universale de identitate. De curând însă (1996), proiectul de lege nr. 999 (666 întors!) prezentat de senatorul Texasului (dl. Hutchinson) este ultimul proiect legislativ legat de UBC, care prevede eliberarea unei cartele biometrice de identitate ce conţine, pe lângă computer chip, şi un cod magnetic barat.

b. Alte state ale lumii

Sistemele electronice de supraveghere a identităţii prin intermediul smart cards aplicate de guvernele diferitelor ţări nu sunt decât experienţe ale SUA în vederea unui rezultat cât mai sigur la introducerea UBC în propria ţară. Astfel:

– în 1994, în Mexic s-au pus în circulaţie (de către CIA şi omonima ei mexicană NAFTA) 46 de milioane de cartele smart cards de identitate pentru a se asigura “votări libere”, fără posibilitatea de manipulare a voturilor. Firmele implicate au fost Polaroid, IBM, Booz-Allen & Hamilton şi firma Oracle.

– tot în anul 1994 în Singapore s-a încheiat un program de dotare obligatorie a fiecărui cetăţean cu o cartelă inteligentă ce conţine: fotografie aplicată, amprenta digitală, cod numeric matricol unic pentru stabilirea identităţii, codul de asistenţă medicală, contul bancar şi oricare altă informaţie” considerată necesară” de către guvern. (Sunday Magazine, October 1994, Sydney, Australia).

– în Thailanda s-a introdus unul dintre cele mai moderne şi sofisticate sisteme de control a identităţii, cu echipamente digitale care în ţările occidentale sunt prohibite, realizându-se o supraveghere strictă asupra activităţii zilnice a cetăţenilor.

– în Australia este deja cunoscut cazul mult discutatului “centru telefonic” Deakin care s-a dovedit în realitate a fi una dintre cele mai puternice baze informaţionale computerizate pentru prelucrarea datelor de identitate privind ţările răsăritene şi australe, având legătura nemijlocită prin satelit cu “baza-mama” de la Fort Meade.

– Alte sisteme de supraveghere cu ajutorul “smart cards” sunt deja funcţionale în Taiwan, Guatemala, precum şi în tarile din nordul Africii.

La ce consecinţe dezastruoase pot duce discriminările produse prin aceste sisteme de identitate “made în USA” se poate deduce din genocidul comis în 1995 în Ruanda (Africa) unde baştinasii au fost mândri să primească de la stat noile cartele înteligente de identitate, devenind “cetăţeni oficiali”. Decizia a fost însă tragică: forte înarmate ale tribului Hutu, efectuând raiduri asupra localităţilor ruandeze, împuşcau pe loc orice deţinator al unei cartele de identitate a tribului Tutsi.

Încetul cu încetul, în toată lumea va funcţiona o reţea unică de control şi supraveghere a identităţii, în conformitate cu planul L.U.C.I.D. În ceea ce priveşte statutul aparte al Europei, pe acesta îl vom analiza într-un capitol separat. Să vedem acum, însă, care este tendinţa de evoluţie a proiectului L.U.C.I.D.

Proiecte de viitor

Imagine  Concomitent cu răspândirea tentaculelor uriaşei caracatiţe L.U.C.I.D., se observă tendinţa de concentrare a puterii politice, economice şi militare mondiale într-o conducere unică, planetară. O astfel de guvenare, care deţine controlul unui sistem total de supraveghere, aşa cum este L.U.C.I.D., nu poate fi decât totalitară. Ce se va întâmpla oare dacă la conducerea unui astfel de regim se va ridica un Hitler, un Stalin sau un Pol Pot? Consecinţele nu pot fi decât cele descrise în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

Dar să analizăm acum faptele concrete. Pe 4 decembrie 1993, Bill Clinton a propus la o conferinţă ţinută la Oxford crearea unei Armate Mondiale ONU, idee acceptată şi pusă mai apoi în practică. Tot despre o conducere mondială a vorbit în 1996 şi ex-preşedintele Mihail Gorbaciov, într-o cuvântare ţinută la “State of the World Forum”, la baza militară Presidio de lângă San Francisco, declarând că “este nevoie de o guvenare mondială şi o religie mondiala”(!). La aceeasi conferinta participa şi Bill Gates, presedintele Microsoft, companie cu mare implicare în realizarea proiectului L.U.C.I.D.

Tot în Statele Unite, ca urmare a datei limita de punere în exploatare a sistemului L.U.C.I.D., la 1 ianuarie 2000[49], preşedintele Bill Clinton, prin Decretul Prezidenţial Nr. 13010 din 15 iulie 1996[50], decide crearea unui centru uriaş de birouri computerizate care să însumeze echipamente de control civil de ultimă oră, centru denumit “President’s Commision on Critical Infrastructure Protection”. Totodată, este legiferată crearea unei unităţi armate poliţieneşti, cu acţiune mondială, denumită IPTF (Infrastructure Protection Task Force), formată din FEMA, CIA, FBI, şi… NSA. Totodată, această unitate are controlul strict asupra reţelei internet, împotriva unor eventuale “acţiuni teroriste computerizate”.

În acest scop s-a creat echipa speciala Global Cyber – Cops Corps pentru supravegherea abonaţilor reţelei.

De fapt, toţi sunt acum obligaţi să se conecteze la internet (NE: nu ştim dacă printr-o lege, însă practic în America calculatorul este similar cu televizorul de la noi). Tot în 1996, Bill Clinton, declara că doreşte ca fiecare american să aibă în casă un computer personal (PC) conectat la internet. Pentru aceasta, NSA a însărcinat un consorţiu de companii specializate să creeze un sistem unic de control al PC-urilor, sistem deja funcţionabil ce are particularitatea ca, în orice punct de pe glob, nimeni nusi va mai putea aprinde computerul fără a fi îndentificat de către acesta prin intermediul … cartelei personale de identitate. În acelaşi sens, “Microsoft” a declarat ca va crea un program prin care UBC va putea fi conectat la orice PC pentru schimburi financiare şi tranzacţii comerciale immediate.

Tendinţele viitoare ale sistemului prevăd ca în curând toate echipamentele electrocasnice să aibă un sistem de identificare prin cartelă. Aşadar, propria maşina sau televizor nu mai pot fi puse în funcţiune decât prin UBC.

Vorbind despre televiziunea viitorului, presedintele Bill Clinton a delegat firma Oracle Software Corporation să perfecţioneze un model de televiziune-computer legat la internet, toată reţeaua mass-media vizuală urmând a fi supusă aceluiaşi control strict. Noua reţea se va numi ITV – interactive TV – şi prin intermediul său de la centrul de date se va putea controla direct orice PC, orice telefon portabil digital, televizor, aparat electric cuplat la reţea, etc.

Acest program este denumit Inferno (!) ( NE: Inferno este un sistem de operare foarte portabil (funcţionează pe diverse tipuri de dispozitive şi în diverse medii: afaceri, acasă, mobil) şi care este dezvoltat special pentru reţele de calculatoare) şi este un produs al companiei Lucent (!!) Techonologies (NE: împreună cu Vita Nova), creată de AT&T din fosta Bell Laboratories (NE: rezultată în urma spargerii AT&T în mai multe companii în 1983). Sugestiv este şi faptul că limbajul sistemului de operare al Inferno se numeşte Limbo (iad) iar protocolul de interconectare poartă numele de Styx (iarăşi iad!). Mai mult, noile birouri ale firmei Lucent se află la numarul… 666 al Fifth Avenue, New York”.

Aşadar, toţi abonaţii internet vor putea fi de la distanţă verificaţi, văzuţi şi ascultaţi chiar prin intermediul propriilor computere-TV. Programul de creare a reţelei mondiale interactive prevede ca data de inaugurare sfârşitul anului 2000.

Imagine  Iată deci că totul se îndreaptă către o îngrădire totală a libertăţii (dar cu un aspect de “totală libertate”) şi o supraveghere cât mai strictă realizată prin mijloace extrem de sofisticate, totul la scară mondială. În plus, puterea globală politico – economico – militară se grupează într-un singur centru. Prin urmare, extrem de curând nu va mai fi nevoie decât de UN CONDUCATOR: ANTIHRIST! Pentru atingerea acestui scop toată infrastructura este deja creată sau în curs de finalizare.

Semnul fiarei

Cunoscând toate aceste evoluţii, mulţi vor “face pierdută” cartela, alţii o vor pierde cu adevărat, iar altele se vor fura. În plus, soluţia cartelei de identitate nu oferă o adevărată protecţie a datelor personale, îndeosebi pentru utilizatorii internetului putându-se extrem de uşor “sparge” coduri şi extrage informaţii din orice computer conectat la reţea. Astfel, s-a aflat recent de introducerea în internet, de către spărgătorii de coduri, a programelor Password Sniffer şi Password Breaker care distrug filtrele speciale Firewalls de protecţie a datelor.

Iată însă că s-a dovedit acum că este posibilă şi “spargerea” unei “smart card”! Marcus Kuhn, de 25 de ani, din Germania, a făcut publică reuşita încercării sale de a “sparge” codul unei cartele electronice inteligente de credit spre a demonstra insecuritatea acestei tehnologii.

De aceea, la o conferinţă IBM de la Palm Springs, California, răspunzând la o întrebare privind securitatea cartelelor de identitate, dr. Mary Jane England, oficial al administraţiei Clinton şi iniţiatoarea programului privind distribuirea cartelei de asigurare medicală în SUA, declara că smart card “este o idee minunată, dar ar putea fi mai bună implantarea unui cip direct în ureche! Trebuie să mergem dincolo de ajutorul îngust oferit de cartelele inteligente şi să punem în practică tehnologii deja existente.”

Aşadar, iată realizându-se practic proorocirea din Apocalipsa Sfântului Ioan: “semnul pe mana sau pe frunte”, numărul fiarei, este un implant al biocipului de identitate în corp, asigurându-se astfel o protecţie eficientă împotriva pierderii ori a furtului cartelei. De altfel, chiar L.U.C.I.D. Project prevede, în timp, înlocuirea cartelei cu biocipuri implantate, tehnica care în prezent este deja experimentată cu succes (NE: de ani buni), la scară mondială, pentru marcarea animalelor”.

Ce este acest biocip ? Este un “computer-cip” micro-emiţător care se implantează cu ajutorul unei seringi speciale sub piele. Microcipul conţine un cod pre-programat cu un număr unic de identitate care nu poate fi alterat. Modelele folosite astăzi se numesc Transponder (de la Transmitter şi Responder). Este un microcip înstalat într-o capsula specială de mărimea unui bob de orez. Biocipul este “pasiv”, adică nu conţine baterii, emiţătorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control.

Astfel, scannerul determină emiterea codului care este afişat pe un ecran cu cristale lichide. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele, e fixat prin minuscule fibre de sticla, extragerea neputandu-se realiza decât printr-o operatie specială de microchirurgie.

Dimensiunile capsulei sunt de 11 x 2,1 mm şi 67 mg. Nu provoacă reacţii de respingere deoarece este confecţionat dintr-o sticlă specială biologică. Se apreciază că pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de proteine (înlocuindu-se pirita), fiind astfel mult mai rapide.

Astăzi, firma americana Destron IDI (Colorado) comercializează microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. Se spune ca aceste biocipuri constituie “soluţia perfectă” pentru stabilirea cu precizie a identităţii oricărei fiinţe vii.

Dar biocipurile au fost deja implantate şi subiecţilor umani. Este cunoscut cazul lui Timothy Mc Veigh, soldat în armata americană, care a declarat în 1995 ca are un biocip implantat în corp de către FBI”. Oare câţi alţii n-au fost supuşi aceleiaşi operaţii?

Noile tipuri de biocipuri umane, “semnul” apocaliptic, vor permite supravegherea totală, non-stop, în orice punct de pe glob, a oricărui individ. Se află în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reţeaua neuronală a creierului, oferind astfel posibilitatea, pentru cei ce controlează biocipul, să înregistreze imagini vizuale şi auditive neuronale, adică exact ce vede şi ce aude subiectul. Pare de necrezut? şi totuşi, această tehnică este deţinută deja de Agentia Naţionala de Securitate.

Imagine  Înca din 1986, cercetătorii de la Universitatea din Michigan, în colaborare cu AT&T, declarau că sunt pe punctul de a controla complet înregistrările acustice neuronale şi transmiterea de semnale acustice în înteriorul creierului, omul putând fi astfel “teleghidat”. Recent însă, în 1995, un înalt ofiter al Pentagonului, Lawrence Korb, declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii, putânduse astfel obţine o armată de “zombi telecomandaţi”.

“Se deschide o poartă în două direcţii”, spunea Kyle Olson, de la înstitutul de Control al Armelor Chimice şi Biologice. “Pe de o parte avem această armă de tip Frankenstein, iar pe de altă parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda, implantându-ne un biocip în encefal vom putea învăţa înstantaneu franceza, sau orice alta limba”.

Aşadar, cu astfel de “avantaje”, implantarea biocipului nu va fi refuzată de nimeni, cu excepţia creştinilor adevăraţi. Ceilalţi vor alerga să primească “marcarea” de bunăvoie. În plus, încă de la nastere, nou născuţii vor fi înjectaţi cu un microcip care-i va însoţi toată viaţa, putând fi detectaţi în orice loc de pe glob, inclusiv prin satelit.

Allan Woodham, în South East Christian Witness (feb. 1996, p. 5-6) scria: “Astăzi americanii au fiecare un cod propriu de asigurări sociale format din 9 cifre, cod care permite conectarea lor la computer pe tot cuprinsul SUA. În curând acest sistem se va înlocui cu unul mai modern, o reţea informaţională de coduri cu 18 cifre ce va putea înmatricula oamenii la scara planetară.

Acest sistem de 18 cifre va fi alcătuit din trei grupuri separate de către 6 cifre: 6-6-6! Implantarea acestui cod chiar sub pielea mâinii drepte, după cum s-a proorocit în Evanghelie (Apoc. 13, 16-18) este acum o realitate. Cei ce vor primi procedeul vor fi controlaţi, localizaţi şi supravegheaţi în toate mişcările. Această tehnologie va duce la un sistem mondial computerizat prin care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără marcarea cu biocip. Va fi o adevărată dilemă: supunere sau moarte (DO or DIE)!”

Vedem aşadar cât este de înfricoşător rezultatul proiectului L.U.C.I.D. şi că, practic, asistăm la implinirea proorociei Apocalipsei. Aceasta arată cât de aproape se găseşte apariţia pe scena mondială a lui Antihrist. Noi, oare, suntem pregătiţi? Avem dramul de credinţă necesar mântuirii? Sau rămânem nepăsători, nevăzând şi neauzind un adevăr deja evident?

“Intrarea în Europa”

Expresie arhicunoscută şi excesiv întrebuinţată de ziariştii şi oficialitaţile române. Toţi vor să “intre în Europa”, creând în mass-media o atmosfera de febrilitate, o psihoză a dorinţei de a fi şi românii consideraţi “în rând cu lumea”. Câţi dintre dumneavoastră ştiu însă că totul nu este decât un camuflaj pentru cu totul alte înterese decât cele ale românilor?

Dar despre România vom discuta la timpul potrivit. Să vedem acum care este stadiul punerii în practica în Europa a uriaşului proiect L.U.C.I.D. şi care sunt particularităţile lui. Veti fi uimiţi de repeziciunea cu care se precipită lucrurile şi veţi afla unele consecinţe ale planului care nu sunt deloc liniştitoare pentru noi. Tocmai de aceea nu le veţi putea descoperi în nici un caz în presa românească, nici măcar în cea ecleziastică, deşi ar fi trebuit să tragă prima semnalul de alarma, aşa cum se întâmplă, de pilda, în Grecia.

Vom căuta, de altfel, să păstrăm această raportare continua la Grecia, deoarece este singura ţară ortodoxă din Uniunea Europeană, iar experienţa ei amară, de până acum, poate fi pentru noi spre luare-aminte! În plus, în 1997 a început aplicarea oficială în Republica Elena a unui tratat european ce-şi are originea în deja cunoscutul L.U.C.I.D. Project. Este vorba de:

Acordul Schengen

Imagine  Ideea creării unei comunităţi europene a fost iscălită pentru prima oară, în aprilie 1951, de Franta, R.F. Germania, Italia şi ţările Benelux. Ideea a devenit fapt prin semnarea acordului de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene pe 25 martie 1957 la Roma.

Înca de la început, unul dintre scopurile declarate ale acordului a fost eliminarea graniţelor interne între ţările membre. Treizeci şi cinci de ani mai târziu, în 1992, prin semnarea tratatului de la Maastricht, fosta CEE devenea Uniunea Europeană. Extrem de important este de remarcat faptul că, deşi fosta CEE era constituită legal, având personalitate juridică încă din anul 1957, noua Uniune, deşi în plină activitate politico-economică, încă nu avea, în 1997, această calitate.

Să vedem acum adevăratul rost al acestei uniuni “între cei puternici” şi consecinţele ei asupra ţărilor slabe din punct de vedere economic:

Pe data de 14 iunie 1985, în micul orasel Schengen din Luxemburg, Franta, Germania, Olanda, Luxemburgul şi Belgia semnau un acord care avea să se dovedească a fi “copiat” după schiţele proiectului L.U.C.I.D.: Acordul Schengen, acord care prevedea eliminarea totală a granitelor interne între ţările membre ale Comunităţii.

La 19 iunie 1990, cele cinci ţări fondatoare au semnat iarăşi Acordul, de data aceasta având deja toate organismele executive constituite. În ceea ce priveşte celelalte ţări ale Comunităţii:

– în acelaşi an (27.02.1990) a fost inclusa Italia;

– în 1991 (26.06) Spania şi Portugalia;

– în 1992 (06.11) Grecia şi Austria;

– în 1996 (decembrie) Danemarca, Suedia şi Finlanda.

Două ţări s-au opus categoric semnării acordului: Marea Britanie şi Irlanda.

La 22 decembrie 1994 Consiliul Schengen hotărăşte intrarea în vigoare a Acordului, începând cu data de 26 martie 1995.

În zorii zilei de duminica 26 martie 1995, în 15 ţări ale Uniunii Europene intra în funcţiune Acordul Schengen, prin care graniţele interne între ţările membre se desfiinţează, în schimb graniţa extenă a noului “Teritoriu Schengen” – cum este numită acum Uniunea – devenea impenetrabilă. Prin acest acord, cetăţenii ţărilor unionale nu mai sunt supuşi controlului vamal la trecerea pe teritoriul vecin, creându-se însă discriminări pentru cetăţenii ţărilor terţe, nevoiţi fiind chiar să folosească culoare speciale de control la punctele de trecere a frontierei.

Iată că am ajuns la un cuvânt des folosit în prima parte a lucrării noastre: control. Desigur, un control eficient are nevoie de un sistem informational eficient. Iar un sistem informational eficient nu poate fi decât o copie perfectă a L.U.C.I.D. Ei bine, acest sistem european există, este deja în funcţiune şi a fost specificat în amănunţime în textul oficial al Acordului Schengen (art. 92-119). Numele său este: S.I.S.

Schengen Informational System

SIS este un program de îndosariere electronică, de dimensiuni uriaşe, “poate cea mai mare înregistrare umană din istoria omenirii”, care deţine date complete despre cetăţeni şi care are posibilitatea de urmărire şi supraveghere continuă şi imediată. În 1995, arhiva SIS din Strasbourg continea 2.300.000 de indivizi, iar în 1997, deja îndosariase peste 9.000.000 de oameni.

Ce prevede SIS ?

Prin Acordul Schengen, poliţia unională este imputernicită a deţine date complete despre orice persoană, având posibilitatea de control şi acţiune armată rapidă în orice moment, până la 20 km de la granită, dacă conducerea poliţienească “va considera” că sunt puse în pericol interese interne sau externe. În plus, la granitele Schengen controlul este întărit, prevăzându-se (remember L.U.C.I.D.!) eliberarea pentru toţi cetăţenii Uniunii a unei … cartele electronice de identitate!

Desigur, deoarece şi locuitorii unor terţe ţări vor fi nevoiţi să treacă prin acelaşi control electronic, în paralel guvernele acestor ţări europene nemembre ale Uniunii se străduiesc să-şi doteze cetăţenii cu cartele identice, pentru ca în momentul acceptării lor ca membri deplini (vezi România), totul să se petreaca firesc, fără şocuri tehnologice.

Acest sistem uriaş prin care orice cetăţean care trece graniţa Schengen este automat înscris într-un dosar computerizat (vezi, pentru aceasta, codul barat de pe ultima filă a paşapoartelor româneşti) are nevoie, desigur, de un centru care să deţină banca de date. Acest centru este un computer enorm aflat la Strasbourg, la subsolul unei cladiri cu aspect neutru, a cărui bază de date este alimentată încontinuu de la filialele naţionale ale sistemului (denumite National Schengen). Aceste date au o gama largă de referinţe, de la persoane umane până la arme şi automobile furate.

Computerul a fost realizat de societatea Sema, alcătuită din reprezentanţi ai firmei germane Siemens şi franceze Bull, cu o cheltuială de peste 40 de miliarde franci francezi. Paza clădirii este asigurată de poliţia franceză. Pentru a pătrunde înăuntru trebuie trecute mai multe controale şi este nevoie de un permis special. Clădirea cuprinde o bază de date centrală în interiorul unei săli subterane de 400 m2, având ca anexe birourile şi o încălzire centrală cu instalaţie de climatizare. Într-o sală învecinată, 30 de operatori supraveghează buna funcţionare a sistemului, secondaţi de reprezentanţi ai celor şapte ţări membre iniţiale (primele cinci ţări plus Spania şi Portugalia).

Datele stocate provin de la terminalele vamale şi poliţieneşti ale frontierelor “teritoriului Schengen” şi sunt trimise sau cerute de la centru, non-stop, spre a putea controla orice călător care străbate graniţa Uniunii Europene într-un sens sau altul (fiind aşadar inevitabil stocate date, atât despre cetăţenii altor ţări, cât şi despre membrii UE).

Forţa de intervenţie Schengen este formată din echipe unite ale poliţiilor principalelor ţări membre:

– Police Judiciare pres les Parquets, Gendarmerie, Police Communale (Belgia)

– Polizeien des Bundes und der Lander (Germania)

– Police Judiciare, Police Nationale, Gendarmerie Nationale (Franta)

– Gendarmerie, Police (Luxemburg)

– Rijkspolitie, Gemeenteropolitie (Olanda)

Sistemul este completat cu o anexă denumită SIRENE, un organism politico-judiciar ce permite contactul imediat al puterilor poliţieneşti şi Judiciare dintr-o ţară cu sistemul omolog din celelalte ţări membre, spre a fi asigurate fluenţa non-stop a datelor şi conlucrarea acţiunilor Judiciare. Pentru aceasta, datele provenite de la sistemele National Schengen se împart in:

– persoane “indezirabile” teritoriului Schengen;

– persoane căutate şi motivele căutării;

– persoane aflate sub urmărire;

– persoane dispărute;

– obiecte furate, maşini, arme, cartele de identitate şi paşapoarte furate etc.

Să vedem cam care ar fi scopul “oficial” al SIS. Citim la articolul 93 ca scopul SIS este “păstrarea ordinii şi a siguranţei publice, a siguranţei de stat şi a celei generale, şi aplicarea dispoziţiilor Acordului Schengen înlegătură cu circulaţia persoanelor în statele cuprinse în teritoriu, folosind informaţii transmise prin intermediul acestui sistem.”

Vedem, aşadar, că scopul oficial principal este unul strict poliţienesc, intern şi extern teritoriului (“păstrarea ordinii şi a siguranţei publice, a siguranţei de stat şi a celei generale”) şi abia pe al doilea loc este necesar reglementarii circulaţiei vamale. Mai mult, folosindu-se integral de cartelele “smart cards”, sistemul SIS devine un sistem perfect de supraveghere şi control al cetăţenilor, aşa cum am văzut în cazul proiectului L.U.C.I.D.

Despre Acord

Încă din primele momente ale apariţiei sale în parlamentele ţărilor membre ale EEC, acordul Schengen a stârnit vii proteste, neluate însă în considerare. În linii generale, acordul este contestat]:

– Pentru “îndosarierea electronică” care, practic, este nelimitată, de vreme ce există multe categorii de cetăţeni ce pot intra în registrele gigantice ale centrului de la Strasbourg fără a fi săvârsit vreodată vreo infracţiune. De pildă, după ce criterii o persoană “nedorită” într-unul dintre state va fi exclusă şi din celelalte ţări, membre ale Uniunii, refuzându-i-se dreptul de azil? Apoi, după ce criterii va intra un “suspect” în arhiva la diferitele categorii de infracţiuni, putând a fi astfel stocat în bazele de date ale reţelei poliţieneşti mondiale, devenind “persona non grata”, urmărită de toate unităţile poliţieneşti ale lumii?

– Pentru ca, prin aplicarea Acordului Schengen, particularităţile naţionale ale fiecărei ţări (nemaiexistând graniţe) se elimină, desfiinţânduse astfel caracterul de “naţiune” al poporului respectiv.

– Deoarece acest acord pune în pericol însăşi existenţa constituţiilor naţionale ale ţărilor Europei, dreptul comunitar devenind prioritar dreptului şi legislaţiilor naţionale.

Specific însă pentru Acordul Schengen este faptul că principiul său se bazează pe un aparat poliţienesc totalitar care elimină până şi condiţia de Bază a nepărtinirii judiciare: principiul prezumţiei de nevinovăţie! Aşa cum am văzut şi la Proiectul L.U.C.I.D., acţiunea armată a poliţiei se poate declanşa chiar şi la simpla bănuială că un individ ar intenţiona săvârşirea unei infracţiuni. Citim aceasta la articolul 96/2:

a) “Deciziile se pot fonda pe ameninţarea ordinii publice sau a siguranţei statului pe care o poate prezenta apariţia unui străin pe teritoriul naţional:

b) Un străin pe seama căruia există temeinice presupuneri (!) că a săvârşit fapte infracţionale grave sau pe seama căruia există indicii certe că intenţionează (!) a săvârşi fapte infracţionale pe teritoriul unei ţări membre”.

Aşadar, orice cetăţean poate fi supus urmăririi pentru o simplă bănuială. La fel, articolul 99/2 spune:

“O astfel de înregistrare (a datelor, n.n.) se poate face şi pentru preîntâmpinarea ameninţării siguranţei publice:

a) în cazurile când există indicii certe care duc la supoziţia (!) că persoana respectivă intenţioneaza (!) a săvârşi (…) fapte penale deosebit de grave;

b) în cazurile în care evaluarea totală a datelor persoanei respective, îndeosebi pe baza înfracţiunilor comise până în momentul respectiv, permite presupunerea (!) că persoana avută în vedere va comite şi pe viitor infracţiuni deosebit de grave.”

După cum vedeţi, aceasta este “libertatea” pe care o aduce intrarea în Europa. Cu un astfel de sistem lipsesc doar un Hitler sau un Stalin pentru a se crea un Euroimperiu bazat pe sclavia electronica.

Dar ce mai prevede acordul ? Orice cetatean, pe baza aceluiasi principiu “al banuielii”, poate fi supus “supravegherii discrete”. “Daca controlul special nu este permis în acord cu legislatia unei ţări membre, atunci controlul special se transforma automat pentru teritoriul respectiv în urmarire discreta!”. (Acordul Schengen, art. 99/6)

Cu alte cuvinte, în cazul intrării României “în Europa”, poliţia oricărei ţări membre poate supraveghea discret, fără înştiinţarea autorităţilor române, pe teritoriul naţional, orice cetăţean bănuit de infracţiune sau care a fost văzut în preajma unui individ suspectat de săvârşirea unor fapte penale, deoarece: “Persoanele care însoţesc individul respectiv sunt considerate şi acestea suspecte şi supuse urmăririi discrete” (art. 99/4).

Şi multe alte articole asemănătoare sunt prevăzute în amintitul Acord, spre “protecţia cetăţenilor”. În linii mari, iată care sunt articolele contestate de opinia publică şi de mulţi oficiali ai ţărilor membre UE şi motivele contestării:

– După cum am mai amintit, pentru legiferarea crearii de dosare personale, fie ele şi electronice (art. 92-119);

– Abrogarea principiului prezumţiei de nevinovăţie (art. 40,96,99);

– Anulează secretul vieţii private şi depreciază persoana umană (art.25, 45, 46, 92,94,99, 101,109).

– Este nesigur în ceea ce priveşte protecţia centralizării şi prelucrării datelor, creând adevărate pericole pe teritoriul naţional ori în domeniul vieţii private (sunt cunoscute deja cazuri de “spargere” a codurilor de protecţie, chiar şi la computerele Pentagonului, ori la Departamentul de Justiţie al SUA) (art.108,118).

– cetăţenii nu pot cunoaşte datele înscrise despre ei în dosarul electronic (art. 109, 114.2);

– Provoaca un climat de neîncredere între cetăţeni, suspectându-se chiar şi intenţiile lor (art. 5.1 d,e; 25, 40, 96.2 b);

– Determină creşterea progresivă a rasismului social, din moment ce separă cetăţenii în categorii sociale (art. 5, 25);

– Impiedică libera circulaţie a cetăţenilor (persoanele “clasificate” nu pot circula liber, art. 96, 99) şi cererea de azil (art. 29.4, 32, 35.2, 36-38);

– încalcă Constituţiile, acordurile internaţionale şi convenţiile privind protejarea persoanei (art. 94.4, 95.3);

– Permite urmărirea discretă a cetăţenilor unei ţări fără preinştiinţarea autorităţilor naţionale (art. 40.1,2; 99.6);

– Duce la abrogarea drepturilor naţionalităţilor majoritare (art. 25.1,2.2).

Dupa cum afirmam mai devreme, acordul a stârnit vii proteste în lumea vest-europeană. Pe lângă refuzul categoric al Marii Britanii şi al Irlandei, în prezent există împotriviri şi în Franta şi Italia.

Totul se îndreaptă spre un stat unic, cu o guvernare unică aflată la Bruxelles (lucru deja realizat), cu un teritoriu unic (Acordul Schengen a perfectat aceasta), cu cetăţeni care să aibă pe tot cuprinsul Uniunii o cartelă unică, universală, de identitate (altfel controlul lor ar fi deosebit de dificil), toţi dotaţi cu un cod numeric unic (C.N.M.U.) ce conţine metoda de Numerotare Europeană a Articolelor (!), adică EAN-13, cu numărul 666, fără de care “individul” nu poate face nici cea mai măruntă tranzacţie economică (de pildă, cumpărarea unei pâini).

Toate tind deci către o centralizare şi o conducere ce nu poate ţine cont de particularităţile fiecărei naţiuni. De altfel, prin eliminarea graniţelor interne, aceste naţiuni se vor amesteca, diferenţele dintre ele se vor şterge încetul cu încetul, eliminându-se astfel cultura, istoria şi limba proprie fiecărui neam.

Constituţiile naţionale, încet-încet îşi pierd valabilitatea. Imnul de stat şi drapelul fiecărei ţări vor rămâne doar o amintire istorică.

Cât priveşte credinţa, este cunoscut faptul ca “Uniunea” nu agreează ideea de “religie naţională”, aşa cum este ortodoxia, ci doreşte o religie mixtă, unică, un sincretism “ecumenic” care să fie despărţit de stat, nemaiexistând obligativitatea salarizării clerului”.

Vedem deci că planurile proiectului L.U.C.I.D. sunt aproape realizate. Ultimul pas este acceptarea înmatriculării pe mână şi închinarea la Antihrist. Iar până atunci lumea este pregătită metodic spre a primi voluntar aceasta nouă religie, ultima religie, care va fi un amestec de ştiinţă şi parapsihologie, după cum afirmă cu mult discenământ ieromonahul american Seraphim Rose.

De altfel, chiar iniţialele L.U.C.I.D. pot fi supuse unei interpretări potrivite. Oficial, L.U.C.I.D. înseamnă Logical Universal Communication Interactive Databank (Banca de Date Logica, Universală, de Comunicaţii Interactive). Însă unul dintre specialiştii care au studiat în profunzime amănuntele acestui proiect a găsit (judecând în funcţie de consecintele planului) adevăratul sens al initialelor: Lucifer’s Universal Christian Indentification Device. (Dispozitiv Universal Luciferic de Identificare a Creştinilor).

Aşa zişii „arhitecţi” francmasoni ai Noii Ordini Mondiale plănuiesc controlul total şi permanent asupra populaţiei pământului, prin intermediul implementării tehnologiei de supraveghere RFID, la nivel planetar.
Deşi la o primă vedere, planul lor satanic pare imposibil, merită să studiem cu atenţie direcţia evidentă pe care a luat-o în ultimii ani introducerea tehnologiei RFID în toate aspectele vieţii umane de zi cu zi.
Potrivit experţilor IT (tehnologia informaţiei necesare pieţei de consum), dispozitivele RFID reprezintă următorul pas către un viitor super tehnologizat al rasei umane. Cercetările au demonstrat că, cel puţin deocamdată, nu există avantaje reale ale implementării tehnologiei RFID în cadrul societăţii umane, ci doar riscuri. Beneficiarele implementării dispozitivelor de supraveghere sunt unele corporaţii globale, care au interese financiare şi economice evidente.

Versiunea unei omeniri robotizate începe odată cu implementarea dispozitivelor RFID în toate bunurile de uz zilnic, de la carduri bancare şi îmbrăcăminte, la alimente şi autoturisme. Experţii din domeniul IT spun că această tehnologie de supraveghere facilitează foarte mult organizarea mărfurilor şi procesul de comercializare a lor. Dincolo de unele avantaje pe care le-ar putea prezenta introducerea dispozitivelor RFID pe scară largă în cadrul unor procese economice şi comerciale, fiinţele umane au dreptul să fie informate în prealabil de toate riscurile inerente acestei tehnologii, indiferent dacă cipul RFID este implementat în haine, ambalaje, carduri sau chiar trupul uman

„Internetul lucrurilor” sau IoT

În prezent, tehnologia RFID este una dintre modalităţile prin care orice obiecte materiale pot „intra” pe internet. Acest concept a fost denumit IoT (Internet of Things). Nu numai calculatorul, laptop-ul sau smartphone-ul se pot conecta la internet ci chiar şi clădirile, maşinile, obiectele vestimentare sau animalele unei ferme. Prin inserarea tuturor acestor „lucruri” cu dispozitive RFID, ele sunt conectate automat la internet (pentru a putea fi supravegheate mai uşor) şi devin „smart” adică „inteligente”.

Un membru al comisiei europene de experţi IoT, Ron van Kranenburg a afirmat: „un oraş tipic din viitor aflat într-un mediu total IoT ar putea semăna cu un „ spaţiu reţea electronică” având plasate peste tot camere de luat vederi „smart”, detectori şi neurosenzori noninvazivi aflaţi pe fiecare stradă, care vor scana creierele umane pentru supra activitate.”
„Sistemul IoT va creşte atât în complexitate cât şi în extindere. Noile previziuni arată că şapte miliarde de oameni vor coexista împreună cu 70 000 de miliarde de obiecte smart, numerotarea ajungând până la ultimele rămăşiţe ale vieţii personale,” a afirmat Gerald Santucci, directorul Unităţii RFID şi Companiilor pe Internet (Networked Enterprise and RFID Unit) din cadrul Comisiei Europene.

Intenţiile ascunse ale companiilor globale nu se opresc doar la încălcarea abuzivă a libertăţii şi intimităţii fiinţelor umane. În scenariul Orwellian (stat poliţienesc totalitarist unde orice drepturi şi libertăţi înafara celor dictate de elită sunt complet interzise) al Noii Ordini Mondiale, fiinţele umane vor fi dezumanizate total. Într-un mod şocant şi cutremurător, pe listele corporaţiilor, oamenii sunt trecuţi la rubrica de obiecte.

Controlul total al omenirii prin intermediul tehnologiei RFID

În cadrul unei conferinţe, cercetătoarea dr. Katherine Albrecht a vorbit despre intenţiile cumplite ale marilor companii de a numerota fiecare obiect şi fiecare fiinţă de pe planetă.

„(…)Acesta este un fragment dintr-un raport care aparţine Consorţiului Industrial numit Auto Id Cennter (Centrul pentru autoidentificare) care promovează folosirea dispozitivelor de identificare RFID.
Probabil cel mai straniu şi tulburător lucru pe care îl urmăreşte acest raport pe lângă faptul că vrea să numeroteze fiinţele umane, este acela de a da un număr unic (care va înlocui codul de bare) fiecărui obiect de pe planetă. Produsele fizice vor putea fi astfel identificate, numărate şi localizate.
Câteva dintre aspectele care sunt prezentate într-un tabel aparţinând unuia dintre documentele Auto Id Center:

23 de biţiîntr-un cip pentru a numerota fiecare automobil aflat în funcţiune
29 de biţi pentru a numerota fiecare computer de pe planetă
33 de biţi pentru a da un număr unic şi identificabil fiecărei fiinţe umane. Deci număraţi 001, 011, de 33 de ori şi veţi obţine un număr unic pentru fiecare persoană din populaţia pământului.

Consorţiul Industrial care a întocmit acest raport este format din unele dintre cele mai mari corporaţii din lume: Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Kimberly Klark , coorp International Paper, Coca Cola şi altele.

Angjaţii acestor companii ar trebui să se gândească la produse şi totuşi pe listele lor apar fiinţe umane.” (…)
„În cadrul unei conferinţe la care am participat, un reprezentan al corporaţiei Phillip Moris a făcut următoarea afirmaţie despre dispozitivele RFID: „când această tehnologie o să fie pusă în aplicare , când vom avea radio transmiţătoare peste tot şi vom supraveghea totul pe această planetă cu ajutorul lor, va trebui să vă schimbaţi modul în care vă ocupaţi de problemele personale în casele şi afacerile voastre.”

El vroia să spună că se va schimba în totalitate sistemul după care se vor face afacerile şi va fi revoluţionată percepţia oamenilor în legătură cu transportul mărfurilor, dar declaraţia sa a punctat faptul că tehnologia RFID va distruge însăşi modul de viaţă al oamenilor. Imediat ce reprezentantul Phillip Morris a făcut această afirmaţie, toţi oamenii din încăpere au rămas înmărmuriţi, deşi la acea conferinţă participau doar persoane la care le plăcea ideea de a supraveghea prin identificare RFID mărfurile pe care le transportau. Chiar şi pentru aceşti afacerişti, declaraţia respectivă era cam greu de digerat.”

Prin numerotarea cu numere unice a tuturor fiinţelor umane şi a tuturor proprietăţilor acestora, viaţa şi societatea umană aşa cum le ştim în prezent ar putea fi distruse în totalitate. Statul poliţienesc global în care totul va fi în permanenţă supravegheat prin intermediul unui super calculator cu o singură bază de date comună pentru întreaga planetă, ar deveni atunci din ce în ce mai puţin un scenariu ştiinţifico fantastic şi din ce în ce mai mult o cutremurătoare realitate.

Dincolo de acţiunile manipulatoare şi mincinoase ale directorilor de marketing, pentru a înţelege de ce marile companii sunt atât de convinse că oamenii vor accepta relativ uşor dispozitivele de supraveghere RFID, este important să luăm în considerare propaganda subconştientă, persuasivă, pe care slugile Noii Ordini Mondiale o desfăşoară în această direcţie, de aproape 50 de ani.

Câteva exemple ale propagandei tehnologiei RFID care se desfăşoară în unele medii de divertisment

Un gen de propagandă subconştientă foarte convingătoare este cea care se face prin intermediul filmelor artistice. Majoritatea filmelor din prezent conţin până la refuz mesaje subliminale care intră în subconştientul privitorilor. Printre aceste mesaje subconştiente un loc de frunte îl ocupă promovarea implanturilor cu microcip RFID în trupul uman. În astfel de filme propagandiste, poveşti adesea fictive prezintă viziunea unui viitor cyborg (jumătate om jumătate robot) al rasei umane. În viaţa de zi cu zi, când aceste idei sunt foarte aproape de a fi aplicate în societatea umană, ele sunt acceptate mult mai uşor deoarce în subconştientul oamenilor ele sunt deja familiare.

Listă cu unele filme care promovează implementarea tehnologiei RFID şi a microcipurilor de supraveghere la oameni precum şi imaginea sinistră a unui astfel de viitor al omenirii:

Logan’s Run (SF 1976) în prima scenă apare un nou născut care are un implant de cristal în mânuţă. Pe parcursul filmui implantul începe să lumineze atunci când persoana se apropie de vârsta de 30 de ani. Asta este vârsta la care trebuie ca implantul să fie înnoit. O nouă producţie a acestui film este programată să apară în 2012.

Fortress (SF 1992) prizonierii fortăreţei respective au un implant electronic care este programat să îi pedepsesscă şi în final chiar să îi omoare dacă încalcă regulile închisorii.

Demolition Man (SF 1993) acţiunea se petrece în Los Angeles anul 2032 într-o societate unde aproape tot ceea ce se ştie că face rău în exces, este ilegal (de ex sarea, ţigările). Fiecare cetăţean are un implant electronic, prin care este supravegheat să nu încalce regulile societăţii respective.

The Phantom Menace (SF 1999) o urmare a producţiei Războiul Stelelor. În acest film este reluată ideea unui implant electronic care îi pedepseşte pe cei care încalcă regulile societăţii. Toţi cei care poartă implant în trup sunt de fapt sclavi.

Matrix (SF 1999) prezintă conceptul de a trăi o existenţă simulată pe calculator.

The Last Enemy (BBC Drama 2008) Unul dintre personajele principale face reclamă unui implant cu microcip: „o carte de identitate care nu poate fi pierdută, copiată sau furată. Conceptul şi funcţiile sale pot fi adaptate să îmi împlinească nevoile. Poate fi cartea de credit, cheia de la uşă, cheile de la maşină pe care nu le voi mai pierde niciodată. Acest dispozitiv va deveni în cele din urmă universal, începând cu vârsta şcolară va fi un „însemn” pe viaţă. Va fi uşor să îi reînoieşti informaţiile nu va trebui să îl schimbi.”

Total Recall (SF 1990) personajul principal a fost supus unor expeimente de „spălare pe creier”. El are şi un implant cu microcip în zona capului.

Futurama (serie animată SF, 1999) Personajul principal ajunge în anul 2999 şi descoperă că trebuie să îşi implanteze un „cip de carieră” adică singura slujbă pe care are voie să o aibă toată viaţa şi nu are libertatea să o aleagă. Mulţi oameni sunt nemulţumiţi dar sloganul acelei societăţi este „trebuie să faci ceea ce trebuie să faci”.

South Park (comedie animată 1999) prezintă cipurile implantate de părinţi în copii lor pentru modificarea comportamentului nepotrivit, obraznic, etc Dacă copilul se împotriveşte şi înjură de exemplu, este pedepsit prin intermediul cipului prin şocuri electrice.

Misiune Imposibilă 2 (acţiune, 2000) locaţia personajului princpal este cunoscută prin implantul cu microcip detectat de un satelit: „te putem localiza cu marjă de eroare de trei metri, oriunde ai fi”

The Bourne Identity (acţiune 2002) personajul Jason Bourne are un microcip sub pielea capului care conţine detalii ale contului său bancar din Elveţia.

A beautiful Mind (2004) una dintre halucinaţiile matematicianului schizofrenic care joacă rolul principal este aceea de a i se implanta un microcip sub piele de către serviciile secrete.

Serialul CSI Miami (2004 ep 305, Legal) O tânără este găsită moartă şi apoi este identificată prin vericip-ul din umăr. În film se prezintă cum „jumătate din cluburile din Miami” folosesc aceste implanturi în trupul clienţilor.

Candidatul Manciurian (dramă, 2004) personajul principal jucat de Denzel Washington îşi scoate singur un microcip implantat în spate atunci când începe să îşi aducă aminte că armata îl supusese la nişte experimente de control mental cumplite în timpul războiului din Iraq.

Casino Royale (acţiune, 2006) personajul James Bond primeşte un implant cu microcip sub piele pentru a putea fi supravegheat de către angajatorul său.

Slumdog Milionaire (dramă, 2008) deşi subiectul filmului nu are legătură cu viitorul, cu tehnologiile şi nu este de acţiune, totuşi producătorii au amintit de implantul cu microcip asociindu-l cu capacitatea de a trişa.

Serialul Heroes (2009, ep14, Clear and present danger) Doi prieteni primesc fiecare un implant cu micrcip RFID pentru a fi localizaţi în cazul în care sunt răpiţi.

Serialul Fringe (2009, ep 9) unul dintre personajele în vârstă îşi implantează un cip în gât pentru a putea fi localizat de către fiul său în caz că se mai rătăceşte.

The Simpsons (serie animată, 1994, ep20) directorul şcolii vrea să supravegheze elevii prin intermediul dispozitivelor implantate RFID.

Universal Soldier (2009) dispozitivele RFID sunt implantate din motive de siguranţă.

Teoria Conspiraţiei (dramă, 1997) personajul principal este victima programului MKultra de control mental al CIA. El vorbeşte la începtul filmului despre planurile de implantare a microcipurilor la animale şi apoi la oameni pentru o supraveghere totală şi permanentă.

Într-un mod semnficativ, emisunea Big Brother (fratele mai mare – titlu orwellian, cu trimitere directă la o societate de tip totalitarist) promovează implanturile cu microcip RFID în trupul uman. Sub masca divertismentului, în martie 2004, participanţii la emisiunea Big Brother din Spania au fost chemaţi să inaugureze introducerea Vericipului pentru VIP-uri (very important person) la Clubul de plajă Baja din Barcelona. De atunci, clienţii acestui club pot plăti consumaţia prin intermediul cipurilor RFID implementate în braţ. La Clubul Baja din Roterdam Olanda propaganda RFID este asemănătoare. Directorul managerial Jo Van Galen nu vede niciun risc în tehnologia RFID. El afirmă într-un interviu că până în anul 2030 va fi normal să fii „cipuit” la naştere.

Compania Coca Cola amintită mai sus printre corporaţiile globale care intenţionează să numeroteze fiinţele umane şi „reţeaua socială de pe internet” Facebook din Israel au promovat adolescenţilor cipurile RFID. Tinerii israelienii au fost invitaţi într-un Orăşel de Distracţii organizat de Facebok şi Coca Cola. Fiecare invitat, a primit o brăţară cu cip RFID care conţinea numele de pe Facebook şi parola. Pentru fiecare atracţie a Orăşelului a fost ataşat un microcip RFID care a înregistrat toate evenimentele la care participau tinerii, iar apoi acestea au fost transmise online (pe inetrnet).

Având în vedere intenţiile corporaţiei Coca Cola în ceea ce priveşte promovarea tehnologiei RFID, putem spune că acest eveniment în aparenţă de divertisment a fost mai degrabă un experiment de supraveghere a câtorva sute de persoane în permanenţă pe parcursul a mai multor zile.

Implementarea globală a tehnologiei RFID serveşte planului satanic de instaurare a Unei Noi Ordini Mondiale

Ceea ce fac la ora actuală marile corporaţii prin planurile lor de implementare a dispozitive RFID în toate mărfurile, este un pas important în realizarea intenţiilor satanice ale elitei planetare de a supraveghea toată populaţia planetei. În spatele unor avatantaje comerciale pe care le-ar putea prezenta implementarea tehnologiei RFID, există din păcate unele interese oculte, malefice. Criminalii „iluminaţi” ai elitei planetare cunosc foarte bine forţa uriaşă de control şi manipulare pe care o poate avea asupra omenirii naive şi credule, această tehnologie de supraveghere permanentă. Conform unor rapoarte făcute publice, serviciile secrete efectuează, încă din timpul răzoiului din Vietnam, experimente cumplite cu tehnologie RFID asupra oamenilor, pentru a le influenţa şi controla cu uşurinţă emoţiile, sentimentele, reacţiile şi dorinţele. Ar trebui să ne documentăm cu atenţie şi să ne convingem cât mai repede, asupra faptului că elitiştii perverşi ai planetei dispun la ora actuală de tehnologia diabolică RFID şi sunt la un pas de a ne-o vinde pe tava otrăvită a marilor corporaţii. De pehttp://doxpress.wordpress.com/2012/01/06/amenintarea-globalacardurile-si-implanturile-cip-rfid-666/

 

Sfârşitul libertăţii umane !

Bar Code (cod barat) este un sistem de codificare numerică alcătuit dintr-o secvenţă de linii verticale de grosimi variate, secvenţă care se aplica azi în mod curent pe toate produsele comerciale. Care este scopul său?

Motivul creării unui astfel de sistem este dorinţa de a deţine controlul absolut asupra datelor privind orice producţie economică. De pildă, dacă o companie scoate pe piaţă un nou articol comercial, pentru a avea permisiunea de punere în vânzare trebuie să solicite unui for internaţional alocarea unui număr unic care caracterizează articolul respectiv.

Numărul este codificat într-un sistem de bare (bar code) şi se aplică sub formă de etichetă. Astfel, în toată lumea, acest produs economic va fi singurul care deţine acel cod, neputând fi confundat cu un altul.

Liniile verticale ale codului barat sunt apoi citite (de pildă, la un magazin) cu ajutorul unui sistem optic – un creion electronic (light pen) – care descifrează secvenţa de linii transformând-o într-o secvenţă numerică.

Astfel, în memoria computerului care face citirea, fiecarei perechi de linii îi corespunde o anumită cifră, citindu-se deci codul articolului comercial respectiv. Cu acest cod, recunoscându-l în baza de date (deci recunoscândul ca existent în depozitul magazinului), computerul poate face mai apoi diverse operaţii economice: scădere din depozit, calcularea costului, bilanţ de plată etc.

Sistemul bar code a apărut în SUA la începutul anilor 1970, fiind aplicat îniţial în citirea rapidă a codurilor înscrise pe marile containere de pe vagoanele de trenurilor de marfa. Pentru imensul său avantaj economic, sistemul a fost apoi generalizat la toate produsele comerciale. Văzând posibilităţile nelimitate de supraveghere a întregii economii mondiale prin intermediul noului sistem de codificare, cei înteresaţi de avantajul acestei puteri au căutat a înfiinţa un centru internaţional economic pentru stocarea informaţională a datelor economice globale, impunând treptat ca obligativitate, în vederea lansării pe piaţă a unui nou produs, cererea de alocare a unui cod barat de către acest centru. Denumirea sa este Uniform Code Council (UCC). Mai târziu, în 1978, lua naştere în Europa, cu 24000 de membrii fondatori, un consiliu similar denumit European Article Numbering Association (EAN).

Aceste două organizaţii au produs în ultimii ani un întreg evantai de tipuri de codificare barata, pentru diverse aplicaţii profesionale. Dintre toate aceste tipuri, doua sunt însă folosite în mod prioritar şi anume cele denumite UPC (Universal Product Code – Cod Universal Produs) şi EAN- 13 (European Article Numbering = Numerotarea Europeană a Articolelor). În prezent, cele două tipuri sunt folosite în peste 75 de ţări ale lumii, toate datele privind produsele comerciale “marcate” în sistem bar code (date despre ţara de origine, despre producător şi felul produsului) fiind înregistrate la sediile celor doua organizaţii. Schimbul de informaţii între cele doua sisteme este realizat prin adăugarea unui zero la tipul UPC care astfel poate fi citit în sistemul european EAN.

Care este însă implicaţia religioasă? Încă din anii 1970, unii creştini americani au demonstrat că, în sistemul bar code, tipurile UPC-A şi EAN- 13 deţin în mod invariabil, pentru orice produs, trei perechi de linii uşor prelungite care se citesc în memoria computerului prin cifra 6. Aceste linii se numesc caractere de siguranţă sau bare de protectie (Guard Bars) şi servesc la recunoaşterea de către calculator a sistemului bar code. Cu alte cuvinte, la citirea codului, calculatorul detectează mai întâi prezenţa celor trei guard bars (care, decodificate alcătuiesc în mod invariabil, pe toate produsele, numărul 666!) şi apoi, recunoscând această pecete, declanşază citirea codului şi efectuare operaţiilor economice. Puteţi verifica singuri faptul că existenţa numărului 666 pe orice produs este o condiţie de baza ca aparatul să poată citi codul, înnegrind cu stiloul cele trei guard bars. Scanner-ul nu mai poate recunoaste pecetea şi nu efectuează citirea.

Cartela electronică

Aproape concomitent cu apariţia bar code, pe piaţa americană se ivea un nou sistem economic, lansat cu marea reclamă de companiile comerciale, sistem bazat tocmai pe un nou tip de numerotare codificată ce conţinea numărul 666. Erau astfel puse în circulaţie, pentru prima dată, cartelele economice de credit. Desigur, la început nu erau deloc electronice, dar conţineau un truc ce urma să pregătească psihologic populaţia pentru etapa următoare a planului.

Primele cartele de credit, aşadar, contineau pe verso o bandă neagră, care se putea presupune că este o bandă magnetică pentru citirea automată a codului cartelei la aparatele ATM (Automatic Teller Machines). De fapt, bandă neagra era complet nefunţională, iar elementul de baza al cartelei il constituia un număr de cod (inscris cu cifre zecimale obisnuite, dar în relief) care facea parte din noul sistem de numerotare al persoanelor.

Fiecărui posesor i se acorda deci un cod (un numar) unic, iar tranzacţia se facea tot birocratic, prin presarea numărului reliefat pe o banală chitanţă cu indigo pentru a fi astfel înregistrat “automat” la banca. Cu timpul, banda neagră (falsă) a fost înlocuită cu una autentic magnetică, puţin mai lata şi de culoare brun închisă, culoare care nu este altceva decât un strat de protectie al benzii, strat de tetroxid de fier care îi conferă o rezistenţă deosebită.

Deşi avantajele acestui sistem economic erau mai mari, totuşi populaţia a protestat şi, prin boicotarea de către creştini a companiilor comerciale care aplicaseră sistemul, s-au înregistrat mari pagube economice. Treptat însă, vigilenţa opiniei publice s-a topit şi sistemul s-a răspândit rapid în întreaga lume. S-a trecut mai apoi de la cartela de credit la cartela de identitate, prin acordarea unui cod numeric unic fiecarei persoane în vederea identificării. Cod care, din pacate, conţine cifrat tocmai un număr care pentru creştini provoaca mari tulburari de conştiinţă şi a cărui acceptare, aşa cum vom vedea mai târziu, reprezintă în mod evident lepădare de Hristos.

Dar să revenim la cartela electronică. Această cartelă este construită din plastic şi conţine codul numeric personal unic pentru identificarea persoanei respective, cod care poate fi înscris în mai multe moduri: prin scriere reliefată, prin intermediul bar code, codificat pe bandă magnetică sau prin intermediul unui microcircuit electronic înglobat în cartela de plastic şi denumit microcip sau computer cip. Astfel, pe piaţa mondială, există astăzi îndeosebi trei mari categorii de cartele electronice.

1. Cartele cu bar code

Fiecare cod conţine o cantitate de informaţii ce descriu identitatea persoanei respective. Informaţiile nu pot fi citite cu ochiul liber, ci prin intermediul computerului, ajutat de o anexa optică pentru recunoaşterea codului (laser scanner) şi un decodificator (bar code decoder).

2. Cartele cu bandă magnetică

Au pe verso o bandă magnetică de culoare brună. Aceste cartele au ajuns astăzi a înmagazina milioane de caractere (mega-bytes), iar saltul uimitor al tehnologiei digitale din ultima vreme permite acum crearea cartelelor magnetice cu capacitate de stocare de peste 1 giga-bytes (un miliard de caractere).

3. Cartele cu microcip – smart cards

Cele mai apreciate cartele sunt astăzi cartelele electronice înteligente (smart cards), dotate cu un adevărat computer (computer chip). Le cunoaştem cu toţii, căci un exemplu banal este cartela telefonică. Mica plăcut metalică de pe cartelă nu reprezintă altceva decât contactele exterioare ale microcipului. Este un microcircuit de pirită cu o capacitate cu o capacitate foarte mare de stocare a datelor, capacitate ce poate ajunge până la 5 giga-bytes (5 miliarde de caractere) la noile cartele de identitate ce urmează a fi eliberate în curând, cartele cu utilizare mondială. În cazul cartelelor de identitate, microcipulconţine un cod unic pentru fiecare persoană, cartela urmând a fi întrebuinţată în toate activităţile economicosociale ale individului.

Mai exista şi alte tipuri de cartele care sunt realizări mixte ale celor trei modele mai importante descrise până acum.

Un plan apocaliptic

Dar să ne întoarcem puţin la începutul anilor 1970.

Adâncindu-se cercetările în spatele afacerii bar code, a fost dat la iveala un plan foarte amănunţit şi întins pe o perioadă mare de timp, destinat pentru a deţine controlul (pe cale computerizată, economică, dar şi diplomatică) asupra întregii economii mondiale şi asupra libertăţii individuale a cetăţenilor planetei. Număr locuitorilor planetei fiind relativ limitat (aproximativ 5,5 miliarde) este extrem de simplu ca fiecare să primească pe toată durata vieţii un anumit cod numeric (“dotat” cu numărul 666), cod care să-i reprezinte identitatea şi care să fie înscris pe o cartelă economică.

Prin acest sistem de identificare nimeni nu va putea face nici cea mai banală tranzacţie economică (de pildă cumpărarea unui ziar) fără a fi automat înregistrat şi controlat permanent printr-un sistem mondial computerizat de prelucrare a datelor.

Primul semnal de alarma a fost declansat prin publicarea cărtii The New Money System – 666 de către dr. Mary S. Relfe. Planul de codificare şi de marcare a întregii omeniri a fost astfel dezvăluit ca având următoarele faze:

1. Faza întâi a început în 1970 prin codificarea tuturor produselor comerciale. În această operaţiune rolul dominant îl deţine Uniform Code Council (SUA).

2. Faza a doua a început în 1983 prin eliberarea cartelelor de identitate codificate prin sistemele bar code. Rolul major în această etapă îl deţin guvernele, băncile şi companiile de tehnică de vârf producătoare de cartele electronice.

3. Faza a treia consta în codificarea într-o etapa viitoare a tuturor bunurilor mobile şi imobile. (Deja s-a început un control al acestora prin introducerea noilor standarde obligatorii de calitate ISO 9000 şi Six Sigma).

Aşadar, o sclavie electronică mondială dirijată de o mână de multimilionari, sclavie care realizează practic sistemul apocaliptic de pecetluire destinat pregătirii apariţiei pe scena lumii a lui Antihrist.

Vedem deci că cele trei etape sunt aproape de încheiere. Prima a dus la răspândirea pretutindeni în lume a marcării cu bar code, tipul preferat fiind, evident, EAN-13, unul din cele două tipuri ce contin în mod evident numărul 666. Se prevede ca până în anul 2005 EAN-13 să fie în unică folosinţă, tipul UPC-A urmând a fi retras din circulaţie.

Sa vorbim acum puţin despre cea de-a treia etapa, urmând a ne ocupa mai târziu şi mai în amănunţime despre problema sistemului de identitate (etapa a doua).

Faza a treia consta deci în stabilirea unui control absolut asupra întregii producţii mondiale. Aici se vede o strânsă legătură cu prima etapă, deoarece bar code este aplicat tot în scopul deţinerii controlului economic, deşi el oarecum nu îngrădeşte producţia articolelor comerciale. Iată însă că “stăpânitorul acestei lumi” a înspirat celor puternici financiar un nou sistem de restricţionare şi condiţionare a producerii de bunuri, denumit oficial Programul internaţional al Standardelor de Calitate ISO 9000 (International Quality Standards Programe).

Este un program care stabileşte o ştachetă standard pentru produsele de calitate, toate companiile mondiale urmând a se încadra (sau nu) între limitele sale. Am spune, la prima vedere, că este spre binele consumatorilor, neştiind că este un sistem de discriminare economică. Foarte multe societăţi comerciale modeste ce-şi desfăşoară activitatea la scară redusă, pe plan local, vor fi forţate să atingă nivele standard. Dacă nu, sunt eliminate de pe piaţă. Se prevede deja ca nici o companie comerciala sau producător particular să nu poată produce sau vinde vreun articol fără a primi certificatul ISO 9000.

Deja peste 100 de ţări au semnat aderarea la sistemul de control al calităţii. Dar cine se afla în spatele acestui program? Ei bine, aplicarea lui a început în Europa la iniţiativa unei organizatii misterioase denumite Bilderberg (!), cu aproape 125 de membrii fondatori, aleşi din oligarhia financiară mondială.

Vedem deci cine sunt cei ce impun iniţiative “pentru binele omenirii”. Dacă până de curând aderarea la ISO 9000 era voluntară, acum începe să se impună obligativitatea obţinerii acestui certificat, iar companiile care nu vor reşi vor fi desfiinţate. Aşadar, comerţul “liber”, îşi pierde complet libertatea. Deja în SUA marile companii care lucrează în cooperare cu Ministerul Apărării şi cu NATO au fost obligate să accepte standardele ISO 9000, la rândul lor neacceptând ca parteneri de afaceri societăţi ce nu au acest certificat.

Ce legătură ar putea avea aceasta cu sistemul apocaliptic economic care se bazează oarecum pe impunerea unui număr spre a putea efectua tranzacţii comerciale? Legătura este următoarea: guvernul Statelor Unite a anunţat ca până în anul 2000 toate tranzacţiile economice trebuie în mod obligatoriu să aibă loc prin intermediul serviciului de comert electronic EDI/EC al reţelei mondiale computerizate internet!

În acest scop s-a creat un registru informational ce conţine date despre toate companiile mondiale conectate la sistem, registru denumit Centralized Contractor Registration (CCR). Prin urmare, fiecare societate economică va primi… un cod numeric unic denumit TPN (Trading Partner Number) iar cei ce nu vor putea deţine acest număr (în urma verificărilor pentru standardul de calitate ISO 9000) nu-şi vor putea vinde produsele.

Pânza de păianjen

Trăim deci într-o lume în care toată creaţia devine o înşiruire enormă de informaţii. Se numără, se codifică şi se înmatriculează totul, inclusiv oamenii:

Totul, deci, devine numar, devine informaţie. Care informaţie trebuie să curgă, firesc, spre un centru de date, prin intermediul unei reţele mondiale de comunicaţii. Controlul se poate deţine doar avându-se un centru, aşa cum păianjenul se afla în mijlocul plasei. Dar, pentru ca reţeaua să fie acceptată de opinia publică, trebuia să i se creeze un cadru legal corespunzător şi să i se dea un aspect de “protecţie socială”.

Lucru care s-a petrecut nu de mult, întregul sistem fiind prezentat în mass-media cu un machiaj perfect şi un nume pe masura: “L.U.C.I.D. Project – A Universal information Identification System”.

Proiectul L.U.C.I.D.

Proiectul a fost dat publicitatii într-un periodic al politiştilor din sectorul stupefiante al Ministerul de interne SUA, “Narc Officer”, din septembrie – octombrie 1995 şi a aparut în urma votarii noii legi antiterorism din anul 1994 întitulată “Omnibus Anti-Crime Bill”. Specific şi demn de reţinut pentru noua hotărâre legislativă este faptul că împuterniceşte reprezentanţii legii să aresteze şi să încarcereze imediat orice “suspect” de acţiuni teroriste.

Trebuie subliniat că acest tip de lege care încalcă flagrant principiul de baza al justiţiei internaţionale şi al libertăţii umane – principiul prezumţiei de nevinovăţie – a stat la baza creării unei copii fidele a sistemului L.U.C.I.D., sau mai bine zis a unei anexe a acestuia: este vorba de sistemul european de informaţii Schengen, de care ne vom ocupa mai tarziu.

Dar ce este de fapt L.U.C.I.D.? Este un sistem gigantic, planetar, de colectare şi prelucrare a datelor privind identitatea fiecărei fiinţe umane. La prima vedere ar părea că acest proiect s-ar aplica doar infractorilor, însă scopul sau devine limpede dacă vom afla că principiul de baza al L.U.C.I.D. constă în eliberarea, pentru fiecare individ, încă de la naştere, a unei cartele electronice de identitate multifuncţională: va cuprinde adică buletinul de identitate, paşaportul, contul bancar, cartea de sănătate, permisul de conducere, cartea de munca, livretul militar – într-un cuvânt, toate actele de folosintă socială ale unei persoane.

În plus, puterea uriaşă de înmagazinare a datelor va crea acestei cartele posibilitatea deţinerii unui număr foarte mare de informaţii despre viaţa particulară a individului: istoricul familiei, comportamentul social, optiunile politico-religioase, etc., date pe care posesorul nu le va putea citi ori modifica, aceasta făcându-se “de la centru”.

Sistemul L.U.C.I.D. va avea un centru de stocare şi prelucrare a datelor, alimentat cu informaţii “de la toate sursele” conectat la un sistem automat de traducere poliglotă.

Ce înseamnă “de la toate sursele”? Înseamnă că informaţiile vor curge în mod continuu către acest centru de la orice agenţie de informaţii, birou, companie, societate, banca, statie de poliţie, magazin, unitate militară, universitate, centru de cercetare, de peste tot. Aceste date sunt culese prin intermediul computerelor şi transmise printr-o reţea informaţională (Internet) către centru.

Deoarece în proiect se specifică că vor exista traduceri poliglote, înseamnă că sistemul va avea surse de alimentare cu informaţii peste tot în lume. Dealtfel, cartela de identitate va avea răspândire mondiala. L.U.C.I.D. devine astfel un sistem mondial de control, o “supermagistrală informaţională” ce va putea controla toate aspectele vieţii private, în orice moment.

Inima sistemului

Centrul de stocare, de prelucrare şi analizare a datelor este denumit oficial Universal Computerized Identification Clearing-house Resource Center şi se află lângă Washington, la Fort Meade, Maryland. Pentru un necunoscător, numele acesta nu înseamna nimic. Acest centru este însă, încă din anul 1954, sediul celui mai puternic for politico-militar al SUA, prea puţin cunoscut opiniei publice române.

Este vorba de Agentia Nationala de Securitate (National Security Agency – NSA), inima şi creatoarea agenţiilor de informaţii interne CIA şi FBI. Totodată NSA este a doua bază ştiinţifico-militară (ca mărime) după Pentagon, însă pe primul loc în deţinerea de tehnici militare secrete, de concepţie tehnologică revoluţionară, care depăşeşte cu 15 ani cercetările ştiinţifice “laice”.

Baza de la Fort Meade, datorită tainelor şi tehnologiilor uimitoare deţinute, este denumită de americani “Curtea Misterelor” (Puzzle Palace). Echipamentele digitale ale NSA ar putea părea unor profani ca fiind de domeniul ştiinţifico-fantasticului. Toate acestea au fost însă realizate printr-un efort financiar uriaş şi printr-un program de cercetare aprobat de Congresul SUA şi intitulat DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

Astfel, programul DARPA a luat fiinţă încă din anul 1970, şi s-a ocupat îndeosebi cu crearea arsenalului războiului rece: sateliţi de spionaj, diverse tipuri de arme laser, arme pentru influentarea condiţiilor atmosferice, arme psihoelectronice etc. Multe din acestea sunt încă necunoscute multor membri ai Congresului SUA.

NSA a luat fiinţă pe 4 noiembrie 1954. Este singura agenţie de stat care nu are conducere superioară proprie, ci este dirijata de un consiliu de conducere denumit COMSEC, alcătuit din membri ai diferitelor ministere (de externe, justitie, comerţ, economic) şi comandanţii fiecarei arme ale forţelor armate SUA.

NSA este cea care a creat şi celelalte trei mari agenţii militare de informaţii care, împreună, formează încă din anii ’60 un uriaş sistem de reţele informaţionale: CIA (Central Intelligence Agency – Agenţia Centrală de informaţii), AFSS (Air Force’s Security Service – Serviciul de Securitate al Forţelor Aeriene) şi NIS (Navy’s Intelligence Service – Serviciile de informaţii ale Marinei). Un alt “braţ” al NSA este NASA (National Aeronautical and Space Administration), folosită îndeosebi pentru scopurile militare ale SUA, “oamenii de pe luna şi celelalte fiind doar o faţadă”. Prin intermediul NASA, NSA deţine controlul absolut al spaţiului datorită sateliţilor şi al iniţiativei de Apărare Strategică “Star Wars”.

Dar NSA are un scop bine determinat. Crearea ei s-a produs în urma semnării în anul 1947 a unui acord (UKUSA PACT) între Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelanda, Australia, ţările NATO, Japonia şi Corea de Sud, acord ce stabilea crearea de către aceste ţări a unui sistem informaţional comun pentru supraveghere civilă cu centrul la Fort Meade.

Acum putem înţelege perfect de ce L.U.C.I.D. şi-a ales ca sediu tocmai baza strategică a Agenţiei Naţionale de Securitate şi ce consecinţe are controlul efectuat de NSA asupra tuturor cetăţenilor lumii.

Deja aplicarea proiectului L.U.C.I.D. a început mai înainte de publicarea sa în “Narc Officer”. Congresmenul Neal Smith declara în octombrie 1993 ca la Fort Meade s-au vărsat 392 milioane $ pentru Centrul Naţional de Identificare ce urmează a intra deplin în functiune în 1998.

Totodată, s-au creat structurile informaţionale ce vor deservi sistemul, printre care amintim:

– National Reconnaissance Office (Biroul Naţional de Recunoaştere) care cuprinde sistemul sateliţilor de spionaj,

– National Crime Informational Center (Centrul Naţional de informaţii criminalistice),

– IAFIS (Integral Automated Fingerprint Identification System (Sistemul integral de identificare automată a amprentelor) etc.

Toate aceste anexe şi legătura funcţională dintre ele au fost dezvăluite în periodicul “Federal Computer Week” din 1995. În plus, se urmăreşte crearea până în 1999 a unei reţele computerizate fără fir pentru interconectarea acestor centre, reţea denumită Federal Law Enforcement Wireless Users Group, după modelul fără fir WWW folosit astăzi în internet.

Ce înseamna deci crearea şi punerea în funcţiune a acestor centre?

Desigur:

– automatizarea şi computerizarea tuturor unităţilor social-economice şi judiciare şi legarea lor în reţea;

– crearea bazei de date mondiale privind identitatea şi cazierul cetăţenilor;

– plasarea de automate publice (gen ATM) pentru recunoaşterea identităţii prin intermediul cartelei electronice şi pentru supravegherea populatiei.

Cartela universală biometrică

Elementul cheie al întregului sistem este cartela universală biometrică de identitate. Prin conectarea acestei cartele la computerul central din Fort Meade, absolut toată activitatea zilnică a unei persoane poate fi înregistrată şi analizată. În acest scop, proiectul prevede dotarea internaţională cu centre de emitere a cartelelor, centre înzestrate cu o minusculă cameră video digitală, pentru producerea cartelelor unice pentru fiecare individ.

Mai mult, chiar maternitătile vor avea astfel de centre pentru fixarea identităţii nou-născuţilor, fiecăruia atribuindu-i-se un cod care nu se va putea modifica pe toata durata vieţii.

Cartela universală biometrică este o cartelă inteligentă (smart card) de mărimea unei cărţi de credit obişnuită, din plastic, având însă încorporat un puternic computer cip cu o putere de stocare mai mare de 5 giga-bytes (adică aproape 2000 de pagini de informaţii despre fiecare persoană!) dispunând şi de bandă magnetică. Prin intermediul unităţilor de citire a cartelei (fixe ori mobile, dotate cu scaner şi ecran cu cristale lichide – gen unităţi ATM), orice individ se conectează direct la superordinatorul din Fort Meade. Totodată, microcipul permite şi înscrierea informaţiilor pe cartela.

Denumirea cartelei este Universal Biometric Card (UBC) – cartela universală biometrică. Ce înseamnă “universală”? Înseamna ca va îndeplini funcţiile tuturor documentelor ce stabilesc legătura individului cu societatea: buletin de identitate, carnet de conducere, carte de munca, de sănătate, cont bancar, într-un cuvânt, totul.

Se prevede chiar ca automobilul, calculatorul personal şi orice alt sistem electrocasnic să nu poata fi pus în funcţiune decât la recunoasterea posesorului cartelei. Este un sistem de îngrădire totală a libertăţii umane.

Ce înseamnă “cartela biometrică”? Înseamnă că UBC va putea stoca elemente de recunoaştere obţinute prin măsurători biologice, adică: codul genetic ADN, anticorpi specifici, fotografii digitale faţă şi profil precum şi fotografia irisului, amprentele digitale şi plantare (ale tălpii piciorului), eşantioane sonore ale vocii, etc. Toate acestea demonstrează cât se poate de limpede că scopul acestei cartele este controlul şi supravegherea strictă a persoanei. Aceste date vor servi la recunoasterea posesorului cartelei atunci când doreşte s-o întrebuinteze.

În prezent exista deja în aplicaţie următoarele metode de recunoastere:

– recunoaşterea amprentelor digitale.
Astăzi aproape toate aparatele de utilizare a cartelelor de credit bancar (ATM) au în partea inferioară un sistem de recunoaştere a amprentei digitale. Sunt folosite de asemenea şi pentru accesul personalului bancii în trezorerie.

– recunoaşterea geometriei palmare.
Un scanner laser citeşte configuraţia geometrică a palmei şi o compară cu cea de pe cartelă. Exemple de utilizare curentă: pentru personalul diferitelor aeroporturi (ex. San Francisco); pentru Parlamentul Columbiei – spre a fi asigurat votul complet şi individual al tuturor parlamentarilor; la băncile din Rusia, etc.

– recunoaşterea amprentei plantare (a tălpii).
Este una din cele mai sigure metode de recunoaştere şi este folosită îndeosebi de FBI.

– recunoaşterea acustică.
Metoda de identificare a vocii posesorului. Este folosită în prezent în ţările occidentale pentru înalţii funcţionari de stat.

– recunoaşterea optică.
Aici sunt mai multe posibilităţi. În primul rând este vorba de recunoaşterea feţei şi compararea imaginii obţinute de camera video digitală cu fotografia de pe cartelă. Este tehnologia Face Recognition.

Astăzi, firma americana Mirror Inc. pune în vânzare echipamentul numit Face-to-Face, dotat cu cameră digitală şi computer, echipament ce poate recunoaşte identitatea unei persoane chiar dacă este machiată sau poartă ochelari.

Se apreciază însă că unităţile de citire a cartelei vor fi dotate şi cu tehnologia intelligent Video a companiei Integrated Systems, Inc. (Norcross, Georgia, SUA), ce poate recunoaşte nu numai fizionomia, ci şi “limbajul trupului”, caracteristicile de mişcare proprii fiecărui individ. Mii de astfel de camere vor putea supraveghea locurile publice (si nu numai), putând recunoaşte (fără contact direct) orice individ.

Astăzi, astfel de camere sunt instalate în majoritatea ţărilor vestice pentru controlul arterelor publice (în Marea Britanie nu mai puţin de 300.000 de camere video inteligente). Totodata, aceasta tehnologie s-a folosit de către politia SUA pentru supravegherea şi controlul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, 1996.

În plus, pe lângă cele două metode de recunoaştere optică (a feţei şi a mişcărilor trupului), este în utilizare astăzi metoda Iris Scan de recunoaştere a configuraţiei irisului, unică pentru fiecare individ. O microcameră scanner digitală înregistrează imaginea irisului şi o transformă într-un cod (Iris Code). Apoi se compară cu cel înscris pe cartelă şi se face identificarea. Camera poate fi ascunsă, citind de la distanţă irisul şi recunoscând într-o secundă peste 400 de caracteristici irisologice.

– recunoaştere genetica.
Tehnologiile de vârf asigură astăzi recunoaşterea rapidă a ADN, unic pentru fiecare persoană. Statele Unite au zeci de bănci ADN folosite îndeosebi de către FBI, care a alcătuit un catalog general ADN pentru cetăţenii SUA. Este o metoda ce poate produce mari discriminări (de pildă, un individ poate fi refuzat la angajare pe motivul “necorespunderii” codului genetic)

Aşadar, dacă ne închipuim că UBC este o cartelă pusă în slujba noastră, ne înşelăm amarnic. Scopul eliberării sale este în primul rând supravegherea non-stop a posesorilor. Cum non-stop, din moment ce nu o vom folosi decât ocazional, puteţi întreba? Ei bine, proiectul L.U.C.I.D., prevede eliberarea, în scopul obţinerii datelor “necesare recunoaşterii”, a diverselor tipuri de “senzori biometrici cu acţiune de la distanţă şi senzori ai cartelei biometrice”!

Între astfel de senzori cu acţiune de la distanţă sunt incluse şi camerele intelligent Video de care am vorbit, ce pot fi instalate oriunde. Un alt tip de senzori telecomandaţi sunt cei pentru detectarea prezenţei. Cu alte cuvinte, un control total, cu înnăbuşirea completă a libertăţii umane, cel mai mare dar de la Dumnezeu.

Ce altă metodă de control mai este prevăzută?

După cum am văzut, un organism anexă al LUCID este NRO – National Reconnaissance Office, adică sistemul sateliţilor de supraveghere. Ne putem imagina ce control înfricoşător urmează a fi efectuat asupra civililor dacă amintim numai că tehnologia din 1997 permitea identificarea precisă pe fotografii a unor obiecte de dimensiunile unei mingi de golf aşezate pe sol, sau citirea unui text cu aceleaşi dimensiuni. În plus, detectorii electronici ai sateliţilor vor localiza semnalul acelor “senzori ai cartelei biometrice”, stabilind cu precizie poziţia fiecărui individ, în orice moment, oriunde în lume.

Iar dacă vom arunca cartela, nu vom putea nici măcar deschide uşa automobilului personal, nefiind recunoscuţi. Închipuiţi-vă că mii de oameni vor “pierde” aceste cartele, datorită fobiei ce se va declanşa sub amenintarea acestei superputeri înfricoşătoare. Altele se vor fura şi astfel, încet dar sigur, se va ajunge la unica soluţie “sigură şi rezonabilă”: plasarea microcipului pe mână sau pe frunte …

Stadiul actual al L.U.C.I.D.

Vom încerca să vedem care este situaţia actuală privind eliberarea cartelelor de identitate în lume. Trebuie remarcat că, datorită unor incompatibilităţi naţionale, unicitatea cartelei încă nu întruneşte un consens global, aflându-se în circulaţie însă tipuri asemănătoare între ele, pentru obişnuirea populaţiei cu sistemul şi acceptarea fără probleme a unei cartele unice mondiale. Un exemplu tipic în acest sens este, după cum vom vedea, cartela Schengen de uz european.

Dar să analizam întâi situaţia altor ţări ale lumii, începând cu:

a. Statele Unite ale Americii.

În SUA, introducerea unei cartele electronice de identitate s-a propus pentru prima data în 1981, îndată după lansarea în anii 70 a “noului sistem economic”. Astfel, la propunerea FBI, CIA şi a Ministerului de Exteme al SUA, Ronald Reagan a introdus un proiect de lege în acest sens. În ultimul moment însă, mişcat de întervenţia de protest a lui Martin Anderson, mâna dreapta a presedintelui, care comparase noua cartela (cu cod unic) cu tatuajele făcute de nazişti deţinuţilor din lagărele de concentrare, preşedintele a uzat de dreptul de veto şi, pe toată durata administraţiei Reagan, problema nu a mai fost readusă în discuţie.

După alegerea lui Bill Clinton în 1993, s-a lansat programul de ocrotire medicală ce prevede dotarea fiecărui cetăţean SUA cu o cartelă medicală de identitate, de fapt o cartela UBC lansata într-un mod diplomatic, abil.

Cartela de sănătate este o cartelă “smart card” ce poate stoca până la 2000 de pagini de date personale, folosind tehnologii recente de înregistrări biometrice: date, imagini vizuale, amprente digitale şi vocale, etc. Nu poate fi stearsă, nu e înfluenţată de câmpuri electromagnetice şi rezistă la temperaturi de până la 200o F (94o C). Este produsă de firmele Laser Card Systems Corporation şi Drexler Technology Corporation.

Faptul că s-a impus deţinerea amprentei vocale denota clar scopul cartelei care nu este deloc “medical”, ci de control şi supraveghere: specialiştii apreciază că orice persoană poate fi identificată (datorită băncii de amprente vocale de la sediul central) în chiar momentul răspunderii la telefon!”

În paralel, alte două programe pentru eliberarea cartelelor “smart cards” au pus în circulaţie cartele pentru studenţii şi elevii SUA, precum şi pentru muncitorii angajaţi de stat.

Vedem deci că americanii sunt obişnuiţi încet-incet cu ideea cartelei biometrice, existând deja pe piaţă astfel de smart cards pentru diverse scopuri sociale, urmând ca UBC să înglobeze toate funcţiunile acestora. De pildă, în majoritatea statelor SUA s-au pus de câţiva ani în circulaţie şi “cartelele de conducere auto”, care conţin date biometrice. Un alt tip de cartelă biometrică multifuncţională este cea folosită de armata americana: cartela MARC (nume sugestiv, MARK în engleza însemnând “semn”, în analogie cu “semnul fiarei”).

Această cartelă a stârnit vii proteste chiar şi printre înalţii ofiţeri ai armatei datorită posibilităţii de control ce se poate efectua prin intermediul ei asupra posesorului. Unii ofiteri au ajuns chiar în faţa Curtii Martiale. De pildă, capitanul Joel Kirk, condamnat pentru refuzul de a dona sânge în vederea înscrierii ADN pe cartelă, declara la proces:

“Devii sclavul acestui sistem. Există foarte puţine diferenţe între o “MARC-are” pe care o ţii în mână şi o altă “MARKare” pe care ţi-o vor implanta pe mână!”

Cât priveşte însă UBC, din 1994 şi până în 1996 au avut loc două iniţiative de lansare a cartelei universale de identitate. De curând însă (1996), proiectul de lege nr. 999 (666 întors!) prezentat de senatorul Texasului (dl. Hutchinson) este ultimul proiect legislativ legat de UBC, care prevede eliberarea unei cartele biometrice de identitate ce conţine, pe lângă computer chip, şi un cod magnetic barat.

b. Alte state ale lumii

Sistemele electronice de supraveghere a identităţii prin intermediul smart cards aplicate de guvernele diferitelor ţări nu sunt decât experienţe ale SUA în vederea unui rezultat cât mai sigur la introducerea UBC în propria ţară. Astfel:

– în 1994, în Mexic s-au pus în circulaţie (de către CIA şi omonima ei mexicană NAFTA) 46 de milioane de cartele smart cards de identitate pentru a se asigura “votări libere”, fără posibilitatea de manipulare a voturilor. Firmele implicate au fost Polaroid, IBM, Booz-Allen & Hamilton şi firma Oracle.

– tot în anul 1994 în Singapore s-a încheiat un program de dotare obligatorie a fiecărui cetăţean cu o cartelă inteligentă ce conţine: fotografie aplicată, amprenta digitală, cod numeric matricol unic pentru stabilirea identităţii, codul de asistenţă medicală, contul bancar şi oricare altă informaţie” considerată necesară” de către guvern. (Sunday Magazine, October 1994, Sydney, Australia).

– în Thailanda s-a introdus unul dintre cele mai moderne şi sofisticate sisteme de control a identităţii, cu echipamente digitale care în ţările occidentale sunt prohibite, realizându-se o supraveghere strictă asupra activităţii zilnice a cetăţenilor.

– în Australia este deja cunoscut cazul mult discutatului “centru telefonic” Deakin care s-a dovedit în realitate a fi una dintre cele mai puternice baze informaţionale computerizate pentru prelucrarea datelor de identitate privind ţările răsăritene şi australe, având legătura nemijlocită prin satelit cu “baza-mama” de la Fort Meade.

– Alte sisteme de supraveghere cu ajutorul “smart cards” sunt deja funcţionale în Taiwan, Guatemala, precum şi în tarile din nordul Africii.

La ce consecinţe dezastruoase pot duce discriminările produse prin aceste sisteme de identitate “made în USA” se poate deduce din genocidul comis în 1995 în Ruanda (Africa) unde baştinasii au fost mândri să primească de la stat noile cartele înteligente de identitate, devenind “cetăţeni oficiali”. Decizia a fost însă tragică: forte înarmate ale tribului Hutu, efectuând raiduri asupra localităţilor ruandeze, împuşcau pe loc orice deţinator al unei cartele de identitate a tribului Tutsi.

Încetul cu încetul, în toată lumea va funcţiona o reţea unică de control şi supraveghere a identităţii, în conformitate cu planul L.U.C.I.D. În ceea ce priveşte statutul aparte al Europei, pe acesta îl vom analiza într-un capitol separat. Să vedem acum, însă, care este tendinţa de evoluţie a proiectului L.U.C.I.D.

Proiecte de viitor

Concomitent cu răspândirea tentaculelor uriaşei caracatiţe L.U.C.I.D., se observă tendinţa de concentrare a puterii politice, economice şi militare mondiale într-o conducere unică, planetară. O astfel de guvenare, care deţine controlul unui sistem total de supraveghere, aşa cum este L.U.C.I.D., nu poate fi decât totalitară. Ce se va întâmpla oare dacă la conducerea unui astfel de regim se va ridica un Hitler, un Stalin sau un Pol Pot? Consecinţele nu pot fi decât cele descrise în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

Dar să analizăm acum faptele concrete. Pe 4 decembrie 1993, Bill Clinton a propus la o conferinţă ţinută la Oxford crearea unei Armate Mondiale ONU, idee acceptată şi pusă mai apoi în practică. Tot despre o conducere mondială a vorbit în 1996 şi ex-preşedintele Mihail Gorbaciov, într-o cuvântare ţinută la “State of the World Forum”, la baza militară Presidio de lângă San Francisco, declarând că “este nevoie de o guvenare mondială şi o religie mondiala”(!). La aceeasi conferinta participa şi Bill Gates, presedintele Microsoft, companie cu mare implicare în realizarea proiectului L.U.C.I.D.

Tot în Statele Unite, ca urmare a datei limita de punere în exploatare a sistemului L.U.C.I.D., la 1 ianuarie 2000[49], preşedintele Bill Clinton, prin Decretul Prezidenţial Nr. 13010 din 15 iulie 1996[50], decide crearea unui centru uriaş de birouri computerizate care să însumeze echipamente de control civil de ultimă oră, centru denumit “President’s Commision on Critical Infrastructure Protection”. Totodată, este legiferată crearea unei unităţi armate poliţieneşti, cu acţiune mondială, denumită IPTF (Infrastructure Protection Task Force), formată din FEMA, CIA, FBI, şi… NSA. Totodată, această unitate are controlul strict asupra reţelei internet, împotriva unor eventuale “acţiuni teroriste computerizate”.

În acest scop s-a creat echipa speciala Global Cyber – Cops Corps pentru supravegherea abonaţilor reţelei.

De fapt, toţi sunt acum obligaţi să se conecteze la internet (NE: nu ştim dacă printr-o lege, însă practic în America calculatorul este similar cu televizorul de la noi). Tot în 1996, Bill Clinton, declara că doreşte ca fiecare american să aibă în casă un computer personal (PC) conectat la internet. Pentru aceasta, NSA a însărcinat un consorţiu de companii specializate să creeze un sistem unic de control al PC-urilor, sistem deja funcţionabil ce are particularitatea ca, în orice punct de pe glob, nimeni nusi va mai putea aprinde computerul fără a fi îndentificat de către acesta prin intermediul … cartelei personale de identitate. În acelaşi sens, “Microsoft” a declarat ca va crea un program prin care UBC va putea fi conectat la orice PC pentru schimburi financiare şi tranzacţii comerciale immediate.

Tendinţele viitoare ale sistemului prevăd ca în curând toate echipamentele electrocasnice să aibă un sistem de identificare prin cartelă. Aşadar, propria maşina sau televizor nu mai pot fi puse în funcţiune decât prin UBC.

Vorbind despre televiziunea viitorului, presedintele Bill Clinton a delegat firma Oracle Software Corporation să perfecţioneze un model de televiziune-computer legat la internet, toată reţeaua mass-media vizuală urmând a fi supusă aceluiaşi control strict. Noua reţea se va numi ITV – interactive TV – şi prin intermediul său de la centrul de date se va putea controla direct orice PC, orice telefon portabil digital, televizor, aparat electric cuplat la reţea, etc.

Acest program este denumit Inferno (!) ( NE: Inferno este un sistem de operare foarte portabil (funcţionează pe diverse tipuri de dispozitive şi în diverse medii: afaceri, acasă, mobil) şi care este dezvoltat special pentru reţele de calculatoare) şi este un produs al companiei Lucent (!!) Techonologies (NE: împreună cu Vita Nova), creată de AT&T din fosta Bell Laboratories (NE: rezultată în urma spargerii AT&T în mai multe companii în 1983). Sugestiv este şi faptul că limbajul sistemului de operare al Inferno se numeşte Limbo (iad) iar protocolul de interconectare poartă numele de Styx (iarăşi iad!). Mai mult, noile birouri ale firmei Lucent se află la numarul… 666 al Fifth Avenue, New York”.

Aşadar, toţi abonaţii internet vor putea fi de la distanţă verificaţi, văzuţi şi ascultaţi chiar prin intermediul propriilor computere-TV. Programul de creare a reţelei mondiale interactive prevede ca data de inaugurare sfârşitul anului 2000.

Iată deci că totul se îndreaptă către o îngrădire totală a libertăţii (dar cu un aspect de “totală libertate”) şi o supraveghere cât mai strictă realizată prin mijloace extrem de sofisticate, totul la scară mondială. În plus, puterea globală politico – economico – militară se grupează într-un singur centru. Prin urmare, extrem de curând nu va mai fi nevoie decât de UN CONDUCATOR: ANTIHRIST! Pentru atingerea acestui scop toată infrastructura este deja creată sau în curs de finalizare.

Semnul fiarei

Cunoscând toate aceste evoluţii, mulţi vor “face pierdută” cartela, alţii o vor pierde cu adevărat, iar altele se vor fura. În plus, soluţia cartelei de identitate nu oferă o adevărată protecţie a datelor personale, îndeosebi pentru utilizatorii internetului putându-se extrem de uşor “sparge” coduri şi extrage informaţii din orice computer conectat la reţea. Astfel, s-a aflat recent de introducerea în internet, de către spărgătorii de coduri, a programelor Password Sniffer şi Password Breaker care distrug filtrele speciale Firewalls de protecţie a datelor.

Iată însă că s-a dovedit acum că este posibilă şi “spargerea” unei “smart card”! Marcus Kuhn, de 25 de ani, din Germania, a făcut publică reuşita încercării sale de a “sparge” codul unei cartele electronice inteligente de credit spre a demonstra insecuritatea acestei tehnologii.

De aceea, la o conferinţă IBM de la Palm Springs, California, răspunzând la o întrebare privind securitatea cartelelor de identitate, dr. Mary Jane England, oficial al administraţiei Clinton şi iniţiatoarea programului privind distribuirea cartelei de asigurare medicală în SUA, declara că smart card “este o idee minunată, dar ar putea fi mai bună implantarea unui cip direct în ureche! Trebuie să mergem dincolo de ajutorul îngust oferit de cartelele inteligente şi să punem în practică tehnologii deja existente.”

Aşadar, iată realizându-se practic proorocirea din Apocalipsa Sfântului Ioan: “semnul pe mana sau pe frunte”, numărul fiarei, este un implant al biocipului de identitate în corp, asigurându-se astfel o protecţie eficientă împotriva pierderii ori a furtului cartelei. De altfel, chiar L.U.C.I.D. Project prevede, în timp, înlocuirea cartelei cu biocipuri implantate, tehnica care în prezent este deja experimentată cu succes (NE: de ani buni), la scară mondială, pentru marcarea animalelor”.

Ce este acest biocip ? Este un “computer-cip” micro-emiţător care se implantează cu ajutorul unei seringi speciale sub piele. Microcipul conţine un cod pre-programat cu un număr unic de identitate care nu poate fi alterat. Modelele folosite astăzi se numesc Transponder (de la Transmitter şi Responder). Este un microcip înstalat într-o capsula specială de mărimea unui bob de orez. Biocipul este “pasiv”, adică nu conţine baterii, emiţătorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control.

Astfel, scannerul determină emiterea codului care este afişat pe un ecran cu cristale lichide. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele, e fixat prin minuscule fibre de sticla, extragerea neputandu-se realiza decât printr-o operatie specială de microchirurgie.

Dimensiunile capsulei sunt de 11 x 2,1 mm şi 67 mg. Nu provoacă reacţii de respingere deoarece este confecţionat dintr-o sticlă specială biologică. Se apreciază că pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de proteine (înlocuindu-se pirita), fiind astfel mult mai rapide.

Astăzi, firma americana Destron IDI (Colorado) comercializează microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. Se spune ca aceste biocipuri constituie “soluţia perfectă” pentru stabilirea cu precizie a identităţii oricărei fiinţe vii.

Dar biocipurile au fost deja implantate şi subiecţilor umani. Este cunoscut cazul lui Timothy Mc Veigh, soldat în armata americană, care a declarat în 1995 ca are un biocip implantat în corp de către FBI”. Oare câţi alţii n-au fost supuşi aceleiaşi operaţii?

Noile tipuri de biocipuri umane, “semnul” apocaliptic, vor permite supravegherea totală, non-stop, în orice punct de pe glob, a oricărui individ. Se află în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reţeaua neuronală a creierului, oferind astfel posibilitatea, pentru cei ce controlează biocipul, să înregistreze imagini vizuale şi auditive neuronale, adică exact ce vede şi ce aude subiectul. Pare de necrezut? şi totuşi, această tehnică este deţinută deja de Agentia Naţionala de Securitate.

Înca din 1986, cercetătorii de la Universitatea din Michigan, în colaborare cu AT&T, declarau că sunt pe punctul de a controla complet înregistrările acustice neuronale şi transmiterea de semnale acustice în înteriorul creierului, omul putând fi astfel “teleghidat”. Recent însă, în 1995, un înalt ofiter al Pentagonului, Lawrence Korb, declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii, putânduse astfel obţine o armată de “zombi telecomandaţi”.

“Se deschide o poartă în două direcţii”, spunea Kyle Olson, de la înstitutul de Control al Armelor Chimice şi Biologice. “Pe de o parte avem această armă de tip Frankenstein, iar pe de altă parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda, implantându-ne un biocip în encefal vom putea învăţa înstantaneu franceza, sau orice alta limba”.

Aşadar, cu astfel de “avantaje”, implantarea biocipului nu va fi refuzată de nimeni, cu excepţia creştinilor adevăraţi. Ceilalţi vor alerga să primească “marcarea” de bunăvoie. În plus, încă de la nastere, nou născuţii vor fi înjectaţi cu un microcip care-i va însoţi toată viaţa, putând fi detectaţi în orice loc de pe glob, inclusiv prin satelit.

Allan Woodham, în South East Christian Witness (feb. 1996, p. 5-6) scria: “Astăzi americanii au fiecare un cod propriu de asigurări sociale format din 9 cifre, cod care permite conectarea lor la computer pe tot cuprinsul SUA. În curând acest sistem se va înlocui cu unul mai modern, o reţea informaţională de coduri cu 18 cifre ce va putea înmatricula oamenii la scara planetară.

Acest sistem de 18 cifre va fi alcătuit din trei grupuri separate de către 6 cifre: 6-6-6! Implantarea acestui cod chiar sub pielea mâinii drepte, după cum s-a proorocit în Evanghelie (Apoc. 13, 16-18) este acum o realitate. Cei ce vor primi procedeul vor fi controlaţi, localizaţi şi supravegheaţi în toate mişcările. Această tehnologie va duce la un sistem mondial computerizat prin care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără marcarea cu biocip. Va fi o adevărată dilemă: supunere sau moarte (DO or DIE)!”

Vedem aşadar cât este de înfricoşător rezultatul proiectului L.U.C.I.D. şi că, practic, asistăm la implinirea proorociei Apocalipsei. Aceasta arată cât de aproape se găseşte apariţia pe scena mondială a lui Antihrist. Noi, oare, suntem pregătiţi? Avem dramul de credinţă necesar mântuirii? Sau rămânem nepăsători, nevăzând şi neauzind un adevăr deja evident?

“Intrarea în Europa”

Expresie arhicunoscută şi excesiv întrebuinţată de ziariştii şi oficialitaţile române. Toţi vor să “intre în Europa”, creând în mass-media o atmosfera de febrilitate, o psihoză a dorinţei de a fi şi românii consideraţi “în rând cu lumea”. Câţi dintre dumneavoastră ştiu însă că totul nu este decât un camuflaj pentru cu totul alte înterese decât cele ale românilor?

Dar despre România vom discuta la timpul potrivit. Să vedem acum care este stadiul punerii în practica în Europa a uriaşului proiect L.U.C.I.D. şi care sunt particularităţile lui. Veti fi uimiţi de repeziciunea cu care se precipită lucrurile şi veţi afla unele consecinţe ale planului care nu sunt deloc liniştitoare pentru noi. Tocmai de aceea nu le veţi putea descoperi în nici un caz în presa românească, nici măcar în cea ecleziastică, deşi ar fi trebuit să tragă prima semnalul de alarma, aşa cum se întâmplă, de pilda, în Grecia.

Vom căuta, de altfel, să păstrăm această raportare continua la Grecia, deoarece este singura ţară ortodoxă din Uniunea Europeană, iar experienţa ei amară, de până acum, poate fi pentru noi spre luare-aminte! În plus, în 1997 a început aplicarea oficială în Republica Elena a unui tratat european ce-şi are originea în deja cunoscutul L.U.C.I.D. Project. Este vorba de:

Lucifer’s Universal Christian Indentification Device. (Dispozitiv Universal Luciferic de Identificare a Creştinilor).http://piatza.net/sfarsitul-libertatii-umane/