Domnilor “Slujbasi Domnesti “” din Vaslui, din TOATĂ România şi din lumea întreagă,pocaiti-va pina la maduva oaselor, pentru ca iata – recolta CATASTROFALA a vorbariilor voastre, a idolilor vostri, a Dumnezeului colorat, cartonat, inramat , iconat -recolta făcută fără Roada Faptelor Duhovniceşti ? / Citeva frinturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001! 3 – Imagini nemaivazute …

k
Dacă şi mădularele trupului omenesc s-ar întrajutora şi sluji precum”crestinii” de azi, ar fi dezastru. Dacă Isus  v a  golit mizeriile gunoierului , v a spălat şi v a umplut cu Plinătatea lui Dumnezeu, de ce nu daţi la o parte, prin Isus, lespedea de pe omul lăuntric. Înăuntrul omului lăuntric zace, din grădina Eden-Matricea Dumnezeiască.Omul nu este creat sa faca numai  timpenii,uritenii,rautati de tot felul,aratate in Gal.5/19-21).Da-ţi piatra la o parte, învăţăm de la Isus, pe care, l-au crezut pe cuvânt şi l-a înviat pe Lazăr. Descalati-vă şi dezbrăcaţi-vă de scuze şi frunze, de mofturi şi deprinderi proaste, de datini, tradiţii, idolatrii.

 

 

 

11

Domnilor “Slujbasi  Domnesti “” din Vaslui, din TOATĂ România şi din lumea întreagă,pocaiti-va pina la maduva oaselor,pentru ca iata – recolta CATASTROFALA  a vorbelor voastre,a idolilor vostri,a Dumnezeului colorat,cartonat,inramat ,recolta  făcută fără Roada Faptelor Duhovniceşti ? De ce nu lăsaţi să circule Sângele Dumnezeiesc în venele mădularelor desfundate prin sângerarea lui Isus? 2- Citeva frinturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001! 3 – Imagini nemaivazute …

Desbroboditi-vă, lepădaţi şi deslegati tot felul de apucături lumeşti. Până când credem că El, se va mai ruga de noi, să -i  deschidem, ca să prindă contur înăuntrul nostru, pentru a Domni Dumnezeieşte!?” Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Ap.3/20-22) Orice mădular Cristic poate totul în Hristos. Dar nu el poate, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în omul innnoit. Pentru că numai” Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.” (Ioan 15/5-9)

 

“Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în” (Rom7/18) mădularele rătăcite, dar şi risipitoare, nenăscute din nou,” înzidite” în ISUS! “Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu va ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?.” (Îs.7/13…”

 

 

De ce nu suportaţi mai uşor paguba şi de ce nu mâncaţi suferinţa pe pâine? De ce luaţi ca de apucat credinţa, pocăinţa şi celelalte Daruri Cristice? Până când va mai jucaţi cu păcatul! De ce faceţi din mădularele răscumpărate de El-niste pietre seci, zidind o falsă “Biserica” ? Biserica Lui nu este construită din pietre (ne) vii; Din Talpa piciorului până pe creştetul capului NU CIRCULA DUHUL SFÂNT prin voi, pentru că “nimic nu este sănătos” (Îs.1/6b)… NIMIC bun nu locuieşte în aceste false pietre colţuroase…” Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme Numele Tău ,sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea ne-ai ascuns faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre.” (Îs.64/6-7)…

 

De aceea, şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci, când am chemat Eu, n-au răspuns, şi, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea şi au ales ce nu-Mi place!” (Îs. 66/4)…

 

  Dar înainte ca să ştie copilul să lepede răul şi să aleagă binele, tara, de ai cărei doi împăraţi te temi tu, va fi pustiita.” (Îs.7/16)…” Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig mârşav, de la proroc până la preot, toţi înşală!” (Ier.8/10 b)… “Se trag pe sfoară unii pe alţii şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău. Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei, şi, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască – zice Domnul.” De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: “Iată, îi voi topi în cuptor şi îi voi încerca. Căci cum aş putea să mă port altfel cu fiica poporului Meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.” (Ier.9/5-8)

 

Isus a făcut foarte bine tot ce a trebuit, pentru ca la venirea Lui să gaseasaca credinţă, pocăinţă, slujire… şi să înfăţişeze înaintea Lui aceasta Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitur ă sau altceva de felul acesta, ci sfânt ă şi fără prihană. (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). “(Ef 5/27-32)

 

 

Departe de mine gândul de a judeca, doar trebuie să reamintesc,” fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat… Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Rom.1/21-28)

Înainte de a forma globaliştii o adunătură a Turnului Babel -de culte şi religii, să-l primim pe Isus care este Totul Totului Tot, deci este şi umilinţa care rodeşte mai degrabă în iarba călcată în picioare… Să nu uităm că sunt miliarde de mădulare, dar toate putem deveni Una, cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA!…” sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.”… Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos…

 (1 Cor.12/6-31)

 

 

 

 

Isus vine să ne ia Acasa! Cum ne pregătim şi cum grabin venirea LUI? Mădularele răscumpărate prin sângerarea lui au făcut fel şi fel de bisericuţe SRL-uri…, care se împărtăşesc din idoli şi întunecimi, falsuri, tradiţii, DATINI, iluzii deşarte… “Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblam în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.”

 

 

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1/6-7)

“Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. … căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar. Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii… Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2/6-18)

 

 

Cine este pentru purificarea omului, a universului şi scăparea de orice urmă a păcatului, să se unească, lipească şi să se umple cu Plinătatea Lui, pentru a-i zdrobi şi coada satanei, prin Puterea Lui, aşa cum i-a zdrobit capul; “Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului…

 

 

 

“Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3/8-18) Dacă zice cineva: “Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4/20-21)” Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.

  Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mân ă, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?

 

 

Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

 

 

Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui “(1 Cor.12/12-31) dar, fără Isus-Dragostea Lui, suntem nişte tinichele sunătoare sau “un chimval zangănitor” (1 Cor 13/1-13)

 

“Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu cauta folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. căci…”

 

2- Citeva frinturi ale Adevărului despre 11 septembrie 2001!

  

Adevărul despre 11 septembrie 2001. Cuvinte care au devenit unul dintre cele mai populare subiecte de mai bine de o decadă, atât pe internet, cât şi în afara acestuia. Un subiect care ajuns atât de popular şi care a influenţat atât de mulţi oameni, încât sondajele de opinie sugerează că mai bine de 50 la sută nu cred povestea oficială publicată de guvernul american prin raportul comisiei 9/11.

 

Pentru o lungă perioadă de timp oamenii au fost ridiculizaţi pentru că au pus sub semnul întrebării versiunea oficială, fiind numiţi teoreticieni ai teoriilor conspiraţiei, anti americani, nebuni, etc. . Şi totuşi, are sens ca aceşti oameni să fie puşi în astfel de categorii, când de fapt există numeroase evidenţe care sugerează faptul că versiunea oficială nu e adevărată? Şi nu vorbim despre tot felul de teorii care pot fi găsite pe internet, ci de dovezi ştiinţifice serioase.

 

 

Deși discuțiile și publicarea acestor teorii este restrânsă în pagini de internet, cărți, filme documentare și conversații, câteva știri din mass-media au acoperit totuși subiectul.

 

Ani la rând nimeni din cadrul mass-mediei principale nu a atins evenimentele petrecute la 11 septembrie 2001 altfel decât respectând versiunea oficială prezentată de către autorităţile americane. Aceasta poate pentru că au fost instruiţi să nu o facă sau pentru că a fost un subiect irascibil. Poate şi-au dat seama că nu există veridicitate în versiunile oficiale şi nu au mai insistat.

 

Cu toate acestea, în prezent pot fi găsite ştiri care acoperă un subiect care a fost în sfârşit expus şi care ar putea schimba totul în lume. În multe din acestea se pot observa îndoieli privind adevărul din spatele tragicelor evenimente care au avut loc în urma cu 14 ani şi care ar putea trasforma modul în care oamenii văd războaiele actuale, terorismul internaţional, propriile guverne si mainstream media.

 

În cadrul unui interviu C-SPAN, Richard Gage, fondatorul comisiei arhitecţilor şi inginerilor pentru aflarea adevărului 9/11 vorbea despre prăbuşirea controlată a clădirii WTC 7. Ceea ce a prezentat Richard G. erau dovezi fizice şi ştiinşifice riguroase.

 

MAI MULTE DESPRE ADEVĂRUL 9/11

 

Richard Gage este de peste 25 de ani arhitect în zona golfului San Francisco, membru al Institului American al Arhitecţilor şi fondator al comisiei arhitecţilor şi inginerilor pentru aflarea adevărului 9/11(AE911Truth.org) . Aceasta din urmă reprezintă mai bine de 2200 arhitecţi şi ingineri licenţiaţi care au semnat o petiţie în favoarea unei investigaţii noi şi independente, cu puteri depline, referitoare la distrugerea turnurilor gemene şi a clădirii de 47 de etaje cunoscută sub numele de World Trade Center 7. Petiţia a fost semnată şi de mai mult de 17.000 de oameni de ştiinţă, avocaţi, etc., din Statele Unite şi din întreaga lume. Aceştia aduc ca argumente evidenţele care arată că prabuşire clădirilor s-a datorat unor explozii controlate.

 

 

 

În altă ordine de idei, unul dintre autorii raportului Senatului american privind atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, senatorul Bob Graham, cere administraţiei Obama să desecretizeze 28 de pagini din document, decizie care ar arăta, potrivit acestuia, rolul major pe care l-a avut Arabia Saudită în finanţarea teroriştilor, scrie „The Daily Beast”.

 

În cadrul unei conferinţe pe care a susţinut-o  la Capitol Hill, Bob Graham afirmă că cele 28 de pagini ar „arăta cu degetul către Arabia Saudită, această ţară fiind principalul finanţator” al atacurilor de la Turnurile Gemene.   „Această poveste poate părea veche pentru unii, dar este de fapt extrem de actuală”, a spus senatorul Bob Graham făcând aluzie la cele mai recente atacuri teroriste care au avut loc în Franţa.

 

 

Surse:

 

http://www.collective-evolution.com/2014/10/08/over-2200-architects-engineers-crush-the-official-911-commission-report/

 

http://adevarul.ro/international/statele-unite/un-senator-american-cere-desecretizarea-totala-raportului-privind-atentatele-world-trade-center-1_54bb1270448e03c0fdb392e4/index.html

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-18__880

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*