(Fesenia/ hotia/ prostia/ preacurvia- introneaza Globalizarea, sau…) Pornografia, fabrica de rasism a societăţii capitaliste; Cariera unui asasin… B ) Pentru că Pocăirea- Indumnezeirea- salvează Monarhia şi înviază România… Popor Roman, tu, cum aştepţi Venirea Lui? Crezi că te vrea să-i aprinzi lumânări, să dai pomeni, ori să termini “PARTIDA AMOROASA?” … “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Ajunga-vă toate uraciunile voastre…” (Ezec.44/6)! L-am răstignit pe Regele Regilor- Iisus! L-am împuşcat pe Mareşalul Adevăr; Am îngropat Dreptatea; L-am detronat pe Regele Mihai, ca să întronăm anarhia, sărăcia, mineria, minciuna, preacurvia, injustiţia şi celelalte demonii din omul nebotezat în Moartea Lui (Rom. cap. 6-8) Şi astfel, am legalizat minciuna, prostirea, manipularea, suferinţa, kleptocrația anarhică a fese/globaliei satanice din Galateni 5/20…

opDin cuprins: C)-Galerie Foto …Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”demonic, pentru a  rătăci prin Pustia UEEE!  “Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş;” (1 Ioan 3/15) De aceea -oameni de pretutindeni şi tu-Poporule Evreu, “ascultaţi Cuvântul Domnului!” (Ezechiel, cap.36/1-38), trecut prin cuie, prin foc şi prin Mare-ca pe uscat, să ne aducă Învăţătura Dumnezeiască ; Să iubim Poporul Ales ca să îndrepte şi pe Anticrist spre iazul cu foc (Ap.19/20 şi Ap.20/10), pentru întronarea Adevărului, Dreptăţii şi… a Împărăţiei Dumnezeieşti  in om şi in cosmos ! qqIPS PIMEN : “RESURSELE TARII AU FOST VANDUTE LA STRAINI DE TRADATORI DIN SÂNUL NOSTRU! Veniturile uriașe acolo merg, în afara țării. La noi rămâne ce trece printre degete”SPURCACIUNILE  celor  13 familii care stăpânesc Lumea – si introneaza Noua  Ordine Mondiala…Performanta zootehniei …

hf

Domnilor Primari, Guvernanţi, Patroni, Fermieri, Preoţi,Dascăli, Exploatatori etc -dacă doriţi zzoameni deştepţi,  sănătoşi, corecţi, responsabili, productivi, nemanipulabili, vii, neprostiţi cu idoli ,datini,taxe-  NEAPARAT, să  bem/ să asimilăm Lecţiile,(Indreptarul),Sfaturile Lui ; Căci dacă  mâncăm (Cartea), Pâinea vieţii, adică pe Isus, plămădit din bunătăţi Dumnezeieşti şi dacă bem Apa vie, adică Sângele, Gândirea, Învăţătura Lui –dăruite gratis,   ne nasc  din nou, ca să devenim  de ştepţi,(Atot)puternici: ” Eu sunt Pâinea vie care…

 

…s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”  La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: “Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?”. Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.” (Ioan, 6/51-58)

 

 

Cine s-a hrănit cu “invăţătura”/pâinea/kartea burgheziei komuniste şi a ieşit din Komunism prin crime, nedreptăţi, viclenii, deposedări, a clădit Globalismul pe minciuni, hoţii şi pe celelalte roade satanice din Gal 5/20, DAR se scufundă în iadul fără fund; Doar Salvatorul fiecărui om, salvatorul fiecărei naţii, continent sau ţari este Acela care s-a dăruit gratis fiecăruia, ca să ne golească de sărăcirea şi prostirea şcolărească şi popească, pentru a ne umple cu Plinătatea Dumnezeiască

Pentru a fi şi noi tari în lupta cu păcatul, să ne unim cu El, să mâncăm, să ne săturăm din învăţătura Lui, adică, din Pâinea vieţii, plămădită din floarea fainii; adică din bunătate, dreptate, corectitudine, blândeţe, împăcare, dragoste, milă, iertare şi din alte porunci vindecătoare. Dacă ne este foame de viclenii, hoţii, cârtiri, curvii şi alte învăţături satanice, descrise în  Gal.5/20, nu avem decât să rămânem sub papucul faraonului demonic, dar dacă dăm afară pe cel rău, viclean şi falit, îl primim pe Isus şi intrăm în Templul Sfânt, nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia” Cristică.Să nu uităm că,pină la urmă, Invăţătura Cristică va umple totul in toţi,precum apele  pe fundul mării.

 

Dacă ne ferim de o viperă, de ce nu fugim şi de microbul păcatului (mortal)! De ce nu chemăm pe biruitorul Isus, pentru a zdrobi păcatul/gandul aducător de moarte,sărăcie,supărări,certuri şi chin veşnic? Căci iată, se apropie venirea lui Isus, care este Una cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar nu  găseşte Credinţa Cristică în omul “increştinat” (pentru bani) de cei care  au făcut din religii/credinţe – SERELEURI şi afaceri familiale… Ei sunt mai feroce decât preoţii, fariseii şi “puciştii” iconari  care l-au răstignit

 

Pentru a deveni inginer, învăţam 20 de ani şi, adesea, în loc să-l scoatem din noi la ŞOMAJ pe satan, primim placerile de o clipa ale păcătuirii  ,placeri  care fac  şomeri pe oameni…! Deci, pentru a deveni creştini ai veşniciei, cât studiem,ce sacrificii depunem  pentru invăţarea Bibliei  şi  cât punem în practică din Lecţiile Cristice ? Dacă îl detronam şi lepădam  pe satan,care a pus  păcatul să domnească  in oamenii robiţi,(de parc ă ar fi un rege) , putem şi  noi , ca Enoh, să devenim regii cosmosului ,sa umblăm cu Dumnezeu, nu doar 300 de ani; Noi, prin naşterea din nou, putem urca în El, putem umbla cu Dumnezeu toată veşnicia, dacă îi dăm lui Isus ÎNTRONAT în noi – întâietate, suveranitate, prioritate.Ca să nu  mai rămânem sub papucul satanic, iată ce putem învăţa de la Duhul Sfânt: „O, copiii Mei, pentru care sufăr durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi.” (Gal. 4,19)… „Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Col 1:27)… “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au duş: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor.5/10-17 “… Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru că, având rădăcină şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Ef.3/14-19)

ss 

Am ieşit din  “lacul”URSS, nu pentru a ne inneca in “puţul”demonic,nu pentru a  rătăci prin Pustia UE! Nu Anglia, nu România sau altă Ţară/om, trebuie să se lepede de  Uniunea  Babiloniei Globaliste ci, Europa, lumea întreagă şi orice om trebuie să iasă din sinele intrupat din  seminţele spurcăciunii demonice, pentru a intra cu TOŢII în Templul Cristic, căci Isus nu este  doar Arca lui Noe ci,este Corabia Dumnezeiască ,Salvatoare pentru miliardele de oameni  ! Oricare popor nu poate fi salvat de idoli muţi şi surzi, datini, tradiţii, pomeni, bani sau catedrale, căci “În nimeni altul nu este mântuire:

 

 căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4/12)  Omenirea, România,lumea , nu poate fi salvată  prin învăţături staliniste, fasciste, ceauşiste,Idolatro-iconiste ori fesenisto-usebiste . Numai dacă il primim pe Salvatorul Cosmosului,dacă dăm morţii tot ce ştim şi tot ce avem, (căci în noi locuieşte plinătatea celui rău- de văzut Romani, cap 7), ca să ne umplem cu milă, iubire, dragoste, bunătate,viaţă veşnică şi celelalte lecţii ale SALVATORULUI. Deci,suntem salva ţi , numai dacă ne lepădăm de invăţăturile,mizeriile celui rău şi  dacă ieşim de sub tirania păcătuirii,  pentru ,a intra  prin Uşa Cristică-in Împărăţia lui Dumnezeu, unde “… ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef, 1/3) Şi dacă vrem, şi dacă nu ne place, până la urmă tot cosmosul va fi purificat de orice urmă a păcatului şi spurcăciunii anticristului, fiarei -satan, aşa cum aflăm în Apocalipsa lui Ioan, cap. 18: După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru ca toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

 

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei

 

Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: “Şed că împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipa cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: “Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpăra marfa:

 

 

 

  În Carte sunt SCRISE sfaturi/porunci bune, UŞOARE, sănătoase, utile- DUMNEZEIEŞTI; CĂCI El este Calea, Soluţia, Direcţia, Adevărul, Lumina lumii, nu lumânarea aducătoare de bani pentru unii şi întunecimi,sărăcii pentru alţii. TOATĂ omenirea, nu doar Marea Britanie- trebuie să iasă din hoţii, curvii, certuri şi din celelalte deprinderi/reflexe/invăţături/urâţenii satanice  (2 Tim 3/2-5) Să învăţăm şi din  Facerea 12/1

 

” Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

  Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan

  Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: “Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi…”

 

  Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27) El este jerta de ispăşire, de ieşire şi eliberare pentru fiecare om, naţie, trib sau popor. Bunătatea, mila, blândeţea, iertarea şi celelalte trăsături de caracter Dumnezeiesc ne îndeamnă la schimbare, ascultare, pocăire şi întoarcere la El “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”…

 

 

 

Isus este Salvatorul fiecărui om şi popor, pentru că El a ridicat păcatul lumii, ca să nu mai rămânem robii fărădelegii şi Legii. El şi-a dat viaţa, a sângerat, pentru ca noi să nu mai rămânem morţi în păcatele noastre. Prea dureroasă şi nedreaptă este răstignirea Lui, pentru ca noi să ne complăcem în plăcerile de o clipă ale păcatuirilor. El a venit ca să ne spele de orice deprindere, virus,instinct, învăţătură -mizerie interioară şi să ne umple cu învăţături sfinte, curate, sănătoase, bune, Dumnezeieşti. El a venit plin de Har şi de Adevăr şi ne cheamă la Sine să ne golească pe toţi cei umpluţi cu învăţături” Legiuitoare”, criminale, idolatre, deşarte, false, idolatre, răutăcioase, bolnăvicioase, mortale. El a venit să ne hrănească din pâinea cea de toate zilele, adică din lecţiile de  sfinţire,îndreptare, corectare, de îmbunare şi împăcare. Tot El ne dă şi foamea ori setea după dreptate, adevăr, bucurie, blândeţe şi alte bunătăţi Dumnezeieşti. El ne cheamă la Sine să ne dea Atotputernicie  prin Transfuzia Gratuită din Sângele Veşniciei, Învăţătura -Gandul Dumnezeiesc, protector VESNIC, nu ca sângele mieilor pentru protecţia evreilor din Egipt. Prin aprecierea, iubirea şi asimilarea învăţăturii, poruncii Lui, devenim Una cu El…

Cine dă afară pe tatăl bolii, minciunii, curviei, hoţiei şi îl primeşte pe Isus, are vindecarea, iertarea, viaţa veşnică şi toate bunătăţile Dumnezeieşti-Roada Duhului Sfânt!” Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:…  ” (2 Cor 2/14-17)

 

 

El este Salvatorul care s-a făcut una cu noi, ca să nu mai rămânem sclavii păcatului, ci să trăim în pace, bucurie, armonie şi în belsug- o veşnicie. Căci prin moartea  şi invierea Lui, nu mai trăiesc eu păcătosul, ci Isus, Biruitorul ,trăieşte în omul lăuntric,innoit din mine şi eu trăiesc prin El. Şi viaţa pe care o trăiesc, o trăiesc prin credinţa în Isus, pentru că El m-a iubit şi s-a dat pe sine ca să –L primim  ca DOMN pe El în noi şi noi să rodim Dumnezeieşite, să umblăm în El, unde cel rău nu are acces, caci in El  nu se păcătuieşte. Aceasta este roada crucii. Prin crucea Lui eu am murit faţă de satan şi faţă de păcătuirile -vicleniile, minciunile şi păcălelile  lui, dar şi lumea demonică a murit faţă de mine. Prin “indumnezeirea” Lui  in omul nou,lăuntric , din mine ,sunt umplut cu Isus. Deci, nu mai trăiesc eu, adamicul păcătos, ci El trăieşte deplin în mine şi eu trăiesc PRIN El, pentru că viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu.În nimeni altul nu este alinare, iertare, mângiiere,inviere decât numai în El. Cât nu este prea târziu, să ne grăbim să intrăm în El. Să ne dezbrăcăm de hainele cârpite, zdrenţuite şi murdare ale ruşinii, să ne descălţăm de papucii înglodaţi în nămolurile păcătuirii, întunecimii, minciunii, pentru a ne îmbrăca  numai  cu Bunătăţile şi Frumuseţile Cereşti. DECI,” îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Rom 13/14)

 

dewdaa

Dacă vă plac  maimuţărelile, faptele şi planurile lumii de azi, continuaţi să pupaţi fotografii şi oase, ori să vă închinaţi la păreţi auriţi, pictaţi, dar muţi şi surzi, dar câineala de azi va deveni o lupărie globală impotriva celor de maine, lupărie  întrupată din GUNOAIELE  satanei  redate  in Rom.1/29-32! Numai prin înnoirea Cristică omul primeşte repulsie, greaţă faţă de cel rău, şi, totodată-iubire, respect, slujire faţă de cel întrupat din sfinţenie, bunătate, iubire, iertare, vindecare – ÎNVĂŢĂTURI, care inneacă/îngroapă (prin botezul în moartea Lui tot ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou)! Vom suferi cu toţii,dar ei,vor arde o veşnicie ,dacă nu se pocăiesc-Patriarhii şi preoţii lumii care,pentru bani şi înrobire ţin ascuns DARUL DUMNEZEIESC…

… dat gratis de Dumnezeu – TUTURORA  in Ioan, cap. 3/1-12 “Intre farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis:”Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”Vântul sufla încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”Nicodim I-a zis: “Cum se poate face aşa ceva?” Isus i-a răspuns: “Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?”

“… căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer şi dă lumii viaţă.” (Ioan, 6/33), dar cel rău ne înrăieşte, vrăjeşte şi ne hrăneşte cu pâinea otrăvurilor, plămădită  din dejecţiile descrise în Gal.5/20…” fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru1/23)…”

 

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,” (Tit 3/5)…” Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3/9)… Omul înnoit, este umplut cu Plinătatea Dumnezeirii şi, nu se lasă ademenit de nici o poftă lumească, pentru că este o făptură nouă în Isus.” Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netaierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Gal 6/15)… Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Gal.2/20)… “Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (F.A.2/38)

 

 PO

 

 

 Domnilor “Patrioţii ” de pretutindeni, Soldati,Primari,Fermieri,Dascăli, din orice popor, credinţă, religie casă şi ţară,primiţi, această Invitaţie Dumnezeiască: Decât să murim prin tranşee/azile/spitale ca nişte “eroi”apreciaţi ori contestaţi, mai bine să ne dezarmăm de sinele blindat cu “bombele”celui rău din Gal. 5/20; Să ne înnoim cu Armura Cristică din Ef.6/20-30, ca să rămânem “Patrioţii ” VEŞNICIEI! Sunteţi chemaţi  să fiţi Preoţi ai Domnului- martiri  pentru Noul Pământ-Ap.1/6, căci  El “a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu…” ; ” Domnul nu întârzie … şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3/9)! Spuneţi casei si ţării  VOASTRE:” dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri,

 

se va ruga şi va cauta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7.14) “Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ca Isus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa că, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Fil.2/5-16)

 

“Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi;” (1 Tim 2/3-6)

 

 

Isus a venit ca să ne înveţe să biruim  păcatul, pentru purificarea omului şi universului, pentru a face din noi nişte  “Pietre vii” din Zidirea Cristică  ,   prin Isus … El i-a zdrobit capul satanei la Golgota şi, uniţi cu El, noi putem să îi zdrobim  sub călcâiele noastre şi coada. Dar nu noi îl putem birui, ci Harul lui Dumnezeu care locuieşte în noi. “Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea (şi biruirea s. n.) se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal 2/21) Căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou (ca să poată birui);… Despărţiţi de El nu putem face nimic Bun. El e singurul din univers care face totul foarte bine, util şi frumos. Căci până şi cele mai bune fapte omeneşti sunt ca o zdreanţă mânjită… Să-l lăsăm pe El să dea  afară orice urmă de mizerie păcătoasă şi să ne umplem cu Plinătatea lui Dumnezeu, căci numai…” Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile…” (Rom 9/5) este Totul Totului TOT. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Rom 10/4)… Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”… Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Gal 3/13-27)… Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Gal 5/24)

CX5-

Românii,  şi toate popoarele sărbătoresc Unirea, dar toţi mor dezbinaţi, dacă nu- şi trag seva ,invăţătura- din El, dacă nu-l primesc pe Acela în care este întrupată Unirea! Noi ne hrănim cu pâinea răutăţilor, primim gândul rău, păcatul care pândeşte la uşă şi dă buzna în noi, (Gen.4/7) dar îl lăsăm pe Prietenul păcătoşilor să aştepte  la uşa celor şapte miliarde de oameni din toată lumea”… Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine… “(Ap 3/20-22)

 

 

Toate mădularele pământului pot deveni Una, prin botezul în moartea Lui, singurul care inneacă/îngroapă orice urmă de păcat, pentru că prin Transfuzia Gratuită să circule Gândul Dumnezeiesc, Sângele Lui,Invăţătura  Cristică. Luptând împreună cu El contra dezbinării pricinuită de păcat, învingem! Căci Isus i-a zdrobit “faima”-deja  la Golgota, a pironit pe cruce “mapa” cu acuzaţii-dosarul satanei cu TOATE păcatele noastre. Acolo l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers.” Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţa împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col 2/13-15)

 

Să credem că orice om, când doreşte să se umple cu Învăţătura lui Isus şi vrea să facă un Bine pentru semeni, toate Forţele Binelui din Univers i se alătură pentru biruinţă  

 

Prin naşterea din nou ,dăruită gratis de Isus-prin botezul în Moartea Cristică, (Rom.6/4), omul înnoit, dezarmat de mizeriile celui rău, descrise în Gal.5/20, primeşte Armele Luminii, arătate în Efeseni, cap.6/11-21. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” (Efeseni 1/17-23)

 

 7e

 OSTENII DE PRETUTINDENI, inrolaţi  pentru Armata Biruitoare a Mielului, noi   am fost  invăţaţi de “slujbaşii” lumii să fim berbeci aroganţi şi răi,dar putem  – prin înnoirea Cristică, să devenim miei umpluţi cu Plinătatea Cristică , ca să   BIRUIM  lupii “globalişti” şi să fim (Atot) puternici , prin  unirea cu El; Să luptăm ÎMPREUNĂ contra oricărui păcat – inarmaţi cu Gândirea Lui,blindaţi cu armele Luminii, Blândeţii, Bunătăţii, Iubirii –imbărbătaţi ”  de victoria Cristică de la Golgota! Pentru că despărţiţi de El nu putem face nimic BUN, suntem încrezători că “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Rom.16/20)

 

 

Să pornim Biruitori, ca să BIRUIM, pentru că şi “Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Ap.12/11) Cine dă afară păcatul întrupat din lenevie, boli, viclenie, curvie, cârtire şi din celelalte mizerii descrise în Rom. cap.1/29-32, primeşte Puteri Cosmice -Invierea, Viaţa veşnică, Iertarea, Blândeţea, Bunătatea şi Totul Totului Tot. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă  cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru1/3-11)

 

rege

“Având in vedere strâmtorarea de acum”(1 Cor.7/26,când  am pângărit tot cosmosul si  am umplut nu numai pământul ,(ci   şi luna ) cu avorturi, (Deşi” Impărăţia lui Dumnezeu este inăuntrul vostru “),iată ,cine vrea  să-şi  aducă trupul ca o jertfă vie,işi pune   pofta ‘n cui ,căci va fi “Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia.” (Luca21/23)   Pentru că am dat Roada Duhului Sfânt pe rodul plăcerilor de o clipă  ale senzualităţii;,…, iată, Isus cheamă azi la sine pe FAMENI, FECIORI şi FECIOARE (înţelepte),

 

 

 care ard de dragoste pentru Cer, nu pentru robia păcatului…Dumnezeu a ÎNGĂDUIT ca bărbatul să se lipească de femeie- nu pentru dezmăţ, nu pentru avorturi şi nici pentru a spurca tot  cosmosul cu roada  celui rău (Gal.5/20) … Prin botezul în moartea Lui, innecăm tot ce avem lumesc… şi ieşim din “apă” PURIFICATI/înviaţi, plini cu Plinatatea Lui , ca să urcăm  în “Corabia Cristică”,  goliţi de sine,prin innoirea dăruită in Ioan,cap 3. Să nu uităm că LA ÎNCEPUT am fost creaţi ca să ne lipim de Domnul , pentru a rămâne una cu El. De aceea Tata a creat şi oameni-fameni,pentru care : “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine… Dar trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup…

 

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!…” Nu ştiţi că oricine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie!…”

 

… “Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri…” 1 Corinteni 6/12-20). Să nu uităm că Este un singur trup, un singur Duh, … o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, “(Ef.4/4-6) Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta  sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – “(Ef.5/30-32). Abţinerea, abstinenţa practicată cu plăcere, este dăruită de Dumnezeiasca Lui putere care” ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui…, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1/3-4)

 

  Dacă Tata le-a spus în vechime să se sfinţească timp de trei zile, să nu se atingă de femeie, cu atât mai mult acum, pentru cei care vor să ajungă în Cananul Ceresc, stă scris: fi-ţi sfinţi, că şi eu sunt sfânt pentru veşnicie

 

Aşa putem trece Marea Lumească pe valuri, fără să ne scufundăm în vicleana senzualitate  a plăcerilor de o  clipă ale păcatului … Să urcăm în “Corabia” Isus, înnoiţi, descălţaţi de papucii păcătuirii, dezbracaţi de hainele murdare  şi cârpite cu petece  senzuale  şi cu alte pofte. Fie-vă greaţă de păcat şi groază de păcătuire. Deslipiti-vă cu bucurie şi cu plăcere de tot ce este lumesc, senzual, trecător… Lipiţi-vă TARE de Bine. Căci aşa cum a îngăduit Tata ca ei să se facă “un singur trup,… Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică) pentru mădularele, pietrele vii, înzidite în Templul lui Isus “(Efeseni 5/31-32) şi (Gen.2/24), cu atât mai mult ne doreşte cu gelozie pentru sine şi ne iubeşte cu o iubire veşnică, pentru a deveni UNA cu El. Căci este scris:” Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El… Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor 6/16-20). Pentru asta am fost creaţi ,ca astfel  sa intâmpinăm Venirea Domnului şi Biruirea Urgiilor Apocaliptice, prin Rănile şi duderile îmblânzite, domesticite de El! Pentru că “Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4/7), în vederea ajutorării semenilor, în vederea ÎNTIMPINĂRII LUI Isuss, a mărturisirii Cuvântului şi jertfirii de sine.

 

  “Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească…”

 

“… Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcuta şi desăvârşită.” (Romani 12/1-2)… “Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflam: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13/11-14)

 

  Pentru că acum trăim vremurile de pe urmă, să învăţăm din Biblie:” Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. “Eşti legat de o nevastă? Nu cauta să fii dezlegat”… “Nu eşti legat de o nevastă? Nu cauta nevastă

 

 Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că acei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine îşi mărită fata, bine face, şi cine n-o mărită, mai bine face…” (1 Corinteni 7/26-40)

  Tineri, învăţaţi ce este bun de la părinţii voştri trecuţi (fără Dumnezeu) prin Pustia Komunismului, ca să nu mai practicaţi dezmăţul Globalismului, care luptă CONTRA lui Dumnezeu; “Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii” (Apocalipsa lui Ioan 14/1-6) de verguri/fameni pentru veşnicie

 

“Atunci am zis fiilor lor în pustiu: “Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le. Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” Dar fiii s-au răzvrătit şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustiu. Dar Mi-am tras mâna înapoi şi am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din”… “(Ez.20/18-22).

 

Şi, din cauza idolatriilor şi învăţăturilor preoţeşti (nedumnezeiesti) – “am să-i împrăştii printre neamuri şi să-i risipesc în felurite tari, pentru că n-au împlinit poruncile Mele şi au lepădat învăţăturile Mele,

 

au pângărit Sabatele Mele şi şi-au întors ochii spre idolii părinţilor lor… “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Părinţii voştri M-au batjocorit şi mai mult, arătându-se necredincioşi faţă de Mine… şi-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo şi-au ars miresmele de un miros plăcut şi acolo şi-au turnat jertfele de băutură…

De aceea spune Românilor de acasă şi celor dintre străini:” “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voştri şi să curviţi alergând după uraciunile lor? “(Ez.20/23-30)… În preajma urgiilor Apocaliptice – “Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este… şi să vină la Salvator

 

…” căci pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară… (Ioan 6/37-40). Nu ajută la nimic îmbrăcămintea, ori spălarea exterioară, lumânările, pomenile, sau florile pe care le luăm să-l întâmpinăm… Nu-l păcălim nici prin feciorie, dacă nu ne umplem inimile şi minţile cu Roadele Duhului Sfânt… La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: “Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”-Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: “Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: “Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: “Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: “Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Mat.25/6-13) Să punem la inima Invitaţia Cerească şi să ne încredem în Credinţa Întrupată în Isus, dăruită gratis şi nouă:”   Isus le-a răspuns:  …“Dacă astfel sta lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: “Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt FAMENI, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19/8-12)

 

 

  Ajunge răsfăţul… Se apropie vremea Famenilor; Deci Pregătiţi-vă şi aduceţi-vă  la intâlnirea cu El -trupurile nespurcate ,”ca o jertfă vie”pentru Veşnicia de dincolo, unde nu este nici fabrica de lumânări, avorturi, sicrie, viagra, căci aşa vorbeşte Domnul: “Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice;…

 

… le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge. Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” (Isaia 56/4-7)…” Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii,… care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântărea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, că cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vina înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” (Apocalipsa lui Ioan 14/1-6)

 

 qe

 

============================================================================================ Din CUPRINS, nu lipsesc, printre alte bogatii,urmatoarele frumuseti :Unul dintre semnele Apocalipsei “animalice “de la noi, constă în detronarea valorilor şi înlocuirea cu nonvalori, în toate domeniile de activitate! Ca unul care am plecat de la coada vacilor şi boiilor care se împungeau, pentru că nu-l aveau pe Dumnezeu, întind o mână de ajutor cornutelor sfrijite,GLOBALISTE, care lupta contra lui Dumnezeu ca să înghită văcuţele LĂPTOASE, hrănitoare, mămoase! … Vedeţi, se vinde pământ străinilor. Întrebarea mea este de ce nu vând şi alţii? Polonezii îl închiriază, ungurii l-au declarat bun naţional şi, deşi au aderat la Uniunea Europeană, nu vând nimic. Eu cred că dacă străinii vin la noi în ţară trebuie să respecte legislaţia noastră;

 … Agricultura este prioritatea noastră şi guvernanţii ar trebui să conştientizeze acest lucru; Trebuie ştiut că laptele este un aliment complet, care conţine 20 de aminoacizi, 16 acizi graşi, 25 de vitamine A, B1, B2, C, dar şi alte elemente precum calciu, fosfor, zinc şi fier

99

 Să învăţăm din înţelepciunea doctorului Mihai Petcu, redată în dialogul purtat cu distinsul jurnalist Gheorghe VERMAN: “Țara nu face nimic pentru producătorii de mâncare !!! “Pentru că toţi venim, ne sacrificăm şi ne întoarcem înapoi, Acasă, prin Uşa Isus, pentru răsplată…; Pentru că printre noi avem modele de oameni, peste care aşternem prea uşor tăcerea şi uitarea; Dar, mai ales, pentru că şi Dumnezeu a fost “FERMIER” şi l-a împuternicit pe agricultor să dea hrană semenilor creaţi şi Răscumpăraţi de Isus, ca să fie Biruitori (dacă îl primesc şi dacă, într-adevăr, cred în El); Dar, pe lângă multe altele, faptul că agricultorul din România a scos Tara din datorii;Si-a înzidit viaţa în bogăţiile furate de hoţii naţionali, asasinii globali şi demolatorii mondiali ,unui astfel de OM îi dedicăm un plus de atenţie.

Pilonul  de rezistenţă al construcţiei zootehnice viabile, medicul veterinar, dr. Mihai Petcu,nu este ascultat

 

“Am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară.Din pruncie am muncit si invatat .Viaţa mea este cea a unui om care s-a dedicat, deopotrivă, familiei şi profesiei sale. Ferma este o realizare profesională, care a acumulat pe umeri multă muncă, multe eforturi şi o dragoste înnăscută. Pot să spun că Dumnezeu m-a răsplătit, oferindu-mi, pe lângă darul profesional, şi o familie frumoasă, pentru că sunt un soţ şi un tată fericit. Am doi copii realizaţi, dar şi două nepoţele care sunt comoara familiei şi viaţa mea. Totuşi, un văl de tristeţe îmi acoperă sufletul… starea naţiunii şi a economiei, respectiv, a agriculturii româneşti. Vedeţi, îmi place să desenez, şi pornind de la presiunea pe care o simt eu ca întreprinzător din partea statului, care ne înrobeşte cu taxe şi impozite colosale, am creionat în glumă o vacă pe post de… România. Norocul meu este că sunt un patriot adevărat, un optimist incurabil şi am un simţ dezvoltat al umorului care îmi aduce şi idei extravagante.

 

” România este o vacă cu 420 de țâțe”… Astfel, am desenat «Ţara ca o vacă»

8

 

 

Taxele şi impozitele le-am pus la ugerul vacii, respectiv Ministerul de Finanţe, la coarne am poziţionat sindicatele, la ochi şi urechi serviciile secrete SRI şi SIE, la gură… Academia de manele sau media, la copite e Ministerul Transporturilor, aparatul digestiv reprezintă industria alimentară, creierul este Ministerul Învăţământului, la coada vacii, Ministerul Apărării, iar în partea dorsală, în locul cel mai neplăcut, am aşezat politica. Pentru că suntem la început de an şi un nou val de taxe ne aşteaptă, mă întreb şi mă mir, câte «ţâţe» mai trebuie să-i mai crească ţării ăsteia? Asta e România mea, o vacă plină de ţâţe cu implanturi.

 

Unul dintre semnele Apocalipsei “animalice “de la noi, constă în detronarea valorilor şi înlocuirea cu nonvalori, în toate domeniile de activitate! Ca unul care am plecat de la coada vacilor şi boiilor care se împungeau, pentru că nu-l aveau pe Dumnezeu, întind o mână de ajutor cornutelor sfrijite, care lupta contra lui Dumnezeu ca să înghită văcuţele LĂPTOASE, hrănitoare, mămoase!

 vaca

Acest rod diabolic, este drept răsplată pentru împuşcarea nedumnezeiască a tovarăşului de “””jug””” Iliescian!… Lovitura de graţie, de teatru, de stat- de la decembriadă/mineriadă nu putea ocoli nici” pomul” rodnic,adică pe unul dintre profesioniştii de TOP din România, căruia în loc să îi ridicăm o statuie, vrem să îi demolăm aoreola pentru care, numai domnia sa ştie cum, si cit s-a jertfit.Nu pentru că a izbutit să salveze unica ferma de lângă Bucureşti, care a supravieţuit celorlalte 60, demult lichidate, furate… Nu pentru că a fost premiat cu Meritul Agricol şi cu alte înalte distincţii în regimul trecut, când a pus temelia performanţelor zootehnice durabile; Nu pentru longeviva activitate de 50 de ani, timp în care a oferit în ţară, atât lecţiile succesului, cât şi mii de junici de înaltă valoare biologică. Nu pentru cultura generală şi profesională de care dă dovadă; Ci pentru acestea, dar şi pentru multe alte reuşite, acest specialist de cursă lungă merita apreciat, nu stigmatizat.

După ce medicul veterinar, doctor în ştiinţe, Mihai Petcu, Președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Hostein RO, a declarant ca “Țara nu face nimic BUN pentru producătorii de mâncare!”, nu şi-a pierdut onoarea, dar a trebuit să îşi piardă funcţia de preşedinte.Şi acum, când a venit cu soluţii salvatoare, aceasta asociaţie vrea să îşi taie singura craca de sub picioare ,respingind orice solutie salvatoare. Actuala conducere găseşte de cuviinţă, ca domnia sa, împreună cu alţi doi specialist de referinţă, să fie suspendaţi. Dar pentru că, vorba domnului Petcu, „Meseria de fermier este sfântă, pentru că aduce bucatele pe masă (pentru oamenii creaţi de Dumnezeu) “,   doctorul Petcu rămâne ca un “sfânt” pentru lumea (Ne) BUNĂ şi pentru ZOOTEHNIA VIABILĂ DIN ROMÂNIA

 

 Performanta zootehniei din România , poartă amprenta personalităţii domnuluidr.mecic vet. Mihai Petcu  ooooooo

 

Tocmai acest profesionist, împreună cu mai tinerii Eugen Popa (Aicbac Bacău) și Gavrilă Tuchiluș (Agrimat Matca, Galați), au fost suspendați pentru un an din Asociația Holstein RO, la ultima Adunare Generală –a anului 2015. Până în noiembrie 2016, aceștia nu mai au dreptul să voteze și nici să reprezinte Asociația, iar „în condițiile în care vor exista, din partea acestora, acțiuni care vor pune în pericol credibilitatea asociației, vor fi excluși”, precizează, printr-un comunicat, conducerea Holstein RO. Toți cei trei fermieri suspendați sunt dintre membrii fondatori și duc greul Asociaţiei. Fiecare dintre ei administrează în fermele lor animale cu valoare biologică de invidiat, nu numai de către crescătorii din România, ci şi din SUA.Medicul veterinar, doctor, Petcu deţine 250 de vaci în COP, Tuchiluș are 1.100 de vaci, din care aproape 400 de capete în COP și RG, iar Popa are o fermă cu 600 de capete de Red Holstein, din care în jur de 250 de capete în COP.În locul unor soluţii constructive, propuse de “părinţii” acestei asociaţii, căpeteniile Asociaţiei au găsit motive de ciorovăială. Totuşi, nu putem omite faptul că Mihai Petcu, membru fondator și fost președinte al Holstein RO, reproşează că „asociația este într-un dezastru financiar”. Principala lui nemulțumire vizează faptul că actuala conducere a pierdut anul trecut subvenția de la stat pentru COP și RG.Gavrilă Tuchiluș afirmă că motivul suspendării consta in „diferența de opinii”. ..

 

El reproșează conducerii Holstein RO „nerespectarea programului de ameliorare, situația economică slabă și netransparenta în cheltuieli”0000

 

“Exmatriculaţii” reproşează conducerii Asociației faptul că „de la 1 martie 2014 nu a mai prezentat documente la APIA ca să poată lua subvenția pentru controlul producției de lapte”. În plus, mai denunță și dezordine în gestiunea informațiilor din programul de ameliorare.

Un alt reproş consta în faptul că Adunarea Generală nu a fost întrunită legal, conform statutului. „Dacă au motive bine întemeiate de excludere a noastră, să prezinte realizarea programului de ameliorare început din 2011 până la zi, situația financiară a Asociației, dacă toate adunările generale care s-au făcut au fost statutare şi că statul român ne-a dat niște bani și crescătorii nu pot să îi ia.

Ionuț Lupu, directorul executiv al Holstein RO, recunoaște că, printre alte insuccese, în 2015 Asociația nu a luat nici un ban din subvențiile de la buget… “Da, nu am respectat…, în anul 2015, pentru că… am avea un program de ameliorare pe care nemții îl făceau în anii ‘70

… Cert este că eu, care am fost martorul multor ciorovăieli, încă de la naşterea asociaţiilor de profil din România, m-am săturat de scandaluri, certuri, zizanii, defăimări, şuntări şi de alte asemenea cutremure, imposibil de clădit ceva bun, durabil, profitabil.

 

  11111Cum a luptat ultimul mohican agricol cu demolatorii din jurul Capitalei? Cum a devenit fosta Şcoala de Agricultură din Bucureşti o Fermă Elită a Performantelor Europeane-

 

(Să învăţăm din înţelepciunea doctorului Mihai Petcu, redată în dialog cu distinsul jurnalist Gheorghe VERMAN)

 

Înainte de 1989, în jurul Capitalei erau nu mai puţin de 60 de ferme de vaci. Au dispărut. Una singură a rămas la marginea oraşului Pantelimon, în apropiere de Bucureşti. Este cea condusă  cu mana de fier de medicul veterinar Mihai Petcu. „Tătucul laptelui “, aşa cum îi spun prietenii. Domnia sa se ocupă de mai bine de 50 de ani ca această FIRMĂ de renume, ca să se dezvolte permanent şi să fie la standard european. Ferma de lapte, pe numele ei oficial „Agroindustriala Pantelimon “, cunoscută de mulţi sub numele de „Ferma doctorului Petcu “, este una dintre cele mai vestite din România. Că doar nu a fost ridicată la întâmplare pe locul unde la sfârşitul secolului trecut se afla Şcoala de Agricultură din Bucureşti. Acum a devenit o Şcoală Europeană a Performantelor Viabile. Ferma a fost înfiinţată în urmă cu 40 de ani, când au fost aduse din Danemarca 500 de văcuţe gestante din rasa Holstein,constituind nucleul- elită a fermelor pentru vaci de lapte din Romania. În plus, a reuşit, între anii 1973 şi 2008, să crească şi să vândă altor ferme din România mii de văcuţe gestante de o mare valoare genetică.

Licenţiat în ştiinţe economice şi doctor în zootehnie, Mihai Petcu este convins că, pentru a fi competitivă în noul context european, agricultura românească trebuie să constituie un obiectiv prioritar pentru oricare guvern instalat la Palatul Victoria, indiferent de culoarea politică a acestuiadr-petc

 

„Agricultura nu are nevoie de un ministru “, consideră Mihai Petcu, „ci de un prim-ministru şi de un guvern priceput, care să facă din acest domeniu un obiectiv prioritar, pentru că agricultura poate fi şi va trebui să fie salvarea economică a României “, explică patronul Agroindustriala Pantelimon.

Invitatul nostru de astăzi este un om cu totul şi cu totul special. Este fermier în adevăratul sens al cuvântului, doctor în medicină veterinară, economist şi, dincolo de tot şi de toate, este un fel de staroste al zootehniei româneşti… Cu dumnealui vorbim despre motivele pentru care tânăra generaţie ocoleşte această nobilă şi frumoasă meserie…

uiPe http://informatii-agrorurale.ro/fermieri-de-pretutindeni-pregatiti-va-caci-apocalipsa-dupa-ioan-prinde-contur-si-printre-incornorati-ori-cornute-in-in-varianta-asociatiei-holstein-ro-si-citeva-file-de-istorie-din-viata/ mai puteţi citi: Drama unei generaţii debusolate; Omul sfinţeşte locul; A fost greu, acum e dezastru…s.a.

… Sunt multe de spus şi, personal, sunt revoltat de ceea ce se întâmplă în ţara noastră. Această societate, căreia îi miroase gunoiul de grajd şi care foloseşte aceleaşi apelative vechi vis-a-vis de această categorie nobilă, care este cea de ţăran, sub sloganul «Măi ţărane», într-o zi va regreta, hrănindu-se numai cu produse din import;

 

… Vedeţi, începând din acest an se vinde pământ străinilor. Întrebarea mea este de ce nu vând şi alţii? Polonezii îl închiriază, ungurii l-au declarat bun naţional şi, deşi au aderat la Uniunea Europeană, nu vând nimic. Eu cred că dacă străinii vin la noi în ţară trebuie să respecte legislaţia noastră;

… Preferăm să mâncăm toate făcăturile pline de E-uri, în loc să consumăm, de exemplu, lapte, care este cel mai complex şi valoros aliment

 

… Agricultura este prioritatea noastră şi guvernanţii ar trebui să conştientizeze acest lucru; Trebuie ştiut că laptele este un aliment complet, care conţine 20 de aminoacizi, 16 acizi graşi, 25 de vitamine A, B1, B2, C, dar şi alte elemente precum calciu, fosfor, zinc şi fier

… Doctorul Mihai Petcu își construiește propra fabrică de produse lactate. „În toată lumea asta, fabricile de lapte sunt ale crescătorilor de vaci și se întoarce profitul. O să fabricăm produse naturale, nu slănină românească din carcasă mexicană”, spune Mihai Petcu. Proiectul este la faza de finisare și dotare cu linie tehnologică

 aaas

De vorbă cu domnul Dr. Mihai Petcu, administrator al SC Agroindustriala Pantelimon SA

Dacă înainte de 1989 în zona limitrofă Bucureştiului funcţio­nau 40 de ferme agricole, în prezent, doar una a supravieţuit tran­­ziţiei. Este vorba despre Agroindustriala Pantelimon. Ferma se întinde pe 21 de hectare şi deţine peste 600 de capete de vaci, dintre care aproximativ 300 sunt destinate producţiei de lapte.

Reuşind să ţină piept tuturor presiunilor imobiliare, doctorul Mihai Petcu, cu o experienţă de aproape 50 de ani în zootehnie, a dezvoltat în Pantelimon o afacere care a dăinuit graţie muncii de o viaţă. În toţi aceşti ani, Dr. Mihai Petcu şi-a desăvârşit activi­tatea profesională între practica la “coada vacii” şi studiul perseverent care i-a conferit titlul de doctor în zootehnie, dar şi pe cel de licenţiat în economie agrară. Am păşit pe poarta fermei fiind întâmpinaţi la intrare de câţiva brazi semeţi, de pomi ornamentali şi trandafiri aflaţi în hibernare, dar şi de un monument sugestiv, al vacii, realizat de un sculptor, prieten al gazdei noastre. Dar mai multe lucruri despre o poveste de succes în domeniul zoo­teh­niei ne-a oferit cu generozitate şi amabilitate domnul Dr. Mihai Petcu, amfitrionul acestei afaceri.

“Am absolvit Facultatea de Me­di­cină Veterinară, iar viaţa mea este cea a unui om care s-a dedicat, deo­po­trivă, familiei şi profesiei sale. Ferma este o realizare profesională care a acumulat pe umeri multă mun­că, multe eforturi şi o dragoste înnăs­cu­tă. Pot să spun că Dumnezeu m-a răsplătit, oferindu-mi, pe lângă darul pro­fesional, şi o familie frumoasă, pen­tru că sunt un soţ şi un tată fericit. Am doi copii realizaţi, dar şi două nepoţele care sunt comoara familiei şi viaţa mea.Totuşi, un văl de tristeţe îmi acoperă sufletul… starea naţiunii şi a economiei, respectiv, a agriculturii româneşti. Vedeţi, îmi place să desenez, şi pornind de la presiunea pe care o simt eu ca întreprinzător din partea statului, care ne înrobeşte cu taxe şi impozite colosale, am creionat în glumă o vacă pe post de… Ro­mâ­nia. Norocul meu este că sunt un patriot adevărat, un optimist incurabil şi am un simţ dezvoltat al umorului care îmi aduce şi idei extravagante.

22Astfel, am desenat «Ţara ca o vacă». Taxele şi impozitele le-am pus la ugerul vacii, respectiv Ministerul de Finanţe, la coarne am poziţionat sindicatele, la ochi şi urechi serviciile se­cre­te SRI şi SIE, la gură… Academia mia de manele sau media, la copite e Ministerul Transporturilor, a­pa­ratul di­ges­tiv reprezintă industria alimentară, creierul este Ministerul În­vă­ţămân­tu­lui, la coada vacii, Minis­te­rul Apărării, iar în partea dorsală, în locul cel mai ne­­plăcut, am aşezat po­litica. Pentru că suntem la început de an şi un nou val de taxe ne aş­teap­tă, mă întreb şi mă mir, câte «ţâţe» mai trebuie să-i mai crească ţării ăsteia? Asta e Ro­mâ­nia mea, o vacă plină de ţâţe cu im­plan­turi.

Sunt multe de spus şi, personal, sunt revoltat de ceea ce se întâmplă în ţara noastră. Această societate, căreia îi miroase gunoiul de grajd şi care foloseşte aceleaşi apelative vechi vis-a-vis de această categorie nobilă, care este cea de ţăran, sub sloganul «Măi ţărane», într-o zi va re­gre­ta, hrănindu-se numai cu produse din import. Dar trebuie să fim realişti, că doar agricultura şi aceşti ţărani vor scoate România din sărăcie. Chinezii au un cult şi afirmă că vaca şi orezul sunt aurul, respectiv, argintul omenirii. La rândul lor, ţările nordice au prosperat şi au ajuns la un nivel înalt de industrializare şi informatizare plecând de la agricultură, deci, de la vacă şi porc. Într-adevăr, în România nu exis­tă această educaţie, în sensul dezvol­tării producţiei interne şi a consumului acestora. Pe de altă parte, nu există nici o strategie clară. Singurul princi­piu după care a funcţionat economia şi agricultura noastră a fost cel al cău­tă­to­rilor de aur, care scuipau în palmă, băteau pe vertical cu a doua palmă şi unde se ducea saliva, acolo se du­ceau şi ei. Nu există niciun fel de gândire şi de dorinţă de a schimba ceva… se merge din rău în mai rău, şi asta mă deprimă…

Vedeţi, începând din acest an se vinde pământ străinilor. Întrebarea mea este de ce nu vând şi alţii? Po­lo­nezii îl închiriază, ungurii l-au declarat bun naţional şi, deşi au aderat la Uni­u­nea Europeană, nu vând nimic. Eu cred că dacă străinii vin la noi în ţară trebuie să respecte legislaţia noastră. Numai că, avem deja experienţă, au venit şi probabil că vor mai veni şi o să-şi bată joc de pământ aşa cum au mai făcut-o. Ei sunt interesaţi doar să-şi ia banii şi atât. Exemplul acelui tâ­năr francez care a cumpărat 1.500 de hec­tare de pământ în România este edi­ficator. El a declarat că în doi ani a făcut ceea ce nu ar fi putut face cel pu­ţin trei generaţii în propria ţară. Nu trebuie să li se dea voie străinilor să cumpere pământ în alte condiţii decât cele impuse românilor. Ideea este că ei sunt susţinuţi financiar de băncile din ţările de provenienţă să facă in­vestiţii în terenuri, cu împrumuturi bancare la 2-3% dobândă, pe 30-40 de ani. Dacă doresc să cumpere pământ, ar trebui să respecte şi toate condiţiile dezvoltării unei producţii interne, fo­lo­sind inputuri româneşti.kp

În 2013 fermierii şi-au vândut ce­re­a­lele în pierdere. Dacă sectorul zooteh­nic ar fi fost funcţional, atunci, prin prelucrarea grâului şi a porumbului, s-ar fi creat plus valoare. Aceasta este ma­rea problemă. Apoi, este vorba şi de e­du­caţie în ceea ce înseamnă consu­mul din producţia internă. Preferăm să mâncăm toate făcăturile pline de E-uri, în loc să consumăm, de exemplu, lap­te, care este cel mai complex şi valo­ros aliment. În România consumul de lapte este redus, în medie de 100 litri/ an, în timp ce în Europa valoarea este de peste 300 litri/an. Adevărul este că nu mai există producători de lapte, având în vedere numărul scăzut de exploataţii mari. În cele mai multe ca­zuri, fermele mari sunt făcute pentru cash-flow, respectiv, să aibă bani de sa­larii. De altfel, având în vedere situ­a­ţia de fapt, în viitor, probabil că nu­mă­rul de vaci va scădea cosiderabil şi, în plus, România va fi invadată de lapte din import.

Soluţia este ca România să facă ceva în sensul dezvoltării sectorului agricol. În primul rând, ar trebui intensificat procesul de instruire a agricultorilor după următorul principiu: să fii de la ţară dacă vrei să faci agricultură, să fi păscut vaca şi, având experienţa muncii în agricultură, să frecventezi liceul agricol, unde să faci practică începând de la sapă, să faci şcoală tehnică agricolă pentru tehnicieni şi, ulterior, facultatea de specialitate. Tre­bu­ie să ştii cu ce se mănâncă agricultura pentru a fi un specialist de notă maximă. În nicio ţară civilizată nu-ţi dau voie să creşti zece găini dacă nu ai calificare de maistru, cel puţin.

oooAgricultura este prioritatea noastră şi guvernanţii ar trebui să conştienti­zeze acest lucru. Şi dacă trebuie să funcţionăm conform legislaţiei euro­pe­ne, atunci, în fiecare zonă se impune o instruire a fermierilor. Vaca produce lapte în conformitate dacă acesta este muls în condiţii de igienă: mâinile să fie curate şi spălate cu apă şi săpun, unghiile tăiate şi îngrijite, laptele co­lectat în recipiente dezinfectate şi prin tifon steril sau fiert ori printr-un filtru de unică folosinţă. În aceste condiţii lap­tele este conform.

România este un dar de la Dum­ne­zeu pe care noi îl nesocotim şi cred că nu este bine. Eu am încercat să dezvolt această afacere şi nu mi-a fost de­loc uşor. Astăzi sunt ajutat de copiii mei şi de ginerele meu în dezvoltarea fermei, pe care vă invit să o vizitaţi în primăvară sau la începutul verii, când to­tul este înflorit. Ferma de lapte, pe nu­mele ei oficial «Agroindustriala Pan­te­limon», cunoscută de mulţi sub de­nu­mirea de «Ferma doctorului Petcu», este una dintre cele mai vestite din România. Practic, este singura fermă de taurine care a supravieţuit aici, lângă Bucureşti, fiind ridicată pe locul unde, pe la sfârşitul secolului trecut, se afla Şcoala de Agricultură din Bu­cu­reşti. Ferma a început să func­ţio­neze încă din 1973, când a fost populată cu 500 de vaci gestante Holstein, aduse tocmai din Danemarca. Astfel, între anii 1973 – 2008, Agroindustriala Pan­te­limon a reuşit să vândă altor ferme din România peste 3.000 de vă­cuţe gestante de o mare valoare ge­ne­tică. Astăzi, avem aproximativ 600 de e­xem­plare şi producem zilnic peste 5.000 de litri de lapte de cea mai bună calitate. Laptele nostru respectă toate re­gle­mentările europene din punct de ve­­dere microbiologic.

Trebuie ştiut că laptele este un aliment complet, care conţine 20 de ami­no­acizi, 16 acizi graşi, 25 de vitamine A, B1, B2, C, dar şi alte elemente precum calciu, fosfor, zinc şi fier. Prin con­ţinutul său, laptele are o valoare nutritivă ridicată, un litru de lapte proaspăt fiind echivalent cu 700 g carne viţel sau 600 g carne vacă, 400 g carne porc, 8 – 9 ouă, 0,5 kg peşte. De ase­me­nea, un litru de lapte consumat în fiecare zi poate asigura tot necesarul de proteine pentru copiii până la 6 ani, calciu pentru femeile care alaptează, vitamina A pentru copiii până la un an şi vitamina B2 pentru un adult. Laptele este supranumit şi «Sângele alb», fiind asimilat în proporţie de 97% de către organism şi folosit ca antidot pentru a elimina metale grele din organism.

Pentru a vă convinge, vă invităm să gustaţi din laptele produs în ferma noastră şi cu siguranţă vă veţi reaminti gustul de altă dată al laptelui din gospodăria bunicilor.”

Geo BELDIMAN

 

MIHAI PETCU: “Țara nu face nimic BUN  pentru producătorii de mâncare!”

 
Mihai Petcu – Președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Hostein RO

Redăm în cele ce urmează a doua parte a interviului cu Mihai Petcu, actualmente Președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Hostein RO, care ne-a vorbit despre asociere și unitatea crescătorilor de taurine, precum și despre principalele probleme ale sectorului laptelui

Înainte de a fi Președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Hostein RO și un bun cunoscător a tot ceea ce înseamnă ferma de vaci cu lapte și sectorul producerii laptelui în România, Mihai Petcu este, scurt și cuprinzător, fermierul de la Pantelimon. Un om care ne-a vorbit circa o sută de minute despre viața și munca sa de-o viață, relaxat, amuzat, nostalgic și revoltat uneori, concluzionând că mai sunt multe, multe de spus…

 

Ferma: Ce le-ar lipsi fermierilor români, în general, și crescătorilor de taurine în special, pentru a fi cu adevărat uniți, pentru a se asocia? Unde greșim?

Mihai Petcu: Cei săraci au neștiință, sunt destul de în vârstă, iar cei cu ferme foarte mari au grandomanie și nu se apleacă… Eu am oferit anul trecut 13 vaci unor situații speciale, unei mănăstiri, unui copil, lucru pe care nu l-ar face nici un grandoman din acesta cu mii de vaci, mii de hectare. Cei bogați, care-s puțini, sunt sfidători, iar pe cei săraci nu-i ajută nimeni. Educația noastră în domeniu este precară.

Această societate, căreia îi miroase gunoiul de vaci și care afișează același statut vechi pentru țăran – “Măi țărane, din tramvai”, într-o zi va plânge pentru că va mânca numai prostii din afară. Numai vaca scoate sărăcia din casă. Chinezii spun că vaca și orezul sunt aurul și argintul omenirii. Țările nordice au prosperat și au ajuns tari în industrie, pe calculatoare, plecând de la vacă, de la porci. Un motiv pentru care ne asociem atât de greu ar fi și acela că suntem foarte mulți.

Dacă la un milion de vaci ar fi o medie pe exploatație de 17-18 animale, cum sunt în Austria poate ar fi mai simplu. E foarte greu să ne asociem și nimeni nu este hotărât să facă ceva pentru ceilalți. Poate altruismul nostru este mort. La negocierile cu UE, ne-am hrănit cu fărâmiturile pe care ni le-au mai dat ăia. Ne sfidează cum nu vă imaginați.pl

Acum, cu prostia asta cu aflatoxina, a venit la mine în fermă un francez să vadă silozul. Sunt conștient că din punct de vedere al compoziției nu-i de nota zece, pentru că fiind secetă foarte mare anul trecut, am luat pănuși de la o fermă vecină, cu boabe minus variante și le-am amestecat în silozul meu, deci n-am mai avut structura aceea de 1-2 cm. Francezul mi-a spus că silozul meu e de nota 3. Cum vii tu în curtea mea să-mi spui asta, când eu am făcut 8.000 de litri de lapte pe vacă, când media Franței nu-i de 8.000 de litri?! N-oi ști eu nimic de nota zece în văcăria asta, dar siloz știu să fac de nota 11, pentru că îl fac de-o viață întreagă.

ooooPe de altă parte, n-avem nici o strategie. Singurul principiu după care a mers agricultura, poate că și țara, a fost cel al căutătorilor de aur, care ajungeau într-o poiană, scuipau în palmă, băteau pe vertical cu a doua palmă și unde se ducea scuipatul, acolo se duceau și ei. Nici un pic de gândire de nici un fel…

Acum se vinde pământ. De ce nu vând și alții? Polonezii îl închiriază, ungurii l-au declarat că-i bun național și, deși au aderat la UE, nu vând nimic. Străinii, dacă vin la tine în țară, să respecte legile țării tale. O să vină și o să-și bată joc de pământ și o să-și ia banii. Un tânăr străin a cumpărat 1.500 hectare de pământ și a declarat că în doi ani a făcut ce nu făcea în trei generații la el acasă. Nu poți să-i dai voie ăluia să cumpere pământul cu 2-3% dobândă, pe 30-40 de ani, de la banca din Franța și fără condiții, în timp ce ție nu-ți dă banca nimic! Să vină să cumpere pământ, dar cu niște condiții: să ia îngrășăminte, pesticide de la tine din țară, să dezvolți producția internă.

În ceea ce privește valorificarea producției vegetale, se spune că cerealele se vând în pierdere. Însă, zootehnia îi dă plus-valoare: prelucrezi grâul, orzul, porumbul prin vacă, prin porc, ca să câștigi ceva în plus. Acum, nici așa nu mai poți să supraviețuiești, dacă cerealele sunt atât de scumpe, pentru că cerealele au crescut de cinci-șase ori în trei ani, de la 0,3 la 1,3 lei, iar prețul laptelui e de acu’ zece ani.  Un kg de porumb e în jur de un leu, un litru de lapte costă tot atât.11

Apoi, și consumul de lapte e redus. În România, la oraș, se mănâncă un kg de lapte pe săptămână, în afară lumea consumă peste 300 de kg lapte și produse lactate pe an, deci noi suntem la sub o sută kilograme de lapte pe an. 50% din producția națională de lapte este consum propriu și consum tehnologic (viței, căței etc.), 25% vând țăranii pe piață și de-abia 25% se prelucrează, lapte care zicem noi că-i conform.

 

Ferma: Ce schimbări importante va aduce legea care reglementează relațiile contractuale între producători și procesatori?

Mihai Petcu: Nici o schimbare. De exemplu, o fermă limitrofă fabricii, la 60 km, căreia i se preluau 12.000 de litri de lapte și căreia procesatorul i-a redus prețul la 1,20 lei/litru, a găsit alt beneficiar, cu 1,45 lei/litru. Fabrica i-a spus că în genunchi se întoarce la el ca să-i ia laptele cu 1,50 lei. Asta-i tactică? |sta-i respect? Fără noi, ei nu există! La supermarket ai taxă că ai intrat pe ușă, taxă că ai ieșit pe ușă, taxă că produsul e la nivelul ochilor, taxă că e jos, că e la colț… Vă vine să credeți că există chirie de peste 2000 de euro într-un centru comercial pentru 3 mp? {i pe noi nu dă nimeni doi bani…

ppp

Ferma: Care ar fi, pe scurt, principalele probleme ale sectorului laptelui românesc, văzute prin ochii producătorului?

Mihai Petcu: Producătorii de lapte adevărați nu prea există, având în vedere numărul mic al exploatațiilor mari. Unele dintre fermele mari sunt făcute pentru cash-flow, ca să aibă bani de salarii. Fermele străine ne sfidează, că nu participă la programul nostru de selecție.

Noi nu cooperăm de nici un fel. Țara nu face nimic pentru noi. Dacă anul trecut, pe un loc de porci (și trei porci cresc unul după altul într-un an pe 0,75 mp!) s-a dat un milion șase sute sau opt sute de lei vechi, deci subvenție cât pentru o vacă? Vedem o discrepanță extraordinară aici.

În viitor, probabil că numărul de vaci va scădea și mai mult iar România va fi invadată de lapte străin. Soluția ar fi ca țara asta să știe ce vrea! România nu va face nici un fel de progres în domeniul vacilor.

Noi, producătorii de lapte, avem marele dezavantaj că în asocierea asta cuprindem procentul de 80%, cam 800 de mii de vaci dintr-un milion, grosso modo, de la țăranii cu o vacă, două în gospodărie. Or, asociațiile producătorilor de carne de pui sau de ouă sau cele de porc cuprind numai fermele industriale, intensive și se pot organiza. Noi nu vom putea niciodată să adunăm un milion de oameni în asociații.

Dacă tot am vrut în UE și știam că trebuie să avem lapte conform, în fiecare zonă trebuiau să fie instruiți fermierii. Vaca produce lapte conform, dar noi îl neconformizăm. Dacă îl mulgi curat, dacă îl strecori prin tifon steril sau fiert sau cu un filtru de unică folosință, atunci e conform!

Or, noi dăm lupte pentru pășuni pe care le iau primarii și pentru subvenții pe vaci imaginare ș.a.m.d. Un primar arătat la televizor că a luat cinci ani subvenții pentru o mie de vaci, fără să le aibă, ar trebui să-i dai pedeapsă să-l ții la vaci să muncească cinci ani!

ddd

Ferma: Dacă ar fi să schimbați ceva din ce-ați făcut până acum și din ce există la ora actuală în economie, ce ați alege să schimbați?

Mihai Petcu: Primul lucru, aș conduce procesul de instruire a agricultorilor după următorul principiu: să fii de la țară, dacă vrei să faci agricultură, să fi păscut vaca, să nu stai să tocești la școală că vaca are incisivii sus sau jos, să frecventezi liceul agricol, unde faci practică începând de la sapă, să faci 1-2 ani de producție, să faci școala tehnică agricolă, apoi să mai faci 1-2 ani de producție și pe urmă să faci facultatea, ca să știi cu ce se mănâncă agricultura, ca să iasă specialiști de nota zece! În nici o țară civilizată nu-ți dau voie să crești zece găini dacă nu ai calificare de maistru, cel puțin. Prioritatea noastră este mâncarea și asta ar trebui să conștientizeze cei care conduc țara.

La ce avuție are România, dacă eu aș fi președinte, aș da ordin ca fiecare român să primească o pâine și un litru de lapte pe zi. E o rușine că sunt oameni în România care rabdă de foame. Cred că numai în Rai poate să mai fie așa cum sunt câmpurile românești.

Uniunea asta Europeană e un joc de fotbal: terenul e de forma Europei, statele care sunt de 66 ani în UE poartă ghete Swarovski, în timp ce noi suntem aproximativ mâncați, cu șalvari și desculți, cu unghiile netăiate. Păi, vrem să fim egali cu ei? Căci avem aceleași drepturi! Nu se poate ca ăla să ia 500 euro/ha și noi 120 de euro!

Ideea e că mâncarea nu e a unora ca mine, e a noastră, a tuturor. Dar… chirie de 2.000 de euro într-un centru comercial pe 3 mp!!! Asta-i sfidarea celui care produce alimente!

Mihai Petcu își face fabrică de lactate

9

Doctorul Mihai Petcu își construiește propra fabrică de produse lactate. „În toată lumea asta, fabricile de lapte sunt ale crescătorilor de vaci și se întoarce profitul. O să fabricăm produse naturale, nu slănină românească din carcasă mexicană”, spune Mihai Petcu. Proiectul este la faza de finisare și dotare cu linie tehnologică.

Ferma din Pantelimon, jud. Ilfov, a dr. Petcu, se întinde pe 35 ha, din 60 câte are în proprietate. Are 300 de vaci cu lapte, din rasa Holstein, și 400 de capete de tineret taurin. Anul trecut, a primit subvenții pe cap de animal de 400 de lei, iar anul acesta se bazează și pe sprijinul cuplat de 250 de euro/cap de animal pentru primele 250 de capete. „O să fac curățenie în fermă. Anul ăsta vând 70 de juninci gestante și la anul, altele 100. Prețul pe junincă este 1.500-2.000 de euro”, spune dr. Petcu despre unul dintre planurile sale.

Ce îl supără pe fermier? Negustorii care și-au făcut ferme de bovine doar ca să câștige bani, fără să le pese de animale, reducerea consumului de lapte: „Câte un litru pe săptămână beau orășenii. De la anul vindem laptele cu câte o lumânare”, vilele care flanchează ferma și ai căror proprietari reclamă mereu că miroase a gunoi de grajd, precum și tinerii medici veterinari: „90% sunt cucoane care se ocupă de câini, pisici și papagali”, spune dr. Petcu.

Fermierul care ia spuma din businessul cu lapte

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mihai Petcu, agricultorul care deţine cea mai mare fermă de vaci din împrejurimile Bucureştiului, și-a propus să transmită pasiunea sa pentru zootehnie copiilor. Așa a luat naștere „Ferma Animalelor“.

În anii ‘40 ai secolului trecut, tatăl lui a înființat o fermă. Mihai Petcu a muncit, a învățat în copilărie, a pus multă pasiune, iar acum deține una dintre cele mai importante exploatații agricole din apropierea Capitalei. L-a ajutat tradiția familiei, dar și cunoștințele teoretice pe care le-a dobândit în școală. La nici 22 de ani, Mihai Petcu a devenit medic veterinar. În opinia fermierului, în acele timpuri, societatea şi autorităţile erau preocupate de dezvoltarea agriculturii, iar acest lucru se vedea şi în demersurile făcute de stat. Astfel, oricine dorea să muncească mult, era ajutat. Existau mai multe ferme de elită, iar una dintre acestea era cea din comuna Pantelimon. Aici a ajuns și Mihai Petcu în urmă cu 39 de ani. Pe atunci era medic veterinar. Cum nu s-a ferit de munca fizică, a ajuns, în scurt timp, şef de fermă. Imediat după Revoluție, aproape tot ce era bun în agricultură s-a privatizat, dar multe lucruri s-au distrus. Există, însă, și câteva excepții. Una dintre acestea este ferma din Pantelimon. Când a aflat că este de vânzare, Petcu s-a hotărât să riște tot ce avea și să o cumpere. Era anul 1996, iar marea provocare a acelor vremuri era să ai o afacere profitabilă. Fermierul a reușit nu doar să iasă pe plus și să-și plătească datoriile, ci s-a apucat chiar să extindă ferma.ffff

„Agroindustriala Pantelimon este singura care a rămas din cele aproximativ 40 de ferme, câte au funcționat în jurul Bucureștiului. E simplu atunci să ne explicăm de ce România avea în jur de șapte milioane de vaci, iar la această oră mai are 1-2 milioane“, susține Petcu. În prezent, antreprenorul lucrează aproape 500 de hectare de teren, din care 35 de hectare reprezintă proprietate privată. Marea lui problemă este că pământurile nu sunt comasate.

Pe 15 hectare se întinde ferma cea mare în care sunt adăpostiți 300 de tăurași și 300 de vaci de lapte. De la cele din urmă, anul trecut, fermierul a obţinut pentru fiecare 8.500 de litri de lapte. Marfa o comercializează prin intermediul mai multor automate cu lapte, amplasate în câteva piețe din Bucureşti şi la ferma din Pantelimon. În condiţiile în care preţul laptelui este unul foarte mic în România, fermierul susţine că subvenţiile îl ajută să supravieţuiască.

oaie

În opinia antreprenorului, producătorii români de lapte se confruntă cu mari probleme. În primul rând, nu sunt uniți și nu au forță de negociere cu procesatorii și autoritățile statului. Iar această realitate se vede atât în lipsa profiturilor micilor fermieri, cât și în prețul mare al laptelui plătit de consumatori. „Din producţia totală a României, circa 50% se produce la ţară. Din aceasta, 25% se îndreaptă către autoconsum şi 25% către consum tehnologic (laptele este folosit pentru hrănirea animalelor). Din cealaltă jumătate, circa 25% reprezintă laptele vândut de ţărani în pieţe şi doar un sfert merge la procesare“, a explicat Petcu.

Banii de la Uniunea Europeană au reprezentat o soluţie salvatoare pentru Petcu. Acesta a accesat fonduri pentru un proiect în valoare de două milioane de euro, din care jumătate au fost bani nerambursabili. Suma a fost folosită pentru achiziţia de utilaje. Întrebat dacă ar mai încerca să obţină ajutor din partea Comisiei Europene, fermierul a spus că fondurile sunt din ce în ce mai greu de accesat din cauza noilor condiţii din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2020. Cu toate acestea, intenţionează să aplice pentru un proiect mai mic, de aproximativ 100.000 de lei.

Moștenirea din Pantelimon

0oVăcuțele sunt mov, iar marmotele învelesc ciocolata. Asta cred, astăzi, mulți dintre copiii de la oraș. Explicația? În zilele noastre, televizorul stabilește care este realitatea. Că și adulții sunt, de multe ori, manipulați de televiziuni, este o altă discuție. Oricum, în cazul lor nu se poate face mare lucru. Pentru copii, însă, timpul nu este pierdut. Asta a realizat și Mihai Petcu. Ca să arate celor mici cum arată lumea care îi înconjoară, a construit „Ferma animalelor“. „Avem acest loc de joacă pentru copii, unde cei mici pot vedea cum este mulsă o vacă, dar mai pot vizita şi alte animale: oi, capre, struţi şi o căprioară“, a completat fermierul. Pe lângă activităţile de educare pentru copii, a construit și un restaurant unde se mănâncă preparate sănătoase. Mai nou, aici vrea să introducă în meniu mâncăruri din carne de vacă din rasa Angus. Proprietarul Agroindustriala Pantelimon spune că va lăsa afacerile sale copiilor, dar că mai este mult până atunci. Deși are 70 de ani, este în putere și nu se vede făcând altceva. Fiul său, Sorin, se implică parţial în business, în timp ce fiica, Andreea, 40 de ani, are în grijă finanţele familiei.

În 2013, cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 4,4 milioane de lei. Sorin Petcu a făcut facultatea în Franţa, este cetăţean francez, iar acum lucrează ca director tehnic într-o fabrică de lapte din Germania, după ce a lucrat o perioadă şi la Danone. În prezent, la fermă sunt angajaţi 40 de oameni din care 15 lucrează la „Ferma animalelor“.

7

”România este o vacă cu 420 de țâțe”

DE EDITURAMATEESCU

 

Înainte de Revoluţie, în jurul Bucureştiului funcţionau nu mai puţin de 60 de ferme agricole. Dintre acestea, la ora actuală a supravieţuit doar una singură şi care se află la marginea comunei Pantelimon.

Doctor în lapte

Directorul acesteia, dr. Mihai Petcu a moştenit de la tatăl său, un vestit gospodar din zona Olteniei, pasiunea pentru animale şi dragostea de muncă, reuşind să menţină şi să pună de acord cu normele europene o unitate agroindustrială invidiată chiar şi de colegii din branşă de peste hotare. Mulţi dintre aceştia se străduiesc de ani buni să afle secretul veritabilei oaze de agricultură. Agroindustriala Pantelimon se întinde pe 20 de hectare, deţine peste 500 de capete de vite dintre care jumătate sunt destinate producţiei de lapte. Dincolo de gardurile ei, teren arid, cât vezi cu ochii, interesant doar pentru agenţii şi agenţiile imobiliare ce se chinuie să scoată case din piatră seacă.

Dr. Mihai Petcu, medic veterinar de mai bine de patru decenii, cel care deţine şi un titlu de doctor „în lapte de vacă” şi licenţa în economie agrară este de-a dreptul revoltat pentru că în ziare apar tot felul de „vedete de o zi”, cupluri efemere şi VIP-uri fabricate peste noapte, în loc de teme serioase, pline de învăţăminte şi înţelepciune. „Eu mă întreb mereu de ce pe prima pagină a ziarelor şi revistelor se tot pun fetişcane blonde care nu spun nimic, nici dacă-ar deschide guriţele. De ce n-ar poza, poftim, un cap de vacă tânără? Şi să fie un titlu aşa: Record: vaca Maricica dă 60 de litri de lapte pe zi.”

Cow-boy de Pantelimonopo

Dacă i-ai pune o pălărie de cow-boy, pantaloni cu franjuri şi l-ai sui pe un cal nărăvaş, poţi să juri că acum a aterizat de la fermele din Dallas. Ochi albaştri ca peruzeaua, zâmbet bogat, mâini mari, prietene cu ugerul vacii şi cu munca. Doctrul Mihai Petcu e un personaj. O plimbare cu el printre copite şi ugere de vaci bălţate, roşcovane şi negre e o adevărată nebunie. În sensul pozitiv, fireşte. Omul vorbeşte mereu, gesticulează, râde, te întreabă: ştiai că vaca foloseşte 7 găleţi de salivă ca să mestece 70 e kile de fân?, te bombardează cu informaţii care mai de care mai interesante că poţi scrie şi o carte după, răspunde la telefonul care sună mereu, mai strigă la vreun fermier adormit: „Măă, Gicăă, deschide, mă, porţile alea, ce faci?!” E spirt. Şi spirit.

Acum îl vezi că intră în ţarcul vitelor păstrate pentru montă, şi…după două minute, ia-l de unde nu-i! Dispare. Cât ar bate un fluture de trei ori din aripi e până la brâu vârât în paie, la cai, hăt, departe. Le dă să mănânce. Nu te dumireşti bine ce-i cu talanii, iepele şi mânjii, că iarăşi se face nevăzut. Are treabă la viţeluşii abia născuţi, nişte jucării care miros încă a uger dulce şi cald de mamă-vacă. Se apropie de ei şi-i mângăie, iar junicile îl ling cu limbile lor lungi. În ochii întunecaţi joacă ape străvezii şi blânde. Mergem prin fermă. „Muuuu!”, face lângă urechea mea o bălţată fioroasă. „Moooooo!” îi răspunde alta, mai slăbuţă, dar cu un uger imens târât pe iarbă aproape. Alte două mestecă şi cântă parcă aceeaşi melodie din două litere. Vorbim de una alta, ajungem iar la subiectul meserie, despre care adoră să discute: „Dacă nu-ţi place ce faci n-o să-ţi iasă niciodată. Nu iubeşti munca de fermier, pleacă, du-te, pa! Fă-te dansator pe sârmă, baletist, ţambalagiu, orice! După mine, meseria de văcar e ce mai grea, ca şi cea de miner. E o meserie sfântă care aduce bucate pe masă.” Printre vaci se simte cel mai bine şi îi vin idei extravagante, evident: „Îl admir mult pe Octavian Paler. Aşa aş vrea să fiu şi eu: un Octavian Paler al vacilor.” Tace puţin, controlează din priviri o văcuţă nurlie ce parcă zâmbeşte galeş, apoi sare la altceva: „Am identificat 420 de taxe şi impozite pe care un întreprinzător trebuie să le achite. Am făcut apoi o glumă, desenând o vacă, pe post de…România. Taxele şi impozitele le-am pus la ugerele vacii. La coarne am aranjat sindicatele, la ochi şi urechi serviciile secrete, la gură, coşul zilnic, la coada vacii, armata, iar în partea dorsală, în locul cel mai neplăcut, am aşezat politica. Mă întreb, câte ţâţe mai trebuie să-i mai crească ţării ăsteia? Asta e România mea, o vacă plină de țâțe.” În spatele nostru, în ţarcuri, se aud mugete. Vitele cântă de seară. „Le auzi? Fetele lu’ tata! Sunt bucuroase. Papă. Hai că mă duc să văd cât lapte scoatem şi azi”, mai zice veterinarul cu ochi albaştri, închizând poarta în urma lui

boi

 

 

Mihai Petcu ESTE PREGATIT  sa lase  Agroindustriala Pantelimon în grija fiului său Sorinarh

 

 

Mihai Petcu, conduce, din 1973, Agroindustriala Pantelimon, acum singura fermă de vaci din jurul Capitalei. La cei 70 de ani ai săi spune că va lucra până când fiul său, Sorin Petcu, 34 de ani, va prelua ferma luată în arendă, ce se întinde pe o suprafaţă de 500 de hectare. Fiul său se implică parţial în business, în timp ce fiica, Andreea, 40 de ani, are în grijă finanţele familiei.

 

„Avem 500 de bovine, din care 300 de vaci tinere. Dar acum avem o linie mai robustă decât linia iniţială, cea clasică, o linie cu o producţie de 8.000 de litri pe cap de vacă pe an“. Potrivit lui Petcu, producţia anuală se ridică la aproximativ 2 milioane de „lapte-marfă“.

 

„Spun lapte-marfă, pentru că în proporţie de 98,5% vindem acest lapte, la vedere, pe facturi, deci, plătim taxe şi impozite pentru el şi pentru cei 40 de angajaţi, şi nu sunt puţine“, mărturiseşte el.

 

Cifra de afaceri a companiei s-a ridicat în 2013 la 3 milioane de lei. În ceea ce priveşte investiţiile din acest an, Mihai Petcu a spus că vrea să dezvolte o anexă la complexul din Pantelimon la care lucreză de mai bine de trei ani.

 

Proprietarul Agroindustriala Pantelimon a invatat ABC-ul  afacerilor pe  copii sai, dar încă nu s-a hotărât când le incredinteze Munca Sa de o VVIATA…

.ass

2- Distinsul doctor in legumicultura,Dr. Victor Lacatus, ne arata unde duce- nu doar Carenta de OMENNIE, ci si  carenta de CALCIU Dr. Victor Lacatus

 

Carenta de calciu poate pacali pe legumicultorul “grabit” sa cheltuie pe o dereglare fiziologica –bani cu tratamente pentru boli sau daunatori

Cu alte cuvinte, necesarul de calciu al plantei este asigurat in permananta de apa care este absorbita prin sistemul radicular. Temperaturile ridicate, uneori excesive, dublate si de o asigurare deficitara cu apa a plantelor, au caracterizat in mod desebit sezoanele de vara din ultimii ani, determinand aparitia carentei de calciu, cu repercursiuni grave asupra productiei de legume, atat din camp cat si din solarii.

In practica legumicola sunt cunoscute o serie de simptome datorate unei aprovizionari deficitare, inconstante, cu calciu, cum ar fi:

- putregaiul apical al fructelor de tomate, ardei lung, gogosar si gras, pepeni verzi, si patlagele vinete;

– avortarea fructelor de castraveti;

– asa-numita „inima neagra” la telina;

– brunificarea frunzelor din interiorul capatanilor de varza alba si de Bruxelles;

– mici cavitati in radacinile de morcov;

–  piticirea cepei si a cartofilor;

- arsura marginala a frunzelor de salata si varza.

Din cele de mai sus se poate constata ca o aprovizionare insuficienta cu calciu afecteaza direct productia, uneori un procent si de 50 % devenind necomercializabila. Efectul este atat direct cat si indirect. Zonele afectate, fie fructe, fie frunze, fie radacini, devenind „porti” de intrare pentru diversi agenti patogeni.

Asa cum am spus la inceput, principala cauza a aparitiei acestor simptome o constituie slaba aprovizionare cu apa a plantelor. De cele mai multe ori, solul este bine aprovizionat cu calciu, dar acesta nu este preluat in cantitati suficiente de catre radacina si nici nu este translocat, mutat, din tesuturile mai batrane catre cele mai tinere in crestere.

Cazurile cand apare o astfel de situatie sunt multiple. Carenta de calciu poate fi directa, cand acest element lipseste din solutia solului, sau indirecta, cand el exista in sol dar nu este preluat pe masura cerintelor plantei, deoarece din diverse motive, planta nu absoarbe apa suficienta.

Cand planta nu absoarbe apa suficienta? Cand nu udam suficient, sau cand, din diferite motive, nu poate absorbi o cantitate mai mare de apa, pe masura consumului.

Irigarea pe brazde, pe carari, pe fitarai, sau cum ii mai spune, acea irigare „in dinti de fierastrau”, odata sau cel mult de doua ori pe saptamana, face ca la inceput sa avem exces de apa, iar spre sfarsit, inainte de urmatoarea udare, sa avem lipsa de apa. Este bine de stiut ca atat excesul cat si lipsa, conduc la o aprovizionare deficitara a plantelor cu apa si implicit cu calciu. Excesul de apa conduce la o asfixiere a radacinii si la moartea in primul rand a acelor perisori radiculari foarte fini si foarte activi.

Dar poate cele mai frecvente cazuri le intalnim atunci cand desi udam suficient, plantele nu absorb atata apa pe cat consuma. De exemplu:

–  cand umiditatea relativa a aerului este foarte ridicata, in camp ca urmare a unui sezon de ploi continui cu nebulozitate ridicata, iar in solarii cand aerisirea este insuficienta, cazul celor mai multe solarii din Romania;

–  cand sistemul radicular este slab dezvoltat, cum se intampla pe solurile grele, neaerate si reci, cu deficit de fosfor in momentul plantarii sau in cazul unui foliaj bogat ca urmare a unei fertilizari in exces cu azot si care necesita un consum mai mare de apa pe care radacina nu-l poate asigura;

– cand avem atac de ciuperci patogene de sol cum ar fi fuzarioza si verticilioza, care impiedica o absorbtie normala de apa si elemente minerale, prin blocarea vaselor conducatoare;

– o concentratie mare de saruri solubile in solutia solului, ca urmare a aplicarii unor doze excesive de ingrasaminte;

–  un exces de ioni amoniu in solutia solului, ioni care impiedica absorbtia calciului, asa cum se poate intampla cand fertilizam cu doze mari de uree;

Temperaturile extrem de ridicate din lunile iulie, dar mai ales august, conduc la o rata foarte ridicata a transpiratiei plantelor, cu toate incercarile acestora de a-si autoregla regimul hidric prin acele rasuciri ale frunzelor, prin inchiderea stomatelor. In aceste conditii, sistemului radicular ii este adeseori aproape imposibil sa asigure consumul de apa al plantelor. Fenomenul se accentuiaza atunci cand se cultiva soiuri si mai ales hibrizi neadaptati unor astfel de conditii climatice nefavorabile. Este vorba de acei hibrizi de tomate, ardei gras si patlagele vinete cu crestere vegetativa puternica si care cultivati in conditii de sol improprii, raportul parte aeriana:parte radiculara, este mult in favoarea partii aeriene.

Care ar fi remediile in astfel de situatii? Iata cateva mai importante:kp

– folosirea metodei de irigare prin picurare, prin care putem asigura o aprovizionare corespunzatoare si constanta a plantelor cu apa si dupa caz cu calciu, prin introducerea azotatului de calciu in solutia de udare, cca 500 g/zi/1000 m2, in perioadele de stres;

– cresteriea frecventei udarilor, mentinand aceeasi norma de udare;

– aplicarea foliara periodica, uneori si la intervale de 3-5 zile, mai ales in perioadele cu insolatie puternica, a unor ingrasaminte cu calciu, cum ar fi azotatul de calciuCalmax sau CaFORTE (un ingrasamant foliar bioactiv, care pe langa calciu, mai contine si azot, magneziu si aminoacizi esentiali in stimularea absorbtiei; prezenta magneziului in acest ingrasamant foliar are rolul de a preveni carenta de magneziu datorita antagonismului Ca:Mg, dar si a consumului excesiv din acest element in conditiile unei intensitati luminoase foarte ridicate);

–  pentru culturile ecologice recomandam DELCAMAG, un produs natural, care deasemenea contine atat calciu cat si magneziu, aplicat foliar sau radicular daca pH-ul solului este acid-slab acid .

– amendarea solurilor acide cu DELCAMAG sau cu carbonat de calciu, in doza de 300-1000 kg/1000 m2, in functie de pH-ul initial al solului; la fel si in cazul culturilor pe substrat de turba acida, cand aceasta nu a fost amendata in prealabil;

– dezinfectia solurilor din solarii cu Basamid sau cu produse pe baza de metham sodiu, precum siefectuarea unor tratamente preventive, cu Topsin in concentratie de 0,05-0,15 %, in functie de fenofaza, in amestec cu un fungicid gen Dithane M 45, 0,2 %, pentru atenuarea atacului unor ciuperci de sol;

– masuri de optimizare a aerisirii spatiilor protejate – defoliere treptata, desime de plantare corespunzatoare, cresterea inaltimii solarului si deci a volumului de aer, introducerea eventual a ventilatoarelor, modificarea tipului constructiv cu aerisire la coama si bineinteles laterala si frontala;

– musuroirea plantelor pentru a favoriza cresterea radacinilor adventive.

Toate aceste masuri, dar mai ales aplicarea foliara a unor produse cu calciu, reduc semnificativ incidenta carentei de calciu, reduc pierderile de productie, fructele sunt mai grele si mai rezistente la transport si la pastrare.

2- Dr. Victor Lacatuspn

 

Va invitam in “Mausoleul”fostei Avutii Obstesti,furata de sacali nationali , data de pomana unor asasini globali

12717293_1733492133546967_2666415790833079087_n
Teoriile cu statul parazitar şi statul care cheltuieşte pe criterii sociale, nu economice, e propagandă soroşistă globalistă. Statul cheltuie pentru el şi pentru corporaţii şi bănci, nu pentru populaţie. Şi asta se întâmplă pentru că este corupt şi trădător, nu pentru că nu e nevoie de el. Statul suntem noi, dar câţiva ne-au trădat şi s-au erijat ei în statul român. Teoriile cu statul parazitar sunt aduse in fata pentru a se justifica genocidul populatiilor.

Marea păcăleală pe care a tras-o Băsescu fraierilor a fost să-i convingă de faptul că problemele României vin din faptul că statul cheltuie prea mult cu salariile, serviciile publice şi ajutoarele sociale. Aceste cheltuieli sunt nesemnificative în realitate. Prin această minciună a reuşit să învrăjbească cetăţenii de diferite categorii sociale unii împotriva altora, pentru a-i face să nu observe cauza adevărată.

În realitate două treimi din PIB, adică vreo 80 de miliarde de euro intră în buzunarele băncilor şi corporaţiilor străine, iar din restul fură cei aflaţi la putere. Din ce mai rămâne se plătesc salariile bugetarilor, ajutoarele sociale, pentru sănătate, învăţământ etc. Tehnica asta de prostire a populaţiei pe care Băsescu împreună cu Isărescu şi FMI o aplică în România este practicată şi în alte ţări unde operează cămătarii internaţionali.

Bancile si corporatiile privatizeaza profiturile si nationalizeaza datoriile, dupa care dau vina pe statul social si cheltuielile cu protectia sociala.

 

Ceea ce se întâmplă azi cu ţara noastră şi cu fosta economie este în cel mai pur şi corect stil capitalist şi se desfăşoară după toate regulile capitalismului financiar globalist. Numai că în cazul nostru noi nu suntem o putere occidentală care exploatează o colonie, ci o colonie care este exploatată de puterile occidentale. De aceea totul pare pe dos. Corupţia nu este o tară a comunismului, ci este mecanismul de bază al capitalismului, fără de care nu ar putea funcţiona!

Este o idee total greşită să crezi că ceea ce se întâmplă azi în România are vreo legătură cauzală cu comunismul, cu foştii comunişti şi cu mentalitatea comunistă.

Dan Tănăsescu
Pe lângă profiturile pe care firmele străine le obţin cu ajutorul filialelor din România, multinaţionalele scot bani de la aceste subsidiare practicând transferuri care, de cele mai multe ori, sunt extrem de mari. Bugetul Statului Român este păgubit, an de an, de existenţa unor companii care raportează pierderi uriaşe.

Multinaţionalele marchează profitul în ţara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe profit căci raportează că nu scot profit, nu sunt în faliment şi nici măcar în insolvenţă.

Pierderile suferite de economia românească pe seama acestor hoţi în ultimii ani se ridică la mii de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la stat contribuie cu mai nimic.

România s-a transformat într-un paradis al multinaţionalelor care controlează industria, agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes propriu. Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să-i prostim pe proşti”.

Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost beneficiarii morţii lui Ceauşescu care a fost executat de către agenţii lor din România, dar (culmea tupeului!) ei doresc ca românii să perceapă execuţia lui Ceauşescu ca o crimă comisă de Rusia.

România şi-a pus resursele pe tavă acelor mari companii străine,contra unor redevenţe minuscule. Este acesta comportamentul unui stat independent, care îşi urmăreşte interesul strategic? Nu, este comportamentul unei colonii, din păcate! Un start dezastruos pentru România…

Având în vedere acest start, este clar că marile companii americane, având în spate administraţia de la Washington, nu au intenţia de a negocia cu guvernanţii de la Bucureşti, ci de a-şi impune voinţa în faţa acestora. Şi îşi impun această voinţă. Şi pretenţiile.

Economie de piaţă reală? Să fim serioşi! Când corporaţiile americane dictează cine vinde şi cine cumpără, la ce preţ, când întreprinzătorii mici şi mijlocii sunt azvârliţi cât colo de pe piaţă, când ne este blocat accesul la o piaţă tradiţională-cea din est-nu mai avem o economie de piaţă reală, ci avem o economie dirijată de bunul plac al celui mai tare!

Transparenţă şi încredere ca între parteneri egali… Cu cine? Cu americanii? Cine crede asta este un naiv! Americanii sunt “excepţionali”, nu se consideră egalii nimănui! Ei se consideră stăpâni ! Cei ce visează un parteneriat cu aceştia nu au decât două opţiuni: fie devin supuşii, fie ajung duşmanii lor! Iar transparenţa şi încrederea nu vin decât din partea supuşilor! Din partea stăpânilor nu vine decât negura secretului şi a confidenţialităţii!

Practic, acești investitori poartă clipă de clipă cu ei și oferta pe care țara lor de origine, America, o face țării lor gazdă, România: vă vom sprijini să îmbrățișați modelul nostru de dezvoltare economică, socială, politică și de securitate. Unul, aș adăuga eu, de un remarcabil succes.

Rezumând, deci, se înțelege că prin companiile americane-gigant, prezente pe piața din România, America însăși ne face o anumită ofertă de dezvoltare.

În centrul ei stă statul de drept (restul urmând a decurge de la sine).

Dezvoltare economică? Ştim deja ce înseamnă asta: dominaţia transnaţionalelor, în mare parte americane. Dezvoltare socială? Este vorba de o polarizare socială, din ce în ce mai accentuată. Vor fi două mari grupe de oameni: cei “care au”, în număr mic versus marele număr al celor care “nu au”. În acest sistem, ai dreptul la sănătate, învăţământ, cultură etc numai dacă îţi permiţi să plăteşti! Dacă nu…toţi dau din umeri!

Iar statul de drept, ce stă în centrul “generoasei oferte” americane, va fi releul prin care deciziile Washingtonului vor fi aplicate fără şovăire în “spaţiul mioritic”. Fireşte, restul va decurge de la sine…

 

Marius Mina :

Statul de drept invocat de infractorul nr. 1 al neamului, Basescu Traian, a functionat ca o bomba de compromitere in masa. Putere Legislativa, Guvern, Sistem Juridic, Servicii Secrete, Economie, totul s-a redus la scrum radioactiv. Va place sau nu, metastaza s-a declansat din Palatul de Justitie care la inceput a mers complice cu faptuitorii marilor tunuri pina la inalta tradare. Ajuns la capatul puterilor, statul de drept ne arunca praful diversiunilor in ochi, dosare de mare coruptie care ar fi trebuit sa imparta mii de ani de puscarie pentru Devalizarea Romaniei, s-au inecat in faza de cercetare penala (BANCOREX, ALRO, FLOTA, imprumuturile externe, de zeci de miliarde evaporate fara urma etc.). Ne-au servit, la schimb, rechizitorii contrafacute, cu prejudicii de cateva milioane, arestari de telenovela cu concurs mediatic frate cu dementa, circ pentru Balaceanca cu efecte nucleare pe termen scurt, mediu si lung. Romania lucrului bine facut a intrat in coma indusa, decuplarea de la aparate e doar o chestiune de timp …


Văd că mai funcţionează clişeul a făcut Băsescu. A făcut, dar nu era de capul lui, el a fost doar un executant. Ca şi SRI, care culege date economice pentru factorul extern.

Îmbogăţirea bogaţilor prin speculaţii financiare fără precedent

Globalismul nu are nevoie de proprietari, însă are nevoie de indivizi care lucrează mult peste program în corporații ca sa-și plătească datoriile făcute pe zeci de ani la bănci.
Cea mai mare parte dintre cei cu averi mari îşi plasează banii în paradisuri fiscale, sustrăgându-se de la obligația civică de a plăti taxe, iar prin sărăcirea clasei de mijloc statul, lipsit de resurse, intră în colaps. Soluţia este, în afara celei extreme, războiul, de a se îndatora la organismele internaţionale de credit.
Cum s-a văzut din precedentele doua războaie mondiale, băncile prosperă chiar și în aceste situații dramatice.

Nu trebuie uitat că Federal Reserve, banca guvernamentală a SUA, care se substituie unei bănci naţionale, este o bancă privată. Cei care o deţin pot, în principiu, controla guvernul şi implicit Banca Mondială şi FMI, deci pot lua decizii care să aibă impact geopolitic. Ajungem atunci la principiul care a fost enunţat de fondatorul imperiului Rothschild, Mayer Amschel Bauer: “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” – Daţi-mi controlul banilor unei naţiuni şi nu mă mai interesează cine-i face legile.

Spectrul sărăcirii (crizei) despre care am amintit deja, ca şi spectrul războiului, sunt cele două prăpăstii între care se duce viaţa umanităţii în zilele noastre, supusă operației de mancurtizare și în care se induce metodic ideologia LGTB, încă din scoală sau, mai nou, din grădiniță.

LICHIDAREA CAPITALULUI ROMÂNESC

Ca și în cazul Colectiv, în cazul care ține atenția publicului,asistăm la o imensă manipulare a unor forțe lipsite de scrupule dar care au o agendă precisă.

Dacă de primul caz s-au folosit pentru (impunerea unui guvern dependent de structuri politico-economice externe, globaliste) și atacul împotriva Bisericii Ortodoxe, acum moartea copiilor este montată diversionist împotriva firmelor cu capital românesc din domeniul lactatelor. În colonia România nu mai sunt decât puține ferme rămase, noi fiind doar o piață de desfacere pentru Occident. Chiar și așa, micul producător deranjează interesele coloșilor, care-i vor zdrobiți complet. Vedem iarăși periculozitatea puiului de casă, care este nesigur alimentar, contaminat de bacili, mult mai sigur fiind puiul dopat cu hormoni din supermarket.

În același timp, observăm că se fac asupra copiilor noștri experimente vacciniste, întrucât hexavaccinul făcut de curând era destinat pieții din Kazahstan, firma importatoare atrăgând oficial atenția că “acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare”.

Se atinge permanent siguranța națională alimentară, sanitară, nu mai vorbim de cea economică.

Și asta în țara cu cele mai mari servicii secrete din NATO, care nu știm exact în slujba cui sunt puse, a cetățeanului sau a globalismului, a corporatocrației bancare.

Iulian Capsali

În plus, mulți membri ai guvernului sunt recrutați din managementul multinaționalelor. Asocierea dintre guvern şi interesele străine se face imediat în mintea românilor! S-ar putea ca alegerile de anul acesta să ofere surprize, care nu au nimic de-a face cu pulsul feisbucului. Să nu uităm prezidențialele.

Gabriel Bintia

Oamenii de afaceri romanesti sunt nemultumiti ca firmele autohtone sunt vizate de anchetele DNA, in timp ce companii straine sunt ocolite de parchetul anticoruptie, condus de Laura Codruta Kovesi, ea insasi decorata de state straine. Parchetul Codrutei Kovesi nu se atinge de firmele straine intrucat acestea se bucura de protectia ambasadorilor, care insa nu se sfiesc sa dea lectii de anticoruptie. Dar firmele straine de ce nu sunt anchetate? Stiti de ce nu sunt anchetate? Pentru ca firmele straine se bucura de protectia ambasadorilor, care, pe de o parte, protejeaza firmele straine, dar, pe de alta parte, vin sa dea lectii ca sa continue lupta impotriva coruptiei. Este o dubla masura.

Tehnocrații, în concediu all inclusive la Guvern

Miniştrii Raluca Prună, Anca Dragu, Cristiana Palmer şi Dragoş Tudorache şi-au luat concediu de la Bruxelles ca să poată fi “angajaţi” în Guvernul Cioloş. Cei patru se pot întoarce oricând să lucreze pe posturile ocupate în trecut la Comisia Europeană. Pe cererile de concediu, tehnocraţii lui Cioloş au invocat “motive personale”.

Potrivit Regulamentului european, reprezentanţii Comisiei Europene au dreptul la un an de concediu “din motive personale”, însă acesta poate fi prelungit la cerere. Este fix anul în care tehnocraţii lui Cioloş îşi vor exercita mandatul de ministru în cabinetul de la Bucureşti. Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, ministrul Mediului, Cristiana Palmer şi şeful Cancelariei premierului, Dragoş Tudorache, sunt oficial în concediu. Ei şi-au luat vacanţă de la Bruxelles ca să poată lucra all-inclusive în Guvernul lui Dacian Cioloş. În actele de concediu, românii din Comisia Europeană au trecut “motive personale”, ceea ce înseamnă că pot reveni în orice moment în posturile ocupate anterior. Practic, în cazul în care ar fi demişi sau în clipa în care mandatul Executivului va lua sfârşit, “concediul” miniştrilor se va încheia automat, iar ei se vor întoarce în birourile de la Bruxelles.

MULTINATIONALELE DIN ROMANIA, INEFICIENTE PENTRU ECONOMIE. CUM FRAUDEAZA CORPORATIILE ROMÂNIA

Imagine 
Multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. De ce nu sunt performante multinationalele in economia romaneasca? Pentru ca rolul lor, aici, nu este sa faca economie, productie, si sa contribuie, astfel, la bunastarea locala, ci sa dreneze venituri si resurse catre tarile de origine.

Faptul ca si multinationalele de la noi practica un tip de evaziune si de drenaj similar celui din Africa.Din structura PIB-ului reiese însă că masa profitului este de vreo 65-70 miliarde de euro la nivelul actual al PIB-ului României. Unde sunt sau unde dispar anual 50-60 miliarde de euro până ca profitul să ajungă a fi impozitat?! Este vorba de aproape jumătate din PIB!

Singurul lucru cert este că sunt sume care nu ajung să fie fiscalizate ca profit şi deci nu sunt impozitate ca profit. Probabil, cea mai mare parte iau calea străinătăţii sub diferite forme dintre care grosul reprezintă transferuri camuflate de valori în reţelele internaţionale de producţie şi comercializare ale corporaţiilor multinaţionale. Produse şi servicii realizate de multinaţionale în România, în valoare de zeci de miliarde de euro, sunt subfacturate în proporţii de până la 50% când sunt scoase ca exporturi din România, în timp ce produse şi servicii realizate de multinaţionale în afara ţării sunt suprafacturate în proporţii tot până la 50% când sunt aduse ca importuri în România.

Cu această foarfecă neiertătoare a subfacturării la export şi suprafacturării la import, multinaţionalele execută transferuri masive de zeci de miliarde de euro spre străinătate de sevă economică – de valoare adăugată – realizată în România. Să nu ne amăgim că asemenea cifre ar fi propagandă, stigmatizată desigur ca naţionalistă sau comunistă! După studii efectuate chiar de investitorii străini din România, participarea acestora la cifra de afaceri totală ajunge spre 40%, în timp ce contribuţia la bugetul României este doar de 20%. Repetăm, sunt calcule făcute chiar de investitorii străini! O ţară care pierde controlul propriu asupra următoarelor trei sectoare – exploatarea resurselor minerale principale, distribuţiile de energie şi băncile – ajunge inevitabil o colonie. Si nu din alt motiv decât din acela că prin aceste sectoare se ruleasă banul, indiferent de ciclul politic sau economic. Este strict cazul românesc!

Toate intrările în şi ieşirile din actul productiv sau comercial aparţin capitalului străin. Întreaga axă majoră a economiei este deţinută de către acesta şi, ca urmare, decizia îi aparţine. Sunt câţiva ani de când deja există această situaţie. S-a dovedit în contextul referendumului că, pentru puterile coloniale, nu este vorba cumva de Traian Băsescu ori USL sau, cum cu neruşinare au sugerat, de democraţie, ci pur şi simplu de interese economice oneroase, şi anume de a deţine controlul integral şi necondiţionat asupra resurselor, banilor şi chiar asupra vieţii oamenilor, în chipul cel mai iobăgist posibil, din spaţiul numit România. Chiar dacă pentru aceasta erau încălcate şi cele mai elementare norme şi reguli de democraţie, mai precis – şi ca să nu existe răstălmăciri – chiar dacă era nevoie ca voinţa puterii coloniale să înfrângă voinţa votului popular.

Că a fost vorba de aşa ceva o dovedeşte poziţia troicii FMI-CE-BM la revizuirea a acordului cu România. În plin proces cu fostul angajator ING Bank, economistul Florin Cîțu a reclamat faptul că bonusurile pe care le primea de la bancă erau ținute într-un cont offshore,cele mai mari salarii din România merg către cetățeni străini. Se estimează că sunt 10.000 de manageri străini în companiile multinaționale din România, iar salariile lor însumează 1.2 miliarde de euro. Echivalentul a 1.2 miliarde de euro îl reprezintă salariile anuale a 250.000 de profesori ce încasează un salariu lunar de 200 de euro. Pachetele salariale ale managerilor străini includ locuințe de serviciu, taxele pentru şcoala privată a copiilor, vizite periodice in țara de origine si asigurări medicale în clinici private. Cea mai ieftină şcoală privată din Bucureşti costă 3.250 de euro anual. În cele 102 licee private din România învață 25.000 de elevi iar taxele ajung şi la 19.000 de euro pe an la American International School of Bucharest.

Managerii din România sunt privilegiați în raport cu managerii din Vestul Europei din perspectiva costului relativ redus de trai dar şi a fiscalității reduse asupra veniturilor. “Creşterile salariale pe pozitii de management, stagnarea preturilor la imobiliare si recesiunea economica de pe pietele intenationale au propulsat Romania pe locul 8 lume in functie de puterea de cumparare a managerilor”, nota Ziarul Financiar.

În timp ce managerii români urcau în topul veniturilor reale, statul căuta cum să ia bani de la cei mai săraci dintre români, oferea deductibilități fiscale pentru asigurări private de sănătate, limita contribuțiile de pensii pe care le plăteau angajații cu venituri mari la 1000 de RON pe lună şi introducea un mecanism (prin Legea Educației) pentru ca şcolile private din România să primească finanțare de la stat.

Consiliul Investitorilor Străini prididea guvernul Boc să reducă contribuțiile de asigurări sociale, să excepteze de la plata impozitului în România fondurile de investiții cu sediul în străinătate şi saluta schimbările de “flexibilizare” de pe piața muncii care permiteau reducerea costurilor pentru patroni.

Ce oferea Consiliul Investitorilor Stăini în schimb? Dacă profiturile sunt repatriate mai mult sau mai puțin transparent, dacă bonusurile sunt în firme offshore, dacă România nu taxează veniturile progresiv şi oferă atâtea deductibilități, cum contribuie investitorii străini la dezvoltarea societății în care operează? Cele mai mari venituri din România sunt cheltuite într-un regim paralel, în care şcolile şi spitalele sunt private. Expații petrec câțiva ani în România dar sunt relativ feriți de realitățile societății româneşti. De la şcoli private în Elveția la spitale private în Austria, dregătorii români urmează acelaşi sistem. Mai mult, se gândesc cum să dividă sistemele de educație şi de sănătate în sisteme pentru bogați şi pentru săraci, cu un minim de redistribuire.

Pe baza datelor,constatam că în România aceste venituri crescuseră în criză: percentila 100 de venituri avea în medie venituri de 2.500 de euro în 2007 dar de nu mai putin de 5.285 de euro pe lună în 2009, în timp ce veniturile restului populației scădeau în termeni reali. Încercând să urmăresc evoluția acestor venituri în ultimii ani. Cînd corpul politic comunist nu a mai fost capabil să-şi ia pulsul, a venit o putere externă care a pus diagnosticul: tranziţie, adică moarte cerebrală. Ce face medicul într-un astfel de caz? Am spus mai sus: îi menţine respiraţia şi circulaţia sîngelui, în timp ce face transfer de organe către alte corpuri politice.

FMI şi Banca Mondială & co au îndeplinit și încă mai îndeplinesc aceeaşi funcţie ca cea a mediculului transplantolog: pompează, pe de o parte, bani pentru a menţine circulaţia sanguină şi respiraţia statului mort cerebral şi, în paralel, are loc un amplu proces de transplant al tuturor organelor vitale ale corpului-stat (de la controlul asupra circuitului sanguin-bancă, la cel asupra rinichilor, ţesuturilor etc. – fabrici, uzine, sisteme energetice, căi ferate etc.) către corpurile-politice care au puterea economică și politică de control asupra acestor morţi cerebrali politici.

În ultimii 20 de ani, am asistat la destramarea instituţiilor statului şi la o luptă fără precedent împotriva lui. Părinţii noştri, care au trăit în anii ’50-’70, construiau infrastructura acestei ţări, de la drumuri la fabrici şi uzine, de la dispensare şi şcoli la cinematografe şi stadioane. Acea generaţie (şi tot ce au constuit ei) a devenit o generaţie-donor pentru viaţa socială, politică şi economică a perioadei postcomuniste. Dincolo de ideologie, aceasta este realitatea cinică şi tragică. Ce a construit acea generaţie într-un an, noi nu am reuşit să facem în 20 de ani. Din acele resurse umane, economice şi realităţi sociale am trăit şi am consumat (după 90) pînă la epuizare, fără a pune mai nimic în loc. Ce s-a construit atunci, după anii ’90, am vîndut sau dat altora, care nu contribuiseră la aceste avuții, cu un patos nemaiîntîlnit. În locurile uzinelor şi fabricilor care produceau au apărut compexe comerciale, vapoarele s-au transformat în iahturi, iar căile ferate se vînd la fier vechi. Şcolile şi spitalele se închid din cauză că nu sînt profitabile. Singurul adevăr valabil rămas este profitul. Aceasta este convingerea şi practica cotidiană a fiecărui cetăţean ieşit din comunism. Singurul lucru real pe care l-am realizat este distrugerea coeziunii sociale, am distrus ultima fărîmă de sensibilitate socială, lucru care a dus la dispariția sensului politic. Şi aşa am transformat totul în ghetouri: ghetouri imense şi mici ghetouri de lux, aşa cum şi populaţia acestei ţări a fost împărţită în două grupuri: unul mare, al „răilor paraziţi, necivilizaţi şi ineficienţi“, şi unul mic, al „bunilor cetăţeni civilizaţi şi eficienţi“.

Iar visul copiilor din anii ’70 de a deveni medici, profesori, ingineri şi cosmonauţi este azi privit ca unul desuet și ridicol. Majoritatea au renunţat demult la visul lor, la meseriile pe care şi le-au însuşit cu mult efort, făcînd tot soiul de munci fantasmagorice (publicitate, PR, marketing etc.). Singurul vis al generaţiei aflate în plină maturitate astăzi e acela de a avea acces la împrumuturi pentru a-şi achiziţiona lucruri de care nu vor avea cu adevărat nevoie niciodată.

Am luptat pentru capitalism pînă nu ne-a mai rămas de vîndut decît propriile suflete. Ba mai rău, am mers mult mai departe: am luat împrumuturi pentru generaţiile care încă nu s-au născut. Cînd se vor naşte, se vor naşte înrobiţi de lanţurile datoriilor făcute de părinţii lor. Şi aşa treptat, treptat am devenit sclavii care dăm naștere unor noi sclavi nevinovați. In acest moment marile tari europene profita de context si de actiunea lui Traian Basescu pentru a ne impinge si la mai margine, si tot acum apare si cantecul de sirena al Rusiei. Oamenii de la Bruxelles nu sunt straini de acest joc geopolitic.

Basescu a facut un joc perfect pentru niste cercuri din afara UE. A oferit pretext celor din Vest sa ne marginalizeze si alibi Rusiei sa fie suparata pe noi. Iar Vocea Rusiei, prin opiniile sale, ii ofera, de fapt, lui Basescu, pretextul de a spune ca USL face jocul Moscovei. E o mare mistificare aici…Pentru aceasta, la alegeri, slujbașii lui băsescu vor participa sub forma unei alianțe de dreapta, grupate în jurul noilor/vechi vedete Ungureanu-Neamțu-Macovei. Scopul este acapararea a cel puțin 30% din voturi. Cum ei vor fi cei care organizează alegerile, vor obține lejer acest scor. Atomizarea țării slujește multor interese atât din interiorul UE cât și din exteriorul său. La urma urmei, trebuie cumva efectuată plata pentru faptul că România și Bulgaria au fost admise. Pentru mine unul nu a fost cumva vreo surpriză amestecul grosolan, de tip sovietic, al comisarilor de la Bruxelles în treburile României în ultimi ani. De câţiva ani spun – şi spun în ciuda multora şi în ciuda criticilor şi chiar persiflărilor unora – că România a ajuns o colonie, iar ceea ce s-a întâmplat până acum a fost doar o demonstraţie a centrului vest-european că România de la periferie este o colonie şi n-are dreptul la vreun alt statut. România trebuie să rămână o anexă de consum a centrului! România trebuie să nu deţină controlul propriilor resurse! Banii din România – adică cei ce se strâng în distribuţiile de energie si cei care se rulează prin bănci – trebuie să fie în continuare sub controlul străinilor, al centrului! Programul de cedare a controlului naţional asupra brumei ce a mai rămas în mâna statului român (adică filiera minerit/electricitate, energia hidro, căile ferate) trebuie să opereze mai departe, aşa cum este prevăzut în acordul cu FMI şi CE.

Democraţia de tip nou nu funcţionează pe bază de majoritate, ci prin dictat politic extern. Până la urmă, votul vostru chiar nu mai contează. Dacă o fi contat vreodată. Sunteţi cetăţeni de rangul doi. Umăr la umăr, aţi fi o forţă. Dar nu funcţionaţi ca grup.

Eşti iritat, la fel ca încă vreo şapte milioane juma’ de votanţi, că soarta ţi-e decisă prin dictate emise la Bruxelles, Berlin şi Budapesta. Că România nu e tratată de UE ca un stat cu drepturi egale. Ai contribuit financiar la realizarea unui recensământ naţional. Ţi-au bătut unii la uşă. Le-ai dat drumul în casă. Le-ai oferit o cafea. Coborând în profunzime la nivelul factorilor de producţie şi nerămânând la suprafaţă la nivelul semnelor exterioare precum creşterea economică, inflaţia sau cursul de schimb, analiza merita să ajungă în atenţia îndeosebi a experţilor de la FMI şi a celor de la BNR care au conceput programul de înfruntare a crizei. Deşi cu totul inutil! Pentru că aceştia sunt şi ei tobă de carte, dar obiectivul lor, de altfel atins, a fost nu cumva revenirea economiei, ci, într-o primă fază să-i zicem macroeconomică, ajutorarea băncilor străine pe seama unor nevinovaţi (salariaţi, pensionari, contribuabili), iar, într-o a doua fază, să-i zicem microeconomică, eliminarea brumei de economie românească din România prin ţintite privatizări şi prin aşa-numita liberalizare, de fapt o banală dar dramatică creştere, a preţurilor în energie.

Am însă o întrebare, rezultând probabil din capacitatea mea mai slabă de a surprinde lucrurile în profunzime: de fapt ce are (sau nu are) actualul model economic că nu permite obţinerea de creştere economică ridicată şi, implicit, ce ar trebui să fie concret un nou model care să permită obţinerea acesteia (desigur, nu o creştere economică falsă, ci una cu impact asupra nivelului de trai)?

Actualul model economic al României este un clasic – repetăm, un clasic! – model de tip colonial, cu valoare adăugată joasă şi control integral al capitalului străin în axa majoră a economiei, model rezervat periferiilor de către centrul colonial (în cazul în speţă Vestul Europei). României îi este de fapt rezervat cel mai de jos dintre stadiile modelului de tip colonial: cel de anexă de consum, care nu este nici măcar integrat centrului precum este atelierul. Cum s-a ajuns aici doar cei ce vor să nu vadă evită subiectul: prin rapt de tip colonial, prin preluarea de către capitalul centrului a punctelor strategice şi sectoarelor de forţă ale economiei.

Cum se poate ieşi din această situaţie? Căci, dacă se admite a se discuta despre un nou model economic, înseamnă că se presupune că se poate ieşi din această situaţie! Apelând la istorie, nu există vreun dubiu că, din situaţia de colonie, nu se poate ieşi decât într-o anumită conjunctură internaţională, iar în momentul de faţă conjunctura internaţională nu este favorabilă nici chiar unei încercări, darămite unei reuşite!

Un nou model economic pentru România este înafara discuţiei în conjunctura actuală. Dar să admitem că putem aspira nestingheriţi la un nou model economic! Atunci însă întrebarea firească este cine ar urma să-l construiască. Desigur, cineva interesat într-un asemenea model şi care să aibă şi putinţa s-o facă! Să fie vorba de statul român?! Deposedat de controlul direct şi indirect asupra economiei, statul, şi să vrea, nu mai poate! Nu mai dispune nici de resurse, nici de pârghii care să redirecţioneze resursele aflate în mâna altora! Fără resurse şi fără pârghii, statul este ca şi inexistent din punctul de vedere al construirii unui nou model economic. Cine ar mai putea fi interesat şi cu potenţe de implementare? Singura forţă aptă de a construi un nou model economic ar fi fost capitalul privat autohton la spate cu capitalul public, dar, prin dispariţia practic a statului, această şansă nu mai există.

Nu întâmplător, tocmai cei cu contribuţia cea mai mare la demolarea economiei româneşti vorbesc de rolul precumpănitor al capitalului străin. A aştepta însă mântuirea sau un nou model economic de la capitalul străin este o pură naivitate. Capitalul străin a fost cel care a adus România unde România este acum din punct de vedere economic! Nici nu se pune problema dacă capitalul străin este interesat sau nu de un nou model economic în România! Căci, pur şi simplu, nu este treaba lui! Treaba lui este profitul. De aceea a venit în România şi asta va urmări în România, în veacul vecilor! Pe mâna capitalului străin, România va rămâne mereu o colonie şi va muri subdezvoltată cu dragul ei de capital străin de gât! Numărul grupurilor de firme româneşti a fost în 2012 de 5.689. În aceeași perioadă la noi în țară activau 31.718 multinaționale, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

CULMEA NEOCOLONIALISMULUI-Ajutoare de stat de 67 MILIOANE EURO pentru marile CORPORATII IT! IBM, Deutsche Bank, Dell, Microsoft – “bietii” intreprinzatori stipendiati din banii romanilor-cersetori…
IBM, Endava, DB Global Technology (Deutsche Bank), Dell, SCC Services, Telecom Global Services Center si Microsoft au primit in 2013 acorduri de finantare in baza schemei de ajutor de stat in proiecte IT care creeaza minim 200 de locuri de munca, conform datelor Guvernului. Valoarea totala a acestor proiecte de investitii depaseste 160,5 milioane euro, ajutorul de stat pe care il vor primi este de 67 milioane de euro, 3.151 de locuri de munca urmand sa fie create in cel mult 3 ani de la finalizarea investitiilor.

Guvernul a aprobat ajutoare de stat in valoare de peste 215,4 milioane euro in 2013 in baza a trei scheme de ajutor administrate in prezent de Ministerul de Finante, a anuntat joi institutia.

“Printre principalii beneficiari de ajutor de stat in care au primit acorduri de finantare in anul 2013, in baza schemelor administrate de Ministerul Finantelor Publice, se afla companii cu capital strain de renume international precum: Daimler, IBM, Microsoft, Dell, Delphi, Continental Anvelope etc. dar si companii cu capital romanesc precum Adeplast etc. Principalele proiecte finantate cu ajutor de stat si finalizate in anul 2013 sunt cele ale companiilor Pirelli, Dacia-Renault, Rombat, Contitech (parte a grupului Continental) etc.“, se arata in comunicatul Ministerului de Finante.

Ministerul de Finante administreaza in prezent trei scheme de ajutor de stat, reglementate prin:

– H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile
– H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor
– H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Schema de ajutor de stat reglementata prin Hotararea de Guvern din iulie 2012 vizeaza investitiile care promoveaza utilizarea tehnologiilor noi (ITC) si crearea a cel putin 200 de locuri de munca. Locurile de munca trebuie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii investitiei, iar firma are obligatia de a mentine posturile create cel putin 5 ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent fiecarui loc de munca creat.

Guvernul a publicat pe site-ul sau lista companiilor care au primit in 2013 acorduri de finantare in baza acestei scheme de ajutor de stat, precum si detalii despre proiectele de investitii si locurile de munca pe care si-au asumat ca le vor crea.

Iata mai jos aceste proiecte, in functie de numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie create:

1. IBM a primit acordul de finantare in data de 05.07.2013. Proiectul, in valoare de 51,2 milioane de euro, vizeaza ‘extinderea activitatii IBM ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat in localitatile Bucuresti si Brasov, IBM asumandu-si crearea a 900 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 21 milioane de euro.
2. Endava Romania a primit acordul de finantare in data de 14.06.2013. Valoarea totala a proiectului de investitii este de 20,7 milioane de euro si vizeaza activitati de realizare a softului la comanda ‘Dezvoltare regionala Endava 1000+’. Proiectul este implementat in Bucuresti, Iasi si Cluj, iar compania si-a asumat crearea a 500 de locuri de munca. Valoarea ajutorului de stat este de 9,5 milioane de euro.
3. DB Global Technology (Deutsche Bank) a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 39,24 milioane de euro, vizeaza “Centrul de tehnologie din Europa de Est al Deutsche Bank AG” si crearea a 500 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 15,69 milioane de euro.
4. Dell a primit acordul de finantare in data de 20.12.2013. Proiectul, in valoare de 21,09 milioane de euro, vizeaza “extinderea activitatii curente prin investitii in tehnologii noi si crearea de noi locuri de munca” si crearea a 455 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti, iar valoarea ajutorului de stat este de 8,43 milioane de euro.
5. SCC Services a aprimit acordul de finantare in data de 17.10.2013. Proiectul are o valoare totala de 7,74 milioane de euro si vizeaza “extinderea si diversificarea activitatii SC SCC SERVICES ROMANIA prin realizarea unei investitii initiale constand in achizitia de echipamente si crearea de noi locuri de munca’. Proiectul va fi implementat la Bacau, compania asumandu-si crearea a 376 de locuri de munca.
6. TELECOM GLOBAL SERVICES CENTER a primit acordul de finantare in data de 02.09.2013. Proiectul, denumit Umanis, este o investitie greenfiled, care va fi implementata in Bucuresti si va crea 220 de locuri de munca. Valoarea totala a proiectului este de 8,6 milioane de euro, iar valoarea ajutorului de stat este de 3,44 milioane de euro.
7. Microsoft a primit acordul de finantare in data de 05.07. 2013. Proiectul, in valoare de 11,91 milioane de euro, vizeaza “extinderea si diversificarea Diviziei de Suport si Servicii pentru clienti si parteneri a Microsoft Romania’ si crearea a 200 de locuri de munca. Proiectul va fi implementat in Bucuresti si Timisoara. Valoarea ajutorului de stat pentru acest proiect este de 5,06 milioane de euro. Iata insa ca banii romanilor, altfel cersetorii Europei care isterizeaza cancelariile “lumii bune”, sunt foarte buni si, dupa toate aparentele, foarte usor de acordat ca ajutor de stat unor “bieti” intreprinzatori ca Microsoft, Dell sau Deutsche Bank! Numai daca alaturam numele acestor giganti ai corporatiilor cu notiunea de “ajutor de stat” si punem in context, adica ne gandim la isteria anti-cheltuieli publice, anti-finantare companii nationale, la regimul de taxe la care este supus intreprinzatorul autohton, rezulta o nepotrivire sfidatoare, batjocoritoare.

Dar este doar inca o dovada a regimului periferic, neocolonial, pe care il are tara noastra, care pentru 200 locuri de munca (doua sute!) plateste de-i iese pe nas corporatiilor hraparete, care sunt nimic altceva decat niste jigănii ciorditoare.
Ceea ce a urmarit capitalul strain in privinta relatiilor de munca din Romania a fost obtinut. Noul Cod al Muncii – scris integral de Consiliul Investitorilor Straini si Camera de Comert Romano-Americana – a vizat si, prin asumarea guvernamentala in parlament, a realizat o fragilizare totala a pozitiei angajatilor si o intarire corespondenta a pozitiei angajatorilor, care, la nivelul salariilor mici practicate in Romania, scot complet relatiile de munca de aici din spatiul european, din care pretind ca ar face parte. Fragilizare urmarita si obtinuta indeosebi in trei domenii sau privinte!

Pe de o parte, in precarizarea relatiei institutionale in sine (contractul de munca), prin campul larg deschis folosirii contractelor de munca pe perioada determinata. Prin manevre abile si putin abuz, care oricum nu este taxat, un angajat poate fi folosit la nesfarsit cu contract de munca pe perioade determinate, deci cu un salariu mai mic si cu permanenta amenintare a pierderii automate a locului de munca. Pe de alta parte, in privinta stabilirii timpului de lucru, care ajunge – complet neeuropean – la discretia totala a angajatorului.

Acesta poate forta angajatul sa lucreze 12-14 ore pe zi, iar posibilitatea de recuperare in decursul unei perioade exagerat de lungi face aceasta recuperare. In plus, formularile deliberat laxe in domeniu lasa la dispozitia patronului fara vreo justificare orice reducere a timpului de lucru cu scaderea corespondenta a salariului. In sfarsit, in privinta concedierii angajatilor, ajunsa si aceasta la discretia angajatorului, printr-o inventie parsiva care, pe cat suna de pompos pe atat este goala de continut si isi dezvaluie adevarata natura!

Angajatul va fi legat de indeplinirea unor criterii de performanta. Ce inseamna criterii de performanta, caci de stabilit stim cine le stabileste: angajatorul?! Criterii de performanta se stabilesc pentru un manager, nu pentru un angajat intr-o functie de executie. Acestuia din urma i se pot trasa sarcini de productie sau, dupa caz, sarcini de serviciu, adica ceea ce depinde de el. Performanta depinde de organizarea interna si de un context extern firmei, a caror valorificare intra in atributiile unui manager, dar n-au nici o legatura cu un simplu angajat.

Eliminarea din ecuatie a sarcinii de munca si a vreunui cuvant de spus din partea sindicatelor in stabilirea acestor sarcini deschide un teren vast de abuz in materie de concedieri in numele neindeplinirii performantei, pe care legea nu o precizeaza si deci pe care patronul o poate invoca in locul bunului plac, fara ca legea sa-l poata apara pe angajat cu ceva. De fapt, asta a urmarit capitalul strain si a obtinut: scoaterea de sub jurisdictia legii a litigiilor de munca. Firmele straine s-au plans si s-au tot plans ca, in baza vechiului Cod al Muncii, pierdeau procese cu salariatii in instanta. Ei bine, s-a pus capat acestui lucru!

Mark Gitenstein, fost ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, a cerut,Guvernului României, să liberalizeze piaţa energiei. Din discursul ţinut la Bursa de Valori Bucureşti, reiese că Gitenstein s-a referit, implicit, la liberalizarea preţului energiei electrice pentru populaţie.

“Pentru ca România să-şi poată valorifica deplin resursele energetice, guvernul trebuie de asemenea să-şi respecte angajamentul de a liberaliza piaţa energiei. Înţeleg îngrijorarea cu privire la impactul asupra consumatorilor individuali, mai ales asupra celor aflaţi sub pragul sărăciei.

11“Nu vrem să recunoaștem că, din păcate, privatizările au fost în proporție de 80% un eșec. După cum nu vrem să recunoaștem că, iată, vindem acțiuni la companii strategice, în perioadă de criză, în contextul în care capital autohton nu există. Nu vrem să recunoaștem că aveam prea puțin soluții de dezvoltare cu care să ne lăudăm astăzi.Totul e impus de-afară

.

Fond Monetar, cu restricții bugetare, de natură salarială”, a declarat Văcăroiu, prezent la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Academiei de Studii Economice.

El a apreciat că de-a lungul acestor ani o preocupare a fost legată de desființarea controlului.

“Din păcate, trebuie să recunoaștem că am distrus mult, mult mai mult decât era necesar. Astăzi ar fi trebuit să vorbim despre o Românie cu un PIB de cel puțin de trei ori mai mare decât cel de astăzi. Pur și simplu, au dispărut industrii care au fost competitive dintotdeauna, cu exporturi de peste 80-90% în zona vestică. Cu prea mare ușurință, începând din 90 încoace am acceptat prea multe sfaturi de afară, spre binele nostru și binele a dus la situația de astăzi a României“, a afirmat președintele Curții de Conturi.

da

“Mă bucur însă că aveți un sector unde se trăiește bine. Sectorul bancar: salarii serioase. Nu numai la noi, în toată Europa, în toată lumea, iar dacă aici se clatină ceva, toate guvernele, imediat, recapitalizare, le dăm. Păi, săracii, să rămână președinții ăștia fără bonusuri anuale și trimestriale?”, a spus Văcăroiu.

Episodul 2 – Curtea de Conturi spune oficial în feb 2014 că se fură 6 miliarde de euro pe an

Curtea de Conturi realizează sub nenea Văcăroiu (repet, nu știu dacă are el personal vreun merit pt asta) un  raport lansat public în feb 2014), prin care arată că 6 miliarde de euro s-au ”pierdut” din bugetul național în 2012 din cauza proastei administrări a banilor publici. Bineînțeles că în realitate ”se pierd” MULT MAI MULȚI BANI! De exemplu, ei au calculat / estimat / analizat diferențe de preț în achizițiile publice de doar 3-4 ori mai mari față de prețul pieței, când în realitate, în foarte multe contractări de firme prietene se dau și de peste 100 de ori mai mulți bani decât prețul pieței (chiar și de o mie de ori mai multi bani). Personal știu pe cineva care mi-a povestit că la renovarea Muzeului de Istorie din București s-au ”risipit” o grămadă de bani, de exemplu, o aplică de perete ce costă 10 lei pe piață, a fost cumpărată cu 1000 de lei (și e vorba de zeci/sute de bucăți) – deci de 100 de ori mai mult decât prețul pieței. Așa ajung banii munciți de noi (banii publici) la ”firme prietene” patronate de mafie. Și sunt o grămadă de astfel de exemple pe internet – vezi de exemplu  capace wc  luate de Udrea a cite 500 euro/buc. sauhirtie igienica pt  deputați. Pe scurt, ce spune raportul OFICIAL al Curții de Conturi: SE FURĂ LA GREU DIN BANII PUBLICI!

ATENȚIE – CONCLUZII! :

AVEM UN RAPORT OFICIAL AL UNEI INSTITUȚII OFICIALE CARE NE SPUNE CĂ 6 MLD EURO SUNT FURAȚI DIN BUGETUL PUBLIC ANUAL (să ținem cont că suma e în realitate MULT mai mare!)

și AVEM O DECLARAȚIE A UNUI ÎNALT OFICIAL ÎN STATUL ROMÂN – PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI!

În urma acestor două episoade, orice român ”adormit”, distrus mental, incapabil să gândească singur și care are nevoie de autorități să îi spună cum stă treaba, ar trebui acum să se prindă de câteva lucruri banale și evidente, pe care chiar ”Autoritatea cu diplomă pe perete” /”Sistemul” / Curtea de Conturi și președintele ei le CONCLUZIONEAZĂ OFICIAL:

 1. PRIVATIZĂRILE făcute în România au fost făcute de catre tradatorii din tara ÎN DEFAVOAREA României;au fost dictate DIN AFARA ROMÂNIEI și au dus la DISTRUGEREA ROMÂNIEI!
 2. NU ROMÂNIA DECIDE, CI ALTE PUTERI DECID CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA!
 3. ÎN ROMÂNIA SE FURĂ OFICIAL 6 MILIARDE DE EURO ANUAL DIN BANI PUBLICI. Din moment ce STRĂINII (puteri străine) GESTIONEAZĂ/DICTEAZĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA, ÎNSEAMNĂ CĂ STRĂINII DISTRUG ȘI EXPLOATEAZĂ (FURĂ) ROMÂNIA!
 4. BĂNCILE O DUC BINE PESTE TOT PE PLANETĂ, CHIAR DACĂ STATELE și POPOARELE O DUC PROST.E doar o coincidență? (De ținut cont că băncile sunt tot ale STRĂINILOR!)

De citit

Bancherii conduc lumea. Documentar VIDEO guvernul din umbra, istorie adevarul despre razboaie, planuri oculte, sclavia moderna prin indatorare

Privatizare pentru colonizare – reteta aplicata de mafia internationala pentru a cuceri Bosnia, Romania si alte popoare

Recapitulare experimentul FMI in Romania si ţeapa datoriilor suverane – poporul roman indatorat si Romania – colonie a puterilor straine

Destainuirile unui bancher român – implicarea bancilor in politica, distrugerea economiei romanesti, falimentarea firmelor autohtone, implicatii pe piata imobiliara, credite de consum si executarea silita a datornicilor etc

 

2- Pentru ca “Slujbasii Domnesti” au nivelat calea pentru Icoana Fiarei prin cultul icoanelor de facut bani, „MASONERIA se va impune, CACI VA ACAPARA TOT MAI MULTI PREOTI”!

Marele Maestru Mason Viorel Danacu s-a hotarat sa vorbeasca si sa recunoasca faptul ca masoneria este cu Satana si ca isi va reveni atunci cand va acapara cat mai multi preoti.

A fost prezentat, saptamana trecuta, in “ring” ca masonul care s-a decis sa rupa tacerea. Marele Maestru Viorel Danacu a fost invitat, ieri, la “ring TV”. Nu a venit cu mana goala, ci impreuna cu domnul Mircea Deaca, un alt Mare Maestru celebru, dar si insotit de carti si documente (inclusiv filmate) edificatoare. Ceea ce lasa sa se inteleaga si din cartea sa “Francmasoneria asa cum a fost”, M.M. Danacu, intr-o discutie purtata cu reporterii “ring”, spune raspicat:

“Eu, ca roman, spun ca trebuie sa promovam o masonerie pe intelesul romanilor. Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament crestin-ortodox. (…) In lacasurile de cult romanesti gasim foarte multe simboluri masonice. Si, atunci, sigur ca am mers pe ideea de a promova aceasta masonerie pe care sa o intelegem noi, romanii, majoritar crestin-ortodocsi”.

“Este absoluta nevoie de prezenta unei fete bisericesti intr-o loja” Pentru ca a venit vorba despre apropierea masoneriei de Biserica Ortodoxa, l-am intrebat transant pe Marele Maestru Danacu daca sunt si preoti in lojile masonice. “Sunt!”, a venit prompt raspunsul. Si a urmat o surprinzatoare completare: “Stiti cand isi va reveni francmasoneria? Masoneria isi va reveni si va reintra pe fagasul normal cand in loji vor fi cat mai multi preoti. Si stiti de ce? Pentru ca una dintre cele trei mari lumini ale francmasoneriei pe care noi depunem juramantul este Sfanta Biblie, deschisa la Evanghelia dupa Ioan. Se si rostesc primele cuvinte: «La inceput a fost Cuvantul». Si atunci, daca Biblia este Cartea cea mai completa, atunci aceasta Carte trebuie sa fie bine inteleasa de un initiat. Si ca sa fie foarte bine inteleasa de un initiat, este absoluta nevoie de prezenta unei fete bisericesti intr-o loja. Ca sa ajute in dezbaterile noastre. Pentru ca in loja vin oameni de culori diferite, de varste diferite, de profesii diferite. Si nu stim cati au timp sa citeasca Biblia”. “Patriarhul cunoaste… fenomenul masonic” La fel de transant l-am intrebat (mai ales pentru ca au existat voci, comentarii, barfe) daca patriarhul Daniel este mason sau are vreo legatura anume cu masoneria. Surprinzator, raspunsul nu a fost un “Nu” categoric. A fost un raspuns diplomatic/discret: “Cunoasteti regula care spune ca nu poti sa zici despre cineva ca este mason pana nu ai consimtamantul lui. Pot sa va spun insa ca patriarhul cunoaste fenomenul masonic. Si sa stiti ca toti il cunosc”, concluzioneaza Marele Maestru mason, fara sa precizeze daca prin toti intelege “toti preotii”, “toti inaltii ierarhi” sau, in general, “toti mai-marii”… din societatea romaneasca.

 1. C. Stoica: “Pozitia Sfantului Sinod din 1937 este neschimbata”

L-am informat si pe parintele Constantin Stoica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, pentru a afla un punct de vedere cu privire la demersul si declaratiile Marelui Maestru Danacu cu privire la relatia dintre Masonerie si ortodoxie. Parintele Stoica a fost si domnia sa la fel de transant ca si Marele Maestru mason, spunand:

“Pozitia Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe de prin anii 1937 cu privire la masonerie este astazi neschimbata”.

Care sa  fie acesta pozitie a BOR cu privire la masonerie? Am gasit pe internet pe site-ul/blogul “bisericasecreta.wordpress.com”  un text de-a dreptul infricosator, demn de anii aceia tulburi dintre cele doua razboaie modiale, ani care, din pacate, au adus si Romaniei multa dezbinare, multa prigoana  si, din pacate, mult sange.  Textul gasit de noi se afla la urmatoarea adresa: http://bisericasecreta.wordpress.com/2007/04/15/pozitia-oficiala-a-bisericii-ortodoxe-romane-fata-de-francmasonerie/.  Publicam textul si in COPIE (INTEGRAL), sub rezerva ca nu este un text official si, tocmai de aceea, asteptam textul official al BOR (promis de parinte Stoica). Totusi,daca textul  este/ar fi adevarat, chiar sa nu se fi schimbat, din 1937 incoace,  nimic. CHIAR NIMIC?!… “Daca Biblia este Cartea cea mai completa (…), atunci aceasta Carte trebuie sa fie bine inteleasa de un initiat. (…) Este absoluta nevoie de prezenta unei fete bisericesti care sa ajute (…) in dialogul pe care noi il avem in Loja. Pentru ca in Loja (…) nu stim cati au timp sa citeasca Biblia.”, VIOREL DANACU, Mare Maestru

“E inadmisibil ca in 25 de ani sa nu avem un templu masonic in Bucuresti. Stiti unde se duc oamenii din corpul diplomatic acreditati in capitala noastra? La Budapesta se duc la tinuta (n.r. – pentru a participa la ritual), pentru ca in Bucuresti nu au gasit un templu masonic.”, VIOREL DANACU, Mare Maestru Mason.

Sursa: ziarulring.ro

In timp ce amarastenilor le dadeau certificate de “valori”,ei isi imbirligau legăturile de afaceri dintre rudenii ” privatizand” ieftin comorile tarii

Căpuşată în anii ‘90, guvernul condus de Adrian Năstase a vândut în 2001 cea mai mare unitate siderurgică din România, Sidex Galați. Suma care a ajuns la bugetul statului a fost infimă, circa 50 de milioane de dolari, iar privatizarea a fost realizată prin intermediul grupului iranian Balli. Reprezentatul companiei de la aceea vreme avea legături cu parteneri din firmele familiei lui Adrian Năstase.

NăstaseÎn perioada comunistă, pe când combinatul siderurgic de la Galaţi era considerat perla industriei românești, acolo lucrau peste 30.000 de oameni. Haosul din anii ’90 şi faptul că pe lângă fostul Sidex au apărut numeroase firme denumite „căpuşă” au transformat nestemata economiei ceauşiste într-o unitate „nerentabilă” și „energofagă” a economiei capitaliste. În pragul privatizării, presa vremii scria că unitatea ar fi ajuns să provoace pierderi la bugetul statului de peste  un milion de dolari pe zi. „Minciună”, a declarat Dumitru Nicolae, fostul director al unităţii economice –  „Asta cu pierderile Sidexului de un milion de dolari pe zi au fost doar poveşti lansate de cei care doreau că unitatea siderurgică să fie vândută la un preţ cât mai mic”.

Rețeaua Balli – familia Năstase

Adevărate sau nu, pierderile zilnice ale Sidexului au făcut ca unitatea metalurgică să fie scoasă la privatizare şi vândută în 2001 către Grupul Ispat-Mittal, condus de miliardarul britanico-indian Laksmi Mittal. Suma vehiculată, contractul fiind unul secretizat și astăzi, ar fi fost de numai 50 de milioane de dolari. În doar primul an de administrare privată combinatul a scos un profit echivalent cu suma în schimbul căreia a fost privatizat.
Cetățeanul.net vă prezintă cercul legăturilor dintre familia lui Adrian Năstase și afacerile Balli Group, intermediarul din procesul de privatizare

ADRIAN NĂSTASE, SEMNATARUL

Actul de vânzare al combinatului siderurgic a fost aprobat în anul 2001 de către premierul Adrian Năstase şi Laksmi Mittal.
Privatizarea a fost realizată prin intermediul reprezentanței românești a Balli Group, o companie iraniano-britanice care susținea că are de recuperate o datorie de peste 20 de milioane de dolari de la Sidex. În baza acestui debit, a cerut implicarea în privatizare și a avut drept de preemțiune.

 

AZAD KHOSRO, INTERMEDIARUL

Astfel, guvernul condus de Adrian Năstase a selectat firma câștigătoare împreună cu Balli Group România, firmă condusă, mai exact, de iranianul Azad Khosro. În acest moment, iranianul care a fost foarte prezent pe piața afacerilor din România, până în urmă cu un deceniu, nu mai are legături foarte multe cu țara noastră. El a ieșit și din grupul Balli și și-a intemeiat propria companie, Besso Insurance Group. L-am contactat pe Azad Khosro în legătură cu implicarea sa în privatizarea Sidex, însă acesta nu ne-a răspuns la mesajele trimise pe emailul său.

GHEORGHE RĂCARU, ASOCIAȚUL INTERMEDIARULUI.

Azad Khosro şi fostul director al Tarom, Gheorghe Răcaru, au fost asociaţi la compania aeriană Angel Airlines. Gheorghe Răcaru este unul dintre cei mai experimentați piloți din România. El a fost comandantul zborului Bucuresti – Roma, care l-a avut la bord pe Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, la vizita în capitala României. Acesta a fost zborul de retragere ca pilot.

NICOLAE DEMETRIADE, AMICUL PILOTULUI. La rândul său, Gheorghe Răcaru şi  Nicolae Demetriade, şi el fost director la Tarom, erau acţionari la Expert Broker Group SA, o firmă de consultanță în afaceri și în investiții financiare

Nicolae Demetriade a fost asociat cu Theodor Anton și Aurel Ispas în MCC Holding Invest SRL. Aceștia din urmă erau personaje controversate care a fost implicate în mai multe scandaluri ce au ținut de PDSR (fosta denumire a PSD) Unul dintre acestea a fost Afacerea afișelor pentru Ion Iliescu.

În 1996, aproape 130 de tone de tipărituri electorale pentru Ion Iliescu au intrat în România prin punctul de trecere al frontierei Borş fără a avea documente vamale. Materialele proveneau din Franța și erau facturate de firma lui Adrian Costea, “Groupe Saintonge Editions”. Marfa era însoțită de o ștampilă de aviz, care însă era pusă illegal și îi aparținea lui lui Theodor Anton, ex-șeful Vămii Târguri și Expoziții. După 2000, anul în care Adrian Năstase a venit la putere, Parchetul General a dat neînceperea urmăririi penale pentru Anton.

DANA BARB, SORA LUI NĂSTASE. CUNOSCUTA LUI ISPAS. Și Aurel Ispas a fost implicat în mai multe scandaluri de presă ce a avut legături cu PSD. În articolele legate de afacerea afișelor, presa vremii descoperea că Aurel Ispas era un asociat al Danei Barb, sora lui Adrian Năstase, în firma Fabrica de Case Ispas. Aceasta a ținut să contrazică aceste informații, făcând o sesizare penală, ancheta constatând că Danei Barb îi fusese falsificată semnătura din societatea Fabrica de Case Ispas.

Mica minciună a surorii lui Adrian Năstase

Cetățeanul.net a consultat acest dosar și a descoperit că Aurel Ispas și Dana Barb erau cunoscuți din 1993, prin intermediul soției lui Adrian Năstase, Dana Năstase, iar sora premierului fusese de acord verbal să facă parte din firmă, în acest sens oferind, prin intermediul soțului, buletinul de identitate, inclusiv pentru o cesiune de acțiuni.

 

Toți cei implicați în dosar au susținut că Dana Barb știa de existența firmei sau chiar a semnat ea în actele societății. Raportul Inspectoratului General al Poliției Române a descoperit însă că semnăturile Danei Barb nu erau autentice, ci fuseseră „executate” de contabila firmei Fabrica de Case Ispas.
Conform datelor din dosarul aflat la arhiva Judecătoria Sectorului 1,  Fabrica de Case Ispas a fost înființată în 1993, când se numea Ludovic Co Trading și îi avea ca acționari pe Ion și Mirel Ludovic. După doi ani, aceștia accepta asocierea cu Aurel Ispas.

“Domul Ispas mi-a propus să-i cesionez majoritatea părților din firmă pe care o aveam cu fiul meu, dar nu desfășura activitate. Când mi-a propus acest lucru a avut în vedere că firma beneficia de o scutire de scumpiri de taxe. Mi s-a propus ca cesiunea să se facă către Tudose Țenea, Carmen Ispas și Dana Barb. Domnul Ispas mi-a indicat o adresă din apropierea Circului de Stat, de unde urma să primesc o copie de la buletinul Danei Barb. Mi-a deschis un bărbat care apoi mi-a dat copia”, a fost declarația lui Ion Ludovic la ședința din 11 octombrie 2004.

Adrian Năstase

Tudorel Țone, un fost asociat al firmei a declarat în fața judecătorilor că Dana Barb neagă legăturile cu acest srl în urma izbucnirii scandalului afișelor. Cât despre Aurel Ispas, acesta a declarat în dosar: “Sunt sigur că doamna Barb cunoștea despre existența firmei și a fost de acord să participe”.

Judecătorul de caz a decis doar să anuleze actele în care apărea semnătura Danei Barb și care nu erau semenate personal de ea. Nimeni nu a fost condamnat pentru falsuri în acest dosar, iar sora lui Adrian Năstase nici nu a cerut rejudecarea cauzei. Am încercat să o contactăm pe Dana Barb pe un număr de telefon, dar nu a răspuns la acesta sau era închis. Apropiații săi ne-au transmis că sora lui Adrian Năstase nu mai dorește să comenteze legăturile cu Aurel Ispas.

De altfel, conform datelor scoase de la Registrul Comerțului de aplicația listefirme.ro, reiese căDana Barb este și acum acționară în firma Fabrica de Case Ispas

 

Războiul asupra realităţii: cum elita globală şi propaganda oficială ne-a creat în jurul nostru un Matrix, o “realitate” a lor, care, de fapt, este una falsă!

 

 

 Există un război în realitate, iar câmpul de bătălie este conştiinţa voastră. Aproape orice vedeţi în societate şi provenind din surse oficiale este fabricat; totul e pentru ca să se formeze nişte “adevăruri” în mintea voastră, când, de fapt, nu e vorba de niciun adevăr, nu se bazează pe vreo realitate. Se urmăreşte să se creeze un sistem de control, o închisoare pentru minte, oferindu-ţi o iluzie a faptului că sunteţi liber, că puteţi gândi liber, că trăiţi într-o democraţie, când de fapt întreg sistemul din jurul tău e fabricat, pentru a te “forţa” să iei anumite decizii, anumite acţiuni. De exemplu, vi se bagă în cap că în lume circulă anumite virusuri, împotriva cărora vă puteţi proteja doar cu vaccinurile marilor corporaţii. Poveştile oficiale sunt făcute într-un aparent limbaj al adevărului, dar, ele nu prezintă decât o distorsiune a adevărului. Ele sunt acceptate de către oameni ca reprezentând “realitatea”, întrucât “combustibilul” din spatele lor îl reprezintă consensul social, acceptarea socială. Fie că vorbim de vaccinuri, de rolul banilor sau de alimentele modificate genetic – toate se bazează pe mituri acceptate în general de societate. Desigur că există şi contestatari, care văd şi altă parte a adevărului, dar aceştia sunt automat catalogaţi ca fiind “nebuni”, “idioţi”, “antisociali”,”antisistem”, “paranoici”, “conspiraţionişti”. Dacă vă întrebaţi cum de se întâmplă acest lucru, totul porneşte de la ideea că suntem o societate deconectată. Aproape nimic din credinţele şi adevărurile pe care le ştiţi nu vin de la voi înşivă; aproape orice care credeţi că e adevărat vi s-a spus de către altcineva. Când vedeţi ştirile de la televizor, de la CNN, de exemplu, credeţi că ceea ce vi se spune este adevărul şi transformaţi acest “adevăr” într-o credinţă. Credeţi că tot ceea ce vi se spune reprezintă adevărul, deşi n-aţi văzut lucrul acesta cu ochii voştri. Aşa că depindeţi de altcineva ca să vi se spună ce este real. Vi s-a spus, de exemplu, că atacurile teroriste 9/11 de la New York au fost organizate de Osama bin Laden. Dar de unde ştiţi că ăsta e adevărul? L-aţi văzut personal pe bin Laden organizând aceste atentate?   Dar v-aţi întrebat vreodată dacă acel “altcineva” vă minte? Dacă vă deformează informaţiile? Dacă ascunde adevărul? Şi poate că ăsta e sistemul în care, de fapt, noi trăim. Mass-media, instituţiile oficiale, o parte din universităţi, marile corporaţii – toate sunt angajate în a spune minciuni şi a denatura adevărurile. Ele au caracteristica “autorităţii”, aşa că tind să fie crezute de oameni. Aceste instituţii (guvern, mass-media, universităţi) creează această construcţie artificială în minţile voastre, lucru pe care l-am putea numi “Matrix”. Şi voi trăiţi în acest Matrix, din punct de vedere psihologic… şi credeţi că el e real. Voi chiar credeţi că tot ceea ce se spune la CNN, de exemplu, chiar aşa se întâmplă în lume (şi-am să spun nu numai de CNN, ci şi de instrumentul rusesc corespunzător, Russia Today, pentru a nu avea impresia falsă că, prin acest articol s-ar face o “propagandă rusească” – toţi ne manipulează: ruşii, chinezii, americanii, europenii, arabii etc. – fără excepţie). Dar mulţi nu ne dăm seama că totul e doar un teatru. Toate ideile propagandei guvernamentale ale tuturor ţărilor din lume vă intră în minte, şi, ce e mai trist, e faptul că voi le acceptaţi fără să mai raţionaţi, fără să mai judecaţi critic. Ei se bazează pe lucrul acesta, ştiind că minţile voastre au fost născute să accepte “adevărurile” oferite de autorităţi; în plus e vorba şi de “consensul social”. Adică, dacă foarte mulţi oameni cred în ceva, iar voi gândiţi altceva decât restul grupului, atunci voi vă puteţi schimba credinţa, chiar dacă această se află în contradicţie directă cu propria judecată. De exemplu, vedeţi un gard vopsit albastru, dar toţi din grup vă spun că el e roşu, până la urmă s-ar putea să credeţi şi dvs. că e albastru, deşi mintea vă spune altceva, gândindu-vă că nu toată lumea se poate înşela. Astfel funcţionează Matrixul în societate; mass-media, sistemul educaţional şi guvernele trebuie doar să convingă o masă critică a populaţiei, pentru ca până la urmă şi ceilalţi oameni să accepte minciunile oficiale. Judecata, raţionamentul e duşmanul principal al oricărui sistem totalitar sau pseudodemocratic, şi asta pentru că judecata nu mai lasă ca manipularea socială să funcţioneze. Dacă o persoană va avea o judecată economică, geopolitică sau justiţiară, acest lucru reprezintă o ameninţare la adresa sistemului guvernamental de manipulare, care domină societăţile de astăzi. De aceea, în alegeri nu se mai folosesc argumente raţionale, ci se utilizează “exploatarea emoţională” pentru a îndrepta populaţia spre o direcţie emoţională specifică. Astfel, un candidat la preşedinţia unei ţări poate folosi mai degrabă tehnici de manipulare emoţională decât utilizând raţionamente logice. Aşadar, ce este, de fapt, realitatea? Aceasta este “adevărul consensual” promovat de instituţiile oficiale (mass-media, guverne, sistem educaţional etc.). Realitatea este ceea ce EI spun că este şi nu trebuie să fie validă, şi nici măcar nu trebuie să fie adevărată, putând fi opusul adevărului. E mai degrabă o “realitate consensuală”, şi asta pentru că, prin manipulare, foarte mulţi oameni o cred. De exemplu, să ne referim la vaccinurile contra gripei; multe din ele sunt inutile şi nu ajută deloc. Dar, propaganda a creat o “realitatea consensuală”, prin care e “oficial” stabilit faptul că vaccinurile contra gripei sunt eficiente, deşi acest lucru n-are nimic de-a face cu realitatea propriu-zisă. Iar oricine îndrăzneşte să pună la îndoială acest lucru, este ridiculizat, pus la zid; şi nu pentru că s-ar înşela, ci pentru că ar “sparge” consensul societăţii… 

 

Noua ordine mondială ,pentru a fi sigura nu doar de manipularea,ci si de omorirea noastra,vrea să preia si controlul asupra industriei de marijuana medicinală!… http://www.lovendal.ro/wp52/noua-ordine-mondiala-vrea-sa-preia-controlul-asupra-industriei-de-marijuana-medicinala/

In preama islamisarii acestei lumi,Sa ne pregatim pentru intilnirea cu Isus(lui sa ii dam desaga cu plumbul pacatelor-fara BANI) si sa ne  innaltam, prin pocainta si nasterea din nou (Ioan cap 3)caci printre alti mosi (moase)care ne fericesc: Noua ordine mondială ,pentru a fi sigura nu doar de manipularea,ci si de omorirea noastra,vrea să preia si controlul asupra industriei de marijuana medicinală!… http://www.lovendal.ro/wp52/noua-ordine-mondiala-vrea-sa-preia-controlul-asupra-industriei-de-marijuana-medicinala/

După mai multe luni de negocieri, gigantul alimentar Monsanto a fost achiziționat cu succes de către compania germană Bayer, care, în afară de medicamente, este şi un mare producător de seminţe. Monsanto a fost achiziţionată cu imensa sumă de 66 de miliarde de dolari. Despre această achiziţie, am scris în cadrul acestui articol: S-a născut un monstru pe piaţa mondială: mega-corporaţia Bayer-Monsanto! Ea va produce alimente modificate genetic, pentru a ne îmbolnăvi, şi medicamente, pentru a încerca să ne tratăm de aceste boli!

Spuneam atunci următoarele: “Fuziunea Beyer-Monsanto pare “logică” pentru cele două corporaţii: pe de-o parte, oamenii sunt îmbolnăviţi cu alimente modificate genetic (ale Monsanto), iar pe de altă parte, ei vor da o mulţime de bani pentru a încerca să se vindece (cu medicamentele Bayer). Afacerea este excelentă pentru EI, dar dezastruoasă pentru oameni…”

Dar, mai există şi o altă consecinţă în preluarea companiei Monsanto de către Beyer: controlul industriei de marijuana medicinală, care este folosită cu succes în tratamentul cancerului şi a altor boli grave. Monsanto are o relaţie de afaceri cu o companie numită Scott’s Miracle-Gro, care îşi desfăşoară activitatea în marijuana medicinală, în statele americane unde ea a fost dezincriminată. Anterior, preşedintele acestei companii, Jim Hagadorn, şi-a exprimat intentia de a aloca 500 milioane dolari în a cumpăra firme din industria de marijuana medicinală din Statele Unite, pentru a stabili un monopol în țară.

Şi Bayer va avea un rol important de jucat în acest plan. Compania germană are o mulțime de afaceri cu o companie din Marea Britanie, numită GW Pharmaceuticals, care creşte plante de canabis și produce medicamente pe bază de marijuana. Acest lucru a condus firesc la bănuiala că Monsanto și partenerii ei intenționează să-şi mute afacerea marijuanei şi pe piața europeană.

Potrivit unora, monopolizarea industriei de marijuana de către companii precum Monsanto şi Beyer, ar putea crea probleme serioase pentru consumatori și pacienți care se bazează pe utilizările medicale ale plantei. Se spune că aceste companii au început deja modificarea genetică a canabisului, astfel încât această plantă e posibil să nu mai fie la fel de eficientă în viitor…

  IPS PIMEN de Ziua Bucovinei: “RESURSELE TARII AU FOST VANDUTE LA STRAINI DE TRADATORI DIN SÂNUL NOSTRU! Veniturile uriașe acolo merg, în afara țării. La noi rămâne ce trece printre degete”

 

”Avem de luptat, cei de aici, de a trăi în unire ca fii ai acestui pământ. Avem datoria sfântă de a îngriji aceste valori de patrimoniu unice în lume. Nici o provincie, nici un judeţ nu are atâtea valori şi avem datoria de a le îngriji prin posibilităţile lăsate de ctitori, nu prin cerşit la Guvern şi la Uniunea Europeană. Statul nu poate acoperi valoarea pentru îngrijirea valorilor de patrimoniu aflate în proprietate privată, cum este a noastră, decât pe jumătate. (…)

Poporul român din Bucovina sare în foc pentru aceste valori de patrimoniu, dar să aibă cu ce. Bucovinenii muncesc exemplar, dar cui să vândă produsele lor şi cu cât? Dăm de pomană. Resursele ţării au fost vândute la străini, de trădători din sânul nostru. Veniturile ţării acolo merg, în afara ţării!”, a spus cu glas puternic ÎPS Pimen.

84 de excepţii de neconstituţionalitate depuse de-a valma de şeful Bisericii

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, prin Arhiepiscopul Pimen, şi Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB), de asemenea reprezentat prin Arhiepiscopul Pimen, au reclamat la Curtea Constituţională a României nu mai puţin de 84 de excepţii de neconstituţionalitate vizând Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1202 din Codul Civil din 1864 şi art. 328 alin.(2) din Codul de procedură civilă.

„În măsura în care sunt excluse de la restituire proprietăţile fundaţionale ale cultelor religioase şi, de asemenea, în măsura în care registrele de carte funciară şi extrasele de carte funciară nu constituie acte doveditoare suficiente pentru admiterea cererii de restituire, iar cererile depuse prin centrul eparhial şi de cult nu permit restituirea proprietăţilor fundaţionale”, se arată într-o excepţie de neconstituţionalitate ce vizează articolul 4 din OUG 94/2000. Prin cele 84 de dosare depuse la Curtea Constituţională privind excepţii de neconstituţionalitate invocate de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, amândouă reprezentate de ÎPS Pimen Suceveanul, în contradictoriu cu Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, se încearcă recuperarea celor peste 160.000 de hectare de pădure revendicate de FBORB.

 

ÎPS Pimen a cerut acum mai bine de un an anulare deciziei luate în dosarul Fondului Bisericesc

La jumătatea lunii ianuarie a anului 2015, Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB), reprezentată legal prin ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, a depus o cerere de Contestaţie în Anulare, împotriva deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) de menţinere ca definitivă a soluţiei date de Curtea de Apel Cluj prin care pădurile revendicate de FBORB rămân în proprietatea statului. În cererea depusă pe data de 15 ianuarie 2015, la Curtea Supremă, semnată de ÎPS Pimen, se cerea să se anuleze decizia din 27 noiembrie 2014 a ÎCCJ şi să dispună rejudecarea recursului promovat împotriva deciziei Curţii de Apel Cluj, din 13 noiembrie 2013, dar şi asupra unor încheieri pronunţate în iunie, septembrie şi noiembrie 2012, toate nefavorabile FBORB.

Acestea au venit după o lungă suită de soluţii câştigătoare la alte instanţe din Suceava şi Timişoara în favoarea fundaţiei care a cerut iniţial să fie reîmproprietărită cu 192.000 de hectare de pădure, cu logistica aferentă şi care a aceptat în cele din urmă 166.000 de hectare în aceleaşi condiţii, în judeţul Suceava – terenuri, drumuri forestiere, cantoane silvice şi alte dotări gestionate acum de Direcţia Silvică Suceava – Regia Naţională a Pădurilor, ca reprezentant al Statului Român. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins la data de 27 noiembrie 2014 în mod irevocabil, ca nefondat, recursul declarat de Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, împotriva deciziei din 13 noiembrie 2013 a Curţii de Apel Cluj, împotriva încheierilor pronunţate în 21 iunie 2012, 11 septembrie 2012 şi 17 septembrie 2012 ale Curţii de Apel Cluj, respingând ca nefondate şi recursurile înaintate de RNP Romsilva – Direcţia Silvică Suceava şi de către intervenienta Fundaţia Pro Fond Bis 1946 Semper, împotriva aceleiaşi decizii ale instanţei clujene.

S-a respins, de asemenea, acordarea cheltuielilor de judecată pentru o persoană intervenientă. Decizia a fost irevocabilă, astfel încât, de acum încolo, s-a apreciat că pădurile din judeţul Suceava revendicate de FBORB vor rămâne în proprietatea statului român şi vor fi administrate de Direcţia Silvică Suceava. După un proces ce a durat 14 ani, iniţiat de Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, care a cerut, printr-un proces de revendicare imobiliară deschis iniţial la Tribunalul Suceava, strămutat apoi la Timişoara, trimis în apel la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dus spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj şi revenit la Curtea Supremă, sentinţa finală nu a fost favorabilă iniţiatorilor acestui proces de retrocedare, cel mai important pentru judeţul Suceava şi, foarte probabil, unul dintre cele mai importante din ţară, în domeniul restituirilor imobiliare.

 

Inca o palma data BOR. Arhiepiscopia Sucevei pierde definitiv procesul RETROCEDARILOR PADURILOR BUCOVINEI. Altfel, masacrul padurilor continua nestingherit

*

IPS PIMEN, la Putna, predica devastator impotriva politicii UE si a conducatorilor tarii: EXISTA UN PLAN DIABOLIC, SE FAC CRIME, TOTUL SE OTRAVESTE, MAI ALES SUFLETELE NOASTRE! (audio)

IPS PIMEN marturiseste cu putere impotriva legalizarii PACATULUI SODOMIEI/ Lider politic: “Nu voi vota niciodata transformarea Romaniei în Sodoma”. Acum e cercetat de CNCD

IPS PIMEN DESPRE CALAII DE AZI, CARE UCID SUFLETELE

IPS PIMEN al Sucevei si Radautilor – o alta PASTORALA PUTERNICA DE INVIERE (2012): “Unii din Europa vor o societate fara Dumnezeu si constrang oamenii prin masuri economice si legi imorale sa se lepede de Creator”

PASTORALA DE CRACIUN (2010) A IPS PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, DENUNTA “PLANUL DIABOLIC” AL UNIFORMIZARII GLOBALISTE, amintind de Stalin si de tiranii sangerosi ai istoriei

IPS PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, avertizeaza printr-o brosura documentata: EDUCATIA SEXUALA – UN PERICOL PENTRU COPIII NOSTRI!

 

Un fost oficial american, Gary Kah, dezvăluie planurile secrete ale globaliştilor de instaurare a unui unic guvern mondial şi a unei singure religii satanice! El a avut acces la documente secrete, de aceea trebuie să-i dăm crezare!

 

 

Născut în Ohio, ca fiu al unor imigranţi europeni, Gary Kah a fost interesat de afacerile mondiale, de când era adolescent. Părinții săi au venit în America în anii 1950, iar unele dintre rudele sale trăiesc şi acum în Germania și Croația. Dupa ce a absolvit facultatea, Gary a devenit specialist economic pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru statul Indiana. În această calitate, el a călătorit în mai mult de 20 de țări, lucrând cu ambasadele SUA și cu oficiali guvernamentali de top, în domeniul promovării exportului.

În anul 1987, Gary a fost invitat să se alăture Asociaţiei Constituției și Parlamentului Mondial, una dintre organizațiile implicate în promovarea agendei guvernului mondial. Pe parcursul următorilor 4 ani, Gary a obținut documente detaliate, care a demonstrat că planurile unui guvern mondial erau active și avansau rapid. Unele dintre aceste documente sunt reproduse în cărțile sale.

Prima sa carte – “Spre ocupaţia globală” – are un mesaj care este crucial pentru viitorul spiritual și politic al lumii. De la lansarea sa în 1992, cartea a fost vândută în peste 250.000 de exemplare și a fost citită de circa jumătate de milion de oameni. Cartea este rezultatul a mai mult de 7 ani de cercetare și este plină cu fapte documentate în ceea ce privește eforturile păpuşarilor lumii de a crea un guvern global.

A doua carte a lui Gary, intitulată “Noua Religie Mondială”, a fost lansată în 1999. Această lucrare se concentrează asupra dimensiunilor spirituale și filozofiile istorice ale mișcării unei “singure religii satanice”, așa cum este revelată ea în scrierile liderilor New Age din ultimul secol.

Gary a scris articole pentru publicații, cum ar fi “The Christian World Report” și pentru site-ul lui John Ankerberg, harborlighthouse.com. El îşi publică, de asemenea, propriul său buletin trimestrial, “Hope For The World Update”, prin care cititorii sunt la curent cu ultimele evoluții la nivel mondial.

Gary a fost invitat în numeroase documentare conspiraţioniste, ca de exemplu – “Guvernul din umbră”, “2012: Profeție sau panică?”,  sau “Avertisment final”

SPURCACIUNILE  celor  13 familii care stăpânesc Lumea – si introneaza Noua  Ordine Mondiala

 

„Forțele din umbră, din spatele Noii Ordini Mondiale (NOM) urmează un program lent de control total asupra omenirii și a resurselor planetei. David Icke a denumit acest program „Totalitarian Tiptoe„, pentru că „ei” fac pași foarte mici spre sclavia noastră completă și definitivă.

Ca urmare, masele trebuie să rămână relativ conștiente de faptul că libertățile lor sunt eliminate treptat, în timp ce puterea caracatiței NOM crește în mod constant.

Forțele din umbră din spatele agendei Noii Ordini Mondiale

 

Undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 Familii orchestrează toate evenimentele majore ale lumii. După cum sugerează și numele, Consiliul este format din top 13 cele mai influente familii de pe Pământ.

Un număr din ce în ce mai mare de oameni devin conștienți de faptul că 99% din populația Pământului este controlată de o „elită” de 1%, dar Consiliul celor 13 Familii constă din mai puțin de 1% din ,,elita” de 1% și nimeni de pe Pământ nu poate obține calitatea de membru. În opinia lor, au dreptul de a se pronunța asupra restului umanității, deoarece aceștia sunt descendenții direcți ai zeilor antici și se consideră ei înșiși regi. Aceste familii sunt:

 

Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar

Bruce

Cavendish (Kennedy)

De Medici

Hanover

Habsburg

Krupp

Plantagenet

Rockefeller

Romanov

Sinclair (St. Clair)

Warburg (del Banco)

Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

(Personal, bănuiesc că nu poate fi lista completă și unele linii foarte puternice, sunt încă necunoscute pentru noi).

Dinastia Rothschild este fără îndoială cea mai puternică – vizibil – genealogic de pe Pământ iar bogăția lor estimată este de aproximativ 500 de trilioane de dolari! (adică 500.000 de miliarde sau 500.000.000.000.000)

Ei își exercită puterea prin imperiul bancar mondial, care este deținut aproape în întregime de aceștia. Fiind niște ezoteriști rafinați, iar construcția lor de dominare planetară și-au realizat-o conform legilor divine, dar întoarse invers, au respectat Trinitatea.

Cele Trei Mari instituții importante care muncesc din greu pentru a stabili NOM și înrobi complet specia noastră, sunt:

City of London (Centrul financiar, controlat de Rothschild) – acesta este entitate de sine stătătoare ce nu face parte din Marea Britanie și nu plătește niciun fel de taxe nimănui;

– Ca filială a acestui centru financiar, în SUA avem US Federal Reserve care este proprietatea dinastiei Rothschild.

Vatican City (Centrul ideologico-spiritual – îndoctrinare, înșelăciune, religie de spălat creiere) – nu face parte din Italia și de asemenea nu plătește taxe nimănui;

Washington DC (Centrul militar și de forță – programe militare negre, administrarea bazelor subterane și depopulare prin expansiune și forță) – nu face parte din SUA și nu plătește taxe;

Toate funcțiile instituțiilor de mai sus, ca state individuale, funcționează în conformitate cu propriile lor legi, prin urmare, nu există nici o instanță de judecată de pe Pământ, care le-ar putea urmări în justiție vreodată. Ele nu dau socoteală nimănui de pe Pământ de acțiunile lor.

Multitudinea Societăților secrete existente în prezent, funcționează ca filiale ale unei megasocietăți, care este deținută de către Consiliul celor 13 Familii. Chiar dacă aceștia sunt răsplătiți cu generozitate pentru munca lor, membrii acestor Societăți secrete nu sunt membri descendenți ai acestei „elite”, ei nu știu cine sunt stăpânii lor și nu au nici o idee despre agenda reală.

Liderul Illuminati al Pământului este numit „Pindar„.Pindar este un membru al uneia dintre cele 13 familii Illuminati de guvernământ și este întotdeauna de sex masculin. Titlul, Pindar, este un termen abreviat pentru „Pinnacle of the Draco„, de asemenea, cunoscut sub numele de „Penisul Dragonului” (acest personaj există – o confirmă fosta mare preoteasă din interviul cu David Icke aici : https://vimeo.com/64620337  – cu subt. RO) .

Simbolic, acesta reprezintă partea de sus a puterii, controlul, crearea, penetrarea, expansiunea, invazia, și frica. Titularul acestui rang raportează liderului Reptilian din Pământul interior

Adevăratul Pindar este capul familiei Rothschild, cum a fost de câteva sute de ani. El are bază în Germania lângă Frankfurt. La sfârșitul anilor 1970, el a supervizat proiectul soră al proiectului Montauk, numit MALDA este o anagramă pentru Montauk-Alsace-Lorraine-Dimensional-Activation.

Acest proiect a fost situat în apropiere de orașul Strasbourg, Franța, istoric parte a Germaniei. Interesant, există o fabrică de vin la capătul de est a Long Island, nu departe de Montauk Point, numit Pindar Vineyards. Acest vin este în creștere în popularitate, câștigând premii internaționale. Aceasta se potrivește bine în plan, ca acest domeniu să fie o parte a districtului de capital a / Națiunilor Unite ale Pământului în Statul Imperiu!

Vinul roșu este un simbol al sângelui ingerat de Reptilieni. Illuminati aici pe Pământ au stabilit o structură piramidală de comandă identică cu sistemul care există în Imperiul Draco. Piramida cu ochiul reptilian, situat pe bancnota de 1 $ american, este un simbol al acestei structuri de control.

Stratul următor este al doilea comandament, familiile care fac munca de sprijin pentru Pindar și cele 13 familii conducătoare. În timp ce toți membrii celor 13 familii conducătoare își schimbă forma (a se viziona interviul marii preotese postat mai sus – ei la anumite ritualuri își pot schimba forma umană în cea reptiliană, de exemplu regina Marii Britanii la vederea sângelui uman), toți membrii celor 300 de familii de sprijin nu pot face asta. Ei, însă, toți au un procent ridicat de ADN reptilian. Ei sunt cunoscuți instituțional ca Comitetul celor 300.

Aceste familii include nume notabile ca : Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft, și Wilson. Si multe altele.

Comitetul celor 300 utilizează multe instituții bine-cunoscute pentru a realiza obiectivele lor, incluzând Consiliul pentru Relații Externe, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma, Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Serviciul Secret (SS) , Fondul Monetar Internațional, Federal Reserve, Internal Revenue Service (fiscul SUA), și Interpol, pentru a numi doar câteva. Toate acestea sunt organizații sau corporații constituite ca dispozitive de serviciu public-privat, dar acest lucru este departe de adevăr.

Structura Illuminati a creat, de asemenea, țări artificiale pentru a continua obiectivele lor. Exemple de acestea sunt: Statele Unite ale Americii, Elveția, Kuwait, Uniunea Sovietică, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Regatul Unit, cele mai multe din Africa neagră, toate țările arabe, și toată America Centrală și de Sud. Aceste națiuni au fost create pentru a acumula avere pentru familiile de guvernământ și susținătorii lor, pentru a ascunde sau păstra bogăția lor, și de a crea condiții instabile necesare pentru a porni războaie și creșterea bugetelor militare.

Elveția a fost creată ca un centru bancar neutru, astfel încât familiile Illuminati să aibă un loc sigur pentru a păstra fondurile lor fără a se teme de distrugera războaielor și ochii indiscreti. Statele Unite ale Americii au fost înființate cu 13 colonii, una pentru fiecare dintre familiile Illuminati. Drapelul original a avut 13 stele, și încă mai are 13 dungi. Vulturul, simbol al Statelor Unite, are 13 săgeți în gheare. Statele Unite ale Americii este de fapt un activ corporativ al Companiei Virginia, care a fost înființată în 1604, în Anglia, cu implicarea directă a familiei Rothschild. Finanțele familiei Rothschild au fost necesare pentru finanțarea explorarea și exploatarea continentului nord-american.

Activele Companiei Virginia, includ Statele Unite care sunt deținute de Sfântul Imperiu Roman prin Vatican. Acest lucru a avut loc în 1213, când regele James a dat toate activele engleze Papei reptilian. Executor rămâne familia regală britanică, dar dreptul de proprietate reală revine Bisericii Romano-Catolice. Iar America nu a fost numită după Americo Vespuci cum ni se spală nouă creierele, ci :

Am în ebraică înseamnă ,,oameni”

Ame în spaniolă/latină – ,,a iubi”

Eri sau Ari în ebraică – ,,leu”

Rica este forma feminină din spaniolă la – ,,bogat”

Ka este vechi cuvânt egiptean pentru – ,,suflet”

Denumirea ar însemna : Poporul leului cu forță spirituală

Vă pot anunța că actualul Papă are planificată o vizită în SUA în 23 septembrie acest an. Conspiraționiștii spun că această vizită va fi încununată cu un discurs al Papei care va anunța INSTAURAREA GUVERNULUI MONDIAL (eu sincer nu cred, dar vom trăi și vom vedea). Priviți videoclipul :

 

Spălarea pe creier

 

Un puternic instrument al sclaviei în masă pe care-l folosesc împotriva noastră, este așa-numitul sistem de învățământ. Școlile nu sunt folosite pentru educare ci pentru îndoctrinare, copiii învață să memoreze fără a gândi și să se supună fără îndoială. De fapt, acest sistem de învățământ stabilit este extrem de scump pentru a fi menținut operațional, învechit și redundant în epoca internetului. „De ce învechit?” vă puteți întreba. Deoarece Internetul ne oferă acces gratuit la cantități aproape infinite de informații.

Deci, de ce se cheltuiesc sume uriașe de bani pentru educația guvernamentală și cea privată? Deoarece „elita” cere ca copiii noștri să învețe în conformitate și în interiorul unei cutii a gândirii, în șabloane fixate de ideologii lor.

 

Ce putem face în legătură cu asta ?

 

Credința omenirii este agățată în echilibru chiar acum, de controlul caracatiței NOM. Pe de o parte, suntem foarte aproape de sclavia noastră completă, în timp ce pe de altă parte, am putea cu ușurință se năruim de la sol piramida lor de putere, prin simpla unire împotriva înșelăciunii printr-o revoluție pașnică a minților, inimilor și sufletelor.

M-am întrebat de ani de zile care este cea mai teribilă armă a lor pentru înrobirea noastră. Este educația slabă combinată cu îndoctrinarea constantă? Este teama generată de religie, război, terorism? Este frica de a fi pedepsit (închiși sau uciși) de sistem, sau este înrobirea invizibilă a sistemului monetar? În opinia mea, toate cele de mai sus combinate au avut un impact enorm asupra societății noastre și modul în care gândim, dar arma lor cea mai mare este controlul sistemului financiar!

 

Moneda sclaviei

 

Sistemul financiar a înrobit pe ascuns specia noastră, iar acum suntem folosiți ca sclavi în valută. Lucrăm 9-12 ore în fiecare zi 5 sau chiar 7 zile pe săptămână, în  medii plictisitoare și deprimante, nestimulați de nimic creativ sau constructiv. În cele mai multe cazuri, singura motivație pentru a merge la locul de muncă, este salariul următor – și nu contează cât de greu lucrăm, oricum banii par să nu fie suficienți niciodată. V-ați întrebat vreodată de ce mega-corporațiile culeg miliarde $ / an profituri și-și plătesc zeci de milioane de oameni cât mai aproape posibil de salariul minim în timp ce directorii cu milioane?

Acest lucru a fost conceput cu atenție, pentru că o persoană care este în mod constant „pe margine,” nu va avea niciodată timp pentru auto-educare, introspecție și – în cele din urmă – trezire spirituală.

Nu este acesta scopul nostru principal pe Pământ? Pentru a deveni ființe spirituale (și spiritual, evident, nu înseamnă religios) și să finalizăm ciclul încarnării noastre? „Ei” nu au nevoie de oameni educați, care sunt capabili de gândire critică și care au obiective spirituale. Nu, acest fel de oameni sunt periculoși pentru stablishment! „Ei” vor „roboți”, ascultători doar destul de inteligenți pentru a opera mașinile și să păstreze în funcțiune sistemul, dar destul de proști ca să nu pună întrebări.

 

Banii sunt ochiul ,,dracului”

 

Toate marile probleme ale lumii își au rădăcinile adânc înrădăcinate în plaga financiară : războaiele sunt profitabile, bolile sunt profitabile, jefuirea Pământului este profitabilă, sclavia umană și condițiile de muncă inumane sunt profitabile. Liderii noștri au fost corupți prin bani și misiunea colectivă omenirii pe Pământ a fost deturnată de bani.

Deci, de ce avem nevoie de sistemul financiar, în primul rând? De fapt, nu avem nevoie de el (sau cel puțin, nu mai avem). Planeta nu ne percepe un cent pentru utilizarea resurselor sale naturale și avem tehnologia pentru a le extrage, fără muncă fizică. Tot ce aparține planetei ne-a fost pus la dispoziție în mod gratuit pentru a folosi și a ne ajuta în evoluția noastră spirituală fiecărui suflet de pe această planetă și atunci vă întreb, ce rol mai au acești hrăpăreți, de ce ascultați de ei și vă supuneți orbește creației lor??

 

Soluția

 

Există minți geniale care discută conceptul de economie bazată pe resurse de zeci de ani. Un exemplu este inginerul Jacque Fresco, un designer industrial strălucitor și inginer social, care a petrecut cea mai mare a vieții sale cu proiectarea viitorului. Orașele propuse de Jacque Fresco vor fi construite de roboți autonomi pentru construcție și vor fi eco-friendly și auto-sustenabile. Mai multe despre Proiectul Venus aici : https://www.thevenusproject.com/en/

Alte persoane deja discută despre planul de tranziție spre economia viitorului, unde banii nu mai sunt necesari și tuturor oamenilor le vor fi oferite cele mai bune condiții pentru a ajunge la cele mai înalte potențiale ale lor – toate în beneficiul speciei noastre, ca un întreg. Dar ca să ajungem la acel viitor trebuie să acționăm ACUM.

M-am trezit eu, încerc să-i trezesc și pe alții și trecem la acțiune. La o acțiune nonviolentă ci conștientă prin tot ceea ce facem zi de zi, renunțând ușor la tot ce-i nociv și malefic în acest sistem, schimbându-ne pe noi înșine astfel încât să devenim un pilon demn de urmat de către ceilalți. Meditațiile la unison și gândirea pozitivă referitoare la schimbarea acestui sistem ajută mult.

 

Deci, întrebarea mea este: suntem gata să îmbrățișăm viitorul și să scăpăm de controlul „elitei” într-o lume fără bani, sau vom permite instaurarea Noii Ordini Mondiale?”[1]

 

ISIS cel vazut(Anticrist cel nevazut inca) a fost creat de “gunoierii” globali si nationali,precum Ilici al nostru,ca sa compromita pe Isus!Iata ,Donald Trump ,a deconspirat despre Barack Obama: „El este fondatorul Statului Islamic”… http://www.stiripesurse.ro/donald-trump-il-desfiinteaza-pe-barack-obama-el-a-creat-statul-islamic_1146694.html

„Candidatul republican în cursa pentru Casa Albă, Donald Trump, l-a acuzat pe preşedintele american Barack Obama că ar fi „creatorul” grupării jihadiste Statul Islamic, iar pe rivala sa democrată că ar fi „cocreat” această grupare, relatează AFP. La un miting la Fort Lauderdale, în Florida (sud-est), miliardarul l-a acuzat mai întâi pe Barack Obama că a semănat „haos” în Orientul Mijlociu, pentru a estima apoi că Statul Islamic „îi face cinste preşedintelui Obama”. „El este fondatorul Statului Islamic”, a exclamat el în faţa unei mulţimi de simpatizanţi. „El este fondatorul Statului Islamic, sunteţi de acord ? El este […]

„Candidatul republican în cursa pentru Casa Albă, Donald Trump, l-a acuzat miercuri seara pe preşedintele american Barack Obama că ar fi „creatorul” grupării jihadiste Statul Islamic, iar pe rivala sa democrată că ar fi „cocreat” această grupare, relatează AFP. La un miting la Fort Lauderdale, în Florida (sud-est), miliardarul l-a acuzat mai întâi pe Barack Obama că a semănat „haos” în Orientul Mijlociu, pentru a estima apoi că Statul Islamic „îi face cinste preşedintelui Obama”.

 

„El este fondatorul Statului Islamic”, a exclamat el în faţa unei mulţimi de simpatizanţi. „El este fondatorul Statului Islamic, sunteţi de acord ? El este fondatorul! El a creat Statul Islamic”, a reiterat Trump, înainte de a trece la atacuri împotriva rivalei sale democrate la prezidenţialele din noiembrie. „Aş zice că drept cofondatoare este această sucită Hillary Clinton”, a mai lansat candidatul republican. Magnatul imobiliar s-a confruntat în cursul zilei de miercuri cu un val de critici pentru derapajul său precedent cu privire la utilizarea armelor.

În Carolina de Nord, el şi-a avertizat simpatizanţii în cadrul unui miting că dacă Hillary Clinton va fi aleasă preşedinte, ea ar putea numi apropiaţi la Curtea Supremă în scopul, potrivit lui, abolirii celui de-al 2-lea Amendament al Constituţiei care vizează dreptul la posesia de arme. O incitare la violenţă, potrivit mai multor editorialişti, Hillary Clinton estimând că Trump a „depăşit limitele”, anunţă Agerpres.”[1]

 

Evreii,care au fost trecuti prin foc si prin mare,ca sa ne aduca Invatatura Dumnezeiasca, ne mai  trimit un Mesaj fără precedent din Israel: Europenii trebuie să se ridice împotriva Rețelei Soros și să-și apere tradițiile și valorile naționale de planurile subversive ale megalomaniacului

Despre George Soros și rețeua pe care a creat-o se vorbește foarte des în ultima perioadă. Numele magnatului apare în campania electorală din SUA. Nici România nu a fost ocolită de interesele lui Soros, existând mulți politicieni care au beneficiat de fondurile unor ONG-uri în spatele cărora se află acesta. Ziarul israelian Jerusalem Post a publicat o serie de dezvăluiri despre George Soros. Iată articolul din presa israeliană: loading… „Lumea noastră: Campania de haos global a lui Soros Primul lucru pe care îl vedem este natura megalomană a proiectelor filantropice ale lui Soros. Niciun colț al lumii nu a scăpat […]

 

Despre George Soros și rețeua pe care a creat-o se vorbește foarte des în ultima perioadă. Numele magnatului apare în campania electorală din SUA. Nici România nu a fost ocolită de interesele lui Soros, existând mulți politicieni care au beneficiat de fondurile unor ONG-uri în spatele cărora se află acesta.

Ziarul israelian Jerusalem Post a publicat o serie de dezvăluiri despre George Soros. Iată articolul din presa israeliană

Primul lucru pe care îl vedem este natura megalomană a proiectelor filantropice ale lui Soros. Niciun colț al lumii nu a scăpat de eforturile sale.

 

Presa din SUA a ignorat scurgerea a mii de emailuri de la Open Society Foundation a lui George Soros. FSD este vehiculul prin care Soros a canalizat miliarde de dolari de-a lungul ultimelor două decenii pentru organizații non-profit din Statele Unite și în întreaga lume.

 

Conform documentelor, Soros a dat mai mult de 30 milioane $ pentru grupuri de lucru pentru alegerea lui Hillary Clinton, în noiembrie, făcându-l cel mai mare donator al campaniei sale. Așa că este înțeles de ce presa care o sprijină pe Clinton a îngropat povestea.

 

Este posibil, de asemenea, ca unii editori de știri să nu înțeleagă motivul pentru care documentele dezvăluite ar merita să fie publice.

 

Cele mai multe dintre informațiile apărute erau deja cunoscute publicului. Soros a finanțat masiv grupuri de extremă din stânga în Statele Unite și în întreaga lume, lucru cercetat de mai mult de un deceniu.

 

La suprafață, numărul mare de grupuri și oameni pe care îi sprijină par independenți. La urma urmei, ce schimbările climatice trebuie să facă cu imigrația ilegală din Africa pentru Israel? Ce are Ocupați Wall Street pentru a face cu politicile de imigrare din Grecia? Dar de fapt este că proiectele Soros-sprijinite împărtășesc caracteristicile comune de bază.

 

Toți au de lucru pentru a slăbi capacitatea autorităților naționale și locale în democrațiile occidentale să respecte legile și valorile națiunilor și comunităților lor.

 

Aparent, numărul vast al grupurilor și persoanelor pe care le sprijină pare ireal. Până la urmă, ce legătură are schimbarea climei cu imigrarea ilegală a africanilor în Israel? Sau ocuparea Wall Street cu politica legată de imigranții din Grecia? Adevărul este că proiectele lui Soroș au un numitor comun. Scopul lor este să slăbească abilitatea autorităților naționale și locale din Vest de a-și păstra legile și valorile națiunilor și comunităților.

 

Toate aceste proiecte ale miliardarului au menirea să împiedice piețele libere, indiferent dacă aceste piețe sunt financiare, ideologice, politice sau științifice. Iar acestea proiecte , într-un mod înșelător, sunt făcute în numele democrației, drepturilor umane, economie și alte „scopuri” nobile.

 

Cu alte cuvinte, scopul finanțărilor lui Soroș este de a distruge democrația din Vest și să devină imposibil ca guvernele să mențină ordinea sau societățile să-și păstreze indentitatea unică și valorile.

 

Mișcarea activistă „Black Lives Matter”, care a primit 650.000 de dolari de la grupurile controlate de Soros în ultimul an, este un exemplu clasic a acestor eforturi ale miliardarului. Până nu demult, poliția a fost admirată în SUA, era privită ca echivalentul domestic al militarilor.

 

Disputa principală este că, în Statele Unite, poliția nu este o forță care reprezintă binele, obligând astfel societatea să funcționeze singură menținându-și legea și ordinea. Mai degrabă poliția este o unealtă a represaliilor albilor asupra persoanelor de culoare.

 

Agitația Black Lives Matters, care a fost acuzată că a contribuit la moartea unor polițiști în mai multe orașe americane, a scos la lumină două răspunsuri legate de poliție.

 

Mai întâi, polițiștii au fost demoralizați deoarece au fost incriminați pentru faptul că încearcă să-și țină orașele sigure, ferite de infractori.

 

În al doilea rând, folosirea forței de către polițiști, s-a diminuat, chiar și în situații care necesită acest lucru. Teama că ar putea fi acuzați penal pe de-o parte și condamnarea publică ca fiind „rasiști”, pe de altă parte, îi îndeamnă pe polițiști să aleagă lipsa de acțiune, chiar și atunci când situația o cere.

 

Demoralizarea și intimidarea polițiștilor e, cel mai probabil, cauza pentru creșterea abruptă a infracțiunilor și violențelor.

 

Nu trebuie scăpate din vedere nici acțiunile lui Soroș legate de imigrările ilegale. Din SUA, Europa și Israel, Soros a implementat un impuls global folosindu-se de imigrări pentru a submina identitatea națiunilor. E-mail-urile scurse evidențiază faptul că aceste grupuri au intervenit în alegerile europene pentru ca să fie aleși politicienii care sprijină granițele deschise pentru imigranții arabi și a susținut financiar, sau prin alte metode, jurnaliști care s-au arătat de acord cu imigranții.

Grupurile lui Soroș sunt pe teren facilitând intrarea imigranților ilegali în SUA și Europa. Ele au urmărit să influențeze deciziile Instanței Supreme a SUA legate de imigrările ilegale din Mexic. Aceste grupuri au cooperat cu musulmanii și alte grupuri pentru a-i demoniza pe americanii și europenii care se opun granițelor deschise.

 

În Israel, de asemenea, Soros s-a opus eforturilor guvernului de a opri valul de imigranți ilegali din Africa prin granița cu Egipt.

 

Dacă pentru greci este rasist că doresc să-și protejeze identitatea națională prin blocarea intrării a milioane de sirieni pe teritoriul lor, atunci este rasist pentru Grecia sau Franța, Germania, Ungaria, Suedia, SUA sau Polonia să existe.

 

Pe lângă aceste eforturi, mai sunt și alte eforturi orientate spre refuzarea drepturilor din democrațiile Occidentale pentru a susține normele sociale existente de mult timp. De exemplu, Soros a ajutat grupuri care au susținut nu doar căsătoria între persoane de același sex, dar și înființarea toaletelor publice unisex.

 

În ceea ce privește Israelul, grupurile lui Soroș lucrează să decredibilizeze fiecare aspect al societății israeliene. Soros se folosește de palestinieni pentru a acuza Israelul ca este un stat rasist. Miliardarul a finanțat grupuri moderate de stânga, grupuri radicale de stânga, grupuri israeliene arabe și grupuri palestiniene. În diferite moduri, aceste grupuri transmit audienței lor faptul că Israel nu are niciun drept să se apere sau să-și impună legile spre cetățenii care nu sunt evrei.

 

În SUA, Soros a ajutat grupuri din BLM pentru ca organizația non-profit J Street să facă acceptabilă opoziția cu Israel, atât social, cât și politic.

 

Soros a făcut aceste eforturi din Ferguson, Berlin până la Ierusalim pentru a induce haosul prin paralizarea autorităților locale, făcând ca autoritățile să nu mai poată să-și apere societățile.

 

În multe feluri, campania lui Donald Trump este un răspuns direct, nu către Clinton, dar către Soroș însuși.

 

Prin faptul că a cerut înălțarea unui zid la graniță, susținând Brexit-ul, susținând Israelul, susținând interdicția temporară a musulmanilor imigranți și susținând poliția împotriva BLM, Trump acționează împotriva eforturilor multimilionarului.

 

DCLeaks a expus vasta campanie a lut Soroș de a finanța politicile de stânga, politici împotriva liberalilor. Mișcările de „democrație directă” pe care Soros le susține nu pledează pentru altceva decât pentru o conducere a mulțimilor.

 

Persoanele care locuiesc în Vest trebuie să recunoască scopurile acțiunilor lui Soros. Trebuie, de asemenea, să-și dea seama că singurul răspuns al acestor campanii premeditate ale lui Soroș este ca oamenii să își susțină drepturile naționale și individuale la siguranță. Ei trebuie să apere instituțiile care le garantează securitatea, conform legii și să susțină și să apere valorile naționale și tradițiile”.

 

Oamenii lui Soros din România

 

Primul reprezentant direct al lui George Soros în România a fost Sandra Pralong (Sandra Marilyn Andreea Budiș), persoană care, nu întâmplător, a emigrat din România în anii ’70. Andreea Pralong a fost consilierul președintelui Emil Constantinescu.

 

Din 1990 și până acum, George Soros a dezvoltat o adevărată rețea de ONG-uri, cu care a acaparat noul concept de „societate civilă”, necunoscut românilor, astfel că a reușit să influențeze, în mod major, deciziile la nivel guvernamental. Pe lângă GDS și Fundația Soros, s-au dezvoltat o puzderie de ONG-uri legate de numele magnatului american.

 

 

Toti care au acaparat Statul român după lovitura de stat din decembrie 1989, nu au făcut altceva,   decât (prin legi votate de ei ) să fure si să vândă ţara şi interesele poporului român unor multinaţionale, bănci şi puteri străine.

 

Nu ştiu însă câţi oameni realizează că această vânzare şi distrugere a României este făcută nu prin corupţie şi infracţionalitate, aşa cum manipulează mass-media, ci pur şi simplu prin adoptarea unei legislaţii interne sau punerea în aplicare a unor acte normative venite de la Bruxelles, care au exact acest scop.

 

În primul rând legislaţia actuală favorizează clar companiile străine în defavoarea celor româneşti şi a cetăţenilor români. Multinaţionalele nu doar că sunt scutite de o serie de taxe şi impozite, primesc terenuri şi infrastructură gratis, au imunitate în faţa legii, ci mai mult, primesc şi ajutoare de la Stat, care, dacă ar fi acordate românilor, ar fi considerate ilegale.

 

Aceste ajutoare constau fie în bani, sau garanţii de stat pentru credite de finanţare, fie indirect, prin scutirea de la o serie de taxe, care astfel sunt transferate, populaţiei şi micilor întreprinzători autohtoni. Un ultim astfel de exemplu care îmi vine în minte este scutirea unor mari firme străine de taxa pentru certificate verzi din factura la energie electrică.

 

Mai mult, Statul român nu numai că favorizează aşa-zişii „investitori străini” în dauna românilor şi a capitalul românesc, ci adoptă şi legi şi aplică „norme europene”, care scot pur şi simplu micii întreprinzători şi companiile româneşti din circuitul economic.

 

De exemplu, se stabilesc anumite norme la Bruxelles, legate de numărul de microorganisme din lapte şi producătorii români sunt obligaţi să cumpere nişte tancuri de răcire, care sunt bineînţeles de import şi foarte scumpe. Ţăranii români, neavând atâţia bani, vor fi imediat scoşi de pe piaţă şi locul lor va fi luat de multinaţionale străine care, având putere financiară mult mai mare, vor putea respecta standardele impuse de UE.

 

De la 1 ianuarie, în România nu va mai putea fi comercializat decât lapte conform. Sute de mii de țărani care mai câștigau ceva bani din vânzarea laptelui la piață rămân fără principala sursă de venit, iar statul pierde, deoarece aceștia nu vor mai plăti nici măcar taxa pentru închirierea tarabelor.

 

Numărul total de germeni existenţi în lapte nu trebuie să depăşească 100.000 de germeni/ml, iar numărul de celule somatice trebuie să fie sub 400.000 de celule/ml, pentru ca laptele să fie conform cu normele europene de calitate. Pentru a opri înmulțirea germenilor din lapte, acesta trebuie adus la o temperatură de cel mult 4 grade Celsius în termen de două ore de la muls. În aceste condiții, țăranii trebuie să facă investiții în echipamente, cum sunt tancurile de răcire.

 

 

O altă metodă de spoliere a avuţiei naţionale este sifonarea banilor din bugetul naţional şi al serviciilor publice în conturile unor firme private străine.

 

Cel mai bun exemplu pe care l-aş putea oferi este din domeniul sistemului medical, super căpuşat, despre care se face mult caz, că ar fi subfinanţat, că nu sunt bani pentru medicamente, spitale, echipamente performante etc. Cu toate acestea din sistemul de sănătate se sifonează sume uriaşe, cum ar fi cazul următor, în care spitalele româneşti, în loc să îşi ardă singure deşeurile medicale, varsă anual milioane de euro în conturile unei firme americane.

 

Afacerile cu tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase a început în 2005, atunci când statul român a hotărât să închidă toate incineratoarele din spitale pe motiv că nu sunt conforme cu normele UE. În paralel, a alocat fonduri de aproape 30 de milioane de lei pentru deschiderea de incineratoare noi, private. Singura firmă care a apărut instantaeu la noua masă pusă a fost IF Tehnologii, controlată de câțiva oameni de afaceri din Cluj și de un constănțean, rudă de-a primarului de la Constanţa, Radu Mazăre. Conform Gazetei de Cluj, la această societate făceau coadă toate spitalele și laboratoarele din Transilvania și toate echipele de la BCCO care așteptau la rând cu sacii cu droguri care urmau să fie incinerate. La nivel național, situația avea o alură de monopol pentru că în toată țara funcționau patru firme care dețineau incineratoare conforme cu Uniunea Europeană. În 2011 însă, IF Tehnologii se vinde concernului Stericycle.

 

 

Deci, mai întâi Statul realizează că incineratoarele din spitalele româneşti nu sunt „conforme cu normele UE” şi bagă bani în incineratoare private, care ajung mai apoi pe mâna unei corporaţii americane, care încasează sume imense ce puteau folosite pentru medicamente şi dotările spitalelor respective sau pentru salarizarea personalului. Şi pe de altă parte propagandiştii urlă că nu sunt bani de spitale din cauza catedralelor!

 

Din aceeaşi categorie de ticăloşii face parte şi închiderea Institutului Cantacuzino, pe acelaşi motiv că nu respectă standardele europene. Dar cum se face oare că acest institut a produs atâţia ani vaccinuri de calitate şi sigure, care nu au creat nciun fel de probleme, iar acum, când Statul cheltuie anual sute de milioane de euro pe vaccinuri străine, copiii se îmbolnăvesc pe capete sau chiar mor, din cauza substanţelor periculoase din aceste vaccinuri corporatiste, despre care se spune că sunt concepute pentru reducerea populaţiei?

 

Din Institutul Cantacuzino din Iaşi, unde se produceau anual până la 15 milioane de fiole cu singurul vaccin antigripal românesc, a rămas, la 62 de ani de la înfiinţare, doar o clădire cu porţi ferecate cu lacătul, cu geamuri sparte şi năpădită de buruieni.

 

Filiala ieşeană a Institutului Cantacuzino, închisă în februarie 2014, a desfăşurat o cercetare revoluţionară în medicină, dezvoltând, printre altele, anatoxina tetanică, Polidinul sau un vaccin pentru tratarea tularemiei

“Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş;” (1 Ioan 3/15) De aceea -oameni de pretutindeni şi tu-Poporule Evreu, “ascultaţi Cuvântul Domnului!” (Ezechiel, cap.36/1-38), trecut prin cuie, prin foc şi prin Mare-ca pe uscat, să ne aducă Învăţătura Dumnezeiască ; Să iubim Poporul Ales  ca să îndrepte  şi pe Anticrist   spre  iazul cu foc (Ap.19/20 şi Ap.20/10), pentru întronarea Adevărului, Dreptăţii şi… a Împărăţiei Dumnezeieşti ! Să lăsăm “Balaurul” să crească în sânul Poporului Evreu, ca să împlinească Mântuirea Tuturor Neamurilor ; Pentru că mama lui este Fiara puterii economice, are ca tată pe diavol şi învăţător pe Prorocul Papal-să credem că, aşa cum Faraon a fost făcut praf, şi Anticrist va deveni pulbere sub călcâiele Oşteniilor Săi, (Romani 20/16), căci” Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Ap.12/11)

 

… “Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: “Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui.” Şi, cum zisese Isaia mai înainte: “Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă; pe când Israel, care umblă după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatră de poticnire, după cum este scris: “Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stancă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Rom.9/27-33)

 

  Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:

  Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlineşte neprihănirea pe care o da Legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o da credinţa: “Să nu zici în inima ta: “Cine se va sui în cer?” (Să coboare adică pe Hristos din cer.) Sau: “Cine se va coborî în Adânc?” (Să scoale adică pe Hristos din morţi.) Ce zice ea deci? “Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus că Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţă din inima se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă “oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: “Cat de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: “Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb: “N-au auzit ei?” Ba da; căci “glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.” Dar întreb iarăşi: “N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da; căci Moise, cel dintâi, zice: “Vă voi întărâta la pizma prin ceea ce nu este neam, vă voi atâta mânia printr-un neam fără pricepere.” Şi Isaia merge cu îndrăzneală până acolo că zice: “Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.” Pe când, despre Israel zice: “Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.” (Rom.10/1-21)

 

Întreb, dar: “A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice:

  “Doamne, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur, şi cauta să-mi ia viaţa”? Dar ce-i răspunde Dumnezeu? “Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi fapta. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce cauta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi, după cum este scris: “Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”Şi David zice: “Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un lat, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire. Să li se întunece ochii ca să nu vadă, şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovita.”

  Întreb, dar: “S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?

  V-o spun vouă, Neamurilor: “Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţa din morţi? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcină, ci rădăcina te ţine pe tine. Dar vei zice: “Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu.

 

 

Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţa, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?

  Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: “Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

 

În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută

 

După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru că, prin indurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi, în adevăr, “cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Rom.11/1-36)

 

 

B ) Pentru că Pocăirea- Indumnezeirea-salvează Monarhia şi înviază România… Popor Roman, tu, cum aştepţi Venirea Lui? Crezi că te vrea să-i aprinzi lumânări, să dai pomeni, ori să termini “PARTIDA  AMOROASA?” … “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Ajunga-vă toate uraciunile voastre…” (Ezec.44/6)! L-am răstignit pe Regele Regilor- Iisus! L-am împuşcat pe Mareşalul Adevăr; Am îngropat Dreptatea; L-am detronat pe Regele Mihai, ca să întronăm hoţia, sărăcia, mineria, minciuna, preacurvia, injustiţia şi celelalte demonii din omul nebotezat în Moartea Lui (Rom. cap. 6-8) Şi astfel, am legalizat minciuna, prostirea, manipularea, suferinţa, kleptocrația anarhică a fese/globaliei satanice din Galateni 5/20… L-am ţinut pe tuşă  şi l-am încoronat pe Regele Mihai  cu datini, tradiţii, formalisme, ritualuri, idolatrii şi cu alte “taine”, pentru a nu se naşte din nou, ca să se umple cu Acela în care este Învierea, Înfierea, Moştenirea –Vesnicia! Astfel, l-am întors în ţărână cu tot cu nepocainţa-nerăspunsuri vitale,inclusiv  cu viitorul Poporului Roman…

“Cu ce voi întâmpina pe Domnul… şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6/5-8)Popor Roman, tu care înlocuieşti Atotputernicia infinită cu un idol finit, comprimat într-o foto-pictura iconata, aurită, dar mută, şchioapă, oarbă şi surdă; Tu care te laşi zdrobit de hoţii, nedreptăţi, suferinţe, minciuni şi alte manipulări, nu vrei să ieşi din cuptorul faraonic al globaliei? Tu care îţi votezi proprii călăi şi te uneşti cu hoţii şi nedrepţii, nu ai mustrări de conştiinţă? Află că “dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Mat 16/24-26)

 

Poporule, tu, care te crezi creştin, cum de îţi votezi hoţi, pornografi, preacurvari, cârtitori, vicleni, certăreţi, trădători, jupuitori, idolatri, mincinoşi,calai  etc? Tu, care…

 

te numeşti creştin, “care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: “Să nu furi”, furi? Tu care zici: “Să nu preacurveşti”, preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele? Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci “din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris.” (Rom.2/17-24)

 

 

Poporule, ţi se vede goliciunea şi idolatria -tocmai din înaltul Cerului! S-a urcat strigătul pocăinţei prigonită de tine până la Tronul Judecăţii, şi tot nu te ruşinezi? Chiar vrei să-l aştepţi îmbrăcat cu aceste ceremonii, ritualuri- haine murdare şi zdrenţuite?

 

 

Chiar nu crezi că prin naşterea din nou, îţi răstigneşti firea veche, îngropată deja de Isuss la Golgota? Învaţă să “suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui… Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place indurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.” (Mică 7/9-19)

Poporule, tu care alegi ca mamă –hotia, necurăţia, mânia; Tu care adopţi ca tată –zavisţiia, cearta, pizma; Tu care iubeşti pe sora cârtire, vrăjitorie, preacurvie, tot nu vrei să te hrăneşti cu pocăirea, iubirea, înnoirea Lui?” Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine…” (Mat.10/37-39)

 

 

Poporule, până când accepţi “că tata pe diavol? (Ioan 8/44) De ce nu vrei să ieşi de sub dictatura celui rău şi să intri, nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia Cristică sau, de ce nu-l primeşti pe Salvator în corabia vieţii tale (în derivă) ca să mergi pe valuri? De ce nu-ţi deschizi ochii, să te intoarci de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primeşti, prin credinţa în Iisuss, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi… să te pocăieşti şi să te intoarci la Dumnezeu şi să faci “fapte vrednice de pocăinţa lor.” (F.A.26/18-20)

 

 

De ce nu vrei să te faci Una cu Unirea Dumnezeiască, întrupată în Iisuss, ca să ne înflăcărăm strigătele, spre Tronul Domnului (precum evreii, în ţara robiei)? Acum, când păcatul nostru a ajuns la Culme, Domnul vede că răutatea omului este mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt “îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” (Gen.6/5)Acum când Cuvântul Domnului a vorbit acestui popor pentru a nu ştiu câta oară… Dumnezeu S-a uitat spre România “şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ..” (Gen.6/12) Acum, când se apropie GLOBALIZAREA apocalipsei şi dezmărginirea urii” Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.” (Mat.10/21) Acum, când toată lumea înflăcărează păcătuirea în cuptorul încins al robiei, când se îndoapă cu întunecimile amăgitorului şi geme încă din pricina robiei şi scot” strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.” (Ex.2/23) Acum, când “noi am auzit o veste din partea Domnului, şi un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând: “Sculaţi-vă, să mergem împotriva (Globalizării pacatului-s.n.) Edomului ca să ne războim cu el!” (Obadia 1/1), veniţi să-l călcăm în picioare şi să-i strivim coada prin Atotputernicia Lui, căci El i-a zdrobit deja capul-la Golgota, (Rom.16/20)

 

Oşteni de pretutindeni, veniţi să pornim biruitori contra păcatului, ca să învingem, prin Atotputernicia Lui, căci iată ce ne-a făgăduit:” Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Ap.12/11) Poporule, după 40 de ani de rătăciri prin pustia comunismului, fără de Dumnezeu, nu mai urma paşii fiului risipitor prin pustia fesenismului globalist, contra lui Dumnezeu…

 Ascultaţi cuvântul Domnului, copii ai Poporului Român! “Căci Domnul are o judecată cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în ţară… Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului… Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înşişi se duc la o parte cu nişte curve şi jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire.” (Osea 4/1-14)…” spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Şi vor zice munţilor: “Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: “Cadeţi peste noi!”… Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.” (Osea 10/8 b şi 12 b)

 

“Pieirea ta, Poporule “este că ai fost împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta..” (Osea 13/9)“Întoarce-te, Popor Roman, “la Domnul Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceţi cu voi cuvinte de căinţa şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I:

 

“Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” (Osea 14/1,2)(Poporului Român), Cuvântul Domnului i-a vorbit a doua oară astfel: Scoală-te, du-te în România,” în cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” (Iona 3/1,2) Vesteşte pocăinţa, iertarea, împăcarea, iubirea, bunătatea, mila, dragostea de Dumnezeu cel viu, adevărat, nepictat, necomprimat, necartonat şi iconat… Aidoma celor 7 miliarde de oameni, şi Poporul Român este manipulat, minţit, exploatat, şi nu ştie să “deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” (Iona 4/11 b)

Poporule, nu te-ai săturat de atâta hoţie, minciună, suferinţă, nedreptate, trădare, necredinţă, idolatrie? A sosit clipa să te hrăneşti, nu cu mana din pustie, ci cu Pâinea cea de toate zilele, (cu Iisuss) -Paine plămădită din iertare, blândeţe, înfrânare, credincioşie, facerea de bine şi din alte Bunătăţi Cristice; Şi dacă –nici acum -nu bei Apa vie, adică Gândirea Dumnezeiască, singur îţi întorci faptele răzvrătirii şi necredinţei asupra ta…” În ziua aceea, veţi ajunge de pomină, veţi boci şi veţi zice: “S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârşire! Partea de moştenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai! Cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmaşului…!” (Mica 2/4)

 

Ascultaţi, dar, lucrul acesta, căpetenii ale României şi mai mari ai casei Poporului, “voi, cărora vă este scârbă de dreptate şi care suciţi tot ce este drept; voi care zidiţi (România) Sionul cu sânge, şi (GUVERNAREA) Ierusalimul, cu nelegiuire! Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui învaţă pe popor pentru plată, şi prorocii lui prorocesc pe bani;

 

 

Şi mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: “Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, şi muntele Templului, o înălţime acoperită de păduri.” (Mica 3/9-12)” Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea, şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze curviile dinaintea ei şi preacurviile de la ţâţele ei! Altfel, o dezbrac în pielea goală, cum era în ziua naşterii ei, o fac ca un pustiu, ca un pământ uscat şi o las să moară de sete! Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie. Mama lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit; căci a zis: “Voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea şi apa mea, lâna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!” De aceea iată, îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.” (Osea 2/2-6)

 

  Vor merge cu oile şi boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum: căci S-a depărtat din mijlocul lor”… Ceata preoţilor este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârşind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mişelii.” (Osea 5/6 şi 6/9) Căpetenii ale României, voi care aţi clădit comunismul pe nedreptăţi, martiraj, prigoană şi furtul averii de la nobilime, tot voi furaţi truda amărăştenilor prin “privatizarea”, prin JAFUL Avuţiei Obşteşti?”

 

Vai de cel ce strânge câştiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul într-un loc înalt şi să scape din mâna nenorocirii! Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare, şi împotriva ta însuţi ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” (Habacuc 2/9-12)… Când am auzit… lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase şi-mi tremura genunchii. Căci aş putea oare aştepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vita nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele.” (Habacuc 3/16-19)

 

Poporul Român rătăceşte acasă, şi Diaspora printre străini,pentru că …“Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută! De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!

 

 

Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele, de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!” Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta! Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură.

 

 

Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării.

 

Le voi paşte pe o păşune bună, şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel. Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea ranită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.” “Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.” (Ezechel 34/6-17)…

“Vai de păstorii care nimicesc şi risipesc turma păşunii Mele, zice Domnul.” De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: “Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre, zice Domnul. Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi.” (Ier.23/1-40)

 

Cateva amintiri  comuniste

Pe 21 decembrie 1989, începea Revoluţia la Bucureşti. Era, aşadar, începutul schimbării. La 28 de ani distanţă, vă propunem să aruncăm o privire în urmă şi să ne amintim de unde venim.

Rândurile care urmează sunt o rememorare a comunismului, așa cum ni se arată acesta în volumul colectiv Și eu am trăit în comunism (editura Humanitas, 2015), coordonat de Ioana Pârvulescu. Am extras câteva fragmente care consemnează viața de zi cu zi în Arcadia comunistă, cu lipsurile de atunci, întunericul, tristețea sau anecdotele vremii. Iată cum a fost!

Nicăieri nu-i mai bine ca acasă!

Și eu am locuit în Arcadia comunistă.

Încercam să simt că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Era așa:

Lampa-calorifer. În anii 80 au fost destule ierni în care caloriferele erau golite, ca nu cumva să înghețe apa în ele și să plesnească țevile. Când mă întorceam din autobuzul înghețat în mansarda înghețată, aprindeam lampa. Era o lampă veche, cu abajurul metalic, solid, vopsit maroniu. Stăteam lângă lampă și-mi încălzeam mâinile, înghețate și ele, la abajur. Era cald, dar nu fierbinte, așa că-mi puteam ține degetele învinețite până se dezmorțeau și se făceau roșii. Era singura sursă de căldură din casăApoi începeam să mă dezbrac de multele haine de stradă și să mă îmbrac cu și mai multele haine de casă. La culcare mă dezbrăcam de multele haine de casă și mă îmbrăcam cu multele haine de culcare, dintre care nu lipsea o căciulă. (Ioana Pârvulescu)

La rând, la spălat. Când, în ceasul de seară hărăzit apei calde, se auzea strigătul de luptă al doamnei Andrei (cerberul etajului și al cărții de imobil) – a venit aaapa caaaldăăăă –, prima care dădea buzna în baie era, firește, Ana, domnișoară cu plete superbe și cârlionți bogheți. După care urma, natural, Tania, de felul ei o naiadă adoratoare de valuri înspumate. Bineînțeles că, atunci când, în ultimul sfert de oră, îmi venea și mie rândul, abia dacă mai apucam să mă spăl pe cap și să mă limpezesc cu apa deja recișoară. Așa că m-am lecuit pe viață de adăstatul aristocratic în cadă. (Dan C. Mihăilescu)

Orașul nostru iubit

Și orașul meu iubit era în Arcadia comunistă. Arăta așa:

În fugă. Aveam ore la seral și iarna plecam spre casă, cu o colegă, pe o beznă perfectă. Firește, pe jos era zăpadă înghețată, iar drumul avea o ușoară pantă. Când trecea o mașină, de obicei un troleibuz, o luam la goană pe trotuar, pentru a profita de lumina farurilor. De îndată ce ne depășea, ne opream și noi și începeam iarăși să bâjbâim și să alunecăm. Nici măcar în timpul războiului nu a fost bezna atât de profundă, căci oamenii aveau pe atunci lanterne. Prin compensație, visam la o călătorie în orașul-lumină, la Paris. (Dora Pârvulescu)

Corectură. În tramvai, mergând spre serviciu, văd pe bulevardul 1 Mai firma unei prăvălii: CIUPERCI. Pe o fâșie de hârtie lipită în diagonală pe vitrină scria: Nu avem ciuperci(Micaela Ghițescu)

Coborâți la prima? Evitam cât puteam transportul în comun. Cu excepția orelor extreme, era imposibil să nu nimerești în îmbulzeală. Iar eu, din timiditate, nu eram în stare să-mi fac loc la coborâre. La început spuneam: Coborâți la prima? Dacă persoana din față spunea da, era în regulă, lupta o dădea ea, mai ales dacă era solidă. Dacă însă nu cobora nimeni la stația la care trebuia să cobor eu, riscam să nu ajung la ușă în timp util. Începusem să întreb, așadar: Coborâți la a doua? Nu se mira nimeni, lumea era pățită. Ciudat, întrebarea asta n-am mai auzit-o niciodată, de atunci. (Anonim)

La serviciu

Am muncit și noi, cu drag, la serviciu, în Arcadia comunistă. Era așa:

Un moment! Într-o zi telefonez la un minister. Stați o clipă, vă rog, să-mi scot mănușile, ca să notez, mi se spune la capătul celălalt al firului. (Constanța Ciocârlie)

La o cafea. Unul dintre tovarășii cu munci de răspundere în cercetarea românească era un inginer făcut pe puncte, cum se zicea atunci, adică urmase o facultate muncitorească, nu una normală, iar înainte fusese fochist sau ceva de genul ăsta. Nu suporta munca intelectuală, nu suporta să vadă creion, hârtie, cărți, și ar fi vrut ca pe toate birourile să fie câte un ciocan sau un patent, eventual o menghină. Și nu suporta nici să-i vadă pe oameni discutând la o cafea – în cele mai multe cazuri, nu de cafea era vorba, ci de nechezol, dar gestul conta.

Așa se face că, într-o bună zi, intrând el într-un birou și văzând niște oameni care beau cafea, a început să urle ca scos din minți, le-a smuls ceștile, le-a vărsat în chiuvetă și tot nu s-a domolit. Oamenii aceia îl priveau nu atât speriați, cât foarte uimiți, ceea ce l-a pus în încurcătură, fiindcă era obișnuit să provoace spaimă. S-a oprit din strigat, a întrebat ceva mai calm ce se întâmpla acolo. Și în felul ăsta a aflat că avea de-a face cu o delegație de cercetători străini, sosiți în vizită la noi.(Vlad Zografi)

Să facem ordine. O ministreasă a Învățământului (și Cercetării), în inspecție la Institutul de Lingvistică: Ce e dezordinea asta? De ce sunt atâtea hârtii pe birouri? Hârtiile cu pricina erau fișele noastre de lucru. (Ioana Vintilă-Rădulescu)

La muncă voluntară și patriotică

Și eu am umblat la „chemarea partidului” cu lopata pe umăr prin Arcadia comunistă. Era așa:

Oximoron. La noi, la Facultatea de Litere, circula o anecdotă. La un seminar, studenții au fost rugați să dea un exemplu de oximoron. Ion Stratan, viitorul poet, a răspuns imediat: Muncă voluntară. (Ioana Pârvulescu)

Crize. Criza de nervi a colegei noastre Ana H., pe când culegeam struguri la Topraisar, la vederea unui șoricel, de-am crezut că moare biata fată în mâinile noastre.

Dar și criza mea de nervi în toamna lui 1978, când am fost scoși, cu zecile, ditamai diplomații de la Mecanoexportimport, să măturăm frunzele de pe Kiseleff. Când l-am chestionat hâtru-amar pe tovarășul Gheorghe de la sector, care ne supraveghea vigilent, precum că măturăm noi ce măturăm, numai că, îngălbenite fiind, frunzele vor continua să cadă-n urma noastră, răspunsul lui avea să mă harponeze pe viață: Tu vezi-ți de treaba ta, că nu vrei să ai de-a face cu noi! (Dan C. Mihăilescu)

Timp liber

Și eu m-am bucurat de timpul liber în Arcadia comunistă. Era așa:

Noaptea cea mai scurtă. În centru, pe bulevardul Magheru, aproape de casa mea, era un bar de noapte, Melody. Program: orele 17.00 – 21.00. (Anonim)

A fost odată. Restaurantul Berlin din centrul Bucureștiului, lângă Universitate, în prima jumătate a anilor ’80. Ies cu un grup de prieteni la o bere. Nu erau prea multe variante de mâncare, comandăm crenvurști (se știa că la Berlin poți mânca crenvurști buni). Chelnerul ne spune că n-au primit în ziua aceea. Și când o să primiți? întreabă unul dintre noi. Chelnerul răspunde sec: Niciodată! (Anonim)

Festivitate cu șobolan. Sala Teatrului Mic. Asist la comemorarea unui număr de ani de la moartea lui Dinu Lipatti. Se transmite înregistrarea ultimului său recital. Atmosfera e de reculegere. Pe scenă, Valentin Lipatti și nu mai țin minte cine. Începe o ploaie zdravănă, inundând pesemne subsolul. Trece în goană, pe scenă, un șobolan. Nu era din recuzită. Curând se stinge lumina, se întrerupe transmisiunea. Ieșim orbecăind în stradă, pe ploaie. Șobolanul ne-o luase înainte. (Micaela Ghițescu)

Mai tare ca decanul. În timpul facultății exista un cerc de poetică destul de snob, structuralist, franțuzit, condus de profesorul Coteanu, pe atunci decanul facultății. Într-o vreme întâlnirile cercului începeau pe la 8 seara și durau cel puțin două ore, ceea ce le conferea o aură de cenaclu artistic sau club select. Pe măsură ce se întețea economia de curent electric, ședințele de cerc se mutaseră pe la 4 după-amiaza, dar discuțiile durau ore în șir. De câteva ori, iarna, pe la 6, când afară se întunecase deja, a intrat femeia de serviciu și, fără comentarii, ne-a stins lumina, fără ca decanul să poată sufla o vorbă. (Rodica Zafiu)

În călătorie

Și eu am încercat să călătoresc peste graniță.

Și eu am izbutit să ies din Arcadia comunistă. A fost așa:

La cumpărături. Pașaportul l-am cumpărat cu două sacoșe de plastic pline cu mere ionatane din Vrancea și două bilete la meciul de fotbal România-Anglia, pe care i le-am oferit în fața magazinului Polar, ziua-n amiaza mare, colonelului de la Serviciul Pașapoarte. (Emanuel Tânjală)

Oficiale

Și noi am stat sute de ore la sute de manifestații oficiale în Arcadia partidului comunist. Așa:

Trotuarul potrivit. Locuiam în cartierul Băneasa, foarte aproape de aeroport, iar circulația se întrerupea des, de obicei câte o oră, ca să poată trece pe șoseaua absolut pustie coloana oficială din Primăverii spre aeroport și înapoi. Liceul meu era în Dorobanți, așa că, în funcție de ora la care se bloca traseul, uneori mergeam pe jos doar două stații, alteori patru-cinci. Într-o dimineață am prins închiderea circulației chiar de la început și am mers tot drumul pe jos (vreo 40 de minute). Pe trotuare erau înșirați, la intervale regulate, băieții în civil. Era important să alegi bine trotuarul, pentru că de la un moment dat, cu mult înainte de a se apropia ora de trecere a coloanei, nu mai aveai voie nici să traversezi. (Rodica Zafiu)

Avertisment. Când a venit Nixon la București, ni s-a atras atenția că, dacă vrem să ieșim să-l vedem (nu era obligatoriu, ca pentru Fidel Castro, de exemplu), să nu cumva să ne apropiem de mașinile oficiale, pentru că șoferii au dispoziții să ruleze în mare viteză, călcând orice și pe oricine le-ar ieși în față.

N-a fost așa. La Arcul de Triumf, unde mă aflam, puzderie de oameni! Nixon a coborât și a făcut o baie de mulțime. (Micaela Ghițescu)

Scăpate de sub control

Și noi am încercat să-i păcălim, în Arcadia comunistă, și fiecare încercare era bună. Chiar și atunci când eșuam. Era așa:

Cu cretă. Pe la începutul lui decembrie 1989, atmosfera devenise atât de apăsătoare, încât în unele seri ieșeam să mă plimb un pic prin jurul casei, ca să pot adormi. Într-o seară am văzut pe un colț de zid o inscripție care m-a înveselit. Cineva avusese curajul să scrie cu cretă, ce-i drept cu caractere mici: Jos C. Pentru semnul de exclamare n-a mai avut curaj. (Oana Bârna)

Cu creionul. Pe vitrina aprozarului de pe Academiei, am văzut, într-o zi, că scria cu litere mari: A sosit varză. Cineva scrisese dedesubt, cu creionul: Încă o lovitură dată capitalismului. (Micaela Ghițescu)

Înclină-te! Fiul nostru era șoim al patriei, ca toți copiii de grădiniță. Ș-a făcut o serbare la care au fost invitați și părinții. Un program din care nu lipseau poezii și cântece patriotice. Un băiețel avea de spus poezia Partidului de Elena Dragoș. Emoționat, băiatul a rostit cât putea el de răspicat: Partidului de Elena Dragoș. De pe margine, educatoarea îi tot șoptea: Înclină-te, înclină-te! Dar recitatorul fie n-a auzit bine, fie nu știa ce-nseamnă cuvântul, că și-a făcut o cruce cât toate zilele. Cu siguranță că bunica lui îl îndemna acasă, la fel de hotărât ca educatoarea: Închină-te! (Adriana Bittel)

În vacanță, în concediu

Și eu am profitat de vacanțele și concediile din comunism – și uneori era chiar bine, ca-n Arcadia. Arătau așa:

Adierea străinătății. La mare, pe străini îi recunoșteai în primul rând după aura olfactivă. Miroseau luminos, a săpun bun, a cremă de plajă, a parfum, un amestec de arome care vorbea despre o altă lume. Adulmecam aerul. Îi admiram. Îi invidiam. Îi fericeam. Nici prin cap nu ne-ar fi trecut că am putea mirosi și noi vreodată așa. (Ioana Pârvulescu)

Medicale

Și eu am fost medic în Arcadia comunistă. Și eu am fost pacient. Era așa:

O imagine de neuitat. Un coleg a povestit cum atunci când, într-o iarnă cu frig în spital, a deschis pentru operație toracele unui copil, au ieșit aburi, așa cum ies într-un abator înghețat când sacrifici un animal. A fost o imagine-șoc. Chirurgul care a povestit întâmplarea, Mircea Dobre, a mărturisit mai târziu că aceasta rămâne cea mai puternică dintre amintirile lui legate de Spitalul Fundeni. Mircea Dobre a plecat din România și a făcut o carieră strălucită în chirurgia cardiacă în Suedia. (Martin S. Martin)

Mâncare și băutură

Și eu am mâncat în Arcadia comunistă răbdări prăjite. Era așa:

Noutăți în caietul de rețete. Pe vremea aceea, în anii 80, rețetele pe care le schimbam cu prietenele mele începuseră să se numească așa: tort economic, prăjitură fără ouă, imitație de paté, icre false. (Constanța Ciocârlie)

Ciocolata mai tare ca glonțul. Pe 21 decembrie 1989, la Revoluție, se trăgea în Piața Palatului. Tot atunci, în imediata apropiere, la un mic magazin de pe strada Onești, colț cu bulevardul, se băgase ciocolată (marfă care dispăruse de mult din comerț). Așadar, în piață se trăgea, istoria era pe cale să se schimbe, dar lumea a năvălit la coadă la ciocolată. (Anonim)

Citiți în Ziarul Metropolis > https://www.ziarulmetropolis.ro/mai-tineti-minte-comunismul/

Cel mai mare protest de dupa Revolutie, in imagini inedite (Galerie foto)

de Anca Serghescu
Cel mai mare protest de dupa Revolutie, in imagini inedite (Galerie foto)Foto: Ziare.com
La fel ca in ultimele zile, romanii au iesit in strada si miercuri, infuriati de adoptarea ordonantei care mutileaza Justitia, adoptata marti seara de guvernul Grindeanu.

Numarul lor a fost unul record: 150.000 la Guvern, in Capitala, si inca tot pe atat in intreaga tara, in zeci de orase. In total 300.000 de oameni care simt la fel. Au fost cele mai ample miscari de strada de dupa Revolutie. Numarul celor iesiti in strada, chiar in zile lucratoare, a crescut gradual, de la o zi la alta.

S-a demonstrat din Timisoara sau Alba Iulia, pana la Constanta, Iasi, Sibiu, Focsani sau Craiova. S-a demonstrat in diaspora, de la Chisinau, Torino, Londra sau Bruxelles, pana in Berlin, Zurich sau pana in SUA, Canada si chiar Antarctica.

protest ziua ziare
La Bucuresti, lumea s-a adunat inca de dimineata, iar pe masura ce orele treceau, randurile protestatarilor se ingrosau tot mai multi.

protest zi miercuri
Au iesit in strada mamici cu copii mici in port-bebe, bunici, dar si tineri care si-au luat zi libera de la munca, pentru a-si face auzit mesajul: abrogarea ordonantei Iordache.

protest miercuri zi ziare
“Foaie verde de-amnistie, noi va vrem la puscarie”, “Cand injustitia devine lege, rezistenta devine datorie” – se putea citi pe pancartele celor adunati in fata Guvernului.

mesaje protest miercuri
Multi tineri angajati ai unor companii au plecat “in masa” de la serviciu, luandu-si colegii de pe intreg etajul.

protestatar bunica
protest pancarte
Au existat unii care nu au mai avut rabdare sa li se termine programul de munca, venind la protest chiar si in pauza de masa.

corporatist in pauza de masa
Au existat sefi care s-au alaturat subordonatilor la protest, strigand toti pe aceeasi voce.

pancarte protest
Cei de toate varstele si-au transmis mesajul. Portavocea a ajuns si la copii.

copil protest miercuri
poze protest Guvern
Seara, zona din fata Guvernului a devenit o masa frematanda de oameni.

protest oug
protest miercuri seara ziare
Jandarmii nu mai puteau tine pasul cu numaratoarea. De altfel, dupa ora 21.30, nici nu s-a mai transmis vreo estimare legata de numarul protestatarilor din Capitala.

multime protest miercuri
protest miercuri seara
Atitudine, acesta a fost cuvantul de ordine la protest. S-a protestat insa pasnic, sentimentele fiind exprimate prin cuvinte, scrise sau rostite, si imagini. Nici urma de violenta pana ce huliganii nu au ajuns la Guvern.

imagini protest miercuri

pancarte protest miercuri seara
foto protest miercuri
Ore in sir romanii au demonstrat in ciuda frigului si Guvernului Grindeanu.

Ceausescu Dragnea pancarta protest
protest guvern miercuri
Atmosfera a fost una calma, linistita, pana putin dupa ora 22:00.

protest miercuri seara guvern
Dupa care protestele au fost deturnate de un grup de huligani, membri ai galeriilor Dinamo si Rapid, care au inceput sa arunce cu petarde, torte si bucati de gheata spre jandarmi.

ultrasi protest miercuri
“Munitia” le-a ajuns multa vreme, indeajuns de mult incat mare parte dintre protestatari sa plece in graba din piata, de teama, trista ca in asemenea nota avea sa se incheie cel mai mare protest de dupa ’89.

agitatori proiectile protest
Au existat multi protestatari care au incercat sa-i convinga pe huligani sa se linisteasca. Simbolic, protestatarii pasnici s-au asezat in genunchi, cu mainile la ceafa sau in sus.

Multimea intreaga a scandat “Fara violenta”. Degeaba, o mana de oameni a stricat in cateva minute atmosfera mai multor zile de protest.

protest victoriei
Initial, jandarmii nu au intervenit, strangand randurile si aparandu-se de proiectile cu scuturile.

jandarmi protest guvern
Multimea a fost anuntata sa se “delimiteze” de agitatori, sa se indeparteze, ceea ce s-a si intamplat. Zona din fata Guvernului a inceput sa se goleasca.

jandarmi protest
Incet-incet, jandarmii au inaintat inspre huligani, care au continuat sa traga cu ce au avut la indemana, inclusiv gheata.

jandarmi agitatori protest
Mai mult, au dat chiar foc unui chiosc de ziare din zona.

chiosc ziare incendiat protest
In final, dupa ce au dat cu lacrimogene, jandarmii au reusit sa-i prinda pe cativa huligani, sa-i doboare la pamant si, in cele din urma, sa-i urce in duba, pentru a fi interogati.

huligani jandarmi
Joi, s-a anuntat ca 79 dintre acestia sunt cercetati.

agitatori jandarmi
Cat despre Piata Victoriei, ramasa ca dupa razboi, dupa ce ultrasii au impins in jadarmi inclusiv tomberoane pline cu gunoi, aceasta a fost curatata chiar dupa miting. Cei care participasera la protest s-au organizat pe retelele sociale si s-au intors sa curete zona.

mizerie dupa protest Victoriei
 

 

Revoluția din 1989 în imagini – GALERIE FOTO

În urmă cu 27 de ani, în fața casei pastorului reformat László Tökés s-a aprins prima scânteie a Revoluțieicare urma să cuprindă toată țara, ducând la căderea regimului comunist.

Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale, pentru a-l proteja de hărțuire și evacuare.

Mulți trecători, printre care și enoriași ai unei biserici baptiste din apropiere, s-au alăturat protestului, necunoscând detaliile și aflând de la susținătorii pastorului că aceasta era o nouă încercare a regimului comunist de a restricționa libertatea religioasă.

A doua zi, pe 16 decembrie, Piața Sfanta Maria din Timișoara fost blocată.

Treptat, toată România a fost cuprinsă de proteste, oamenii au ieșit în stradă, scandând “Jos Ceaușescu!, Libertate! Vrem o țară liberă!”.

Timișoara, 16 decembrie 1989

16-decembrie-timisoara-revolutia-1989

Primii protestatari arestați în Timișoara

protestatari-arestati-timisoara-revolutia-1989

Manifestanți pe străzi

manifestanti-pe-strazi-revolutia-1989

Primele victime la Cluj-Napoca

primele-victime-la-cluj-napoca-revolutia-1989

Masă de demonstranți la București

masa-de-demonstranti-la-bucuresti-revolutia-1989

Balconul de unde Nicolae Ceaușescu a rostit ultimul discurs

balconul-de-unde-ceausescu-a-rostit-ultimul-discurs-revolutia-1989

Revoluționari în Piața Palatului din București

revolutionari-in-piata-palatului-revolutia-1989

Protestatari și blinadate în București

protestatari-si-blinadate-in-capitala-revolutia-1989

Civili înarmați

civilii-preiau-controlul-revolutia-1989

Prăjituri pentru soldații care luptă împotriva regimului comunist

prajituri-pentru-soldatii-care-lupta-impotriva-ceausistilor-revolutia-1989

Foto: Wikipedia

Imagini pentru caricaturi ion iliescuImagini pentru caricaturi ion iliescuImagini pentru caricaturi ion iliescuImagini pentru caricaturi ion iliescuImagini pentru caricaturi ion iliescuImagini pentru caricaturi ion iliescu

Adauga un comentariu

Nume*

Adresa de email* [Nu va fi publicata]

Comentariu*