A) Acum, când în biserici şi catedrale este întărit scaunul de domnie al satanei , când acestea au devenit fabrici de câştiguri mirsave-idolatre, condiţionând iertarea cu pomeni, bani, taxe, lumânări şi alte poveri nedumnezeiesti, aflaţi: nu catedrala MÂNTUIE omul/ Neamul (Românesc) ! “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. ” (F.A.4/12)…” Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul: “Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…” (F.A.7/48-50)

bDIN CUPRINS nu lipsesc: 3-Biserica sau catedrala nu este o construcţie zidită din pietre seci şi fiare mizerabile…Pe Temelia Dumnezeiască, Piatra din vârful unghiului este Isus. Pietrele vii, născute din Duh şi din Adevăr, sunt oamenii înnoiţi, cimentaţi prin liantul Duh –Singe Cristic, Sfânt, care desfundă, spală ,circulă şi umple cu Plinătatea Dumnezeirii fiecare mădular “altoit” 4-După cum Biserica este clădită din multe “pietre vii”, tot aşa “trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?…..6- Nici o catedrală, biserică sau vreo condiţionare preoţească nu mântuie omul sau poporul ci, Credinţa Cristică, dovedită din Dragoste faţă de Mântuitorul Isus, pentru că este ceasul de pe urmă, să ne grăbim să intrăm în Odihna, în MINTUIREA ,in Graţia şi Protecţia Lui, ca să nu fim prinşi pe dinafară de urgiile apocaliptice, pregătite de cel rău. Să ne unim oricare oştean al său de pretutindeni, pentru ca şi noi să participăm la purificarea universului şi la zdrobirea răului, prin Atotputernicia Lui. Să credem în hotărârea Lui, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre…” (Rom.16/20) 

A) MÂNTUIREA ne este dăruită GRATIS, prin Credinţă, prin Pocăinţă şi prin Înnoirea Cristică, primită prin naşterea din nou (Ioan, cap 3), nu prin Biserici sau catedrale seci şi reci… nu prin bani, pomeni, aur sau alte condiţionări preoţeşti. Muntele de păcate, chiar dacă atinge Cerul ,este mutat şi iertat prin Isus, care ne învaţă- şi s-o rupem cu păgânătatea, din placere şi  din dragoste pentru El!… “Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi!Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn, ţara vă este pustiită cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici. Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată.De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! “Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.

1-  Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă  cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi

Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lana.De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgura, şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă.

 

2-  Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: “Ah! Voi cere socoteală potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei…. Sionul va fi mântuit prin judecată, şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.”… (Îs.1/4-31)

Acum, când “slujbaşii domneşti “ne prostesc să ne închinăm la păreţi pictaţi, dar morţi şi muţi, la fotopicturi aurite, dar surde şi chiar “Unui Dumnezeu necunoscut!”,… Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (F.A 17/23-25). Isus a vestit că omul se va ruga în Duh şi în Adevăr, fie din puşcărie, din spital sau din fundul oricărei gropi, nu doar din luxul bisericesc… “Femeie”, i-a zis Isus, “crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4/21-24)

3-Biserica sau catedrala nu este o construcţie zidită din pietre seci şi fiare mizerabile…Pe Temelia Dumnezeiască, Piatra din vârful unghiului este Isus. Pietrele vii, născute din Duh şi din Adevăr, sunt oamenii înnoiţi, cimentaţi prin liantul Duh –Singe Cristic, Sfânt, care desfundă, spală ,circulă şi umple cu Plinătatea Dumnezeirii fiecare mădular “altoit”

Aşa cum un trup este clădit din “mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Rom 12/4-5) Fiecare om să se comporte ca şi cum ar fi continuu în Templul Cristic ,în orice secundă, oriunde s-ar afla. Isus a venit ca să ne primească în sine pe toţi. Veniţi la Mine TOŢI cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă… Nimeni nu vă va smulge din braţele Mele…” FACEŢI  ,prin Isus,o BISERICA in inimă şi din minte, din vorbire şi din simţire, din casa voastră, din locul de muncă sau din mijlocul de transport. “Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în CASA lor…” (Rom.16/5) către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:” (Filimon 2) Asta înseamnă să-l primeşti, să-l porţi şi să-l laşi pe Isus să împărătească în biserica din inimă şi din mintea ta, şi să te comporţi oriunde şi oricând ca în Templul Sfânt, nu doar din an în paste sa mergi la…cutia milei … Asta înseamnă “să nu facem: zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal 2/21)… Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. Atunci am zis: “Iată-mă că vin! – În sulul cărţii este scris despre mine – vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” (Ps.40/6-8)

 

4-După cum Biserica este clădită din multe “pietre vii”, tot aşa “trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?

 

 Şi dacă urechea ar zice: “Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N-am trebuinţă de voi.”. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbracam cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru căpăta mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucura împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Cor 12/12-27) În acest fel reuşim să ne fim de folos unii altora, dacă, din Dragoste Cristică ne purtăm “sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.” (Gal 6/2). Astfel este Trupul Bisericii,” care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Ef 1/22-23)

5-Dacă miliardele de oameni ar înţelege că sunt mădulare unii altora, pietre vii, înzidite în  Biserica  Dumnezeiasca, ar fi pace, dragoste, slujire, iertare… “Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). -.” (Ef.5/29-33)

Aşa cum bărbatul este capul femeii, şi Isus este Capul Bisericii clădită din oameni născuţi din Sămânţa Dumnezeiască, fără de cusur.” Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor6/15-20).

 

6- Nici o catedrală, biserică sau vreo condiţionare preoţească nu mântuie omul sau poporul ci, Credinţa Cristică, dovedită din Dragoste faţă de Mântuitorul Isus, pentru că este ceasul de pe urmă, să ne grăbim să intrăm în Odihna, în MINTUIREA ,in Graţia şi Protecţia Lui, ca să nu fim prinşi pe dinafară de urgiile apocaliptice, pregătite de cel rău. Să ne unim oricare oştean al său de pretutindeni, pentru ca şi noi să participăm la purificarea universului şi la zdrobirea răului, prin Atotputernicia Lui. Să credem în hotărârea Lui, căci “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre…” (Rom.16/20)

7- Fiindcă este scris: “Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va dă slavă lui Dumnezeu.” Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Rom 14/11-12) Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui

 

El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”

 8- Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de la stânga Lui: “Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Mat 25/32-46)

 

 

 

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*