C) Prea multi preoţi din toata lumea, de frica unor crestini destepti, nascuti din nou (vezi Ioan,cap 3) au speriat lumea cu pocainta , rid si acum de cainta daruita de Isus fara bani, pomeni, luminari sau alte conditionari popesti, nedumnezeiesti; Mult prea multi preoţi morti dupa bani, seamana idoli si falsa credinta!Acum adunati ciineli si luparii umane… Se apropie clipa în care TATA va spune lumii ,poporului si omului:” nu-l mai pot ierta!” (Amos 8/2), pentru că Duhul Sfânt din care facem cirpă de şters pe jos, de care ne ştergem la NAS… SE RETRAGE la evreii iubiti cu gelozie de Dumnezeu! Iata citeva ATRACTII “Dumnezeiesti “din Indonezia

azzz Deşi El ne-a vorbit când într-un fel, când într-altul, noi tot nu vrem să ne împăcăm cu Adevăratul Creator  şi nici nu vrem să-i dăm desaga cu păcate celui care ne-a recreat, răscumpărat cu preţul Vieţii sale.Şi totuşi, Cel care ne aştepta de mii de ani pentru împăcare, pocăire, iertare, mai lansează o Chemare. Pentru că după 40 de ani de rătăciri prin pustia comunismului, timpul nu mai are răbdare să rătăcim alţi 40 de ani prin întunecimile globalismului demonic.Să nu uităm că V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit” (Matei 11, 17). Astăzi aflăm că” faptele tale se vor întoarce asupra capului tău.” (Obadia 1/15)Românie, Românie… De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

 

Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice:“Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23/37-39) Din cauza fărădelegilor şi nonvalorilor întronate la orice pas, tinerii au plecat de acasă, bătrânii mor cu zile, şi celorlalţi le plângi de milă. După ce aţi întronat prin nedreptăţi comunismul,   prin alte strâmbătăţi l-aţi înlocuit cu fesenismul multilateral de păcătos. Sângele martirilor voştri şi acum strigă din ţarină, şi tot nu vă pocăiţi.Nu vă cereţi iertare si nu vă împăcaţi   cu voi insi-vă, cu victimile care suferă din cauza voastraă –la orice pas! Dar prin Isuss,de ce nu va impăcati  cu Tata. Atunci aţi naţionalizat averea bogătanilor, i-aţi alungat şi omorât pe nedrept Dar acum aţi hoţit Proprietatea Obştească a Tuturora. Aţi îmbogăţit burghezia comunistă, luând de la gura amărăştenilor şi speranţa şi nădejdea Se nasc fără bani şi fără casă, fără pământ şi fără cont în bancă, şi nici nu vă pasă de ei.

  “Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!” (Ps.50)

Este strigător la Cer că noi nu-l primim pe Isus nici macar in ieslea cu fin .Incă nu-L băgăm în samă şi ne ştergem pe picioare de Harul Lui. Până când continuăm să întreţinem o credinţă cartonată, falsă,colorată ,dar moartă înlocuind Lumina Lumii cu o lumânare şi pe Atotputernicul şi infinitul Făcător, într-o făcătură de poză, tablou, fotografie, statuie, limitată, cartonată, iconată. Dumnezeu zice însă celui rău: “Ce tot însiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu, când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta? Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi! Luaţi seama, dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu, că nu cumva să vă sfâşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” (Ps 50/16-23)

 

  Din cauza falsei credinţe, idolatre,” ţara vă este pustiita, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici.” (Isaia 1/7)

 Ascultaţi oameni, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: “Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea.Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar… romanul minţit cu false învăţături(Nedumnezeiesti), cu formalisme religioase, cu datini şi tradiţii care au înlocuit Cuvântul lui Dumnezeu, îşi bate joc de Îndreptarul Învăţăturii Adevărate. Acest Popor greşit educat şi manipulat de “SLUJBAŞI” pentru bani, “nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.”Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele…Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte!Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn,” (Isaia 1/2-6)

 

Unde scrie în Biblie ca să-mi aduceţi cu miinile si inimile murdare- pomeni, tămâie, bani?” Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!” (Isaia 1/15)

 

  “Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.  Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine văcere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?  Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!  Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.  Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!  Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! –  Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face că lana.  De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;  Dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”!” (Isaia 1/11-20)

  

 “Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi!!” (Isaia 1/21)

 

  Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei.… “Ah! Voi cere socoteală potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi topi zgura, cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.Voi face iarăşi pe judecătorii tăi ca odinioară, şi pe sfetnicii tăi, ca la început. După aceea, ….Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.Vă va fi ruşine de terebinţii în care găseaţi plăcere şi veţi roşi din pricina grădinilor în care vă desfătaţi;Căci veţi fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă.Omul tare va fi ca un calt, şi lucrarea lui, că o scânteie; amândoi vor arde împreună, şi nimeni nu-i va stinge.” (Isaia 1/23-31)

 

 “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1/18)

  Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;  Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit că Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au falit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;  Şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.” (Romani 1/19-23)

 

  “Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1/32)

 

 

  De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;  Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.  Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;  Tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.  Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţă lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.  Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,  Bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  Fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă..” (Romani 1/24-31)

Indonezia este o tara imensa, atat ca populatie cat si ca suprafata, cu o diversitate culturala si geografica semnificativa. Cu 18110 insule, 6000 dintre ele fiind locuite, este cel mai mare arhipelag din lume. Populatia tarii, care insumeaza 240 de milioane de locuitori, deriva din 300 de grupuri etnice care vorbesc peste 250 de limbi diferite.

10. Lacul Toba

toba

Lacul Toba de pe insula Sumatra este un lac vulcanic imens, lung de aproximativ 100 kilometri si lat de 30. Format in urma unei eruptii de proportii, acum in jur de 70000 de ani, este cea mai mare caldare vulcanica activa din lume. Estimarile genetice sugereaza ca au existat numai cateva mii de oameni care au supravietuit catastrofei. Insula din mijloc – Pulau Samosir – este cea mai mare insula de pe cuprinsul unei insule si aici se afla doua lacuri. In afara de a vizita “un lac de pe o insula aflata pe un lac de pe o alta insula”, turistii vin aici si pentru a se relaxa si a inota in apele caldute vulcanice

9. Tanjung Puting

Tanjung Puting

Parcul national Tanjung Puting se afla pe insula Borneo, in centrul provinciei Kalimantan. Parcul reprezinta o destinatie populara de eco-turism, multe agentii locale de turism oferind croaziere pe durata mai multor zile, la bordul unor ambarcatiuni, prilej cu care poti admira viata salbatica din zona si poti vizita centrele de cercetare. Printre speciile salbatice se numara giboni, macaci, leoparzi, ursi, pitoni, crocodili si urangutani. Din pacate, parcul este serios amenintat de exploatarile forestiere si de defrisarile in scopuri agricole, ambele ilegale.

8. Valea Baliem

Baliem

Valea Baliem din tinuturile inalte ale vestului Noii Guinee iti ofera o idee despre cum era viata in epoca de piatra. Valea a devenit cunoscuta abia in 1938, cand un zbor de recunoastere de la Hollandia (in prezent Jaipura) a descoperit o populatie insemnata de agricultori. Wamena este punctul de pornire al drumetiei printre minunatii munti, raurile curgatoare si asezarile omenesti de aici si care iti ofera sansa de a face cunostinta cu triburile Dani.

7. Muntele Bromo

bromo

Gunung Bromo este un vulcan activ si face parte din masivul Tengger, situat in partea de est a Java. La 2.329 m, Gunung Bruno nu este cel mai inalt varf al masivului, dar este cel mai cunoscut. Zona este una dintre cele mai vizitate regiuni din Indonezia datorita peisajelor ireal de frumoase, a cetei ce inconjoara muntii si a varfului care elimina fum alb in continuu. Totul este inconjurat de o mare de nisip, iar efectul de ansamblu este unul absolut ireal.

6. Bunaken

Bunaken

Localizata in partea de nord a insulei Sulawesi, Bunaken este cea mai faimoasa si frumoasa zona pentru scuba diving si snorkeling din Indonezia. Insula face parte din parcul marin Bunaken, unde turistii pot admira peste 70% dintre toate speciile de pesti ce populeaza Oceanul Pacific. Cea mai buna perioada pentru scufundari este cea cuprinsa intre lunile aprilie si noiembrie.

5. Torajaland

Torajaland

Torajaland (Tana Toraja) se afla in zona inalta a regiunii Sulawesi si este locul in care traieste poporul Toraja. Locatia este faimoasa pentru casele cu acoperisuri masive spectaculoase, cunoscute sub numele de “tongkonan” si pentru ritualurile funerare dezgustatoare, dar impresionante. Dupa ce o persoana moare, cadavrul este pastrat timp de mai multi ani, dupa care urmeaza serviciile funerare, care pot dura chiar si cateva zile. Abia dupa, trupul este ingropat intr-o pestera sau intr-o scorbura de copac.

4. Insulele Gili

gili

Lombok este o destinatie turistica populara, iar insulele Gilli formeaza un arhipelag format din 3 mici insule: Gili Trawangan, Gili Meno si Gili Air. Atmosfera de pe insule este foarte relaxata, cu baruri si cafenele construite pe plaja, unde se asculta muzica reggae si unde nu exista nici masini nici alte vehicule cu motor care sa tulbure linistea. Gili inseamna “insula mica”, iar de-a lungul coastei din Lombok exista alte multe insule care au cuvantul Gili inclus in denumire.

3. Parcul national Komodo

komodo

Parcul National Komodo se afla pe insulele Lesser Sunda care sunt alcatuite din 3 insule mari (Komodo, Padar si Rincah) si alte 26 mai mici. Parcul este numit dupa Dragonul Komodo, cea mai mare reptila din lume care poate atinge o lungime de pana la 3 metri si poate cantari peste 70 kg. Desi Komodo mananca in general ramasitele animalelor moarte, ei sunt pradatori formidabili si vaneaza pasari si mamifere. Atacurile asupra oamenilor sunt foarte rare.

2. Borobudur

Borobudur

Borobudur se afla la 40 km nord-vest de Yogyakarta (Java) si este unul dintre cele mai faimoase temple buddhiste din lume. Borobudur a fost ridicat intre secolele 8-9, in timpul domniei regatului Salendra, iar constructia sa a durat 75 ani si au fost folosite peste 2 milioane de blocuri de piatra. Templul Borobudur a fost abandonat in secolul 14 din motive inca necunoscute si a fost ascuns in jungla, sub straturi groase de cenusa vulcanica. Astazi, templul Borobudur este una dintre cele mai cautate si apreciate atractii turistice din Indonezia.

1. Bali

bali

Bali este una dintre cele mai populare si mai frumoase destinatii de vacanta din lume si care castiga constant premii in turism. Peisajul variat si superb, litoralul cu forme neregulate, plajele tropicale, terasele cu culturi de orez si dealurile vulcanice formeaza un fundal pitoresc, plin de culoare, cu influente spirituale si unice pentru cultura Hindu. Combinatia de oameni prietenosi, cultura magnifica plina de spiritualitate, la care se adauga plajele superbe, ideale pentru surf si scuba diving transforma Bali in atractia turistica numarul unu din Indonezia.

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*